TÁMOP / Intézményi innováció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció"

Átírás

1 TÁMOP / Intézményi innováció A nevelőszülőkkel való partneri együttműködés formái, módszerei a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Műfaja: tanulmány 2010 Készítette: Feketéné Máté Anikó 1

2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 9 fő, 2H: 40 fő A nevelőszülőkkel való partneri együttműködés formái, módszerei című innovációt kidolgozó pedagógus Feketéné Máté Anikó, a Süni csoportban dolgozik. Tanítói végzettsége is van, és 20 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Az óvodánkban meglévő Környezettudatos életmódra nevelés munkacsoport tagja. Váltótársa nincs. Bevont óvodapedagógusként elkészítette a Víz projektet és csoportjában megvalósította. Érsekcsanádon kevés a munkalehetőség. Sok család vállal hitbeli okokból sok gyermeket. Az édesanyák otthon vannak a gyermekekkel, családcentrikusak. Többen úgy gondolták, hogy vesznek ki intézetből gyerekeket, hiszen ez számukra munkalehetőség is. A Süni csoportból 3 fő él nevelőszülőknél: 3 fiú, ketten testvérek, mindhárman SNI - ek. Az óvodapedagógus napi személyes kapcsolatot tart fenn a nevelőszülőkkel. Óvodai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködésre, például: beszoktatás, óvodába érkezés előtti családlátogatás, nyíltnapok, közös programok szülőkkel. A témát több nézőpontból megközelítve végigkövette a lehetőségeket az együttműködésre, a gyermek óvodába kerülése előtti időtől az iskolába lépés utánig is. Az innováció megvalósításához javasolt időkeret 30 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés oldal II. A nevelőszülői szerep vállalásának motivációi oldal III. Törvényi háttér oldal IV. Kapcsolattartás az óvodába lépő gyermekek szüleivel óvodába lépés előtt oldal Szeptembertől óvodába járó (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek, és nevelőszüleik meghívása tevékenykedésre, programokra oldal Családlátogatás oldal Az óvodába lépés előtti kapcsolattartás részletes bemutatása oldal V. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába járás alatt oldal A Szülői klub működésének részletes bemutatása oldal VI. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek követése az iskolába lépés után oldal VII. Az óvodapedagógus és óvodai dolgozók feladatai, elvárt attitűdjei oldal VIII. Összegzés oldal Felhasznált irodalom oldal 3

4 I. Bevezetés Témaválasztásomat motiválta, hogy Érsekcsanádon új szerepkörrel találkozunk a szülők körében: egyre nő a nevelőszülőséget vállaló családok száma. A nevelőszülőhöz kerülő gyermekeket egészséges, szeretetteljes környezet veszi körül a nevelő családban, de a beilleszkedés megpróbáltatás szülőnek, gyermeknek egyaránt. Egy intézménybe bekerülni, szintén alkalmazkodást igényel, ami a lelkileg egyébként is sérült gyermekeknek még inkább nehéz. Új helyzettel találkozik a nevelőszülő is, hiszen lehet, hogy saját gyermekei már régen voltak óvodások, újabb elvárásoknak kell megfelelnie, illetve a nevelt gyermekek nehezen válnak el, a már biztonságosnak érzett otthontól. Új kihívás elé kerül a pedagógus is, még elfogadóbbnak, nyitottabbnak kell lennie a nevelt gyermek, és nevelőszülője felé, valamint a többi szülő esetleges negatív előítéletének megszüntetése is feladatává válik. Célom olyan kapcsolattartási forma kidolgozása, mely megkönnyíti nevelt gyermek, nevelő szülő beilleszkedését az óvodai életbe, az óvodai nevelés ideje alatt pedagógiai módszertani támogatást nyújt a szülőnek és ezáltal a gyermeknek nevelési problémáik kezeléséhez és megoldásához, kapcsolatuk továbbfejlesztéséhez és biztosítja a család életének után követését az iskolai élet kezdeti szakaszában. II. A nevelőszülői szerep vállalásának motivációi A nevelőszülőkkel való beszélgetésekből kiderült, hogy elsősorban érzelmi indítékok vezérelték szerepvállalásukat. Ugyanakkor nem titkolták, hogy agyagi okok is közrejátszottak, amikor nevelőszülőnek jelentkeztek. Érsekcsanádon nagy számban élnek erősen vallásos, nagycsaládok (A 2001-es országos népszámlálás szerint Érsekcsanádon a 2821 fős lakosságból 1507 fő vallotta magát római katolikus, 471 fő református vallásúnak, 405 fő pedig más felekezethez tartozott, melyek közül legjelentősebb a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet, Hit Gyülekezet), ahol az anyák - főállású anyaként - a gyermekek nevelését vállalják fel, munkahelyen nem helyezkednek el. Saját gyermekeik felnövekedése után nem tudnak már elhelyezkedni, gyakorlat, munkalehetőség híján. 4

5 A fentiekből következik, hogy a nevelőszülői szerep vállalását motiválja a saját gyermekek felnövekedése is, valamint jót cselekedni másokkal, főleg gyermekekkel. Egyik nevelőszülőnk a testvérén keresztül aki maga is nevelőszülő került kapcsolatba a rendszerrel. Ezeknek a családoknak a helyzete találkozik a gyermekvédelemnek azzal a törekvésével, hogy a gyermekek családi környezetben nevelődjenek, mivel a család a társadalmi beilleszkedést eredményesebben tudja elősegíteni, mint a nevelőotthoni, gyermekotthoni rendszer. III. Törvényi háttér Fontosnak tartom a törvényi háttér ismeretét, hiszen a nevelőszülők felé szigorú elvárásokat támaszt. Ezen elvárások megismerésével, másokkal való megismertetésével elősegíthetjük a nevelőszülők pozitív megítélését, szakmai tudásuk elismerését évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról VII. fejezet 54. (1) Nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, b) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására c) a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett. (5) A nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. (9) A nevelőszülőnél, a hivatásos nevelőszülőnél, a speciális hivatásos nevelőszülőnél (a továbbiakban: nevelőszülő) elhelyezendő gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni a gyermek fogyatékosságát, személyiségzavarát vagy az egyéb különleges nevelést indokoló körülményt. (10) Különösen indokolt esetben a nevelőszülő kérelmére vagy beleegyezésével az (5)-(7) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól - a gyermek érdekében - el lehet térni. 55. (1) A nevelőszülő - a működtető által elkészített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Ennek érdekében különösen a) elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását, b) elősegíti - a működtető támogatásával - a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését, 5

6 c) elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét, d) felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére, e) segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához. (2) A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a gyámi feladatokat. (3) A nevelőszülő a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival. (4) A nevelőszülő az alapfeladatok ellátásán túl a működtető hozzájárulásával a) elláthatja a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek különleges gondozását, nevelését, illetve a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek speciális gondozását, nevelését, b) részt vállalhat az egyéni elhelyezési tervben foglaltak szerint a vér szerinti család komplex gondozásában, c) elláthatja a helyettes szülői feladatokat feltéve, hogy személyében, valamint körülményeiben alkalmas e feladatok végzésére és a működtető biztosítja számára a speciális szakmai támogatást. (5) A működtető a nevelőszülőt a) külön jogszabályban meghatározott követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, és b) szakmai tanácsadással, családgondozással és utógondozással segíti, továbbá c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. (6) A nevelőszülő tevékenységét e törvényben meghatározott nevelőszülői jogviszonyban végzi - legalább öt nevelőszülőt foglalkoztató - nevelőszülői hálózat keretében. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelőszülői hálózatban folyó nevelés célját, alapelvét és módszereit tartalmazó szakmai program. 56. (1) A nevelőszülőt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, valamint a volt gondozott fiatal felnőtt ellátására nevelési díj illeti meg. A nevelési díj legalacsonyabb összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. (2) A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a) százötven százaléka, ha a nevelt gyermek a 82. (1) bekezdésében meghatározott megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság által készített szakvélemény szerint súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutat, illetve pszichoaktív szerekkel küzd, b) száznegyven százaléka, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, illetőleg fogyatékos. (3) A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek ruházatára, tankönyvére, tanszerére és a tanulmányai végzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek költőpénzére, valamint a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb - gyermekenként - az éves nevelési díj 25%-ánál. (4) A (3) bekezdésben meghatározott külön ellátmányt elsősorban pénzben biztosítják, és a nevelési díjjal együtt havonta folyósítják. (5) A nevelőszülő az (1)-(3) bekezdésben meghatározott juttatásokat kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordíthatja. 6

7 IV. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába lépés előtt Pozitív attitűd kialakítása a nevelt gyermekek pedagógusok, nevelőszülők pedagógusok, nevelőszülő-szülő között, a gyermek és a család életének és kapcsolatuk helyzetének megismerése, az óvodai segítségnyújtás lehetőségének feltérképezése. PROGRAMTERV 1. Szeptembertől óvodába járó (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek, és nevelőszüleik meghívása tevékenykedésre, programokra 1.1 Játsszunk együtt a csoportszobában! Meghívás egy délelőtti együttjátszásra - ismerkedés az óvoda dolgozóival, csoportokkal, szabályokkal, csoportszobai játékokkal, azok használatának szabályaival, az óvodához fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításának kezdete 1.2 Játsszunk együtt az udvaron! Meghívás egy délelőtti udvari együttjátszásra - ismerkedés az udvari játékokkal, balesetmentes használatukkal, az udvaron tartózkodás szabályaival 1.3 Kerti parti (május) Erre a délutánra a gyermekek szüleikkel jöhetnek. A pedagógusok a programok (ugráló vár, horgászás,ügyességi versenyek, rövid meseelőadás, vagy táncház, kézműves asztal, kézműves vásár, arcfestés stb. ) megszervezéséről,és a vendéglátásról gondoskodnak. A szülők vásárolhatnak a helyi kézművesek áruiból, együtt tevékenykedhetnek gyermekeikkel, a gyerekek birtokba vehetik az óvodaudvart, kisebb ajándékokra tehetnek szert (horgászás), készíthetnek pl. papírsárkányt. 7

8 - ismerkedés az óvodai környezettel - közös élmény biztosítása 1.4. Csoportkirándulás (május-június, már tudjuk, melyik csoportba fog járni a gyermek) - a nevelőszülők, gyermekek ismerkednek a leendő csoporttársakkal, szülőtársakkal, óvónővel, dajkával - közös élmény biztosítása 1.5 Rajzkiállítás A Művelődési házban rendezett bemutatón minden óvodás gyermeknek legalább egy munkája kiállításra kerül. Mivel év közben igen változatos technikákkal dolgozunk, nem nehéz összeállítani egy olyan színvonalas, színes kiállítást, melyre szívesen jönnek el a szülők, nagyszülők, rokonok. A kiállítás megnyitó ünnepségén, felkért vendégünk megnyitóbeszéde után valamelyik csoportunk rövid műsort ad elő. E rendezvényre május végén, június elején kerül sor, általában két hétig tekinthető meg. - óvodások megnyitóműsorának, alkotásainak megtekintése - ismerkedés az óvoda hagyományaival 2. Családlátogatás - személyes kapcsolatok kialakítása - a család értékrendjének, szokásainak megismerése - a gyermek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása - szülő óvodával kapcsolatos igények felmérése 8

9 A családlátogatás során: - A gyermek megkapja a jelét, ismerkedik óvónőjével. - A szülők tájékoztatást kapnak az óvoda Helyi nevelési programjáról, a szokásokról, szükséges eszközökről, felszerelésekről, az intézmény szolgáltatásairól (szakkörök, programok, saját fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai, logopédiai ellátás helyben stb. - Az óvónő elkészíti a gyermek anamnézisét, diszkréten tájékozódik a gyermek egészségi, érzelmi állapotáról, egyéni szokásairól, a család szokásairól, a gyermek mentális állapotáról (van-e szakvéleménye nevelési tanácsadótól, vagy tanulási képességeket vizsgáló bizottságtól). A pedagógus arról is tájékozódik, várhatóan meddig lesz a gyermek a családnál. 9

10 Az óvodába lépés előtti kapcsolattartás részletes bemutatása ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény A szeptemberben óvodába kerülő (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek névsorának bekérése a védőnőtől nevelőtestület védőnő nevelési év januárja személyes egyeztetés Névsor: születési idő, lakcím feltüntetésével A rendelkezésünkre bocsátott adatok pontosak Programterv készítése nevelőtestület nevelési év februárja ötletbörze Programterv Programterv elkészül Felelősök, érintett csoportok kiválasztása, a konkrét tevékenységek meghatározása nevelőtestület nevelési év márciusa megbeszélés Jegyzőkönyv, mellékelve: forgatókönyv A programok szervezéséhez, lebonyolításához felelősök jelentkeznek. Forgatókönyvek elkészülnek. Meghívók küldése a lebonyolításért felelős pedagógus az aktuális rendezvény előtt 2 héttel számítógép, papír, boríték, bélyeg Meghívó A szülők megkapják a meghívókat, jelzik részvételi szándékukat 10

11 LEBONYOLÍTÁS Tevékenység 1.1. Játsszunk együtt a csoportszobában! Érintett A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek Időpont/ határidő nevelési év március vége Eszköz/ módszer Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, közös játék. Keletkezett dokumentum Feljegyzés, fotók Elvárt eredmény - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek között. - Az óvodába járó gyermekek szeretettel fogadják a vendégeket. - A meghívottak ismerkednek a csoportszoba elrendezésével, az óvodai élet szabályaival, az óvoda épületével (mosdó, többi csoport helye, neve) 1.2. Játsszunk együtt az udvaron! A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek nevelési év április vége Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, közös játék (homokozás, körjátékozás, futóverseny, focizás, csúszda, mászóka kipróbálása). Feljegyzés, fotók - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek között. - Az óvodába járó gyermekek szeretettel fogadják a vendégeket. - A meghívottak ismerkednek az udvarhasználat szabályaival, az óvoda épületével - A meghívott gyermekek bizalommal fordulnak az óvónőhöz, dajkához 11

12 Lebonyolítás Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény 1.3 Kerti parti Az óvoda minden dolgozója, az óvodába járó gyermekek, szüleik, nevelőszülők, nevelt gyermekeik. május vége Beszélgetés, tevékenységekben való részvétel segítése Feljegyzés, fotók - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása 1.4. Csoportkirándulás A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek május vége, június eleje, a csoport szokásainak megfelelően Beszélgetés, közös játék Feljegyzés, fotók, album - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása - A gyermekek ismerkednek leendő csoporttársaikkal 12

13 Lebonyolítás Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény 1.5. Rajzkiállítás Az óvoda minden dolgozója, az óvodába járó gyermekek, szüleik, nevelőszülők, nevelt gyermekeik. május vége, június eleje (munkatervnek megfelelően) Beszélgetés, magyarázat (ábrázolási technikák bemutatása) Feljegyzés, fotók, vendégkönyv - A meghívottak eljönnek - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása - A nevelőszülők, és neveltjeik ismerkednek az óvodai élet sokszínűségével 2. Családlátogatás A csoport óvodapedagógusa(i), nevelőszülők, nevelt gyermek(ek) óvodába lépés előtt, augusztus Beszélgetés, A gyermek(ek) jele(i) HOP kivonat, anamnézis nyomtatvány, lista a szükséges eszközökről, felszerelésről Anamnézis, a gyermek személyi anyaga, feljegyzés - A szülők sokrétű, szakszerű tájékoztatást kapnak - Elkészül a gyermek anamnézise - A gyermek, szülő örül a találkozásnak, bizalommal fordul az óvónő felé - A pedagógus ismerkedik a gyermekkel, a család szokásaival, nevelési elveivel, tájékoztatást kap a gyermek előéletéről 13

14 UTÓMUNKÁK Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentumok Elvárt eredmény Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület munkatervben meghatározott beszámoló, diavetítés, ötletbörze Feljegyzés, fényképes prezentáció - A nevelőtestület minden tagja megismerkedik az eredményekkel, a szervezők tapasztalataival. - Új ötletek merülnek fel. - A tevékenység megerősítést kap. Szülők véleményének megkérdezése A meghívást elfogadó nevelőszülők, szervező pedagógusok június kérdőív Összegző feljegyzés, kérdőívek mellékelve A szülők kitöltik, visszaküldik a kérdőíveket. Publikálás Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember június fotó sorozat, rövid beszámoló a kapcsolattartásról tájékoztatás - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről 14

15 V. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába járás alatt - Folyamatos párbeszéd kialakítása. - A nevelőszülő igazi partnernek érezze magát. - A nevelőcsaládok és az óvoda partnerkapcsolatának erősítése, a gyermek érzelmi és szellemi fejlődése érdekében. A kétoldalú kommunikáció, az együttműködés erősítése, melyet a pedagógus, szülő, gyermek közös tevékenysége alapoz meg. - Az óvodapedagógusok szakmai ismeretei által pedagógiai, módszertani segítségnyújtás a nevelőszülőknek vállalt feladatuk eredményes elvégzéséhez - A felmerülő problémák kezeléséhez szakszolgálati segítség igénybevételének támogatása Formái: 1. Szülői klub 2. Szülői értekezlet 3. Óvodabál 4. Csoport kirándulás 5. Nyílt nap 6. Teadélután 1. Szülői klub Olyan fórum létrehozása, ahol a szülők megoszthatják tapasztalataikat, problémáikat egymással, az előadók új, szakszerű ismereteket nyújtanak. A foglalkozások együttgondolkodásra ösztönözzenek. Területe: Érzelmi nevelés Felelős: a tagintézmény gyermekvédelmi felelőse Érintettek: nevelőszülők, óvodánkba járó gyermekek szülei, pedagógusok, szakszolgálatok szakemberei, könyv és játékterjesztők 15

16 Szervezési feladatok: - Felelősök megválasztása, határidők, időkeretek meghatározása - Ötletbörze - Programterv, forgatókönyv készítése, - Szülők tájékoztatása a Szülői klub indításáról, érdeklődés felmérése - Munkadélután lebonyolításához eszközbeszerzés - Fenntartótól támogatás kérése a szülők vendégül látásához Témajavaslatok: A negatív élmények feldolgozásának gyakorlása Segítő technikák gyermekpszichológus előadása A mese és az óvodás gyermek Óvodapedagógus előadása - A mese hatása, mesélési szokások, technikák alakítása, megosztása egymással. - A televízió, és számítógép hatása a gyermekekre tapasztalatok megbeszélése Sérült gyermek a csoportban Gyermekpszichológus előadása - Miről ismerhető fel a sérült gyermek? - Milyen alapvető sérülési kórképek vannak? - Kihez fordulhatunk, ha valamilyen rendellenes fejlődést tapasztaltunk? - Hogyan fogadjuk el a másságot: közvetlen környezetünkben, gyerekcsoportban. Az óvodai élet konfliktusai, ezek feloldása Óvodapedagógus előadása Munkadélután karácsonyi ajándék készítése saját kezűleg - egyszerű társasjátékok - alvópárna készítése Fejlesztőjáték -, könyvbemutató, vásár 16

17 Elvárt eredmény: - A nevelőszülők új, szakszerű ismereteket kapnak - Kötetlen párbeszéd kialakulása szülő-pedagógus, szülő-szülő, szülő-szakember között. - A pedagógusok új területen mutathatják be (előadás) tudásukat, a felkészülés során mélyítik, korszerűsítik ismereteiket. 17

18 Tevékenység Felelősök, kapcsolattartók kijelölése, előadásokra való felkészülés vállalása Programterv készítése A Szülői klub működésének részletes bemutatása Érintett óvodapedagógusok óvodapedagógusok ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA Időpont/ határidő Keletkezett dokumentum szeptember jegyzőkönyv Eszköz/ módszer megbeszélés Elvárt eredmény - a pedagógusok aktívan részt vesznek a szervezésben, önként vállalnak feladatot, erősségeiknek megfelelően szeptember programterv ötletbörze -programterv elkészül Egyeztetés előadókkal felelős pedagógus október feljegyzés megbeszélés - az érintettek megismerik az időpontokat, a felkészülésre rendelkezésre álló időkeretet Szülők meghívása, tájékoztatása Anyagi forrás keresése az előadók utaztatásához, szülők vendégül látásához felelős pedagógus, nevelőszülők szülők felelős pedagógus, óvodavezető október október meghívó Kérelem a fenntartóhoz, vállalkozókhoz, szponzori tevékenység ellátására nyomtató, boríték, bélyeg nyomtató, boríték, bélyeg -a szülők megkapják a meghívókat, jelzik részvételi szándékukat -a fenntartó anyagi hozzájárulást biztosít az előadók utazásához, a szülők vendégül látásához - a helyi üzlet üdítőt és süteményt ajánl fel két alkalomra 18

19 LEBONYOLÍTÁS Tevékenység Előadás meghallgatása Munkadélután, karácsonyi ajándék készítése Fejlesztőjáték-, könyv bemutató és vásár Érintett - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok Időpont/ határidő november január március április december december március Keletkezett dokumentum - forgatókönyv - számla (a vendéglátás költségeiről) - fotók - feljegyzés forgatókönyv számla fotók feljegyzés fotók feljegyzés Eszköz/ módszer előadás, utána kötetlen beszélgetés közös, kreatív tevékenység magyarázat, bemutatás Elvárt eredmény - a meghívottak eljönnek - a szülőknek van igényük a kötetlen beszélgetésre - szülők, nevelőszülők új ismereteket, segítséget kapnak - a nevelőszülők, szülők eljönnek, jól érzik magukat - elkészülnek az ajándékok - közös élmény biztosítása - kötetlen beszélgetés, emberi kapcsolatok alakítása - esetleges előítéletek oldása - a szülők a könyveket, és a fejlesztő játékokat választják karácsonyi/húsvéti ajándéknak, felismerik azok hasznosságát - az óvoda bevételre tesz szert a terjesztők jutalékából 19

20 UTÓMUNKÁK Tevékenység Szülői kérdőívek kiadása Nevelőtestületi értekezlet Publikálás Érintett Felelős pedagógus Nevelőszülők Nevelőtestület Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember Időpont/ határidő május vége munkatervben meghatározva május vége Keletkezett dokumentum kérdőívek összesítés beszámoló fotó sorozat, rövid beszámoló a szülői klub tevékenységéről. Eszköz/ módszer kérdőívek értékelés, ötletbörze tájékoztatás Elvárt eredmény - a szülők kitöltik, visszajuttatják a kérdőíveket - a kérdőívek értékelhető információt tartalmaznak - a nevelőtestület tagjai megbeszélik tapasztalataikat, a szülők visszajelzéseit - új ötleteik vannak a következő nevelési évre - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről 20

21 2. Szülői értekezlet A szülők tájékoztatása az óvodai programokról, az óvodai élet aktualitásairól. Kötetlen beszélgetés kialakítása neveléssel kapcsolatos témákról. Egymás szülő-pedagógus, szülő-szülő jobb megismerése. A nevelőszülőkkel, nevelt gyermekeikkel szembeni esetleges előítélet oldása. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoport óvodapedagógusa(i) Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatok: - a szülők meghívása - pedagógus felkészülése - terem berendezése - óvodai programok listájának kinyomtatása, kiosztása a szülőknek Elvárt eredmény: - A nevelőszülők is eljönnek a szülői értekezletre - Kötetlen beszélgetés alakul ki - Egymás személyiségének, nevelési elveinek megismerése 3. Óvodabál Hozzájárulni az óvoda alapítványának bevételéhez. A szülők, pedagógusok kreativitásának ösztönzése. Közös élmény biztosítása. Érintettek: nevelőszülők, szülők, az óvoda dolgozói, támogatók, vendégek Felelős: az alapítvány kuratóriumának elnöke Szervezési feladatok: - felelősök, kapcsolattartók megválasztása - vacsora, zenekar megrendelése a szülői javaslatok alapján - szülők felkérése süteménysütésre, tombolatárgyak beszerzésére, felajánlására - műsor szervezése - teremdíszítés, terítés - meghívók, plakátok, ültető kártyák készítése 21

22 Elvárt eredmény: - a szülők segítenek a teremrendezésben, terítésben, süteménysütésben - azonosulnak céljainkkal, anyagi lehetőségükhöz mérten támogatják az alapítványt - maradandó közös élményt szerzünk 4. Csoport kirándulás Közös élmény biztosítása az óvodán kívül. Ismerkedés az óvoda tágabb környezetével, lakóhelyünkkel. Kapcsolatok alakítása a kísérő szülők, pedagógusok között. Magatartásformálás. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoportba járó gyermekek, csoportban dolgozó felnőttek, segítő nagyszülők, ismerősök Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatok: - szülői értekezleten a kirándulás helyszínének, időpontjának egyeztetése, esőnap kijelölése, költségek megbeszélése, jóváhagyása - a pedagógus tájékozódik a helyszínről, ha szükséges megszervezi a szállítást - szülők meghívása, tájékoztatása a költségekről, felszerelésről - forgatókönyv készítése Elvárt eredmény: - nevelőszülők is velünk tartanak, segítenek a szervezésben (pl. lovas kocsival rendelkező nagypapa felkérése stb.) - olyan közös élményt szerzünk, melynek felidézése évek múlva is kellemes érzés - a gyermekek új ismeretekre tesznek szert, akarati tulajdonságaik fejlődnek - a csoporthoz tartozás érzése erősödik - szülők, pedagógusok jobban megismerik egymást, az esetleges előítéletek gyengülnek 22

23 5. Nyílt nap A szülők ismerjék meg gyermekeik mindennapjait az óvodában. Ismerjék meg az óvodapedagógus nevelési módszereit, az átadott ismeretanyagot, óvodai napirendet, tevékenységeket. Figyeljék meg gyermekük viselkedését közösségben. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoportba járó gyermekek, csoportban dolgozó felnőttek, óvodavezető Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatokok: - szülők meghívása - gyerekek felkészítése látogatók jelenlétére - forgatókönyv készítése Elvárt eredmény - a nevelőszülők is eljönnek - tapasztalatokat szereznek gyermekük óvodai életéről, viselkedéséről - a csoportba járó gyermekek szülei között az emberi kapcsolatok mélyülnek, az esetleges előítéletek oldódnak (nevelőszülővel, nevelt gyermekkel szemen egyaránt) 6. Teadélután Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében, otthonos, kötetlen légkörben való ismerkedés a tanító nénikkel Érintettek: nagycsoportos óvodások, szüleik, nevelőszüleik, leendő elsős tanítónők, óvónők, dajkák Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - meghívók kézbesítése - teremrendezés - vendéglátás megszervezése - gyermekek felügyeletének biztosítása 23

24 Elvárt eredmény: - a nevelőszülők is eljönnek neveltjeikkel együtt a rendezvényre - kötetlen beszélgetés alakul ki nevelőszülők-tanítónők között - a nevelőszülők is megkapják az első osztályosoknak beszerzendő eszközök listáját - a gyermekeknek élmény lesz a tanító nénikkel való találkozás VI. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek követése az iskolába lépés után 1. Az óvónők látogatása az első osztályosoknál A gyermekekben pozitív érzések keltése Tájékozódás a gyermekek beilleszkedéséről, előmeneteléről Érintettek: óvodapedagógus, nevelőszülőnél élő gyermek, tanítónő, a régi óvodás csoport gyermekei Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - egyeztetés a tanítónővel, alkalmas időpont kiválasztása - színező, apró ajándék készítése a gyerekeknek - kedvenc óvodai udvari játékuk felidézése a szünetben kiválasztás, felkészülés a játékvezetésre Elvárt eredmény: - a gyerekek örülnek óvó nénijüknek, érdeklődnek óvodában maradt társaik, dadusuk iránt - szívesen játszanak az óvónővel a szünetben - szívesen mesélnek iskolai élményeikről 2. Elsősök, szüleik, tanítóik meghívása tavaszi akadályversenyre, óvodai kerti partira Kellemes, közös élmények felelevenítése Emberi kapcsolatok ápolása 24

25 Érintettek: nevelőszülők, nevelt gyermekeik, tanítók, óvoda dolgozói, első osztályos gyermekek Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - egyeztetés tanítónőkkel, szülők meghívása - óvodások felkészítése a vendégek jelenlétére - vendéglátás megszervezése Elvárt eredmény: - az akadályversenyen az elsősök csatlakoznak régi csoportjukhoz (vegyes életkorú csoportok szervezésének köszönhetően ez zökkenőmentesen megoldható) - a kerti partin felidézik óvodás emlékeiket - jól érzik magukat, szívesen jönnek vissza az óvodába - nevelőszülő-szülők, nevelőszülő- óvónő között kötetlen beszélgetés alakul ki VII. Az óvodapedagógus és óvodai dolgozók feladatai, elvárt attitűdjei - előítéletek leküzdése (nevelőszülők megítélése során/pénzért vállalt feladat, gyerekek megítélése során/milyen családból származhat), saját magukban, és a többi szülőben egyaránt - a nevelőszülői státusz megbecsültségének erősítése azzal, hogy tájékozottak vagyunk, elmondjuk a többi szülőnek is, hogy milyen feladatai vannak a nevelőszülőnek - gyermekek felkészítése az édes szülővel való találkozásra, és ennek feldolgozásának segítése (beszélgetés, rajzolás). A gyermek és biológiai szülő találkozása után a gyermek magatartásának, lelkiállapotának figyelemmel kísérése, - együttműködés a Nevelőszülői tanácsadó szolgálat munkatársaival, - a belső harmónia megteremtéséhez szükséges attitűdök alakítása, az azt segítő életviteli technikák gyakoroltatása, - az egymáshoz való viszony formálása, pozitív érzelmi légkör fenntartására és megteremtésére való nevelése, 25

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye 2010-2011 nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Készítette: Vidákovics Dezsőné Tagintézmény vezető 1. Munkarend, működési terv - a nevelési év

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS Kedves Hallgatok! Ismét köszönjük Sárkány Ildikónak az álláshírt!! Az SOS Gyermekfalu tobbfele munkakorbe munkatársakat keres! Tudjátok a munkatapasztalatszerzés érdekében esetleg bizonyos időre érdemes

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben