SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

2 1 Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ hatálya Az intézmény működési rendje Az iskolák nyitva tartása szorgalmi időben: Az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend A vezetők benntartózkodása Tanári felügyelet Kollégium és gyermekotthonok Alkalmazottak benntartózkodási rendje: A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel A szabályozás célja, hogy biztosítsa Az intézménybe szabad belépése van: A szülők, látogatók fogadásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tapasztalatai Szervezeti felépítés A szervezeti egységek megnevezése Vezetők, vezetőség Vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetője Intézményegység vezetők Intézményegység-vezető helyettesek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás

3 7.3.5 Az intézményi vezetőség: A vezetőségi, vezetői értekezletek témái: A vezetőségi, vezetői értekezletek rendje: A vezetők közötti feladatmegosztás és a kiadmányozás és a képviselet szabályai Az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetők és az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségek közötti kapcsolattartás rendje: Az intézményegységek égek közötti kapcsolattartás rendje A vezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje Intézményi Tanács A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatokról való beszámolás rendje Külső kapcsolatok rendszere Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak A tanulók közösségeit képviselő diákönkormányzat Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. 28 A hagyományos ünnepi és kulturális rendezvények színterei: A hagyományos ünnepi és kulturális rendezvények a tanév rendjének megfelelően történnek A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A könyvtár működése Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén teendők A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

4 23. Intézményi dokumentumok nyilvánossága sz. melléklet: Az utazó gyógypedagógusi tevékenység általános éves munkaterve sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap iskola, középiskola sz. melléklet: Kísérő, tájékoztató levél a szolgáltatási űrlapokhoz sz. melléklet: Konzultációs űrlap minta sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a diagnosztikus mérésről sz. melléklet: Speciális EGYMI-k kapcsolattartó levele sz. melléklet: Szülők tájékoztató levele a tanuló habilitációs-rehabilitációs ellátásáról sz. melléklet: Év végi szöveges értékelés Záró rendelkezések SZMSZ hatálybalépése SZMSZ felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai Fenntartói és működtetői nyilatkozat

5 1 Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Fiú Gyermekotthon és Leány Gyermekotthon 9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. Rövidített néven: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Szakmai Alapdokumentum száma: XVIII.3.6. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Vas megye Tankerület megnevezése: KLIK Kőszegi Tankerülete OM azonosító: Alapítás éve: ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE Alapító szerv neve: Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztériuma emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 5

6 2.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények az államháztartásról szóló CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) kormányrendelet 6

7 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OMrendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM-rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM-rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM-rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 7

8 3 A SZMSZ hatálya A SZMSZ személyi hatálya: kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ területi hatálya: Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A SZMSZ időbeli hatálya: A hatályba lépés napjától visszavonásig. 4 Az intézmény működési rendje Ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 4.1 Az iskolák nyitva tartása szorgalmi időben: Általános Iskola: hétfőtől-péntekig Beszédjavító Általános Iskola: hétfőtől-péntekig Speciális Szakiskola: hétfőtől-péntekig Az iskolákat, munkaszüneti napokon, tanítási szünetekben zárva kell tartani. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 0.óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. Projekt-oktatás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás és rendezvények esetén ettől eltérhetünk. A második óraközi szünet a tízórai szünet, amely 15 perces időtartamú. Ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten szabad 8

9 A tanítás reggel 8 órától 16 óráig tart. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30-tól a tanítás és egyéb foglalkozások végéig, szülői kérésre 17 óráig tudja biztosítani. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron, tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az iskolai büfét a tanítás előtt és a tízórai szünetben vehetik igénybe a tanulók. A tanuló tanítási idő alatt az intézmény területét nem hagyhatja el. Rendkívüli esetben az intézmény elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére írásos engedéllyel lehetséges. Egyéb estben az iskola területéről kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség Az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. A tanulók reggel 7.30-tól a folyosón gyülekeznek, a tantermekbe 7.45-től lehet bemenni. o Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától az utolsó foglalkozás végéig vannak nyitva. o Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 óra és óra között. o Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. o A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak nevelői felügyelettel használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. o Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. o Az egyéb foglalkozások (szakkörök, korrepetálások) 45 percesek, ezekre legfeljebb 10 perccel korábban érkeznek a diákok. o A hit- és erkölcstanórák rendjéért és az azokról való távozásért a hitoktató felel. o Iskolán kívüli foglalkozások, rendezvények, tanulmányi kirándulás rendjéért az osztályfőnök illetve az illetékes szaktanár a felelős. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. A Speciális Szakiskola tanműhelyeit a gyakorlati foglalkozást követően be kell zárni. Az intézményegységekben lévő számítógépes termeket a foglalkozások után zárva kell tartani. Ügyelni kell a biztonsági előírások és a terem rendjének betartására. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 9

10 4.1.2 A vezetők benntartózkodása Az iskolákban a nyitvatartási időn belül 7.00-l7.00 óráig benntartózkodnak az intézményegység vezetők. Iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni rendezvény, tervezett program esetén közülük a rendezvényért, programért felelős vezető, kijelölt felelős pedagógus óra után is. A kollégiumban, gyermekotthonokban a vezetők benntartózkodása a szolgálati beosztásban rögzítetten, túlnyomóan a gyermekotthonok, kollégium működési idejére, délutánra esik. Távollétükben az ügyeletes nevelőtanár jogosult intézkedéseket tenni. A szünidőkben - beosztás szerint - a pedagógiai vezetők közül egy-egy látja el az intézmény zavartalan működését biztosító vezetői feladatokat. Rendkívüli esetben az intézmény igazgatója, valamint az intézmény területén lakó vezetők közül bármelyik hívható a szükséges intézkedés megtételére Tanári felügyelet A tanítás kezdete előtt: - Az Általános Iskolába, a Beszédjavító Általános Iskolába 7.30-tól érkezhetnek a bejáró tanulók. A gyermekotthonokban, kollégiumban élőket gyermekfelügyelők kísérik az iskolába, 7.45-től a tanítás kezdetéig a tanári felügyelet biztosított. - A Speciális Szakiskolába a tanulók a tanítás/gyakorlat megkezdése előtt 10 perccel érkeznek. - Bejáró tanulók esetében az érkezésre, fogadásra vonatkozó, ettől eltérő kéréseket tanév elején a szülők és az intézményegység vezetők egyeztetik. - Az óraközi szünetekben: (tanítási órák, foglalkozások között) tanári felügyelet biztosított az iskolákban. Az időjárástól függően a tanulók a szüneteket a folyosókon, illetve a kijelölt udvari részen töltik. Az ügyeleti rendet a nevelőtestületek év elején alakítják ki, rögzítik. - Testnevelési órákat mindhárom iskola a főépület tornatermeiben, az uszodában, illetve a szabadtéri pályákon és gyakorlóhelyeken tartja. Fogadásukról és felügyeletükről a testnevelő tanárok gondoskodnak, ennek rendjét a tanév elején alakítják ki. - Tanítási órát csak rendkívüli esetben lehet megzavarni Kollégium és gyermekotthonok A kollégium tanítási időszakban, a gyermekotthonok folyamatosan működnek. A kollégium és a gyermekotthonok a nap 24 órájában biztosítják a felnőtt felügyeletet. - Reggeli időszakban (tanítási idő kezdetéig), esti időszakban (vacsorától-takarodóig) többnyire gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők, gondozók látják el a felügyeletet. - A napirendet évenként felülvizsgálva határozzák meg az ébresztéstől a takarodóig., - A napirend összeállításánál a óráig terjedő időben figyelembe kell venni, hogy tanulásra, önkiszolgálásra, pihenésre, szabad levegőn tartózkodásra, mozgásra, játékra a gyermekek életkorának megfelelően jusson idő Alkalmazottak benntartózkodási rendje: - Az intézmény alkalmazottai a munkaidő-beosztásuknak megfelelően tartózkodhatnak az intézményben. 10

11 5 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A szabályozás célja, hogy biztosítsa - az intézmény zavartalan működését, a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket - a gyermekek/tanulók védelmét - az intézményi vagyon megóvását Az intézménybe belépőknek kötelességük az intézmény portáján bejelentkezni, közölni nevüket, látogatásuk célját, a keresett személy nevét. Gépjárművel érkezők esetén az északi kapu használatát az intézmény portásai rögzítik a rendszám felírásával. Az intézmény területén található Gyógyterápiás Uszodát meghatározott nyitva tartási időben vehetik igénybe a látogatók, az uszoda rendjének betartása rájuk nézve is kötelező Az intézménybe szabad belépése van: - országgyűlési képviselőknek - a fenntartó képviselőinek - az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértőknek - az Intézményi Tanács tagjainak - a kormányhivatal munkatársainak Az intézményt, mint Referencia Intézményt látogatók, előzetes egyeztetés alapján látogathatják az intézményt, az EDUCATIÓ kosárba feltöltött jó gyakorlatok megtekintése céljából. A jó gyakorlatokat a protokollnak megfelelően tanórákon, re/habilitációs órákon tekinthetik meg. Az előzetes egyeztetést a referencia intézmény csoport vezetője végzi. Az intézményben egyetemi, főiskolai, és egyéb államilag elismert, akkreditált oktatásban résztvevők szakmai gyakorlatot folytathatnak, az intézményvezető engedélyével. A szakmai gyakorlat ideje alatt kötelesek betartani az intézmény dokumentumainak előírásait. Benntartózkodásuk a gyakorlat idejére és az azzal összefüggő adminisztráció idejére engedélyezett. Az intézmény területén önkéntes munkát végzők is kötelesek betartani az intézmény dokumentumainak előírásait. Önkéntes munkát az adott intézményegység-vezető és az intézményvezető engedélyezhet A szülők, látogatók fogadásának rendje A szülők, gondviselők, az általuk érvényes meghatalmazással rendelkezők részére biztosított: - a gyerekek iskolába kísérése - a tanítás, foglalkozás befejezésekor az értük jövetel. A nevelés-oktatás zavartalansága érdekében azokba a helyiségekbe, azon időtartamban, amikor iskolai tanítás, tanórán kívüli foglalkozás, gyermekotthoni, kollégiumi foglalkozás folyik, szülő, hozzátartozó nem léphet be, a tanítást, foglalkozást vezető előzetes engedélye nélkül. A tanév rendjében meghatározottak szerint a pedagógusok fogadják a szülőket: - szülői értekezleteken (tanévenként legalább 2 alkalommal munkanapokon) - fogadóórákon (havonta l alkalommal a tanév elején rögzített és közzétett időpontban) 11

12 A gyermekotthonban élő és a kollégista tanulók a tanítási szünetekben illetve a tanítási napokon szabadidejükben előzetes bejelentés szerint fogadhatnak szülőket, látogatókat. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése munkanapokon az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetői irodákban, vagy az iskolatitkároknál, gyermekotthoni, kollégiumi titkárságokon óra között történik. A tanítási szünetekben a tanulók ügyeit az iskolatitkár, illetve a mindenkori ügyeletes pedagógiai vezető intézi óra között, a tanítási szünetet megelőzően kifüggesztett időpontokban (általában szerdán). 6 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, értékelése. - A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli foglalkozásokra, a kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozásokra. - A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős. - Az igazgató megbízása alapján a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve az intézményegység vezetők és a gyakorlati oktatás vezető készítik el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az intézményvezető - az egyes intézményegységek vezetői saját intézményegységükben és az intézményegység-vezető helyettes - a munkaközösség vezetők - Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményegység vezetőt, az intézményegység-vezető helyettest, az utazó gyógypedagógusokat. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. - Az intézményegység vezetők, és az intézményegység-vezető helyettes vezetői tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően az általuk irányított iskolában, kollégiumban, gyermekotthonban végzik. - A munkaközösség vezetők a szakmai munkaközösségek által kidolgozott, a nevelőtestületek által jóváhagyott módszerekkel az éves programjukban elfogadott pedagógiai hatékonyság vizsgálatát végzik. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes intézményegység vezetőt, vezető helyettest. A belső ellenőrzés meghatározott ütemterv szerint folyik, de rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet az igazgató. Rendkívüli ellenőrzést kérhetnek a szakmai munkaközösségek. 12

13 6.1.2 Az ellenőrzés módszerei: - tanórák, re/habilitációs órák, tanórán kívüli foglalkozások, kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatai A pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. A tapasztalatok összegzése lehet szóban vagy írásban. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 7 Szervezeti felépítés 7.1 A szervezeti egységek megnevezése Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fiú Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Leány Gyermekotthon Gazdasági és ügyviteli csoport Gyógyterápiás Uszoda Mosoda 13

14 7.2 Vezetők, vezetőség Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fiú Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Leány Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaközösségei intézményvezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető munkaközösség-vezetők 14

15 DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE Intézményi Tanács Intézményvezető Általános Iskola Beszédjavító Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Leány Gyermekotthon Fiú Gyermekotthon INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ PEDAGÓGUSOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ PEDAGÓGUSOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ HELYETTES PEDAGÓGUSOK SZAKOKTATÓK ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁROK GYERMEKFELÜGYELŐK KOLLÉGIUMI TITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ NEVELŐK GYERMEKFELÜGYELŐK GYERMEKVÉDELMI ASSZISZTENS INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ NEVELŐK GYERMEKFELÜGYELŐK GYERMEKVÉDELMI ASSZISZTENS Referencia intézményi csoport GYÓGYPEDAGÓGUS OK Utazó gyógypedagógiai csoport MENTOR/KOORDINÁTO R UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK Könyvtár Gazdasági, működési feladatok, technikai szolgáltatás Élelmezés Gondnokság, takarítás, portaszolgálat Gépkocsivezetők, karbantartás Egészségügyi szolgálat INTÉZMÉNYI ORVOS ÁPOLÓNŐ Mosoda 15

16 7.3 Vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetője Az intézmény élén igazgató áll, aki az Igazgatótanács elnöke. Vezetői tevékenységét az Igazgatótanács segíti. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésével kapcsolatos felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a évi CXC. törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat. Hatásköre: - intézményi igazgató koordinálja a többcélú intézmény intézményegységeinek nevelő-oktató munkáját, valamint az ügyintézői munkakörben, nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak és egyéb alkalmazottak tevékenységét. - a munkavállalókat illetően korlátozott munkáltatói hatáskörrel rendelkezik. - felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. - A munka-, humánpolitikai ügyek, titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése, a munkaerőmozgás irányítása - feladata az igazgatótanács üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése. - hatáskörébe tartozik, a Gyógyterápiás uszoda irányítása, a gazdasági csoport vezetőjének irányítása, az intézményi könyvtár, rendszergazda tevékenységének az irányítása, ellenőrzése, munkavédelmi-, tűzvédelmi jogszabályok betartatása, továbbá ellátja az intézményegység vezetői megbízás során pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat. Döntési jogköre: Az intézmény működésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok és a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe Intézményegység vezetők Az intézményegységek élén intézményegység-vezetők állnak. A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményegység vezetők vezetői tevékenységüket az intézményi igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el. Az intézményegységek közül - az Általános Iskola vezetését intézményegység vezető - a Beszédjavító Általános Iskola élén intézményegység vezető - a Speciális Szakiskola irányítását intézményegység vezető és intézményegységvezető helyettes (szakmai oktatás vezető) látja el - a Kollégiumot intézményegység-vezető irányítja - a Gyermekotthonok élén intézményegység vezetők állnak 16

17 Feladatkörük: - az intézményegység vezetők irányítják az intézményegységek tevékenységét - szervezik és nyilvántartják a távollévő pedagógusok helyettesítését - a nevelőtestületek, munkaközösségek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve szakmai kérdésekben önállóan döntenek - mint az igazgatótanács tagjai, segítik az intézmény eredményes működését - hatáskörükbe bele tartozik a napi zavartalan működés biztosítása a szakmai program megvalósításának ellenőrzése - szakmai területen döntés előkészítő hatáskörrel rendelkeznek - esetenként megbízás alapján az intézmény egészét érintő kérdésekben önállóan dönthetnek - az igazgatóval történő megállapodás alapján képviseleti jogokat gyakorolnak Döntési jogkörük: - munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek - javaslatot tesznek a vezetésük alatt álló dolgozók jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó felvételekor személy kiválasztásra - egyetértési jogot gyakorolnak a dolgozók határozatlan idejű kinevezésére - döntés előkészítő tevékenységükkel segítik az igazgató és az igazgatótanács munkáját Intézményegység-vezető helyettesek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Az együttműködés formái: - értekezletek, megbeszélések (vezetőségi, nevelőtestületi stb.) - iskolára, szakiskolai továbbtanulásra felkészítés, beiskolázás elősegítése - logopédiai ellátásban, re/habilitácós célú foglalkozások megtartásában kapcsolattartás az intézményegységek között - kölcsönös helyettesítés az iskolák, és a kollégium között - létesítmények (számítógépterem, tornaterem, uszoda, sportpályák, díszterem, játszóterek) közös használata meghatározott rend szerint - kapcsolattartás az intézmény technikai szolgáltatást végző szervezeti egységeivel a zavartalan működés biztosítása érdekében Az intézményben Intézményi Tanács, Igazgatótanács, Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács működik. A vezetés tevékenységüket segíti, támogatásukat igényli és vezetőikkel együttműködik. 17

18 7.3.5 Az intézményi vezetőség Az igazgató javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete. A pedagógiai, szakmai vezetőség tagjai: - Igazgató - intézményegység-vezetők - intézményegység-vezető helyettes (speciális szakiskola) - gazdasági csoport vezetője A pedagógiai kérdésekben döntési jogosítványa a pedagógiai vezetőknek van. Az intézményben vezetőségi, vezetői értekezletek segítik az igazgató, az intézmény munkáját. A vezetői értekezleten részt vesznek: - a pedagógiai szakmai vezetőség tagjai - egészségügyi, technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek vezetői, a tanuszoda vezetője. A vezetői értekezletekre esetenként meghívottak: a munkaközösség vezetők, az érdekképviseleti szerv, az Iskolaszék, a Közalkalmazotti Tanács képviselői, a diákönkormányzatok segítő tanárai. A vezetőségi, vezetői értekezletek havonta, meghatározott napon és időben, előre elfogadott tematika szerint, éves munkaterv alapján kerülnek megtartásra. Feladata: - lehetőséget, eszközt teremt az igazgató demokratikus vezetésének állandó és rendszeres biztosítására - az igazgató döntéshozatali munkájának előkészítése, segítése - az információáramlás biztosítása az intézményegységek, szervezeti egységek jó együttműködése érdekében A vezetőségi, vezetői értekezletek témái - a pedagógiai, szakmai kérdések - gazdálkodás - intézményi humánpolitikai témák - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek feladatainak összehangolása - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek értekezleteinek előkészítése - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek szakmai tevékenységének elemzése, átfogó értékelése - felújítási, fejlesztési, beruházási programok A témákban a vezetőségnek a jogszabályban előírt véleményező, javaslattevő jogköre van. A vezetőségi, vezetői értekezletek rendje A vezetőségi értekezletek minden hónap első hetében kerülnek megtartásra az éves munkatervben meghatározott napokon A vezetők közötti feladatmegosztás és a kiadmányozás és a képviselet szabályai - A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Intézményre vonatkozó iratok kiadmányozására és az intézmény képviseletére az intézmény igazgatója jogosult. 18

19 - Dr. Nagy László EGYMI Általános Iskola működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és az iskola képviseletére az intézményegység-vezető, jogosult. - Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és az iskola képviseletére az intézményegység-vezető jogosult - Dr. Nagy László EGYMI Speciális Szakiskola működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és az iskola képviseletére intézményegységvezető, jogosult - a Dr. Nagy László EGYMI Kollégium működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és a kollégium képviseletére intézményegység-vezető jogosult - a Dr. Nagy László EGYMI Fiú Gyermekotthon működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és a gyermekotthon képviseletére az intézményegység-vezető jogosult - a Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthon működésével kapcsolatosan keletkező iratok kiadmányozására és a gyermekotthon képviseletére intézményegység-vezető jogosult Nevelőtestület: A többcélú intézmény nevelőtestületének tagjai a pedagógiai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, szakoktatók, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nem pedagógus munkakörben dolgozók. A nevelőtestület gyakorolja a jogszabályban előírt döntési-, véleményező-, javaslattevő jogkörét. Az intézményi nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: o az intézmény nevelőtestületeinek közös tanévnyitó és tanévzáró értekezletei o éves munkaterv szerinti nevelési értekezletek (legalább tanévenként kétszer) o osztályozó értekezletek (félévkor, tanév végén) Az értekezletek témától, aktualitástól függően lehetnek: közös intézményi nevelőtestületi és az egyes intézményegységek testületi értekezletei. A közös intézményi nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, a tanévvel kapcsolatos tartalmi kérdésekről, a tanév rendjéről. A tanévzáró értekezlet értékeli a nevelő-oktató munkát, az éves munkatervek végrehajtását. Az egyes intézményegységek saját munkatervükben meghatározott időpontokban munkaértekezleteket tartanak meghatározott napirenddel. Az intézményi nevelőtestület értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató hívja össze. 19

20 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról az igazgató, a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: - A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója készíti elő. A nevelőtestület tárgyalja, és dönt azokban a kérdésekben, amelyet a hatályos jogszabályok hatáskörébe utalnak. - A munkaközösség vezető a nevelőtestület előtt ismerteti a munkaközösség témával kapcsolatos előzetesen kialakított véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézményi átfogó éves elemzés elkészítéséhez. - A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló Iskolaszék képviselőjét meg kell hívni. - Az intézményi nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató által felkért pedagógiai vezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet három nevelőtestületi tagot választ. - Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. - A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapot követően kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és három hitelesítő írja alá. 7.4 Az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetők és az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségek közötti kapcsolattartás rendje: - Az intézmény valamennyi intézményegységében biztosítani kell a hatékony vezetés feltételeit: a helyzetértékelés, célok kitűzését, a tervezés megalapozottságát, az információk áramlását, a vélemények összevetését, az értékeléseket. - formái: napi munkakapcsolat hirdetések munkaértekezletek 7.5 Az intézményegységek égek közötti kapcsolattartás rendje A zavartalan működéshez elengedhetetlenül szükséges információáramlás az intézményegységek keresztül biztosított. Az iskolákban, kollégiumban, gyermekotthonokban folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében a nevelőtestületek - munkatervben meghatározott - közös nevelőtestületi értekezletet tartanak. Az egyes intézményegységek közösségei közötti kapcsolattartás formái: - év eleji és időszakos felmérések kölcsönös megismertetése - közös nevelőtestületi és szülői értekezletek - kölcsönös sokoldalú hospitálási lehetőségek - rendezvények, különböző közös megmozdulások, összejövetelek látogatása - személyes, napi kapcsolattartás - közös továbbképzési programok - helyettesítések 20

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium Szabályzat típusa: Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés 8 1.1 A SZMSZ elkészítése 8 1.2 A SZMSZ feladatai 8 1.3 Az SZMSZ hatálya alá tartozók

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben