SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

2 1 Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ hatálya Az intézmény működési rendje Az iskolák nyitva tartása szorgalmi időben: Az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend A vezetők benntartózkodása Tanári felügyelet Kollégium és gyermekotthonok Alkalmazottak benntartózkodási rendje: A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel A szabályozás célja, hogy biztosítsa Az intézménybe szabad belépése van: A szülők, látogatók fogadásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tapasztalatai Szervezeti felépítés A szervezeti egységek megnevezése Vezetők, vezetőség Vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetője Intézményegység vezetők Intézményegység-vezető helyettesek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás

3 7.3.5 Az intézményi vezetőség: A vezetőségi, vezetői értekezletek témái: A vezetőségi, vezetői értekezletek rendje: A vezetők közötti feladatmegosztás és a kiadmányozás és a képviselet szabályai Az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetők és az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségek közötti kapcsolattartás rendje: Az intézményegységek égek közötti kapcsolattartás rendje A vezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje Intézményi Tanács A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatokról való beszámolás rendje Külső kapcsolatok rendszere Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak A tanulók közösségeit képviselő diákönkormányzat Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. 28 A hagyományos ünnepi és kulturális rendezvények színterei: A hagyományos ünnepi és kulturális rendezvények a tanév rendjének megfelelően történnek A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A könyvtár működése Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén teendők A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

4 23. Intézményi dokumentumok nyilvánossága sz. melléklet: Az utazó gyógypedagógusi tevékenység általános éves munkaterve sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap iskola, középiskola sz. melléklet: Kísérő, tájékoztató levél a szolgáltatási űrlapokhoz sz. melléklet: Konzultációs űrlap minta sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a diagnosztikus mérésről sz. melléklet: Speciális EGYMI-k kapcsolattartó levele sz. melléklet: Szülők tájékoztató levele a tanuló habilitációs-rehabilitációs ellátásáról sz. melléklet: Év végi szöveges értékelés Záró rendelkezések SZMSZ hatálybalépése SZMSZ felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai Fenntartói és működtetői nyilatkozat

5 1 Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Fiú Gyermekotthon és Leány Gyermekotthon 9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. Rövidített néven: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Szakmai Alapdokumentum száma: XVIII.3.6. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Vas megye Tankerület megnevezése: KLIK Kőszegi Tankerülete OM azonosító: Alapítás éve: ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE Alapító szerv neve: Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztériuma emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 5

6 2.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények az államháztartásról szóló CXCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) kormányrendelet 6

7 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OMrendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM-rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM-rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM-rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 7

8 3 A SZMSZ hatálya A SZMSZ személyi hatálya: kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ területi hatálya: Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A SZMSZ időbeli hatálya: A hatályba lépés napjától visszavonásig. 4 Az intézmény működési rendje Ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 4.1 Az iskolák nyitva tartása szorgalmi időben: Általános Iskola: hétfőtől-péntekig Beszédjavító Általános Iskola: hétfőtől-péntekig Speciális Szakiskola: hétfőtől-péntekig Az iskolákat, munkaszüneti napokon, tanítási szünetekben zárva kell tartani. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 0.óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: szünet: óra: A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. Projekt-oktatás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás és rendezvények esetén ettől eltérhetünk. A második óraközi szünet a tízórai szünet, amely 15 perces időtartamú. Ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten szabad 8

9 A tanítás reggel 8 órától 16 óráig tart. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30-tól a tanítás és egyéb foglalkozások végéig, szülői kérésre 17 óráig tudja biztosítani. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron, tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az iskolai büfét a tanítás előtt és a tízórai szünetben vehetik igénybe a tanulók. A tanuló tanítási idő alatt az intézmény területét nem hagyhatja el. Rendkívüli esetben az intézmény elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére írásos engedéllyel lehetséges. Egyéb estben az iskola területéről kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség Az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. A tanulók reggel 7.30-tól a folyosón gyülekeznek, a tantermekbe 7.45-től lehet bemenni. o Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától az utolsó foglalkozás végéig vannak nyitva. o Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 óra és óra között. o Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. o A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak nevelői felügyelettel használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. o Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. o Az egyéb foglalkozások (szakkörök, korrepetálások) 45 percesek, ezekre legfeljebb 10 perccel korábban érkeznek a diákok. o A hit- és erkölcstanórák rendjéért és az azokról való távozásért a hitoktató felel. o Iskolán kívüli foglalkozások, rendezvények, tanulmányi kirándulás rendjéért az osztályfőnök illetve az illetékes szaktanár a felelős. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. A Speciális Szakiskola tanműhelyeit a gyakorlati foglalkozást követően be kell zárni. Az intézményegységekben lévő számítógépes termeket a foglalkozások után zárva kell tartani. Ügyelni kell a biztonsági előírások és a terem rendjének betartására. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. 9

10 4.1.2 A vezetők benntartózkodása Az iskolákban a nyitvatartási időn belül 7.00-l7.00 óráig benntartózkodnak az intézményegység vezetők. Iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni rendezvény, tervezett program esetén közülük a rendezvényért, programért felelős vezető, kijelölt felelős pedagógus óra után is. A kollégiumban, gyermekotthonokban a vezetők benntartózkodása a szolgálati beosztásban rögzítetten, túlnyomóan a gyermekotthonok, kollégium működési idejére, délutánra esik. Távollétükben az ügyeletes nevelőtanár jogosult intézkedéseket tenni. A szünidőkben - beosztás szerint - a pedagógiai vezetők közül egy-egy látja el az intézmény zavartalan működését biztosító vezetői feladatokat. Rendkívüli esetben az intézmény igazgatója, valamint az intézmény területén lakó vezetők közül bármelyik hívható a szükséges intézkedés megtételére Tanári felügyelet A tanítás kezdete előtt: - Az Általános Iskolába, a Beszédjavító Általános Iskolába 7.30-tól érkezhetnek a bejáró tanulók. A gyermekotthonokban, kollégiumban élőket gyermekfelügyelők kísérik az iskolába, 7.45-től a tanítás kezdetéig a tanári felügyelet biztosított. - A Speciális Szakiskolába a tanulók a tanítás/gyakorlat megkezdése előtt 10 perccel érkeznek. - Bejáró tanulók esetében az érkezésre, fogadásra vonatkozó, ettől eltérő kéréseket tanév elején a szülők és az intézményegység vezetők egyeztetik. - Az óraközi szünetekben: (tanítási órák, foglalkozások között) tanári felügyelet biztosított az iskolákban. Az időjárástól függően a tanulók a szüneteket a folyosókon, illetve a kijelölt udvari részen töltik. Az ügyeleti rendet a nevelőtestületek év elején alakítják ki, rögzítik. - Testnevelési órákat mindhárom iskola a főépület tornatermeiben, az uszodában, illetve a szabadtéri pályákon és gyakorlóhelyeken tartja. Fogadásukról és felügyeletükről a testnevelő tanárok gondoskodnak, ennek rendjét a tanév elején alakítják ki. - Tanítási órát csak rendkívüli esetben lehet megzavarni Kollégium és gyermekotthonok A kollégium tanítási időszakban, a gyermekotthonok folyamatosan működnek. A kollégium és a gyermekotthonok a nap 24 órájában biztosítják a felnőtt felügyeletet. - Reggeli időszakban (tanítási idő kezdetéig), esti időszakban (vacsorától-takarodóig) többnyire gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők, gondozók látják el a felügyeletet. - A napirendet évenként felülvizsgálva határozzák meg az ébresztéstől a takarodóig., - A napirend összeállításánál a óráig terjedő időben figyelembe kell venni, hogy tanulásra, önkiszolgálásra, pihenésre, szabad levegőn tartózkodásra, mozgásra, játékra a gyermekek életkorának megfelelően jusson idő Alkalmazottak benntartózkodási rendje: - Az intézmény alkalmazottai a munkaidő-beosztásuknak megfelelően tartózkodhatnak az intézményben. 10

11 5 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A szabályozás célja, hogy biztosítsa - az intézmény zavartalan működését, a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket - a gyermekek/tanulók védelmét - az intézményi vagyon megóvását Az intézménybe belépőknek kötelességük az intézmény portáján bejelentkezni, közölni nevüket, látogatásuk célját, a keresett személy nevét. Gépjárművel érkezők esetén az északi kapu használatát az intézmény portásai rögzítik a rendszám felírásával. Az intézmény területén található Gyógyterápiás Uszodát meghatározott nyitva tartási időben vehetik igénybe a látogatók, az uszoda rendjének betartása rájuk nézve is kötelező Az intézménybe szabad belépése van: - országgyűlési képviselőknek - a fenntartó képviselőinek - az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértőknek - az Intézményi Tanács tagjainak - a kormányhivatal munkatársainak Az intézményt, mint Referencia Intézményt látogatók, előzetes egyeztetés alapján látogathatják az intézményt, az EDUCATIÓ kosárba feltöltött jó gyakorlatok megtekintése céljából. A jó gyakorlatokat a protokollnak megfelelően tanórákon, re/habilitációs órákon tekinthetik meg. Az előzetes egyeztetést a referencia intézmény csoport vezetője végzi. Az intézményben egyetemi, főiskolai, és egyéb államilag elismert, akkreditált oktatásban résztvevők szakmai gyakorlatot folytathatnak, az intézményvezető engedélyével. A szakmai gyakorlat ideje alatt kötelesek betartani az intézmény dokumentumainak előírásait. Benntartózkodásuk a gyakorlat idejére és az azzal összefüggő adminisztráció idejére engedélyezett. Az intézmény területén önkéntes munkát végzők is kötelesek betartani az intézmény dokumentumainak előírásait. Önkéntes munkát az adott intézményegység-vezető és az intézményvezető engedélyezhet A szülők, látogatók fogadásának rendje A szülők, gondviselők, az általuk érvényes meghatalmazással rendelkezők részére biztosított: - a gyerekek iskolába kísérése - a tanítás, foglalkozás befejezésekor az értük jövetel. A nevelés-oktatás zavartalansága érdekében azokba a helyiségekbe, azon időtartamban, amikor iskolai tanítás, tanórán kívüli foglalkozás, gyermekotthoni, kollégiumi foglalkozás folyik, szülő, hozzátartozó nem léphet be, a tanítást, foglalkozást vezető előzetes engedélye nélkül. A tanév rendjében meghatározottak szerint a pedagógusok fogadják a szülőket: - szülői értekezleteken (tanévenként legalább 2 alkalommal munkanapokon) - fogadóórákon (havonta l alkalommal a tanév elején rögzített és közzétett időpontban) 11

12 A gyermekotthonban élő és a kollégista tanulók a tanítási szünetekben illetve a tanítási napokon szabadidejükben előzetes bejelentés szerint fogadhatnak szülőket, látogatókat. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése munkanapokon az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetői irodákban, vagy az iskolatitkároknál, gyermekotthoni, kollégiumi titkárságokon óra között történik. A tanítási szünetekben a tanulók ügyeit az iskolatitkár, illetve a mindenkori ügyeletes pedagógiai vezető intézi óra között, a tanítási szünetet megelőzően kifüggesztett időpontokban (általában szerdán). 6 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, értékelése. - A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli foglalkozásokra, a kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozásokra. - A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős. - Az igazgató megbízása alapján a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve az intézményegység vezetők és a gyakorlati oktatás vezető készítik el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az intézményvezető - az egyes intézményegységek vezetői saját intézményegységükben és az intézményegység-vezető helyettes - a munkaközösség vezetők - Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményegység vezetőt, az intézményegység-vezető helyettest, az utazó gyógypedagógusokat. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. - Az intézményegység vezetők, és az intézményegység-vezető helyettes vezetői tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően az általuk irányított iskolában, kollégiumban, gyermekotthonban végzik. - A munkaközösség vezetők a szakmai munkaközösségek által kidolgozott, a nevelőtestületek által jóváhagyott módszerekkel az éves programjukban elfogadott pedagógiai hatékonyság vizsgálatát végzik. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes intézményegység vezetőt, vezető helyettest. A belső ellenőrzés meghatározott ütemterv szerint folyik, de rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet az igazgató. Rendkívüli ellenőrzést kérhetnek a szakmai munkaközösségek. 12

13 6.1.2 Az ellenőrzés módszerei: - tanórák, re/habilitációs órák, tanórán kívüli foglalkozások, kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés tapasztalatai A pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. A tapasztalatok összegzése lehet szóban vagy írásban. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 7 Szervezeti felépítés 7.1 A szervezeti egységek megnevezése Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fiú Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Leány Gyermekotthon Gazdasági és ügyviteli csoport Gyógyterápiás Uszoda Mosoda 13

14 7.2 Vezetők, vezetőség Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fiú Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Leány Gyermekotthon Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaközösségei intézményvezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes intézményegység-vezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető munkaközösség-vezetők 14

15 DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE Intézményi Tanács Intézményvezető Általános Iskola Beszédjavító Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Leány Gyermekotthon Fiú Gyermekotthon INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ PEDAGÓGUSOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ PEDAGÓGUSOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ HELYETTES PEDAGÓGUSOK SZAKOKTATÓK ISKOLATITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁROK GYERMEKFELÜGYELŐK KOLLÉGIUMI TITKÁR INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ NEVELŐK GYERMEKFELÜGYELŐK GYERMEKVÉDELMI ASSZISZTENS INTÉZMÉNYEGYSÉ G-VEZETŐ NEVELŐK GYERMEKFELÜGYELŐK GYERMEKVÉDELMI ASSZISZTENS Referencia intézményi csoport GYÓGYPEDAGÓGUS OK Utazó gyógypedagógiai csoport MENTOR/KOORDINÁTO R UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK Könyvtár Gazdasági, működési feladatok, technikai szolgáltatás Élelmezés Gondnokság, takarítás, portaszolgálat Gépkocsivezetők, karbantartás Egészségügyi szolgálat INTÉZMÉNYI ORVOS ÁPOLÓNŐ Mosoda 15

16 7.3 Vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetője Az intézmény élén igazgató áll, aki az Igazgatótanács elnöke. Vezetői tevékenységét az Igazgatótanács segíti. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésével kapcsolatos felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a évi CXC. törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat. Hatásköre: - intézményi igazgató koordinálja a többcélú intézmény intézményegységeinek nevelő-oktató munkáját, valamint az ügyintézői munkakörben, nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak és egyéb alkalmazottak tevékenységét. - a munkavállalókat illetően korlátozott munkáltatói hatáskörrel rendelkezik. - felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. - A munka-, humánpolitikai ügyek, titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése, a munkaerőmozgás irányítása - feladata az igazgatótanács üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése. - hatáskörébe tartozik, a Gyógyterápiás uszoda irányítása, a gazdasági csoport vezetőjének irányítása, az intézményi könyvtár, rendszergazda tevékenységének az irányítása, ellenőrzése, munkavédelmi-, tűzvédelmi jogszabályok betartatása, továbbá ellátja az intézményegység vezetői megbízás során pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat. Döntési jogköre: Az intézmény működésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok és a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe Intézményegység vezetők Az intézményegységek élén intézményegység-vezetők állnak. A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményegység vezetők vezetői tevékenységüket az intézményi igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el. Az intézményegységek közül - az Általános Iskola vezetését intézményegység vezető - a Beszédjavító Általános Iskola élén intézményegység vezető - a Speciális Szakiskola irányítását intézményegység vezető és intézményegységvezető helyettes (szakmai oktatás vezető) látja el - a Kollégiumot intézményegység-vezető irányítja - a Gyermekotthonok élén intézményegység vezetők állnak 16

17 Feladatkörük: - az intézményegység vezetők irányítják az intézményegységek tevékenységét - szervezik és nyilvántartják a távollévő pedagógusok helyettesítését - a nevelőtestületek, munkaközösségek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve szakmai kérdésekben önállóan döntenek - mint az igazgatótanács tagjai, segítik az intézmény eredményes működését - hatáskörükbe bele tartozik a napi zavartalan működés biztosítása a szakmai program megvalósításának ellenőrzése - szakmai területen döntés előkészítő hatáskörrel rendelkeznek - esetenként megbízás alapján az intézmény egészét érintő kérdésekben önállóan dönthetnek - az igazgatóval történő megállapodás alapján képviseleti jogokat gyakorolnak Döntési jogkörük: - munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek - javaslatot tesznek a vezetésük alatt álló dolgozók jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó felvételekor személy kiválasztásra - egyetértési jogot gyakorolnak a dolgozók határozatlan idejű kinevezésére - döntés előkészítő tevékenységükkel segítik az igazgató és az igazgatótanács munkáját Intézményegység-vezető helyettesek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Az együttműködés formái: - értekezletek, megbeszélések (vezetőségi, nevelőtestületi stb.) - iskolára, szakiskolai továbbtanulásra felkészítés, beiskolázás elősegítése - logopédiai ellátásban, re/habilitácós célú foglalkozások megtartásában kapcsolattartás az intézményegységek között - kölcsönös helyettesítés az iskolák, és a kollégium között - létesítmények (számítógépterem, tornaterem, uszoda, sportpályák, díszterem, játszóterek) közös használata meghatározott rend szerint - kapcsolattartás az intézmény technikai szolgáltatást végző szervezeti egységeivel a zavartalan működés biztosítása érdekében Az intézményben Intézményi Tanács, Igazgatótanács, Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács működik. A vezetés tevékenységüket segíti, támogatásukat igényli és vezetőikkel együttműködik. 17

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben