TÁMOP / Intézményi innováció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció"

Átírás

1 TÁMOP / Intézményi innováció A nevelőszülőkkel való partneri együttműködés formái, módszerei a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Műfaja: tanulmány 2010 Készítette: Feketéné Máté Anikó 1

2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 9 fő, 2H: 40 fő A nevelőszülőkkel való partneri együttműködés formái, módszerei című innovációt kidolgozó pedagógus Feketéné Máté Anikó, a Süni csoportban dolgozik. Tanítói végzettsége is van, és 20 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Az óvodánkban meglévő Környezettudatos életmódra nevelés munkacsoport tagja. Váltótársa nincs. Bevont óvodapedagógusként elkészítette a Víz projektet és csoportjában megvalósította. Érsekcsanádon kevés a munkalehetőség. Sok család vállal hitbeli okokból sok gyermeket. Az édesanyák otthon vannak a gyermekekkel, családcentrikusak. Többen úgy gondolták, hogy vesznek ki intézetből gyerekeket, hiszen ez számukra munkalehetőség is. A Süni csoportból 3 fő él nevelőszülőknél: 3 fiú, ketten testvérek, mindhárman SNI - ek. Az óvodapedagógus napi személyes kapcsolatot tart fenn a nevelőszülőkkel. Óvodai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködésre, például: beszoktatás, óvodába érkezés előtti családlátogatás, nyíltnapok, közös programok szülőkkel. A témát több nézőpontból megközelítve végigkövette a lehetőségeket az együttműködésre, a gyermek óvodába kerülése előtti időtől az iskolába lépés utánig is. Az innováció megvalósításához javasolt időkeret 30 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés oldal II. A nevelőszülői szerep vállalásának motivációi oldal III. Törvényi háttér oldal IV. Kapcsolattartás az óvodába lépő gyermekek szüleivel óvodába lépés előtt oldal Szeptembertől óvodába járó (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek, és nevelőszüleik meghívása tevékenykedésre, programokra oldal Családlátogatás oldal Az óvodába lépés előtti kapcsolattartás részletes bemutatása oldal V. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába járás alatt oldal A Szülői klub működésének részletes bemutatása oldal VI. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek követése az iskolába lépés után oldal VII. Az óvodapedagógus és óvodai dolgozók feladatai, elvárt attitűdjei oldal VIII. Összegzés oldal Felhasznált irodalom oldal 3

4 I. Bevezetés Témaválasztásomat motiválta, hogy Érsekcsanádon új szerepkörrel találkozunk a szülők körében: egyre nő a nevelőszülőséget vállaló családok száma. A nevelőszülőhöz kerülő gyermekeket egészséges, szeretetteljes környezet veszi körül a nevelő családban, de a beilleszkedés megpróbáltatás szülőnek, gyermeknek egyaránt. Egy intézménybe bekerülni, szintén alkalmazkodást igényel, ami a lelkileg egyébként is sérült gyermekeknek még inkább nehéz. Új helyzettel találkozik a nevelőszülő is, hiszen lehet, hogy saját gyermekei már régen voltak óvodások, újabb elvárásoknak kell megfelelnie, illetve a nevelt gyermekek nehezen válnak el, a már biztonságosnak érzett otthontól. Új kihívás elé kerül a pedagógus is, még elfogadóbbnak, nyitottabbnak kell lennie a nevelt gyermek, és nevelőszülője felé, valamint a többi szülő esetleges negatív előítéletének megszüntetése is feladatává válik. Célom olyan kapcsolattartási forma kidolgozása, mely megkönnyíti nevelt gyermek, nevelő szülő beilleszkedését az óvodai életbe, az óvodai nevelés ideje alatt pedagógiai módszertani támogatást nyújt a szülőnek és ezáltal a gyermeknek nevelési problémáik kezeléséhez és megoldásához, kapcsolatuk továbbfejlesztéséhez és biztosítja a család életének után követését az iskolai élet kezdeti szakaszában. II. A nevelőszülői szerep vállalásának motivációi A nevelőszülőkkel való beszélgetésekből kiderült, hogy elsősorban érzelmi indítékok vezérelték szerepvállalásukat. Ugyanakkor nem titkolták, hogy agyagi okok is közrejátszottak, amikor nevelőszülőnek jelentkeztek. Érsekcsanádon nagy számban élnek erősen vallásos, nagycsaládok (A 2001-es országos népszámlálás szerint Érsekcsanádon a 2821 fős lakosságból 1507 fő vallotta magát római katolikus, 471 fő református vallásúnak, 405 fő pedig más felekezethez tartozott, melyek közül legjelentősebb a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet, Hit Gyülekezet), ahol az anyák - főállású anyaként - a gyermekek nevelését vállalják fel, munkahelyen nem helyezkednek el. Saját gyermekeik felnövekedése után nem tudnak már elhelyezkedni, gyakorlat, munkalehetőség híján. 4

5 A fentiekből következik, hogy a nevelőszülői szerep vállalását motiválja a saját gyermekek felnövekedése is, valamint jót cselekedni másokkal, főleg gyermekekkel. Egyik nevelőszülőnk a testvérén keresztül aki maga is nevelőszülő került kapcsolatba a rendszerrel. Ezeknek a családoknak a helyzete találkozik a gyermekvédelemnek azzal a törekvésével, hogy a gyermekek családi környezetben nevelődjenek, mivel a család a társadalmi beilleszkedést eredményesebben tudja elősegíteni, mint a nevelőotthoni, gyermekotthoni rendszer. III. Törvényi háttér Fontosnak tartom a törvényi háttér ismeretét, hiszen a nevelőszülők felé szigorú elvárásokat támaszt. Ezen elvárások megismerésével, másokkal való megismertetésével elősegíthetjük a nevelőszülők pozitív megítélését, szakmai tudásuk elismerését évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról VII. fejezet 54. (1) Nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, b) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására c) a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett. (5) A nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. (9) A nevelőszülőnél, a hivatásos nevelőszülőnél, a speciális hivatásos nevelőszülőnél (a továbbiakban: nevelőszülő) elhelyezendő gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni a gyermek fogyatékosságát, személyiségzavarát vagy az egyéb különleges nevelést indokoló körülményt. (10) Különösen indokolt esetben a nevelőszülő kérelmére vagy beleegyezésével az (5)-(7) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól - a gyermek érdekében - el lehet térni. 55. (1) A nevelőszülő - a működtető által elkészített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Ennek érdekében különösen a) elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását, b) elősegíti - a működtető támogatásával - a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését, 5

6 c) elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét, d) felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére, e) segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához. (2) A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a gyámi feladatokat. (3) A nevelőszülő a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival. (4) A nevelőszülő az alapfeladatok ellátásán túl a működtető hozzájárulásával a) elláthatja a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek különleges gondozását, nevelését, illetve a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek speciális gondozását, nevelését, b) részt vállalhat az egyéni elhelyezési tervben foglaltak szerint a vér szerinti család komplex gondozásában, c) elláthatja a helyettes szülői feladatokat feltéve, hogy személyében, valamint körülményeiben alkalmas e feladatok végzésére és a működtető biztosítja számára a speciális szakmai támogatást. (5) A működtető a nevelőszülőt a) külön jogszabályban meghatározott követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, és b) szakmai tanácsadással, családgondozással és utógondozással segíti, továbbá c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. (6) A nevelőszülő tevékenységét e törvényben meghatározott nevelőszülői jogviszonyban végzi - legalább öt nevelőszülőt foglalkoztató - nevelőszülői hálózat keretében. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelőszülői hálózatban folyó nevelés célját, alapelvét és módszereit tartalmazó szakmai program. 56. (1) A nevelőszülőt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, valamint a volt gondozott fiatal felnőtt ellátására nevelési díj illeti meg. A nevelési díj legalacsonyabb összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. (2) A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a) százötven százaléka, ha a nevelt gyermek a 82. (1) bekezdésében meghatározott megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság által készített szakvélemény szerint súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutat, illetve pszichoaktív szerekkel küzd, b) száznegyven százaléka, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, illetőleg fogyatékos. (3) A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek ruházatára, tankönyvére, tanszerére és a tanulmányai végzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek költőpénzére, valamint a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb - gyermekenként - az éves nevelési díj 25%-ánál. (4) A (3) bekezdésben meghatározott külön ellátmányt elsősorban pénzben biztosítják, és a nevelési díjjal együtt havonta folyósítják. (5) A nevelőszülő az (1)-(3) bekezdésben meghatározott juttatásokat kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordíthatja. 6

7 IV. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába lépés előtt Pozitív attitűd kialakítása a nevelt gyermekek pedagógusok, nevelőszülők pedagógusok, nevelőszülő-szülő között, a gyermek és a család életének és kapcsolatuk helyzetének megismerése, az óvodai segítségnyújtás lehetőségének feltérképezése. PROGRAMTERV 1. Szeptembertől óvodába járó (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek, és nevelőszüleik meghívása tevékenykedésre, programokra 1.1 Játsszunk együtt a csoportszobában! Meghívás egy délelőtti együttjátszásra - ismerkedés az óvoda dolgozóival, csoportokkal, szabályokkal, csoportszobai játékokkal, azok használatának szabályaival, az óvodához fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításának kezdete 1.2 Játsszunk együtt az udvaron! Meghívás egy délelőtti udvari együttjátszásra - ismerkedés az udvari játékokkal, balesetmentes használatukkal, az udvaron tartózkodás szabályaival 1.3 Kerti parti (május) Erre a délutánra a gyermekek szüleikkel jöhetnek. A pedagógusok a programok (ugráló vár, horgászás,ügyességi versenyek, rövid meseelőadás, vagy táncház, kézműves asztal, kézműves vásár, arcfestés stb. ) megszervezéséről,és a vendéglátásról gondoskodnak. A szülők vásárolhatnak a helyi kézművesek áruiból, együtt tevékenykedhetnek gyermekeikkel, a gyerekek birtokba vehetik az óvodaudvart, kisebb ajándékokra tehetnek szert (horgászás), készíthetnek pl. papírsárkányt. 7

8 - ismerkedés az óvodai környezettel - közös élmény biztosítása 1.4. Csoportkirándulás (május-június, már tudjuk, melyik csoportba fog járni a gyermek) - a nevelőszülők, gyermekek ismerkednek a leendő csoporttársakkal, szülőtársakkal, óvónővel, dajkával - közös élmény biztosítása 1.5 Rajzkiállítás A Művelődési házban rendezett bemutatón minden óvodás gyermeknek legalább egy munkája kiállításra kerül. Mivel év közben igen változatos technikákkal dolgozunk, nem nehéz összeállítani egy olyan színvonalas, színes kiállítást, melyre szívesen jönnek el a szülők, nagyszülők, rokonok. A kiállítás megnyitó ünnepségén, felkért vendégünk megnyitóbeszéde után valamelyik csoportunk rövid műsort ad elő. E rendezvényre május végén, június elején kerül sor, általában két hétig tekinthető meg. - óvodások megnyitóműsorának, alkotásainak megtekintése - ismerkedés az óvoda hagyományaival 2. Családlátogatás - személyes kapcsolatok kialakítása - a család értékrendjének, szokásainak megismerése - a gyermek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása - szülő óvodával kapcsolatos igények felmérése 8

9 A családlátogatás során: - A gyermek megkapja a jelét, ismerkedik óvónőjével. - A szülők tájékoztatást kapnak az óvoda Helyi nevelési programjáról, a szokásokról, szükséges eszközökről, felszerelésekről, az intézmény szolgáltatásairól (szakkörök, programok, saját fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai, logopédiai ellátás helyben stb. - Az óvónő elkészíti a gyermek anamnézisét, diszkréten tájékozódik a gyermek egészségi, érzelmi állapotáról, egyéni szokásairól, a család szokásairól, a gyermek mentális állapotáról (van-e szakvéleménye nevelési tanácsadótól, vagy tanulási képességeket vizsgáló bizottságtól). A pedagógus arról is tájékozódik, várhatóan meddig lesz a gyermek a családnál. 9

10 Az óvodába lépés előtti kapcsolattartás részletes bemutatása ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény A szeptemberben óvodába kerülő (nevelőszülőnél elhelyezett) gyermekek névsorának bekérése a védőnőtől nevelőtestület védőnő nevelési év januárja személyes egyeztetés Névsor: születési idő, lakcím feltüntetésével A rendelkezésünkre bocsátott adatok pontosak Programterv készítése nevelőtestület nevelési év februárja ötletbörze Programterv Programterv elkészül Felelősök, érintett csoportok kiválasztása, a konkrét tevékenységek meghatározása nevelőtestület nevelési év márciusa megbeszélés Jegyzőkönyv, mellékelve: forgatókönyv A programok szervezéséhez, lebonyolításához felelősök jelentkeznek. Forgatókönyvek elkészülnek. Meghívók küldése a lebonyolításért felelős pedagógus az aktuális rendezvény előtt 2 héttel számítógép, papír, boríték, bélyeg Meghívó A szülők megkapják a meghívókat, jelzik részvételi szándékukat 10

11 LEBONYOLÍTÁS Tevékenység 1.1. Játsszunk együtt a csoportszobában! Érintett A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek Időpont/ határidő nevelési év március vége Eszköz/ módszer Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, közös játék. Keletkezett dokumentum Feljegyzés, fotók Elvárt eredmény - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek között. - Az óvodába járó gyermekek szeretettel fogadják a vendégeket. - A meghívottak ismerkednek a csoportszoba elrendezésével, az óvodai élet szabályaival, az óvoda épületével (mosdó, többi csoport helye, neve) 1.2. Játsszunk együtt az udvaron! A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek nevelési év április vége Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, közös játék (homokozás, körjátékozás, futóverseny, focizás, csúszda, mászóka kipróbálása). Feljegyzés, fotók - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek között. - Az óvodába járó gyermekek szeretettel fogadják a vendégeket. - A meghívottak ismerkednek az udvarhasználat szabályaival, az óvoda épületével - A meghívott gyermekek bizalommal fordulnak az óvónőhöz, dajkához 11

12 Lebonyolítás Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény 1.3 Kerti parti Az óvoda minden dolgozója, az óvodába járó gyermekek, szüleik, nevelőszülők, nevelt gyermekeik. május vége Beszélgetés, tevékenységekben való részvétel segítése Feljegyzés, fotók - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása 1.4. Csoportkirándulás A lebonyolítást vállaló csoportba járó gyermekek, a csoport óvónője, dajkája, nevelőszülők, leendő óvodás nevelt gyermekek május vége, június eleje, a csoport szokásainak megfelelően Beszélgetés, közös játék Feljegyzés, fotók, album - A meghívottak eljönnek, jól érzik magukat. - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása - A gyermekek ismerkednek leendő csoporttársaikkal 12

13 Lebonyolítás Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentum Elvárt eredmény 1.5. Rajzkiállítás Az óvoda minden dolgozója, az óvodába járó gyermekek, szüleik, nevelőszülők, nevelt gyermekeik. május vége, június eleje (munkatervnek megfelelően) Beszélgetés, magyarázat (ábrázolási technikák bemutatása) Feljegyzés, fotók, vendégkönyv - A meghívottak eljönnek - Kötetlen beszélgetés alakul ki a felnőttek ( szülő pedagógus, szülőszülő)között. - Közös élmény biztosítása - A nevelőszülők, és neveltjeik ismerkednek az óvodai élet sokszínűségével 2. Családlátogatás A csoport óvodapedagógusa(i), nevelőszülők, nevelt gyermek(ek) óvodába lépés előtt, augusztus Beszélgetés, A gyermek(ek) jele(i) HOP kivonat, anamnézis nyomtatvány, lista a szükséges eszközökről, felszerelésről Anamnézis, a gyermek személyi anyaga, feljegyzés - A szülők sokrétű, szakszerű tájékoztatást kapnak - Elkészül a gyermek anamnézise - A gyermek, szülő örül a találkozásnak, bizalommal fordul az óvónő felé - A pedagógus ismerkedik a gyermekkel, a család szokásaival, nevelési elveivel, tájékoztatást kap a gyermek előéletéről 13

14 UTÓMUNKÁK Tevékenység Érintett Időpont/ határidő Eszköz/ módszer Keletkezett dokumentumok Elvárt eredmény Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Nevelőtestület munkatervben meghatározott beszámoló, diavetítés, ötletbörze Feljegyzés, fényképes prezentáció - A nevelőtestület minden tagja megismerkedik az eredményekkel, a szervezők tapasztalataival. - Új ötletek merülnek fel. - A tevékenység megerősítést kap. Szülők véleményének megkérdezése A meghívást elfogadó nevelőszülők, szervező pedagógusok június kérdőív Összegző feljegyzés, kérdőívek mellékelve A szülők kitöltik, visszaküldik a kérdőíveket. Publikálás Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember június fotó sorozat, rövid beszámoló a kapcsolattartásról tájékoztatás - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről 14

15 V. Kapcsolattartás az óvodába járó gyermekek nevelőszüleivel óvodába járás alatt - Folyamatos párbeszéd kialakítása. - A nevelőszülő igazi partnernek érezze magát. - A nevelőcsaládok és az óvoda partnerkapcsolatának erősítése, a gyermek érzelmi és szellemi fejlődése érdekében. A kétoldalú kommunikáció, az együttműködés erősítése, melyet a pedagógus, szülő, gyermek közös tevékenysége alapoz meg. - Az óvodapedagógusok szakmai ismeretei által pedagógiai, módszertani segítségnyújtás a nevelőszülőknek vállalt feladatuk eredményes elvégzéséhez - A felmerülő problémák kezeléséhez szakszolgálati segítség igénybevételének támogatása Formái: 1. Szülői klub 2. Szülői értekezlet 3. Óvodabál 4. Csoport kirándulás 5. Nyílt nap 6. Teadélután 1. Szülői klub Olyan fórum létrehozása, ahol a szülők megoszthatják tapasztalataikat, problémáikat egymással, az előadók új, szakszerű ismereteket nyújtanak. A foglalkozások együttgondolkodásra ösztönözzenek. Területe: Érzelmi nevelés Felelős: a tagintézmény gyermekvédelmi felelőse Érintettek: nevelőszülők, óvodánkba járó gyermekek szülei, pedagógusok, szakszolgálatok szakemberei, könyv és játékterjesztők 15

16 Szervezési feladatok: - Felelősök megválasztása, határidők, időkeretek meghatározása - Ötletbörze - Programterv, forgatókönyv készítése, - Szülők tájékoztatása a Szülői klub indításáról, érdeklődés felmérése - Munkadélután lebonyolításához eszközbeszerzés - Fenntartótól támogatás kérése a szülők vendégül látásához Témajavaslatok: A negatív élmények feldolgozásának gyakorlása Segítő technikák gyermekpszichológus előadása A mese és az óvodás gyermek Óvodapedagógus előadása - A mese hatása, mesélési szokások, technikák alakítása, megosztása egymással. - A televízió, és számítógép hatása a gyermekekre tapasztalatok megbeszélése Sérült gyermek a csoportban Gyermekpszichológus előadása - Miről ismerhető fel a sérült gyermek? - Milyen alapvető sérülési kórképek vannak? - Kihez fordulhatunk, ha valamilyen rendellenes fejlődést tapasztaltunk? - Hogyan fogadjuk el a másságot: közvetlen környezetünkben, gyerekcsoportban. Az óvodai élet konfliktusai, ezek feloldása Óvodapedagógus előadása Munkadélután karácsonyi ajándék készítése saját kezűleg - egyszerű társasjátékok - alvópárna készítése Fejlesztőjáték -, könyvbemutató, vásár 16

17 Elvárt eredmény: - A nevelőszülők új, szakszerű ismereteket kapnak - Kötetlen párbeszéd kialakulása szülő-pedagógus, szülő-szülő, szülő-szakember között. - A pedagógusok új területen mutathatják be (előadás) tudásukat, a felkészülés során mélyítik, korszerűsítik ismereteiket. 17

18 Tevékenység Felelősök, kapcsolattartók kijelölése, előadásokra való felkészülés vállalása Programterv készítése A Szülői klub működésének részletes bemutatása Érintett óvodapedagógusok óvodapedagógusok ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA Időpont/ határidő Keletkezett dokumentum szeptember jegyzőkönyv Eszköz/ módszer megbeszélés Elvárt eredmény - a pedagógusok aktívan részt vesznek a szervezésben, önként vállalnak feladatot, erősségeiknek megfelelően szeptember programterv ötletbörze -programterv elkészül Egyeztetés előadókkal felelős pedagógus október feljegyzés megbeszélés - az érintettek megismerik az időpontokat, a felkészülésre rendelkezésre álló időkeretet Szülők meghívása, tájékoztatása Anyagi forrás keresése az előadók utaztatásához, szülők vendégül látásához felelős pedagógus, nevelőszülők szülők felelős pedagógus, óvodavezető október október meghívó Kérelem a fenntartóhoz, vállalkozókhoz, szponzori tevékenység ellátására nyomtató, boríték, bélyeg nyomtató, boríték, bélyeg -a szülők megkapják a meghívókat, jelzik részvételi szándékukat -a fenntartó anyagi hozzájárulást biztosít az előadók utazásához, a szülők vendégül látásához - a helyi üzlet üdítőt és süteményt ajánl fel két alkalomra 18

19 LEBONYOLÍTÁS Tevékenység Előadás meghallgatása Munkadélután, karácsonyi ajándék készítése Fejlesztőjáték-, könyv bemutató és vásár Érintett - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok - nevelő szülők, - szülők - pedagógusok Időpont/ határidő november január március április december december március Keletkezett dokumentum - forgatókönyv - számla (a vendéglátás költségeiről) - fotók - feljegyzés forgatókönyv számla fotók feljegyzés fotók feljegyzés Eszköz/ módszer előadás, utána kötetlen beszélgetés közös, kreatív tevékenység magyarázat, bemutatás Elvárt eredmény - a meghívottak eljönnek - a szülőknek van igényük a kötetlen beszélgetésre - szülők, nevelőszülők új ismereteket, segítséget kapnak - a nevelőszülők, szülők eljönnek, jól érzik magukat - elkészülnek az ajándékok - közös élmény biztosítása - kötetlen beszélgetés, emberi kapcsolatok alakítása - esetleges előítéletek oldása - a szülők a könyveket, és a fejlesztő játékokat választják karácsonyi/húsvéti ajándéknak, felismerik azok hasznosságát - az óvoda bevételre tesz szert a terjesztők jutalékából 19

20 UTÓMUNKÁK Tevékenység Szülői kérdőívek kiadása Nevelőtestületi értekezlet Publikálás Érintett Felelős pedagógus Nevelőszülők Nevelőtestület Felelős pedagógus Honlap szerkesztő szakember Időpont/ határidő május vége munkatervben meghatározva május vége Keletkezett dokumentum kérdőívek összesítés beszámoló fotó sorozat, rövid beszámoló a szülői klub tevékenységéről. Eszköz/ módszer kérdőívek értékelés, ötletbörze tájékoztatás Elvárt eredmény - a szülők kitöltik, visszajuttatják a kérdőíveket - a kérdőívek értékelhető információt tartalmaznak - a nevelőtestület tagjai megbeszélik tapasztalataikat, a szülők visszajelzéseit - új ötleteik vannak a következő nevelési évre - az óvoda partnerei, tágabb környezete értesül az óvodai tevékenységekről 20

21 2. Szülői értekezlet A szülők tájékoztatása az óvodai programokról, az óvodai élet aktualitásairól. Kötetlen beszélgetés kialakítása neveléssel kapcsolatos témákról. Egymás szülő-pedagógus, szülő-szülő jobb megismerése. A nevelőszülőkkel, nevelt gyermekeikkel szembeni esetleges előítélet oldása. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoport óvodapedagógusa(i) Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatok: - a szülők meghívása - pedagógus felkészülése - terem berendezése - óvodai programok listájának kinyomtatása, kiosztása a szülőknek Elvárt eredmény: - A nevelőszülők is eljönnek a szülői értekezletre - Kötetlen beszélgetés alakul ki - Egymás személyiségének, nevelési elveinek megismerése 3. Óvodabál Hozzájárulni az óvoda alapítványának bevételéhez. A szülők, pedagógusok kreativitásának ösztönzése. Közös élmény biztosítása. Érintettek: nevelőszülők, szülők, az óvoda dolgozói, támogatók, vendégek Felelős: az alapítvány kuratóriumának elnöke Szervezési feladatok: - felelősök, kapcsolattartók megválasztása - vacsora, zenekar megrendelése a szülői javaslatok alapján - szülők felkérése süteménysütésre, tombolatárgyak beszerzésére, felajánlására - műsor szervezése - teremdíszítés, terítés - meghívók, plakátok, ültető kártyák készítése 21

22 Elvárt eredmény: - a szülők segítenek a teremrendezésben, terítésben, süteménysütésben - azonosulnak céljainkkal, anyagi lehetőségükhöz mérten támogatják az alapítványt - maradandó közös élményt szerzünk 4. Csoport kirándulás Közös élmény biztosítása az óvodán kívül. Ismerkedés az óvoda tágabb környezetével, lakóhelyünkkel. Kapcsolatok alakítása a kísérő szülők, pedagógusok között. Magatartásformálás. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoportba járó gyermekek, csoportban dolgozó felnőttek, segítő nagyszülők, ismerősök Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatok: - szülői értekezleten a kirándulás helyszínének, időpontjának egyeztetése, esőnap kijelölése, költségek megbeszélése, jóváhagyása - a pedagógus tájékozódik a helyszínről, ha szükséges megszervezi a szállítást - szülők meghívása, tájékoztatása a költségekről, felszerelésről - forgatókönyv készítése Elvárt eredmény: - nevelőszülők is velünk tartanak, segítenek a szervezésben (pl. lovas kocsival rendelkező nagypapa felkérése stb.) - olyan közös élményt szerzünk, melynek felidézése évek múlva is kellemes érzés - a gyermekek új ismeretekre tesznek szert, akarati tulajdonságaik fejlődnek - a csoporthoz tartozás érzése erősödik - szülők, pedagógusok jobban megismerik egymást, az esetleges előítéletek gyengülnek 22

23 5. Nyílt nap A szülők ismerjék meg gyermekeik mindennapjait az óvodában. Ismerjék meg az óvodapedagógus nevelési módszereit, az átadott ismeretanyagot, óvodai napirendet, tevékenységeket. Figyeljék meg gyermekük viselkedését közösségben. Érintettek: nevelőszülők, szülők, a csoportba járó gyermekek, csoportban dolgozó felnőttek, óvodavezető Felelős: csoportvezető óvodapedagógus Szervezési feladatokok: - szülők meghívása - gyerekek felkészítése látogatók jelenlétére - forgatókönyv készítése Elvárt eredmény - a nevelőszülők is eljönnek - tapasztalatokat szereznek gyermekük óvodai életéről, viselkedéséről - a csoportba járó gyermekek szülei között az emberi kapcsolatok mélyülnek, az esetleges előítéletek oldódnak (nevelőszülővel, nevelt gyermekkel szemen egyaránt) 6. Teadélután Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében, otthonos, kötetlen légkörben való ismerkedés a tanító nénikkel Érintettek: nagycsoportos óvodások, szüleik, nevelőszüleik, leendő elsős tanítónők, óvónők, dajkák Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - meghívók kézbesítése - teremrendezés - vendéglátás megszervezése - gyermekek felügyeletének biztosítása 23

24 Elvárt eredmény: - a nevelőszülők is eljönnek neveltjeikkel együtt a rendezvényre - kötetlen beszélgetés alakul ki nevelőszülők-tanítónők között - a nevelőszülők is megkapják az első osztályosoknak beszerzendő eszközök listáját - a gyermekeknek élmény lesz a tanító nénikkel való találkozás VI. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek követése az iskolába lépés után 1. Az óvónők látogatása az első osztályosoknál A gyermekekben pozitív érzések keltése Tájékozódás a gyermekek beilleszkedéséről, előmeneteléről Érintettek: óvodapedagógus, nevelőszülőnél élő gyermek, tanítónő, a régi óvodás csoport gyermekei Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - egyeztetés a tanítónővel, alkalmas időpont kiválasztása - színező, apró ajándék készítése a gyerekeknek - kedvenc óvodai udvari játékuk felidézése a szünetben kiválasztás, felkészülés a játékvezetésre Elvárt eredmény: - a gyerekek örülnek óvó nénijüknek, érdeklődnek óvodában maradt társaik, dadusuk iránt - szívesen játszanak az óvónővel a szünetben - szívesen mesélnek iskolai élményeikről 2. Elsősök, szüleik, tanítóik meghívása tavaszi akadályversenyre, óvodai kerti partira Kellemes, közös élmények felelevenítése Emberi kapcsolatok ápolása 24

25 Érintettek: nevelőszülők, nevelt gyermekeik, tanítók, óvoda dolgozói, első osztályos gyermekek Felelős: a tagintézmény éves munkatervében meghatározott kollégák Szervezési feladatok: - egyeztetés tanítónőkkel, szülők meghívása - óvodások felkészítése a vendégek jelenlétére - vendéglátás megszervezése Elvárt eredmény: - az akadályversenyen az elsősök csatlakoznak régi csoportjukhoz (vegyes életkorú csoportok szervezésének köszönhetően ez zökkenőmentesen megoldható) - a kerti partin felidézik óvodás emlékeiket - jól érzik magukat, szívesen jönnek vissza az óvodába - nevelőszülő-szülők, nevelőszülő- óvónő között kötetlen beszélgetés alakul ki VII. Az óvodapedagógus és óvodai dolgozók feladatai, elvárt attitűdjei - előítéletek leküzdése (nevelőszülők megítélése során/pénzért vállalt feladat, gyerekek megítélése során/milyen családból származhat), saját magukban, és a többi szülőben egyaránt - a nevelőszülői státusz megbecsültségének erősítése azzal, hogy tájékozottak vagyunk, elmondjuk a többi szülőnek is, hogy milyen feladatai vannak a nevelőszülőnek - gyermekek felkészítése az édes szülővel való találkozásra, és ennek feldolgozásának segítése (beszélgetés, rajzolás). A gyermek és biológiai szülő találkozása után a gyermek magatartásának, lelkiállapotának figyelemmel kísérése, - együttműködés a Nevelőszülői tanácsadó szolgálat munkatársaival, - a belső harmónia megteremtéséhez szükséges attitűdök alakítása, az azt segítő életviteli technikák gyakoroltatása, - az egymáshoz való viszony formálása, pozitív érzelmi légkör fenntartására és megteremtésére való nevelése, 25

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT SZAKMAI PROGRAM

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT SZAKMAI PROGRAM 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA,

GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA, Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága, Szeged I.sz. GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA, Kossuth u.31.sz. LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Készült a Gyermekotthon előző, a nevelőtestület

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen,

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyömrő, Teleki kastély GYERMEKOTTHON LAKÁSOTTHONAINAK SZAKMAI PROGRAMJA (módosított) Készült: 2004. március 30. Módosítva: 2013. május 10. Hatályba lép: 2013. szeptember

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben