NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez"

Átírás

1 NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez Vigh Nóra Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó mûveletek kiemelik a katonai mûveletek többnemzeti és polgári dimenzióit. A NATO felismerve ennek jelentõségét mindent elkövet annak érdekében, hogy a vonatkozó cikkely alá esõ mûveleteket az eszközök széles skálájával támogassa, és további eszközöket találjon az euroatlanti térség biztonságának fenntartásához. Non-Article 5 CRO can be highly demanding and bring to the fore a significant multinational and civil dimension to military operations. NATO will execute non-article 5 CRO with a wide variety of tools at its disposal and will continue to refine those tools to ensure the continued maintenance of a stable and secure environment in the Euro-Atlantic area április 23-án Washingtonban a NATO-tagországok állam- és kormányfõi jóváhagyták a szövetség koncepcióját, amely kifejti a NATO 21. századi biztonság felfogását. A dokumentum kihangsúlyozza az együttmûködés során a bizalom fontosságát a konfliktus megelõzés, a hatékony válságkezelés és az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó, a NATO válságkezelésének részét képezõ válságreagáló mûveletek vonatkozásában. A stratégiai koncepció szilárd katonapolitikai alapot nyújt a politikai iránymutatások szabályokba foglalásához az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletekkel kapcsolatosan, beleértve az MC 400/2 1 -t és az MC 133/3 2 -t. Az MC 400/2-t a tanács május 16-án hagyta jóvá és ebben a vonatkozó cikkely hatálya alá nem esõ válságreagáló tevékenységet úgy határozta meg, mint a szövetség három katonai feladatának egyikét. Az MC 133/3-t pedig augusztus 28-án hagyta jóvá, melyben ismertetésre került a tervezés folyamata, mind az 5. cikkelyben lefektetett kollektív védelemre, mind az 5. cikkely hatálya alá nem esõ válságreagáló mûveletekre 1 MC 400/2: MC útmutatás a Szövetséges stratégia katonai végrehajtásához, február 8. 2 MC 133/3: NATO Mûveleti tervezõ rendszer, augusztus 28. 5

2 vonatkozóan, és meghatározták a NATO két mûveleti tervezõ kategóriáját elõzetes tervezés és válságreagáló tervezés a szövetséges mûveletek teljes skálájára. A nemzetközi közösség 1989-ben vállalta magára a kötelezettséget, miszerint az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek minden téren elõnyt kapnak más biztonsági igényekkel szemben, ami a tapasztalatok alapján azóta különösen a NATO vezette mûveletek vezetésében érvényesül. Az MC 327/2 dokumentumnak az a célja, hogy irányt mutasson az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek tervezéséhez és vezetéséhez, továbbá, hogy felvázolja a vonatkozó cikkely alá esõ válságreagáló mûveletekhez az alapelveket és kivételes szempontokat, valamint azonosítsa azon katonai tevékenységek átfogó körét, amelyek hozzájárulnak az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletekhez. Stratégiai áttekintés A szövetség az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek jelentõsen hozzájárulnak a hatékony válságmenedzsmenthez. A szövetségnek és erõinek fontos célja a kockázatok oly módon való távoltartása, hogy a potenciális veszélyekkel már a kialakulás korai szakaszában foglalkoznak. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteket arra tervezték, hogy adott válságokra idõszerû és koordinált módon reagáljanak ott, ahol ezek a válságok vagy a tagállamok biztonságára hatnak, vagy a szövetségen kívüli területeken fenyegetik a stabilitást és konfliktushoz vezetnek. Figyelembe véve a politikai, szociális, gazdasági és katonai szempontokat, egy megerõsített hírszerzés és értékelés alkalmazása alapvetõ fontosságú a stratégiai elõrejelzéshez, különösen a válságkezelésnél és az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteknél. A válságok kezeléséhez hozzájáruló katonai mûveleteken keresztül a szövetséges erõk képessé válnak arra, hogy megoldást találjanak az összetett és széleskörû lehetõségeket magukba foglaló kockázatokra, helyzetekre és igényekre, beleértve a humanitárius szükséghelyzeteket is. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek behatárolják a szövetség vezetését és részvételét a mûveletek teljes skálájában, beleértve a béketámogatásra vonatkozókat, amelyek a legerõsebb típusú békekikényszerítéstõl a katonai megelõzõ tevékenységekig, és más az Észak-atlanti Tanács (NAC) által vezetett tevékenységekig terjednek. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteknél korlátot jelenthet a célpont, az erõforrás, a terület és az idõ, vagy e négy kombinációja a megkívánt végállapottól függõen. A mûveletek ezen korlátok függvényében lehetnek speciális és korlátozott küldetések, úgy mint kivonási mûveletek (csapatok harcból való kivonása), a katasztrófaelhárítás, -mentesítés katonai támogatása, nem harcolók evakuálása (NEO) (követségek kimenekítése) és humanitárius mûveletek. A feladatok másik csoportját képezi a konfliktus megelõzés korai alkalmazása, vagy a megelõzõ intézkedések hiánya miatt a konfliktus megfékezése és elzárása mielõtt az háborúvá eszkalálódna, és egyidejûleg a béke újjáépítésére irányuló civil közremûködés elõsegítése. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek olyan erõteljesek és nagyfokúak lehetnek akár az 5. cikkely alá esõ mûveletek, és ugyan úgy megkövetelhetik a teljes szervezet (azaz a szövetség erejének és képességeinek) alkalmazását. A katonai 6

3 VIGH NÓRA: Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekrõl erõforrások felhasználásához szükséges, hogy az euro-atlanti térségben felmerülõ, a biztonságot befolyásoló kockázati tényezõket és fenyegetéseket konkrétan meghatározzák. A szövetségnek ugyanazon képességekre kell alapozni az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek területén, mint amelyeket a kollektív védelmi mûveletek megkövetelnek. A NATO az MC 400/2-ben vázolta fel azokat az alapvetõ mûveleti képességeket, melyek valamennyi katonai küldetésre érvényesek, beleértve az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteket is. A válságok jellemzõen széleskörû, többfunkciós és a politikai, szociális, gazdasági és katonai értékeléssel alátámasztott választ követelnek meg. Valószínû, hogy az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek magukkal vonják a nem NATO nemzetek részvételét is, ennek következtében a politikai-katonai rendszerrel kapcsolatban egy idõszerû és hatékony tanácsadási és kapcsolattartási rendszert is mûködtetni kell a NATO vezette mûveletekben és az azt követõ felülvizsgálatokban. További összehangolást igényel a civil segélyszervezetek, valamint a regionális és területi szervezetek, közigazgatási egységek és nemzetközi szervezetek hozzájárulása a feladatokhoz. A helyi lakosság és a helyi szervezetek hozzáállásától, felfogásától függõen a környezet jellege az együttmûködõtõl az ellenségesig változhat, ami adott esetekben az intézményi jogot és rendet törékennyé vagy a legrosszabb esetben nem létezõvé teheti. Az ilyen vagy ehhez hasonló mûveleti feltételek a katonaság részérõl speciális szervezetek, mûveleti eljárásmódok, gyakorlatok és technológiák alkalmazását követeli meg. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek általában politikailag érzékeny területként jelennek meg, és sok esetben alárendeltek a médiának és a közvéleménynek, hiszen jelentõs érdeklõdést képesek kiváltani a média és a politika részérõl, amelyek a mûveleteket is befolyásolhatják. A NATO számos kezdeményezést terjesztett elõ, melyek javítják a szövetség reagáló képességét a jelenlegi és a jövõben megjelenõ válságokkal szemben. Ezek a következõk: egy sokkal modernebb parancsnoki rendszer megvalósítása és a vegyes összetételû összhaderõnemi alkalmi harci kötelék (Combined Joint Task Forces CJTF) koncepciója; az erõk összetételének javítása, figyelembe véve a megnövelt mobilitást, rugalmasságot és egy megfelelõ készenléti pozíciót, a készenlét különbözõ szintjeire és a hosszú távra tervezett erõkre; javított és mûködõképesebb Békepartnerségi program, beleértve a kiterjesztett és alkalmazott tervezõ és áttekintési folyamatokat (Planning and Review process PARP), a NATO vezette PfP mûveletek politikai-katonai vázát (Political-Military Framework for NATO-led PfP Operations PMF) és a mûveleti képességek koncepcióját (Operational Capabilities Initiative OCC); a politikai és katonai partnerség, együttmûködés és párbeszéd szorgalmazása más államokkal, beleértve Oroszországot, Ukrajnát és a Mediterrán Párbeszéd országait, valamint; a védelmi képességek fejlesztésének további lehetõségeinek felvázolása, hogy biztosított legyen a hatékonyság a jövõ több-nemzeti mûveleteinél a szövetséges feladatok teljes skáláján. 7

4 Konfliktusmegelõzés és válságkezelés Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletek sikere az idõszerû és koordinált lépésektõl függ. Ehhez valamennyi résztvevõnek a tiszta célokat kell megalkotnia a megvalósításhoz. Ezen célkitûzések további meghatározása a megkívánt végállapot függvényében az Észak-atlani Tanács által kerül jóváhagyásra. A NATO válságkezelõ mechanizmusa rendelkezik egy kipróbált rendszerrel, mely alkalmas a rosszabbodó helyzetekrõl érkezõ figyelmeztetések értékelésére és jelzések sugárzására. A NATO elfogadott eszközökkel rendelkezik a válságok kezelésére, amelyeket az MC 67/4 3, MC 294/2 4 és a NATO megelõzõ intézkedések gyûjteményében 5 fektettek le. A NATO válságkezelési megállapodása általánosságban rendelkezik a szövetséges hatalmakkal való összehangolt tevékenységhez szükséges és beszerezhetõ eszközökre vonatkozó tervvel, mellyel az a szándék, hogy: hozzájáruljanak a feszültségek csökkentéséhez a válság kialakulásának megelõzése végett, mielõtt azok befolyásolnák a szövetségesek biztonságát; eredményesen kezeljék a felmerülõ kríziseket, mielõtt azok konfliktusokká válnának; idõszerû módon biztosítsák a polgári és katonai felkészültséget és képesek legyenek a különbözõ krízis fokozatok alkalmazására, beleértve az elrettentés képességét is; egy esetleges ellenségeskedés kitörése esetén ellenõrizzék a válaszreakciót, megelõzzék a továbbterjedést és meggyõzzék az agresszort, hogy felhagyjon támadásával, vagy visszavonuljon; amikor a továbbterjedést vagy viszályokat megfékezték, vagy ellenõrzésük alá vonták, visszaállítsák a rendet és a normál körülményeket. Válságreagáló mûveletek jellemzõi Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát terheli az elsõdleges felelõsség a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe) a legszámottevõbb regionális, biztonsági szervezõdésnek számít Európában, mely magába foglalja Kanadát és az Egyesült Államokat, és jelentõs szerepet játszik Európában a béke és biztonság elõsegítésében, az együttmûködés biztonságának erõsítésében és a demokrácia, valamint az emberi jogok elõmozdításában. A NATO összhangban saját szabályaival, a békefenntartással és más mûveletekkel, támogatást ajánlott fel részben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának, részben az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet felhatalmazásával, beleértve az elérhetõ szövetségesek erõforrásainak és szakértelmének igénybevételét. 3 MC 67/4 szabályzat (Final): A NATO elõkészületi rendszere. 4 MC 294/2 szabályzat (Final): lehetséges katonai válságreagáló mûveletek (MRO), 5 Inventory of Preventive Measures 8

5 VIGH NÓRA: Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekrõl Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletek az Észak-atlanti Tanács (NAC) politikai ellenõrzése és stratégiai irányítása alá tartozik. Ez megköveteli a szoros együttmûködést és koordinációt a legfelsõbb politikai és katonai testületek között a szövetségen belül és a rendszeres tanácskozást a résztvevõ partnerekkel. A Szövetséges stratégiai koncepció értelmében az Észak-atlanti Tanács (NAC), a Katonai Bizottság (Military Committee MC) és az Stratégiai Parancsnokság (Strategic Commands SC) felelõssége a lehetõ legjobb együttmûködés és koordináció biztosítása, a NATO politikai és katonai testületei között a válságreagáló mûveletek felkészítése során. Ezek a tevékenységek fogják biztosítani a folyamatos és szoros politikai felügyeletet és ellenõrzést a tevékenységek kidolgozásának folyamatához, az erõszükségletek meghatározásához, az alkalmazás szabályainak fejlesztéséhez és jóváhagyásához, valamint a mûveleti tervekhez és az erõ alkalmazásához. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek úgy írhatók le, mint olyan többfunkciós mûveletek, melyeket körbefonnak a politikai, katonai és polgári tevékenységek, kialakításukban és végrehajtásukban megfelelve a nemzetközi jognak, értve ezalatt a nemzetközi humanitárius jogot, mely magába foglalja a konfliktus megelõzést, és a válságkezelést a meghatározott szövetséges célpontokra irányuló mûködésében. A támogató mûveleteket elsõdlegesen a civil szervezetekkel összekapcsolt támogató mûveletektõl a béketámogató mûveleteken keresztül a szövetséges háborús mûveletekig osztályozzák. Egy NATO vezette mûvelet szerkezetében a szövetséges erõk részt vehetnek további kivonási mûveletekben, katasztrófamentesítést támogató feladatokban, humanitárius kutató-mentõ vagy nem harcoló evakuációs mûveletekben (az állampolgárok kitelepítése továbbra is a nemzetek felelõsségi körében marad). Azon mûveletek, melyek a katonai erõ alkalmazását vagy az erõvel való fenyegetést vonják magukkal, a szankciótól és embargó végrehajtástól a harcoló katonai mûveletekig foglalhatók rendszerbe. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek számos szempontból különböznek az 5. cikkely alá esõ mûveletektõl. Jóllehet a szövetség megõrzi a jogát és képességét, hogy magára vállaljon az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteket, kizárólag szövetségesek részvételével, azonban a legtöbb mûveletet hagyományosan partnerrel és/vagy más nem NATO nemzettel vállalja magára. Egy másik különbség mutatkozik a jelenlegi mûveletekben rávilágítva arra, hogy a katonaság szervezete, adottságai és képességei miatt gyorsan fel tud vonulni és felkérhetõ különleges körülmények esetén, hogy közremûködjön olyan feladatokban, melyek felhatalmazott civil hatóságok, szervezetek vagy képviseletek felelõssége alá tartozik. Ilyen feladatok adódhatnak a közbiztonságból, a mûszaki támogatásból a közszolgáltatásokhoz és a határõrizethez. Figyelembe véve, hogy az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek közel olyan erõteljesek és nagyfokúak, mint az 5. cikkely alá esõ mûveletek, a NATO erõket úgy kell felkészíteni, felszerelni és ellátni, hogy az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek feladatainak teljes skáláját teljesíteni tudják. Ennek érdekében a felkészítést úgy kell megtervezni, hogy a legrosszabb esetre készítsen fel. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveleteknél való katonai közremûködés a nemzeti döntéshozás feladata marad. Az ilyen jellegû mûveletek természetüknél fogva gyakran különbözõ nemzeti helyzetértékeléseket eredményeznek. 9

6 Ez befolyásolja a nemzetek döntését arra vonatkozóan, hogy részt vegyenek-e és ha igen, hogyan mûködjenek közre az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletekben. Ebbõl kifolyólag a nemzetek felelõssége, hogy biztosítsák az erõket és/vagy képességeket, melyek megfelelõen változtatni és befolyásolni tudják az erõlétrehozási eljárást. A válságreagáló mûveletre vonatkozó politikai és katonai terv a partnerek közremûködését és részvételét figyelembe véve kerül elfogadásra. A politikai katonai iránymutatások biztosítják az elkövetkezendõ NATO vezette mûveletekhez csatlakozó partnerek számára a megfelelõ lehetõségeket a mûveletek felügyeletére vonatkozó politikai iránymutatások meghozatalában. A politikai, katonai iránymutatások teljes egészében a békepartnerségi program hangsúlyozásának részét képezik, különös tekintettel a békepartnerségi mûveletek szerepének támogatását illetõen. A partnereket illetõen olyan alapelveket, jellemzõket és iránymutatásokat emel ki a politikai konzultációra, a döntéshozatalra, a mûveleti tervezésre és parancsnoki utasításokra vonatkozóan, melyekben részvételük biztosított. Amióta az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletekben olyan nem NATO tagországok is részt vesznek, akik nem EACP és PfP partnerek is, a PMF nem megfelelõen fedi le azokat. A PMF-ben lefektetett mechanizmusok ellenére a NAC hatáskörében marad a döntés a partnernek és nem NATO-tagországok NATO vezette mûveletekben való részvételérõl, ugyanúgy, mint a Stratégiai Parancsnokság egyéni mûveleti értékelésen alapuló lehetséges részvételük elfogadásáról vagy visszautasításáról. Figyelembe kell venni a az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletek skáláján belül szereplõ feladatok széles körét és a hagyományos háború megvívásával kapcsolatos változatos nemzeti alapelveket. Ez különösen a kikényszerítõ jellegû mûveletekre igaz. Más mûveletek, így az 5. cikkely hatálya alá esõ válságreagáló mûveletek eltérõ hangsúlyt követelnek meg. A tervezés felelõsségérõl és a küldetés végrehajtásáról hozott döntés enyhíti a cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletekre vonatkozó átfogó alapelvek súlyát és alkalmazását. Az alapelvek a hivatkozott válságreagáló mûveletekre vonatkozó további az átfogó politikai iránymutatásra vonatkozó fejlesztések és speciális elvek és doktrinák az Együttes Szövetséges kiadványban tükrözõdnek vissza. Minden katonai mûveletet egy megvalósítható katonai cél vagy végállapot felé kell irányítani összhangban a kívánt politikai végállapottal. Egy sok politikai szervezetet és képviseletet egybefogó egyesített több nemzeti mûvelet során a stratégiai mûveleti célok mérföldkövet jelentenek a kívánt politikai célok vagy azok egy részének megvalósításához vezetõ úton. Az 5. cikkely alá nem esõ válságreagáló mûveletekkel kapcsolatos célok türelmet, határozottságot és kitartást követelnek meg. A hosszú távú szociális, gazdasági és politikai sikerrel szemben hangsúlyosabbá válnak a rövid távú katonai célok. Az mûveleti terv (Operation Plan OPLAN) egyértelmû parancsnoki és irányítási utasításokat szab meg. Az Észak-atlanti Tanács végrehajtási direktívája alapján az Stratégiai Parancsnokság (SC) adja ki az aktiválási parancsot a mûveletekben résztvevõ valamennyi nemzetnek címezve. Ez a dokumentum kezdeményezi a nemzeti erõk mentesítését és az irányítási jog átruházását a Stratégiai Parancsnoksághoz, 10

7 VIGH NÓRA: Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekrõl ugyan úgy mint a NATO-erõk fejlesztésének engedélyezését, hogy biztosítsák az erõk fejlesztésének megfelelõ koordinációját. A közös cél eléréséhez egy egységes szemléletmód szükséges a különféle katonai kontingensek és valamennyi mûvelet katonai és civil összetevõi között. A katonai és civil részek közötti együttmûködés folyamatos párbeszédet igényel számos nemzetközi és nem kormányzati szervezettel. A nem katonai mûveletekben a szövetséges és a nem NATO-erõk koordinálása jelenti a legnagyobb kihívást a NATOparancsnokságok számára. Ennek megvalósításához kerül kialakításra a CIMICkoncepció, hogy elõmozdítsa ezen terület megfelelõ koordináltságát. Egy NATO vezette erõnek fontos tulajdonsága a hitelesség. A hitelesség megerõsítése alapvetõ fontosságú a megbízható és koordinált mûveleti tervhez, amely a cél elérésének egyik elemét képezi. A nemzeti katonai összetevõknek jól felszereltnek és önállónak, valamint a küldetésükre felkészítettnek és kiképzettnek kell lennie. A küldetésnek és a mûveletek koncepciójának, akárcsak a politikai/katonai célnak valamennyi résztvevõ és képviselet számára könnyen érthetõnek és egyértelmûnek kell lennie. A közérthetõség megvalósítása elûzi a gyanút és a bizalmatlanságot. Az információkat, ahol csak lehet, nyitott forrásokon keresztül kell gyûjteni és közölni. A mûveletek átláthatóságához biztosítani kell a média hozzáférhetõségét, de nem a küldetés és a tagok biztonságának rovására. Az erõ védelme parancsnoki felelõsség kérdése valamennyi katonai mûveletben. A NATO-parancsnokok a Tanács felvételi direktívájában (In Council s Initiating Directive) speciális kötelezettségeket adhatnak meg bizonyos JOA-n belüli összetevõk védelmében. Ezt az erõ méretének és összetételének tervezésénél, valamint a katonai tervek, parancsok és az erõalkalmazások jóváhagyásának (ROE) felvázolásánál kell figyelembe venni. Az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletek sikere a polgári elsõbbség meghagyásával a változásmenedzsmenten és egy végsõ átmeneten keresztül vezet el egy stabil környezethez. Az OPLAN-on és a ROE-n belül a NATO parancsnokoknak teljes mûveleti rugalmasságot kell biztosítaniuk, hogy az erõk alkalmazkodni tudjanak egymáshoz és egyik tevékenységrõl a másikra rövid idõ alatt, minimális külsõ segítséggel tudjanak áttérni. Egy NATO vezette erõnek kiegyensúlyozottnak, és függetlennek kell lennie a készségek, a képességek, a felszerelés és a logisztika tekintetében. Alapvetõ fontosságúak a megfelelõ tartalékok gyors hozzáférhetõségét biztosító utasítások. Az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletnek elõfeltétele a felek közötti együttmûködés és egyetértés. Mielõtt bármilyen erõ alkalmazásra kerülne, a mûveletben résztvavõk között a konszenzus megteremtése érdekében alaposan mérlegelni kell és fel kell becsülni a mûvelet hosszú távú céljait. Ennek megvalósulása a nemzeti tervek óvatos koordinációjával, valamint fokozott párbeszéddel és együttmûködéssel érhetõ el. Az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveleteknél, a megbecsülés, amelyben egy NATO vezette erõ részesül, egyenes következménye a professzionális irányításnak és annak, ahogy a helyi lakossággal és hatóságokkal szemben viselkednek. Az Egyesült Nemzetek megbízásán keresztül (SOFA vagy más speciális megállapodások) a katonai erõ bizonyos védettséget élvez kötelezettségével összefüggés- 11

8 ben. Mindamellett a tagjainak el kell fogadniuk a helyi lakosság törvényeit és szokásait és a szerint is kell cselekedniük. A NATO parancsnokoknak szintén biztosítaniuk kell az azonos jogokat a különbözõ nemzeti, kulturális és etnikai elemekbõl felépülõ alakulatokon belül. A katonai mozgás szabadsága alapvetõ fontosságú, valamennyi, az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûvelet sikeres teljesítéséhez. A megbízási szerzõdésnek és a ROE-nak biztosítani kell a NATO vezette erõk számára az állandó szabadságot, hogy teljesíthessék kötelességüket a kijelölt küldetési területen a helyi csoportokkal való összeütközés nélkül. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos csoportok gyakran megpróbálják helyi korlátozásokkal befolyásolni a szabad mozgást. Ezeket a korlátozásokat határozottan és gyorsan fel kell oldani, kezdetben tárgyalásos úton, de ha szükséges erõteljesebb és határozottabb fellépéssel, beleértve a katonai erõt is. Mûveleti elgondolások A hatékony és idõszerû tervezés megkönnyítése érdekében a NAC kizárólagosan a CID jóváhagyásával hírszerzõ tevékenységek vezetésére kérhet engedélyt. Ez lehetõvé teszi a stratégiai és az alárendelt parancsnokságoknak, hogy megfelelõ közvetítõ eszközökön keresztül irányítsák a hírszerzést és az összeköttetést és biztosítsák a koordinációt a mûveleti területen mihelyt a gyakorlatban körvonalazódnak a logisztika támogatás és fenntartás alatti tevékenységek. A megfelelõ tervek kialakítása, és az JOA 6 (egyesített mûveleti terület) nyújtotta feltételek felbecsülése a kijelölt parancsnokságok és a vezérkari tisztek képességeitõl függnek. Mindvégig figyelembe kell venni a kulturális és etnikai környezetet, a terület történelmi vonatkozásait, politikai és civil céljait, valamint helyüket a megállapodásban foglalt felelõsség területén. Az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletekben a legfõbb, a legnagyobb igényeket támasztó és legkritikusabb NATO hírszerzõ feladatok során kerülnek beszerzésre a váratlan biztonsági kockázatokra vonatkozó stratégiai figyelmeztetések, melyek révén támogatják a koordinált politikai, diplomáciai és katonai mûveleteket a stabilitás helyreállítása és a tartós politikai magoldások tervezése érdekében. A válságmenedzsmenten és a beavatkozáson keresztül a decentralizált hírszerzõ információgyûjtõ tevékenységnek és jelentésnek egy határozott értékelésben kell befejezõdnie, hogy biztosíthassa a politikai-katonai hatóságok és a stratégiai parancsnokságok közti egyetértést a helyzetre vonatkozóan. A mûveleti és taktika parancsnokságok között szintén fontos az együttes hírszerzés, hogy feldolgozzák a gyors mozgású, komplex mûveleteket. A szövetséges erõk és a civil környezetben zajló mûveletek közötti kölcsönhatás döntõ fontosságú a mûvelet sikere szempontjából. Az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletek multifunkcionális jellege hatékony polgári-katonai együttmûködést tesz szükségessé a NATO-parancsnokságok és a civil környezet valamennyi része között, beleértve a helyi lakosságot és a helyi szervezeteket ugyan úgy, mint a nemzetközi, nemzeti és a nem-kormányzati szervezeteket és képviseleteket. A kato- 6 JOA: Joint Operational Area: egyesített mûveleti terület 12

9 VIGH NÓRA: Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekrõl naság támogatását igénylõ civil terv végrehajtása során a válságért felelõs katonaság gondoskodik a stabil és biztonságos környezetrõl a végrehajtás során is. Normál körülmények között a katonaság csak a biztonsággal összefüggõ feladatokért és a helyi civil hatóságok támogatásáért felelõs a polgári feladatok végrehajtásánál. Különleges körülmények között a katonaság magára vállalhatja normál körülmények között a felhatalmazott civil hatóságok, szervezetek vagy képviseletek felelõssége alá tartozó feladatokat, amíg azok felkészülnek átvállalásukra. A CIMIC-nek összekötõ szerepe van az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekben, szoros együttmûködést megkövetelve más katonai és polgári tevékenységekkel. Valamennyi CIMIC-tevékenységnek gondosan koordináltnak és konfliktusmentesnek kell lennie. Fontos kérdés, hogy hol lehetséges a katonai és civil szervezetek céljainak felosztása. A célok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy összhangban legyenek a politikai iránnyal és ezeket az iránymutatásokat tükröznie kell a katonai parancsnokságok mûveleti terveinek is. 7 A közbiztonság katonai támogatásának komplexitása alapvetõen a küldetés jellegétõl és a helyi rendõrségi és bírósági képességektõl függ. A NATO-erõk beavatkozása rövid idõn belüli az alacsony szintû biztonságérzettõl egészen a legrosszabb esetekig terjedhet, ahol már a bírói rendszer, jog és más mechanizmusok is megtörhetnek. Ez utóbbi alatt értendõ a renegát jogalkalmazás, a kiterjedt civil zavargás vagy e kettõ kombinációja. Ez utóbbi környezet katonai mûveleti beavatkozást igényel a közbiztonság érdekében mindaddig, amíg helyre nem áll a civil hatóságok helye. Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletek vezetése átfogó együttmûködést igényel, hogy a mûveletek során lehetségesen felmerülõ számos tényezõre képes legyen reagálni. Ehhez jelentõs nemzetközi és polgári erõ bevonása szükséges a katonai mûveleteknél. Miközben a szövetséges erõknek alapvetõen szövetségesek részvételével kell fenntartaniuk a tervezés és vezetés képességét az 5. cikkely alá nem tartozó válságreagáló mûveletek során, tisztán látszik a partnerek és más nem NATO-nemzetek részvételének elõnye és jelentõsége. Ez a részvétel ugyan úgy, mint politika és törvénykezés bevonása, valamint az együttmûködés civil ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel, tisztán kihangsúlyozza kihívásokat, amelyeket a NATO vezette katonai mûveletek tervezési, vezetési és ellenõrzési feladatai jelentenek. 7 Padányi József: Polgári katonai együttmûködés a békefenntartó mûveletek során. Tanulmány Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtára KV oldal. 13

10 FELHASZNÁLT IRODALOM C M(99)21 Szövetséges stratégiai koncepció, április 29. MC 400/2 MC útmutatás a Szövetséges stratégia katonai végrehajtásához, február 8. MC 324 A NATO katonai vezetési struktúrája, január 6. MC 389/1 MC irányelv a NATO Vegyes összetételû összhaderõnemi alkalmi harci kötelék (CJTF) képesség, június 26. MC 67/4 (Final) A NATO elõvigyázatossági rendszere, december 16. MC 294/2 (Final) Lehetséges katonai válságreagáló mûveletek (MRO), december 9. Válságkezelési kézikönyv 1/2000 kiadás MC 133/3 NATO Mûveleti tervezõ rendszer, augusztus 28. EAPC(C)D(99)9 Politikai katonai vázlat a NATO vezette Partnerség a békéért mûveletekhez, április 20. MC 411/1 NATO Polgári-katonai együttmûködés (CIMIC), március 8. MC 362 A NATO bõvítésérõl szóló szabályzat, január 11. MC 422 A NATO információs mûveleti politikája, február 26. MC 319/1 (Final) NATO logisztikai alapelvek és irányelvek, december 15. MCM Többnemzeti egyesített logisztikai központ (MJLC) koncepció, február 11. MC 334/1 (Final) NATO alapelvek és politikák a befogadó nemzeti támogatáshoz (HNS), szeptember

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA

A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA "A sakkjáték a hadvezérek gyakorló terepe Kállai Gábor Nemzetközi nagymester A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA Előadó: Juhász István vezérőrnagy HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály főosztályvezető

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Készítette: Németh József doktorandusz 2005.

Készítette: Németh József doktorandusz 2005. A jövő fegyveres konfliktusainak jellemzői, a szárazföldi haderő részvétele a konfliktusok kezelésében különös tekintettel a válságreagáló műveletek biztonságpolitikai jellemzőire Készítette: Németh József

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Koordináció. Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29.

Koordináció. Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29. Koordináció Nagy Ákos, humanitárius igazgató Ungvár, 2013.10.29. Koordináció UN OCHA Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala - (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA) Feladata: Nemzeti

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben