Beschlüsse der Vollversammlung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beschlüsse der Vollversammlung"

Átírás

1 Beschlüsse der Vollversammlung 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évi június havi illetményei és járulékai ügyében ( forint) peren kívül megállapodik a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztonságos mőködése érdekében, a kölcsönös érdekek alapján. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt a jelen határozat mellékletét képezı és az elıterjesztés szerint kiegészített Megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Az MNOÖ Közgyőlésének 2/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII törvény, valamint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007.(XII.23.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetésérıl a következı határozatot hozza: I. A költségvetés elıirányzatai 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetése: bevételi fıösszegét e Ft-ban kiadási fıösszegét e Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elıirányzata e Ft, ebbıl általános tartalék céltartalék e Ft 0 Ft

2 2. A költségvetés címrendje Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet - Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ 3. A költségvetés számadatai Az Önkormányzat címrendje 1. sz. mell. Az Önkormányzat évi költségvetése bevételi forrásonként 2. sz. mell. A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként 3. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen 4. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként 5. sz. mell. A felhalmozási kiadások részletezése címenként 6. sz. mell. Beruházási kiadások célonkénti részletezése 7. sz. mell. Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként 8. sz. mell évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 9. sz. mell. Egyéb támogatások 10. sz. mell. Az Önkormányzat évi és gördülı mérlege 11. sz. mell. Tájékoztató adatok az értékpapírok és részesedések állapotáról 12. sz. mell. 4. A költségvetési létszámkeret: 216 fı /ld. 5. sz. melléklet/ II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. Költségvetési elıirányzatok felhasználása (1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek és a Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyőlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Hivatalt a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerv, beleértve a Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott elıirányzat-csoportoktól, kiemelt elıirányzatoktól e költségvetési határozatban foglaltak szerint térhet el.

3 (4) A költségvetési intézményeknél, a Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetık. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási elıirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggı egyéb kiadásokra használható fel. 6. Költségvetési elıirányzatok módosítása (6) A Közgyőlés az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését közgyőlési döntéssel megváltoztathatja. Az elıirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (7) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról az Elnök a Közgyőlést a munkaterv szerinti soron következı ülésen tájékoztatja. (8) Ha év közben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját elıirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról az Elnök a Közgyőlést a soron következı költségvetési határozat módosításában tájékoztatja. 7. A Közgyőlés kizárólagos jogkörébe tartozó elıirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása (1) A Közgyőlés a évi jóváhagyott költségvetési elıirányzatok, kiemelt elıirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot a határozat 1. pontjában meghatározott bevételi és kiadási fıösszeg módosítására. Ezen belül: a) a költségvetési intézményeket érintıen: - az elızı évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések - jóváhagyására. b) a Hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintıen: - a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások fıösszegének megváltoztatására, - a jóváhagyott mőködési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti elıirányzat átcsoportosítására, - a jóváhagyott mőködési, felhalmozási, felújítási elıirányzatokon belül az ágazatok közötti elıirányzat átcsoportosítására, - az elızı évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok elıirányzatmódosítására.

4 (2) A Közgyőlés az Elnöknek az alábbi esetekben biztosít elıirányzat-módosítási jogot: - külön döntést nem igénylı központi pótelıirányzatok lebontása, terven felül meghatározott céllal átvételre kerülı pénzeszközök tervbevétele, lebontása az intézmények részére, - a Hivatal önkormányzat igazgatási és egyéb szakfeladatok mőködési kiadáson belüli kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás, - a Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos intézményi mőködési bevételek módosítása a terven felüli többletbevételekbıl, - a jóváhagyott általános tartalékból 5 millió forint összegkeretig a soron következı testületi ülésig nem halasztható feladatokra utólagos beszámolási kötelezettséggel, - a jóváhagyott céltartalékból az abban meghatározott feladatok kiadási összegeinek felhasználásához kapcsolódó kötelezettségvállalásokra. 8. Elıirányzat-módosítás a költségvetési szerveknél (1) Az intézmények saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási elıirányzataikat a december 31-ig ténylegesen realizált többletnek megfelelı összeg erejéig úgy, hogy éven túli, tartós kötelezettségvállalást nem érinthet. A módosítások kezdeményezésénél a mindenkori rendelkezésre álló forrásokat figyelembe kell venni. (2) Az intézményi tevékenységek bevételei közül: - az önkormányzati feladatok díjbevétele - a bérbeadásból származó (önköltségszámítás alapján megállapított) bevételek - egyéb bevételek A jóváhagyott elıirányzatot meghaladó többletbevételével módosíthatja a bevételek elıirányzatát. (3) A költségvetési intézmények és a Hivatal a (2) pontban felsorolt jogcímeken a évben az eredeti elıirányzatot meghaladó, illetve módosított ténylegesen befolyó bevételeiket alapfeladataik ellátására használhatják fel. (4) A bevételek a következık: - az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke - a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, - az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítési díja, - egyéb bevételek, - a pénzügyi befektetések árfolyamnyereségének hozama, a többlet kamatbevétel. (5) A mőködési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök terven felüli része teljes egészében saját bevételként számolható el.

5 (6) Az elıirányzat-változást a jóváhagyott elıirányzat teljesítését követıen egyidejőleg írásban kell bejelenteni. Az utolsó módosítási lehetıség a december 31-ig ténylegesen befolyt többletek összegeinek elıirányzatosítása. (7) A költségvetési intézmények és a Hivatal év közben a tervezett, illetve a módosított elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl - fentiekben foglaltak figyelembevételével - az éves személyi juttatások és az azzal összefüggı munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételbıl történı teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerzıdés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (8) Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 57. -ában megjelölt bevételek elıirányzatot meghaladó többletébıl. (9) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-elıirányzatával jogszabályi elıírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (10) A létszám- és személyi juttatások jogszerő gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetıje felel és egyben az intézményi létszám és személyi juttatások elıirányzat nyilvántartás vezetésérıl gondoskodnia kell. (11) A költségvetési intézmények évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról a évi zárszámadás elfogadásával egyidejőleg a Közgyőlés dönt. (12) A határozatban nem szabályozott személyi juttatások és munkaerıvel való gazdálkodás tekintetében a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának rendszerérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet elıírásait kell alkalmazni. 9. Pénzmaradvány felhasználása (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Hivatal pénzmaradványát a Közgyőlés hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról. (2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány (pl. normatívafelhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illetı pénzmaradvány összege az önkormányzatot illeti meg.

6 (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megilletı és meg nem illetı összegét az önkormányzat következı. évi költségvetésének módosításában kell elıírni a zárszámadással egyidejőleg. (5) A normatív állami hozzájárulás tárgyévet megelızı évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettséget kell elıírni. (6) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Hivatal a pénzmaradványukat a (7) bekezdésben foglaltak kivételével csak a Közgyőlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelızıen, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függı utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggı visszapótlási kötelezettség mellett: a) elıirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelı kiadási jogcímeken és kiemelt elıirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az elızı évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörő módosítással az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadásokat teljesíthetnek. III. Egyéb szabályozások (1) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot. (2) A költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. (3) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyőlési ülés közötti idıszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplı feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekrıl a kötelezettségvállalásokról a Közgyőlést a soron következı ülésen köteles tájékoztatni. (4) A Közgyőlés a hitelfelvételhez, kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülrıl mőködési célra átvett bevételei nem használhatók fel, b) a likviditási, folyószámlahitel felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következı közgyőlési ülésen történı beszámolási kötelezettség mellett.

7 (5) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként mőködı Hivatal. A Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévı szabad pénzeszközeit az Elnök a soron következı közgyőlési ülésen történı beszámolási kötelezettség mellett c) a számlavezetı vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, d) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni. (6) A költségvetési intézmények és a Hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére - amennyiben magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik - a Közgyőlés jogosult. (7) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót és az éves beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, a határozat táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelıen kell elkészíteni. (8) A költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani. (9) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelısség a költségvetési szerv mindenkori vezetıjét terheli. (10) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi elıirányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyőlés engedélyével kerülhet sor. (11) A Közgyőlés által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget vonhat maga után. (12) A költségvetési intézmény vezetıje köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-ig a Hivatal részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. (13) Az önálló gazdálkodási jogkörő költségvetési intézmények adósságszolgálati kötelezettsége az adott költségvetési intézmény költségvetési fıösszegének 10%-át nem haladhatja meg: - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Ft-ot; - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Ft-ot. (14) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetıkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján. A tervtıl év közben el lehet térni, ha az nem veszélyezteti az intézmény mőködését. (15) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mőködési hiányának fedezésére pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, illetve a Miniszterelnöki Hivatalhoz.

8 (16) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mőködési hiányának idıarányos részét a Közgyőlés a (15) pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem költhetik el. A Közgyőlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények elıirányzatait módosítja. (17) A Közgyőlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 5. sz. melléklet I/a cím Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzatán szereplı, valamint a 10. sz. mellékletében tervezett elıirányzatok felhasználására vonatkozó szerzıdéseket és megállapodásokat megkösse. (18) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi elıirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. IV. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzés tapasztalatairól az Elnök a zárszámadás elıterjesztésekor köteles a Közgyőlést tájékoztatni. V. Hatályba léptetı rendelkezés (1) Jelen határozat február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétıl kell alkalmazni. Heinek Ottó elnök Az MNOÖ Közgyőlésének 3/2009 (02.14.) számú határozata: I. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közoktatási intézményeiben a február 1-jétıl január 31-ig terjedı idıszakra a térítési díjakat az alábbiakban állapítja meg: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola és Kollégium: Óvodai étkezés: 267 Ft + Áfa/fı/nap Általános iskolai napközi: 342 Ft + Áfa/fı/nap Általános iskolai ebéd: 225 Ft + Áfa/fı/nap Gimnáziumi ebéd: 247 Ft + Áfa/fı/nap Kollégiumi ellátás: 533 Ft + Áfa/fı/nap Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Középiskolai ebéd: 229 Ft + Áfa/fı/nap Kollégiumi ellátás: 610 Ft + Áfa/fı/nap

9 II. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése által fenntartott közoktatási intézményekben tanulói jogviszonyt létesített külföldi állampolgárságú gyermekek után szülıje igénybevételi díjat köteles fizetni, amennyiben a szülı nem tartozik a közoktatásról szóló évi LXXVII. törvény 110. (6) bekezdésében meghatározottak hatálya alá. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetıje a díjat mérlegelési jogkörben eljárva - csökkentheti vagy elengedheti. A közoktatási intézmény vezetıje döntése elıtt köteles beszerezni az intézményben mőködı gyermekvédelemmel foglalkozó munkatárs érdemi és indokolt szakmai véleményét és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke egyetértését. Jelen határozat II. rendelkezését elıször a 2009/2010-es tanévtıl kell alkalmazni. Határidı: Folyamatos Az MNOÖ Közgyőlésének 4/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése mint fenntartó a 2008/2009-es tanévre engedélyezi, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 3.a. osztályában a maximális osztálylétszámot kettı fıvel, a 8.b. osztályban a maximális osztálylétszámot egy fıvel túllépje. A Közgyőlés engedélyezi, hogy az intézmény a 7626 Pécs, Dugonics u sz. alatti tagóvodájában két fıvel túllépje az engedélyezett maximális létszámot. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 5/2009 (14.02): Die Vollversammlung beschließt, den BMI-Antrag der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU) auf Förderung durch einen Kleinbus (2008) aus Mehrwertsteuer-Mitteln der LdU in Höhe von Ft zu fördern. Az MNOÖ Közgyőlésének 6/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata társadalmi megbízatású elnökhelyettese, és bizottsági elnökök részére évben havi ,- Ft összegig engedélyezi mobiltelefon számla kifizetését, használatát, illetve ezen összegig fizeti ki a társadalmi megbízatású elnökhelyettes és az egyes bizottsági elnök számára az MNOÖ által biztosított telefonkészülékén folytatott beszélgetések díját, valamint megfizeti a telefon magán használata után elıírt adó kötelezettségeket. Az elnök és a hivatalvezetı a hivatali mobiltelefon használata után a magáncélú használat költségét (a mindenkori számlaösszeg 20 %-a) megtéríti az önkormányzatnak. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetésekhez és a magáncélú mobiltelefon használat utáni befizetésekhez a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 7/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke havi illetményét január 1. napjától a köztisztviselıi illetményalap tízszeresében, azaz ,- Ft-ban határozza meg. Ezen összegen felül az elnök illetményének 30 %-ának megfelelı költségátalányt állapít meg részére, havi ,- Ft összegben.

10 A Közgyőlés az MNOÖ elnöke részére évre mindösszesen ,- Ft béren kívüli juttatást állapít meg. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 8/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére évi munkájának elismeréseként február 16. napi kifizetéssel jutalom kifizetését határozza meg, melynek összege bruttó Ft. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére december 1-tıl január 30-ig havi ,-Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg február 16.-ai kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Az MNOÖ Közgyőlésének 9/2009 (02.14.) számú határozata: 1. Az MNOÖ Közgyőlése elfogadja Hans-Peter Schiff úr kuratóriumi tagságáról történı lemondását. Ezzel egyidejőleg a kuratórium tagjainak számát 2 fıvel megemeli és mindösszesen 13 fıben határozza meg, a kuratórium tagjának kijelöli - Dorothee Janetzke-Wenzel Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége (1014 Bp, Úri u ) - Dr. Metzinger Éva (6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/B.) - Markus Mönkhoff (82044 Pullach, Josef-Heffner Str. 25.) szám alatti lakosokat. 2. A Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központja Intézményfenntartó és Mőködtetı Közalapítvány alapító okiratának III. 2.5.b. pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: b.) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint felel (legalább 7 fı) jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök javaslatot tehet az alapítóknak a kuratórium feloszlatására, illetve egyes tagok visszahívására. 3. A Közgyőlés felhatalmazza az MNOÖ elnökét, hogy az 1-2. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Határidı: azonnal

11 Az MNOÖ Közgyőlésének 10/2009 (02.14.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Városlıdi Villa Oktatásfejlesztési-, Üdültetési-, és Étkeztetési Közhasznú Társasággal a Városlıd, belterület 246/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott mindösszesen m 2 területő, Ifjúsági Tábor megnevezéső ingatlan vagyonkezelésére május 31. napján kötött vagyonkezelési szerzıdést felbontja. Határidı: február 28. Az MNOÖ Közgyőlésének 11/2009 ( ) sz. határozata a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyőlés az Önkormányzat bevételi fıösszege teljesítését e Ft, a kiadási fıösszege teljesítését e Ft összegben állapítja meg. 2. A jóváhagyott pénzmaradványt költségvetési szervenként a következık szerint fogadja el: - Hivatal e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium e Ft - Önkormányzat összesen e Ft A Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium az intézményi beszámoló készítése során kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát tévesen határozta meg. Az ellenırzés során megállapított kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa helyesen e Ft, a szabad pénzmaradvány e Ft. A Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium az intézményi beszámoló készítése során szabad pénzmaradványát tévesen határozta meg. Az ellenırzés során megállapított kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa e Ft, így szabad pénzmaradványa e Ft. A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

12 - Hivatal e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium e Ft - Önkormányzat összesen e Ft 3. A Közgyőlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) A Hivatal szabad pénzmaradványát általános tartalékba helyezi b) A Mo-i Német Kulturális és Információs Központ szabad pénzmaradványából e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványát e Ft-ot - az intézmény a könyvtár fejlesztésére, valamint a évi programjaira fordíthatja. c) A Mo-i Német Pedagógiai Intézet szabad pénzmaradványából 630 e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványát 5962 e Ft-ot - az intézmény a pedagógusok továbbképzésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett utófinanszírozású pályázatok költségeire fordíthatja. d) A Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium szabad pénzmaradványából e Ft-ot pályázati önrészre elvon és céltartalékba helyez, valamint e Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványt az intézmény az alábbi feladatokra használja fel. Tornacsarnok tetıszerkezetének javítása: e Ft Eszközbeszerzés: e Ft Egyéb karbantartás felújítás e Ft Személyi jellegő kifizetések e Ft Személyi jellegő kifizetés járulékai e Ft e) A Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium szabad pénzmaradványából eft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványt e Ft-ot - az intézmény személyi juttatások és járulékok kivételével szabadon felhasználhatja feladatai ellátására. A közgyőlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a évi költségvetés soron következı módosításakor építse be.

13 4. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat beszámolóját a nemzeti és etnikai kisebbségekjogairól szóló évi LXVII. Törvényben szabályozott módon tegye közzé. Felelıs: elnök Határidı: azonnal és soron következı költségvetés módosítás Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 12/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge der Gemeinden Somberek, Geresdlak, Mány und Környe auf Förderung eines Kleinbusses im Rahmen des Projekts Essen auf Rädern im Jahr 2009 zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 13/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, den BMI-Antrag auf Förderung von Hausnotrufsystemen in Mecseknádasd und Umgebung laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 14/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung von Präventionspaketen in Kunbaja, Vaskút, Almamellék und Mecseknádasd, sowie das Pilotprojekt Ausbildung von Laien-Gruppen für Reanimation in Mecseknádasd laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 15/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung vom Bereitschaftsdienst in der Kleinregion Simontornya und in Szentgotthárd-Rábafüzes laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 16/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung der PC-Ausstattung von Alteneinrichtungen in Györköny, Palkonya, Újpetre, Mohács und Lippó laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 17/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung der PC-Ausstattung von Begegnungsstätten in Szentgotthárd-Rábafüzes, Balatoncsicsó, Béb, Pécs, Vaskút und Bezi laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 18/2009 (18.04): Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung der Ausstattung von Jugendbegegnungsstätten in Vértestolna, Csolnok, Gyırsövényház, Villánykövesd und Kunbaja laut Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 19/2009 (18.04):

14 Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge auf Förderung von Jugendlagern entsprechend der Vorlage zu fördern. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 20/2009 (18.04.): Die Vollversammlung der LdU hat die Förderungen von Reisen ungarndeutscher Schulgruppen nach Baden-Württemberg durch die Donauschwäbische Kulturstiftung besprochen und laut Vorlage angenommen. Az MNOÖ Közgyőlésének 21/2009 (04.18.) számú határozata: 1.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyőlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt KEOP /A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése c. pályázatára pályázatot kíván benyújtani. A pályázat a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Pécs, Tiborc u. 28/1.) intézmény fejlesztése érdekében kerül benyújtásra. 2.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyőlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt KEOP /B kódszámú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázatára pályázatot kíván benyújtani. A pályázat a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Pécs, Tiborc u. 28/1.) intézmény fejlesztése érdekében kerül benyújtásra. 3.) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése kötelezi magát, hogy az 1.) és a 2.) pont alatt megnevezett pályázatok sikeres elnyerése esetén a pályázatot megvalósítja. A projektek keretében elnyerhetı Ft támogatás mellett vállalja a kötelezı önrészt, azaz Ft-ot. Képviselı: Heinek Ottó Az MNOÖ Közgyőlésének 22/2009.(04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képezı Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár, a 2. sz. mellékletét képezı Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a 3. sz. mellékletét képezı Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és a 4. sz. mellékletét képezı Magyarországi Német Pedagógiai Intézet egységes szerkezető alaptó okiratait azzal, hogy az alapító okiratokban foglalt módosításokat május 1. napjától kell alkalmazni. 2. A közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy az intézmények alapító okirata módosításával kapcsolatos és a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárással összefüggı feladatokat megtegye. Határidı: május 1. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr.: 23/2009 (18.04.): Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) schreibt die Stelle des Direktors/ der Direktorin für das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum (UKI) im Haus der Ungarndeutschen (Budapest) aus. Voraussetzungen:

15 - Einschlägiger Hochschulabschluss - Berufserfahrung in leitender Position - Erfahrungen im Bereich der ungarndeutschen Kultur und Bildung - Sehr gute Deutschkenntnisse Ihre Bewerbungen richten Sie bitte mit einem Konzept zum Aufbau des Zentrums bis zum 31. Mai 2009 an: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen; 1537 Budapest; Pf. 348 Die ungarische Gründungsurkunde des Zentrums ist in der Geschäftsstelle der LdU in erhältlich oder von der Webseite der LdU (Dokumente) herunterzuladen. ( Weitere Informationen: Frau Schubert / Herr Heinek Tel.: /52 Határidı: május 1. Az MNOÖ Közgyőlésének 24/2009 (04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma tagjának ismételten Manz József urat (lakik: 6500 Baja, Tinódi u. 12.) választja meg. 2. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy a kuratóriumi tag megválasztásáról az alapító képviselıjét jelen határozat megküldésével értesítse. 3. A kurátor kuratóriumi tevékenysége miatt igazolható kiesett jövedelmét az MNOÖ megtéríti. Határidı: április 20. Az MNOÖ Közgyőlésének 25/2009 (04.18.) számú határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint a gazdasági társaság többségi tulajdonosa évi költségvetése általános tartaléka terhére 3 (három) MFT tagi kölcsönt biztosít a Deutsches Haus Kft részére három éves lejáratra. A Közgyőlés a kölcsönt ügyleti kamat kikötésével folyósítja, amely megegyezik a visszafizetéskor érvényes havi jegybanki alapkamattal. A kölcsön kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévı Magyarországi Németek Háza szagelszívóberendezésének felújítására és kapacitás-bıvítésére használható fel. 2. A tagi kölcsönt az önkormányzat a kivitelezési munkák elkészültét követıen benyújtott számla kiállítását követıen egy összegben folyósítja a társaság részére. 3. A társaság a folyósítást követı hónap elsı napjától köteles a tagi kölcsönt kamataival egyetemben havi egyenlı részletekben visszafizetni az MNOÖ részére. Késedelembe esés esetén a társaság a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot köteles megfizetni. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti tagi kölcsönnel kapcsolatos elıirányzatmódosítást a évi költségvetés soron következı módosításakor vezesse át. Felelıs: elnök Határidı: értelemszerően Az MNOÖ Közgyőlésének 26/2009 (04.18.) számú határozata:

16 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése, mint a költségvetési szerv alapítója hozzájárul, hogy a Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ munkaviszony keretében webmestert alkalmazzon május 1-tıl határozatlan idejő munkaszerzıdéssel. 2. A Közgyőlés a Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: - dologi kiadások elıirányzatát e Ft-tal csökkenti - személyi juttatások elıirányzatát e Ft-tal megemeli - járulékok elıirányzatát 563 e Ft-tal megemeli. A Közgyőlés felkéri az elnököt, hogy a fenti módosításokat a évi költségvetés soron következı módosításakor vezesse át. Felelıs: elnök Határidı: soron következı költségvetés-módosítás. Az MNOÖ Közgyőlésének 27/2009 (04.18.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. számú melléklete C. pontja az alábbi 2-6. ponttal egészül ki: (II. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyéb vagyona C. Forgalomképes vagyon:) 7. A Pécs II. belterület helyrajzi szám alatt nyilvántartott, mindösszesen 128 m2 területő lakóház. Az ingatlan természetben Pécs, Bercsényi Miklós u. 7. sz. alatt fekszik. A Közgyőlés utasítja az elnököt, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a jelen módosításra figyelemmel egységes szerkezetben készítse el. Határidı: május 1. Az MNOÖ Közgyőlésének 28/2009 (04.18.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére február 1-tıl március 31-ig havi ,-Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg április 20.-ai kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Beschluss der Vollversammlung der LdU Nr. 29/2009 (18.04.): Die Vollversammlung der LdU hat den Jahresbericht 2008 der LdU besprochen und laut Vorlage angenommen. Az MNOÖ Közgyőlésének 30/2009 (04.18.) számú határozata: Az MMOÖ Közgyőlése úgy határoz, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata csatlakozik a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumához, valamint felhatalmazza az elnököt a Fórum Statútumának aláírására.

17 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 31/2009. (07.04.) sz. határozata az MNOÖ évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (02.14) sz. határozatának módosításáról: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII törvény, valamint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007.(XII.23.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (02.14.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat I./1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évi költségvetése: bevételi fıösszegét e Ft-ban kiadási fıösszegét e Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elıirányzata e Ft, ebbıl általános tartalék céltartalék e Ft e Ft 2. A határozat I./3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A költségvetés számadatai Az Önkormányzat címrendje Az Önkormányzat évi költségvetése bevételi forrásonként A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként 3. sz. mell. Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az Önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként Beruházási kiadások célonkénti részletezése Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 9. sz. mell. Egyéb támogatások 1. sz. mell. 2. sz. mell. 4. sz. mell. 5. sz. mell. 6. sz. mell. 7. sz. mell. 8. sz. mell. 10.sz. mell. 3. A határozat I./4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A költségvetési létszámkeret: 218 fı /ld. 5. sz. melléklet/ 4. Hatályba léptetı rendelkezés: Jelen határozat július 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit július 1.-tıl kell alkalmazni.

18 Heinek Ottó elnök A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 32/2009. (07.04.) sz. határozata belsı kontroll rendszer kialakításáról: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és a 120/A.. végrehajtására az önkormányzat és intézményei belsı kontrollrendszere kialakítására és mőködtetése feladatok ellátására július 15. napjával 1 fı kontrolling-vezetı státuszt hoz létre. A létszámbıvítés költségvetési fedezete a évi költségvetés tartalékában rendelkezésre áll. Felkéri az elnököt, hogy a szükséges költségvetési módosítást a következı közgyőlésre terjessze elı. Határidı: július 15. illetve a soron következı közgyőlés A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése 33/2009. (07.04.) sz. határozata TÁMOP valamint KEOP 2009-es pályázati részvételrıl: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az elnököt arra, hogy a I. TÁMOP A-08/2 számon kiírásra került és Kompetencia alapú tankönyvek, tanulói és tanári segédletek, továbbképzési programok a német nemzetiségi nyelv-és irodalom és a német nyelvő szaktárgyi oktatásban címen benyújtott pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiummal, a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel és a Német nemzetiségi Gimnáziummal. A konzorcium vezetıje Dr. Frank Gábor. II. A TÁMOP A-08/2 számon kiírásra került és Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése nyelvében él a nemzet címen az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságához benyújtott pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központjával. A konzorcium vezetıje: Dr. Knáb Erzsébet. III. A KEOP számon kiírásra került Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése címen benyújtandó pályázat támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kössön a Városlıdi Villa Oktatásfejlesztési-, Üdültetési-és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal valamint Városlıd Község Önkormányzatával. A konzorcium vezetıje: Krein Péter Határidı: A pályázatok elbírálását követıen, nyertesség esetén azonnal Beschluss der Vollversammlung der LdU 34/2009 (04.07) Die Vollversammlung beschließt, die BMI-Anträge zur Förderung eines Kommunikationstrainigs für Vertreter von Minderheitenorganisationen,

19 Führungsträger und Mitarbeiter der Regionalbüros in Höhe von Euro und zur technischen Erneuerung des Hauses der Ungarndeutschen in Höhe von Euro zu fördern. Verantwortliche: Büroleiterin Frist: 31. Juli 2009 Beschluss der Vollversammlung der LdU 35/2009 (04.07) über die Gründungsurkunde der Geschäftstelle der LdU: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala alapító okiratát elfogadja. Felhatalmazza az elnököt, hogy a hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát és ügyrendjét alkossa meg. Határidı: szeptember 1. Beschluss Nr. 36/2009 (04.07.) der Vollversammlung der LdU: Die Vollversammlung der LdU ist damit einverstanden, dass der Vorsitzende im Namen der LdU eine Bewerbung beim für Minderheiten zuständigen Fachstaatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten zwecks finanzieller Unterstützung der Landesgala der LdU 2010 am Tag der Ungarndeutschen Minderheitenselbstverwaltungen eingereicht hat. Die Vollversammlung bittet den Fachstaatssekretär um die Unterstützung der bedeutendsten Veranstaltung der LdU. Verantwortlich: Vorsitzender Frist: Fortlaufend Az MNOÖ Közgyőlése 37/2009 (07.04.) sz. határozata: 1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése Ambach Mónikát október 1.-vel öt évre, szeptember 30-ig megválasztja a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ Igazgatójának. 2. A Közgyőlés az igazgató munkabérét és egyéb juttatásait évre az elızı igazgató munkabérével és juttatásaival azonos mértékben állapítja meg. 3. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 4. A Közgyőlés felhatalmazza az elnököt az igazgató munkaszerzıdésének aláírására. Határidı: július 31. Az MNOÖ Közgyőlésének 38/2009 (07.04.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére április 1-tıl június 30-ig,

20 havi Ft, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg július 6-i kifizetéssel. A Közgyőlés felkéri a Hivatalvezetıt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Hivatalvezetı Határidı: július 6. Az MNOÖ Közgyőlésének 39/2009 (09.12.) számú határozata: Beszámoló a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata I. féléves költségvetésének végrehajtásáról A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10..(1) (8) bekezdései alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Közgyőlés az Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Megnevezés Eredeti Módosított I. félévi teljesítés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,27 Kiadások fıösszege ,25 Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését az és 4. számú mellékletek tartalmazzák.. A Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési intézmények évi költségvetési elıirányzatainak I. félévi teljesítését a Közgyőlés a következık szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül): Megnevezés Eredeti Módosított I. félévi teljesítés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,03 Kiadások fıösszege ,61

21 A Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a és 7. számú mellékletek tartalmazzák részletesen. Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek I. félévi teljesítését a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt): Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Eredeti Módosított I. félévi teljesítés Megnevezés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,78 Kiadások fıösszege ,59 Koch Valéria Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Eredeti Módosított I. félévi teljesítés Megnevezés elıirányzat (eft) összege (eft) %-a Bevételek fıösszege ,75 Kiadások fıösszege ,87 Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a és 7. számú mellékletek tartalmazzák részletesen. A bevételek és kiadások költségvetési szervenként és szakfeladatonkénti elıirányzatait és azok elsı féléves teljesítését a 8. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzat évi I. félévi teljesített mőködési és felhalmozási mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza Határidı: azonnal Felelıs: elnök Végrehajtást végzi: hivatalvezetı Az MNOÖ Közgyőlésének 40/2009 (09.12.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2/2009.(II.14.) számú határozatával elfogadott évi költségvetésének módosítása

22 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a évi költségvetésérıl szóló 2/2009.(II.14.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetés határozat) az alábbiak szerint módosítja: A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következı lép: I. A költségvetés elıirányzatai 1. A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege A Közgyőlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fıösszegét E Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási fıösszegét E Ftban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fıösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék elıirányzata E Ft. A tartalékokból az Általános tartalék összege E Ft, a Céltartalék E Ft összegben kerül jóváhagyásra. A Költségvetési határozat I.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Költségvetés számadatai Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat évi költségvetési bevételi forrásonként A mőködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként Az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az önkormányzat mőködési kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként A beruházási kiadások célonkénti részletezése Bevételek és kiadások elıirányzata szakfeladatonként évi mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerően 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9.sz. melléklet A Költségvetési határozat III. (13) pontja helyébe a következı lép: (13) Az önálló gazdálkodási jogkörő költségvetési intézmények adósságszolgálati kötelezettsége az adott költségvetési intézmény költségvetési fıösszegének 10 %-át nem haladhatja meg: - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: Ft-ot - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Ft-ot A Költségvetési határozat további pontja változatlanok. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba. Határidı: értelemszerően Felelıs: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetıi

23 Az MNOÖ Közgyőlése 41/2009. ( ) sz. határozata: Az MNOÖ közgyőlése úgy határoz, hogy támogatja a Segítségnyújtás az MNOÖ székhelyének technológiai modernizálásához BMI pályázatot 731 Euró összegben; a Budakeszi Német Önkormányzata támogatása szociális projektek megvalósításához BMI pályázatot 5620 Euró összegben; Továbbképzés támogatása helyi és kisebbségi önkormányzatok együttmőködése pályázatot 5862 Euró összegben; váltási árfolyamveszteség kiegyenlítése Mány község Étel kerekeken projektje esetében; Tarjáni ifjúsági tábor renoválása pályázatot 1310 Euró összegben; pótpályázatokat további két kisbuszra az Étel kereken pályázatnál Euró összegben, valamint a Városlıdi Park vizesblokkok renoválása pályázatot 8000 Euró összegben. Felelıs: hivatalvezetı Határidı: Az MNOÖ Közgyőlése 42/2009. ( ) sz. határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 98. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva három évre Dr. Frank Gábor urat delegálja az Országos Kisebbségi Bizottságba. Határidı: szeptember 14. Az MNOÖ Közgyőlésének 43/2009.(09.12.) számú határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyőlése felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a Tolna megyei Önkormányzat és Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között Szekszárdon június 9-én megkötött Társulási megállapodás módosítását aláírja, azzal, hogy a módosítás 1) c) pontjában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértési jogát kell kikötni a Magyarországi Német Színház átalakítása és megszüntetése tekintetében, illetve A módosítás 1) f) pontjában ki kell kötni, hogy a gazdasági vezetı kinevezése, felmentése elıtt a társulási tanács véleményét ki kell kérni. Fentieken túl a Társulási megállapodás pontja és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. tv. 8..(2) bekezdés d. pontja között összhangot kell teremteni. Módosítani kell a 9.3. pontot is, miszerint az irányító jogkörében lefolytatott belsı ellenırzésrıl a Társulási Tanács is tájékoztatást kell hogy kapjon. A végleges ellenırzési jelentést az ellenırzést megrendelı küldje meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának. Határidı: szeptember 14. Az MNOÖ Közgyőlésének 44/2009.(09.12.) számú határozata: ELTE BTK Germanisztikai Intézet Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja kiegészítı támogatási kérelme A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a évi költségvetése Általános tartaléka terhére Ft összegő támogatást nyújt ELTE BTK Germanisztikai Intézet

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata Hatályos: 2016. január 1-től Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Fogalmak:... 2 3. Kifizetések teljesítése...

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám 2012. évi CXCVII. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2012.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Illetékes ügyintéző: Tóth Ferencné 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Igazgatási iroda (12. sz. iroda) Telefon: 66/483-100/117-es mellék Fax: 66/484-100 E-mail: igazgatas@devavanya.hu

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben