GYOGYSlERESZE~{ AZ ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYOGYSlERESZE~{ AZ 1943. ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető"

Átírás

1 0 p GYOGYSlERESZE~{ ' ;'i~};)'te~ i :... ; i :::;.: renda!hető AZ 943. ÉVR~. _ \l\_t< li'eoti:\" ;'.~ =~.E,l_''l~\,L_!nj. r::-:g kr:~ll..!\,i(_ L:,hL\ ", : : i ken: i:-; k :n Jii'tli:i~!T Lild :: :; f:j ~'J :iilcl\".\l i _i ::::l :,. l:i E. L -;;-;t:ll:\-chl\:i'.>: inj_ \r: L. ;:-, \;:ul :_;; E. :'.í - :!;i ~~TUf'U;l:'-~ ;;::.ii i": _;-,_ -,._:.!.\:--;.. \CL:'~IU:.: (::::.'. ]-:, ;ll "'' \! Ei :t ij;j :-; in i. ''<EU.'\L\\:\"oL f,!. JI ~:!_ ~~ :.\il\ i~ít i:ii. :i. \ ) :!, :, :-: :;. l : : ()f( ):~,_:,,;. Ji!.\:,!li!I d_ TE.\ >:.~' L 7 L'.\-l Í :--; L::2..»:::~ ):, ~r ; E\!l'.\l:!,:\ ('t :<,\T. l L { t LTit.\:--:Ei'TYL t~~-. :2-t::u.:,-. ~T YlTc\.I'LEX-~ '.;:Jl.I' ~::~. ;i.'. :2: ;. l!])'.'' \" l"i'. \ I' f, i :X-(' -!T.\.I'Li ~X"ll. Zi~E.-FEUTI :-; :-:::.0 E. Meginditotta 863.bon SCHÉDY SÁNDOR Összeóllitotfo : RÉTHELYI JÓZS~i' KOVÁCS ÖDÖM közremüködósével Arn 5. - pengő

2 ELöSZó. Az a szörnyü világkatadizna. anely nár.c:l év óta boritja lángba a világot, ie ogy e} lüle, haen na rnár ijd az öt világrészen átdübörög. Azok. akfü elinclitották. nem törődek azzal, ogy enbernilliók élete vag~ testi Épsége esik. áldozatul, nen törődnek úryaságra jutó gyernekel\. és szeg 6y öz\ egyel;: könylullatásával, iert a pusztitfr.:; clénona pos 0 ványositotta el elméjüket. _4.,.ice a v i]úgszalndság drága kincséért szövetségeseindzej együtt l\:enényen úlljuk a ha cot a söt~ts6g. az i;-:;ll'rtcdensóg hord:.tiynl, a plutol\.rnta őrüeltl l f'ig~,:r;; lépett. nicl.::t enberi \.ulturát leronbohi kiván<) ell::nséggel szember. r'lz lg:.z.súg a i oldaltrn-:0

3 4 van, bizunk tehát.a j 6 Istenben, hogy a ne" léz negjróbáltatások utá a ~yözeén is a niénk lesz s elkövetkez::k najcl reánk a békéieit az alk:otásoluak: boldog k:orszaka. Hálát adunk ennek megállapitásakor első helyen Kormányzó Urunk öföméltóságának, aki bölcs önmé séklettel és hazafias bátorsággal irányitja a agyal' konnány vonalvezetését s mérlegre tesz a vég rehaj tfü;. előtt minden ál!amkormányzati feladatot. S küszönetet mondunk azoknak a nag ) külföldi állam.férfialtnak is, al\:ilrnek seregei együtt harcolva a agyat honvéd csapatokka. -szinté hozzájárulnak u haza földjétől ninden hábcrm veszély elháritásáhcz. S erősen re \éljük:, logr a i:elő c'lvórendszabályok: élstbelépteté.:;e után azok az orvtánacások. e~ lyeket az orosz martalócok két ízben ellenünk intéztek, negisnétlődni nern fognak. i\li ~gyar gyógy.sz.sr6szek, a Jiel'.:;ö fron ton vesszük }(i a részünket a háboru eléz ségeihöl..'-\z anyagbeszerzés!(-'ézsf,_rs ei, eg;.ces ~ zt:'t ck beszerzési. ál'ai:k az elndúsi irak:-:a (;.sszhangha nen úl!0 drúgnsága, a vég:zstes rnól'etekct öltött aikaha:otthiúy, kuhill-kü l{in és egylitt - ol> an ú!dczatoknt kövctelntk li:n unktcíl. ne~yckkel n2.q ljirkc'zrunk f.újcltlas, cle é.g is szi\ es~ ; tesszül;,.nc:t ezzel :tz úldczat\ úllalússal c~cl2s nag~;a hazl:!l kn: l:.: ta rlozunk. :\ c;~ úgy.szerészek Zsc(aptúrún<k t'z 'é\ i é-vfolya~út ni i.s ennek az úldozntk6:-:;z::;0µ:- ek jcg:,\-..sli:::; bocsátjuk utjúra.,i t ;\:, - daeál'a a l(\ ondaw, ::\ papi~ - é.-; <t kiiny\ ki)tiinun.. -::úk kliltség enelkerést~nek - e t~nc:!tiij.:. ellenben ig,vek 0 zliik t<.trtucrnja l.~hct(íleµ: 6,!.! ti;lljcl. nyujlani. nit HZL'lijtt. Ujl.)()j gcndc.~ rt.lld.:.:i::;r.;ss0g:g:el. pr:utos túrgynutatóval el!átya J.:iizz0tettük at. ld-.i:i. (:yi Zselnul.ptúrhan a nult. é\-i kiad\'úti~~unk (ta ezé'-:.i n~qtúl'unk lezúl'úsitig- negjeh: t Dsszes rcnclelc:tekct, leiratokat, örtcsii:é.seketj

4 stb., nelyelt gyógysze: szí \ cnatkoz{'.suak. \Tannak közöttltk, in~lyekre évek nul\"a is szültségünlc lehet, nint anínő p2dúu a l :~kásrendelet. Ez évben is hasznos tudn'.yalúk vannak ZsebnaptárunJcban, valanint pontos cin- tára nhdazoknak a hatóságoknak. CQ::;esUleteknek, intézményeknek stb nmel) 2kk2! a gyógysze észi g~,ra]corlat során colgun.;: lehet. önálló ]cözlené nyeket ez 8vbr.:n ol:- ano Jcat hoztunk, nelye:k nen.'.'.'.sak tartnlnul : nagas szinvoala, lanen iróik szenél>'\., i::i~.tt is általános ércleklőcúsre tarthatnalc sz{tot. Ezeknelc a cik.kekjek sorút ne k>.sclll név, mint dr. At.oél Elc:ér!ll'Ofesszo. \Jel. i.igyrnhiszteri taácsosé nyitja nv~g. a,;:i,,nélány haszos tanács'' cinü közlern:~h;:6- ben megszivlelenclö ttbaigazitúscj~nt ad ; sz enélyjogu g~óg-yszertár~k clnclú::::t,!j&r: ~adása vagy re.zetetése Eset~ küyeb.:di) e:j:~rásról. Dr. Za/ay Dezső Kispest-Wekerle-telepi knrtúr.o.:unk. aki a l\'iagyar Gyógyszerásztucen;_'\iJ.\ i rrú~'snsúg Értes!töjén,ek kitünően szerkesztett Kérdések és feleletek" rovatit vezeti. a g ~ nkorlú gycsgy szerész Iegtökélete~ ssbb sz<jkértehével,,.~fagistráj.!san rendelt tnblettúk kés.:itése" cinen si,et hasznos ta :nácsok]m] a gyakorló gyógyszerész segits2- gére, Yénykészitési nukálatainál. Végül dr. Ferenc kartársunk, gyóg',vúrun~.g:ykereskcclő, innár negyedik 6\ e nunclja El.,A vi!ágháboru hatása a µ:;:ú.e.\ ~ ru naµ:ykereskedelere" cinu köz le~ in~nyéljcn. azokat a nehézségeket. ane]yekkel ::t gyóg yúrunagykeresk.edelemnek hábo- J'll" (n rín \ ::::zerhpc.: ~ ' ".- -.~ ~---cz... ::::;e a.;:a navnl ugy a ~ árul,;: elosztása, nint azok kalkulációja tei~c- számolnia kell. '\:! né.szete.3e ebben az évben sen hia'.\..'.z'] - Zseliata', ' nm ]'io J 'l a nap t ari resz, ' tc\ úljljú a g yóg yszertúraknalr, valam,int nz9~

5 .\g-nes s tuajdojosahtak,!aszonélvezőhek, l;érlöilek. és kezclőincl;;: Jehető.ség ig pontos cinj;;gyzé- \:e. Fog adjá\: tehút kartársaill\: az idén, rr ár. 7. é:vf0iyanúba jelentkező tárunlrnt azzal a szeretettel. me!y2t ZselJnape kiarlványunk iránt irnír hét; évtized úta voltak Fim. '!N fr\i fl~ ~'.. o/' ~ /,/ f\ll ~f ~ ~ ~' ~ ~7 lij:liftill~}jr::áj=~lj ~fi~i~ w"'"'-'~b..;-,;;.i._. és ü~~séa'e g 943 J'.Af~UAR 3' na3!napok. RÓm. J;;;~- "Protestúna Ogörö~I t Péntek i Ujév < Ujév t9 Dec. í9 t2. 2 Szonbat J~.Ink~r :Af>el 20 Ignác vt :; Vasúrnap: D. Jéz.. ~z. n.i e;. Bcnjarnin'.2 D. Szt.-a.~,_!. Hl tfó j Titll:iZ pk. Leona 22 :\nuszt. ij ~ 5 Kedd : Te!c.::;zf. pk. Sinon 23 K.rét. 0-rt ~ 6 Szerda Vízkereszt vizkereszt 2-~ I\.nr. elób. 7 (~::üt<irt.! Lncián vt. Attila 25 r-rngyknr. S Péntek [ S..:öréuy Szörény 26 Jstsz. I\- i 9 Szonbut! Julián Yt. l\lurccll ~7 Istv. fó<l ~ io Vu.süruap; DJ. Szentes. ~ (:l. l\ieinia :::s Ezer vt. ~ lérfó Higin p. vi..:..\g-ota..:(.\ptí-=zt. 2 E.edd Erí ap. i l::ruó iio.\n~d i 3 S.t rdc : \"erolikh \.idor l\elúnia jj [.! e <.:Ut<il t l l!dd! pk. Cd. Hudo;- l l j( \ 9-3 t l'éntek H. :--i/ P.d LnJ.ut 2'.':izil,cszt.I' '~-~~O~l~~dt ~ldi(' p~. ~ t _(_'._\~~~=~ ~-: -3 -~\-~~~~~k'.á~ fi ~~ Yi~~iÍ~'il<ljl e _;.; :\ui. ap.i c_:z. :\nfal.t t). ll'lou.~ als l!cdo ['Jr(l:d\<:t Vi.!'ro:'ka '> l t'uih:illpl~ 9 kedd B.,\larr::- Sú a ú Epiíanii:! ii 20 Sz.crda! "oíb. é~~.':}eb..! ú.biún ":!viln ~ 2 C::Utilrt. Aµ-nes sz vt S c;yörgy ~ 22 Péntek \nce zt. :\nnr 9 Pol. 'Vt. ~ 23 Sznrnhat HHirnnnd Zclina 0 i\lárcián n~±-,:-;~~-~i~ nnp_ c~-t~~)-k~ -c~ 0~~idé j IIei.'.; 7f.~ u..!) lleuo i l'al negt. i t a.l ford. 2 l cana íl f,~~.~\.~.t'.d. Pol_~.l~árp: J Va:i-~~l )~ S.z~r~t.oI:: ~ -,,.'.),.:.r.'.~<t :\.,::z. j,!_no"j L~~b.r,., :-i:noi " j ~28 (.::-;utnn, 0. ::iz. l'eterl J,_aroly 5 Pal rem., ~9 I.)énrt.~k ::it:ai. ~z. l'cr. -\(!él f S~. Pét. I.j ~O ~zo~..ibnt ',:!~~!~~-_:~~-~..:\,utrtu~~~~-;-- 7 i';._a.nl ap~ i :! V.suruo.p Lusco sz. J.! C4 Vrghn l 8 IIu!:ih. v. m = ,_, ==->

6 ~ " DECEJV'LBER 3 nap = Napok Róin. knt r Protestáns j ógörög i. l Szerda Elegy. pk. Elzn 8 Román vt 2 Csütört. Din.na Ti. :\urélin 9.i\bdiasz :; Péntek Xav. Ferenc ()Jjyji. '20 D. Gcr~. i 4 Szombat Bor bú ln Borbála 2 B. A.!el. 5 vasiirnnp Szah. ap. C2 \Till::J.il 2.:'! Filernon 6 Hétfő Miklós pk ~!iklós 23 Amnlnk 7 Kedd :\nbrus pk, :\nbrus 24 l{elencn s Szerda Szcpl. fog. ~fúria 25 l(atalin 9 Csütört. F'. Péter i\atáliu 26 Níkon 0 Péntek rdelkindcs p Judit 27 P. Jakab Szomhat Danu:í.z p. Arpüd 28 Irén nrk. 2 Y nsúrnap e:; Ottilin e:; Gnbriel. 29 Parnnon 3 Héifó Luca sz. Luca 30 Andi:. o. 4 T\:ccld!\'ikúz pk. Sz!lúrdku Dec. 5 Sz(~rda \'nlér Kün. Johanna 2 IIahukuk 6 C.siiti.irL Etelka cs..-\ibi na 3 S7.ofon. 7 Péntek Liizúr L<iz:ír -! Borbüla ls Szonhul (;rúciün :\uguszia 5 Sznbbasz 9 rasií ap c.t Pclrigia!c-t, iola ( Miklós.20 Hélfii TinHít y(. ITcnfil 7 Arnlirus ~! f\:edd "f'nnás ap:.:. J,ui.í.5 R P.tii.p :!2 Szerda Z~nó Zt~nó 9 B. A. fo.i,,;. o- _, c~siitclrt. \'iktória \"ik,tó!ía. 0 l\f e~na 2-i Péuick ~\dún. f;ya.\ddrn, EYil / l Dániel 25 Szonbnt i Nagykar. l l\:arícson) J2 Szpii id. 26 '\.'" nsárna p: Szl. lsf. Ti. fs_tyán. vt.l 3 ~~~atyák 27 I Iéifó Júnns.ps. Janos i tj rzusz ~8 \.cdd.-\pni~zeut. j l\:an:illcl 5 Elcntér ::!fi Szerda Tamús pk. Oúyid 6.:\ggcusz. 30 Csiitört. DúYid :Zuúrd 7])úniclpr 3 Péntek SzilYcszter J Szilveszter 8 ScLest. P.~~.. """ ~ - ' '.\Iai:;yarorszúg }.;ornúnj"r.úságn.: I., I~irúlyi TPl.: lg I. l\iiniszti;r!u;\iok. 2 paloi.n, l'iiinh ziere!uiiks{>g n. kh-.): J., Szent György tér l.. 'I\ L: J no-00. Bt>li.i~.Y!nini,...:ztériu (:H. kir.): I.. Or. z:úg-húz utc:l ~Yl. l- xrl.~;:úyánnc közpnntj:: Te:: íi0-0:?.ij. Pi)ldmiveli":'Íi).!Yi ninisztéritn ( ki".): \. k. ]\ o;:.c:u l h La,io:-: u:-t!. T\ l: Uonvédelrni Inini:.:zt{ rh.::.tn (~n. dr.): I, SzPnt Györµ-:_. tó!' 3. 'fe\: no-0:30. Ig:nz~ Í.~üg;yntinis:t:iériun ( kir): \ ~Iri:rcó llc. lü. TPl.: ':2-/YIO. lpnrugyi nini~?.tf>riun (. kir.): II., L ánchid u. '2 "fel.: lgg-000. }\pre::.kf cjp]('ill~ Í:::' E.lízlekcdl siigyi nini:.:ztl riun (n. kii.): IL L:''.JH;hid uica -3. T L: líiíi-200. j,gizl'llátú:.:i Íni;-;zt{:riun ('n. kir.): \'. Szécv:n~ i r;kp. G. Tel: ~}-G'iO.

7 Ill. kei lietai: III., Fő té-t. 'fc-.: G2-GO.t IV.kc:riilcti: rv-, Esfüü t.ér S Tel.: U. \Tj.\.. keriilcli: v., Szalay ut ca 0-4. T.: 3-G5D. V /B keriueti: V., Szi:nt Isb;ún kö-rut 22. Te\ fon: 7---'!Ül. \:I/~'. keruleti: \., :viln0.s csú:-:zú.r ut 7. Tt'l.: 'li/b. kerületi: VI., ~'.Tadi utca lü. TL'J.: V'II/~'. kerületi: v.rr., SiJ) utca 23. Te!.: \TII/E. J({ rületi: \TII. Sip utca 23. 'l'el.: 223-GO(i. VIl.I/ A.. keriileli: \~III Iúria utca 5G. 'l\ leíon ' VITI/B. ke üieti: \illi.. B:u os::; utca GG-:GS. Telefon: IX/.~. kt Tületi: IX. Fö\ {un tét l. 'l'el: 87_708. lx/b. k<.:rltleri: TX., l'iip3ter urc:~ G5. Tcl: i:j2-;i /{i. X. kp Uleti: x.,..:-\llo~n::;; utca :2.G. Ti.:!: l:js.--:;u.j. XL ke li.l<.:ti: XI. Orlay utc~ l J T J.!(j(.J_<::>(_) '.) 0 XIII. ;kerlileti: \t:l. L'~ hel u. 'c. Te~: :?.;l0'_s~)3~ XIV. ikeeii!eti: Xf\T., 'll5köly ut '5~. Tt lt:.fon:,!.jg-3". EEIWLETJ,\DóSZA}iVITELI OSZTALYOK. I. ke iih ti: J. 8zenlháronc:;,\r utc i ) '\ l lgo--lfiú Il. kerületi: II. Fő utca ;~ \ l: {50~~~:2íi. III. kt rüleu: lii. Fö tér 3. Te!: :Jfi:2-3-\l iv. kel'i.iled: IV. Váci utca G:2. '.l'el: \r/.:\.. keriir ii: 'í,í, IIonvéd utca 20. Tel: v/d. kl;riileti: \r. Szf~nt Iscvfrn!!0örut 22. 'fel:,!-s-!2. \TI/-.\. kerlill' ri: \TI. \Til!no.s császár ut 3-. Teleioll: 2.G-755. \ii/b. kerületi: VI..-\radi utca Telefon: \,-II/. \. ~~criih ti: \ili. I~lauzál utca 0. '': \ JI/IJ. kcrülei i: \TJ:l, Csengeri u.. 'f: VIII/_.\.. keri.ileti: \ III, Eserhúy utca "L T: 37-5G. \.'JII/B. ~eriileti: \7. Baross utca 67. TeleJon: 3-!)!)5..IX:/_.\.. ikerii](~ti.: IX. Bakát.s tér 4. 'fel: IX/B. keri.ilcii: CT. Dakúts tér -. T ::l: X. k('rlil.-i: X. Sz( ni. Lú;,:zJó tér 29. Tel: XI. k rül li: XI. \r rpr léti ut 3. Tc: 250-2ö2. :\JTL kr rlileti: XTTT. né~e tór. Tcl: :~l\i'. k-ri\h.ti: XT\'. P<~b yflrad u 2. 'fel: 407-l:'ifl. \', E(;YI:;TEC\íl INTilZETEK f;s HATóSAGOK. 5, yúny.!ki.iz itani inöz.t, \ 7.?Iuzr un kiirut 4. T: l:j3-ho. D:ll;:eduló!{iai (.zpt, TX. liögyc:o Endre u. 7-H. Tc:l: 3~.:;7-05. JJij!c:-:(.,:zctk:tri clókúni hh atnl: \'III.?Iuzeun könt ()-8. 'I'Pl: 30-.:!lG. Fizi!;::ii intéz:t. TT. sz{unu: VTil l\iuzeun körut 5-'l, Te:

8 2G F'izikai intézet, II. szánu: \i[il l\iuzt u:n könt -b. Te!: 33\-665. Földtani ir.téze:r, \. l\tuz' un körut -!. Tcl: Gyógy.szPTisnPn'!i intézei, \illl, üllői ut :!G. T_ l: 40-24!l. Gyógysz<~rtai intéz( t, \TIII. üllői ut 2G. Tcicfon: l{ir. l\iagyar Páznúy Péter Gyógyszeré.:.:zeti IntézPt és szprtára~ IX. I lögyes Endn 'l'udonúny<'gyct\ n I~gyeteni Gy!\\.iYu. 7-!l. 'l\ le[on: I\özegész~_:égnni intézet, \TI[T. I!.:sterhúzy utca fi. Te!: NöYényken lgazgatósúga, \illf. non:v-lli utcn 20. Te!: Nö, ényéjpttani int é.zc. VIJ. ::\IuzPtn i:ötut "! 'J'p]: 30-5.J.3. \j"ö,-ényi end:-jzert:ini é;o:. n()y( nyflildraj;,,i inlét:pt. \il!t. \Iuzeu:n l;-önll -!a. T\ l: 33-'2S. OrvG ~ari dékáni hivat:i.l, \ II. ülliii ni ~(i 'I\ : QUt 3tura. I\t. Szerb utca JO. 'l\ l: 8G-O;)!.l. i{.adiológ-iai int( ze., \'III. E:-tt>rhúzy utca -3. Tt.:l: 'Re-ktori -hiyatal, \r. Piü:nány Pó!cr iér!. 'J\ : Eöntg-pn intézet, (központi), 'liii. ül!öi ut 2fi-2R, Te!: l!3'3.,,..._;33!, V.,gytani intéze!, I. szá.nu: vrn. l\iuzeun köut 4'b. T( l: :3'!-lGS. vcgyt:llli intézt t, II. szúnu: :vr. Estedúzy utcu --8. T: EGYf;B ALLAi\II HATóSAGOK ÉS INTÉZMÉNYEK. )i.ln.cpilészei hiviital: \T., l\iária \Taéria utca 5. '[: /~llnni nértékhitclesilö hivatal (. kir.): X. Fiunei nt 20J.. Tt. : 3S9_:_3G7. Aiiani nyutnda (n. kir.): I. J{npi.sztrán tér. T.. l: /~ilainvasutak (n. ;:ir.) igazgatiisága: VI. }\.ndrú.s.sy ut 7! Te!: 2.20-GGO. AH:tYa;,;uiak ll~ l.:ir.) hudapt>sti iizll iyezetiisége: \rjil }.:. rcpc.si ut 3. Te-: H{'j,Ientii hivatal (Hudnpl'~!i. kir. állarnt<':ndőr :.;{g i): -v. F;,~renc Jó?,s..:f iér 7. 'l'el: ::.:h<:miai intézt t és központi vt gykisérleti állonás (or.s~:ágo;-;): II. I\.eh:ti I\.ároly utca 2-. Te!: Pe~6ház: v. I{os;ouih Lajus tér. Tel: l.-iii;:~pitúny:.:úg (Dud:i!l<:::'ti, n. kir. úll<r:nrendőr:::ógi): \í. F n:nz: J(iz;.::-f t6' 7. Te\: -3-:G!O. I<'iió~l<~: I\'. T\;tüJí Súndor u 'fi}i: lsg-820. E{ pvi:-;eliihúz: \T., J{o.ssuth Lajo.s tér -.3. 'rcl:

9 lceruiet.i ka.pib:í.nyságoli:: (Budrnpesti n. kir. {thnnrcndőr.ségi): l. ;,:r:riileti: I. Paul~r u. 8. Tel: li. 'kerliil ti: II. Biinbó utca 7. 'ft!:!350-5/0, III. kerületi: III. Tiár utca. Tel: G: I\'. k;:::rületi: T\'. Sz~l'b utca 3. Tt~l: SO-~l50. V. kerületi: '/. \Tadász utca. 'fel: 27-~50. VI. és Xll.I. kpl'ti\ ti: \li.?\ioz;:;{u u. lg. 'f: G~GU6. VB.!k-i::rU\.>ti: \;IL -Iú:rsa utca.38. Tcl: S.: VIII. kerlileti: \'lil \ ig utca 3G. Tel:! lx. kerületi: IX. Ft renc é 5. 'fpj: G-U06. X.. kerületi: :X.. Gcrgi.>ly u 0. Tel:! XL keri.ileti: XI. Dió;.;zeghy ut GO. T('\: 2ns-s0. XI\T. kerül<>ti :X-\r. 'fhököly ut 74. 'I': lilag;rar }ienzeti Dank: \., Szah<L<l.-:úg tér.s-d. Tel~ J.:8-GJO. i\iagyar 'l'udonányos Akadéinia: \i,...-\k:idl'!llia ulcn 2. Tel: 29-GcO., l\iagyar T{virati Iroda Ht.: V.Ill. Sándor utca 7. 'fel: 5-Glü I'o:;.iatakarékpénztúr (~. kil:): \". Crúf l\.li_ b, J:;berg utca.. Tul: 0-lOG. Posia-TúYirda~TúYht szélő Yl'zérig-aZf!at ó:-:ág ( n. kir.) I. I~xisztina korut 2. Tcl: 50-02;J. Pasta; (n. kir.) tudakozú irodúja: r\r, Pt li)fi S[indor utca l'.3-5. "!'el: 85-SZO. Rendőrsl>g (hudapi sli, lú:-:tl: Fiikaitúy:/Lg.) Statisztikai IIivatal (. kir. központ-i): II. ICcloi.i \:úrojy utca Tel: (). Sz~InVe'7őszÍ?k (n. kir. le.gfőbb állami): II. Fő.utca Sl. Td: 'l'iivbeszcli) dijbeszedö hivatal: VI. N:gynező utcn 54-5G. Tel.: V3-7SO. 'l'áviró és távbeszélő posfa.vezérigazgatós:.'ig (n. Jdr.); I. (:isztina körnt 2. Tel: Utlevélosztály (budapesti n. kir. {lla~nrendórségi): VI. Eötvös u. 7. Tcl: VII FöVAROSI HATóSAGOK. ii.rvaszék: IV. I\.öz:pvnti Városháza, Városház utca 7. Te!: Budapest székesfiíváros központja.: IV. Városház ut_ ca, I~özponti Városház:t. Te!: },_ Vá- osháza,k-izpotjából kérendő u kivánt lll( llék~ állonás. Föpolgárnester: IV. Váci u Tel: Elöljáróságok: I. keruleu: I. Szentháron.ság utca 2. f}"elefon: GO-G02. II. kerlcti: II. Fö utca 3. Tel: lu.~rl ti: III. Fő t~ 3. 'fel: G3-2B9. IV. kerületi: IV. Váci utca 62-6,!. Tel: 83-G78. v. kei-iileti: \T, lionréd utca 20. T'cl: 2:'3' VI. keti.d(;'ti: ill radi utcu: 23. 'fel: "VII. n~'t.:rlilutí: "VJI. C.c.::Fngeri utca. Te: VIII. kerüipti: VTIL Baross utca fj7. Telefon: HG-28.

10 3 IX. -kerületi: IX. Jiakáts t~r 4. Te!: 87-lű'I. J~. q~erületi: X. Szent Lás:tó tér 29. Telefon: XI. kcrtieti: XI. Ve-peéti ut 3. Tel: , XII. J{erületi: XII. B,j;:-zörményi ut T : XIH. kerületi: Xll'L Béke tér. Tel: XIV. kerületi: XIV. Pétervárad u. 2. Tel: Tiszti föorvosi hh atnj: IV. Gerlóczy utca, K.öz;ponU városház!l..'elefon: VIII. PESTVARMEGYEI HATóSAGOK. Főispán: IV. Váro'3ház uca 7, Tel: 89-0iO..Alispán: IV. Városház ulca 7. Tel: KERűLETI TISZTIORVOSOK. I. kerületi: I. Szenthárom::ág utca; 2. '\ leion: lu:riileti.: II- Fő ulca 3. '.l"el: Ill. kerületi: III. Fő tér 3. 'fel: 3G2-3-!8. IV. ~ve:rül.:;ti: I\t. vúci ut GZ-64. Tel: 88: V. cerületi: \'. J{onvéd utca 20. Tel: 6_:397, VI. kerületi: \ 7. -~radi utca 23. 'fel: 3-'56- VII. ketiileti: VlI. c.s ngeri utca. Tell-fon: \iiii. kerületi: "'VIII. Baros::; utca G7, T:,6-28. IX. keriileti: IX. Bakát:s u. s. Tel: x. ~2rületi: X. Szpnt: Lisz6 tér 29. Telefon: Xl. kerületi: XI. \Terpc léü ut 3. T: '.?,.GS-967. XII.,kerületi: Xll. Bö.szörnényi ut T: f XIII. J;~rüle.ti: XIII. Béke tét. T:, XIV. ker\heti: XIV. PéteTvúrad u. 2. Tel: 497_;-749. Teüla" iilo s0!i ~a~orni üimrrn Ill. Szi!iwei!rn;rnl, Budapest, Központi irodo és rende lésfelvótel VI,, He9odüs Sondor u!ca 7, a t4ogyorországi Gyógys.orész Egyesület szól:házábon. felofon: Üzera: VI., Rirály utca 67. Telefon: , Steril kötszerüzem. Comprim.:l!.tó.k. Gummióruk, Gyógyó.runagykeresked és ~crla készitmény c::iak g:yógyszerlárben kaphaló.

11 GYÓGYSZE!USSZ:i '!'ÖIRVÉ~~YEI< ÉS IRl:NDEU:'!'E!< FOLY'!' ATÓLAGOS GYÜHEMÉNYE. (j\iult évi Zsebnaptárunk lezárásától 942. nowmbe hó lücéig.) IHrndeletek közlésétől. ha azok gyógyszerár.szabásra, eg yes szereknek a közellátás~ ban ya]ó re.ndelhetésére. eg-yeteni beiratkozúsra, stb. Yoatkoznak. vagy átnv::ntti időre szólnak, iinthogy azokról nincll'nki anu,~rr is értesitfr.st kapott, é:t pap:chiányra való tekintettel eltekintellüú.:: ~\.. kir. niní~ztériunnak ;\90-9.!2. }J. E, szúnu rcndelci e a Iai Ís {>s t'gyéb helyiségek bérletére vo natkozó cgyt's J;0rdl st'k ~zabáiyoz,ísa l2rgyúhan. (Kivonat.) ~'-\. Jdr. ninisztériun a honyéclelenről szóló 939 :II. tc. 59., és 2:2,-ában foglatt,

12 vala:nit a g'azdasági és hitelélet rendjéiek, toyábbá az úllanháztartás egyensulyának biztositásárúl szúló 9:3 :XX\iI. tc. 2. é.s 3. s-úba foglalt és Jeg utóbh az 94 :XL tör Yé-nYcil:kel nc~rhosszabbitott fehatannzfrs ala~ján a köv~tkezöket rendeli: G.. Az ]\[. E. számu rendeletnek. valamint a jelen rencldetnek az üzletvap;,v üzenheyiségrc vonntkcz6 rence-i:~zé.seit alkalnnzni kell az irodá!.'a. ütcrenre. nühcyre és últnlúhan nlindazokra n heyis2- gj :re. nnej;, el~ kerc.\sct vap:y foglalkozás üz-2- s ére szogálnnk. - Gyr)lf.l/,r....::i'i't<Í' céfj(íra 8.Zolrrúfrí hclyisé[!. liér lctrt a l{rlcorlrí u :i.'i''/"7'-.".. ftl. E. N;:;rí. J//. 'i'cildc/ci: (/. ~-fíiu[l; {JOllf)a afnpján <' "'(Ili..~ (lkkor -noildho-lfa fel, hu a lcö.:séucl: (rárosol,:) o f!jicí[!ys,:crtál' hrlyé-iil o :.JrJ.~~nn-.n.J:!. B. :lf. s:::á-u. rendelet ér/;('f. élcn rrc.ohnt<!ro.::utt rés:::éuen nicufclelő hc lyiséuct ajánl- fel. Eud~.l~'l::st évi január hó 27..:én. BrírdoRsy L(is::lá s. k. m. kir. miniszterelnök. e\. m. kir. ninisztériun!l!o 9.!2. I\-L E. sz<ínú rendelete a Z<Íl' alll vett anyagl;:fo.;zleit>k jegyzékén(:~ nódositúsa túrgyüban, (Kivonat.) A rn. ~i. ninisztériun a houvédeleré5~ szó'ó 939 :II. tc. 2., 8., é.' ában fog-lait felhatalmzús alapján a következőket rendeli: L. Az egyes anyag-készletek zúr alá vétel5_ röl szóló ,lu.?.I. E. szárnu rendeletnek legutúbb a :3:30-lD-. l\i. E. száu rendelettel megú!lapitott l IX. szúmu mel- fkle~e helyébe a jelen rendelet.i-ix. szúnu rnelleklete lép. Ehhezképest a jelen r2hk!el mellékleteiben felsorolt anyagk&szlctck tekintetél>:.:: kell nkalnazni a) a !tl. M. E szúrnu rendeld rendelkezéseit; b) az iparügyi ininszternek a 2.ll:J _i\i. E. szúnu rendelet ~. S-a ú.s a ~57C ~940. :II. E szúrnu ren,]l'-let :z. -a alapjá kiadott rendelt:teibcn fc-p:jalt re-ndelkez6s2- k:t. feltéve, hog~c ég ~nincsenek hatúl\ 0 kivül helye-zw. Amrnnyiben az előző bekezdésben ernli. tett rendeltben eghaározott hatúridőt yagy 35

13 ' SB határnföpot a rendelet hatáybaép2séne]; napjától kell szárnitani. a jelen rendelet lm tálybalépése előtt zár alatt nem lévő, de a jeen rendelettel zúr alá vett auyagk észletel\ tekintetébrn a határidőt, illetőleg a határnapot a jeleill 'rendelet hatálybalépésének napjától kel! sz8mitani. A második bekezdésben emlitett rendeletek alapján kiadott kiszolgúltatúsi és felhasználási engedélyek tavábbra is hatályban nlaraclnajc 2.. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba:. Budapest, 9,2. évi január hó 20-án. Eá rdo8s-y Lá~.:"lú s. l\:. n. kir. ninsztcre~rrök, (Jegyzet: liasonló értcthnü rendeletet adott ki 700-9c!:l.. i\i. szám alatt az. Iparügyi ninsztériun.) VIII. szcí:iiln mellóklci,;'j0-.'l./2. M. E. s.:átu.l rcndclcthc:-:. A I\T. sz. rna::;yai' gyúgy.sz2tkiinyv szcl'irt l\:észült. kizárólag g yógyúsz~ti nint)sé_ gü, zár alá, vett gyógyszeráru cikkek jegy zélre. 80rsZ:lm cn~k neg:nevt::zése. \rámt:rifa loog G 08 0~ , : : '5 046 '7 0'\) Acidtm boricurn Aciclum diaethylbarbituricum Acid. phenylaethylbarbituricum Aciclum tannicmn Ad,eps lanae anhyclricus Aloe Arniclazophen Annnonimn bromatum Arecolinum hydrobromicum AzoJhen Acetanilicl Arg-entum proteinicum Argentum nitricum Atropinum sulfuricum Azophenum coffeino-cib ic..balsan Peruvinun Baryn suf. puriss. pro Röntg. Bismuthum subg-ajlicmn Bisnutlun subnitricn Dismuth um subsa!icvlicum Bisnuthun tannicn~ Cmnphom Chinidinum sulfurieum Cllininum bisulfuricum Chininum hvdrochlor Chininum stilfuric Chloroformium ad. us. extemo szá~na 252b,56-55,08 343b 352 :J5,40 45:a 5 45 cj5g ''la -5-!b 3:n :352 J.n -liig -'0.t?)() 3(-) g.!8,.fi)\).;;. -5..,5~,,9

14 3S Sorsziin l(};j'.3 05:j G (() i:.: ] {)7. U75 {)7 () "!( ]079 l 8 (ls:z ~ l8: "i,!8-t flh?5 ] {\;}_'.) n;~g lusd Cocainum hydroéhlor Cocainum novum hydro'clor Coffoinurn citricum Coffeinun atrit benzoicun GCffelnun natriun salicyl. Coffeinum purum Cortex Chinae. l''ol:a uvae ursi Guni arab. subt. puv. G~vcErin cen. nurun albiss. ll;>dra~ g~-run bichlor. anon. i-tydl'''!:tvl'll bichlor. CCl'l'OS lfrclrarg yrum chlorat. mite '.Subl. par. H) clrarg)tm chlorat. mite vapore D:ll' r-f:c,_ nrg-rrun o x~yr. flavun }[ >.'drarcj, \ run ox,-c,-a:nat Hyclrag ):rurn bijocl." rubnnn!:;rnrg)' -run vivun [ r;2cacnnhae rad. sci.ssa l ppt<te.uanhae pul vis.j ocoforniu.tc:un!nrun I\:::liu.n hronatun I\:nliun ehloricu I\:al!tnn hycricun VAntnrifa szú :J.a 45, 45, 454,5, 454, ,Jc!() 40 cj4j 40 45li 440 -:Jf-ia 225a 225a 45G.8Ga,uo 4.() tl:38 SorÉz{n 090 K.alium hypermangan. 09 E:alium joclatum 098 IS::a-iun sulfog najacoj l09g l\tag nesitn oxydatun 00 Manna 0 :\fenthol 05 Natritn lirenatun 08 Natrium cliaethylbarbiluric ll'jj Natrium hyclricum Natriurn joclatum 9 2fi O!rnm iecoris i\'iorrhnae Opium J :28 Paraffin. Iiquid. pur's. :0 I::J.henaeetin J :3 Pheuolphtalei ll{p~ I)henochinolin. nethy!eal.'lj0 ] :3 '! Physostip:iinu sulfuricun :25 Pilosarninum h)"drochloricum 89 Radix g entianae ' Radix rhei ] 42 Radix seneg ae :8 4cl Rhizona veratri et pulv. Resorón '7 Semen stryclmi. sem. et. pnlv. 48 Serna fölia et pujvis '36 Sa.po Kalin venal. 60 Theobromin pnrum \ [unt:trifa ~7.á~na 28 l-0 3:30 2!j: J 389.!:25a. u i) 56 :J :25a :}2: ej:) 5 cl5().j:j.ja.j:).ja 225 2:2;) : a a

15 -,.,--.---; 40 Sors::úm llgl Theobro'nTin natritn salicyl. G,[ G7 Vaselin album. Zincum chlorat. punss: 69 Aethylum ammobenzocum 70 AgarwagaT 76 Bismuthum ozychloratum '77 Bismuthum ox> jodogallicnm 78 ]3ismuthnm tri<bromphenyllcnm l82 Carbamidum bromaethylac:t.. s:)) c.arbnniclun bronisovaler:anc. 8 ' c.era alba 8:) Cera flava 8G Cetnceun 8? Clinidinn J)uru.,9 Natr. )hen, lacthylbarhituric. :20 zn. Oleum ricini Plumbum oxydatum :2>8 Theophyllin és sói S00 Trn.G:acanta :2 Urcthan :2 s Ungu. paraf:fini abi Itht'nn:íál histnn!ínl,ezelésre: szá':!na '0 4G0b 39 4' G s~ ' ' :30 3:23 SqrszAn Cikik: negevf:!zcse \íátarifa sz{eno A Ungu. paraffini flavi 3:2:3 Zincum oxydatum 4- Fo'liculi sennae 225 Sapo J;:alinus 308 Digitafo folium 2:25 Valeriae radix 235 Insulin 458 fenti cikko;;k minden ~nennyisége zárolva van..á ni. kir. ntinisztériun 9 2. évi..!go. i\i. E. szünu rendelete az 989:I"V. tc. 2. -ünak u gyógys:r.l'rtíirak tekintetébt~n valú végrl'hajt<isüyal kapcsolatos adatszol gál tatá.si k(iu.' h>zet tsé gérűl. A. li:ir. ninisztériun a zsidúk köí: Jleti és gazdasági térfoglalásának karlútozás(ti'ól szól& 939:\i. tc. 2:3. és ::'.9. ~á~jan fo~-da:t fellatalnazús alapján ;:. küvetkt:zőket rendeli:.. () l\iinde S'Ltnól~ ;* és reúljogu gyl';.,;y~ szertári jogositvány engecl 6Jyese, tulajdono sa, illetőleg la 5zo2Yezöje J;:öteles a jelen renceletlez nellékelt bejelentő ivben negjelölt adatokat a rendelet hatálybalépésétől számitott tizenöt nap alatt a belügyminisz_ ternél bejelenteni.

16 (Z) Amennyiben az () bekezdésben említett személy külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a bejelentést a rende_lkezésé e állú adatok:nak: ne.gfeleően a gyog~szertár yezetője (kezelője) köteles megtenm. 2.. A jelen rendelet rrnclelkezéseinek megszeo-ése vao-v l\:ijátszása az 9:39:r\r. tc illetőleg 26~ -ába negszabott büntet.és alá esik A jelen rendelet kihirdetése napján lép hntál \'l)a. Ḃ - n d apes, t in,,. 9 - e'\ ' áreius hó -én. dr. J'::állu.y TIIikfrig s. k n. kir. inszterelnök. (_;\ Je,i"esntö iveh.: szi.>vegé'.ek eg:&sz. _terjeclelel)en yalú közlését a papr~(orlat?zasok ni'tt nellözzük.. ~'.. gytigyszertartnajdo nos c-:.:~ii:irli é,-, l'tón "vét valását néy- vagv val- 7:',.~~l t:,.zt~~tt 't";\\... -:~ t--r'le'l-e'si icl~'ét es elyét, d.:jül-'~'"c,.. -, álla pclgúrság-~\t. családi állapotát,_ ~z H:3 9: I\T tc. értelnében való cvatartuzasat, szar ~a.zúsi adatait fel a nindk:it ági nag~-szü.lökiv:, oklevelének ketét, teljes jog-u g yóg j~- <::.f".'r.ű;;<:;zé, í.\,;<:::únak va[!;y az esetleges nostr:--;--: ± ú~~[r~~ak 'd~'tunát, ~. -v-i;szacsatoll terulc- J : ----s '>4 -::'i tqn van, nüködési eged,él~réek -keltét. s a gyóg;\ szert{trra vonatkozó összes adatokat keli azon kitölteni.) :\ nl. kir. niini.;;ztériun 2.ii' :.\!. E. sziiinu rcnddt~h'...,\z,93!) :IY.!ürvCnycildqwn a ~zt':n0yjig u gyógyi:;zcrlú.ri jogositványok visszavont~f';íra vonatkozó rendelkezések végrehajtúsa. A m. kir. minisztérium az 939 :IV. tc ának második bekezclósébrn kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: J.. Az 939:JV. tc. 2. ~-a alapján az emji_ tett törvény. -a értelmében zsirlónak tekintendő szenéi~'ektöl HnH:nn;. ib;:n JH:: esnek az enlitett törvény 2. -áln egjeiüit n9tes"ség alá. a részükre kiadott. illetö'.eg últaluk negszerzctt szt:nélyjogu gyóµ yszer_ tii.ri jogos:tváyokat az 9:38. évi nújus hó G. napjától számított három év eltelte után, tehát nz 9 ~. évi nájus hc' 5. napjától l;;:0zclőclö öt év alatt meg kell vonni. 2.. Az..cba negjelölt gy-óg~'szertári jogositványolrnt az alábbi időben és sorrendben )cell megvomli:

17 a) az 943. évi május hó 4. apjával, la a g3tógyszer& 3z a visszacsatolt terü.leteke a g ) óg yszerl:szi gyal\:orlat folytatásához ineg \:ivát ül\:ödésí engedélyt ne kapta m eg, vag~r a a g}róg ysze ész eddig a apig a ne.u y\ ehatodik életévét ép_ en töltötte be; ~ b). az 944. évi májos hó '. nap.iá val, a a gyógrszerész eddig a apig az ötvenha~ todik életévét még em töltötte be; e) az 9-J5. évi nújus ó ~. napjával, lu trv()o--v~zerész eddirr a na])iff a atvank.ette~ '~ L-.i e;,. "' '--'.. dik életévét még nem töltötte be; cl) az lmg. évi május hó,. napjával, la a gyógyszerész eddig a napig hatvanki Jencedilc életévét még nem töltötte be; e) az 0-7. évi inájus ó 4. napjával az n.)-d) potol;: alá nen tartozó jog-0'3itvá- ryoi::ut, ideértve azol:at ::i jogositvúnyokat is nnetvel\'. te):htetében az l87g :Xl\i. tc a alapján az elhuyt gyögyszerész ()z err"ét uao-;r l):iskorn Q'\-crnekeit haszoué- v 0,Y v<:: <:>.l '""' vezet illeti meg. 3.. A belügjtllüiszter a szenélyjogu gyógyszertári jogosit-;.'cí:ny icgvonúsúról az ércle_ kelt személyt legalább egy évvel a 2. -hnn megjelölt időpont előtt értesíti. 4.. ~Ia a g :;rógysze'tári jogositvún:yn~~k az I~_. -bm:.:~e~jdöl~ eng~cl~i~ese a gyúgyszertar~ ~ogo;:,lt\:dny atruhazasanak eno eclélyezése i~ ~nt, ':. Yss za~ronúsról szóló érte~ités kézhez:ete!elol. szamtott hat hónap eltelte után t;r.ieszt rlo kérehnet. a belüo'vniniszter a k_ér.~le;n-~. tel~in~et né_lkiil ha~ár~ zhat a jog; sbtva) nal-.. UJ bol valo engedelyezése tárgyú_ an. 5.. }\ jelen, rendelet kihirdetés:: napján lél hatalyba;.vegrehajtásárói a belüg:ln inisztctr gondoskodk. Budapest, 9'2. évi úprifö hó 28-án. 4:5 Eáll"'' Jfik/ós s. le., ldr. niniszterelnök..;\. ldr. nini~ztú:riun.i ; l.0-lh-2. :.\I. E. szánni renth h!(~ az,9:l~!:i'{. tc. 7.,~<.l nii8odik bekezdé. ~C ní'k r0grehajt,ísa túrgy<ihan. ~:..\. kil'. niniszteriun az. 9:}D:IV tc. _..., G,!,~ ',. ::.~-<. J<';, og:a:t f0ihatalnnzús alapján a ko\ etkezoket rendeli:.. \ ~"9, '".:: z... r-- J : V tc. 7. -n ásorlik bek:ez- ~esei'.~k renclelk~zéséhez képest az ernlitett s. el:-io l;_eke:de::;2bsn.n0gjeljlt olyan kereső~ fog!ak~ za.s_l:a!, a;elyben >az értel!niség i fog "]],9ztatottal, szarna ötnej kevesebb, érte]"

18 n~ 3é,!:..'i nu«knkö ;en eg,\' zsidót is csak alt~ kor lehet alkahazni, ha értelniségi nunkaw körben ncnzsicló is Yan foglalkoztatva. 2.. Az olyan nukaadó ellen, aki a jelen rendelet hatálybalépése előtti idöb2 nem felet rneg az ng~ :r\r. tc. 7. -úna~t násoclik bekezdésében fop;blt és a.i elen rendelet. ~-a szsrint értelnezett rendelkezésnek, az 939: IV. tc a első bekezdés snek 2. pontja alapján kihágás miatt bünvádi el.iúrást icitai -i-en lehet. ha a nunkaadó l~cresöforxlakozús{i.t nhbanhagyta vagy az.. rendelkezéseinek megfelelő intézkedést a iclcn rendelet hr.túl~~balép fr.sétől szánitott lurinc nap alntt negtette. 3.. Ez a rendeld kihirdetésének napján lép hatúlyba. Budapest, 0-!~. évi julius hó 7-én. Ii.rllla Miklós s k.. kir. ninisztereli"ök. ft!il99 99 ~ \\:fmlflli'~ lllí'~ I\ri:-:t<ilyo.-: B - vit :unink0szihnény ~ \.rnp.: : és 5.x2 ng, a és,5xl0 ng, 5x50 mg Tahl.: 20xl ug, 20x3 rng i\i. KIR. BELüGYJIINISZT.BHHJ)L.A. m. kir. beiiigynúniszter , n. i'ii. szií- nu rendelete. \. ritkább szövi:sii vizsziyó szfirc-t. { ;-; cbbiíl késziilt sebészeti J;:(itiiz{íszl'rek ha~znúlatánal: engedélyezése. 'h - A k.özegészségügy renclezéséröl szóló 87G:XIV. tc. 36. és 67. -ába kapott fel latalnazás alapján a következőket rendelem:.. A l'l. kiadúsu :\íag yar l~yóg-ysze:rköny\ Sebészeti li:ötözőszert:jt (Liga nina cjirurgica)'' fejezetében a vizszivó szü\'et (Teia depurata, Hydl'ophyl g-aze) és az ebből készült.sebészeti.kötüzőszerek fonlszúrnúra és a szövet e.g y folyóéterénel\: sulyúra vonatlrozó rendellrezését akl\:ént ótlositon hoo v a g yóg:{szertáral\: által további inté'zkecf'6- senúg a :í\'.iagyar c;yúgyszerk:öuy\ követel_ ITTJéyei.ieli: egyébltént linclenben negfelelö olyan vizszivú szövet, ill.::tőleg ehbé.il i;;észiilt olyan egyéb sebészeti kötüzbszerek ( pólyúk, 4/l

19 49 gi;ziek) is kiszolgáltathatók, amelyek egy megyzet.cn területen eo vüttesen Jecralább 8' anc ' e s, veti.ilek, fonalat O tartalnaz-nnl C és. amely vízszívó szövet fölró-m2terenek sulva legalább 2 gr Az. -ban emlitett ritkább szö\ ésü sebcszeti l;:ötő:őszerek csonagolásán a szövet egy negyzetcentiméterében föo-jalt fonalszámot fel kell tüntetni. ' A jelen rrndelet kihirdetésének na]jján lép hatályba. Budapest, 94. évi november hó 5.én. A miniszter helyett: d ;'. Jolinn Béla. s. k. iillamtitkúr. 3' :S:V. B. l\i. Bcliigynlinis:r.led rendelet. a J)eriphyllin kl'is!. ehl..' vczésii készit.nénynek, Inint rl'l'l'pt rai nlnuanva<rnak.. " az egyesitett- <Írf;Z<!lnío;ha vaiú fclr('feh f,ír<n.;{iha.,,,. '. A lviag\ u.>rszétffi ' o Gvó(rvszei-é~ " " " '. "' H'rr\c,.: t le' J..:..Je,,_,:;:-. L Elnöksé~.tún2k, yelivo_. logy az Egycsitt:tt (~vöo-v~ sz~rarszabás k:iegészitéseképen az Et!:v8stfi'st Hivatalos Közleményeinek EgyesüJeti Ér- ;tesitések" rovatában az alábbi k~szitményt a k.övetkczö szö\'eg:gel tsgye k.özz:é: Deriphyliin krist. (Theophyl!i'lCliaetha- olamin, kb. 'G százalék theophyllin tartalommal) 0. gr p, gr. 3.- P. Eg yl)e felhi von az Egyesületet arra is, hogy a fentebb emlitett készitményt az an. nak idejéll kibocsátandó u.i Egyesitett l~yóg yszerárszabásba "is ugyc.rneze éven vegye fel. Budapest, 94. nuvembel' hó 30-run. A minisztel' rendeletéből: Dr. Sicgler János s. k. bel üg;~;-ni. osztálytanácsos..:\. ni. kir. hl'li.i.t;y;nini:"~:lt~t ;).l l.!j:ll-\l!.. B. :\I, :<:r.. rl'ndeleíe..:\. Chinin~ l ;-; Cofft'inlarta!ntu gyúgy;-;:r.e~ rrii'. l:is:r.olgú!it~tú;-;únak ueg:--:r.igoritú:::a.. i~ k:özegészségügy rendez8séröl szúló 87G:XIV. te. '36. és 67. -ában kapott felhatuhazás alapjún a 'kl.l\'etkezőket rendelem:.. J.j.. g~yógyszerlúrtl.c (~hi"iii-nl. ('.offeinl. valnrit bárnel:,- sójukat tartalnazó gyúg> - szsrt, k.ülönleg:-:ssi?µ:ct. vag:y eg y3éges összetételü gyógyszet tovúbbi int.ézkeclésig csnk orvosi vé.ny alapjún szolgúltathatnak ki.

20 50 A. 2.. jelen rendelet -. l. lép hatályba. ' m e etesenek napj án Budapest, 9'. évi december hó 2-én A miniszter helyelt; d. Johan Bélri s. k. áuantith:ár.:: n. ldr, beliigyndnisztt~r :.;2.G:l2-9.. B,.. J endelete iz.... :~u. s..:.., egj seges iisszl'tét( lii tr.,...:: gyogyszer. g ogy~zerek es..tt on egef.segek.'fieniirzése t - b. adott, :->a. B I\.., argya.n In- ;- lt -.. ~ I. sz,unu korrendelcthez mele \f. szabaly rendelet niódosit í<:.. l '.. es negeszttese t-argyahan. A közegészségli o i etid. _. 876 XIV t ~ :"-'. - eze.ero szólo. e. 6. -aban kaiott í' ll. t,! nazas alapján a -, tj~. ~ \.O\ e.,_ezoket redelen: e ia a -.. A "'"' B i\i, _,: l'. szfünu rendelethez me -~,et szaba!yrendelet :' ~ :.kezdese akként móclostj 0-_ -~"rna_'. () bel----- j '. Dg\" a OVt>"\'SZ"l' 0..U Oll eg esseo f. e.,_ - másulvételéé:t l~~g-a ombahozi;ta!únak tuclofizetn -- P vizsgalati clijat kell. 2.. A B 'I. :.. mell"! Jt l ''. sz_amu endelethe ne sza Ja]yrendelet " ke.zclé~e ald-' t... -ana ' ( ) be-.., '...en odosul, hog y az évenkénti törzskönyvezési dij az egys~ges összetételü gyógjrszerre ézve 5.- P, a gyógysz erti.ilönlegességre ézve eclig 25.- P. 3.. Az egységes összetétel ü gyógyszerek és rr:vó...r~r3zcrkülöegessép:ek: 9t. évi április hó 6. napja óta történt árváltoztatásának ellenőrzési költségei fedezésére készi tményenjoént (törzsköyvi számonként) s árváltoztatásonként 2.- P dijat kell fizetni. 4.. Az -8. -ban Említett dijalrnt a m. Jdr. Postatalrnrékpénztár számu:,,b. \:.: Gyóg?,rszertész:itnényelt vizsgálata és forgalnáal: ellenőrzése, bevételi számla, nudapest" e]'nevezésli bevételi csekkszámlára kell befizotni. 5.. A jelen rendelet 9,2. évi január hó. napján lép hatályba. Budapest. 9'. évi chicember hú 29-én. clr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. le. m. kir. belügyminszter. ~"- \il.j!!j R. légzi) és értnozgatú k<>zpont zgatós7r,r~ Jnj. Sol, Tahi. PulviR

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben