Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója"

Átírás

1 Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolója

2

3

4 Mérleg és eredménykimutatás december 31.

5

6

7

8

9

10

11

12 Kiegészítő melléklet december 31.

13 Tartalomjegyzék 1. A Bank alapadatai A Bank bemutatása Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása Általános tájékoztató Könyvvezetés és beszámolás módja, a számlarend Értékelési módok és eljárások A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A mérleghez, illetve annak egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, üzletrészek Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke és elemei Egyéb mérleghez kapcsolódó információk december 31-én Devizamérleg A mérlegen kívüli tételek egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Fedezetek Az eredménykimutatás egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Általános tájékoztató adatok A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása Szavatoló tőke számítása Kockázatvállalás Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések Devizaswap és kamatswap ügyletek Országos Betétbiztosítási Alap Tranzakciók részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal és kapcsolt felekkel MNB árfolyamok Egyéb tájékoztató adatok A mérleg fordulónapja utáni fontosabb események Mellékletek

14 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Bank alapadatai A társaság neve: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: zártkörűen működő részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: Nemzeti fejlesztési miniszter július 15-ig Kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter július 16-tól (Alapítói/tulajdonosi jogok gyakorlója) A Bank vezérigazgatója: Nagy Csaba Részvények száma, névértéke: Törzsrészvények értéke Ft, amely db Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris közvetítés, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A bank információs honlapja: A Bank külföldi telephellyel nem rendelkezik. 3

15 2. A Bank bemutatása Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB Zrt., Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság. A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás millió Ft alaptőkével és millió Ft tőketartalékkal, összesen millió Ft saját vagyonnal történt. A Társaság július 1-től december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. számú felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény életre hívta és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot, illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézetként, az egyetlen hazai fejlesztési bankként folytatta tevékenységét. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven, mely október 29-i hatállyal MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változott. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (továbbiakban: MFB törvény), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint az Alapszabály rendelkezései határozzák meg. Az MFB Zrt. az MFB törvény alapján az alábbi pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) az MFB törvény 2. -ának b) és c) pontjaiban szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó részére, 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik; e) kezesség és garancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; f) hitelreferencia szolgáltatása; g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése. 4

16 Egyéb szolgáltatások Az MFB Zrt. jogszabály, vagy az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai uniós forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen: a) támogatott pályázatok kezelését, b) döntés-előkészítést, c) pénzügyi lebonyolítást, d) monitoring végzését, e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, f) európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást; g) tanácsadást, valamint h) egyéb, az a)-g) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat. Az MFB Zrt. az MFB törvényben meghatározott feladataihoz kapcsolódóan befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealapjegyet vásárolhat. Tulajdonosi jogok gyakorlása a Magyar Állam nevében A Bank az MFB törvény 1. számú mellékeltében meghatározott gazdálkodó szervezetek állami tulajdonú részesedése tekintetében tulajdonosi jogait az állam nevében gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlására a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nemzeti vagyontörvény), valamint az MFB törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg. Az itt megnevezett tranzakciókra az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény és annak végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett az MFB törvény erejénél fogva az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon). Az MFB Zrt. a rábízott vagyon körébe tartozó állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván. Ezen elkülönített nyilvántartás tételesen tartalmazza a társasági részesedések könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékvesztés összegét, és az azokban bekövetkezett változásokat is. Az értéken történő nyilvántartástól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. Az MFB Zrt. az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeit a központi költségvetés biztosítja. Az MFB Zrt. a rábízott vagyon értékének megőrzéséről köteles gondoskodni. 5

17 Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni a rábízott vagyonba és saját vagyonába tartozó gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles. Az MFB Zrt. - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rábízott vagyonról szóló Kormányrendelet) alapján a rábízott vagyon évi alakulásáról július 30-ig külön éves költségvetési beszámolót készít. Az MFB Zrt. főbb mutatószámai A bank jegyzett tőkéje, saját tőkéje, mérlegfőösszege Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőössszeg millió Ft Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőösszeg

18 A Bank külföldi számlavezetői Bank Polska Kasa Opieki SA Varsó, Lengyelország Commerzbank AG Frankfurt, Németország Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán The Royal Bank of Scotland Plc. London, UK Züricher Kantonalbank Zürich, Svájc Citibank National Association New York Tagság hazai és nemzetközi szervezetekben Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetkezet Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Országos Betétbiztosítási Alap Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége European Investment Fund (EIF) 1 Európai Befektetési Alap 1 Information System Audit and Control Association (ISACA) Információrendszer Ellenőrök Egyesülete International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata European Venture Fund Investors Network (EVFIN) Európai Kockázati Tőkealap Befektetők Hálózata European Long Term Investors Association (ELTI) Hosszú Távú Befektetők Európai Szövetsége International Compliance Association (ICA) Nemzetközi Compliance Szövetség International Information Sysstems Security Certification Consortium Nemzetközi Információs Rendszerbiztonsági Minősítő Szervezet júliusától az MFB Zrt. tagszervezetként 0,25 %-os részesedéssel rendelkezik az EIF-ben 7

19 3. Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A év eseményei közül az alábbiak voltak a legfontosabbak: A Bank működését befolyásoló főbb események A központi költségvetésről szóló törvény az MFB Zrt. számára 2014-ben az előző évivel azonos kereteket biztosított. Az árfolyam-fedezeti megállapodások és a forrásszerzés céljából felvett hitelek mögötti állami kezességvállalások keretösszegei milliárd Ftban, a jogszabályi készfizető állami kezességvállalások 600 milliárd Ft-ban, a kamattámogatást tartalmazó hitelnyújtási lehetőségek 500 milliárd Ft-ban voltak meghatározva. Kormánydöntések alapján a Bank az alábbi intézkedéseket hozta 2014-ben: o június 30-ig, illetve egyes programok esetében december 31-ig meghosszabbította az agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok igénybevételi lehetőségét, o az új uniós állami támogatási rendelkezések szerint új hitelprogramokat hirdetett meg, és módosította több hitelprogram feltételrendszerét, o részt vett a szövetkezeti hitelintézeti szektor egészének stratégiai átalakításában, o kormányhatározat alapján átadta a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regionális operatív programok végrehajtásával összefüggő, közreműködő szervezeti feladatait a minisztériumok, regionális fejlesztési ügynökségek és a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. részére, o kormányhatározat alapján megvásárolta a Fővárosi Gázművek Zrt. állami tulajdonú részesedését, o állami garanciával hitelt nyújtott az FHB Életjáradék Zrt. részére, o kormányhatározat alapján hitelt nyújt a Budapest Bank Zrt. megvásárlására a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (továbbiakban: Corvinus Zrt.) részére a részesedés ellenértéke megfizetésének megfinanszírozására, valamint garanciát vállal az eladó javára a vevőnek a végleges részvény adásvételi szerződés alapján keletkező vételár fizetési kötelezettségéért. A Bankot érintő egyéb fontos kormányzati döntések a következők voltak: o A évi XXXV. törvény értelmében július 16-tól az MFB Zrt. feletti részvényesi jogok gyakorlója a nemzeti vagyon felügyeletéért felelős miniszter helyett a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (Miniszterelnökséget vezető miniszter) lett. Jelentősen módosult az MFB törvény 1. számú melléklete, lényegesen csökkent a rábízott vagyonba tartozó társaságok köre. o A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználása tekintetében a Bankot alapok alapját végrehajtó szervezetnek jelölte ki. A Bank szerepével kapcsolatos új kormányzati elvárások maradéktalan teljesítése érdekében szükségessé vált az MFB Zrt. stratégiájának, működésének újragondolása, amelyet a Bank Igazgatósága jóváhagyott. 8

20 A Bank üzletmentével kapcsolatos főbb események o o A Bank 2014-ben 133 milliárd Ft-ot meghaladó értékű hitelkérelem tekintetében hozott pozitív döntést, a folyósítások értéke meghaladta a 172 milliárd Ft-ot. A jelentős összegű jóváhagyott és folyósított hitel ellenére az állomány elsősorban az önkormányzatok állami adósságkonszolidációja miatti előtörlesztés, valamint nagyobb összegű hitelértékesítések következtében csökkent. Az MFB Zrt. hitelezési tevékenysége a hitelezés módja szerint kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett refinanszírozási, illetve közvetlen folyósítású hitelekre; a hitelek típusa szerint hitelprogramokra, illetve programokon kívüli kihelyezésekre bontható. A Bank 2014-ben hitelprogramjai keretében négy célcsoport számára biztosított hitelfelvételi lehetőséget: kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, agrárvállalkozások, háztartások (kizárólag az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztésekre) ben a folyó programok esetében az új jóváhagyások meghaladták a 47 milliárd Ftot. A hitelprogramok keretében jóváhagyott hitelek döntő hányada, mintegy 90%-a kereskedelmi bankok közvetítésével folyósított refinanszírozási hitel, amelyek elérhetők a piac valamennyi résztvevője számára. A Bank évben is rendelkezésre állt kormányzati döntések közvetlen finanszírozására, amelyre összesen közel 86 milliárd Ft összegű kérelmet hagyott jóvá évben az egyedi nagy hitelekre a folyósítások értéke meghaladta a 130 milliárd Ft-ot ben a Bank összesen 13,8 milliárd Ft bruttó könyv szerinti értékű egyedi hitelkövetelést értékesített. Az MFB Zrt. a hiteltermékek mellett 2014-ben is hitelügyletekhez kapcsolódó garanciaés kezességvállalásokkal segítette a vállalkozásokat. A kihelyezett garanciák állománya év végén 55 milliárd Ft volt. Az MFB a évben 70 milliárd Ft befektetést eszközölt, kettő új társaságban szerzett részesedést, egy már meglévő társasága tőkéjét emelte meg és egy társaság esetében hajtott végre hitel-tőke konverziót, míg az értékesítések és egyéb kivezetések, tőkeleszállítások közel 9 milliárd Ft-tal csökkentették az állományt. o július 16-án hatályba lépett az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló törvény, amelynek értelmében jelentősen lecsökkent a Bank rábízott vagyonába tartozó vállalatok köre. Főként az alaptevékenységhez illeszkedő társaságok maradtak a Bank portfoliójában. A Kincsem Nemzeti Kft., a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., a Magyar Turizmus Zrt., a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. és a Magyar Közút Zrt. átadása az MNV Zrt. részére július hónapban, míg a 22 állami erdészeti társaság átadása a Földművelésügyi Minisztériumnak szeptember hónapban megtörtént. o 2014-ben az MFB Zrt. 102,6 milliárd Ft (kb. 331,4 millió EUR) összegben vont be közép- és hosszúlejáratú idegen forrásokat. A Bank az önkormányzati adósságkonszolidáció következtében mintegy 250 millió EUR forrást előtörlesztett, illetve tervszerűen 250 millió EUR összegű forrást lejárat miatt visszafizetett. 9

21 o A Bank beruházásai tekintetében folytatta a visszafogott, takarékos gazdálkodást, csak olyan beruházásokat és fejlesztéseket hajtott végre, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a zavartalan működéséhez, feladatainak maradéktalan teljesítéséhez. A megvalósult beruházások az infrastrukturális háttér biztosítására, valamint az elavult eszközök pótlására irányultak. A gazdálkodás, a jogszabályi megfelelőség és törvényesség betartásának vizsgálata Az Állami Számvevőszék 2014-ben az MFB Zrt.-nél ellenőrizte az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos évi tevékenységet. A számvevőszéki jelentés a Bankra nézve negatív megállapítást nem tartalmaz. 4. A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása 4.1 Általános tájékoztató Az MFB Zrt. a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Számviteli törvény), valamint az ahhoz kapcsolódó, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) figyelembe vételével alakította ki Számviteli politikáját, amely többek között meghatározza a beszámolás és könyvvezetés formáját, tartalmát, az érvényesítendő értékelési elveket és eljárásokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. Az MFB törvény és a Rábízott vagyonról szóló Kormányrendelet értelmében a Banknak a saját vagyonától elkülönített nyilvántartási rendszert kell kialakítania a rábízott állami vagyonról, valamint az ennek hasznosításával összefüggő bevételekről, költségekről és ráfordításokról (kiadásokról), melyekről a Bank külön Számviteli politikában rendelkezik. A Bank Számviteli politikájának kialakításakor figyelembe vett jogszabályok, egyéb előírások és rendelkezések között szerepelnek az alábbiak is: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott Kormányrendelet, a Hpt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek és egyéb rendeletek, a Magyar Nemzeti Bank adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezései, az adó- és járulékfizetésre, valamint adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, a tulajdonosi előírások, igazgatósági döntések, egyéb rendelkezések. A Bank a évben egy esetben módosította a Számviteli politikáját, amelynek keretében a évtől hatályos jogszabályi (Számviteli törvény, Kormányrendelet, MFB törvény, Hpt., Adótörvények) változásokat vezette át. A Bank a korábban kialakított értékelési eljárásokon, az ügyletek kezelési rendjén nem változtatott. A Számviteli politika részét képezi a banki mérlegben szereplő eszközök és források értékelési szabályainak meghatározása, az amortizációs politika, az értékvesztés és céltartalékképzési szabályok ismertetése; illetve külön belső utasításba foglaltan, de a Számviteli politika részeként a leltározási szabályzat, bizonylati szabályzat, az önköltségszámítás rendje és a pénz- és értékkezelési szabályzat. 10

22 A Kormányrendelet 3. (3) bekezdése értelmében a Bank a számviteli politikájának részét képező Eszközök és források értékelési szabályzata keretében, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a kintlévőségek, a befektetések, a követelés fejében kapott, készletként kimutatott eszközök, valamint a mérlegen kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalékképzésének rendjéről. A Bank ezen jogszabályi előírásnak az alábbi elkülönült, igazgatósági felhatalmazás alapján kiadott vezérigazgatói utasításokban tesz eleget: a) Ügyletminősítési és értékelési szabályzat; b) Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat; c) Értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat; d) Fedezetértékelési szabályzat; e) Kockázatvállalási szabályzat; f) Az országkockázat kezeléséről, a külföldi és hazai pénzügyi intézményekre, valamint biztosítókra vonatkozó minősítéséről és a limitek rendszeréről szóló szabályzat. 4.2 Könyvvezetés és beszámolás módja, a számlarend A Bank a Számviteli törvény és a Kormányrendelet alapján december 31-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját és üzleti jelentését. Az MFB Zrt.-nél az üzleti év a naptári évvel azonos, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 15-e. Az éves beszámoló az alábbi részekből épül fel: az eszközöket és forrásokat részletező mérleg, a tevékenységgel összefüggő egyes eredmény kategóriákat lépcsőzetesen felépítő, függőleges tagolású eredménykimutatás, a törvényi előírásnak megfelelően, a hitelintézetekre jellemző sajátosságokat is magában foglaló, a Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti A típusú Cash-flow kimutatást is tartalmazó Kiegészítő melléklet. A Bank éves beszámolóját a Kormányrendeletben meghatározott szerkezetben, magyar nyelven, millió Ft-ban készíti el. A Bank a Számviteli törvény vonatkozó előírásával összhangban a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget a könyvvezetési kötelezettségének, éves beszámolóját és üzleti jelentését könyvvizsgálóval felülvizsgáltatja. Az MFB Zrt. - tevékenysége sajátosságait tükröző - főkönyvi számlakeretet alakított ki, és a Számviteli törvényben előírtaknak megfelelő szöveges számlarendet készített. Az MFB Zrt. anyavállalatként konszolidált éves beszámolót készít, melynek január 1- jétől a Számviteli törvény 10. (3) alapján azzal tesz eleget, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze a konszolidált pénzügyi kimutatásait. 4.3 Értékelési módok és eljárások A Számviteli törvény által a tartalom és az értékelés terén kínált választási lehetőségek biztosítják, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet nyújtson a Bank vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az MFB Zrt. könyvvezetése, éves beszámoló készítése során a Számviteli törvény és a Kormányrendelet előírásait alkalmazza. Az eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályait, az értékelés lebonyolítását a Számviteli politika tartalmazza. Az MFB Zrt. nem alkalmazza a pénzügyi 11

23 instrumentumok értékelésénél használható, a Számviteli törvény alapján választható valós értéken történő értékelés szabályait. Általános előírások Az eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelésénél a Bank a vállalkozás folytatásának elvéből indul ki, mert ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az MFB Zrt. eszközeit, kötelezettségeit és mérlegen kívüli tételeit egyedileg értékeli azon esetek kivételével, amikor él a Számviteli törvény, illetve Kormányrendelet által biztosított csoportos értékelési lehetőséggel (pl. a családi gazdálkodóknak nyújtott, 100 millió Ft egyedi érték alatti agrárhitelek, a kisvállalkozói hitelek és a mikrohitelek esetében). A Banknál előforduló egyedi ügyletértékek nagyságára tekintettel a Bank az értékvesztés elszámolás tekintetében nem állapít meg alsó összeghatárt, a minősítés alapján meghatározott értékvesztést minden esetben jelentősnek tekinti. A Bank év végén a mérlegében és a mérlegen kívüli tételek között szereplő deviza eszközök és források állományát - ideértve az egyes tételekhez kapcsolódó értékvesztés és céltartalék összegét is - az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékeli. Az egyes mérlegtételek sajátos vagy választható értékelési szabályai Pénzeszközök A Bank év végén mérlegében a deviza pénzforgalmi számlák és valuta készletek állományát az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékeli. A Ft pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Értékpapírok, részesedések A Bank mind a forgatási, mind a befektetési célú értékpapírokat a vételárban felhalmozott kamatot nem tartalmazó, átlagos beszerzési áron értékeli. A befektetési célú értékpapírok és részesedések esetében a vételáron túl a beszerzési érték részét képezi a vásárláskor felmerülő bizományosi és opciós díj is. Amennyiben a vásárolt befektetési célú értékpapírok felhalmozott kamatot nem tartalmazó beszerzési értéke eltér a névértéktől, a különbözet a beszerzés és a lejárat közötti időszakra lineárisan elhatárolásra kerül (jellegétől függően aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként). A passzív időbeli elhatárolást meg kell szüntetni, ha olyan összegű értékvesztést kell elszámolni, amelynek hatására az értékpapír könyv szerinti értéke a névérték alá csökken. Az állampapírokat a Bank a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően nem minősíti, a befektetési célúnak minősített állományhoz kapcsolódóan értékvesztés elszámolásra nem kerül sor, csak abban az esetben, ha a piaci ár tartósan és jelentősen eltér a beszerzési ártól. (Az értékvesztés-elszámolást nem kell alkalmazni a bekerülési érték azon része után, amely a lejáratkor megtérül.) Forgatási célú állampapírra abban az esetben, ha a piaci ár tartósan alacsonyabb a beszerzési árnál a Bank értékvesztést számol el a Számviteli törvény előírásaival összhangban. 12

24 A részesedésekre és az egy évnél hosszabb lejáratú, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra a Bank a Számviteli törvény, valamint az ügylet minősítésre és értékelésre vonatkozó belső szabályzat alapján megállapított értékvesztést számolja el. Követelések A követelések az ügyletminősítési és értékelési szabályzat rendelkezései szerint meghatározott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegben csak az ügyfél, adós által elismert, elfogadott követelések szerepelnek. A Bank a Kormányrendelettel összhangban a tőkésített kamatokra 100% értékvesztést számol el, ha olyan követelésekhez kapcsolódónak, amelyek problémamentestől vagy külön figyelendőtől eltérő minősítésűek. A Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Bank az átstrukturált követeléseket külön tartja nyilván. Az átstrukturált követelések: az adós vagy a pénzügyi intézmény kezdeményezésére a - követelést keletkeztető eredeti - szerződés módosítása keretében újratárgyalt, átütemezett (prolongált), átstrukturált hitelek, kölcsönök (beleértve a vásárolt követeléseket és egyéb, pénzkölcsönnek minősülő ügyletből, illetve más pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléseket is), amelyek esetében a) a szerződésmódosításra a nem fizetés elkerülése érdekében azért került sor, mert az adós, pénzügyi pozíciójának, fizetőképességének jelentős romlása miatt, visszafizetési kötelezettségének az eredeti szerződéses feltételek szerinti nem tud eleget tenni és b) a szerződésmódosítás az eredeti szerződés szerinti feltételeket - az azonos típusú, azonos feltételekkel kötött szerződésekre vonatkozó piaci feltételektől (a továbbiakban: általános piaci feltételektől) eltérően, az ügyfél számára lényegesen kedvezőbb módon és - jelentősen megváltoztatja, amely vonatkozhat többek között a visszafizetések (kamat- és/vagy a tőketörlesztések) átmeneti időre (türelmi időre) történő elhalasztására, részletfizetésre, a kamatok mértékének megváltoztatására (átárazására például kamatkedvezmény formájában), a kamatok tőkésítésére, a devizanem megváltoztatására, a hitel futamidejének meghosszabbítására, a törlesztések átütemezésére, a megkövetelt fedezetek, biztosítékok mértékének csökkentésére, más fedezettel, biztosítékkal való kicserélésére, a fedezettől való eltekintésre (fedezetkiengedésre), újabb szerződéses feltételek kialakítására, az eredeti feltételek egy részének megszüntetésére, továbbá c) sor kerülhet a felek, vagy az adós és az eredeti hitelező kapcsolt vállalkozása között olyan kiegészítő megállapodásra, vagy új szerződés megkötésére, amely a fel nem mondott eredeti szerződés miatt fennálló tartozások (tőke- és/vagy kamattartozások) törlesztése céljára nyújtott új hitelre, illetve a kockázat növekedésének elkerülését és a veszteség mérséklését szolgáló további kötelezettségvállalásra vonatkoznak, ilyen esetben ezen kiegészítő megállapodások, illetve kapcsolódó új szerződések miatt a pénzügyi intézménynél (beleértve az eredeti hitelező kapcsolt vállalkozásának minősülő pénzügyi intézményt is) keletkezett követelések is átstrukturált hitelnek (követelésnek) minősülnek. Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak és a tárgyi eszközök az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Bank nem él az értékhelyesbítés lehetőségével. Az értékcsökkenési leírást a Bank az eszköz üzembe helyezésének napjától lineáris módszerrel számítja. A Bank a 100 ezer Ft egyedi beszerzési értékű vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket egy összegben költségként számolja el. 13

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés a 2006. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan Az MFB Csoport

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben