Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem"

Átírás

1 Biztosító megbízottja: Bejelentõ neve: Telefon/fax: A megbízott kódja: Azonosító okmány száma: A szerzõdõ személyének módosítását abban az esetben végezzük el, ha a személyes azonosítás (lsd. Hasznos tudnivalók!) megtörtént, illetve a nyomtatvány hiánytalanul kitöltve és aláírva érkezik társaságunkhoz. Módozat: erzõdõ neve: ületési ideje: Telefon/fax: Biztosított neve: ületési ideje: Telefon/fax: Jelenlegi szerzõdõ lemondó nyilatkozata a fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdés szerzõdõi jogairól (Csoportos beszedési megbízást, vagy átutalási megbízást a számlavezetõ pénzintézetnél vissza kell vonni!) A fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdés szerzõdõi jogáról 20 hónap 1-jétõl (Elõzõ adóévre visszamenõleges dátum nem adható meg!) lemondok, szerzõdõi jogaimat nem kívánom gyakorolni. A megadott dátumig a díjfizetési kötelezettség engem terhel/terhelt.erzõdõi jogaimat átruházom az új szerzõdõként megnevezett személy javára, és tudomásul veszem, hogy ezen jogokat a megadott dátumtól az új szerzõdõ gyakorolja. Jelenlegi szerzõdõ nyilatkozata eseti/rendkívüli díjról (A megfelelõ négyzetet kérjük x-szel jelölni!)* Az általam befizetett eseti/rendkívüli díjat átruházom nem ruházom át** az új szerzõdõre, szerzõdésemen nincs eseti/rendkívüli díj, *Amennyiben a fentiek egyikét sem jelöli x-szel, és a szerzõdése eseti/rendkívüli díjból származó befektetési egységgel rendelkezik, úgy tekintjük, hogy ezeket a befizetéseket az új szerzõdõre átruházta. ** Ha az eseti/rendkívüli díjat nem ruházza át az új szerzõdõre, akkor kérjük, hogy az alább megadott (megfelelõ) nyomtatvány hiánytalanul kitöltött és aláírt példányát csatolja. Nyomtatvány hiányában a részleges visszavásárlást, és a szerzõdõ személyének módosítását nem tudjuk végrehajtani! (www.generali.hu) Befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetén, eseti díj visszavásárlásakor Nyilatkozat Aranyszárny biztosítások részleges visszavásárlásához (Forint alapú életbiztosítási szerzõdés esetén) Nyilatkozat részleges visszavásárlásról Aranyszárny Euró befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz (Euró alapú életbiztosítási szerzõdés esetén) Klasszikus életbiztosítás esetén, rendkívüli díj visszavásárlásához Nyilatkozat rendkívüli befizetés visszavásárlásáról Jelenlegi szerzõdõ (nem magánszemély szerzõdõ esetén a biztosított) nyilatkozata adókedvezmény összegének érvényesítésérõl (A megfelelõ négyzetet kérjük x-szel jelölni!) Nyilatkozom, hogy a fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdés szerzõdõjeként és/vagy biztosítottjaként a módosítást megelõzõ három teljes adóévre az alábbi adókedvezmény összegét vettem igénybe. Nyilatkozom, hogy a jelenlegi adóévben az eddigi befizetéseim alapján Ft után járó adókedvezményt kívánok érvényesíteni. (Kérjük, hogy az adóigazolás kiadása érdekében, a következõ adóbevallás határideje elõtt társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot.) Jelenlegi szerzõdõ aláírása (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét) Jelenlegi és új szerzõdõ nyilatkozata a befizetett díjakról Kijelentjük, hogy a fent megadott idõpont elõtti rendszeres díjat/díjakat a jelenlegi szerzõdõ, az azt követõ rendszeres díjat/díjakat az új szerzõdõ fizette/fizeti meg. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a magánszemély helyére 10 éven belül nem magánszemély lép, akkor az a magánszemély szerzõdõ vonatkozásában rendelkezési jog gyakorlásának számít. (lásd. Hasznos tudnivalók!) Jelenlegi szerzõdõ aláírása (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét) (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét) Biztosított hozzájáruló nyilatkozata A fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdés biztosítottjaként hozzájárulok a szerzõdõ-módosítás végrehajtásához. Biztosított aláírása (Kiskorú, vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselõ szülõ, gyám, gondnok) Ny. sz.: 13317

2 Új szerzõdõ átvállaló nyilatkozata A fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdésre a jelenlegi szerzõdõ személy jogait és kötelezettségeit 20 hónap 1-jétõl átvállalom, és tudomásul veszem, hogy az életbiztosítási szerzõdés alapján érvényesíthetõ adókedvezménnyel, a szerzõdéssel összefüggõ esetleges adófizetési és járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatban az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) tud tájékoztatást adni. Élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetén: Tudomásul veszem, hogy a jövõbeni visszavásárlás, részleges visszavásárlás vagy rendszeres pénzkivonás esetén a Generali-Providencia Zrt. mint kifizetõ, a hatályban lévõ törvények szerint, valamint a biztosítási feltétel és kondíciós lista alapján szolgáltat. Új szerzõdõ/díjfizetõ adatai magánszemély esetén Családi és utónév: ületéskori név (ha különbözik): ületési hely, idõ: Állampolgársága: Anyja születési neve: Levelezési címe (ha különbözik): Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa, száma: Kinek a nevében jár el? (A megfelelõ rész elõtti négyzetet x-szel kell jelölni!) (Tényleges tulajdonos adataival azonosítási adatlap kitöltése kötelezõ!) természetes személyként magam nevében járok el természetes személyként az alábbi személy nevében járok el* Megnevezett személy: *Új szerzõdõ személyétõl megbízási szerzõdésre, vagy meghatalmazás csatolására van szükség. A szerzõdésnek/meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy a megbízott a szerzõdõ módosítás végrehajtásának elindításában eljárhat. Új szerzõdõ adatai nem magánszemély (cég) esetén Név (hosszú név): Név (rövidített név): ékhely/magyarországi fióktelep címe: Fõ tevékenységi köre: Levelezési címe: Cégbejegyzés száma, kelte: Adószáma: Képviseletre jogosult beosztása: Családi és utóneve: ületéskori név (ha különbözik): ületési hely, idõ: Állampolgársága: Anyja születési neve: Levelezési címe (ha különbözik): Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa, száma: Kinek a nevében jár el? (A megfelelõ rész elõtti négyzetet x-szel kell jelölni!)** a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el. a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet a tényleges tulajdonos nevében jár el. (A szerzõdõ módosítás végrehajtás elindításában eljáró személyt azonosítani kell, azonosítási adatlap kitöltése és csatolása kötelezõ!) Megnevezett személy: (Tényleges tulajdonos adataival azonosítási adatlap kitöltése kötelezõ!) ** Jogi személy esetén cégszerû aláírás szükséges, nyilatkozó a jogi személy. Az új szerzõdõtõl megbízási szerzõdésre, vagy meghatalmazás csatolására van szükség. A szerzõdésnek/meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy a megbízott a szerzõdõ módosítás végrehajtásának elindításában eljárhat. (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét)

3 Díjfizetés módja A szerzõdést az alábbi módon kívánom fizetni csekk inkasszó (Kitöltött csoportos beszedési megbízás csatolása kötelezõ!) átutalás* *Átutalás esetén számlaszám: (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét) Azonosítás Az új szerzõdõ személyének módosításához, és az ehhez szükséges azonosításhoz, személyes megjelenés szükséges, ezért kérjük, hogy a kitöltött nyomtatvánnyal együtt keresse fel az Önhöz legközelebbi kirendeltségünket, vagy a szerzõdés tanácsadóját. Amennyiben az új szerzõdõ nem magánszemély (cég), abban az esetben a céget képviselõ személy azonosítására is szükség van. Ebben az esetben a cég megfelelõ irataival együtt, személyes megjelenésére van szükség. Azonosítás hiányában a szerzõdõmódosítást a biztosító nem hajthatja végre. Kedvezményezett személyének módosítása Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az új szerzõdõ nem közli a kedvezményezett/ek személyének módosítási szándékát, akkor a biztosítás kedvezményezettje/i az eredeti kötvénynek megfelelõen változatlanul marad/nak! kedvezményezettek személyét nem kívánom módosítani ületési neve: ületési hely, idõ: Anyja születési neve: ületési neve: ületési hely, idõ: Anyja születési neve: ületési neve: ületési hely, idõ: Anyja születési neve: Biztosított hozzájáruló nyilatkozata A fenti kötvényszámú életbiztosítási szerzõdés biztosítottjaként hozzájárulok a jelen okirat szerinti kedvezményezett-módosítás végrehajtásához. Biztosított aláírása (Kiskorú, vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselõ (szülõ, gyám, gondnok) Új szerzõdõ (Jogi személy esetén cégszerû aláírás, pecsét) aláírása

4 Biztosító tölti ki! Az alábbi dokumentum/ok kerültek átadásra: Az új szerzõdõ (magánszemély, cég esetén a céget képviselõ személy) dokumentumokkal együtt személyesen megjelent, az azonosítás megtörtént. Biztosító megbízottja Just kódja Büntetõjogi felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a szerzõdésre vonatkozó adatokat, feltételeket, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetén az érvényes kondíciós listát, kötvényt átadtam/átvettem, megismertem. Jelenlegi szerzõdõ aláírása (Jogi személy esetén cégszerû aláírása, pecsét) (Jogi személy esetén cégszerû aláírása, pecsét) Biztosított (Kiskorú, vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselõ szülõ, gyám, gondnok aláírása) Biztosító tölti ki! / Fenti módosítás elvégzése SZKK hatáskörbe tartozik. Kirendeltségre érkezett: Biztosító megbízottja: Kódja: SZKK/VIG-re érkezés: Ügyintézõ neve:

5 Hasznos tudnivalók! Kérjük, figyelmesen olvassa el! Azonosítás Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján a biztosítónak azonosítania kell az életbiztosítási szerzõdés szerzõdõjét. Az azonosítás elvégzéséhez szükséges a természetes személy azonosító okmányainak bemutatása, a személyazonosító adatok Ügyfelünk által igazolt rögzítése. Ezért az azonosítás és szerzõdõ módosítás elvégzéséhez személyes megjelenés szükséges. ervezet/cég esetén a szervezet/cég létrejöttérõl, bejegyzésérõl szóló, 30 napnál nem régebbi okiratok (nyilvántartásba vételrõl vagy bejegyzésrõl szóló határozat, cégkivonat), továbbá aláírási címpéldány bemutatása és az adatok Képviselõ által igazolt rögzítése szükséges. Amennyiben az új szerzõdõ nem természetes személy, abban az esetben a szerzõdõt képviselõ természetes személy azonosítására is szükség van. Kérjük a céget képviselõ természetes személyt, hogy a cég azonosításához szükséges összes dokumentummal együtt szíveskedjen személyesen megjelenni a Generali-Providencia Zrt. valamely hivatalos helyiségében. Kérjük, hogy az azonosítás elvégezhetõsége érdekében kövesse munkatársunk útmutatását. emélyes azonosítás hiányában a szerzõdõ-módosítást a biztosító nem hajthatja végre. Tájékoztatás adókedvezmény igénybevételérõl (SZJA 1995.évi XCVII. törvény A biztosítások kedvezménye alcím alatt olvasható rendelkezések) 42. (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a 7. számú mellékletben meghatározott módon és feltételekkel belföldi székhelyû biztosítóval kötött élet- és nyugdíjbiztosítás a) adóévben megfizetett díjának 20 százaléka, valamint b) adóévben megfizetett díjából az elõzõ adóévben megfizetett díjat meghaladó rész további 10 százaléka (biztosítási adókedvezmény). (2) A magánszemély által igénybe vehetõ biztosítási adókedvezményre jogosító befizetést a magánszemély a biztosító által kiadott igazolás alapján érvényesíti. (3) Az (1) bekezdésben említett jogcímen levont összeget húsz százalékkal növelten kell arra az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig megfizetni, amely adóévben a magánszemély a 7. számú mellékletben foglaltak szerint a rendelkezési jogát a szerzõdéskötést követõ 10 éven belül gyakorolja. (4) A (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli azt a levont összeget, amelynek a levonását megalapozó befizetés évének utolsó napjától számított három év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. íves tájékoztatásul közöljük, hogy a biztosítási adókedvezmény a személyi jövedelemadóról szóló törvény 7. számú mellékletében írt feltételeknek megfelelõ életbiztosítási szerzõdésekre befizetett eseti díjak után is igénybe vehetõ az eredeti szerzõdõ nyilatkozata szerint (a szerzõdõcsere alkalmával az új szerzõdõ az eseti díjakra vonatkozóan az eredeti szerzõdõjével ellentétes nyilatkozatot nem tehet). Ha azonban a szerzõdõ az eseti díjakra vonatkozóan is adókedvezményt kíván érvényesíteni, akkor az eseti díjakra vonatkozó részleges visszavásárlás is rendelkezési jog gyakorlásának minõsül, és ilyen részvisszavásárlás esetén a szerzõdõ a szerzõdés teljes tartamára mind a rendszeres, mind az eseti díjakra vonatkozóan elveszíti az adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó jogosultságát. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a szerzõdés tartama során, a nem magánszemély szerzõdõ díjfizetést teljesít(ett), akkor a magánszemély részére ezt követõen kifizetett részleges visszavásárlás, rendszeres pénzkivonás, valamint teljes visszavásárlás esetén a kifizetendõ összeg az alábbiak szerint kerül meghatározásra. A biztosító kiszámítja a tranzakcióban érintett befektetési egységek biztosítási feltételekben meghatározott visszavásárlási értékét. Az így megkapott összeg a magánszemély szerzõdõ(k) által befizetett díjak összegének erejéig adómentes és 100%-ban kifizethetõ. Az ezen felüli rész visszavásárlási értéke a biztosítási feltételekben meghatározott visszavásárlási összeg 90%-a. Ez az összeg a hatályos jogszabályok szerint személyi jövedelemadó alapjául szolgál, amely után a biztosító a mindenkori hatályos ja törvény alapján adóelõleget von le. A szerzõdõ magánszemély által befizetett díjakból a kifizetésnél figyelembe vett rész a késõbbi, újabb részleges visszavásárlás, rendszeres pénzkivonás esetén vagy a szerzõdés visszavásárlásakor nem vehetõ figyelembe. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény alkalmazásában a rendelkezési jog gyakorlásának minõsül a törvényben írt tartalommal: a) a szerzõdés megszüntetése, b) a visszavásárlás (ideértve a rendszeres pénzkivonást is), c) az értékesítés, d) a törvényben felsorolt kivételekkel a szerzõdés módosítása, e) az egyéves vagy annál hosszabb lejáratú kötvénykölcsön felvétele, f) az egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsön egynél többszöri felvétele, g) nyugdíjbiztosításnál a szerzõdéskötéstõl számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás - pénzben vagy más egységben kifejezve - csökkenõ összegben, illetve egy összegben történõ igénybevétele, azzal, hogy az a)-d) pontokban említett esetet nem kell a rendelkezési jog gyakorlásának tekinteni, ha az a szerzõdõ magánszemély halála következtében történt. A rendelkezési jog gyakorlása esetén a szerzõdõ köteles az személyi jövedelemadóról szóló törvény 42. -ában írtak szerint az igénybe vett adókedvezményt 20%-kal növelt összegben adóbevallásában bevallani és az adóhatóságnak megfizetni. Kamatadó levonási kötelezettség Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön által átvállalandó szerzõdés (ajánlat aláírásának dátuma) után jött létre, a hatályos adójogszabályok alapján a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott esetekben szolgáltatási összeg kifizetése esetén a biztosító kamatadó levonására köteles. A levont kamatadó mértékérõl igazolást küldünk a szolgáltatásra jogosult személy részére. CallCenter szolgáltatás emélybiztosítási CallCenter szolgáltatás: szerzõdéssel kapcsolatos információ kérése, különbözõ tranzakció indítása. emélybiztosítási CallCenter szolgáltatás igénybevételét a Generali TeleCenter: (06-40) (emélybiztosítási CallCenter: 5-ös menüpont) alatti telefonszámon, és/vagy wwww.generali.hu internetes címen kérheti. Kérésére CallCenter szerzõdést, és jelszókártyát küldünk címére. Amennyiben a szerzõdést aláírva, és a jelszókártyát megadott módon, kitöltve visszaküldi, úgy jelszava megadásával a fenti telefonszámon érdeklõdhet életbiztosítási szerzõdésével kapcsolatban, kollegáink készséggel állnak rendelkezésére.

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez Jelen feltételkiegészítés a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H jövőkép befektetési egységhez kötött (unit linked) életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. március 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H jövőkép befektetési egységhez kötött (unit linked) életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. március 15. K&H Biztosító Zrt. K&H jövőkép befektetési egységhez kötött (unit linked) életbiztosítás szerződési feltétele 2014. március 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20130530 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám:11703006-20411440

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2012. évi személyi

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Klasszikus személybiztosítási általános és különös feltételek

Klasszikus személybiztosítási általános és különös feltételek Klasszikus személybiztosítási általános és különös feltételek Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15304 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

D6108 életbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. D6108 életbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20150212 BI100v / 20141103 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ Fontos! Az útmutatót és a NYILATKOZAT nyomtatvány egy példányát őrizze meg, mert az adóhatósági

Részletesebben

Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései

Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Az Szja törvény 2012. évre érvényes, élet-, baleset- és betegségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései Amint arról 2011. decemberében már tájékoztattuk kollégáinkat, a 2012-es évtől érvényes személyi jövedelemadó

Részletesebben