GYOGYSlERESZE~{ AZ ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYOGYSlERESZE~{ AZ 1943. ÉVR~. RÉTHELYI JÓZS~i' Arn 5. - pengő. renda!hető"

Átírás

1 0 p GYOGYSlERESZE~{ ' ;'i~};)'te~ i :... ; i :::;.: renda!hető AZ 943. ÉVR~. _ \l\_t< li'eoti:\" ;'.~ =~.E,l_''l~\,L_!nj. r::-:g kr:~ll..!\,i(_ L:,hL\ ", : : i ken: i:-; k :n Jii'tli:i~!T Lild :: :; f:j ~'J :iilcl\".\l i _i ::::l :,. l:i E. L -;;-;t:ll:\-chl\:i'.>: inj_ \r: L. ;:-, \;:ul :_;; E. :'.í - :!;i ~~TUf'U;l:'-~ ;;::.ii i": _;-,_ -,._:.!.\:--;.. \CL:'~IU:.: (::::.'. ]-:, ;ll "'' \! Ei :t ij;j :-; in i. ''<EU.'\L\\:\"oL f,!. JI ~:!_ ~~ :.\il\ i~ít i:ii. :i. \ ) :!, :, :-: :;. l : : ()f( ):~,_:,,;. Ji!.\:,!li!I d_ TE.\ >:.~' L 7 L'.\-l Í :--; L::2..»:::~ ):, ~r ; E\!l'.\l:!,:\ ('t :<,\T. l L { t LTit.\:--:Ei'TYL t~~-. :2-t::u.:,-. ~T YlTc\.I'LEX-~ '.;:Jl.I' ~::~. ;i.'. :2: ;. l!])'.'' \" l"i'. \ I' f, i :X-(' -!T.\.I'Li ~X"ll. Zi~E.-FEUTI :-; :-:::.0 E. Meginditotta 863.bon SCHÉDY SÁNDOR Összeóllitotfo : RÉTHELYI JÓZS~i' KOVÁCS ÖDÖM közremüködósével Arn 5. - pengő

2 ELöSZó. Az a szörnyü világkatadizna. anely nár.c:l év óta boritja lángba a világot, ie ogy e} lüle, haen na rnár ijd az öt világrészen átdübörög. Azok. akfü elinclitották. nem törődek azzal, ogy enbernilliók élete vag~ testi Épsége esik. áldozatul, nen törődnek úryaságra jutó gyernekel\. és szeg 6y öz\ egyel;: könylullatásával, iert a pusztitfr.:; clénona pos 0 ványositotta el elméjüket. _4.,.ice a v i]úgszalndság drága kincséért szövetségeseindzej együtt l\:enényen úlljuk a ha cot a söt~ts6g. az i;-:;ll'rtcdensóg hord:.tiynl, a plutol\.rnta őrüeltl l f'ig~,:r;; lépett. nicl.::t enberi \.ulturát leronbohi kiván<) ell::nséggel szember. r'lz lg:.z.súg a i oldaltrn-:0

3 4 van, bizunk tehát.a j 6 Istenben, hogy a ne" léz negjróbáltatások utá a ~yözeén is a niénk lesz s elkövetkez::k najcl reánk a békéieit az alk:otásoluak: boldog k:orszaka. Hálát adunk ennek megállapitásakor első helyen Kormányzó Urunk öföméltóságának, aki bölcs önmé séklettel és hazafias bátorsággal irányitja a agyal' konnány vonalvezetését s mérlegre tesz a vég rehaj tfü;. előtt minden ál!amkormányzati feladatot. S küszönetet mondunk azoknak a nag ) külföldi állam.férfialtnak is, al\:ilrnek seregei együtt harcolva a agyat honvéd csapatokka. -szinté hozzájárulnak u haza földjétől ninden hábcrm veszély elháritásáhcz. S erősen re \éljük:, logr a i:elő c'lvórendszabályok: élstbelépteté.:;e után azok az orvtánacások. e~ lyeket az orosz martalócok két ízben ellenünk intéztek, negisnétlődni nern fognak. i\li ~gyar gyógy.sz.sr6szek, a Jiel'.:;ö fron ton vesszük }(i a részünket a háboru eléz ségeihöl..'-\z anyagbeszerzés!(-'ézsf,_rs ei, eg;.ces ~ zt:'t ck beszerzési. ál'ai:k az elndúsi irak:-:a (;.sszhangha nen úl!0 drúgnsága, a vég:zstes rnól'etekct öltött aikaha:otthiúy, kuhill-kü l{in és egylitt - ol> an ú!dczatoknt kövctelntk li:n unktcíl. ne~yckkel n2.q ljirkc'zrunk f.újcltlas, cle é.g is szi\ es~ ; tesszül;,.nc:t ezzel :tz úldczat\ úllalússal c~cl2s nag~;a hazl:!l kn: l:.: ta rlozunk. :\ c;~ úgy.szerészek Zsc(aptúrún<k t'z 'é\ i é-vfolya~út ni i.s ennek az úldozntk6:-:;z::;0µ:- ek jcg:,\-..sli:::; bocsátjuk utjúra.,i t ;\:, - daeál'a a l(\ ondaw, ::\ papi~ - é.-; <t kiiny\ ki)tiinun.. -::úk kliltség enelkerést~nek - e t~nc:!tiij.:. ellenben ig,vek 0 zliik t<.trtucrnja l.~hct(íleµ: 6,!.! ti;lljcl. nyujlani. nit HZL'lijtt. Ujl.)()j gcndc.~ rt.lld.:.:i::;r.;ss0g:g:el. pr:utos túrgynutatóval el!átya J.:iizz0tettük at. ld-.i:i. (:yi Zselnul.ptúrhan a nult. é\-i kiad\'úti~~unk (ta ezé'-:.i n~qtúl'unk lezúl'úsitig- negjeh: t Dsszes rcnclelc:tekct, leiratokat, örtcsii:é.seketj

4 stb., nelyelt gyógysze: szí \ cnatkoz{'.suak. \Tannak közöttltk, in~lyekre évek nul\"a is szültségünlc lehet, nint anínő p2dúu a l :~kásrendelet. Ez évben is hasznos tudn'.yalúk vannak ZsebnaptárunJcban, valanint pontos cin- tára nhdazoknak a hatóságoknak. CQ::;esUleteknek, intézményeknek stb nmel) 2kk2! a gyógysze észi g~,ra]corlat során colgun.;: lehet. önálló ]cözlené nyeket ez 8vbr.:n ol:- ano Jcat hoztunk, nelye:k nen.'.'.'.sak tartnlnul : nagas szinvoala, lanen iróik szenél>'\., i::i~.tt is általános ércleklőcúsre tarthatnalc sz{tot. Ezeknelc a cik.kekjek sorút ne k>.sclll név, mint dr. At.oél Elc:ér!ll'Ofesszo. \Jel. i.igyrnhiszteri taácsosé nyitja nv~g. a,;:i,,nélány haszos tanács'' cinü közlern:~h;:6- ben megszivlelenclö ttbaigazitúscj~nt ad ; sz enélyjogu g~óg-yszertár~k clnclú::::t,!j&r: ~adása vagy re.zetetése Eset~ küyeb.:di) e:j:~rásról. Dr. Za/ay Dezső Kispest-Wekerle-telepi knrtúr.o.:unk. aki a l\'iagyar Gyógyszerásztucen;_'\iJ.\ i rrú~'snsúg Értes!töjén,ek kitünően szerkesztett Kérdések és feleletek" rovatit vezeti. a g ~ nkorlú gycsgy szerész Iegtökélete~ ssbb sz<jkértehével,,.~fagistráj.!san rendelt tnblettúk kés.:itése" cinen si,et hasznos ta :nácsok]m] a gyakorló gyógyszerész segits2- gére, Yénykészitési nukálatainál. Végül dr. Ferenc kartársunk, gyóg',vúrun~.g:ykereskcclő, innár negyedik 6\ e nunclja El.,A vi!ágháboru hatása a µ:;:ú.e.\ ~ ru naµ:ykereskedelere" cinu köz le~ in~nyéljcn. azokat a nehézségeket. ane]yekkel ::t gyóg yúrunagykeresk.edelemnek hábo- J'll" (n rín \ ::::zerhpc.: ~ ' ".- -.~ ~---cz... ::::;e a.;:a navnl ugy a ~ árul,;: elosztása, nint azok kalkulációja tei~c- számolnia kell. '\:! né.szete.3e ebben az évben sen hia'.\..'.z'] - Zseliata', ' nm ]'io J 'l a nap t ari resz, ' tc\ úljljú a g yóg yszertúraknalr, valam,int nz9~

5 .\g-nes s tuajdojosahtak,!aszonélvezőhek, l;érlöilek. és kezclőincl;;: Jehető.ség ig pontos cinj;;gyzé- \:e. Fog adjá\: tehút kartársaill\: az idén, rr ár. 7. é:vf0iyanúba jelentkező tárunlrnt azzal a szeretettel. me!y2t ZselJnape kiarlványunk iránt irnír hét; évtized úta voltak Fim. '!N fr\i fl~ ~'.. o/' ~ /,/ f\ll ~f ~ ~ ~' ~ ~7 lij:liftill~}jr::áj=~lj ~fi~i~ w"'"'-'~b..;-,;;.i._. és ü~~séa'e g 943 J'.Af~UAR 3' na3!napok. RÓm. J;;;~- "Protestúna Ogörö~I t Péntek i Ujév < Ujév t9 Dec. í9 t2. 2 Szonbat J~.Ink~r :Af>el 20 Ignác vt :; Vasúrnap: D. Jéz.. ~z. n.i e;. Bcnjarnin'.2 D. Szt.-a.~,_!. Hl tfó j Titll:iZ pk. Leona 22 :\nuszt. ij ~ 5 Kedd : Te!c.::;zf. pk. Sinon 23 K.rét. 0-rt ~ 6 Szerda Vízkereszt vizkereszt 2-~ I\.nr. elób. 7 (~::üt<irt.! Lncián vt. Attila 25 r-rngyknr. S Péntek [ S..:öréuy Szörény 26 Jstsz. I\- i 9 Szonbut! Julián Yt. l\lurccll ~7 Istv. fó<l ~ io Vu.süruap; DJ. Szentes. ~ (:l. l\ieinia :::s Ezer vt. ~ lérfó Higin p. vi..:..\g-ota..:(.\ptí-=zt. 2 E.edd Erí ap. i l::ruó iio.\n~d i 3 S.t rdc : \"erolikh \.idor l\elúnia jj [.! e <.:Ut<il t l l!dd! pk. Cd. Hudo;- l l j( \ 9-3 t l'éntek H. :--i/ P.d LnJ.ut 2'.':izil,cszt.I' '~-~~O~l~~dt ~ldi(' p~. ~ t _(_'._\~~~=~ ~-: -3 -~\-~~~~~k'.á~ fi ~~ Yi~~iÍ~'il<ljl e _;.; :\ui. ap.i c_:z. :\nfal.t t). ll'lou.~ als l!cdo ['Jr(l:d\<:t Vi.!'ro:'ka '> l t'uih:illpl~ 9 kedd B.,\larr::- Sú a ú Epiíanii:! ii 20 Sz.crda! "oíb. é~~.':}eb..! ú.biún ":!viln ~ 2 C::Utilrt. Aµ-nes sz vt S c;yörgy ~ 22 Péntek \nce zt. :\nnr 9 Pol. 'Vt. ~ 23 Sznrnhat HHirnnnd Zclina 0 i\lárcián n~±-,:-;~~-~i~ nnp_ c~-t~~)-k~ -c~ 0~~idé j IIei.'.; 7f.~ u..!) lleuo i l'al negt. i t a.l ford. 2 l cana íl f,~~.~\.~.t'.d. Pol_~.l~árp: J Va:i-~~l )~ S.z~r~t.oI:: ~ -,,.'.),.:.r.'.~<t :\.,::z. j,!_no"j L~~b.r,., :-i:noi " j ~28 (.::-;utnn, 0. ::iz. l'eterl J,_aroly 5 Pal rem., ~9 I.)énrt.~k ::it:ai. ~z. l'cr. -\(!él f S~. Pét. I.j ~O ~zo~..ibnt ',:!~~!~~-_:~~-~..:\,utrtu~~~~-;-- 7 i';._a.nl ap~ i :! V.suruo.p Lusco sz. J.! C4 Vrghn l 8 IIu!:ih. v. m = ,_, ==->

6 ~ " DECEJV'LBER 3 nap = Napok Róin. knt r Protestáns j ógörög i. l Szerda Elegy. pk. Elzn 8 Román vt 2 Csütört. Din.na Ti. :\urélin 9.i\bdiasz :; Péntek Xav. Ferenc ()Jjyji. '20 D. Gcr~. i 4 Szombat Bor bú ln Borbála 2 B. A.!el. 5 vasiirnnp Szah. ap. C2 \Till::J.il 2.:'! Filernon 6 Hétfő Miklós pk ~!iklós 23 Amnlnk 7 Kedd :\nbrus pk, :\nbrus 24 l{elencn s Szerda Szcpl. fog. ~fúria 25 l(atalin 9 Csütört. F'. Péter i\atáliu 26 Níkon 0 Péntek rdelkindcs p Judit 27 P. Jakab Szomhat Danu:í.z p. Arpüd 28 Irén nrk. 2 Y nsúrnap e:; Ottilin e:; Gnbriel. 29 Parnnon 3 Héifó Luca sz. Luca 30 Andi:. o. 4 T\:ccld!\'ikúz pk. Sz!lúrdku Dec. 5 Sz(~rda \'nlér Kün. Johanna 2 IIahukuk 6 C.siiti.irL Etelka cs..-\ibi na 3 S7.ofon. 7 Péntek Liizúr L<iz:ír -! Borbüla ls Szonhul (;rúciün :\uguszia 5 Sznbbasz 9 rasií ap c.t Pclrigia!c-t, iola ( Miklós.20 Hélfii TinHít y(. ITcnfil 7 Arnlirus ~! f\:edd "f'nnás ap:.:. J,ui.í.5 R P.tii.p :!2 Szerda Z~nó Zt~nó 9 B. A. fo.i,,;. o- _, c~siitclrt. \'iktória \"ik,tó!ía. 0 l\f e~na 2-i Péuick ~\dún. f;ya.\ddrn, EYil / l Dániel 25 Szonbnt i Nagykar. l l\:arícson) J2 Szpii id. 26 '\.'" nsárna p: Szl. lsf. Ti. fs_tyán. vt.l 3 ~~~atyák 27 I Iéifó Júnns.ps. Janos i tj rzusz ~8 \.cdd.-\pni~zeut. j l\:an:illcl 5 Elcntér ::!fi Szerda Tamús pk. Oúyid 6.:\ggcusz. 30 Csiitört. DúYid :Zuúrd 7])úniclpr 3 Péntek SzilYcszter J Szilveszter 8 ScLest. P.~~.. """ ~ - ' '.\Iai:;yarorszúg }.;ornúnj"r.úságn.: I., I~irúlyi TPl.: lg I. l\iiniszti;r!u;\iok. 2 paloi.n, l'iiinh ziere!uiiks{>g n. kh-.): J., Szent György tér l.. 'I\ L: J no-00. Bt>li.i~.Y!nini,...:ztériu (:H. kir.): I.. Or. z:úg-húz utc:l ~Yl. l- xrl.~;:úyánnc közpnntj:: Te:: íi0-0:?.ij. Pi)ldmiveli":'Íi).!Yi ninisztéritn ( ki".): \. k. ]\ o;:.c:u l h La,io:-: u:-t!. T\ l: Uonvédelrni Inini:.:zt{ rh.::.tn (~n. dr.): I, SzPnt Györµ-:_. tó!' 3. 'fe\: no-0:30. Ig:nz~ Í.~üg;yntinis:t:iériun ( kir): \ ~Iri:rcó llc. lü. TPl.: ':2-/YIO. lpnrugyi nini~?.tf>riun (. kir.): II., L ánchid u. '2 "fel.: lgg-000. }\pre::.kf cjp]('ill~ Í:::' E.lízlekcdl siigyi nini:.:ztl riun (n. kii.): IL L:''.JH;hid uica -3. T L: líiíi-200. j,gizl'llátú:.:i Íni;-;zt{:riun ('n. kir.): \'. Szécv:n~ i r;kp. G. Tel: ~}-G'iO.

7 Ill. kei lietai: III., Fő té-t. 'fc-.: G2-GO.t IV.kc:riilcti: rv-, Esfüü t.ér S Tel.: U. \Tj.\.. keriilcli: v., Szalay ut ca 0-4. T.: 3-G5D. V /B keriueti: V., Szi:nt Isb;ún kö-rut 22. Te\ fon: 7---'!Ül. \:I/~'. keruleti: \., :viln0.s csú:-:zú.r ut 7. Tt'l.: 'li/b. kerületi: VI., ~'.Tadi utca lü. TL'J.: V'II/~'. kerületi: v.rr., SiJ) utca 23. Te!.: \TII/E. J({ rületi: \TII. Sip utca 23. 'l'el.: 223-GO(i. VIl.I/ A.. keriileli: \~III Iúria utca 5G. 'l\ leíon ' VITI/B. ke üieti: \illi.. B:u os::; utca GG-:GS. Telefon: IX/.~. kt Tületi: IX. Fö\ {un tét l. 'l'el: 87_708. lx/b. k<.:rltleri: TX., l'iip3ter urc:~ G5. Tcl: i:j2-;i /{i. X. kp Uleti: x.,..:-\llo~n::;; utca :2.G. Ti.:!: l:js.--:;u.j. XL ke li.l<.:ti: XI. Orlay utc~ l J T J.!(j(.J_<::>(_) '.) 0 XIII. ;kerlileti: \t:l. L'~ hel u. 'c. Te~: :?.;l0'_s~)3~ XIV. ikeeii!eti: Xf\T., 'll5köly ut '5~. Tt lt:.fon:,!.jg-3". EEIWLETJ,\DóSZA}iVITELI OSZTALYOK. I. ke iih ti: J. 8zenlháronc:;,\r utc i ) '\ l lgo--lfiú Il. kerületi: II. Fő utca ;~ \ l: {50~~~:2íi. III. kt rüleu: lii. Fö tér 3. Te!: :Jfi:2-3-\l iv. kel'i.iled: IV. Váci utca G:2. '.l'el: \r/.:\.. keriir ii: 'í,í, IIonvéd utca 20. Tel: v/d. kl;riileti: \r. Szf~nt Iscvfrn!!0örut 22. 'fel:,!-s-!2. \TI/-.\. kerlill' ri: \TI. \Til!no.s császár ut 3-. Teleioll: 2.G-755. \ii/b. kerületi: VI..-\radi utca Telefon: \,-II/. \. ~~criih ti: \ili. I~lauzál utca 0. '': \ JI/IJ. kcrülei i: \TJ:l, Csengeri u.. 'f: VIII/_.\.. keri.ileti: \ III, Eserhúy utca "L T: 37-5G. \.'JII/B. ~eriileti: \7. Baross utca 67. TeleJon: 3-!)!)5..IX:/_.\.. ikerii](~ti.: IX. Bakát.s tér 4. 'fel: IX/B. keri.ilcii: CT. Dakúts tér -. T ::l: X. k('rlil.-i: X. Sz( ni. Lú;,:zJó tér 29. Tel: XI. k rül li: XI. \r rpr léti ut 3. Tc: 250-2ö2. :\JTL kr rlileti: XTTT. né~e tór. Tcl: :~l\i'. k-ri\h.ti: XT\'. P<~b yflrad u 2. 'fel: 407-l:'ifl. \', E(;YI:;TEC\íl INTilZETEK f;s HATóSAGOK. 5, yúny.!ki.iz itani inöz.t, \ 7.?Iuzr un kiirut 4. T: l:j3-ho. D:ll;:eduló!{iai (.zpt, TX. liögyc:o Endre u. 7-H. Tc:l: 3~.:;7-05. JJij!c:-:(.,:zctk:tri clókúni hh atnl: \'III.?Iuzeun könt ()-8. 'I'Pl: 30-.:!lG. Fizi!;::ii intéz:t. TT. sz{unu: VTil l\iuzeun körut 5-'l, Te:

8 2G F'izikai intézet, II. szánu: \i[il l\iuzt u:n könt -b. Te!: 33\-665. Földtani ir.téze:r, \. l\tuz' un körut -!. Tcl: Gyógy.szPTisnPn'!i intézei, \illl, üllői ut :!G. T_ l: 40-24!l. Gyógysz<~rtai intéz( t, \TIII. üllői ut 2G. Tcicfon: l{ir. l\iagyar Páznúy Péter Gyógyszeré.:.:zeti IntézPt és szprtára~ IX. I lögyes Endn 'l'udonúny<'gyct\ n I~gyeteni Gy!\\.iYu. 7-!l. 'l\ le[on: I\özegész~_:égnni intézet, \TI[T. I!.:sterhúzy utca fi. Te!: NöYényken lgazgatósúga, \illf. non:v-lli utcn 20. Te!: Nö, ényéjpttani int é.zc. VIJ. ::\IuzPtn i:ötut "! 'J'p]: 30-5.J.3. \j"ö,-ényi end:-jzert:ini é;o:. n()y( nyflildraj;,,i inlét:pt. \il!t. \Iuzeu:n l;-önll -!a. T\ l: 33-'2S. OrvG ~ari dékáni hivat:i.l, \ II. ülliii ni ~(i 'I\ : QUt 3tura. I\t. Szerb utca JO. 'l\ l: 8G-O;)!.l. i{.adiológ-iai int( ze., \'III. E:-tt>rhúzy utca -3. Tt.:l: 'Re-ktori -hiyatal, \r. Piü:nány Pó!cr iér!. 'J\ : Eöntg-pn intézet, (központi), 'liii. ül!öi ut 2fi-2R, Te!: l!3'3.,,..._;33!, V.,gytani intéze!, I. szá.nu: vrn. l\iuzeun köut 4'b. T( l: :3'!-lGS. vcgyt:llli intézt t, II. szúnu: :vr. Estedúzy utcu --8. T: EGYf;B ALLAi\II HATóSAGOK ÉS INTÉZMÉNYEK. )i.ln.cpilészei hiviital: \T., l\iária \Taéria utca 5. '[: /~llnni nértékhitclesilö hivatal (. kir.): X. Fiunei nt 20J.. Tt. : 3S9_:_3G7. Aiiani nyutnda (n. kir.): I. J{npi.sztrán tér. T.. l: /~ilainvasutak (n. ;:ir.) igazgatiisága: VI. }\.ndrú.s.sy ut 7! Te!: 2.20-GGO. AH:tYa;,;uiak ll~ l.:ir.) hudapt>sti iizll iyezetiisége: \rjil }.:. rcpc.si ut 3. Te-: H{'j,Ientii hivatal (Hudnpl'~!i. kir. állarnt<':ndőr :.;{g i): -v. F;,~renc Jó?,s..:f iér 7. 'l'el: ::.:h<:miai intézt t és központi vt gykisérleti állonás (or.s~:ágo;-;): II. I\.eh:ti I\.ároly utca 2-. Te!: Pe~6ház: v. I{os;ouih Lajus tér. Tel: l.-iii;:~pitúny:.:úg (Dud:i!l<:::'ti, n. kir. úll<r:nrendőr:::ógi): \í. F n:nz: J(iz;.::-f t6' 7. Te\: -3-:G!O. I<'iió~l<~: I\'. T\;tüJí Súndor u 'fi}i: lsg-820. E{ pvi:-;eliihúz: \T., J{o.ssuth Lajo.s tér -.3. 'rcl:

9 lceruiet.i ka.pib:í.nyságoli:: (Budrnpesti n. kir. {thnnrcndőr.ségi): l. ;,:r:riileti: I. Paul~r u. 8. Tel: li. 'kerliil ti: II. Biinbó utca 7. 'ft!:!350-5/0, III. kerületi: III. Tiár utca. Tel: G: I\'. k;:::rületi: T\'. Sz~l'b utca 3. Tt~l: SO-~l50. V. kerületi: '/. \Tadász utca. 'fel: 27-~50. VI. és Xll.I. kpl'ti\ ti: \li.?\ioz;:;{u u. lg. 'f: G~GU6. VB.!k-i::rU\.>ti: \;IL -Iú:rsa utca.38. Tcl: S.: VIII. kerlileti: \'lil \ ig utca 3G. Tel:! lx. kerületi: IX. Ft renc é 5. 'fpj: G-U06. X.. kerületi: :X.. Gcrgi.>ly u 0. Tel:! XL keri.ileti: XI. Dió;.;zeghy ut GO. T('\: 2ns-s0. XI\T. kerül<>ti :X-\r. 'fhököly ut 74. 'I': lilag;rar }ienzeti Dank: \., Szah<L<l.-:úg tér.s-d. Tel~ J.:8-GJO. i\iagyar 'l'udonányos Akadéinia: \i,...-\k:idl'!llia ulcn 2. Tel: 29-GcO., l\iagyar T{virati Iroda Ht.: V.Ill. Sándor utca 7. 'fel: 5-Glü I'o:;.iatakarékpénztúr (~. kil:): \". Crúf l\.li_ b, J:;berg utca.. Tul: 0-lOG. Posia-TúYirda~TúYht szélő Yl'zérig-aZf!at ó:-:ág ( n. kir.) I. I~xisztina korut 2. Tcl: 50-02;J. Pasta; (n. kir.) tudakozú irodúja: r\r, Pt li)fi S[indor utca l'.3-5. "!'el: 85-SZO. Rendőrsl>g (hudapi sli, lú:-:tl: Fiikaitúy:/Lg.) Statisztikai IIivatal (. kir. központ-i): II. ICcloi.i \:úrojy utca Tel: (). Sz~InVe'7őszÍ?k (n. kir. le.gfőbb állami): II. Fő.utca Sl. Td: 'l'iivbeszcli) dijbeszedö hivatal: VI. N:gynező utcn 54-5G. Tel.: V3-7SO. 'l'áviró és távbeszélő posfa.vezérigazgatós:.'ig (n. Jdr.); I. (:isztina körnt 2. Tel: Utlevélosztály (budapesti n. kir. {lla~nrendórségi): VI. Eötvös u. 7. Tcl: VII FöVAROSI HATóSAGOK. ii.rvaszék: IV. I\.öz:pvnti Városháza, Városház utca 7. Te!: Budapest székesfiíváros központja.: IV. Városház ut_ ca, I~özponti Városház:t. Te!: },_ Vá- osháza,k-izpotjából kérendő u kivánt lll( llék~ állonás. Föpolgárnester: IV. Váci u Tel: Elöljáróságok: I. keruleu: I. Szentháron.ság utca 2. f}"elefon: GO-G02. II. kerlcti: II. Fö utca 3. Tel: lu.~rl ti: III. Fő t~ 3. 'fel: G3-2B9. IV. kerületi: IV. Váci utca 62-6,!. Tel: 83-G78. v. kei-iileti: \T, lionréd utca 20. T'cl: 2:'3' VI. keti.d(;'ti: ill radi utcu: 23. 'fel: "VII. n~'t.:rlilutí: "VJI. C.c.::Fngeri utca. Te: VIII. kerüipti: VTIL Baross utca fj7. Telefon: HG-28.

10 3 IX. -kerületi: IX. Jiakáts t~r 4. Te!: 87-lű'I. J~. q~erületi: X. Szent Lás:tó tér 29. Telefon: XI. kcrtieti: XI. Ve-peéti ut 3. Tel: , XII. J{erületi: XII. B,j;:-zörményi ut T : XIH. kerületi: Xll'L Béke tér. Tel: XIV. kerületi: XIV. Pétervárad u. 2. Tel: Tiszti föorvosi hh atnj: IV. Gerlóczy utca, K.öz;ponU városház!l..'elefon: VIII. PESTVARMEGYEI HATóSAGOK. Főispán: IV. Váro'3ház uca 7, Tel: 89-0iO..Alispán: IV. Városház ulca 7. Tel: KERűLETI TISZTIORVOSOK. I. kerületi: I. Szenthárom::ág utca; 2. '\ leion: lu:riileti.: II- Fő ulca 3. '.l"el: Ill. kerületi: III. Fő tér 3. 'fel: 3G2-3-!8. IV. ~ve:rül.:;ti: I\t. vúci ut GZ-64. Tel: 88: V. cerületi: \'. J{onvéd utca 20. Tel: 6_:397, VI. kerületi: \ 7. -~radi utca 23. 'fel: 3-'56- VII. ketiileti: VlI. c.s ngeri utca. Tell-fon: \iiii. kerületi: "'VIII. Baros::; utca G7, T:,6-28. IX. keriileti: IX. Bakát:s u. s. Tel: x. ~2rületi: X. Szpnt: Lisz6 tér 29. Telefon: Xl. kerületi: XI. \Terpc léü ut 3. T: '.?,.GS-967. XII.,kerületi: Xll. Bö.szörnényi ut T: f XIII. J;~rüle.ti: XIII. Béke tét. T:, XIV. ker\heti: XIV. PéteTvúrad u. 2. Tel: 497_;-749. Teüla" iilo s0!i ~a~orni üimrrn Ill. Szi!iwei!rn;rnl, Budapest, Központi irodo és rende lésfelvótel VI,, He9odüs Sondor u!ca 7, a t4ogyorországi Gyógys.orész Egyesület szól:házábon. felofon: Üzera: VI., Rirály utca 67. Telefon: , Steril kötszerüzem. Comprim.:l!.tó.k. Gummióruk, Gyógyó.runagykeresked és ~crla készitmény c::iak g:yógyszerlárben kaphaló.

11 GYÓGYSZE!USSZ:i '!'ÖIRVÉ~~YEI< ÉS IRl:NDEU:'!'E!< FOLY'!' ATÓLAGOS GYÜHEMÉNYE. (j\iult évi Zsebnaptárunk lezárásától 942. nowmbe hó lücéig.) IHrndeletek közlésétől. ha azok gyógyszerár.szabásra, eg yes szereknek a közellátás~ ban ya]ó re.ndelhetésére. eg-yeteni beiratkozúsra, stb. Yoatkoznak. vagy átnv::ntti időre szólnak, iinthogy azokról nincll'nki anu,~rr is értesitfr.st kapott, é:t pap:chiányra való tekintettel eltekintellüú.:: ~\.. kir. niní~ztériunnak ;\90-9.!2. }J. E, szúnu rcndelci e a Iai Ís {>s t'gyéb helyiségek bérletére vo natkozó cgyt's J;0rdl st'k ~zabáiyoz,ísa l2rgyúhan. (Kivonat.) ~'-\. Jdr. ninisztériun a honyéclelenről szóló 939 :II. tc. 59., és 2:2,-ában foglatt,

12 vala:nit a g'azdasági és hitelélet rendjéiek, toyábbá az úllanháztartás egyensulyának biztositásárúl szúló 9:3 :XX\iI. tc. 2. é.s 3. s-úba foglalt és Jeg utóbh az 94 :XL tör Yé-nYcil:kel nc~rhosszabbitott fehatannzfrs ala~ján a köv~tkezöket rendeli: G.. Az ]\[. E. számu rendeletnek. valamint a jelen rencldetnek az üzletvap;,v üzenheyiségrc vonntkcz6 rence-i:~zé.seit alkalnnzni kell az irodá!.'a. ütcrenre. nühcyre és últnlúhan nlindazokra n heyis2- gj :re. nnej;, el~ kerc.\sct vap:y foglalkozás üz-2- s ére szogálnnk. - Gyr)lf.l/,r....::i'i't<Í' céfj(íra 8.Zolrrúfrí hclyisé[!. liér lctrt a l{rlcorlrí u :i.'i''/"7'-.".. ftl. E. N;:;rí. J//. 'i'cildc/ci: (/. ~-fíiu[l; {JOllf)a afnpján <' "'(Ili..~ (lkkor -noildho-lfa fel, hu a lcö.:séucl: (rárosol,:) o f!jicí[!ys,:crtál' hrlyé-iil o :.JrJ.~~nn-.n.J:!. B. :lf. s:::á-u. rendelet ér/;('f. élcn rrc.ohnt<!ro.::utt rés:::éuen nicufclelő hc lyiséuct ajánl- fel. Eud~.l~'l::st évi január hó 27..:én. BrírdoRsy L(is::lá s. k. m. kir. miniszterelnök. e\. m. kir. ninisztériun!l!o 9.!2. I\-L E. sz<ínú rendelete a Z<Íl' alll vett anyagl;:fo.;zleit>k jegyzékén(:~ nódositúsa túrgyüban, (Kivonat.) A rn. ~i. ninisztériun a houvédeleré5~ szó'ó 939 :II. tc. 2., 8., é.' ában fog-lait felhatalmzús alapján a következőket rendeli: L. Az egyes anyag-készletek zúr alá vétel5_ röl szóló ,lu.?.I. E. szárnu rendeletnek legutúbb a :3:30-lD-. l\i. E. száu rendelettel megú!lapitott l IX. szúmu mel- fkle~e helyébe a jelen rendelet.i-ix. szúnu rnelleklete lép. Ehhezképest a jelen r2hk!el mellékleteiben felsorolt anyagk&szlctck tekintetél>:.:: kell nkalnazni a) a !tl. M. E szúrnu rendeld rendelkezéseit; b) az iparügyi ininszternek a 2.ll:J _i\i. E. szúnu rendelet ~. S-a ú.s a ~57C ~940. :II. E szúrnu ren,]l'-let :z. -a alapjá kiadott rendelt:teibcn fc-p:jalt re-ndelkez6s2- k:t. feltéve, hog~c ég ~nincsenek hatúl\ 0 kivül helye-zw. Amrnnyiben az előző bekezdésben ernli. tett rendeltben eghaározott hatúridőt yagy 35

13 ' SB határnföpot a rendelet hatáybaép2séne]; napjától kell szárnitani. a jelen rendelet lm tálybalépése előtt zár alatt nem lévő, de a jeen rendelettel zúr alá vett auyagk észletel\ tekintetébrn a határidőt, illetőleg a határnapot a jeleill 'rendelet hatálybalépésének napjától kel! sz8mitani. A második bekezdésben emlitett rendeletek alapján kiadott kiszolgúltatúsi és felhasználási engedélyek tavábbra is hatályban nlaraclnajc 2.. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba:. Budapest, 9,2. évi január hó 20-án. Eá rdo8s-y Lá~.:"lú s. l\:. n. kir. ninsztcre~rrök, (Jegyzet: liasonló értcthnü rendeletet adott ki 700-9c!:l.. i\i. szám alatt az. Iparügyi ninsztériun.) VIII. szcí:iiln mellóklci,;'j0-.'l./2. M. E. s.:átu.l rcndclcthc:-:. A I\T. sz. rna::;yai' gyúgy.sz2tkiinyv szcl'irt l\:észült. kizárólag g yógyúsz~ti nint)sé_ gü, zár alá, vett gyógyszeráru cikkek jegy zélre. 80rsZ:lm cn~k neg:nevt::zése. \rámt:rifa loog G 08 0~ , : : '5 046 '7 0'\) Acidtm boricurn Aciclum diaethylbarbituricum Acid. phenylaethylbarbituricum Aciclum tannicmn Ad,eps lanae anhyclricus Aloe Arniclazophen Annnonimn bromatum Arecolinum hydrobromicum AzoJhen Acetanilicl Arg-entum proteinicum Argentum nitricum Atropinum sulfuricum Azophenum coffeino-cib ic..balsan Peruvinun Baryn suf. puriss. pro Röntg. Bismuthum subg-ajlicmn Bisnutlun subnitricn Dismuth um subsa!icvlicum Bisnuthun tannicn~ Cmnphom Chinidinum sulfurieum Cllininum bisulfuricum Chininum hvdrochlor Chininum stilfuric Chloroformium ad. us. extemo szá~na 252b,56-55,08 343b 352 :J5,40 45:a 5 45 cj5g ''la -5-!b 3:n :352 J.n -liig -'0.t?)() 3(-) g.!8,.fi)\).;;. -5..,5~,,9

14 3S Sorsziin l(};j'.3 05:j G (() i:.: ] {)7. U75 {)7 () "!( ]079 l 8 (ls:z ~ l8: "i,!8-t flh?5 ] {\;}_'.) n;~g lusd Cocainum hydroéhlor Cocainum novum hydro'clor Coffoinurn citricum Coffeinun atrit benzoicun GCffelnun natriun salicyl. Coffeinum purum Cortex Chinae. l''ol:a uvae ursi Guni arab. subt. puv. G~vcErin cen. nurun albiss. ll;>dra~ g~-run bichlor. anon. i-tydl'''!:tvl'll bichlor. CCl'l'OS lfrclrarg yrum chlorat. mite '.Subl. par. H) clrarg)tm chlorat. mite vapore D:ll' r-f:c,_ nrg-rrun o x~yr. flavun }[ >.'drarcj, \ run ox,-c,-a:nat Hyclrag ):rurn bijocl." rubnnn!:;rnrg)' -run vivun [ r;2cacnnhae rad. sci.ssa l ppt<te.uanhae pul vis.j ocoforniu.tc:un!nrun I\:::liu.n hronatun I\:nliun ehloricu I\:al!tnn hycricun VAntnrifa szú :J.a 45, 45, 454,5, 454, ,Jc!() 40 cj4j 40 45li 440 -:Jf-ia 225a 225a 45G.8Ga,uo 4.() tl:38 SorÉz{n 090 K.alium hypermangan. 09 E:alium joclatum 098 IS::a-iun sulfog najacoj l09g l\tag nesitn oxydatun 00 Manna 0 :\fenthol 05 Natritn lirenatun 08 Natrium cliaethylbarbiluric ll'jj Natrium hyclricum Natriurn joclatum 9 2fi O!rnm iecoris i\'iorrhnae Opium J :28 Paraffin. Iiquid. pur's. :0 I::J.henaeetin J :3 Pheuolphtalei ll{p~ I)henochinolin. nethy!eal.'lj0 ] :3 '! Physostip:iinu sulfuricun :25 Pilosarninum h)"drochloricum 89 Radix g entianae ' Radix rhei ] 42 Radix seneg ae :8 4cl Rhizona veratri et pulv. Resorón '7 Semen stryclmi. sem. et. pnlv. 48 Serna fölia et pujvis '36 Sa.po Kalin venal. 60 Theobromin pnrum \ [unt:trifa ~7.á~na 28 l-0 3:30 2!j: J 389.!:25a. u i) 56 :J :25a :}2: ej:) 5 cl5().j:j.ja.j:).ja 225 2:2;) : a a

15 -,.,--.---; 40 Sors::úm llgl Theobro'nTin natritn salicyl. G,[ G7 Vaselin album. Zincum chlorat. punss: 69 Aethylum ammobenzocum 70 AgarwagaT 76 Bismuthum ozychloratum '77 Bismuthum ox> jodogallicnm 78 ]3ismuthnm tri<bromphenyllcnm l82 Carbamidum bromaethylac:t.. s:)) c.arbnniclun bronisovaler:anc. 8 ' c.era alba 8:) Cera flava 8G Cetnceun 8? Clinidinn J)uru.,9 Natr. )hen, lacthylbarhituric. :20 zn. Oleum ricini Plumbum oxydatum :2>8 Theophyllin és sói S00 Trn.G:acanta :2 Urcthan :2 s Ungu. paraf:fini abi Itht'nn:íál histnn!ínl,ezelésre: szá':!na '0 4G0b 39 4' G s~ ' ' :30 3:23 SqrszAn Cikik: negevf:!zcse \íátarifa sz{eno A Ungu. paraffini flavi 3:2:3 Zincum oxydatum 4- Fo'liculi sennae 225 Sapo J;:alinus 308 Digitafo folium 2:25 Valeriae radix 235 Insulin 458 fenti cikko;;k minden ~nennyisége zárolva van..á ni. kir. ntinisztériun 9 2. évi..!go. i\i. E. szünu rendelete az 989:I"V. tc. 2. -ünak u gyógys:r.l'rtíirak tekintetébt~n valú végrl'hajt<isüyal kapcsolatos adatszol gál tatá.si k(iu.' h>zet tsé gérűl. A. li:ir. ninisztériun a zsidúk köí: Jleti és gazdasági térfoglalásának karlútozás(ti'ól szól& 939:\i. tc. 2:3. és ::'.9. ~á~jan fo~-da:t fellatalnazús alapján ;:. küvetkt:zőket rendeli:.. () l\iinde S'Ltnól~ ;* és reúljogu gyl';.,;y~ szertári jogositvány engecl 6Jyese, tulajdono sa, illetőleg la 5zo2Yezöje J;:öteles a jelen renceletlez nellékelt bejelentő ivben negjelölt adatokat a rendelet hatálybalépésétől számitott tizenöt nap alatt a belügyminisz_ ternél bejelenteni.

16 (Z) Amennyiben az () bekezdésben említett személy külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a bejelentést a rende_lkezésé e állú adatok:nak: ne.gfeleően a gyog~szertár yezetője (kezelője) köteles megtenm. 2.. A jelen rendelet rrnclelkezéseinek megszeo-ése vao-v l\:ijátszása az 9:39:r\r. tc illetőleg 26~ -ába negszabott büntet.és alá esik A jelen rendelet kihirdetése napján lép hntál \'l)a. Ḃ - n d apes, t in,,. 9 - e'\ ' áreius hó -én. dr. J'::állu.y TIIikfrig s. k n. kir. inszterelnök. (_;\ Je,i"esntö iveh.: szi.>vegé'.ek eg:&sz. _terjeclelel)en yalú közlését a papr~(orlat?zasok ni'tt nellözzük.. ~'.. gytigyszertartnajdo nos c-:.:~ii:irli é,-, l'tón "vét valását néy- vagv val- 7:',.~~l t:,.zt~~tt 't";\\... -:~ t--r'le'l-e'si icl~'ét es elyét, d.:jül-'~'"c,.. -, álla pclgúrság-~\t. családi állapotát,_ ~z H:3 9: I\T tc. értelnében való cvatartuzasat, szar ~a.zúsi adatait fel a nindk:it ági nag~-szü.lökiv:, oklevelének ketét, teljes jog-u g yóg j~- <::.f".'r.ű;;<:;zé, í.\,;<:::únak va[!;y az esetleges nostr:--;--: ± ú~~[r~~ak 'd~'tunát, ~. -v-i;szacsatoll terulc- J : ----s '>4 -::'i tqn van, nüködési eged,él~réek -keltét. s a gyóg;\ szert{trra vonatkozó összes adatokat keli azon kitölteni.) :\ nl. kir. niini.;;ztériun 2.ii' :.\!. E. sziiinu rcnddt~h'...,\z,93!) :IY.!ürvCnycildqwn a ~zt':n0yjig u gyógyi:;zcrlú.ri jogositványok visszavont~f';íra vonatkozó rendelkezések végrehajtúsa. A m. kir. minisztérium az 939 :IV. tc ának második bekezclósébrn kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: J.. Az 939:JV. tc. 2. ~-a alapján az emji_ tett törvény. -a értelmében zsirlónak tekintendő szenéi~'ektöl HnH:nn;. ib;:n JH:: esnek az enlitett törvény 2. -áln egjeiüit n9tes"ség alá. a részükre kiadott. illetö'.eg últaluk negszerzctt szt:nélyjogu gyóµ yszer_ tii.ri jogos:tváyokat az 9:38. évi nújus hó G. napjától számított három év eltelte után, tehát nz 9 ~. évi nájus hc' 5. napjától l;;:0zclőclö öt év alatt meg kell vonni. 2.. Az..cba negjelölt gy-óg~'szertári jogositványolrnt az alábbi időben és sorrendben )cell megvomli:

17 a) az 943. évi május hó 4. apjával, la a g3tógyszer& 3z a visszacsatolt terü.leteke a g ) óg yszerl:szi gyal\:orlat folytatásához ineg \:ivát ül\:ödésí engedélyt ne kapta m eg, vag~r a a g}róg ysze ész eddig a apig a ne.u y\ ehatodik életévét ép_ en töltötte be; ~ b). az 944. évi májos hó '. nap.iá val, a a gyógrszerész eddig a apig az ötvenha~ todik életévét még em töltötte be; e) az 9-J5. évi nújus ó ~. napjával, lu trv()o--v~zerész eddirr a na])iff a atvank.ette~ '~ L-.i e;,. "' '--'.. dik életévét még nem töltötte be; cl) az lmg. évi május hó,. napjával, la a gyógyszerész eddig a napig hatvanki Jencedilc életévét még nem töltötte be; e) az 0-7. évi inájus ó 4. napjával az n.)-d) potol;: alá nen tartozó jog-0'3itvá- ryoi::ut, ideértve azol:at ::i jogositvúnyokat is nnetvel\'. te):htetében az l87g :Xl\i. tc a alapján az elhuyt gyögyszerész ()z err"ét uao-;r l):iskorn Q'\-crnekeit haszoué- v 0,Y v<:: <:>.l '""' vezet illeti meg. 3.. A belügjtllüiszter a szenélyjogu gyógyszertári jogosit-;.'cí:ny icgvonúsúról az ércle_ kelt személyt legalább egy évvel a 2. -hnn megjelölt időpont előtt értesíti. 4.. ~Ia a g :;rógysze'tári jogositvún:yn~~k az I~_. -bm:.:~e~jdöl~ eng~cl~i~ese a gyúgyszertar~ ~ogo;:,lt\:dny atruhazasanak eno eclélyezése i~ ~nt, ':. Yss za~ronúsról szóló érte~ités kézhez:ete!elol. szamtott hat hónap eltelte után t;r.ieszt rlo kérehnet. a belüo'vniniszter a k_ér.~le;n-~. tel~in~et né_lkiil ha~ár~ zhat a jog; sbtva) nal-.. UJ bol valo engedelyezése tárgyú_ an. 5.. }\ jelen, rendelet kihirdetés:: napján lél hatalyba;.vegrehajtásárói a belüg:ln inisztctr gondoskodk. Budapest, 9'2. évi úprifö hó 28-án. 4:5 Eáll"'' Jfik/ós s. le., ldr. niniszterelnök..;\. ldr. nini~ztú:riun.i ; l.0-lh-2. :.\I. E. szánni renth h!(~ az,9:l~!:i'{. tc. 7.,~<.l nii8odik bekezdé. ~C ní'k r0grehajt,ísa túrgy<ihan. ~:..\. kil'. niniszteriun az. 9:}D:IV tc. _..., G,!,~ ',. ::.~-<. J<';, og:a:t f0ihatalnnzús alapján a ko\ etkezoket rendeli:.. \ ~"9, '".:: z... r-- J : V tc. 7. -n ásorlik bek:ez- ~esei'.~k renclelk~zéséhez képest az ernlitett s. el:-io l;_eke:de::;2bsn.n0gjeljlt olyan kereső~ fog!ak~ za.s_l:a!, a;elyben >az értel!niség i fog "]],9ztatottal, szarna ötnej kevesebb, érte]"

18 n~ 3é,!:..'i nu«knkö ;en eg,\' zsidót is csak alt~ kor lehet alkahazni, ha értelniségi nunkaw körben ncnzsicló is Yan foglalkoztatva. 2.. Az olyan nukaadó ellen, aki a jelen rendelet hatálybalépése előtti idöb2 nem felet rneg az ng~ :r\r. tc. 7. -úna~t násoclik bekezdésében fop;blt és a.i elen rendelet. ~-a szsrint értelnezett rendelkezésnek, az 939: IV. tc a első bekezdés snek 2. pontja alapján kihágás miatt bünvádi el.iúrást icitai -i-en lehet. ha a nunkaadó l~cresöforxlakozús{i.t nhbanhagyta vagy az.. rendelkezéseinek megfelelő intézkedést a iclcn rendelet hr.túl~~balép fr.sétől szánitott lurinc nap alntt negtette. 3.. Ez a rendeld kihirdetésének napján lép hatúlyba. Budapest, 0-!~. évi julius hó 7-én. Ii.rllla Miklós s k.. kir. ninisztereli"ök. ft!il99 99 ~ \\:fmlflli'~ lllí'~ I\ri:-:t<ilyo.-: B - vit :unink0szihnény ~ \.rnp.: : és 5.x2 ng, a és,5xl0 ng, 5x50 mg Tahl.: 20xl ug, 20x3 rng i\i. KIR. BELüGYJIINISZT.BHHJ)L.A. m. kir. beiiigynúniszter , n. i'ii. szií- nu rendelete. \. ritkább szövi:sii vizsziyó szfirc-t. { ;-; cbbiíl késziilt sebészeti J;:(itiiz{íszl'rek ha~znúlatánal: engedélyezése. 'h - A k.özegészségügy renclezéséröl szóló 87G:XIV. tc. 36. és 67. -ába kapott fel latalnazás alapján a következőket rendelem:.. A l'l. kiadúsu :\íag yar l~yóg-ysze:rköny\ Sebészeti li:ötözőszert:jt (Liga nina cjirurgica)'' fejezetében a vizszivó szü\'et (Teia depurata, Hydl'ophyl g-aze) és az ebből készült.sebészeti.kötüzőszerek fonlszúrnúra és a szövet e.g y folyóéterénel\: sulyúra vonatlrozó rendellrezését akl\:ént ótlositon hoo v a g yóg:{szertáral\: által további inté'zkecf'6- senúg a :í\'.iagyar c;yúgyszerk:öuy\ követel_ ITTJéyei.ieli: egyébltént linclenben negfelelö olyan vizszivú szövet, ill.::tőleg ehbé.il i;;észiilt olyan egyéb sebészeti kötüzbszerek ( pólyúk, 4/l

19 49 gi;ziek) is kiszolgáltathatók, amelyek egy megyzet.cn területen eo vüttesen Jecralább 8' anc ' e s, veti.ilek, fonalat O tartalnaz-nnl C és. amely vízszívó szövet fölró-m2terenek sulva legalább 2 gr Az. -ban emlitett ritkább szö\ ésü sebcszeti l;:ötő:őszerek csonagolásán a szövet egy negyzetcentiméterében föo-jalt fonalszámot fel kell tüntetni. ' A jelen rrndelet kihirdetésének na]jján lép hatályba. Budapest, 94. évi november hó 5.én. A miniszter helyett: d ;'. Jolinn Béla. s. k. iillamtitkúr. 3' :S:V. B. l\i. Bcliigynlinis:r.led rendelet. a J)eriphyllin kl'is!. ehl..' vczésii készit.nénynek, Inint rl'l'l'pt rai nlnuanva<rnak.. " az egyesitett- <Írf;Z<!lnío;ha vaiú fclr('feh f,ír<n.;{iha.,,,. '. A lviag\ u.>rszétffi ' o Gvó(rvszei-é~ " " " '. "' H'rr\c,.: t le' J..:..Je,,_,:;:-. L Elnöksé~.tún2k, yelivo_. logy az Egycsitt:tt (~vöo-v~ sz~rarszabás k:iegészitéseképen az Et!:v8stfi'st Hivatalos Közleményeinek EgyesüJeti Ér- ;tesitések" rovatában az alábbi k~szitményt a k.övetkczö szö\'eg:gel tsgye k.özz:é: Deriphyliin krist. (Theophyl!i'lCliaetha- olamin, kb. 'G százalék theophyllin tartalommal) 0. gr p, gr. 3.- P. Eg yl)e felhi von az Egyesületet arra is, hogy a fentebb emlitett készitményt az an. nak idejéll kibocsátandó u.i Egyesitett l~yóg yszerárszabásba "is ugyc.rneze éven vegye fel. Budapest, 94. nuvembel' hó 30-run. A minisztel' rendeletéből: Dr. Sicgler János s. k. bel üg;~;-ni. osztálytanácsos..:\. ni. kir. hl'li.i.t;y;nini:"~:lt~t ;).l l.!j:ll-\l!.. B. :\I, :<:r.. rl'ndeleíe..:\. Chinin~ l ;-; Cofft'inlarta!ntu gyúgy;-;:r.e~ rrii'. l:is:r.olgú!it~tú;-;únak ueg:--:r.igoritú:::a.. i~ k:özegészségügy rendez8séröl szúló 87G:XIV. te. '36. és 67. -ában kapott felhatuhazás alapjún a 'kl.l\'etkezőket rendelem:.. J.j.. g~yógyszerlúrtl.c (~hi"iii-nl. ('.offeinl. valnrit bárnel:,- sójukat tartalnazó gyúg> - szsrt, k.ülönleg:-:ssi?µ:ct. vag:y eg y3éges összetételü gyógyszet tovúbbi int.ézkeclésig csnk orvosi vé.ny alapjún szolgúltathatnak ki.

20 50 A. 2.. jelen rendelet -. l. lép hatályba. ' m e etesenek napj án Budapest, 9'. évi december hó 2-én A miniszter helyelt; d. Johan Bélri s. k. áuantith:ár.:: n. ldr, beliigyndnisztt~r :.;2.G:l2-9.. B,.. J endelete iz.... :~u. s..:.., egj seges iisszl'tét( lii tr.,...:: gyogyszer. g ogy~zerek es..tt on egef.segek.'fieniirzése t - b. adott, :->a. B I\.., argya.n In- ;- lt -.. ~ I. sz,unu korrendelcthez mele \f. szabaly rendelet niódosit í<:.. l '.. es negeszttese t-argyahan. A közegészségli o i etid. _. 876 XIV t ~ :"-'. - eze.ero szólo. e. 6. -aban kaiott í' ll. t,! nazas alapján a -, tj~. ~ \.O\ e.,_ezoket redelen: e ia a -.. A "'"' B i\i, _,: l'. szfünu rendelethez me -~,et szaba!yrendelet :' ~ :.kezdese akként móclostj 0-_ -~"rna_'. () bel----- j '. Dg\" a OVt>"\'SZ"l' 0..U Oll eg esseo f. e.,_ - másulvételéé:t l~~g-a ombahozi;ta!únak tuclofizetn -- P vizsgalati clijat kell. 2.. A B 'I. :.. mell"! Jt l ''. sz_amu endelethe ne sza Ja]yrendelet " ke.zclé~e ald-' t... -ana ' ( ) be-.., '...en odosul, hog y az évenkénti törzskönyvezési dij az egys~ges összetételü gyógjrszerre ézve 5.- P, a gyógysz erti.ilönlegességre ézve eclig 25.- P. 3.. Az egységes összetétel ü gyógyszerek és rr:vó...r~r3zcrkülöegessép:ek: 9t. évi április hó 6. napja óta történt árváltoztatásának ellenőrzési költségei fedezésére készi tményenjoént (törzsköyvi számonként) s árváltoztatásonként 2.- P dijat kell fizetni. 4.. Az -8. -ban Említett dijalrnt a m. Jdr. Postatalrnrékpénztár számu:,,b. \:.: Gyóg?,rszertész:itnényelt vizsgálata és forgalnáal: ellenőrzése, bevételi számla, nudapest" e]'nevezésli bevételi csekkszámlára kell befizotni. 5.. A jelen rendelet 9,2. évi január hó. napján lép hatályba. Budapest. 9'. évi chicember hú 29-én. clr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. le. m. kir. belügyminszter. ~"- \il.j!!j R. légzi) és értnozgatú k<>zpont zgatós7r,r~ Jnj. Sol, Tahi. PulviR

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben