Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon"

Átírás

1 Compass Program Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon Budapest-Miskolc 2009 Készítették: Apró Antal Zoltán Dr Bényei Andrásné Dr. G. Fekete Éva G. Szendrák Dóra Kovács Kamilla

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok A pályázat megvalósítása A szociális párbeszédről Regionalizmusról A tervezett komplex kísérleti program elemei Kutatás Kapcsolatépítés/hálófeszítés- partnerek, stakeholderek feltárása Képzések, fejlesztő programok Kommunikációs terv Jogi háttérmunka Időterv Fenntarthatóság (a programba bevontak hozzájárulása, nemzetközi pályázati lehetőségek) A kutatás Az empirikus kutatatás bemutatása Helyzetkép A Compass Program kérdőíves felmérésének kiértékelése A Compass program során elkészült személyes interjúk elemzése Dokumentumelemzés A Compass program dokumentumelemzése Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ foglalkoztatási célú együttműködései A foglalkoztatási paktumok Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács Fókuszcsoport Ajánlások, javaslatok A Compass program során felszínre került problémák Ajánlás a Compass program kutatása alapján a többszektorú együttműködés megvalósítására A regionális párbeszéd fórum lehetséges feladatai:

3 1. Bevezető gondolatok A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége (Nonprofit Szövetség) 1992-ben alakult. Az alapítók célkitűzése, amely az idő során nem változott, az volt, hogy a humán szolgáltatások terén - mintegy hét éve ezen belül hangsúlyosabban a foglalkoztatáspolitikában működő civil, nonprofit szervezetek számára érdekképviseletet, szervezett, komplex, koordinált érdekmegjelenítést nyújtson országos szinteken. A két esztendeje elindított szervezeti regionalizáció, kapcsolódva az államigazgatásban lezajló hasonló folyamatokhoz, lehetővé tette, hogy újragondoljuk a Szövetség működési szisztémáját, és lehetővé tegyük erős regionális érdekképviseleti tagozatok létrejöttét. A szervezeti megújulásnak azonban csak akkor van legitimitása, ha a társadalmi szereplők, jelenlegi és leendő partnereink, együttműködőink legtöbbje elfogadja ezt a törekvést, és egy-egy program mentén közös fellépésre látnak lehetőséget. A jelenleg futó Compass (Iránytű) program erre nyújt alkalmat. Compass (Iránytű) Program mit is jelent ez? A program szeretne irányt mutatni, olyan új irányt, ahol az együttgondolkodás felfedezésre váró színteréhez vezet az út. A program az ország leghátrányosabb helyzetben lévő észak-magyarországi régiójában tervezi kialakítani a társadalmi párbeszéd új, regionális fórumát annak érdekében, hogy a régió foglalkoztatási krízishelyzetében kedvező folyamatok, változások indulhassanak el. Olyan partnerek kooperációja jöhet létre, amelyben a résztvevők komoly társadalmi legitimitásukkal a hátuk mögött tesznek javaslatokat foglalkoztatási, esélyegyenlőségi, területfejlesztési, gazdaságélénkítési programokhoz. Ezek megvalósulásuk esetén magukkal hozzák a foglalkoztatottság növekedését, az inaktívak számának mérséklődését, a depresszív övezetek aktivitását. Olyan regionális léptékű együttműködés alakul ki, amelyre még nem volt példa, és amelyben a program végén a következő partnerek szinergiája jön létre. 1. civil szektor (mint kezdeményező), ide értve a klasszikus civil (egyesület, alapítvány) és nonprofit szerveződéseket a régióból, 2. munkaadók szervezetei, 3. munkavállalók képviselői (a két oldalt a munkaügyi tanácsokban képviseletet adó szervezetek reprezentálják), 3

4 4 önkormányzatok (ide érteve a települési és területi önkormányzatokat, távlatosan a regionális önkormányzat), 5. tudomány (a régió 5 felsőoktatási intézményének képviselete), 6. egyház (a négy történelmi egyház képviselői: vagy az egyházvezetők, vagy a szociális, foglalkoztatási területen érintett képviselőkön keresztül), 7. az állam (a munkaerő-piaci szervezet: munkaügyi központ, képző központ, munkaügyi felügyelőség - a fekete munka elterjedése miatt -, valamint szatellit intézményei: regionális tanács, regionális fejlesztési és képzési bizottság, regionális munkaügyi tanács). A kísérleti program megvalósítása során a platformban hét társadalmi szereplő, a foglalkoztatási helyzet áttekintése, javítása érdekében fogalmaz meg kezdeményezéseket, tesz javaslatokat, ideális esetben közreműködik a régió stratégiai céljainak újragondolásában. Az észak-magyarországi régió történelmi egyházainak szereplői két szinten is érintettek: a tudomány oldalán (az egri és a sárospataki főiskolák révén), valamint saját egyházi intézményeik, ill. saját fenntartású szociális-foglalkoztató szervezeteik révén. A kutatási szakaszban kérdőíveket és interjúkat (mélyinterjú és oral history-jellegű) készítünk olyan emberekkel, akik tudással, tapasztalattal rendelkeznek a társadalmi párbeszéd működéséről a régióban, a rendszerváltoztatás utáni időtől. A régió kiválasztása mellett nem csak a gazdasági és szociális klíma, hanem a résztvevők programhoz való pozitív, nyitott, befogadó attitűdje is szerepet játszott. Kiemelnénk ezek közük a Regionális Munkaügyi Tanács tisztségviselőinek felelős, előremutató hozzáállását, de a tudomány, az egyházak képviselői is megfelelő empátiát mutattak. A Szövetség kezdeményezésére, szociális partnerek bevonásával (SZEF - MKKSZ, MSZOSZ - MEDOSZ) egy, a szociális dialógust fejlesztő kísérleti program első szakaszára, összetett, több komponensből álló kutatás lebonyolítására kapott támogatást a Társadalmi Párbeszéd Központtól (TPK). A TPK a Munkaerőpiaci Alap támogatásából teremtett forrást a Szövetség számára elképzelése első, kutatási szakászának lebonyolítására. Így a program kutatási szakasza január elsejétől május 31-ig tart. A programon akkor kezdett el a Szövetség gondolkodni, mikor szembesült azzal, hogy sem a civil szervezetek, sem a társadalom további, megbonthatatlan talapzatát adó egyházi 4

5 szervezetek képviselői, sem a tudomány sokszor nélkülözhetetlen kutatói nincsenek jelen az országos és regionális érdekegyeztető, döntéshozó, döntés-előkészítő fórumokban, testületekben. Ilyenek többek között: az Országos Érdekegyeztető Tanács, a Munkaerőpiaci Alapot Irányító Testület, de ilyenek a Regionális munkaügyi Tanácsok, vagy a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok. De mások sem juthatnak szóhoz, hiszen a hagyományos alapokra épülő, a munkaadókat, a munkavállalókat képviselő szervezeteket magában foglaló egyeztetések, a Kormánnyal (önkormányzatokkal) kiegészülve nem érdekeltek a tripartit szerkezet megnyitására, multipartittá alakításában. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, nem lehet gyökerestül kitépni az eddig hellyel-közzel működő szisztémákat, építeni kell a tradíciókra, a jól bevált gyakorlatokra, a bizalmi, a humán és kapcsolati tőkére. A cél eléréséhez ezért kísérletként kidolgoztunk egy programot, amely bebizonyíthatja, hogy a sokszereplős érdekegyeztetés hatásfoka magasabb, mert legitimációja széles pilléreken nyugszik, partnersége erősíti a bizalmi infrastruktúra megroppant hálózatait. A program a tétje nagy, amellett, hogy a kutatási szakaszát májusig lezárjuk, szeretnénk a többi partnerrel egyetértésben a folytatáshoz pl. brüsszeli forrásokhoz folyamodni. A program a hazai szociális dialógus intézményrendszerét kívánja újragondolni, első lépésként régiós szinten, bevonni olyan aktorokat, akik nincsenek jelen, vagy csak formális a meghívásuk, esetleg a delegálási rendjük kimunkálatlan (pl. OÉT, GSZT, ORFT, MAT, Regionális egyeztető fórumok: RMT, RTT, RFKB - ezeknek mind van fragmentált módon legitimitásuk, melyet hosszú lenne kibontani és nem ennek a kutatásnak célja). Kiadványunk a tartalomjegyzékben feltüntetett előrehaladással eddigi eredményeinket foglalja össze olyan módon, hogy az egyes fejezetek, alfejezetek előtt az olvasó, a felhasználó, vagy csak a leírtakban elmélyedni akaró számára módszertani útmutatásokat is adunk annak érdekében, hogy hasonló kezdeményezések is azonos talajon állva nyissanak új és új fejezeteket a társadalmi párbeszéd, a közösségi beszéljük meg! programjaikhoz, megfelelve a tudományosság alapkövetelményeinek. 5

6 2. A pályázat megvalósítása A program a leghátrányosabb helyzetben lévő északmagyarországi régióban tervezi kialakítani a társadalmi párbeszéd új, regionális fórumát annak érdekében, hogy a régió foglalkoztatási krízishelyzete javuljon. Olyan partnerek kooperációja alakulhat ki, amelyben a résztvevők komoly társadalmi legitimitásukkal a hátuk mögött egyeznek meg olyan javaslatokban, foglalkoztatási, esélyegyenlőségi, területfejlesztési, gazdaságélénkítési programokban, amelyek megvalósulása magával hozza a foglalkoztatottság növekedését, az inaktívak számának mérséklődését, a depresszív övezetek aktivitását. Jelenleg a szociális dialógusnak makroszinten sincs olyan multipartit fóruma, amelyben a társadalmat alkotó legtöbb formalizáltan működő szereplő döntéseket hozhatna. A kísérleti program lehetőséget ad olyan együttműködés kialakítására, amelyben a civil társadalom, a tudomány, a történelmi egyházak képviselői az állami szakigazgatás, az önkormányzatok a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel egyenrangúan vehetnek részt egy régió életminőségének az alakításában. 2.1 A szociális párbeszédről Az alábbiakban szociális párbeszéd gondolatáról, hátteréről és intézményeiről, a regionalizmusról, annak európai és hazai kialakulásáról, a civil szervezetek társadalomban betöltött helyéről, végül az észak-magyarországi régióról szólunk. Tesszük ezt azért, hogy kísérleti programunkat megfelelő társadalmi és földrajzi, igazgatási és szervezeti keretek közé helyezzük. 6

7 Gondolatok a társadalmi párbeszédről A "szociális párbeszéd" kifejezés az 1980-as évek közepén bukkant fel először az európai szóhasználatban, és eredeti értelmében a munkaadók és a munkavállalók csúcs-szervezetei közötti kétoldalú, szakterminológiával szólva bipartit párbeszédet jelentette. Később a fogalom jelentése kiszélesedett, szinte gyűjtőfogalommá vált: mindazon formációkat, intézményeket értették alatta, melyek a munkaadók és munkavállalók intézményesített bevonására szolgáltak, beleértve a háromoldalú, azaz tripartit konzultációt és tárgyalásokat is. A civil szervezetek részéről alapvető kérdés, hogy hol vannak azok a közös pontok, ahonnan elindulva meg lehet teremteni a részvételi demokrácia, a társadalompolitikai stratégiai döntésekbe való beleszólás, véleményalkotás, a civil szervezeteken keresztül valóra váló, vagy ennek a lehetőségét megteremtő érdekartikuláció feltételeit? Mit tegyen a civil szervezet, ha nem szeretne a közvetlen demokrácia eszközeivel élni, akcionista módon fellépni, tüntetni, petíciózni, falragaszokkal, szórólapokon keresztül stb. tiltakozni? A társadalom megújulási készségének megerősítése és elegendő információhoz juttatása nélkül nem lehet "mélyebb rétegeket" bevonni a folyamatba. Enélkül viszont nincs sikeres uniós integráció, versenyképesség, társadalompolitika. Hiszen csak azzal a célkitűzéssel tud a társadalom egyes tagja azonosulni, amelynek elveit onnan ismeri, hogy kialakításába bevonták, véleményét meghallgatták, befogadták. Elmondható, hogy a szakadék leginkább a civil társadalom és a pártpolitika között van. A civil társadalmat szervezeti formában a civil szervezetek jelenítik meg, amely szerveződések a negatív mintát közvetítőt a Parlamentben látják, ahol társadalmi egyeztetés nélkül születnek a törvények. Annak ellenére, hogy a évi XI. Tv., a jogalkotási törvény szerint erre nem volna lehetőség. (A jogszabálytervezetek véleményezése: 27. A Kormány elé terjesztendő jogszabálytervezetről véleményt nyilvánítanak: a) a miniszterek,b) a szabályozásban érdekelt országos hatáskörű szervek vezetői, továbbá c) az érdekelt társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek.) A pártpolitikából való kiábrándulással párhuzamosan újjáélednek, gombamód szaporodnak a civil szervezetek. Ezek beleszólást követelve az ügyek alakításába, vissza szeretnék szerezni a "nagypolitika" által erőszakosan, paktumszerű megegyezéssel elfoglalt területeket. A társadalomkutatók szerint az így kialakított elitvezérelt társadalmat fokozatosan felváltja az elitkihívó (civil) társadalom, amelyben számon kérhetik a politikai döntéshozók teljesítményét. A rendszerváltozás utáni eufória, az, hogy van egy demokratikus, többpárti parlamentünk, láthatólag megszűnt, a presztízse elveszett, napjainkban is erodálódik. Sokat dolgoztak rajta a képviselők, tegyük hozzá maliciózus módon. Van ugyan egy alkotmányos 7

8 jogrend, vannak intézmények, csak legtöbbször nem működnek demokratikusan. Ezt a működést kell keményebben civil kontroll alá vonni, és abban a pillanatban a politika hátrébb fog húzódni, átengedi a közbeszéd terepét, féltve megmaradt presztízsét. A politikai kontroll eszköze a társadalmi dialógus, a szociális párbeszéd. Azonban a szociális dialógus, a társadalmi párbeszéd intézményrendszere folyamatosan átalakul. Az érzékelhető változást tükrözi a benne résztvevők, vagy az őket kialakítók politikai erejét, szándékát. Ugyanakkor az európai trendnek is igyekszik megfelelni, mikor olyan formákkal lép ki az érdekegyeztetési küzdőtérre, amelyek a tradicionális képleteket, a hagyományosnak mondható munkaadó-munkavállaló-kormány (önkormányzat) háromszöget a szakzsargon alapján tripartit struktúrát - sokszögesíti, és közelít a kerekasztal eszméjéhez, ahol már nincsenek is sarkok, hanem mindenki egyenrangú félként és jogosítvánnyal fejti ki a véleményét, ad hangot az általa képviseltek szándékának. (Artúr király és hét lovagja a monda szerint az egyenlőséget és a testvériséget jelképezve ültek a legendás kerekasztal köré.) A helyzet történetiségét a parlamenti demokrácia 1990-ben kialakított intézményesüléséből, a pártokra épített egykamarás parlamentből is lehetséges megközelíteni. Ekkor az Ellenzéki Kerekasztal mellett ülők döntésének következtében becsukódott a jogalkotás közvetlen ajtaja olyan, a társadalmat átszövő, tekintéllyel, legitimitással, támogatottsággal, erkölcsi tőkével rendelkező szervezeti formák előtt, mint a kamarák, az egyházak, a szakszervezetek, és mondanivalónk szempontjából fontos aktorként a civil szervezetek. A civil szervezetekről el lehet mondani, hogy a rendszerváltozás hajnalán még alig voltak láthatók, súlyuk, befolyásuk szinte kimutathatatlan volt. Tegyük hozzá, hogy a jogilag a megalakulásukat a évi II. törvény az egyesülésről tette lehetővé. Sok víz folyt le azóta a társadalmi-gazdasági szerkezetátalakulás hömpölygő folyóján, miközben napjainkra jelentősen átalakult a társadalom szerkezete. A magyarországi kérdés az egyenlőtlenségek kedvezőtlen alakulásában tehát az, hogy a vissza nem fordítható egyenlőtlenségek hogyan befolyásolják a társadalmi mobilitást, vagy egyszerűbben, egyáltalán, a társadalmi javakhoz való jutás lehetőségét? Az egyenlőtlenségek miként befolyásolják közszolgáltatásokhoz, az oktatási rendszerhez, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, miként segíthet egyáltalán e két fő alrendszer az érintetteken? Én ennek megállításában, visszafordításában milyen módon vehetnek részt a civil kezdeményezések, a harmadik szektor? 8

9 A társadalom átalakulásával, a szociális szükségletek növekedésével párhuzamosan azonban a civil szektor megerősödött. Nem csak a szervezetek számát, hanem vállalt, legtöbb helyen már nélkülözhetetlen, filantróp tevékenysége, immár makrogazdaságilag is kimutatható, értékelhető gazdasági szerepvállalása, mindebből következően társadalmi befolyása, akkumulálódott társadalmi tőkéje miatt. A társadalom-politikai érdekegyeztetés megkövesült alakzatai azonban mit sem változtak, még a sűrű politikai viharok hatására sem. Az európai szociális dialógusnak sokféle formája létezik, a bipartit, kétoldalú (ágazati) szinttől a tripartit, háromoldalú, (a munkaadókat, a munkavállalókat és a kormányt/önkormányzatokat egymás mellé ültető) formáktól a multipartit, a civil, egyházi szervezetek, önkormányzati és más szakmai szövetségek számára terepet biztosító megjelenésekig. Ezek mellett egyre jelentősebb a szerepe az önkéntes együttműködéseknek és harmonizációnak, elsősorban az ún. nyílt koordináció (Open Method of Co-ordination) keretein belül. Ezt az együttműködési formát hivatalosan a 2000 márciusában tartott lisszaboni Európai Tanács vezette be a lisszaboni stratégia támogatására, melynek kettős célkitűzése az európai versenyképesség és a szociális biztonság növelése. Ebben a nyílt koordinációs folyamatban a tagállamok és a Bizottság civil szervezetek bevonásával közösen határozzák meg az elérendő fő célokat. A tagállami politikákat folyamatosan figyelemmel kísérik meghatározott indikátorok alapján, és a tagországok a különböző jelentések segítségével tanulhatnak egymástól. A folyamatban a részvétel önkéntes (ezzel a tagállami szuverenitás illúziója nem sérül), ám jelentéseket és akcióterveket készíteni kötelező, és a normatív célkitűzések melyek az európai szociális modell szerves részét képezik mindenki számára iránymutatóak. A nyílt koordináció fő szociális területei a foglalkoztatás (Európai Foglalkoztatási Stratégia), a társadalmi befogadás (social inclusion) és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, illetve a szociális védelem (a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek modernizációja). A politikai pártok is foglalkoztak a civil szervezetek társadalom- és szak-politikaformáló szerepével. A legutóbbi választás pártprogramjait figyelembe véve a jelenlegi parlamenti pártok az alábbiakat vetették papírra: 9

10 A szociális dialógusról és a civil kapcsolatokról a 2006-os pártprogramokban MSzP SzDSz Fidesz MDF - A civil szervezetek, közösségek nélkülözhetetlenek az összetartó társadalomban. Fejlesztjük és korszerűsítjük a civil szervezetek működésének jogi és pénzügyi feltételeit. Tiszteletben tartjuk a civil szervezetek autonómiáját és politikai függetlenségét. - Egyetértéses demokráciát akarunk, olyat, ahol megvalósul a hatalom megosztása, ahol működnek a társadalmi párbeszéd intézményei; ahol a hatalmon lévők döntéseikbe bevonják a civil társadalmat és az érdekképviseleteket. - Új alkotmányt készítünk. A demokratikus jogállamiság kereteinek pontosítása, valamint a korszerű államszervezetre vonatkozó követelmények megjelenítése érdekében szükségesnek tartjuk a széles körű társadalmi konszenzuson nyugvó új alkotmány elfogadását. Az új alkotmány magában foglalja az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézményeit. - Minden társadalompolitikai elgondolás megvalósulásának garanciája a civil kontroll megléte, ezért fontos, hogy a döntések s a döntés-előkészítés nyilvános legyen. A döntések végrehajtásának garanciája az intézményrendszerek átláthatósága és az állami pénzek követhetősége. - Ellenezzük a szólásszabadság csorbítását, szélesítjük a közügyek vitatásának szabadságát, védjük az internet szabad kommunikációs terét az állami eszközökkel való korlátozással szemben. - A civil kontrol úgy valósuljon meg, hogy a döntések nyilvánosak, az intézmények átláthatóak, az állami pénzek követhetőek legyenek. - 3,2 millió honfitárs részvételével lezajlottak: a Nemzeti Petíció, a Nemzeti Konzultáció, a Gazdasági Konzultáció, a Budapest Fórum, az Ország-értékelő beszélgetések, az Ország-építő találkozók. Ezeken minden megjelent civil szervezet kifejthette a véleményét, amelyeket a Párt Programja tükröz. - Párbeszédet és közös döntést igénylünk és valósítunk meg. Az elmúlt évek legnagyobb hibája: a kormány átgázolt mindenkin. Nem hallgatott senkire, se az egyesületeire, se az állampolgárokra. Szembe ment mindenkivel, és nem állt szóba senkivel. - A Második Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT2) a reálszféra, a gazdasági érdekképviseletek, illetve a gazdasági kamarák bevonásával kell kidolgozni, végrehajtani. Szakmai egyeztető fórumok felállítását kezdeményezik. Ugyanakkor be kívánjuk vonni a civil szervezeteket a döntéshozatalba. - Az autonóm civil társadalom megerősítésére van szükség. Szorosan együtt kívánunk működni a hazai és a nemzetközi civil szervezetekkel a döntések előkészítésében, a döntéshozatalban is. Ennek érdekében módosítani kívánjuk a lobbi-, a jogalkotási-, valamint a választási törvényt. Civil szervezeteknek költségvetési forrásokra van szükségük a kapacitásaik fenntartásához, bővítéséhez. 10

11 2006-ban elkészült a második civil stratégia, mely a Kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei címet kapta és jelentős társadalmi vita után került elfogadásra. A stratégia (jelen szóhasználat szerint irányelv) öt pillérre épül: 1. pillér A társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése (Az együttműködési mechanizmusok, fórumok és kommunikációs csatornák folyamatos működtetése, a partnerség erősítése, az érdekegyeztetés kiszélesítése, civil delegáltak az érdekegyeztető, szakmai testületekbe, nyitottság a kormányzat civil szektor közötti megállapodás megkötésére) 2. pillér A jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása (Nyilvántartások, adatbázisok, szervezeti kataszter, projekt atlaszok, egységes terminológia, az önkéntes tevékenység segítése, közhasznúsági minősítés áttekintése, az SZJA 1 %-ra vonatkozó beszámolók, valamint közhasznúsági jelentések közzétételének egyszerűsítése 3. pillér A civil szervezetek hatékony működésének elősegítése Évenkénti teljes körű nonprofit statisztikai adatfelvétel, nonprofit speciális ismeretek oktatása, tananyagok és tankönyvek, taneszközök fejlesztése, kutatások támogatása, eredményeik hasznosítása 4. pillér Az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése A közpénz-felhasználás szigorú követelményeit össze kell egyeztetni az egyszerűbb, kevésbé bürokratikus, pályázóbarát eljárásokkal, a civil szervezetek támogatását szolgáló állami források pályázati keretben kerüljenek elosztásra, a központi költségvetés forrásaiból pályázati támogatást elnyerő civil szervezetek egységes nyilvántartása, a magánadományozás ösztönzése, elektronikus pályáztatás rendszerének bevezetésére, a működési tapasztalatok birtokában indokolt a Nemzeti Civil Alapprogram szerkezetének koncepcionális áttekintése, az eljárási szabályok szükség szerinti módosítása. 5. pillér Az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek részvételének elősegítése Az államnak szüksége van közfeladatai magas szintű ellátásához a civil szektor erőforrásaira (humán, szellemi, anyagi, technikai, eljárási és információs értelemben egyaránt). Ezért minden szinten elő kell segíteni a civil szervezetek állami és önkormányzati közfeladat- 11

12 ellátásban történő részvételét; a szervezeti kapacitás növelés, szolgáltatói szerephez való alkalmazkodás segítése, a közfeladatok ellátása terén az állami - civil együttműködés fejlesztése igényli a civil részvétel előtt álló jogi, eljárási, adminisztrációs, anyagi és technikai akadályok lebontását, s az együttműködésekhez szükséges információs, szervezeti, intézményi és eljárási feltételek, segítségek biztosítását. Általánosságban megállapítható, hogy az Irányelvekben foglaltak megfelelnek a nonprofit szervezetek és a kormányzat közötti kapcsolatok új alapokra való helyezéséhez. A kormányzat ezúttal nem a kormányzat egészére vonatkozó stratégiát alkot, hanem irányelveket határoz meg. Ennek elfogadása után az ágazati minisztériumok felelőssége és feladata, hogy az irányelvekben megfogalmazottak szerint ágazati szintű intézkedési terveket készítsenek. Ha összehasonlítjuk a 2002-es stratégiát és a évi irányelveket, láthatjuk, hogy jelentős átfedések találhatók bennük, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy óta az elképzelésekből csak kevés realizálódott. 2.2 Regionalizmusról Ha Európának lenne vallása, az a regionalizmus lenne mondta Michael Lake, neves politikus. A regionalizmusban ragadhatók meg ugyanis legközvetlenebbül az unió alapértékei: a szubszidiaritás, a partnerség, a szolidaritás. A fenti képen láthatjuk az unió régiós szerkezetét, pirossal azokat a területeket, amelyek a kohéziós politika célterületei. Ez a politika segíti az elmaradott területek felzárkóztatását, a leszakadás megállítását, visszafordítását, az ott élők életminőségének javítását. A régió alatt egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzőket magában foglaló s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet értünk. A régiók 12

13 létrejöhetnek politikai okok következtében, amikor egy adott állam területén belül, az állami feladatok dekoncentrálására (ekkor a végső döntést nem engedi ki a kezéből), vagy decentralizálására (ebben az esetben teljes mértékben átruházza a döntési kompetenciákat), a különböző közigazgatási funkciók elosztására földrajzilag elhatárolt területi egységeket - tartomány, megye, járás - alakítanak ki. Gazdasági okok is hozzájárulhatnak a régiók kialakulásához. A kulturális értékek azonossága (regionális identitás), azok alkotóelemeinek fenntartása, szintén meghatározója lehet valamely területi egységnek. S végül a fejlesztés, a jövőépítés érdekében is lehatárolhatnak területi egységeket, amelyek a sajátosságaik - pl. általános elmaradottság, ágazati válság, munkanélküliek magas aránya, egyoldalú gazdasági szerkezet stb. - miatt, egységes megújításra szorulnak. Ez a lehatárolás azonban már legtöbbször kötődik a közigazgatási határokhoz A XXI. századba lépő európai kontinens egyik meghatározó folyamatának az egységesülés tekinthető. Az új tagállamok és a társult országok mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt a korábbiaktól eltérő feladatokat hordoznak a politikai és a gazdasági együttműködésben. Az egységes közösségi politikában a szolidaritás, a méltányosság és az igazságosság elvén nyugvó, a területi kohéziót erősítő és a regionális különbségeket mérséklő fejlesztési célkitűzéseket kell a versenyképességet fokozó, innovatív intézkedésekkel harmonizálni. A két fejlesztési paradigma összehangolásának meghatározó színtere a régió, hisz a termelési tényezők, a humán erőforrások és a természeti környezet "finomszerkezeteinek" összeillesztéséhez, a demokratikus hatalomgyakorláshoz és a társadalomfejlesztés programozásához ez a térbeli keret tűnik a legoptimálisabbnak. A nemzeti kormányzati szint funkciói átrendeződnek, egyre több döntési jogosítványt decentralizálnak. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedben az európai fejlődés egyik sajátossága a hatalom regionális szerkezetének megszilárdulása, a regionalizmus volt. Magyarországon sem alulról építkezve, sem felülről kezdeményezve nem jöttek létre valós gazdasági, vagy politikai szerepet betöltő régiók. Igaz, az Európai 13

14 Unióban is vontatottan bontakoznak ki az Európai Unió központi statisztikai szervezete (Eurostat) által még 1988-ban kidolgozott területi statisztikai rendszernek (NUTS) megfelelő régiók, pedig az EU gazdaságpolitikájában mindig szerepet játszott a regionális szemléletű gazdaságfejlesztés, melynek alapvető célja az EU régiói közötti együttműködés hasznosítása, illetve fejlettségi szintekben meglévő különbségek közelítése volt. A hazai regionalizáció kibontakozását több más mellett, mint például a világos célrendszer, a tisztánlátás hiánya mármint, ami a regionalizáció versenyképességbeni szerepét illeti főleg a történelmileg kialakult erős megyerendszer akadályozza. A tervezési-statisztikai régiók megfelelnek az NUTS II szintnek. Magyarország hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az évi XCII. törvény értelmében, ami az évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS 1 ) nyugvó támogatási rendszer miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága. A local administrative units (nem használt magyar megnevezésével: helyi közigazgatási egységek), rövidítve LAU-ként is ismert beosztás két szintre, a LAU 1-re (korábban NUTS 4) illetve LAU 2-re (korábban NUTS 5) tagolódik. 1 Az Európai Unió egységes statisztikai rendszere a NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). 14

15 Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod- Az egy főre eső GDP a közösségi átlag százalékában az egyes régiókban Magyarország Közép- Magyarország Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld (EU-27= 100%) Forrás: Eurostat Az észak-magyarországi régióról Régió neve Terület (km²) Népesség Népsűrűség (fő/km²) Megyék Megyei városok jogú Észak- Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Miskolc, Salgótarján Eger, Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja: Miskolc. A régió északon Szlovákiával, keleten pedig Ukrajnával határos. A régió területe km2, amely az ország 15

16 területének 14,4%-át teszi ki. Terület és népesség tekintetében a régió a negyedik helyen áll Magyarországon. Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb régiója. Területén találkozik az Északi-középhegység és az Alföld. Ásvány- és nyersanyag vagyona közül építőanyagban való gazdagsága, valamint jelentős lignittelepei emelhetők ki. A régió jelentős ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bővítik. Az észak-magyarországi régió feltehetően középtávon is a magyar regionális politika egyik első számú célterülete marad. A korábbi beavatkozások hatásainak mérlegelése, a térség belső adottságai, valamint a térséggel szembeni országos elvárások lehetőségei mentén kell megfogalmazni a régió felzárkóztatási programját. A régió természeti erőforrásainak jelentős része (barnaszén, vasérc) leértékelődött, mások (réz, nemesfém) kiaknázása a nemzetközi gazdasági lehetőségektől függ. A régió piac- és versenyképes természeti erőforrásai részben az építőanyag-iparhoz, részben pedig az erdőgazdasághoz, valamint a turizmushoz kapcsolódnak. Az észak-magyarországi régió egyike volt Magyarország azon területeinek, amelyek a XIX. század végén és a XX. század elején meghatározó szerepet játszottak az ország iparának, vasútépítésének és kereskedelmének fejlődésében. A régiót alkotó vármegyékben (Abaúj-, Zemplén, Borsod, Gömör és Kishont, Heves, Nógrád és Hont) több, gyorsan fejlődő ipari központ és jelentős iparvállalat működött, amelyek nemcsak ezen országrész, de az egész ország gazdasági fejlődése motorjainak számítottak. A terület fejlődése lassult, és az itteni iparvállalatok komoly nehézségekkel kerültek szembe 1920 után, amikor gyakorlatilag teljesen megszakadtak a Cseh-Szlovákiához került területekkel való hajdan virágzó gazdasági kapcsolatok. A XX. század végére az ipari leépülés és a transzformációs visszaesés eredményeként gyökeresen megváltozott a térség gazdaságának helyzete. A XXI. század elején az északmagyarországi régió több gazdasági mutató szerint is Magyarország elmaradott és lemaradó területeihez tartozik. A 90-es évek transzformációs visszaesése e régiót több szempontból is erőteljesen érintette: az ipari és a mezőgazdasági termelés jelentős visszaesése iparágakat és az őket kiszolgáló cégcsoportokat sodort el, miközben nagyfokú társadalmi átalakulás ment végben a térség munkaerőpiacán. Mindezt pedig a térségen belüli társadalmi különbségek 16

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben