GYOGYSlERESZE~{ AZ ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYOGYSlERESZE~{ AZ 1943. ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető"

Átírás

1 0 p GYOGYSlERESZE~{ ' ;'i~};)'te~ i :... ; i :::;.: renda!hető AZ 943. ÉVR~. _ \l\_t< li'eoti:\" ;'.~ =~.E,l_''l~\,L_!nj. r::-:g kr:~ll..!\,i(_ L:,hL\ ", : : i ken: i:-; k :n Jii'tli:i~!T Lild :: :; f:j ~'J :iilcl\".\l i _i ::::l :,. l:i E. L -;;-;t:ll:\-chl\:i'.>: inj_ \r: L. ;:-, \;:ul :_;; E. :'.í - :!;i ~~TUf'U;l:'-~ ;;::.ii i": _;-,_ -,._:.!.\:--;.. \CL:'~IU:.: (::::.'. ]-:, ;ll "'' \! Ei :t ij;j :-; in i. ''<EU.'\L\\:\"oL f,!. JI ~:!_ ~~ :.\il\ i~ít i:ii. :i. \ ) :!, :, :-: :;. l : : ()f( ):~,_:,,;. Ji!.\:,!li!I d_ TE.\ >:.~' L 7 L'.\-l Í :--; L::2..»:::~ ):, ~r ; E\!l'.\l:!,:\ ('t :<,\T. l L { t LTit.\:--:Ei'TYL t~~-. :2-t::u.:,-. ~T YlTc\.I'LEX-~ '.;:Jl.I' ~::~. ;i.'. :2: ;. l!])'.'' \" l"i'. \ I' f, i :X-(' -!T.\.I'Li ~X"ll. Zi~E.-FEUTI :-; :-:::.0 E. Meginditotta 863.bon SCHÉDY SÁNDOR Összeóllitotfo : RÉTHELYI JÓZS~i' KOVÁCS ÖDÖM közremüködósével Arn 5. - pengő

2 ELöSZó. Az a szörnyü világkatadizna. anely nár.c:l év óta boritja lángba a világot, ie ogy e} lüle, haen na rnár ijd az öt világrészen átdübörög. Azok. akfü elinclitották. nem törődek azzal, ogy enbernilliók élete vag~ testi Épsége esik. áldozatul, nen törődnek úryaságra jutó gyernekel\. és szeg 6y öz\ egyel;: könylullatásával, iert a pusztitfr.:; clénona pos 0 ványositotta el elméjüket. _4.,.ice a v i]úgszalndság drága kincséért szövetségeseindzej együtt l\:enényen úlljuk a ha cot a söt~ts6g. az i;-:;ll'rtcdensóg hord:.tiynl, a plutol\.rnta őrüeltl l f'ig~,:r;; lépett. nicl.::t enberi \.ulturát leronbohi kiván<) ell::nséggel szember. r'lz lg:.z.súg a i oldaltrn-:0

3 4 van, bizunk tehát.a j 6 Istenben, hogy a ne" léz negjróbáltatások utá a ~yözeén is a niénk lesz s elkövetkez::k najcl reánk a békéieit az alk:otásoluak: boldog k:orszaka. Hálát adunk ennek megállapitásakor első helyen Kormányzó Urunk öföméltóságának, aki bölcs önmé séklettel és hazafias bátorsággal irányitja a agyal' konnány vonalvezetését s mérlegre tesz a vég rehaj tfü;. előtt minden ál!amkormányzati feladatot. S küszönetet mondunk azoknak a nag ) külföldi állam.férfialtnak is, al\:ilrnek seregei együtt harcolva a agyat honvéd csapatokka. -szinté hozzájárulnak u haza földjétől ninden hábcrm veszély elháritásáhcz. S erősen re \éljük:, logr a i:elő c'lvórendszabályok: élstbelépteté.:;e után azok az orvtánacások. e~ lyeket az orosz martalócok két ízben ellenünk intéztek, negisnétlődni nern fognak. i\li ~gyar gyógy.sz.sr6szek, a Jiel'.:;ö fron ton vesszük }(i a részünket a háboru eléz ségeihöl..'-\z anyagbeszerzés!(-'ézsf,_rs ei, eg;.ces ~ zt:'t ck beszerzési. ál'ai:k az elndúsi irak:-:a (;.sszhangha nen úl!0 drúgnsága, a vég:zstes rnól'etekct öltött aikaha:otthiúy, kuhill-kü l{in és egylitt - ol> an ú!dczatoknt kövctelntk li:n unktcíl. ne~yckkel n2.q ljirkc'zrunk f.újcltlas, cle é.g is szi\ es~ ; tesszül;,.nc:t ezzel :tz úldczat\ úllalússal c~cl2s nag~;a hazl:!l kn: l:.: ta rlozunk. :\ c;~ úgy.szerészek Zsc(aptúrún<k t'z 'é\ i é-vfolya~út ni i.s ennek az úldozntk6:-:;z::;0µ:- ek jcg:,\-..sli:::; bocsátjuk utjúra.,i t ;\:, - daeál'a a l(\ ondaw, ::\ papi~ - é.-; <t kiiny\ ki)tiinun.. -::úk kliltség enelkerést~nek - e t~nc:!tiij.:. ellenben ig,vek 0 zliik t<.trtucrnja l.~hct(íleµ: 6,!.! ti;lljcl. nyujlani. nit HZL'lijtt. Ujl.)()j gcndc.~ rt.lld.:.:i::;r.;ss0g:g:el. pr:utos túrgynutatóval el!átya J.:iizz0tettük at. ld-.i:i. (:yi Zselnul.ptúrhan a nult. é\-i kiad\'úti~~unk (ta ezé'-:.i n~qtúl'unk lezúl'úsitig- negjeh: t Dsszes rcnclelc:tekct, leiratokat, örtcsii:é.seketj

4 stb., nelyelt gyógysze: szí \ cnatkoz{'.suak. \Tannak közöttltk, in~lyekre évek nul\"a is szültségünlc lehet, nint anínő p2dúu a l :~kásrendelet. Ez évben is hasznos tudn'.yalúk vannak ZsebnaptárunJcban, valanint pontos cin- tára nhdazoknak a hatóságoknak. CQ::;esUleteknek, intézményeknek stb nmel) 2kk2! a gyógysze észi g~,ra]corlat során colgun.;: lehet. önálló ]cözlené nyeket ez 8vbr.:n ol:- ano Jcat hoztunk, nelye:k nen.'.'.'.sak tartnlnul : nagas szinvoala, lanen iróik szenél>'\., i::i~.tt is általános ércleklőcúsre tarthatnalc sz{tot. Ezeknelc a cik.kekjek sorút ne k>.sclll név, mint dr. At.oél Elc:ér!ll'Ofesszo. \Jel. i.igyrnhiszteri taácsosé nyitja nv~g. a,;:i,,nélány haszos tanács'' cinü közlern:~h;:6- ben megszivlelenclö ttbaigazitúscj~nt ad ; sz enélyjogu g~óg-yszertár~k clnclú::::t,!j&r: ~adása vagy re.zetetése Eset~ küyeb.:di) e:j:~rásról. Dr. Za/ay Dezső Kispest-Wekerle-telepi knrtúr.o.:unk. aki a l\'iagyar Gyógyszerásztucen;_'\iJ.\ i rrú~'snsúg Értes!töjén,ek kitünően szerkesztett Kérdések és feleletek" rovatit vezeti. a g ~ nkorlú gycsgy szerész Iegtökélete~ ssbb sz<jkértehével,,.~fagistráj.!san rendelt tnblettúk kés.:itése" cinen si,et hasznos ta :nácsok]m] a gyakorló gyógyszerész segits2- gére, Yénykészitési nukálatainál. Végül dr. Ferenc kartársunk, gyóg',vúrun~.g:ykereskcclő, innár negyedik 6\ e nunclja El.,A vi!ágháboru hatása a µ:;:ú.e.\ ~ ru naµ:ykereskedelere" cinu köz le~ in~nyéljcn. azokat a nehézségeket. ane]yekkel ::t gyóg yúrunagykeresk.edelemnek hábo- J'll" (n rín \ ::::zerhpc.: ~ ' ".- -.~ ~---cz... ::::;e a.;:a navnl ugy a ~ árul,;: elosztása, nint azok kalkulációja tei~c- számolnia kell. '\:! né.szete.3e ebben az évben sen hia'.\..'.z'] - Zseliata', ' nm ]'io J 'l a nap t ari resz, ' tc\ úljljú a g yóg yszertúraknalr, valam,int nz9~

5 .\g-nes s tuajdojosahtak,!aszonélvezőhek, l;érlöilek. és kezclőincl;;: Jehető.ség ig pontos cinj;;gyzé- \:e. Fog adjá\: tehút kartársaill\: az idén, rr ár. 7. é:vf0iyanúba jelentkező tárunlrnt azzal a szeretettel. me!y2t ZselJnape kiarlványunk iránt irnír hét; évtized úta voltak Fim. '!N fr\i fl~ ~'.. o/' ~ /,/ f\ll ~f ~ ~ ~' ~ ~7 lij:liftill~}jr::áj=~lj ~fi~i~ w"'"'-'~b..;-,;;.i._. és ü~~séa'e g 943 J'.Af~UAR 3' na3!napok. RÓm. J;;;~- "Protestúna Ogörö~I t Péntek i Ujév < Ujév t9 Dec. í9 t2. 2 Szonbat J~.Ink~r :Af>el 20 Ignác vt :; Vasúrnap: D. Jéz.. ~z. n.i e;. Bcnjarnin'.2 D. Szt.-a.~,_!. Hl tfó j Titll:iZ pk. Leona 22 :\nuszt. ij ~ 5 Kedd : Te!c.::;zf. pk. Sinon 23 K.rét. 0-rt ~ 6 Szerda Vízkereszt vizkereszt 2-~ I\.nr. elób. 7 (~::üt<irt.! Lncián vt. Attila 25 r-rngyknr. S Péntek [ S..:öréuy Szörény 26 Jstsz. I\- i 9 Szonbut! Julián Yt. l\lurccll ~7 Istv. fó<l ~ io Vu.süruap; DJ. Szentes. ~ (:l. l\ieinia :::s Ezer vt. ~ lérfó Higin p. vi..:..\g-ota..:(.\ptí-=zt. 2 E.edd Erí ap. i l::ruó iio.\n~d i 3 S.t rdc : \"erolikh \.idor l\elúnia jj [.! e <.:Ut<il t l l!dd! pk. Cd. Hudo;- l l j( \ 9-3 t l'éntek H. :--i/ P.d LnJ.ut 2'.':izil,cszt.I' '~-~~O~l~~dt ~ldi(' p~. ~ t _(_'._\~~~=~ ~-: -3 -~\-~~~~~k'.á~ fi ~~ Yi~~iÍ~'il<ljl e _;.; :\ui. ap.i c_:z. :\nfal.t t). ll'lou.~ als l!cdo ['Jr(l:d\<:t Vi.!'ro:'ka '> l t'uih:illpl~ 9 kedd B.,\larr::- Sú a ú Epiíanii:! ii 20 Sz.crda! "oíb. é~~.':}eb..! ú.biún ":!viln ~ 2 C::Utilrt. Aµ-nes sz vt S c;yörgy ~ 22 Péntek \nce zt. :\nnr 9 Pol. 'Vt. ~ 23 Sznrnhat HHirnnnd Zclina 0 i\lárcián n~±-,:-;~~-~i~ nnp_ c~-t~~)-k~ -c~ 0~~idé j IIei.'.; 7f.~ u..!) lleuo i l'al negt. i t a.l ford. 2 l cana íl f,~~.~\.~.t'.d. Pol_~.l~árp: J Va:i-~~l )~ S.z~r~t.oI:: ~ -,,.'.),.:.r.'.~<t :\.,::z. j,!_no"j L~~b.r,., :-i:noi " j ~28 (.::-;utnn, 0. ::iz. l'eterl J,_aroly 5 Pal rem., ~9 I.)énrt.~k ::it:ai. ~z. l'cr. -\(!él f S~. Pét. I.j ~O ~zo~..ibnt ',:!~~!~~-_:~~-~..:\,utrtu~~~~-;-- 7 i';._a.nl ap~ i :! V.suruo.p Lusco sz. J.! C4 Vrghn l 8 IIu!:ih. v. m = ,_, ==->

6 ~ " DECEJV'LBER 3 nap = Napok Róin. knt r Protestáns j ógörög i. l Szerda Elegy. pk. Elzn 8 Román vt 2 Csütört. Din.na Ti. :\urélin 9.i\bdiasz :; Péntek Xav. Ferenc ()Jjyji. '20 D. Gcr~. i 4 Szombat Bor bú ln Borbála 2 B. A.!el. 5 vasiirnnp Szah. ap. C2 \Till::J.il 2.:'! Filernon 6 Hétfő Miklós pk ~!iklós 23 Amnlnk 7 Kedd :\nbrus pk, :\nbrus 24 l{elencn s Szerda Szcpl. fog. ~fúria 25 l(atalin 9 Csütört. F'. Péter i\atáliu 26 Níkon 0 Péntek rdelkindcs p Judit 27 P. Jakab Szomhat Danu:í.z p. Arpüd 28 Irén nrk. 2 Y nsúrnap e:; Ottilin e:; Gnbriel. 29 Parnnon 3 Héifó Luca sz. Luca 30 Andi:. o. 4 T\:ccld!\'ikúz pk. Sz!lúrdku Dec. 5 Sz(~rda \'nlér Kün. Johanna 2 IIahukuk 6 C.siiti.irL Etelka cs..-\ibi na 3 S7.ofon. 7 Péntek Liizúr L<iz:ír -! Borbüla ls Szonhul (;rúciün :\uguszia 5 Sznbbasz 9 rasií ap c.t Pclrigia!c-t, iola ( Miklós.20 Hélfii TinHít y(. ITcnfil 7 Arnlirus ~! f\:edd "f'nnás ap:.:. J,ui.í.5 R P.tii.p :!2 Szerda Z~nó Zt~nó 9 B. A. fo.i,,;. o- _, c~siitclrt. \'iktória \"ik,tó!ía. 0 l\f e~na 2-i Péuick ~\dún. f;ya.\ddrn, EYil / l Dániel 25 Szonbnt i Nagykar. l l\:arícson) J2 Szpii id. 26 '\.'" nsárna p: Szl. lsf. Ti. fs_tyán. vt.l 3 ~~~atyák 27 I Iéifó Júnns.ps. Janos i tj rzusz ~8 \.cdd.-\pni~zeut. j l\:an:illcl 5 Elcntér ::!fi Szerda Tamús pk. Oúyid 6.:\ggcusz. 30 Csiitört. DúYid :Zuúrd 7])úniclpr 3 Péntek SzilYcszter J Szilveszter 8 ScLest. P.~~.. """ ~ - ' '.\Iai:;yarorszúg }.;ornúnj"r.úságn.: I., I~irúlyi TPl.: lg I. l\iiniszti;r!u;\iok. 2 paloi.n, l'iiinh ziere!uiiks{>g n. kh-.): J., Szent György tér l.. 'I\ L: J no-00. Bt>li.i~.Y!nini,...:ztériu (:H. kir.): I.. Or. z:úg-húz utc:l ~Yl. l- xrl.~;:úyánnc közpnntj:: Te:: íi0-0:?.ij. Pi)ldmiveli":'Íi).!Yi ninisztéritn ( ki".): \. k. ]\ o;:.c:u l h La,io:-: u:-t!. T\ l: Uonvédelrni Inini:.:zt{ rh.::.tn (~n. dr.): I, SzPnt Györµ-:_. tó!' 3. 'fe\: no-0:30. Ig:nz~ Í.~üg;yntinis:t:iériun ( kir): \ ~Iri:rcó llc. lü. TPl.: ':2-/YIO. lpnrugyi nini~?.tf>riun (. kir.): II., L ánchid u. '2 "fel.: lgg-000. }\pre::.kf cjp]('ill~ Í:::' E.lízlekcdl siigyi nini:.:ztl riun (n. kii.): IL L:''.JH;hid uica -3. T L: líiíi-200. j,gizl'llátú:.:i Íni;-;zt{:riun ('n. kir.): \'. Szécv:n~ i r;kp. G. Tel: ~}-G'iO.

7 Ill. kei lietai: III., Fő té-t. 'fc-.: G2-GO.t IV.kc:riilcti: rv-, Esfüü t.ér S Tel.: U. \Tj.\.. keriilcli: v., Szalay ut ca 0-4. T.: 3-G5D. V /B keriueti: V., Szi:nt Isb;ún kö-rut 22. Te\ fon: 7---'!Ül. \:I/~'. keruleti: \., :viln0.s csú:-:zú.r ut 7. Tt'l.: 'li/b. kerületi: VI., ~'.Tadi utca lü. TL'J.: V'II/~'. kerületi: v.rr., SiJ) utca 23. Te!.: \TII/E. J({ rületi: \TII. Sip utca 23. 'l'el.: 223-GO(i. VIl.I/ A.. keriileli: \~III Iúria utca 5G. 'l\ leíon ' VITI/B. ke üieti: \illi.. B:u os::; utca GG-:GS. Telefon: IX/.~. kt Tületi: IX. Fö\ {un tét l. 'l'el: 87_708. lx/b. k<.:rltleri: TX., l'iip3ter urc:~ G5. Tcl: i:j2-;i /{i. X. kp Uleti: x.,..:-\llo~n::;; utca :2.G. Ti.:!: l:js.--:;u.j. XL ke li.l<.:ti: XI. Orlay utc~ l J T J.!(j(.J_<::>(_) '.) 0 XIII. ;kerlileti: \t:l. L'~ hel u. 'c. Te~: :?.;l0'_s~)3~ XIV. ikeeii!eti: Xf\T., 'll5köly ut '5~. Tt lt:.fon:,!.jg-3". EEIWLETJ,\DóSZA}iVITELI OSZTALYOK. I. ke iih ti: J. 8zenlháronc:;,\r utc i ) '\ l lgo--lfiú Il. kerületi: II. Fő utca ;~ \ l: {50~~~:2íi. III. kt rüleu: lii. Fö tér 3. Te!: :Jfi:2-3-\l iv. kel'i.iled: IV. Váci utca G:2. '.l'el: \r/.:\.. keriir ii: 'í,í, IIonvéd utca 20. Tel: v/d. kl;riileti: \r. Szf~nt Iscvfrn!!0örut 22. 'fel:,!-s-!2. \TI/-.\. kerlill' ri: \TI. \Til!no.s császár ut 3-. Teleioll: 2.G-755. \ii/b. kerületi: VI..-\radi utca Telefon: \,-II/. \. ~~criih ti: \ili. I~lauzál utca 0. '': \ JI/IJ. kcrülei i: \TJ:l, Csengeri u.. 'f: VIII/_.\.. keri.ileti: \ III, Eserhúy utca "L T: 37-5G. \.'JII/B. ~eriileti: \7. Baross utca 67. TeleJon: 3-!)!)5..IX:/_.\.. ikerii](~ti.: IX. Bakát.s tér 4. 'fel: IX/B. keri.ilcii: CT. Dakúts tér -. T ::l: X. k('rlil.-i: X. Sz( ni. Lú;,:zJó tér 29. Tel: XI. k rül li: XI. \r rpr léti ut 3. Tc: 250-2ö2. :\JTL kr rlileti: XTTT. né~e tór. Tcl: :~l\i'. k-ri\h.ti: XT\'. P<~b yflrad u 2. 'fel: 407-l:'ifl. \', E(;YI:;TEC\íl INTilZETEK f;s HATóSAGOK. 5, yúny.!ki.iz itani inöz.t, \ 7.?Iuzr un kiirut 4. T: l:j3-ho. D:ll;:eduló!{iai (.zpt, TX. liögyc:o Endre u. 7-H. Tc:l: 3~.:;7-05. JJij!c:-:(.,:zctk:tri clókúni hh atnl: \'III.?Iuzeun könt ()-8. 'I'Pl: 30-.:!lG. Fizi!;::ii intéz:t. TT. sz{unu: VTil l\iuzeun körut 5-'l, Te:

8 2G F'izikai intézet, II. szánu: \i[il l\iuzt u:n könt -b. Te!: 33\-665. Földtani ir.téze:r, \. l\tuz' un körut -!. Tcl: Gyógy.szPTisnPn'!i intézei, \illl, üllői ut :!G. T_ l: 40-24!l. Gyógysz<~rtai intéz( t, \TIII. üllői ut 2G. Tcicfon: l{ir. l\iagyar Páznúy Péter Gyógyszeré.:.:zeti IntézPt és szprtára~ IX. I lögyes Endn 'l'udonúny<'gyct\ n I~gyeteni Gy!\\.iYu. 7-!l. 'l\ le[on: I\özegész~_:égnni intézet, \TI[T. I!.:sterhúzy utca fi. Te!: NöYényken lgazgatósúga, \illf. non:v-lli utcn 20. Te!: Nö, ényéjpttani int é.zc. VIJ. ::\IuzPtn i:ötut "! 'J'p]: 30-5.J.3. \j"ö,-ényi end:-jzert:ini é;o:. n()y( nyflildraj;,,i inlét:pt. \il!t. \Iuzeu:n l;-önll -!a. T\ l: 33-'2S. OrvG ~ari dékáni hivat:i.l, \ II. ülliii ni ~(i 'I\ : QUt 3tura. I\t. Szerb utca JO. 'l\ l: 8G-O;)!.l. i{.adiológ-iai int( ze., \'III. E:-tt>rhúzy utca -3. Tt.:l: 'Re-ktori -hiyatal, \r. Piü:nány Pó!cr iér!. 'J\ : Eöntg-pn intézet, (központi), 'liii. ül!öi ut 2fi-2R, Te!: l!3'3.,,..._;33!, V.,gytani intéze!, I. szá.nu: vrn. l\iuzeun köut 4'b. T( l: :3'!-lGS. vcgyt:llli intézt t, II. szúnu: :vr. Estedúzy utcu --8. T: EGYf;B ALLAi\II HATóSAGOK ÉS INTÉZMÉNYEK. )i.ln.cpilészei hiviital: \T., l\iária \Taéria utca 5. '[: /~llnni nértékhitclesilö hivatal (. kir.): X. Fiunei nt 20J.. Tt. : 3S9_:_3G7. Aiiani nyutnda (n. kir.): I. J{npi.sztrán tér. T.. l: /~ilainvasutak (n. ;:ir.) igazgatiisága: VI. }\.ndrú.s.sy ut 7! Te!: 2.20-GGO. AH:tYa;,;uiak ll~ l.:ir.) hudapt>sti iizll iyezetiisége: \rjil }.:. rcpc.si ut 3. Te-: H{'j,Ientii hivatal (Hudnpl'~!i. kir. állarnt<':ndőr :.;{g i): -v. F;,~renc Jó?,s..:f iér 7. 'l'el: ::.:h<:miai intézt t és központi vt gykisérleti állonás (or.s~:ágo;-;): II. I\.eh:ti I\.ároly utca 2-. Te!: Pe~6ház: v. I{os;ouih Lajus tér. Tel: l.-iii;:~pitúny:.:úg (Dud:i!l<:::'ti, n. kir. úll<r:nrendőr:::ógi): \í. F n:nz: J(iz;.::-f t6' 7. Te\: -3-:G!O. I<'iió~l<~: I\'. T\;tüJí Súndor u 'fi}i: lsg-820. E{ pvi:-;eliihúz: \T., J{o.ssuth Lajo.s tér -.3. 'rcl:

9 lceruiet.i ka.pib:í.nyságoli:: (Budrnpesti n. kir. {thnnrcndőr.ségi): l. ;,:r:riileti: I. Paul~r u. 8. Tel: li. 'kerliil ti: II. Biinbó utca 7. 'ft!:!350-5/0, III. kerületi: III. Tiár utca. Tel: G: I\'. k;:::rületi: T\'. Sz~l'b utca 3. Tt~l: SO-~l50. V. kerületi: '/. \Tadász utca. 'fel: 27-~50. VI. és Xll.I. kpl'ti\ ti: \li.?\ioz;:;{u u. lg. 'f: G~GU6. VB.!k-i::rU\.>ti: \;IL -Iú:rsa utca.38. Tcl: S.: VIII. kerlileti: \'lil \ ig utca 3G. Tel:! lx. kerületi: IX. Ft renc é 5. 'fpj: G-U06. X.. kerületi: :X.. Gcrgi.>ly u 0. Tel:! XL keri.ileti: XI. Dió;.;zeghy ut GO. T('\: 2ns-s0. XI\T. kerül<>ti :X-\r. 'fhököly ut 74. 'I': lilag;rar }ienzeti Dank: \., Szah<L<l.-:úg tér.s-d. Tel~ J.:8-GJO. i\iagyar 'l'udonányos Akadéinia: \i,...-\k:idl'!llia ulcn 2. Tel: 29-GcO., l\iagyar T{virati Iroda Ht.: V.Ill. Sándor utca 7. 'fel: 5-Glü I'o:;.iatakarékpénztúr (~. kil:): \". Crúf l\.li_ b, J:;berg utca.. Tul: 0-lOG. Posia-TúYirda~TúYht szélő Yl'zérig-aZf!at ó:-:ág ( n. kir.) I. I~xisztina korut 2. Tcl: 50-02;J. Pasta; (n. kir.) tudakozú irodúja: r\r, Pt li)fi S[indor utca l'.3-5. "!'el: 85-SZO. Rendőrsl>g (hudapi sli, lú:-:tl: Fiikaitúy:/Lg.) Statisztikai IIivatal (. kir. központ-i): II. ICcloi.i \:úrojy utca Tel: (). Sz~InVe'7őszÍ?k (n. kir. le.gfőbb állami): II. Fő.utca Sl. Td: 'l'iivbeszcli) dijbeszedö hivatal: VI. N:gynező utcn 54-5G. Tel.: V3-7SO. 'l'áviró és távbeszélő posfa.vezérigazgatós:.'ig (n. Jdr.); I. (:isztina körnt 2. Tel: Utlevélosztály (budapesti n. kir. {lla~nrendórségi): VI. Eötvös u. 7. Tcl: VII FöVAROSI HATóSAGOK. ii.rvaszék: IV. I\.öz:pvnti Városháza, Városház utca 7. Te!: Budapest székesfiíváros központja.: IV. Városház ut_ ca, I~özponti Városház:t. Te!: },_ Vá- osháza,k-izpotjából kérendő u kivánt lll( llék~ állonás. Föpolgárnester: IV. Váci u Tel: Elöljáróságok: I. keruleu: I. Szentháron.ság utca 2. f}"elefon: GO-G02. II. kerlcti: II. Fö utca 3. Tel: lu.~rl ti: III. Fő t~ 3. 'fel: G3-2B9. IV. kerületi: IV. Váci utca 62-6,!. Tel: 83-G78. v. kei-iileti: \T, lionréd utca 20. T'cl: 2:'3' VI. keti.d(;'ti: ill radi utcu: 23. 'fel: "VII. n~'t.:rlilutí: "VJI. C.c.::Fngeri utca. Te: VIII. kerüipti: VTIL Baross utca fj7. Telefon: HG-28.

10 3 IX. -kerületi: IX. Jiakáts t~r 4. Te!: 87-lű'I. J~. q~erületi: X. Szent Lás:tó tér 29. Telefon: XI. kcrtieti: XI. Ve-peéti ut 3. Tel: , XII. J{erületi: XII. B,j;:-zörményi ut T : XIH. kerületi: Xll'L Béke tér. Tel: XIV. kerületi: XIV. Pétervárad u. 2. Tel: Tiszti föorvosi hh atnj: IV. Gerlóczy utca, K.öz;ponU városház!l..'elefon: VIII. PESTVARMEGYEI HATóSAGOK. Főispán: IV. Váro'3ház uca 7, Tel: 89-0iO..Alispán: IV. Városház ulca 7. Tel: KERűLETI TISZTIORVOSOK. I. kerületi: I. Szenthárom::ág utca; 2. '\ leion: lu:riileti.: II- Fő ulca 3. '.l"el: Ill. kerületi: III. Fő tér 3. 'fel: 3G2-3-!8. IV. ~ve:rül.:;ti: I\t. vúci ut GZ-64. Tel: 88: V. cerületi: \'. J{onvéd utca 20. Tel: 6_:397, VI. kerületi: \ 7. -~radi utca 23. 'fel: 3-'56- VII. ketiileti: VlI. c.s ngeri utca. Tell-fon: \iiii. kerületi: "'VIII. Baros::; utca G7, T:,6-28. IX. keriileti: IX. Bakát:s u. s. Tel: x. ~2rületi: X. Szpnt: Lisz6 tér 29. Telefon: Xl. kerületi: XI. \Terpc léü ut 3. T: '.?,.GS-967. XII.,kerületi: Xll. Bö.szörnényi ut T: f XIII. J;~rüle.ti: XIII. Béke tét. T:, XIV. ker\heti: XIV. PéteTvúrad u. 2. Tel: 497_;-749. Teüla" iilo s0!i ~a~orni üimrrn Ill. Szi!iwei!rn;rnl, Budapest, Központi irodo és rende lésfelvótel VI,, He9odüs Sondor u!ca 7, a t4ogyorországi Gyógys.orész Egyesület szól:házábon. felofon: Üzera: VI., Rirály utca 67. Telefon: , Steril kötszerüzem. Comprim.:l!.tó.k. Gummióruk, Gyógyó.runagykeresked és ~crla készitmény c::iak g:yógyszerlárben kaphaló.

11 GYÓGYSZE!USSZ:i '!'ÖIRVÉ~~YEI< ÉS IRl:NDEU:'!'E!< FOLY'!' ATÓLAGOS GYÜHEMÉNYE. (j\iult évi Zsebnaptárunk lezárásától 942. nowmbe hó lücéig.) IHrndeletek közlésétől. ha azok gyógyszerár.szabásra, eg yes szereknek a közellátás~ ban ya]ó re.ndelhetésére. eg-yeteni beiratkozúsra, stb. Yoatkoznak. vagy átnv::ntti időre szólnak, iinthogy azokról nincll'nki anu,~rr is értesitfr.st kapott, é:t pap:chiányra való tekintettel eltekintellüú.:: ~\.. kir. niní~ztériunnak ;\90-9.!2. }J. E, szúnu rcndelci e a Iai Ís {>s t'gyéb helyiségek bérletére vo natkozó cgyt's J;0rdl st'k ~zabáiyoz,ísa l2rgyúhan. (Kivonat.) ~'-\. Jdr. ninisztériun a honyéclelenről szóló 939 :II. tc. 59., és 2:2,-ában foglatt,

12 vala:nit a g'azdasági és hitelélet rendjéiek, toyábbá az úllanháztartás egyensulyának biztositásárúl szúló 9:3 :XX\iI. tc. 2. é.s 3. s-úba foglalt és Jeg utóbh az 94 :XL tör Yé-nYcil:kel nc~rhosszabbitott fehatannzfrs ala~ján a köv~tkezöket rendeli: G.. Az ]\[. E. számu rendeletnek. valamint a jelen rencldetnek az üzletvap;,v üzenheyiségrc vonntkcz6 rence-i:~zé.seit alkalnnzni kell az irodá!.'a. ütcrenre. nühcyre és últnlúhan nlindazokra n heyis2- gj :re. nnej;, el~ kerc.\sct vap:y foglalkozás üz-2- s ére szogálnnk. - Gyr)lf.l/,r....::i'i't<Í' céfj(íra 8.Zolrrúfrí hclyisé[!. liér lctrt a l{rlcorlrí u :i.'i''/"7'-.".. ftl. E. N;:;rí. J//. 'i'cildc/ci: (/. ~-fíiu[l; {JOllf)a afnpján <' "'(Ili..~ (lkkor -noildho-lfa fel, hu a lcö.:séucl: (rárosol,:) o f!jicí[!ys,:crtál' hrlyé-iil o :.JrJ.~~nn-.n.J:!. B. :lf. s:::á-u. rendelet ér/;('f. élcn rrc.ohnt<!ro.::utt rés:::éuen nicufclelő hc lyiséuct ajánl- fel. Eud~.l~'l::st évi január hó 27..:én. BrírdoRsy L(is::lá s. k. m. kir. miniszterelnök. e\. m. kir. ninisztériun!l!o 9.!2. I\-L E. sz<ínú rendelete a Z<Íl' alll vett anyagl;:fo.;zleit>k jegyzékén(:~ nódositúsa túrgyüban, (Kivonat.) A rn. ~i. ninisztériun a houvédeleré5~ szó'ó 939 :II. tc. 2., 8., é.' ában fog-lait felhatalmzús alapján a következőket rendeli: L. Az egyes anyag-készletek zúr alá vétel5_ röl szóló ,lu.?.I. E. szárnu rendeletnek legutúbb a :3:30-lD-. l\i. E. száu rendelettel megú!lapitott l IX. szúmu mel- fkle~e helyébe a jelen rendelet.i-ix. szúnu rnelleklete lép. Ehhezképest a jelen r2hk!el mellékleteiben felsorolt anyagk&szlctck tekintetél>:.:: kell nkalnazni a) a !tl. M. E szúrnu rendeld rendelkezéseit; b) az iparügyi ininszternek a 2.ll:J _i\i. E. szúnu rendelet ~. S-a ú.s a ~57C ~940. :II. E szúrnu ren,]l'-let :z. -a alapjá kiadott rendelt:teibcn fc-p:jalt re-ndelkez6s2- k:t. feltéve, hog~c ég ~nincsenek hatúl\ 0 kivül helye-zw. Amrnnyiben az előző bekezdésben ernli. tett rendeltben eghaározott hatúridőt yagy 35

13 ' SB határnföpot a rendelet hatáybaép2séne]; napjától kell szárnitani. a jelen rendelet lm tálybalépése előtt zár alatt nem lévő, de a jeen rendelettel zúr alá vett auyagk észletel\ tekintetébrn a határidőt, illetőleg a határnapot a jeleill 'rendelet hatálybalépésének napjától kel! sz8mitani. A második bekezdésben emlitett rendeletek alapján kiadott kiszolgúltatúsi és felhasználási engedélyek tavábbra is hatályban nlaraclnajc 2.. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba:. Budapest, 9,2. évi január hó 20-án. Eá rdo8s-y Lá~.:"lú s. l\:. n. kir. ninsztcre~rrök, (Jegyzet: liasonló értcthnü rendeletet adott ki 700-9c!:l.. i\i. szám alatt az. Iparügyi ninsztériun.) VIII. szcí:iiln mellóklci,;'j0-.'l./2. M. E. s.:átu.l rcndclcthc:-:. A I\T. sz. rna::;yai' gyúgy.sz2tkiinyv szcl'irt l\:észült. kizárólag g yógyúsz~ti nint)sé_ gü, zár alá, vett gyógyszeráru cikkek jegy zélre. 80rsZ:lm cn~k neg:nevt::zése. \rámt:rifa loog G 08 0~ , : : '5 046 '7 0'\) Acidtm boricurn Aciclum diaethylbarbituricum Acid. phenylaethylbarbituricum Aciclum tannicmn Ad,eps lanae anhyclricus Aloe Arniclazophen Annnonimn bromatum Arecolinum hydrobromicum AzoJhen Acetanilicl Arg-entum proteinicum Argentum nitricum Atropinum sulfuricum Azophenum coffeino-cib ic..balsan Peruvinun Baryn suf. puriss. pro Röntg. Bismuthum subg-ajlicmn Bisnutlun subnitricn Dismuth um subsa!icvlicum Bisnuthun tannicn~ Cmnphom Chinidinum sulfurieum Cllininum bisulfuricum Chininum hvdrochlor Chininum stilfuric Chloroformium ad. us. extemo szá~na 252b,56-55,08 343b 352 :J5,40 45:a 5 45 cj5g ''la -5-!b 3:n :352 J.n -liig -'0.t?)() 3(-) g.!8,.fi)\).;;. -5..,5~,,9

14 3S Sorsziin l(};j'.3 05:j G (() i:.: ] {)7. U75 {)7 () "!( ]079 l 8 (ls:z ~ l8: "i,!8-t flh?5 ] {\;}_'.) n;~g lusd Cocainum hydroéhlor Cocainum novum hydro'clor Coffoinurn citricum Coffeinun atrit benzoicun GCffelnun natriun salicyl. Coffeinum purum Cortex Chinae. l''ol:a uvae ursi Guni arab. subt. puv. G~vcErin cen. nurun albiss. ll;>dra~ g~-run bichlor. anon. i-tydl'''!:tvl'll bichlor. CCl'l'OS lfrclrarg yrum chlorat. mite '.Subl. par. H) clrarg)tm chlorat. mite vapore D:ll' r-f:c,_ nrg-rrun o x~yr. flavun }[ >.'drarcj, \ run ox,-c,-a:nat Hyclrag ):rurn bijocl." rubnnn!:;rnrg)' -run vivun [ r;2cacnnhae rad. sci.ssa l ppt<te.uanhae pul vis.j ocoforniu.tc:un!nrun I\:::liu.n hronatun I\:nliun ehloricu I\:al!tnn hycricun VAntnrifa szú :J.a 45, 45, 454,5, 454, ,Jc!() 40 cj4j 40 45li 440 -:Jf-ia 225a 225a 45G.8Ga,uo 4.() tl:38 SorÉz{n 090 K.alium hypermangan. 09 E:alium joclatum 098 IS::a-iun sulfog najacoj l09g l\tag nesitn oxydatun 00 Manna 0 :\fenthol 05 Natritn lirenatun 08 Natrium cliaethylbarbiluric ll'jj Natrium hyclricum Natriurn joclatum 9 2fi O!rnm iecoris i\'iorrhnae Opium J :28 Paraffin. Iiquid. pur's. :0 I::J.henaeetin J :3 Pheuolphtalei ll{p~ I)henochinolin. nethy!eal.'lj0 ] :3 '! Physostip:iinu sulfuricun :25 Pilosarninum h)"drochloricum 89 Radix g entianae ' Radix rhei ] 42 Radix seneg ae :8 4cl Rhizona veratri et pulv. Resorón '7 Semen stryclmi. sem. et. pnlv. 48 Serna fölia et pujvis '36 Sa.po Kalin venal. 60 Theobromin pnrum \ [unt:trifa ~7.á~na 28 l-0 3:30 2!j: J 389.!:25a. u i) 56 :J :25a :}2: ej:) 5 cl5().j:j.ja.j:).ja 225 2:2;) : a a

15 -,.,--.---; 40 Sors::úm llgl Theobro'nTin natritn salicyl. G,[ G7 Vaselin album. Zincum chlorat. punss: 69 Aethylum ammobenzocum 70 AgarwagaT 76 Bismuthum ozychloratum '77 Bismuthum ox> jodogallicnm 78 ]3ismuthnm tri<bromphenyllcnm l82 Carbamidum bromaethylac:t.. s:)) c.arbnniclun bronisovaler:anc. 8 ' c.era alba 8:) Cera flava 8G Cetnceun 8? Clinidinn J)uru.,9 Natr. )hen, lacthylbarhituric. :20 zn. Oleum ricini Plumbum oxydatum :2>8 Theophyllin és sói S00 Trn.G:acanta :2 Urcthan :2 s Ungu. paraf:fini abi Itht'nn:íál histnn!ínl,ezelésre: szá':!na '0 4G0b 39 4' G s~ ' ' :30 3:23 SqrszAn Cikik: negevf:!zcse \íátarifa sz{eno A Ungu. paraffini flavi 3:2:3 Zincum oxydatum 4- Fo'liculi sennae 225 Sapo J;:alinus 308 Digitafo folium 2:25 Valeriae radix 235 Insulin 458 fenti cikko;;k minden ~nennyisége zárolva van..á ni. kir. ntinisztériun 9 2. évi..!go. i\i. E. szünu rendelete az 989:I"V. tc. 2. -ünak u gyógys:r.l'rtíirak tekintetébt~n valú végrl'hajt<isüyal kapcsolatos adatszol gál tatá.si k(iu.' h>zet tsé gérűl. A. li:ir. ninisztériun a zsidúk köí: Jleti és gazdasági térfoglalásának karlútozás(ti'ól szól& 939:\i. tc. 2:3. és ::'.9. ~á~jan fo~-da:t fellatalnazús alapján ;:. küvetkt:zőket rendeli:.. () l\iinde S'Ltnól~ ;* és reúljogu gyl';.,;y~ szertári jogositvány engecl 6Jyese, tulajdono sa, illetőleg la 5zo2Yezöje J;:öteles a jelen renceletlez nellékelt bejelentő ivben negjelölt adatokat a rendelet hatálybalépésétől számitott tizenöt nap alatt a belügyminisz_ ternél bejelenteni.

16 (Z) Amennyiben az () bekezdésben említett személy külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a bejelentést a rende_lkezésé e állú adatok:nak: ne.gfeleően a gyog~szertár yezetője (kezelője) köteles megtenm. 2.. A jelen rendelet rrnclelkezéseinek megszeo-ése vao-v l\:ijátszása az 9:39:r\r. tc illetőleg 26~ -ába negszabott büntet.és alá esik A jelen rendelet kihirdetése napján lép hntál \'l)a. Ḃ - n d apes, t in,,. 9 - e'\ ' áreius hó -én. dr. J'::állu.y TIIikfrig s. k n. kir. inszterelnök. (_;\ Je,i"esntö iveh.: szi.>vegé'.ek eg:&sz. _terjeclelel)en yalú közlését a papr~(orlat?zasok ni'tt nellözzük.. ~'.. gytigyszertartnajdo nos c-:.:~ii:irli é,-, l'tón "vét valását néy- vagv val- 7:',.~~l t:,.zt~~tt 't";\\... -:~ t--r'le'l-e'si icl~'ét es elyét, d.:jül-'~'"c,.. -, álla pclgúrság-~\t. családi állapotát,_ ~z H:3 9: I\T tc. értelnében való cvatartuzasat, szar ~a.zúsi adatait fel a nindk:it ági nag~-szü.lökiv:, oklevelének ketét, teljes jog-u g yóg j~- <::.f".'r.ű;;<:;zé, í.\,;<:::únak va[!;y az esetleges nostr:--;--: ± ú~~[r~~ak 'd~'tunát, ~. -v-i;szacsatoll terulc- J : ----s '>4 -::'i tqn van, nüködési eged,él~réek -keltét. s a gyóg;\ szert{trra vonatkozó összes adatokat keli azon kitölteni.) :\ nl. kir. niini.;;ztériun 2.ii' :.\!. E. sziiinu rcnddt~h'...,\z,93!) :IY.!ürvCnycildqwn a ~zt':n0yjig u gyógyi:;zcrlú.ri jogositványok visszavont~f';íra vonatkozó rendelkezések végrehajtúsa. A m. kir. minisztérium az 939 :IV. tc ának második bekezclósébrn kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: J.. Az 939:JV. tc. 2. ~-a alapján az emji_ tett törvény. -a értelmében zsirlónak tekintendő szenéi~'ektöl HnH:nn;. ib;:n JH:: esnek az enlitett törvény 2. -áln egjeiüit n9tes"ség alá. a részükre kiadott. illetö'.eg últaluk negszerzctt szt:nélyjogu gyóµ yszer_ tii.ri jogos:tváyokat az 9:38. évi nújus hó G. napjától számított három év eltelte után, tehát nz 9 ~. évi nájus hc' 5. napjától l;;:0zclőclö öt év alatt meg kell vonni. 2.. Az..cba negjelölt gy-óg~'szertári jogositványolrnt az alábbi időben és sorrendben )cell megvomli:

17 a) az 943. évi május hó 4. apjával, la a g3tógyszer& 3z a visszacsatolt terü.leteke a g ) óg yszerl:szi gyal\:orlat folytatásához ineg \:ivát ül\:ödésí engedélyt ne kapta m eg, vag~r a a g}róg ysze ész eddig a apig a ne.u y\ ehatodik életévét ép_ en töltötte be; ~ b). az 944. évi májos hó '. nap.iá val, a a gyógrszerész eddig a apig az ötvenha~ todik életévét még em töltötte be; e) az 9-J5. évi nújus ó ~. napjával, lu trv()o--v~zerész eddirr a na])iff a atvank.ette~ '~ L-.i e;,. "' '--'.. dik életévét még nem töltötte be; cl) az lmg. évi május hó,. napjával, la a gyógyszerész eddig a napig hatvanki Jencedilc életévét még nem töltötte be; e) az 0-7. évi inájus ó 4. napjával az n.)-d) potol;: alá nen tartozó jog-0'3itvá- ryoi::ut, ideértve azol:at ::i jogositvúnyokat is nnetvel\'. te):htetében az l87g :Xl\i. tc a alapján az elhuyt gyögyszerész ()z err"ét uao-;r l):iskorn Q'\-crnekeit haszoué- v 0,Y v<:: <:>.l '""' vezet illeti meg. 3.. A belügjtllüiszter a szenélyjogu gyógyszertári jogosit-;.'cí:ny icgvonúsúról az ércle_ kelt személyt legalább egy évvel a 2. -hnn megjelölt időpont előtt értesíti. 4.. ~Ia a g :;rógysze'tári jogositvún:yn~~k az I~_. -bm:.:~e~jdöl~ eng~cl~i~ese a gyúgyszertar~ ~ogo;:,lt\:dny atruhazasanak eno eclélyezése i~ ~nt, ':. Yss za~ronúsról szóló érte~ités kézhez:ete!elol. szamtott hat hónap eltelte után t;r.ieszt rlo kérehnet. a belüo'vniniszter a k_ér.~le;n-~. tel~in~et né_lkiil ha~ár~ zhat a jog; sbtva) nal-.. UJ bol valo engedelyezése tárgyú_ an. 5.. }\ jelen, rendelet kihirdetés:: napján lél hatalyba;.vegrehajtásárói a belüg:ln inisztctr gondoskodk. Budapest, 9'2. évi úprifö hó 28-án. 4:5 Eáll"'' Jfik/ós s. le., ldr. niniszterelnök..;\. ldr. nini~ztú:riun.i ; l.0-lh-2. :.\I. E. szánni renth h!(~ az,9:l~!:i'{. tc. 7.,~<.l nii8odik bekezdé. ~C ní'k r0grehajt,ísa túrgy<ihan. ~:..\. kil'. niniszteriun az. 9:}D:IV tc. _..., G,!,~ ',. ::.~-<. J<';, og:a:t f0ihatalnnzús alapján a ko\ etkezoket rendeli:.. \ ~"9, '".:: z... r-- J : V tc. 7. -n ásorlik bek:ez- ~esei'.~k renclelk~zéséhez képest az ernlitett s. el:-io l;_eke:de::;2bsn.n0gjeljlt olyan kereső~ fog!ak~ za.s_l:a!, a;elyben >az értel!niség i fog "]],9ztatottal, szarna ötnej kevesebb, érte]"

18 n~ 3é,!:..'i nu«knkö ;en eg,\' zsidót is csak alt~ kor lehet alkahazni, ha értelniségi nunkaw körben ncnzsicló is Yan foglalkoztatva. 2.. Az olyan nukaadó ellen, aki a jelen rendelet hatálybalépése előtti idöb2 nem felet rneg az ng~ :r\r. tc. 7. -úna~t násoclik bekezdésében fop;blt és a.i elen rendelet. ~-a szsrint értelnezett rendelkezésnek, az 939: IV. tc a első bekezdés snek 2. pontja alapján kihágás miatt bünvádi el.iúrást icitai -i-en lehet. ha a nunkaadó l~cresöforxlakozús{i.t nhbanhagyta vagy az.. rendelkezéseinek megfelelő intézkedést a iclcn rendelet hr.túl~~balép fr.sétől szánitott lurinc nap alntt negtette. 3.. Ez a rendeld kihirdetésének napján lép hatúlyba. Budapest, 0-!~. évi julius hó 7-én. Ii.rllla Miklós s k.. kir. ninisztereli"ök. ft!il99 99 ~ \\:fmlflli'~ lllí'~ I\ri:-:t<ilyo.-: B - vit :unink0szihnény ~ \.rnp.: : és 5.x2 ng, a és,5xl0 ng, 5x50 mg Tahl.: 20xl ug, 20x3 rng i\i. KIR. BELüGYJIINISZT.BHHJ)L.A. m. kir. beiiigynúniszter , n. i'ii. szií- nu rendelete. \. ritkább szövi:sii vizsziyó szfirc-t. { ;-; cbbiíl késziilt sebészeti J;:(itiiz{íszl'rek ha~znúlatánal: engedélyezése. 'h - A k.özegészségügy renclezéséröl szóló 87G:XIV. tc. 36. és 67. -ába kapott fel latalnazás alapján a következőket rendelem:.. A l'l. kiadúsu :\íag yar l~yóg-ysze:rköny\ Sebészeti li:ötözőszert:jt (Liga nina cjirurgica)'' fejezetében a vizszivó szü\'et (Teia depurata, Hydl'ophyl g-aze) és az ebből készült.sebészeti.kötüzőszerek fonlszúrnúra és a szövet e.g y folyóéterénel\: sulyúra vonatlrozó rendellrezését akl\:ént ótlositon hoo v a g yóg:{szertáral\: által további inté'zkecf'6- senúg a :í\'.iagyar c;yúgyszerk:öuy\ követel_ ITTJéyei.ieli: egyébltént linclenben negfelelö olyan vizszivú szövet, ill.::tőleg ehbé.il i;;észiilt olyan egyéb sebészeti kötüzbszerek ( pólyúk, 4/l

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn,

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn, ------- -.~~~7"'- - -fl'0'!s.-.c ~ 0? - cc~ ~---~- ~Sé+~

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben