Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos"

Átírás

1 HL07-1.qxp :13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van, aki ezt csak egyéni életére vonatkoztatja és úgy véli, hogy remélni annyit jelent mint Krisztus ígéreteire hagyatkozva bizalommal várni a földi életben Isten segítségét, halála után pedig az örök üdvösséget. Ez a gondolkodás azonban erõsen leszûkíti a krisztusi örömhír s vele a krisztusi remény tartalmát és jelentõségét. Igen, aki hisz Krisztusban, az joggal remélheti örök üdvösségét, de az Evangélium nemcsak az egyénnek, hanem az egész emberiségnek, az ember egyetemes történeti létének is hirdeti a megváltást. S ezért a krisztusi remény sem csak egyéni életünkre, hanem társadalmi és történeti létünk egészére is rávetítheti az üdvösség ígéretének derûs fényét. Megváltásunk Jézusban beteljesült, de ez a beteljesülés egyszersmind ígéret és indulás is: új kiindulópontja az egész teremtett világ megváltásának. A régi eltûnt, lám, valami új vált valóra! kiált fel az Apostol. Isten feltámasztotta az önmagát értünk feláldozó Jézust a halottak közül. Õ a holtak zsengéje, az elsõszülött sok testvér közt. Vele új teremtés kezdõdik: a bûntõl megszabadult és Istennel egyesült ember új élete, mert mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény (2Kor 5,17) ez a kereszténység újdonsága és eredeti örömhíre. Ebben a hitben, a Krisztus által embert és világot megújító Isten egyetemes újjáteremtõ mûvének hitében gyökerezik a keresztény ember reménye. Nem vitás, hogy ez a remény sajátosan eszkatologikus jellegû: azokra a végsõ idõkre vonatkozik, amikor nyilvánvalóvá lesz társadalmi és történeti létünk minden bûne és erénye, és Krisztus ítélkezni fog az egész világ felett. Ez lesz az a pillanat, amikor a krisztusi megváltás mindenestõl beteljesül, és valóra válik a próféta ajkán elhangzott isteni szó, én újjáalkotok mindent (Jel 21,5). Új eget és új földet, jelenlététõl áthatott új világot teremt akkor Isten, és hajléka az emberek között lesz: velük fog lakni, azok pedig az õ népe lesznek; maga az Isten lesz velük (21,3). Ezzel azonban maga a krisztusi remény is beteljesül: az újjáteremtett ember Istenével egyesülve, az õ életközösségében eléri léte végsõ célját, értelmét és boldogságát. A keresztény ember hisz Isten uralmának ebben a teljes megnyilvánulásában, és remélve várja jövendõ beteljesedését. De téves volna azt hinnünk, hogy ez a remény csupán a végsõ idõkre vonatkozik. A valóság az, hogy Isten uralma Krisztussal A Húsvétot 50 napon át ünnepeljük. Ez az ünnep át akarja változtatni hétköznapjainkat. Hétköznapjainkban dõl el, hogy vajon húsvétkor csak egy eufórikus hangulatnak engedtünk, vagy életünk kellõs közepén is megtörtént a feltámadás. Fokozatosan begyakoroljuk magunkat a feltámadás életébe. Megtanuljuk, hogy újra és újra fel kell támadnunk, ha a munkánkban valami balul üt ki, ha a kapcsolatainkban konfliktusok támadnak, ha kudarcot vallunk és csalódunk önmagunkban. A feltámadás azt jelenti, hogy ismételten felkelünk, ha elestünk, nem maradunk fekve. A feltámadás azt jelenti, hogy a Feltámadott velünk van. Krisztus mindig a másik partról lép az életembe, hogy megmutassa nekem: a feltámadás sikeressé változtatja a sikertelent, a halott élõvé lesz, a sötétség világossá. A feltámadásba vetett hit meggyógyítja megsebzett életemet és arra tanít, hogy feltámadjak az igazi életre, arra az életre, amelyet Isten gondolt ki számomra. A feltámadás már itt és most az életre akar megtanítani. Azt ígéri, hogy ez az élet átlépi a halál küszöbét is, és nem semmisíthetõ meg, mert Jézus halálával és feltámadásával a szeretet mindenkorra legyõzte a halált. A Bencés Hírlevél olvasóinak áldott Húsvétot kíván: Asztrik fõapát és a szerkesztõk SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Megújult a Fõapátság környezete Pro Pannonhalma díjat kapott Nagy Jenõ ügyvéd úr Karácsfalvi tanárok és diákok látogatása Színház- és fotókurzus francia mûvészekkel Új idõszaki kiállítás Szociális otthonainkról Családreferensek országos találkozója Beszámoló Tihanyból és Gyõrbõl 1

2 HL07-1.qxp :13 Page 2 már megkezdõdött a világban. A megváltás újjáteremtõ kegyelme, mint megigazulttá tévõ és megszentelõ erõ, már mûködik közöttünk és bennünk. Az emberiség lelki és erkölcsi újjáteremtése már folyamatban van. Hinni Krisztusban pontosan azt jelenti, hogy önként és szabadon elfogadjuk ezt a bensõnket újjáteremtõ kegyelmet, amely Isten fiává tesz. Ez az istenfiúságban megvalósult hit természete szerint az eszkatologikus beteljesülésre irányul. Most Isten fiai vagyunk - mondja János apostol -, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk õt úgy, amint van. De a beteljesülés hite és reménye már ebben az életben aktív megszentelõ erõként mûködik bennünk: Mindaz, akit ez a reménység tölt el iránta folytatja az apostol, megszenteli magát, amint õ is szent (1Jn 3,2 3). Az újjáteremtett ember azonban nemcsak tulajdon megszentelésére gondol, hanem megújult mivoltából eredõ elkötelezettségének érzi, hogy maga is részt vegyen a világ újjáteremtésének isteni mûvében. Mint keresztény ember, az újjáteremtés mûvének ezzel az isteni elkötelezettségével él a világban, keresi a jövõ útját és vállalja társadalmi feladatait, mert hiszi és reméli, hogy Isten általa is teremti az új embert és az új világot. A krisztusi remény, a Krisztusban megújult embernek ez a belsõ dinamikája arra indítja, hogy Isten munkatársa legyen a világ újjáteremtésében. Áldott legyen az Isten, aki Jézus Krisztus feltámadásával erre az élõ reménységre szült újjá minket! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS KÁPTALAN MUNKÁJÁRÓL Március 1-én ülésezett legutóbb kongregációnk Általános Káptalanja. Szokás szerint a határozatok közreadásával adunk tájékoztatást a káptalan munkájáról. 18. Richárd atya elõterjesztése értelmében az Általános Káptalan megerõsíti, hogy valamely ház önállóvá válása nem lehet csupán a helyi közösség óhaja, hanem az egész Kongregáció feladata. Az Általános Káptalan támogatja a Tihanyi Perjelség jövõbeli önállóságát, melynek most még nincsenek meg a megnyugtató személyi feltételei. 19. Az Általános Káptalan megalapozottnak látja a Gyõri Ház kérését, mely szerint elindulnak az önállóvá válás útján. Ennek elsõ lépéseként támogatólag terjeszti a Konvent-Káptalan elé a Gyõri Ház függõ perjelség rangra emelését és a kihelyezett noviciátus felállítását. 20. Az Általános Káptalan megtárgyalta Cirill atya elõterjesztését a kárpótlási pénzek felhasználásáról, és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Bíráló Testületnek az elõterjesztetteken túl legyen tagja az esperes is, továbbá, hogy a pályázati alap tervezési részt és a pályázati alap beruházási részt bontsuk meg 2/3 1/3 arányban a és a évre. Cirill atya ORGONAHANGVERSENYEK A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN április 9. Húsvéthétfõ 15.30: Virágh András közremûködik: Telbisz Katalin (hegedû) május 28. Pünkösdhétfõ 15.30: Szamosi Szabolcs augusztus 20. Szent István ünnepe 15.30: Ruppert István október 23. Nemzeti Ünnep 15.30: Almásy László Attila december 26. Karácsony második napja és 15.30: Áment Lukács OSB közremûködik: Szent Márton Kamarakórus 2

3 HL07-1.qxp :13 Page 3 MEGSZÉPÜLT A FÕMONOSTOR KÖRNYEZETE Befejezõdtek a Pannonhalmi Fõapátság környezetrendezési munkálatai ben nyújtottunk be pályázatot a világörökségi helyszínek turisztikai célú fejlesztésére irá-nyuló, az Európai Unió által támogatott program Irányító Hatóságához, és 2005 áprilisában nyertük el a lehetõséget monostorunk környezetének felújítására. A projekt határidõre, decemberében elkészült. A környezetrendezési munka alapvetõen két módozata különböztethetõ meg. Az egyik látható, a felszínen megvalósult fejlesztés, a másik nem látható, a föld alatt húzódik, de nagyon fontos része volt a beruházásnak. A megszépült helyszín egyik leglátványosabb része a fõbejárat elõtti felújított tér. A parkosítás, a díszvilágítás teljesen új arculatot kölcsönöz a térnek. Különleges eleme az ellipszis alakú, kicsit megemelt kert. A fehér mészkõvel burkolt oldalfal, fedõlap uralja a teret. Ez a kert fedi a tûzivíz-tározót, amely a nem látható, föld alatti felújítás fontos tartozéka. A csapadékvizet is föld alatti csatorna vezeti el. A monostor belsõ udvara szépívû bazaltkõ burkolatot kapott, bokrokkal, virágokkal szegélyezett út vezet a Bazilika bejáratáig. A belsõ udvarban van a felújítás legnagyobb volumenû nem látható része. Itt teljes talajcserét kellett végezni, mert túlságosan laza volt a burkolatot hordozó alapozás, arra nem lehetett az új burkoló köveket elhelyezni. Ezen kívül a csatornázási és csapadékvíz elvezetési rendszert is ki kellett építeni. A monostort övezõ vársétány, az ún. várkör is teljesen megújult. Kényelmes, kõszegéllyel kialakított, 3 méter széles sétaút létesült, jól járható útfelülettel. Az út mentén kényelmes, faburkolatú padokat és más utcabútorokat is elhelyeztünk. A vársétányon körben a tájhoz illõ növények és fák beültetése is megtörtént. A látogatók itt megpihenhetnek a környezõ tájra tekintõ padokon. A vársétányhoz kapcsolódik a szintén megújult szabadtéri rendezvény helyszín a sportpályával. Korábban itt kisebb kulturális események megrendezésére is sor került, de az új kialakítás, a rendezett, parkosított és két sor ülõhellyel ellátott helyszín nagyobb lehetõséget nyújt ilyen rendezvényekre. A közelben lehetõvé vált személygépkocsi parkolóhelyek kialakítása. A felszín alatt itt épült meg a másik tûzivíz és locsolóvíz tározó. A projekt keretei között került sor a Fõapátság turisztikai fejlesztési stratégiájának következõ szakaszát jelentõ turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése megnevezésû koncepció tervezésére, az építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A soron következõ pályázati idõszakban kívánjuk benyújtani az új pályázatot, amelynek célja a Kosarasdombon a vendégfogadás és kiszolgálás színvonalas építészeti megoldása. A környezetrendezési beruházás megvalósítása után elmondható, hogy a fejlesztés elérte a Fõapátság által megfogalmazott célt. Nagyon szép környezet, a világörök-séghez méltó helyszín jött létre, és ez örömet szerez nemcsak az idelátogató vendégek számára, hanem a Fõapátságban élõ, itt tanuló, itt dolgozó valamennyi embernek. Mindezért köszönet illeti elsõsorban a kivitelezõt, a Mozaik-Classic Kft. dolgozóit és vezetõit, valamint mindazon belsõ- és külsõ munkatársakat, akik munkájukkal hozzájárultak a megvalósításhoz. Külön meg kell említeni a Fõapátság beruházási osztályának és gazdasági osztályának szakembereit, akik odaadó és felelõsségteljes munkájukkal gördülékeny-nyé tették a folyamat elõre menetelét. A beruházás ünnepélyes átadására március 20-án került sor. Dr. Vajdovich Béla 3

4 HL07-1.qxp :13 Page 4 Pro Pannonhalma Díj A Pannonhalmi Fõapátság Pro Pannonhalma megnevezéssel díjat alapított azon belsõ és külsõ munkatársai részére, akik a Fõmonostor célkitûzéseinek megvalósításában jelentõs mértékben, huzamos ideig közremûködtek. A kitüntetést a Fõapáti Tanács egyetértésével 2007-ben dr. Nagy Jenõ ügyvéd úrnak adományozta Fõapát úr, melyet március 21-én Szent Benedek napján az ünnepi szentmise keretében adott át a kitüntetettnek. Nagy Jenõ ügyvéd úr, egykori gyõri bencés diák, 1991 és 2001 között volt a Pannonhalmi Fõapátság jogtanácsosa. Sajnos egészségi állapota nem tette lehetõvé számára, hogy továbbra is ellássa ezt a fontos feladatot. Ügyvéd úr nagy szakértelemmel, a rend iránti hûséggel, hitbõl fakadó belsõ elkötelezettséggel látta el a Fõapátság minden tevékenységének jogi képviseletét. A 89-es fordulat utáni állandóan változó jogi és politikai környezetben olyan bölcs stabilitást képviselt, amely minden ügyünkben iránymutató volt. Õ szerkesztette és jegyeztette be elsõ alapítványaink alapító okiratát (közöttük volt a Pannonhalmi Fõapátság és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány). Ott volt elsõ vállalkozásaink alapításánál. Mindig megoldotta gimnáziumaink, szociális otthonaink, plébániáink sokféle jogi ügyeit, gondozta hagyatékainkat, képviselte érdekünket a legkülönbözõbb fórumokon. A munka dandárját a 2001-ben induló egyházi privatizáció jelentette. 89 egykori fõapátsági ingatlan ügyét gondolta át és tárgyalta végig, folyamatos kapcsolatot tartva több mint 20 önkormányzattal, földhivatalokkal, a kormányzati szervek egyházi tulajdonrendezési felelõseivel. Kizárólag ügyvéd úr szaktudásának és lelkiismeretes gondosságának köszönhetjük, hogy az egyházak tulajdonhoz juttatásáról szóló törvény alapján a Fõapátság egykori nyolcvankilenc ingatlanának sorsa mindenben a rend számára legkedvezõbb módon alakult. Az õ közremûködésének köszönhetõen kaptuk vissza többek között a Bakonybéli és a Tihanyi Apátságot, a Soproni Rendházat és a pannonhalmi egykori Apátsági Major egy részét. Neki köszönhetjük a természetben vissza nem kért ingatlanok után járó pénzbeli kárpótlást is. A Rend megbecsülése és tisztelete övezi õt! Az Úristen áldása kísérje életét és adjon erõt neki az idõsödõ kor megpróbáltatásai közepette. Cirill atya 1 % a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak A közhasznú Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány célja a Gimnázium célkitûzéseinek támogatása: oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, és karbantartása; a tanulók részére tanulmányi utak lehetõvé tétele, kiváló eredményt elérõ iskolai tanulók jutalmazása; jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása; az iskolai könyvtár fejlesztése; általában mindazon tevékenység, amely a Gimnázium erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja. Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-ával iskolánkat támogassa! Felajánlását a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanárainak és diákjainak nevében hálásan köszönjük! 4 Hardi Titusz igazgató

5 HL07-1.qxp :13 Page 5 KÁRPÁTALJAI TESTVÉRISKOLÁNK LÁTOGATÁSA A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum és a Pannonhalmi Gimnázium kapcsolata egészen a Líceum alapításáig nyúlik vissza, hiszen diákjaink és tanáraink már az építkezéseken is részt vettek. Nem kevésbé figyelemreméltó, hogy két Szent Márton napi gyûjtést is a Líceum javára ajánlottunk fel. Az elmúlt tanévben indult el az a kezdeményezés, amely ebbõl a kapcsolatból nõtt ki: a tavaly tavasszal tett karácsfalvai látogatás után Szulyovszky Dávidban (Ph 06) az fogalmazódott meg, hogy a kárpátaljai fiatalokban is hihetetlen erõ és fantázia van, ám ezeknek az elrejtett tehetségeknek nagyon nehéz kibontakozniuk. Ezért gondolt arra, hogy valamit tenni kellene: így született meg a Mécs László-díj (Kárpátalja szülötte, Pannonhalmán meghalt premontrei szerzetes), amely irodalmi pályázat diákoknak. Ezt idén már nem csak Karácsfalván, hanem Kárpátalja összes magyar felekezeti iskolájában kiírták. Az ügynek van folytatása is: alakul a Magyar Kéznyújtás Alapítvány (www.keznyujtas.hu), amely ehhez és a soron következõ akciókhoz kíván anyagi forrást biztosítani. A cél egy olyan fórum létrehozása, amely a Kárpát-medencei magyar fiataloknak biztosít találkozási lehetõséget. Az idei tanév elején mindkét intézményben vezetõi változások voltak. Õsszel újból megtörtént a kapcsolatfelvétel, ami után egy kisbusszal látogattunk Karácsfalvára, majd februárban egy pályázat kapcsán közös vállalkozásba fogtunk: március 1 6-ig a Líceum, április ig a gimnázium lesz a testvériskola vendége. Igyekeztünk minél több diákot megmozgatni ezekre a programokra: így érkeztünk el a várt márciusi hosszú hétvégéhez. A 18 fõs karácsfalvai küldöttség csütörtökön a késõ esti órákban érkezett meg. Sajnos a határon három diákot vízumproblémák miatt visszafordítottak, így három bencés diák szomorkodhatott, ugyanis másnap hazautazás volt és a Líceum diákjait vállalkozó kedvû diákjaink hazavihették. A tanárok, heten, itt maradtak, és a hétvége nagy részét velem töltötték. Péntek délután elõször a lelket, majd a testet kényeztettük: részt vettünk a nagyböjti Miserere-n, majd a vacsora után a pincében tettünk látogatást, végül A Közvetítõ címû filmet néztük meg. Teljesen elbûvölte õket a bazilika csendje: utolsó nap, amikor megkérdeztem, melyik volt a legjobb program, legtöbben a Miserere-t emlegették. Szombaton bakonyi kirándulás szerepelt a programban: Csesznekrõl hatalmas szélben tekintettünk vissza a remekül látható Pannonhalmára, a zirci templomban és a könyvtárban is nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Bakonybélben vendégeink megcsodálták Adalbert atya vezetését és a saját liturgiáikra emlékeztetõ vonásokat. De az éhes ember mogorva ember elvet követve igen örvendeztek a hegyek lábánál elköltött ebédnek is. Aznap este már csak pihenni és borozni maradt erõnk. Ugyancsak maradandó élményt nyújtott, fõleg a koncelebráló Miklós atyának, a vasárnapi konventmise. Ebéd után Dénesi Tamás, ideiglenes idegenvezetõnk segítségével Gyõr városát néztük meg a székesegyháztól az angol sörözõig. Aznap este érkeztek vissza diákjaink: Magyar Vita tanárnõ (Karácsfalva) nem gyõzte lányai beszámolóját hallgatni, annyira jól érezték magukat a hétvégén. Abban a reményben tértünk nyugovóra, hogy az együtt töltendõ másnap ígérete nyugodt éjszakát biztosít tanárnak és diáknak egyaránt. Így is lett. Hétfõ délelõtt minden vendégdiák a vendéglátójával iskolába ment, a tanárok pedig órákat látogathattak. Az utolsó délutánt a lányok számára a (pannonhalmi diákokkal eltöltött) szabad program, a fiúk számára pedig a foci meccs varázsolta széppé. Rossz vendéglátók voltunk: a líceumosok a visszavágóban reménykedhetnek. A délután további eseménye, a Líceum életét bemutató CD vetítése, a technika ördöge miatt nem valósult meg. Az estét és az egész látogatást a párhuzamosan zajló színház- és fotókurzus elõadóestjével zártuk. Kedden reggelre nem maradt más, csak a gyors búcsú és rövid egyeztetések a kiutazásunkról. Az indulás elõtti visszajelzésekbõl úgy tûnt, diákok és tanárok egyaránt jól érezték magukat Pannonhalmán. Folytatás alig egy hónap múlva Karácsfalván! Bajnóczi Gábor 5

6 HL07-1.qxp :13 Page 6 SZÍNHÁZ- ÉS FOTÓKURZUS PANNONHALMÁN Február utolsó hetében a francia Sophie-Marie Bouts színmûvésznõ és Philippe Brame fotómûvész vezetésével immár negyedik alkalommal került sor a színház- és fotókurzusra a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A nyolcnapos képzés célja a résztvevõk bevezetése volt a színház és a fotózás világába. A közös munkát tolmácsok segítették. A színházkurzusról Takács Márton XI. B osztályos tanuló a következõket írta: Összesen tizenöten voltunk a csoportban, szinte minden évfolyamból, de ez utóbbi nem hátráltatta a munka menetét: mindenki a maximumot nyújtotta és egymást segítettük a hét nehéz pillanataiban. A hét mindenki számára fárasztó volt, de ez szerencsére csak az elõadás utáni beszélgetésben került felszínre. Egy reflektorokkal, függönyökkel felszerelt teremben kaptunk helyet, ahol a hét elsõ részében a testünkkel, a mozdulatainkkal dolgoztunk, majd késõbb teret kapott a hang is, de csak éneklés formájában. A hét közepe-vége felé improvizációs gyakorlatokkal dolgoztunk a beszéden, ezzel párhuzamosan pedig a mûvésznõ megtanította nekünk a légzést és a jelenlétet a színpadon. A szövegekkel kapcsolatban sajátos módszere volt Sophie-nak: szinte az utolsó pillanatban osztotta ki õket, csak három nappal a hétfõi elõadás elõtt váltak véglegessé a versek tulajdonosai. Ez azonban korántsem nehezítette meg a munkánkat, hiszen nem voltak megtanulhatatlanul hosszúak a verseink, másrészt pedig sokkal érettebben nyúlhattunk a szövegekhez az elsõ pár nap tudása birtokában. Rendkívül jól szabta ránk az általa kiválasztott verseket, amelyeket nem a megszokott, mondhatni hagyományos szavalási stílusban adtunk elõ, hanem színházat teremtettünk, közeget a vershez illõen. Nagy élményt jelentett számomra a versek színrevitele: teljesen birtokolni kellett, együtt élni a szöveggel, mert különben az egész mit sem ért volna. Azt hiszem, mindnyájunknak sikerült ezt véghezvinni, erre készített elõ a hét munkája. Persze a színházi munkánk csúcsa az elõadás volt, amely azonban számomra korántsem volt akkora élmény, mint a tábor munkával eltöltött órái. A gimnázium tetõtéri teázójában megtartott elõadást egy rövidke improvizációs gyakorlattal indítottuk, ahol párokban kellett két darab, kezeink között tartott, hurkapálcikával mozogni, zenére. Majd Arthur Rimbaud Bestiáriumát vittük színre, szöveg nélkül: mindenki mozgással jelenítette meg az elõzetesen kihúzott állatát, egyik társunk trombitajátékának kíséretével. Végül Rimbaud hat versét mutattuk be, szintén zenei kíséretekkel (hegedû, gitár). Az elõadás után értékeltük az estét, valamint megköszöntük Sophie és Philippe munkáját. Másnap délelõtt elbúcsúztunk tõlük, búcsúzásképp mindenki adott nekik ajándékba egy mondatot arról, mit is jelent számunkra a színház, illetve a fotózás. 6

7 HL07-1.qxp :13 Page 7 A fotókurzus során szerzett élményeit Tóth Gergely XI. B osztályos diák elevenítette fel: Mivel a csoporton belül is csak felületesen ismertük egymást, míg Philippe-et egyáltalán nem, az elsõ nap egymás, illetve a fotómûvészethez való hozzáállásunk megismerésével telt. Ezt követõen a fotózás technikai ismereteirõl esett szó, ami mindenképpen szükséges a gép megfelelõ kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy szubjektumunkat érvényesíteni tudjuk a fényképalkotásban. A második nap folyamán a fotográfia mûvészi dimenziójába kaptunk betekintést a francia mûvész segítségével. Írni a fénnyel - õ így definiálta a fotózást és adott ezzel jó kiindulási alapot nekünk az elsõ képekhez. Volt idõnk témát keresni, ugyanis elsõ alkalommal mindenkinek egyetlenegy fotót kellett készítenie az egész délután folyamán, szabad témában. Arra kellett törekednünk, hogy mûalkotást kreáljunk. Este mindnyájunkat külön kielemzett, hallatlan részletességgel és precizitással. Teljesen máshogyan tekintett a fotóra, mint mi, olyan dolgokat látott meg, amihez nekünk még nem volt meg a kellõ érzékenységünk, de ezzel párhuzamosan mi is megtanultuk, hogyan nézzük a képet. Másnap az addigi tapasztalatai alapján egy-egy személyes témát kaptunk tõle, amin az elkövetkezõ négy napban dolgozhattunk. Emellett mindenkinek kellett egy portrét készítenie egyik csoporttársról. Ezután a napjaink viszonylag kötetlenül teltek. A közös beszélgetéseken a személyes tapasztalatainkat osztottuk meg egymással, illetve egymás érzéseire és képeire reflektáltunk. Philippe mindig hozzáfûzött valamit a már elkészült képekhez és új támpontokat adott a továbbiakhoz. Majd újra kaptunk egy számunkra nagyon kedves fotótémát: hogyan látjuk Pannonhalmát és mit tartunk fontosnak benne. Ez nyilvánvalóan sokféle megközelítésben megvalósulhatott, így jóval kötetlenebb volt, mint az eddigiek. A kurzus lezárásaként egy vetítést állítottunk össze. A kezdõkép után a portrékat vetítettük le, majd az egyes saját témában elkészült legjobb képeket és a Pannonhalmáról készült fotókat. Ezeket a diákságnak szánt, számunkra humoros sorozat követte, végül a köszönetnyilvánítás a vezetõk és a tolmácsok részére. Talán ez a két beszámoló is jól érzékelteti, hogy az egyhetes program milyen nagy élményt jelentett a résztvevõ közel 30 pannonhalmi diáknak. Köszönjük Sophie-nak és Philippe-nek, támogatónknak, az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nek, tolmácsainknak, Jákó és Bánk testvéreknek és mindenkinek, akinek segítségével lehetõvé vált a kurzus megrendezése! Reméljük, 2008-ban ismét találkozunk! Polgári István 7

8 HL07-1.qxp :13 Page 8 HÍREK December 7. Az Asztrik fõapát úr 60. születésnapjára megjelentetett könyvsorozatot (Találkozások, Psalterium Abbatis, Senki sincs kizárva) a Magyar Tudományos Akadémia kupolatermében Vizi E. Szilveszter elnök köszöntõjét követõen Maróth Miklós professzor mutatta be. December 8. A gimnázium Asztrik-termében Szabó Péter (szabad szoftveres tanácsadó) tartott elõadást A bûvös kocka kirakása és egyéb játékok gyorsabb-e a gép mint az ember? címmel. December 15. A Makám együttes adott karácsonyi koncertet a gimnázium tornatermében. December 26. A bazilikában a karácsonyi orgonahangverseny elõadója Vizin Kornél orgonamûvész volt Kucsera Veréb Györgyi (cselló) közremûködésével. December 27. Szent János apostol ünnepén Asztrik fõapát úr megáldotta a Pannonhalmi Borvidék termelõinek új borait a bazilikában. Január 5. A gimnázium Asztrik-termében Somfai László zenetörténész tartott elõadást Bartók klasszikus utolsó mûvei címmel. A Bartók Archívumban található néhány eredeti kézirat képeinek bemutatásával elemezte Bartók három Amerikában írt mûvét. Január 9. Bagó Ferenc pannonhalmi polgármester kereste fel Asztrik fõapát urat, hogy a város és a fõapátság együttmûködésérõl egyeztessen. Január 12. Szaladják István két filmjének (Aranymadár, Madárszabadító, felhõ, szél) megtekintése után a gimnázium Teleki-termében Gelencsér Gábor filmesztéta beszélgetett a rendezõvel és Muhi Andrással, a film producerével. Január 16. A fiatalon elhunyt Nagy Gáspár Kossuth-díjas költõnek, iskolánk egykori diákjának, a Vas megyei Nagytilaj községben volt a temetése. Részt vettek volt osztálytársai, osztályfõnöke, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanárainak és diákjainak küldöttsége is. Az egyik búcsúztató beszédet Richárd perjel atya tartotta. Január 18. Ruttkay Kálmán irodalomtörténész tartott elõadást a gimnázium Asztrik-termében Shakespeare, aki annyi gondot okozott a kritikusoknak címmel. Január 21. A keresztények egységéért imádkoztunk az ökumenikus imahéten. Ennek keretében a Vesperáson Fabinyi Tamás evangélikus püspök tartott igehirdetést a bazilikában. Január 25. Jákó testvér sikeresen megvédte doktori értekezését a római Szent Anzelm Egyetemen. A védésen a Rómában élõ rendtársak mellett jelen volt Cirill perjel atya is. Január 26. A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás központjának ünnepélyes átadását követõen Asztrik fõapát úr megáldotta az új épületet, majd aláírta a Kistérségi Társulás és a Pannonhalmi Fõapátság között létrejött együttmûködési megállapodást. A gimnázium Teleki-termében Kovács Ákos énekes volt a vendégünk, akivel többek között az új albumáról, borpatikájáról és hitérõl beszélgettünk. Január A szerzetesközösség számára Benoît Standaert belga bencés atya tartott háromnapos lelkigyakorlatot. Február 2 3. Bíró László püspök atya vezetésével az egyházmegyei családreferensek monostorunkban tartották országos találkozójukat, amelynek során megismerkedtek a Pannonhalmi Területi Apátságban mûködõ családpasztorációs törekvésekkel is. Február 5. Fehér László celldömölki polgármester látoga- 8

9 HL07-1.qxp :13 Page 9 tott monostorunkba, és megbeszélést folytatott Asztrik fõapát úrral és Cirill perjel atyával a Celldömölki Apátság épületének hasznosításáról. Február 9. Magyar Pelbárt atya életének 83., szerzetességének 61. évében, a betegek szentségével megerõsítve elhunyt. A Teleki-teremben Tóth Gergely (nemzetközi jogász, iskolánk volt diákja) tartott elõadást A terrorizmus elleni háború a nemzetközi (humanitárius) jog tükrében címmel. Február 10. A Medium pro Educatione Közhasznú Alapítvány és a BDSZ második alkalommal rendezett jótékonysági bált. Az idei bevételt a bencés gimnáziumok határon túli diákjainak támogatására fordítják. Köszöntõt mondott Kemény Gábor a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány elnöke, Bischof Péter a BDSZ elnöke, Fáber Miklós a BDSZ örökös elnöke és Cirill perjel atya. Február 11. Asztrik fõapát úr Takács Nándor és Mayer Mihály püspök urakkal közösen mutatott be hálaadó szentmisét Budapesten püspökké szentelésük tizennyolcadik évfordulóján. Február 14. Szakács Imre elnök, valamint Firtl Mátyás és Kara Ákos alelnökök keresték fel Asztrik fõapát urat, hogy egyeztessék a Gyõr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat és a Pannonhalmi Fõapátság együttmûködésének lehetõségeit. Február 15. Lengyel Anna és Asztrik fõapát úr Egy csepp emberség címmel folytattak pódiumbeszélgetést a Gyõri Evangélikus Egyházközség felkérésére. Február 18. Gimnáziumunk farsangi mulatságának lezárásaként a tornateremben a Grencsó Bio Kollektíva (Hans van Vliet, Benkõ Róbert, Jeszenszky György és Grencsó István) adott koncertet bemutatva ZUMZOO címû új albumukat. Február 20. Borkai Zsolt gyõri polgármester tett látogatást Asztrik fõapát úrnál. Február 21. A gimnázium Tetõtéri Galériájában Uri Asaf festõmûvész nyitotta meg Solti Gizella Kossuth-díjas textiltervezõ, iparmûvész kiállítását. Február 22. Asztrik fõapát úr Pécsett tartott elõadást A XX. századi egyháztörténet kutatásának módszertani problémái címmel rendezett konferencián a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány képviseletében. Február 23. Török Gábor politológus tartott elõadást a gimnázium Teleki-termében Az ellenzéki kerekasztaltól a Kossuth téri kordonig címmel. Február 26. Asztrik fõapát úr tartott elõadást A bencés rend Európában címmel, a Gyõri Bencés Diákok Egyesületének felkérésére a Bencés Szabadegyetem keretében. Február 28. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke látogatott monostorunkba, és megbeszélést folytatott Asztrik fõapát úrral és Mátyás atyával a kulturális programjaink támogatásáról. Március 1. A Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja folytatva munkáját egynapos ülést tartott. Március 5. A Kulturális és Turisztikai Igazgatóság által kidolgozott új gyerekvezetési programot mutatta be a sajtónak Mátyás atya Niklai Ákosnak, a Magyar Turizmus Zrt elnökének jelenlétében. Sophie-Marie Bouts és Philippe Brame által vezetett színjátszó- és fotókurzus lezárásaként gimnáziumunk diákjai bemutatót tartottak. A színjátszók A Részeg Hajó címmel improvizációs gyakorlatot mutattak be, valamint Arthur Rimbaud néhány költeményét vitték színre; a fotósok Írás a Fénnyel címmel a tanulmányi hét gyümölcseit vetítették le. Március 9. Pálfy Péter Pál, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója Mire jó az algebra? címmel matematikatörténeti elõadást tartott a gimnázium Asztrik-termében. 9

10 HL07-1.qxp :13 Page 10 Március 11. Juliana Steinbach brazil származású világhírû zongoramûvésznõ adott szólóestet a gimnázium tornatermében. Március 15. A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen a gimnázium diákjai adtak mûsort a tornateremben, ahol az ünnepi beszédet Dobszay Tamás történész tartotta. Az ünnep estéjén a Magyarpalatkai Banda adott koncertet Kallós Zoltán ismertetõjével a tornateremben. Március 16. A gimnázium Teleki-termében Habsburg György fõherceg volt a vendégünk, akivel a Habsburg család mindennapjairól, a fõhercegi címmel járó mai kihívásokról és a fõherceg közéleti szerepvállalásáról beszélgettünk. Március 20. A Regionális Operatív Program (ROP) támogatásával a Pannonhalmi Fõapátság turisztikai vonzerõ-fejlesztési programjának keretében elkészült környezetrendezési munkák ünnepélyes átadására került sor Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos jelenlétében. Március 21. Szent Benedek ünnepén a bazilikában az ünnepi liturgia fõcelebránsa és szónoka Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök úr volt. A szentmise végén adta át Asztrik fõapát úr Nagy Jenõ ügyvédnek a Pro Pannonhalma díjat, megköszönve azt a hûségét, amellyel a Pannonhalmi Fõapátságot az egyházi kárpótlásról szóló törvény végrehajtása során segítette. Ezután került sor a Tér és imádság Az imádság helyei az ezredfordulón a zsidó, keresztény és iszlám vallásban címû idõszaki kiállítás megnyitójára. Asztrik fõapát úr köszöntõ szavai után Pazár Béla építész tartott megnyitó beszédet. Március 24. Koller Keve atya a hajnali órákban elhunyt. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOM- MAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSA MAGYAR GYULA PELBÁRT O.S.B. életének 83., szerzetességének 61. évében, a betegek szentségével megerõsítve, február 9-én hazatért mennyei Atyjához. Elhunyt rendtársunk március 5-én született Felsõgallán. A noviciátust február 10-én kezdte meg november 26-án tett ünnepélyes fogadalmat, majd június 27-én pappá szentelték. Középiskolai tanulmányokat a Tatai Piarista Gimnáziumban folytatott. Teológiai tanulmányait között a Szent Gellért Hittudományi Fõiskolán, Pannonhalmán végezte. Hûséges, derék szolga, mivel a kevésben hû voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Mt 25,21 10

11 HL07-1.qxp :13 Page 11 A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI A Praglia-i Apátság szerzetesei apáttá választották adminisztrátor perjelüket, Dom Norberto Villa atyát, aki Bruno Marin apát úr utóda. Bruno apát urat szeptember 14-én a Subiaco-i Kongregáció prézesévé választották. Norberto apát úr 58 éves, elsõ fogadalmait november 13-án tette és december 7-én szentelték pappá. A Szentatya február 5-én elfogadta a Chur-i püspök (Svájc), P. Amadé Grab OSB (Einsiedeln szerzetese) nyugalomba vonulási kérelmét. Mivel Otto Strohmaier Sankt Lambrecht-i apát úr márciusban eléri az Ausztriai Kongregáció konstitúciói szerinti nyugalomba vonulási kort, a 70. életévet, ezért február 5-én apátválasztást tartottak, ahol újabb hat évre õt választották apáttá. Elõtte, február 3-án, a közösség megünnepelte apáttá választásának 25. évfordulóját és közelgõ 70. születésnapját is február 16-án Christian Schütz Schweiklberg apátja lemondott apáti tisztérõl, miután 25 évig vezette a közösséget. Szolgálati ideje alatt többször is tagja volt a Sankt Ottilien-i Kongregáció Prézesi Tanácsának és felelõse volt a kongregáció indiai alapításainak február 23-án a plankstetten-i apátság konventje három évre adminisztrátor perjelnek választotta Beda Sonnenberg atyát. P. Beda 40 éves, 1987-ben lépett be a monostorba és 2001-ben tett örökfogadalmat. Teológiai tanulmányait Eichstattban és Münchenben végezte ban Asztrik fõapát úr szentelte pappá. Az apátság könyvtárosa és levéltárosa volt, 2006-tól magiszter is. Damiáni Szent Péter születésének évfordulója alkalmából a Szentatya levelet küldött a kamalduli bencések közösségének Rómába, amelyben nagyra értékelte a kamalduli szerzetesek karizmáját, a remete életnek és az egész Egyházért végzett munkának az összehangolását március 2-án Kremsmünsterben 12 éves terminusra apáttá választották Ambros Ebhardt atyát. Ambros apát úr 1972-ben tette le elsõ fogadalmait és 1977-ben szentelték pappá. Az apátság több plébániáján is végzett lelkipásztori szolgálatot, és aktívan részt vett az apátság templomának felújítási munkáiban 1985 és 2001 között. Az apáti tanács tagja volt 1984 és 1990 között valamint 2002-tõl apáttá választásáig tõl az apátság delegátusa a Kongregáció általános káptalanján és a prézes apát egyik asszisztense is õ volt. Március 14-én az Ausztriai Apátok Konferenciája Lambachban gyûlt össze, hogy megünnepeljék Clemens Lashofer apát úr prézessé választásának 25. évfordulóját ben az Általános Káptalan újabb 5 évre bizalmat szavazott neki. A kongregációban õ a leghosszabb ideje szolgáló apát is, hiszen Göttweigben 1973-ban választották apáttá. összeállította: Kelemen testvér GYEREKVEZETÉS A FÕAPÁTSÁGBAN Ezer év egy órában Interaktív, játékos ismerkedés a monostorral általános iskolás csoportok részére. Program: filmvetítés, makettépítés, apátsági séta feladatokkal. Jelentkezés: Pannonhalmi Fõapátság TriCollis Apátsági Tárlatvezetõ Iroda H-9090 Pannonhalma, Vár 1. Tel.: +36/96/ Fax: +36/96/

12 HL07-1.qxp :13 Page 12 Új idõszaki kiállítás: TÉR ÉS IMÁDSÁG Az imádság helyei az ezredfordulón a zsidó, keresztény és iszlám vallásban A Pannonhalmi Fõapátság 2007-es idõszakos kiállítása arra a kérdésre keresi a valászt, hogy milyen viszonyban áll az európai kortárs építészet a zsidó, keresztény és iszlám vallás hitgyakorlatának mai igényeivel. Mindennek bemutására a rendezõk három olyan épületet választottak az ezredforduló Európájából, amely az adott vallások egy-egy helyi közösségének megbízásából készült: egy zsinagógát Németországból, egy keresztény szerzetesi templomot Csehországból és egy mecsetet Boszniából. Az építészek pedig mindhárom esetben a kortárs építészet élvonalából valók: Wandel Hoefer Lorch+Hirsch (zsinagóga), John Pawson (szerzetesi templom) és Zlatko Ugljen (mecset). A fényképeket, tervrajzokat, a történeti és funkcionális áttekintéséket és a (szakértõk bevonásával készített) teológiai reflexiókat az imádkozó közösségek hangjai is kiegészítik. Ahogy a 21. század elején Európa három különbözõ pontján elmondott imádság is míg ismétli az õsi szavakat ugyanaz és mégis más, az itt bemutatott három épület is: bár õrzi és megismétli a jól ismert formákat, mégis más. A kiállítás anyagából katalógus készült. Megtekinthetõ: március 22-tõl november 11-ig 12

13 HL07-1.qxp :14 Page 13 ÚJ TERMÉKEK BENCÉS LIKÕRREL TÖLTÖTT CSOKOLÁDÉK A Pannonhalmi Fõapátság termékfejlesztésének legújabb eredménye a Bencés likõrökkel töltött csokoládé család. A család egyes tagjai valamelyik apátsági likõr felhasználásával készült töltelékkel kerültek kialakításra, így egyértelmû a kötõdése Pannonhalmához. Ennek elsõ két tagja már kapható is a Fõapátság ajándékboltjában: Csokoládé megnevezése: Csokoládé súlya: Csokoládé bruttó bolti ára: Csokoládé megnevezése: Csokoládé súlya: Csokoládé bruttó bolti ára: Bencés gyógynövénylikõrrel töltött étcsokoládé 95g 630,-Ft Bencés keserûlikõrrel töltött mazsolás tejcsokoládé 95g 690,-Ft (A tejcsokoládé esetében tekintettel azokra, akik nem szeretik a mazsolát a töltelék pépesítésre került, így csak ízében jelenik meg a termékben.) Fontos tudni, hogy minden csokoládé esetében kézzel készült, tartósítószert nem tartalmazó, prémium kategóriás termékrõl van szó. A gyártó Kis kézmûves Kft. (Gyula) a hazai, kézi készítésû csokoládé gyártás úttörõjének számít. Kizárólag elsõ osztályú belga importból származó alapanyagokkal dolgoznak. Folyamatban van mindkét csokoládé esetében a kistestvérek elkészítése is, ez mindkét esetben egy 45 g-os szeletet jelent. Ezek várhatóan 2007 elsõ félévében már a boltokba kerülhetnek. Tervezzük emellett a likõrcsaláddal összhangban a meggylikõr bevonását is a csokoládé készítésében, így várhatóan 2007 Karácsonyára a Bencés meggylikõrrel töltött, aszalt meggyes tejcsokoládé is megvásárolható lesz. A csokoládék a pannonhalmi ajándékboltok mellett megvásárolhatók Budapesten, a következõ üzletekben is: Íz Lelõ Csokoládé és Bor üzlet Bp. Arany János u. 12. Édes Égbolt Bp. Veres Pálné u. 8. PANNONHALMI ZSOLTÁROSKÖNYV 378 oldal, ára: 1850 Ft A Pannonhalmi zsoltároskönyvben a 150 zsoltár teljes szövege szerepel abban a fordításban, amelyet a magyar bencések a zsolozsmában használnak. Könyvünk egyszerre teszi lehetõvé a zsoltárok egy hét, vagy egy hónap alatti folyamatos elmondását és annak az egyszerûsített zsolozsmának (naponkénti három imaórából álló) imádkozását, amely a pannonhalmi zsolozsmára épül. 13

14 HL07-1.qxp :14 Page 14 RAJNAI RIZLING 2006 ÚJ BORAINK TRICOLLIS CUVÉE 2006 A 2006-os évjáratban a Rajnai rizlinget 3 dûlõben szüreteltük. Ezen három terület Széldomb, Tavaszó, Babszökõ hordozva a talaj jellemzõ adottságait, három különbözõ karakterû bor erjesztését tette lehetõvé. Az évjáratot jellemzõ kiegyenlített hõmérsékletû nyár és a hosszú meleg õsz egyedülálló mustöszszetételt eredményezett. Lendületes savtartalom biztosítja a bor ásványos gazdagságát, frissességet, s beérett magas cukortartalom által vált mélyrétegû komplex borrá. A szõlõt bogyózás-zúzás után azonnal vákuumpréseltük, hogy a mustoxidáció lehetõségét kizárva, fajtajelleges ún. acélos rizlingbort készíthessünk acéltartályban. Az újjáélesztett bencés szõlõ- és borgazdálkodás legidõsebb, immáron negyedik évjáratban készült bora. Mint fehér házasítás felvonultatja a borvidék legjellemzõbb szõlõfajtáit. Rajnai Rizling, Fûszeres Tramini és Olaszrizling alkotják az egyedi fajtajegyeket harmóniába foglaló nedût. Tipikus 2006-os bor, ahol a kiegyenlített hõmérsékletû nyár és a meleg õsz szépen megtartotta a szõlõ savszerkezetét. Emellett jó ivású. Liptai Zsolt borász A PANNONHALMI SZEMLE tavaszi (2007/1.) számának témája: e r õ s z a k é s i r g a l o m JELES ANDRÁS Részletek a Füzetekbõl; KOZMA ZSOLT Az erõszaktól a megbocsátásig (Testvértörténetek a Teremtés könyvében); NIKOLA HOHNJEC Az ítélkezés tilalma és a felszólítás a megjavulásra (Mt 7,1 5); GYÁNI GÁBOR A láthatatlan és a látható erõszak; JACQUES ELLUL A dhimmi helyzete a muzulmán társadalomban; BARÁT J. KATALIN Erõszak a családban; HARDY JÚLIA Erõszak és árulás (Z. esete egy kijevi pszichodrámában); HANNES BÖHRINGER Kiszólíttatás; BEREGI TAMÁS Gyöngéd ámokfutók (Erõszak a számítógépes játékokban); SALVATORE SCIARRINO pannonhalmi beszélgetés a zeneszerzõvel; GRAZIA GIACCO Sciarrino és a figura fogalma; BORBÉLY SZILÁRD Hajas Tiborról; KOMÁLOVICS ZOLTÁN Villányi Lászlóról; VÁRSZEGI ASZTRIK Regula-meditációja; RAMI SAARI, JÁSZ ATTILA és SCHEIN GÁBOR versei A LAP MEGRENDELHETÕ A SZERKESZTÕSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTERNETEN: KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETÕ (PDF) FORMÁTUMBAN: 14

15 HL07-1.qxp :14 Page 15 IDÕSEK GONDOZÁSA PANNONHALMÁN Beszámoló a Szent Adalbert Otthonról 1. Távirányítás 1.1 A Szent Adalbert Otthon irányítása 2005 õsze óta vagyok a Szent Adalbert Otthon vezetõje. Sajátos helyzetembõl adódóan az intézmény napi életében nem tudok részt venni. Az elsõ évet Budapesten töltöttem, 2006 õsze óta pedig Bakonybélben élek. Havonta egy napot vagyok az Otthonban. Távollétem miatt a vezetõ team másik két tagja Ribbné Méhes Amália és Iván testvér irányítja az Otthont. A mindennapi ügymenet, az ápolással, az orvosi ellátással, a mentálhigiénés segítéssel, az ápoltak napi gondjaival kapcsolatos feladatok koordinálása Amália osztályvezetõ fõnõvér kompetenciája. Iván testvér házgondnokként az Otthon gazdasági mûködtetéséért felelõs. A vezetõ team havonta tárgyalja meg a nagyobb horderejû ügyeket. Én voltaképpen kettõjüket segítem a közös gondolkodásban, a felmerülõ problémák megoldásában, a döntések elõkészítésében és meghozatalában. Látogatásaim alkalmával az adminisztratív tevékenységen kívül felkeresek az Otthon lakói közül is néhányat, hogy elbeszélgessek velük. 1.2 Szupervíziós kép és tervek Helyzetem okán az Otthon mindennapjairól nincsenek részletekbe menõ ismereteim, ezért inkább amolyan kívülrõl ránézõ, szupervíziós képet adnék róla, és a jövõre vonatkozó javaslataimat mondanám el. 2. Szupervíziós kép a Szent Adalbert Otthonról 2.1 Rövid visszatekintés A Szent Adalbert Otthon elõdje Pannonhalmán állami szociális otthon volt az 1950-ben feloszlatott szerzetesrendek tagjai számára. Közvetlenül a rendszerváltozás elõtt vettük át az intézményt, örököltük meg a Szociális Otthon lakóit, a szerzeteseket és a nõvéreket, az ápolószemélyzetet és egyfajta szociális otthon szemléletet is. A 90-es évektõl a nyugdíjkorhatárt elérõ rendtársak jó része formálisan és szükség esetén valóságosan is elhelyezést nyert az Otthonban. Ugyanebben az idõszakban nagyobb számban vettünk fel világiakat is: jótevõinket, rendtársaink hozzátartozóit, munkatársakat és hozzátartozóikat, a rend barátait, rászorulókat stb ban megszûnt a bakonybéli Idõsek Otthona, az ottani lakók egy részét is a Szent Adalbert Otthon vette át. 2.2 Az Otthon lakói és a munkatársak Az Otthon létszáma jelen pillanatban összesen 56 fõ, ebbõl 23 bencés, 33 más rendbéli és világi. A bencés atyák közül: Iréneusz, Lázár és Brunó atyák laknak a Szent Adalbert Otthon szobáiban, nyugdíjas rendtársaink többsége monostori szobájában él, s így tartozik az intézményhez. Otthonbeli státuszuk fenntartása egyrészt az Otthon gazdaságos mûködtetése, másrészt az Otthonba való belépés bonyolult törvényi elõírásai miatt szükséges. A munkatársak összesen 22-en vannak: osztályvezetõ fõnõvér, mentálhigiénés foglalkoztató, adminisztrátor, 15 ápoló, 4 takarítónõ. A bencés önkéntesek: Damján atya, az Otthon lelkésze, Iván, a gazdasági vezetõ, Bánk testvér, a rendi beteggondozó és Ábel, az igazgató. Munkatársaink szakmailag felkészülten és lelkiismeretesen látják el feladataikat. Többen közülük évtizedek óta az ápoltakkal jó kapcsolatot kialakítva és sok emberi tapasztalattal végzik munkájukat. Az Otthon mûködésében komolyabb hiányosságot az elmúlt két évben nem tapasztaltam, ugyanígy a minket sokrétûen ellenõrzõ hivatalos szervek sem. 2.3 Az Otthon gazdasági helyzete A Szent Adalbert Otthon átvételekor kifejezetten jó gazdasági kondíciókkal rendelkezett, az állami normatívákból eltartotta magát. Még 2003-ban is az éves eredmény (vagyis az éves bevétel és kiadás különbsége) pozitív volt, azóta sajnos veszteséget könyvelhetünk el. Ennek oka: az állam nagy léptekben vonul ki a szociális szférából, csökken a fejkvóta és a kiegészítõ támogatások, ugyanakkor nõnek a közüzemi díjak, a mun- 15

16 HL07-1.qxp :14 Page 16 kabérek és járulékok. Ebben a helyzetben a szociális otthonok, így a Szent Adalbert Otthon is lakóitól gondozási díjat kényszerül szedni. Nálunk több idõs szerzetes illetve régen felvett tag él, akiknek alacsony nyugdíja nem fedezi a gondozási díjat. Az utóbbi idõben az Otthonba felvett tagokkal szerzõdést kötünk, melyben vállalják, hogy õk vagy hozzátartozóik kifizetik a havi gondozási díjat. 2.4 A Szociális Otthon szemlélet Már használtam ezt a kifejezést. Örököltünk egy intézményt és egy szemléletet. Mit értek rajta? a/ Az idõsek és a munkatársak szemszögébõl: a Szent Adalbert Otthon inkább intézmény, mint otthon. Az Otthon lakói a bencéseket kivéve szerzetesközösségükbõl vagy családjukból kiszakadva vagy család híján magára maradva idegen helyre kerültek, ahol a leggondosabb ellátás mellett is egy intézmény alkalmazottainak vannak kiszolgáltatva. (Megjegyzés: Ez persze minden idõsotthon problémája: a bekerülõ öregek elveszítik otthonukat és saját természetes környezetüket, ahol gyerek, felnõtt és idõs élt együtt; életük utolsó szakaszát csupa öreg és beteg között kell leélniük, ezzel sok idõs elégedetlen. Ugyanakkor tény, hogy ma a családok és a szerzetesközösségek jelentõs része képtelen ápolásra szoruló tagjait megtartani; hogy mûködõképességét megõrizze, szociális intézménybe helyezi el a gondozásra szoruló idõst.) A munkatársak az Otthont munkahelynek tekintik, elsõsorban megélhetési forrásnak. Pénzt keresnek, ezért tisztességgel elvégzik a munkát. Az Otthon lakói, a betegek elsõsorban feladatot jelentenek, de a családi otthon melegét és a személyes összetartozást csak ritkán tudják közvetíteni. (Megjegyzés: a munkahelyi elvárások teljesítése szempontjából is akadnak hiányosságok: pl. az ápolók között alacsony a tanulási kedv. Fontos volna gerontológiai szakápolókat kiképezni, de idén senki sem jelentkezett a tanfolyamra.) Azt is tudni kell, hogy a betegápolás igen nehéz munka. Nemcsak a betegek emelgetése, tisztába tétele, katéterezés, stb. miatt. Hanem azért is, mert kevés a sikerélmény. Itt nem a gyógyulás és a fellendülés a jellemzõ, hanem a leépülés, ez pedig az ápolókat is frusztrálja. Mentálisan nehéz naponta ezt a sok beteget látni, s akkor még nem is szóltunk a munkahelyen kívüli (családi, egészségügyi, anyagi, stb.) gondokról. Igazában az ápolók is lelkigondozói illetve mentálhigiénés támogatásra szorulnának, hogy értelmet találjanak munkájukban. b/ A bencés közösség szemszögébõl: Fõmonostor és Szociális Otthon Két merõben különbözõ intézmény él egy épületben. Emlékszem, novícius koromban még itt a folyósón egy fehér ajtó választotta el a monostort és a Szociális Otthont. Akkor még állami intézmény volt, sokminden miatt idegenkedtünk tõle, a fehér ajtó jelezte a demarkációs vonalat. Ma már Pannonhalma intézménye, de az Otthonban civilek, más rendbeliek, idegenek laknak, az egy más világ, egész más napirenddel, életrenddel, szokásokkal. Ott az ápolók, munkatársak szervezik az életet, a civil világ betette a lábát a monostorba. A monostorban az aktív vagy legalábbis magukról valamilyen szinten gondoskodni tudók élnek, míg az Otthon az ápolásra szoruló vagy rendszeres munkavégzésre képtelen öregek lakhelye. Akik közülünk valóságosan az Otthonba kerülnek, javarészt kiesnek az életünkbõl (nem tudnak már liturgiánkra, az ebédlõbe, közös programjainkra eljönni), szerencsére vannak mindig a rendtársak közül többen is, akik látogatják õket, így valami megmarad a közösséggel való kapcsolatból, de mintha nem élnének benn közösségünkben. c/ A társadalom szemszögébõl: az idõsek leértékelése Az öregotthon és az idõsek leértékelésének szemlélete nagyon mélyen ül a mai társadalomban. Korábban (talán még 50 évvel ezelõtt is) nagy kort megérni megtiszteltetést jelentett. Egy hagyományos közösségben megbecsülték az idõseket (gondoljunk a hagyományos társadalmakban a törzs véneire, a falu öregjeire, vagy akár a szerzetesek között a sztarecekre). A korábbi társadalmakat alapvetõen stabil közösségek jellemezték és a maihoz képest egy emberöltõ alatt nem változtak meg lényegesen az élet körülményei. A hosszú életet megélt, nagy élettapasztalattal rendelkezõ öregek egyben a közösség bölcsei és irányítói is voltak. A modern társadalomban más a helyzet. Egyrészt olyan robbanásszerû a változás, hogy sokan az idõsek közül már nem tudnak eligazodni benne. Úgy érzik egy egész más világba kerültek, mintha itt az õ élettapasztalataikkal már nem lehetne eligazodni. Aztán az életkörülmények javulásának, meg a népesség csökkenésének köszönhetõen sokkal több az idõs (%-ban is), mint korábban. Közülük az orvostudomány fejlettségének köszönhetõen is sokan élnek több éven keresztül nagyon legyengült fizikai, szellemi vagy mentális állapotban. Ehhez jön még, hogy társadalmunkban talán sokkal inkább, mint korábban legfõbb értékmérõ a verseny: hasznos embernek az számít, aki teljesíteni, produkálni tud, így versenyben marad. Az idõs 16

17 HL07-1.qxp :14 Page 17 ember, aki kevesebbet vagy egyáltalán nem tud teljesíteni, alkalmatlan a versenyre. A mai társadalomban élõ aktív emberek alapérzése: az öregek elsõsorban terhet jelentenek, ezért a legjobb megoldás elhelyezni õket valamelyik szociális intézményben, ahol méltó módon gondoskodnak róluk. Ez nyersen és általánosítva fogalmazva a mai európai társadalom szemlélete az idõsekrõl. Keresztények vagyunk és szerzetesek, de ne higgyük azt, hogy ez a társadalmi miliõ ránk nem hat. 3. A jövõ víziója 3.1 Evangéliumi szemlélet és kapcsolat kialakítása az idõsekkel A jövõben a közösség legfõbb feladata véleményem szerint az idõsekkel és elesettekkel szemben egy más, evangéliumi szemlélet kialakítása. Ennek elsõ eleme, hogy ne csupán a versenyképesség és teljesítmény alapján értékeljük az embert, fõképp önmagunkat és rendtársainkat, hanem istenképiségünk, keresztségünk és szerzetesi fogadalmunk legyen a legfõbb értékmérõ. Vagyis nem csak azért értékes közülünk valaki, mert sikeres az iskolai, lelkipásztori vagy egyéb munkában, hanem kinek-kinek legfõbb értéke abban rejlik, hogy fogadalmaival Krisztushoz és a közösséghez kötelezte el magát. (A vizitációs jegyzõkönyv ezt így mondja: létünk, akik vagyunk, végtelenül fontosabb annál, amit csinálunk. ) Az evangéliumi szemlélet egy következõ eleme az idõs kor sajátos értékeinek és ajándékainak felismerése (idõsek és fiatalok részérõl egyaránt). Küldetésünket ebben a világban teljesítjük, de nem evilágra, hanem Isten Országára irányul. Mi magunk is oda igyekszünk, és a híveinket, a diákjainkat, a vendégeinket, de azokat is, akikkel a turizmus vagy a kultúra révén találkozunk a Mennyei Hazába szeretnénk segíteni. Ebben az eszkatológikus távlatban az idõs kornak, az öreg embernek különösen nagy értéke van. Idõsebb testvéreink elõbbre tartanak a Mennyei Haza felé vezetõ úton, nemcsak idõben élettapasztalatban és érettségben is. Mi fiatalabbak, az õ követõik vagyunk. Lehet, hogy a konkrét munkában már közülük többen nem tudnak segíteni, de adhatnak nekünk: 1. Példát arra, hogy utolsó leheletünkig állhatatosan megmaradjunk Krisztus szeretetében. 2. Õk imádkozhatnak értünk. Vajon hiszik-e az idõs szerzetesek, hogy az õ imádságuk tartja fenn a monostort, vajon hisszük-e mi fiatalabbak, akik a munka miatt idõnként nem tudunk ott lenni a közös imádságon, hogy a többiek köztük az idõsek imádsága munkánk sikerének záloga? 3. Érdekli-e az idõseket, mit dolgoznak, mivel küszködnek a fiatalok? Felkeresik-e a fiatalok az idõseket, hogy megosszák velük élményeiket. Kapnak-e biztatást az idõsektõl? Számomra nagy és emlékezetes élmény marad, hogy életem egy-egy kritikus pontján idõs rendtársaimtól biztatást kaptam. Többek mellett szép emlékként õrzöm Flóris atya, Hugó atya és Zénó atya lendületet adó, biztató szavait. Az evangéliumi kapcsolat harmadik eleme: merjünk az elesettekkel találkozni, együttlenni és együttérezni. Konstitúciónk a karitatív szolgálatot is a kongregáció egyik munkaterületének nevezi, bár a rendtársak közül legtöbben nem kapnak ilyen munkabeosztást. De itt vannak az elesett, idõs, fizikailag vagy mentálisan leépülõ rendtársaink. Nagyon szép példákat láthatunk ma is arra, hogy ezeket a beteg testvéreket a közösség egy-egy tagja rendszeresen látogatja. Ezt a lelkületet kellene minél többünknek magunkévá tenni. Hitünk és Regulánk szerint a beteg testvérek élete különösen értékes a közösség számára, a szenvedõ Krisztust ábrázolják õk nekünk. 3.2 A Szent Adalbert Otthon jövõje konkrét elképzelések a/ Családi méretû Otthon Egy korábbi elképzelés szerint a Szent Adalbert Otthon legyen a monostoron belül kialakított, majdani betegszárny infrastrukturális bázisa. Ezen elképzelés azt feltételezte, hogy idõvel a más rendbéli illetve civil otthonlakók létszáma lecsökken, majdan elfogy. A pillanatnyi tendenciák nem ezt mutatják, folyamatosan vannak jelentkezõk az Otthonba. Kik ezek? A rendtársakon kívül, rendtársak hozzátartozói, munkatársak hozzátartozói, jótevõink, volt diákjaink stb. A közeli jövõben az Otthon rendtársak ellátására való leszûkülése nem várható. De cél egy maximum 50 fõs, családias méretû intézmény kialakítása. Ezt javallja: az idõsek érdeke, kisebb létszámban a személyesség felértékelõdik, valamint az épület méretei ilyen létszámú idõs és beteg méltó ellátására adnak lehetõséget. Ennek a célnak eléréséhez korlátoznunk kell az Otthonba történõ felvételt, amelynek alapelveit Fõapát úr jóváhagyásával a vezetõ team kidolgozta (lásd alább). 17

18 HL07-1.qxp :14 Page 18 A rendtársak a Fõapát úr melletti egyes szobákban laknak. Ez az Otthon többi részétõl elválasztva, a Fõmonostorhoz viszonylag közel található. El kellene gondolkodnunk azon, hogy betegeink közösségünkbe történõ integrálódását milyen strukturális és személyes törõdésbeli változtatásokkal segíthetnénk. b/ Lelkigondozás és mentálhigiénés segítés Az idõskor az idõseknek a legnehezebb. Sok szenvedést jelentenek a testi-lelki betegségek, a munkaképesség elvesztése s annak elfogadása, a magány, a halálfélelem, az idõskori mániák és téveszmék okozta szorongások. Szeretném az Otthonban a mentálhigiénés és lelkigondozói szolgálatot erõsíteni. Pillanatnyilag is sokat jelent Kocsis Zsuzsa mentálhigiénés foglalkoztató és Damján atya lelkészi szolgálata. Ha a nyártól diszpozíciót kapok és ez tartalmazza a Szent Adalbert Otthonba végzendõ munkát, akkor magam lelkigondozóként is részt veszek az Otthon ellátásában. Ugyanakkor a demens betegek ellátásához szükség volna speciális gerontológiai képzéssel rendelkezõ ápoló és klinikai lelkigondozó segítségére. c/ Új tagok felvétele az Otthonba. 1. A Szent Adalbert Otthonba új tag felvételérõl Fõapát úr dönt az Otthont vezetõ team meghallgatásával. A vezetetõ team tagjai: igazgató, házgondnok, fõnõvér. 2. A Fõapátság a Szent Adalbert Otthont kis létszámú idõsek otthonává kívánja átalakítani, ezért valamint a gazdaságos mûködtetés miatt a létszám fokozatos csökkentését tervezzük ben az Otthon bejelentett létszáma 54 fõ. 3. Új tagokat a bejelentett létszám fölött csak a Magyar Bencés Kongregáció tagjai és a MBK tagjainak legszûkebb hozzátartozói (szülõk, testvérek) közül veszünk fel. 4. Ha az Otthon aktuális létszáma nem haladja meg a tárgyévre bejelentett létszámot, akkor az alábbi prioritás szerint veszünk fel új tagokat: A/ Az MBK-hoz tartozó monostorok oblátusai. B/ Az MBK monostoraiban, intézményeiben szolgálatot teljesítõ vagy azokkal szoros kapcsolatot fenntartó magyar állampolgárok (pl. munkatársaink, volt diákjaink, egyházközségeink szolgálattevõi, jótevõink, barátaink) C/ Akinek felvételét a vezetõ team egyéb szempont miatt megfontolhatónak ítéli. 5. Az Otthonban erõsen korlátozott számban áll rendelkezésre (esetenként nem áll rendelkezésre) egy személyes szoba, ezért a jelentkezõknek kivéve az MBK tagjait nem tudjuk megígérni a külön szoba biztosítását. Ábel atya SZENT BENEDEK IDÕSEK HÁZA H Sopron, Templom utca 1. Tel.: 99/ /155 Fax: 99/ /159 igazgató: Hortobágyi T. Cirill osb igazgató-helyettes, vezetõ nõvér: Filepné Deák Éva gazdasági igazgató-helyettes: Filep Gyula az Otthon lelkésze: Horváth László Az intézményben két részleg mûködik: Idõsek Háza: 28 gondozott Átmeneti Otthon: 36 gondozott Az intézmény az egykori Bencés Rendház épületében mûködik 2003-óta. 18

19 HL07-1.qxp :14 Page 19 PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG CSALÁDREFERENSEK TALÁLKOZÓJA Pannonhalma, február 2 3. Várszegi Asztrik fõapát úr meghívása nyomán és Bíró László családreferens püspök úr vezetésével az egyházmegyei családreferensek találkozójának idén Pannonhalma adott otthont. Fõapát úr köszöntõjében az Istennel való közösségre hívta a családokat: Nincs ma bonyolultabb képzõdmény, mint a család, amely egyszerû és bonyolult is egyben. Mikor közösségrõl beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy a közösség alapja a Krisztushoz való tartozás. Mindennap keressük az élet nagy kérdéseire a válaszokat. Fontos, hogy szívünk mélységéig hatoljunk, s ha már megtaláltuk a választ, akkor leszünk képesek igazán önmagunkat szeretni, akkor tudjuk igazán a másikat is szeretni. Láthatjuk, hogy Isten nélkül ez kivitelezhetetlen, sem magunkat, sem a másikat nem tudjuk feltétel nélkül szeretni. A válasz mindenre: AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉG. Tartsuk egybe a csapatunkat, családunkat! Együttlétünk elsõ estéjén a közösen átélt Gyertyaszentelõi liturgián megtapasztalhattuk a bencés közösség lelkiségét. Mindannyiunk szívében tovább él az a gyertyaláng, amelyet a körmönet alatt vittünk körbe az évezredes bazilikában. A program során a referensek beszámoltak az egyházmegyéjükben folyó családpasztorációs életrõl, a évi munkájukról és a 2007-es terveikrõl. Színes a paletta, mert szinte minden egyházmegyében tartanak lelkinapokat, táborokat, különbözõ családtalálkozókat. Sok helyen vannak különbözõ képzések, szerveznek Baba-Mama klubokat vagy Családiskolát. A családos közösségek nagy súlyt vállalnak a fiatalok házasságra való felkészítésében, a jegyeskurzusok megszervezésében. A kétnapos együttlét alatt bemutatkoztak a Pannonhalmához tartozó egyházközségek is. Így a 19

20 HL07-1.qxp :14 Page 20 PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG pannonhalmi MÉCS közösség, a gyõrszentiváni Szentlélek Szeminárium vagy az Új Életet a Családoknak családszolgálat munkatársai. Õk mindnyájan beszélhettek arról a szolgálatról és sajátságos hivatásról, melynek célja egyház(község)i élet elmélyítése. A résztvevõk megismerkedhettek a Pannonhalmán folyó lelki és kulturális élettel: Binzberger Ákos atya a Pannonhalmi Apátság életét mutatta be. A lelkipásztori munka lényege a befogadás mondta. Egy monasztikus közösségnek ez az alapja, amely itt kiegészül az oktatással, a hitre való neveléssel, a lelkivezetéssel. Varga Mátyás atya pedig a Pannonhalmi Területi Apátság könyv- és folyóirat kiadását mutatta be. Gazdagon illusztrálva hívta fel figyelmünket a régebben és az újabban megjelent kiadványokra. Bíró László püspök atya összefoglalójában kiemelte, hogy tegyünk többet az élet védelméért, vállaljunk nagyobb részt a jegyesek felkészítésében, tanúságtétellel segítsük õket hívatásuk beteljesítéséhez. Négy pontban foglalta össze a referensek idei feladatát természetesen mindenkinek a lehetõségéhez mérten: 1. Lelki építés: lelkinap szervezése; lelkigyakorlat családoknak, papoknak; édesanyák miséje 2. Szellemi képzés: családiskola; jegyeskurzus; újságok; TCST kurzusok 3. Közösség elmélyítése: családtáborok 4. Struktúrák kiépítése: családpasztorizációs csoport; Baba-Mama klub hálózat; közeli egyházmegyék találkozója Végezetül ismételten köszönetet mondunk mindenkinek, akik akármilyen módon is segítettek, hogy együttlétünk tartalmas és maradandó legyen. Nagy Lajos diakónus, családreferens MEGÚJULT KÜLSÕVEL ÉS TARTALOMMAL MEGJELENT AZ OBLÁCIÓ ÉVI 1. SZÁMA 20

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek őgazdasági (Vers József), ők ő megbeszélés őségek - Látják azt a kiszögellést a tó partján? - mutatott ki az apát az ablakon Ott kezdődik a telek. Győzzenek meg róla, hogy nem érdemes eladnom. Dr. Korzenszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 2015 2015 A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PROGRAMJAI További információ a +36 (96) 570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu e-mail címen illetve a www.bences.hu weboldalon. A műsorváltoztatás

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

szeptember 18-22. A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották 2006. évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember 23-24.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám:

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám: Beszámoló a 2015 évben végzett munkáról A Jelky Szakközépiskola Alapítvány 2011-ben jött létre az alábbi célokkal: az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítése, az oktatás színvonalának emelése,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár

TÉKA ALAPÍTVÁNY. Szamosújvár TÉKA ALAPÍTVÁNY Szamosújvár KÜLDETÉS Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét, hozzájáruljon

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben