Anómia és identitás 3. Mit tanultunk eddig? 8. Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11. Mindig tanulunk 12. Üzenet 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anómia és identitás 3. Mit tanultunk eddig? 8. Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11. Mindig tanulunk 12. Üzenet 14"

Átírás

1

2 Tartalom Anómia és identitás 3 Mit tanultunk eddig? 8 Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11 Mindig tanulunk 12 Üzenet 14 Csigaház-stoppolás a Hegyháton éves a Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség 16 Népfõiskola: szolgáltatás vagy szolgálat? 22 Vesd össze 23 Felnõttképzési civil hálózat megyei fórum Tatán 26 A francia CNAM Felnõttképzõ Egyetem 29 Kiadja: a Magyar Népfôiskolai Társaság Felelôs kiadó: Sz. Tóth János Szerkesztô: Trencsényi Imre Tördelés, nyomdai elôkészítés: Kû Marianna Nyomás: MÁG Bt. Unicus Kiadó Kiadványunk a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jelent meg Nemzeti Civil Alapprogram Szerkesztôség: Magyar Népfôiskolai Társaság Népfôiskola Intézet, Budapest 1077, Wesselényi u. 13. II.5. Postacím: Budapest 1077, Wesselényi u. 13. II.5. Tel.: +(36) (1) , Fax: +(36) (1) ISSN: Internet: Cikkeket az címre várunk.

3 K Ö Z G Y Û L É S Anómia és identitás Közgyûlés népfõiskolával Jó hagyománya szervezeti életünknek, hogy közgyûléseinket szakmai programokkal kapcsoljuk egybe. Ahogy azonban a világegyetem mint mondják tágul, az idõ viszont ezt tapasztaljuk is! szûkül. Azaz minden rendezvényünkön kevés az idõ arra, hogy az elõadók a szükséges mértékben és mélységben kifejtsék mondandójukat; arra pedig különösen nem jut sem idõ, sem energia, hogy a hallgatóság kellõképpen feldolgozza megeméssze, netán megvitassa a hallottakat. Idén különleges helyzet állt elõ. Szokásosan kétnapos rendezvényük egyetlen napba préselõdött. De azt is mondhatjuk: sûrûsödött. És azt is elmondhatjuk: a szükségbõl erény kovácsolódott. Jóllehet nem minden úgy sikerült, ahogy a szervezõk eltervezték. LELKIÁLLAPOTUNKRÓL Sajnálatos fordulatként a Skrabski Árpád demográfus-szociológussal tervezett kerekasztal-beszélgetés a magyar társadalom lelkiállapotáról az elõadó betegsége miatt elmaradt, helyette azonban egy szerencsésen kéznél lévõ videofelvétel jóvoltából meghallgathattuk a kutató- és szerzõtárs, Kopp Mária orvos-pszichológus, magatartáskutató gondolatait hasonló témakörben. A neves kutatópáros az 1990-es évek elejétõl napjainkig rendszeresen vizsgálja a népegészségügy összefüggéseit a népesség lelkiállapotával, annak összefüggéseit pedig a társadalmi környezet alakulásával. Kutatásaik tanúsága szerint a szembeszökõ hazai egészségstatisztikai adatok (korai halálozás, pszichiátriai betegségek) hátterében két alapvetõ társadalmi eredetû károsító tényezõ áll: a krónikus stressz és az anómia. Az elõbbi a bizonytalanul szabályozott versengés folyománya, az utóbbi pedig maga szabálynélküliség ami nem csak a gazdasági életben (megélhetési versenyben) érvényesül, hanem az élet minden területén (politikai harc, társadalmi és társas kapcsolatok), s végsõ soron az erkölcsi normák és az önazonosság(ok) tekintetében. A monitoron pergõ interjú kellõképpen rövid volt ahhoz bár még szívesen néztük-hallgattuk volna tovább is, hogy maradjon energiánk a továbbgondolásra. Bennünket, mint civil szervezeti különösen pedig mint felnõttképzése vállalkozó aktivistákat legközelebbrõl talán az a megállapítás érint, hogy a népességnek civil szervezetekben-egyesületekben tevékenykedõ, különféle vallási és egyéb közösségekhez tartozó egyedei védettebbek a fizikai és lelki betegségekkel szemben, mint a mindenféle kötelékbõl kiszakadók. Föl kell ismernünk, hogy a civil közösségeknek immár nem csak az individualizálódó vagy éppen megszûnõ munkahelyi közösségeket, valamint a lazuló szomszédsági és rokonsági hálót kell pótolniuk, hanem az atomizálódó társadalom létfontosságú referenciacsoportjaiként kell mûködniük, alkalmat adva tagjaiknak az információ- és vélemény-cserére, a közös gondolkodásra és az értékorientációra. E civil végvárakra, valljuk meg, nagy szüksége van társadalmunknak az érdekorientált globális tömegkultúra és tömegkommunikáció totális gazdasági és eszmei hadviselésével szemben. Miként a mozgástól elszokott izomzat elsorvad, a gon - dol kodástól elszokott elme is leépül. Ez a gerontológiában közhely, de a szociálpszichológiában horribile dictu még a társadalompolitikában is (ha van ilyen) naponta kellene hangsúlyozni. Értelemszerûen nem a keresztrejtvényfejtésre, hanem a társadalmi interakcióra, a gondolatcserére és -ütköztetésre vonatkoztatva. A szellemi kondíció fenntartásának természetes közege azok számára is, akiknek munkájuk (ilyen vagy olyan okból) nem ad erre lehetõséget a civil szervezetek világa. A magatartáskutató-páros egyértelmû összefüggést lát a közösségi élet és a személyes jóllét között. Vizsgálataik azt mutatják, hogy akik részt vesznek valamilyen civil szervezet munkájában, minden szempontból jobb lelkiállapotban vannak, mint azok, akik nem. Ám az összefüggés fordítva is igaz. A bizalom, a szolidaritás, az egymás iránt érzett felelõsség és a közösségi identitás társadalmitõkeképzõ erõként mûködik. Meghatározása szerint a társadalmi tõke olyan befektetés, amelynek célja a csoportidentitás kialakítása. Azaz a barátság, a bizalom, a közös értékek, normák és célok olyan befektetésnek tekinthetõek, amelyek a társadalmi együttmûködést, s ezen keresztül a jobb gazdasági hatékonyságot is szolgálják. A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a mai magyar társadalomban rendkívül nagy a feszültség az erkölcsi értékek és a megélt, külsõ valóság között. Az anómiás állapot a társadalmi szabálynélküliség jelei egyre nyilvánvalóbbak. Az emberek túlnyomó többsége úgy érzi, eltûntek a közös értékek és célok, a jövõt nem lehet tervezni, s így a társadalmi tõke a társadalom mûködõképességének egyik alapvetõ feltétele egyre fogyatkozik. 3

4 K Ö Z G Y Û L É S Plénum IDENTITÁSAINKRÓL A társadalmi tõkének a közös célokkal és jövõképpel szorosan összefüggõ, meghatározó eleme a közösségi identitás. Minthogy a modern társadalom embere többféle szerepben forgolódik egyidejûleg, identitásának is több rétege van. Önazonosságunk tudata szociális, kulturális, etnikai, politikai és még sokféle élménybõl táplálkozik, és nemzeti, társadalmi (osztály-), hivatásbeli, vallási, olykor térségi és persze sokszor direkt politikai önmeghatározásban ölt testet. Közgyûlésünk elmeélesítõ mondhatni: népfõiskolai programjának másik animátora Németh János István volt, aki mint elöljáróban is hangsúlyozta, nem munkahelyi szerepében (az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakfõtanácsosaként) volt jelen. Egy jó tíz évvel ezelõtti mûvelõdéstörténeti kötetben olvashattuk már tanulmányát a magyar nemzeti identitás eredetvidékérõl és történeti alakulásáról különös tekintettel a társadalmi fejlõdésben elõttünk járó latinizált Európa rendjébe való beilleszkedésünk konfliktusaira. Mostani, Europatriotizmus címû elõadása lényegében rímelt korábbi gondolatára, amennyiben az uniós tagságunkkal kapcsolatos identitásproblémákkal szembesített bennünket akik, valljuk meg: a rajongás, a remény, a csalódás és a szkepszis minden bugyrát megjártuk már az utóbbi esztendõkben. Friss történelmi tapasztalatunk azt az érzést kelti sokunkban: Európa kapuja öt éve ismét kitárult elõttünk (miként jó évezrede), ám a több szintes épület folyosóin az ajtókat a régi lakók (még ki tudja, meddig?) zárva tartják. Uniós tagságunk mindazonáltal adott körülmény, amihez (tetszik, nem tetszik) alkalmazkodnunk kell. Mégpedig minél okosabban. Azaz higgadtan és céltudatosan. Megõrizve nemzeti identitásunkat és érdekérvényesítõ képességünket erõsítõ társadalmi tõkénket, ugyanakkor figyelembe véve és lehetõségeink szerint szolgálva annak a nagyobb egységnek az érdekeit, amely más nagyobb egységekkel (térségi-gazdasági-politikai-katonai-hatalmakkal) szemben végsõ soron a mi érdekeinket is megjeleníti. Akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nagyhatalmak közül az Európai Unió áll hozzánk a legközelebb földrajzilag is, kulturálisan is, ha gazdasági, etnikai, vallási és politika konfliktusok még elõreláthatólag sokáig akadá - lyozni fogják (ha nem éppen visszájára fordítják) szervezeti egységesülését és közösségi identitásának erõsödését. Elgondolkodtató, hogy az uniós alkotmány körüli nézetkülönbségek közt mekkora hangsúlyt kap az uniós identitás meghatározását (a történelmi gyökerek meg - nevezését) érintõ vita. Holott nyilvánvalóan nem ez a legfõbb dilemma, hanem a döntéshozás decentralizált avagy centra lizált jellegének megválasztása. (Persze, ez nem elsõsorban a kisebb tagállamok gondja, melyek közül eddig is keveseknek adatott meg történelmük során az önálló sorsformálás lehetõsége.) 4

5 K Ö Z G Y Û L É S Nagyné Kiss Mária bevezetõje A KIRÁLY POSZTMODERN Németh János István A különbözõ kultúrák találkozási pontjain keletkezõ konf - liktusok és a lehetséges megoldások kutatója nagy lépésekben végigvezette közgyûlésünk résztvevõit kontinensünk és kulturális vonzáskörzete történelmének azokon a korszakain, amikor az európai ember tudatosult vagy tudattalan értékrendjének alapmotívumai megszü - lettek. A viszonylag letisztult értékelésû korszakok és kulturális örökségük (Mózes kõtáblái, görög poliszdemokrácia, római jog, keresztény szolidaritás, reneszánsz humanizmus, felvilágosodás, szabadságeszme, nemzetállam, nemzetközi kooperáció) számbavétele után, napjainkhoz érve, elõadónk belenyúlt a darázsfészekbe. A világszerte hol nyílt, hol kódolt vitákat kavaró multikulturalizmus-jelenség elemzésére vállalkozott. Nem kétségbe vonva e szemlélet létjogosultságát hisz az napjaink történelmi valóságának tudomásulvételét jelenti, azt, hogy a népesség világszerte mozgásban van, s a különféle (etnikai, vallási, életmódbeli) kultúrák találkozásakor szükségképpen valamiféle interakció jön létre. Ebben a helyzetben tarthatatlanná válik az európaiként meghatározott kultúrának univerzális kultúrakénti minõsítése. Az csupán a kérdés, hogy az interakciók milyenek legyenek. A gyakorlatban persze sok mindent megtesznek az európai befogadó államok, hogy az együtt- (vagy egymás mellett) élés mennél konfliktusmentesebb legyen, ám a tisztán racionális viselkedést egyik népesség tekintetében sem szavatolhatja senki. Konfliktusok tehát vannak. A gyakorlati kérdés: ezeket ki és hogyan kezelje? Vannak erre teóriák is, metodikák is, ám az alagút vége nem dereng. Itt érkezünk el a kultúrakutató gondolatmenetének legérzékenyebb pontjához. Németh János az általa is elfogadott multikulturális szemléletmódtól élesen elhatárolja a politikai multikulturalizmust, mint Amerikából importált talajidegen, afféle klónozott polgárjogi mozgalmat. Megengedõbb ítélete szerint e mozgalom megnyilvánulásaiban összegzõdik a 20. századvég kultúra - értelmezéseinek posztmodern recepciója. ( ) Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy a posztmodern a társadalom totális elidegenedésének megnyilvánulása is, továbbá, hogy az elidegenedés a társadalmi folyamatok inherenciája (velejárója), vagyis értékmentes folyamat, úgy adott a lehetõség, hogy a politikai multikulturalizmust ne a jó és a rossz leegyszerûsítõ dramaturgiája szerint kezeljük, hanem mint az európai kultúra elidegenedésének megjelenési formáját, amelynek fokozatos meghaladása ugyanakkor a dolgok természetébõl következõ szükség - szerû, normális állapot. Ha azonban programban gondolkodik, szigorúbban fogalmaz: A multikulturális politikai mozgalom lényegében nem más, mint a liberalizmus ezredfordulóra kiteljesedõ funda- 5

6 K Ö Z G Y Û L É S Kérdések és válaszok mentalizmusának megnyilvánulása. ( ) Miként a másik nagy európai fogantatású eszmerendszer, a nacionalizmus szélsõséges mûködése mérhetetlen áldozatokat követelt a században, úgy a liberális fundamentalizmust megtestesítõ politikai multikulturalizmus mûködésének súlyos következményei is felmérhetetlen károkat okoztak és okoznak, mindenek elõtt a társadalmi együttélés területén. Majd így folytatódik a gondolatmenet, mely írásban is nyomon követhetõ Europatriotizmus címmel egyebek közt az interneten is: A populista és a liberálfundamentalista szélsõségek tudatos kizárása elemi fontosságú a kulturális konfliktusok sikeres kezeléséhez. A szélsõséges irányzatokra jellemzõ, etnikai-faji csoportokat preferáló vagy elítélõ problémakezelés a megoldás helyett újabb konfliktusok szülõje és tartósítója. Csak a fundamentalizmusoktól mentes együttmûködés eredménye lehet, hogy az európai kultúra másságát a jövõben is az emberi méltóság feltétlen tisztelete és megkövetelése határozhassa meg. Kultúránk méltósága tanít meg minket nem csupán Európában, de európaiként, nem csupán fogyasztóként, de emberként is élni. Ez pedig egyaránt feltételez a történelemben kristályosodott értékrendet, felelõsséget és viselkedésmódot mindenkitõl, legyen bár beleszületett lakója, vagy önként választója az Európai Uniónak. S ha már ideológiákkal csatázik, ideológiai muníciót is kínál a kultúrák kutatója az interkulturális konfliktusok kezelésében forgolódóknak: Az europatriotizmus végsõ soron nem más, mint az európai kultúra tudatos vállalása, megbecsülése, fejlesztése, akár szeretete is. Történelmi ha gyomány, viszonyrendszer, program és cselekvési mód, amely az Európai Uniót alkotó és az ide bevándorló népek számára egyaránt mértékadó. Önazonosság, büszkeség és felelõsség sajátos együttese a mindennapok cselekvésrendjében. Az általános megfogalmazásból nehéz nem kiolvasnunk a legittebb és legmostabb viszonyaink tisztázatlansága miatti háborgást. De ki is állíthatná, hogy hazánkban a különbözõ népességcsoportok együtt- vagy egymás mellett élése biztos alapokon nyugszik?! A kisebbségvédelem alibi-gesztusai éppen a céllal ellentétes irányban hatnak: csak erõsítik a kisebbség(ek) és a többség (kik a többség?) közti megkülönböztetést, miközben minden érintett vesztesnek érzi magát. Így van ez, kár félszívvel hozott kormányzati intézkedésekrõl, akár a konkrét helyzet pontos ismeretét nélkülözõ, rutinszerû protestálásról legyen is szó. S hogy e sorok írója se csupán kritizáljon, zárógondolatként hadd álljon itt saját véleménye is, melynek megfogalmazásához nagy segítséget adott a közgyûlés keretében elhangzó mindkét eladás. Amikor az ideológiai szakadék mentén kettéosztott kétpólusú világ ( táján) egységesült, Amerikában 6

7 K Ö Z G Y Û L É S Továbbgondolások ezt Francis Fukuyama a történelem végeként ünnepelte. Ám nem sok évvel késõbb az amerikai politikai szociológia (mely diszciplína a mi térfelünkön is diadalmasan kiszorította a korábbi krédót, a politikai gazdaságtant) másik nagy guruja, S. P. Huntington új krónikába kezdett, melyben az ideológiai szakadék mentén szervezõdõ két hatalom helyett immár nyolc kultúra áll szemben egymással. (Mert hát valamilyen harcra mindig is szükség van, már csak a had- és véleményvezérek egzisztenciális biztonsága okán is.) A már-már alig remélt szabadság eljövetelén örvendezõ volt szocialista országok monolitikus gazdasági, politikai és jogrendszere jórészt felmorzsolódott a liberális dereguláció jegyében, s ez éreztette hatását a kisebbségpolitikában is. A korábban problémás társadalmi csoportnak minõsített cigány lakosságra irányuló asszimilációs politika helyébe az etnikai kisebbségként való elismerés lépett ami a (fõként) gazdasági problémák körébõl (nagyészt) az emberjogi szférába helyezte át a cigány népességcsoporttal kapcsolatos össztársadalmi (s nem utolsósorban kormányzati) feladatokat. Nem szólva az (egyébként teljesen jogos szükséges) antidiszkriminációs politika azon elnagyolt gesztusáról, amely a több százezres (ám a többségi társadalomhoz hasonló módon tagolt) cigányságot mint etnikai csoportot egy kalap alá veszi például a hazai német, bolgár és örmény közösséggel; legalább ekkora képtelenség, hogy így kezeli együtt egyéb védett tulajdonságokkal meghatározott Elnöki zárszó kisebbségként, létszámban nagyságrendekkel kisebb, sok tekintetben ugyanakkor kevésbé hátrányos helyzetû csoportokkal. A döntéshozók és véleményformálók doktrinér felületessége jelentõs mértékben hozzájárult, hogy az adott történelmi helyzetben az öntörvényû gazdasági-társadalmi folyamatokon túlmenõen a fogalomhasználat is távolítsa egymástól a másság(ok) és az azonosság(ok) hordozóit és képviselõit. Végsõ soron a vezetõ réteg(ek) rossz lelkiismerete eredményezi az antidiszkriminációs, és a szociálpolitika rosszízû félmegoldásait, a jogalkotói és jogalkalmazói akrobatamutatványokat, amelyek minden áron (vagy még inkább minél olcsóbban) polgárosulni óhajtó társadalmunk jogbiztonságát varázsolják az aranyásók Amerikájának színvonalát közelítõ jogbizonytalansággá ami pedig a fentiekben bõvebben tárgyalt anómiás állapot egyik legfõbb összetevõje. Mégiscsak inkább függetlenül attól, milyennek látjuk a mai Európát az aranyásók korának Amerikája helyett inkább az európai értékek forrásvidékeit kellene újra fölfedeznünk, kezdjük akár a Sinai-hegyi kõtáblák ajánlásaival. S ha közülük legalább csak kettõt is megszívlelünk és elfogadtatunk ember-, polgár- és honfitársainkkal (Ne lopj. és Ne ölj.), akkor ráléptünk arra az útra, amelyik egy magasba helyezett Európába vezet Trencsényi Imre 7

8 K U T A T Á S Mit tanultunk eddig? Kutatási projektünkrõl félidõben Tapasztalatcsere félidõben Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk? (SZFK/14/2008) címmel indított motiváció-kutatásunk lényegét elõzõ lapszámunkban ismertettük. A hazánk hét régiójában, megyénként egyéni kérdõív kitöltésével és 3 4 különféle társadalmi rétegeket és korosztályokat megszólaltató fókuszcsoportos beszélgetés fontosabb motívumainak rögzítésével elindított munka elsõ szakasza ez év tavaszán lezárult. A következõ szakasz a tényszerû adatok és tömörített vélemények feldolgozása, azaz elemzése és a le - vonható következtetéseket összegzõ tanulmány elkészítése és ez év õszi közreadása lesz április 16-án a terepmunkát végzõ kérdezõ munkatársak és térségi koordinátorok mûhelymegbeszélésre jöttek össze Budapesten. Ez alkalomból ki-ki beszámolt a helyzetfelmérõ munka során szerzett tapasztalatairól. Kérésünkre néhányan írásban is vallottak a különféle élet - helyzetekkel különféle módokon és sikerrel birkózó emberek megismerése során szerzett élményeikrõl, olykor megrendülésükrõl. Addig is, míg a kutatás tudományos összegzése elkészül, e a szubjektív följegyzések közreadásával szeretnénk némi képet adni e nem kifejezetten képzési, de a képzéspolitikához szorosan kapcsolódó népfõiskolai feladatvállalásról. A szerkesztõ Módszertani megfontolások 8

9 K U T A T Á S A kutatóstáb vezérkara Beszámoló Zalából és Vasból 9

10 K U T A T Á S Fókuszcsoportos beszélgetés az északi régióban Emlékek felidézése 10

11 K U T A T Á S Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ A Magyar Népfõiskolai Társaság 2008 õszétõl Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk? címmel indított kutatása keretében tárja fel a formális, nem-formális és informális úton szerzett tudás, valamint a tanulás értékelésével és elismerésével kapcsolatos véleményeket kérdõíves megkérdezések és fókuszcsoportos beszélgetések által. Az ország minden régiójára kiterjedõ 2100 kérdõíves megkérdezés mellett 30 fókuszcsoportos beszélgetés keretében szerzett vélemények, javaslatok elemzése jelenti majd a kutatás vezetõinek az alapot a lefektetett hipotézisek igazolásához március 30-án fókuszcsoportos beszélgetés résztvevõi voltak azok a regisztrált álláskeresõk, akik a Debreceni Regionális Képzési Központ szervezésében felzárkóztató (7 8. osztály) és szakmai képzésben vesznek részt a törökszentmiklósi Városi Mûvelõdési Központban. A 16 fõs csoport, amelyben a év közötti nõk és férfiak tanulnak, hónapos képzés során a befejezett általános iskolai bizonyítványt, valamint a nõk takarítói, a férfiak épületfalazó, burkoló szakképesítést szereznek. A fókuszcsoportos beszélgetést Nagyné Kiss Mária vezetette, aki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság elnöke. A kutatás céljának bemutatását kölcsönös bemutatkozás, majd az adatlap kitöltése követte. A bemutatkozásból kiderült, hogy a jelenlévõk többsége évek óta alkal - mi munkákból, bejelentetlen munkaviszonyból szerzett jövedelembõl tarja fenn magát, látja el családját. A Törökszentmiklósi kistérségben magas az egy éven túl regisztrált álláskeresõk aránya: 16,0%. Ennek oka többek között az itt élõ lakosság iskolázottsági mutatóiban is keresendõ. A fókuszcsoportban azok a felnõttek vettek részt, akik az általános iskolát nem fejezték be, s nincs semmilyen szak - képesítésük. Így különösen izgalmasnak tûnt a tanulással kap - csolatos felfogásuk megismerése, az iskolarendszerû formális oktatásban szerzett tapasztalataik megvitatása, véleményük megismerése a tanulást segítõ környezetrõl illetõleg a felnõtt - képzési szolgáltatásokkal szembeni elvárásokról. Az iskolai évekrõl szerzett tapasztalataik, a tanulásról és a tudásról alkotott véleményük így ebben az életkorban azt mutatta, hogy felelõsen gondolkodnak, a tudásnak az érvényesülés szempontjából kiemelkedõ szerepet tulajdonítanak, amit azonban kemény folyamatos tanulással lehet elérni. Saját élményük alapján elevenítették fel és osztották meg a jelenlévõkkel isko- Képzésben részt vevõk csoportja Törökszentmiklóson 11

12 K U T A T Á S lai kudarcaik közül a legemlékezetesebbet, valamint a legmaradandóbb pozitív élményüket. Õszinte, bizalmi légkörben több alkalommal a meghatódottság jelei, könnyei között többen említették a kirekesztettséggel, az elõítélettel, a kisebbségi létbõl adódó megkülönböztetéssel, testi bántalmazással, tanári igazságtalansággal kapcsolatos konkrét élményeiket, melyekbõl néhány példa: hátsó padsorba ültetés, az osztálykirándulásokon nem vehetett részt, öltözködése miatt lenézték, ha nem értett valamit, nem magyarázták el. A fentiekbõl és a tanulási nehézségeikbõl adódó kudarcélményeik nagymértékben hozzá - járultak az iskolából való kimaradáshoz. A jelenlegi felnõttoktató, aki kiváló pedagógiai és andragógiai módszereket alkalmazva foglalkozik a 7 8. osztályos tananyag elsajátíttatásával, kiemelkedõ szeretetet és megbecsü - lést élvez a felnõtt tanulók részérõl. A vallomásokból egyér - telmûen kitûnik a pedagógusok felelõssége egy-egy tanuló egyéni életútjának megalapozásában. A tudás iránti vágy és a tanulás iránti belsõ motiváció felébresztését és folyamatos szinten tartását olyan eszközökkel, módszerekkel érte el Rigó Pálné, amelyekkel kivívta a tanu lók bizalmát, tudásával, személyes és szakmai kompetenciáival pedig a tiszteletet. A jó felnõttoktatóval kapcsolatos elvárásaikban elsõ helyre tették a minden téren jól felkészült, együttmûködõ és megértõ tanár személyiségét. A pozitív élmények sorában jóval kevesebbet említettek, de örömmel gondoltak vissza a tanulmányaik során szövõdött barátságokra, a sport területén elért sikerekre. A felnõttként való tanulásról alkotott véleményben is kiemelt szerepet szánnak a felnõttoktató személyiségnek, a tananyag milyenségének, az ismeretek gyakorlatban való használhatóságának. A jelenlegi képzésben örömmel és eredményesen vesznek részt, tisztában vannak azzal, hogy a befejezett általános iskola jelenti számukra az esélyt a továbblépéshez akár szakképzés, akár munkavállalás esetén. Annak ellenére, hogy a saját szüleik tanulást támogató maga - tartásáról kétharmaduk úgy nyilatkozott: biztatták, segítették õket, s õk mégis ellenálltak, a család szerepét meghatározónak tartják a tanuláshoz való viszony kialakításában. A felnõttkori képzési lehetõségek megismertetését, a tanács - adást a munkaügyi kirendeltségektõl, a médiától és a családsegítõktõl várnák elsõsorban, azonban a civil szervezetektõl is szívesen fogadnának információkat a tanulási lehetõségekrõl. A közel 3 órás beszélgetés, véleménycsere utolsó mozzanataként a moderátor az álmaikról faggatta a résztvevõket, akik elmondták: ha most lennének olyan helyzetben, hogy továbbtanulásuk irányát megválaszthatnák, mit is választanának. Válaszaikban a realitás és az álmok egyaránt jelen voltak. Végül köszönet hangzott el a résztvevõk nevében azért, hogy a moderátor feltett olyan kérdéseket, amiket soha senki eddigi életük során meg nem kérdezett: mi volt a legnagyobb kudarca az iskolai évei alatt, miért maradt ki az iskolából? Szolnok, május 19. Túróczy Istvánné Mindig tanulunk (kutatási élményeim) Ez idáig még soha nem vettem részt kutatási programban, ezért nagyon vártam, hogy elkezdhessem a munkát. Napi kapcsolatban álltam felnõttekkel, akik valamilyen képzésben vesznek részt, hisz aktívan, trénerként magam is készségfej - lesztéssel foglalkozom. Mégis más volt ez a feladat, mert kollégámmal, Harasztosi Sándorral Hajdú-Bihar megyén kívül új területeket is fel kellett keresnünk. Ilyen célból még soha nem jártam Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében. A közel két hónapig tartó munkát élvezettel dolgoztam végig. Találkoztam nõkkel, férfiakkal, 18 és 58 évesekkel, romákkal, munkavállalókkal, álláskeresõkkel, szegényekkel, jómódú - akkal, alacsony iskolai végzettségűekkel vagy magasan kvalifikáltakkal, olyan emberekkel is, akik felnõtt fejjel vállalták azt, hogy iskolapadba üljenek. Szóval találkoztam emberi sorsokkal. Az interjúk elkészítéséhez szükséges személyek és a fókuszcsoportok felkutatását a mûvelõdési otthoni hálózaton keresztül, a személyes ismeretségeinken át, helyi segítséggel kezdtük el szervezni. Ez döntõ lépés volt: a késõbbiekben bebizonyosodott, hogy nagy segítséget jelentett, hiszen egy közös ismerõs beajánlásával az egyének hamarabb megnyíltak, bizalmasabbak voltak, közvetlenebb kapcsolatot tudtunk kialakítani és az egész kutatás során nem volt visszautasításban részünk. Az interjúkészítés során folyamatos beszélgetést alkalmaztam, hagytam beszélni a kérdezetteteket. A többségében hátrányos helyzetű településen élõk elmondták megélhetési nehézségeiket, mindennapi gondjaikat. Nem panaszkodtak, nem siránkoztak, csak a száraz tényeket közölték velem. A legégetõbb gondok között a munkahelyek hiányát emlegették. A megkérdezettek a nehézségek ellenére szinte kivétel nélkül itt akarnak továbbra is élni, külföldön nem akarnak munkát vállalni. Volt olyan interjúalany, aki teljesen kilátástalannak találta az életét, hisz négy szakmával, középfokú végzettséggel évek óta állás nélkül van és 28 évesen, még most sem tudja, milyen pályát, szeretne. A többség úgy nyilatkozott, hogy az iskolákban nem azt tanítják, amire az életben való boldoguláshoz szükség van. Az egyik faluban meglátogattam a romatelepet. Sok mindent láttam már életemben, de földbe vájt viskót, bádogból készített odút csak most volt szerencsém. Azt, hogy ott emberek élnek, csak úgy hittem el, hogy ezeknek a lakásoknak a tetején, szinte kivétel nélkül parabolaantenna meredezett az ég felé. A fókuszcsoportos beszélgetések során két érdekes csoporttal is találkoztam. Az egyik erdõművelõ tanfolyamra járt. Alacsony iskolai végzettségű romák voltak, már három hónapja ismerték 12

13 K U T A T Á S Érettségire felkészítõ osztály Hajdúhadházán Készséggel válaszoltak a kutatói kérdésekre egymást. Rendkívül összetartó, motivált társaság volt addig a percig, amíg meg nem tudták, hogy a képzés elvégzése után csak 11 fõnek lesz munkája 16-uk közül. Ezután megkezdõdött a féltékenység, a másik furkálása. Most ott tartottak, hogy az idáig baráti viszonyok ellenségessé változtak. A másik csoport többségében roma két éves, gimnáziumi érettségit adó képzésben vesz részt. Nagyon motiváltak, eltökéltek és határozottak voltak. Az órákat rendszeresen látogatják, egymást biztatják, ösztönzik a tanulásra. A beszélgetés során kiderült, hogy korábban is ismerték egymást. Összetartó erejük a hit. Mindannyian egy gyülekezet tagjai. A fókuszcsoportos beszélgetések során többször rádöbbentem arra, hogy elsõsorban a perifériára szorult emberekkel nincsenek, akik beszélgessenek, nincsenek, akik megkérdezzék õket gondjaikról, problémáikról. Pedig igényelnék. Hálásak voltak, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményeikre, gondolataikra. Õk köszönték meg azt, hogy mi megkerestük Õket. Csökmõ, április 30. Tóth Sándor kutatási felmérõ 13

14 K U T A T Á S Üzenet Nem adatokat, szakmai összesítést szeretnék most írni a munkáról, mely 2009 elején talált meg és amelyet örömmel vállaltam. Készítettem már interjúkat egy másik programban, gondoltam az elején, ez is hasonló lesz. Ám rá kellett jönnöm, hogy ez merõben más Tudtam, nem kis feladat elé nézek, összehasonlítva az akkori és a mostani mennyiséget, de nem bántam meg! Ez a munka annyi pozitív energiát, önbizalmat, élményt adott, még ha egy-egy kérdõívezéssel töltött nap után kimerülten is értem haza. Bár ellentétesnek tûnik a mondat, aki hasonlót végzett már, biztosan érti. Elfáradtam, mert nem keveset utaztam, vezettem, mert rengeteget figyeltem és beszéltem. Ki kellett zárni mindent és mindenkit, hogy csak arra az emberre koncentráljak, aki ott ült velem szemben és vála - szolt a kérdésekre. Ám mégis, amit kaptam, felülírta mindezt. Ahány kérdõív, annyi ember, annyi életút és történet. Vidám és szomorú sorsok rajzolódtak ki ezekben az órákban. Elõször csodálkoztam azon, mennyire megnyíltak az emberek egy idegen elõtt, akit életükben elõször és talán utoljára láttak. Milyen nagy szükség van arra, hogy foglalkozzunk egymással és ez pontosan látszott. Még aki elõször zárkó zottnak, bizalmatlannak tûnt, az is úgy beszélgetett velem fél óra után, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Sokszor kellett megtennem azt, hogy határozottan továbblépjek a témákon, hiszen az idõ szorított, mert érkezett a következõ interjúalany. Sajnáltam ezeket a helyzeteket, hiszen láttam, éreztem, mennyi mindent szeretne még közölni a velem szemben ülõ. Amikor például az egyik munkaügyi központ levegõtlen irattárában elhangzik a mondat: Én ültem börtönben. Egy másik helyszínen: A szüleim is elveszítették a munkájukat, s teher van a házunkon Észrevétlenül szövõdtek a válaszok közé ezek a mondatok. Talán azt gondolnánk, nem is idevalók. De mégis, hiszen a legfontosabbak, mint a család, a megélhetés, gyermekink jövõje, a tanulási lehetõségek, a munkanélküliség, mind ott rejlik a kérdések mögött. Ilyenkor egy biztató szó vagy pillantás nagyon sokat ér. Akár csak az is, hogy valaki meghallgatja õket. Elõször csodálkoztam azon, mennyire megnyíltak az emberek egy idegen elõtt... Milyen nagy szükség van arra, hogy foglalkozzunk egymással Természetesen nem csak a munkanélkülieknek vannak problémáik, hiszen a mai helyzetben, ebben a nagyfokú bizonytalanságban sok emberen érezhetõ a feszültség. Az egyéni interjúk mellett szervezni kellett fókuszcsoportos beszélgetéseket is. Ez volt az, amitõl nagyon rettegtem, hiszen még soha nem csináltam hasonlót. A munka megkezdése elõtt kapott felkészítõ tréning részeként próbálkoztunk ezzel a többi megye kérdezõbiztosaival együtt, ám akkor úgy éreztem, én erre képtelen leszek. Miután megszerveztem az elsõ csoportot és eljött az idõ, aznap már túl voltam három egyéni beszélgetésen. Szerencsére, kellõen el voltam fáradva ahhoz, hogy még azon is gondolkodjam, mi történik akkor, ha elrontok valamit. Segítségem, aki vállalta a néma moderátor szerepét, és akinek nagy tapasztalata volt már az ilyen munkában, végig figyelt, aztán elmondta a pozitív véleményét, aminek nagyon örültem. Négy teljesen különbözõ csoport iskolai végzettségre, nemre, korra való tekintettel, megannyi vélemény a kérdésekrõl. Mennyire más szemmel tudja nézni a nyugdíjas korosztály a jelenlegi iskolarendszert összevetve a régivel, mint egy fiatal, aki még nem is élt akkor, amikor szülei, nagyszülei jártak iskolába. Milyen lelkesek voltak az elsõsorban nyolc osztályt végzett férfiakból álló, nagyrészt munkanélküli csoport tagjai. Örülök tehát, hogy rám bízták és én elvállaltam ezt a munkát. Több lettem ettõl, úgy érzem. Köszönettel tartozom sok segítõ embernek. A Közép- Dunántúli régió koordinátorának, Keresztesi Józsefnek, Kósa Józsefnek, a Munkanélküliek, Álláskeresõk és Segítõk Veszprém Megyei Egyesülete elnökének, a Veszprém megyei Munkaügyi Központok munkatanács - adóinak és vezetõinek a kilenc kistérségben, Csillag Zoltánnak, Bakonyszentkirály, és ifj. Wolf Ferencnek, Bakonyoszlop polgármesterének, ismerõseimnek, barátaimnak, s nem utolsósorban azoknak, akik vállalták az interjút és segítették a munkámat. Hogy miért ÜZENET? Remélem, ez kiderült. Piros Ágnes

15 K U T A T Á S Csigaház-stoppolás a Hegyháton Tapasztalatok összegzésére került sor április 16-án a Magyar Népfõiskolai Társaság kezdeményezésére a Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk? címû kutatási projekt megvalósításáról. A nyugat-dunántúli régió vas megyei beszámolója keretében Varga Eszter felmérõ egyik fókuszcsoportos interjújával keltette fel érdeklõdésünket a hátrányos helyzetû Vasvári kistérségben egy Foglalkoztatási paktum segítségével szervezett interjúja iránt. Beszámolóját hol nevetve, hol hitetlenül hallgattuk, miközben elmondta, hogy a résztvevõk közül többen egy éticsiga-üzem által indított bedolgozói munkát végeznek, a többiek, pedig fõként munkanélküli fiatalokból kerültek ki. Hogy hol is járt Eszter, és mit is csinál ez az üzem, azt az általa felkért Pogács Mónika, az üzem egyik dolgozója így fogalmazta meg: HEGYHÁTI MUNKAERÕ-PIACI JÓ PÉLDA A Magyar Népfõiskolai Társaság országos kutatást indított. A cél többek között, hogy az iskolai és iskolarendszeren túli képzések hatékonyságát javítani lehessen a jövõben intézmények, képzõhelyek szintjén is. A kutatásban megyénként 100 embert szólítanak meg és kérdezik meg véleményüket, tapasztalataikat az oktatás, képzés mai rend - szerérõl. Vas megyében Vasváron tartották a kutatók az egyik fókuszcsoportos beszélgetésüket, melynek szervezésében a helyi Hegyháti Foglalkoztatási Paktum munkatársainak segítségét kérték. A Foglakoztatási Paktum a helyi munkaerõ-piaci helyzet jobbításáért dolgozik. A partneri együttmûködések kialakítása mellett több száz fõs adatbázisában a munkanélküliek mellett állásváltoztatók és pályakezdõ fiatalok adatai is szerepelnek. Az információs bázisban jelentõs hányadot képvisel azoknak az alacsony iskolai végzettségûeknek, szakma nélkülieknek, tartós munka - nélkülieknek a névsora, akiket a munkatársak egy bedolgozói munka szervezése kapcsán gyûjtöttek. A zalaszentgróti székhelyû, francia tulajdonú IMOFI Kft az egyetlen vállalkozás, amely élõcsiga-felvásárlást és -feldolgozást folytat az országban. Õk biztosítanak az üzemi, két mûszakos munkarend mellett bedolgozást vállalóknak is munkát a Hegyháton. Az otthon elvégzendõ feladat az, hogy az üres csigaházak sérüléseit kell ragasztóval kijavítani, hiszen az élelmiszer-feldolgozás után az ínyencség, a csigahús ebbe a csigaházba kerül vissza. Egyébként a vállalat korlátlan számban tudja a bedolgozóknak a munkát biztosítani. Emellett az éticsigaszezon májusi indulásával már meglévõ dolgozói mellé közel 300 fõs bõvítést tervez a vállalat, többek között Vasvár és a Hegyhát álláskeresõire is építve. A cég képviselõje, Hársfalvi Károly a közelmúltban egy munkaerõ-toborzó tájékoztatón elmondta: Az eddigi egymûszakos céggyakorlattal szemben májustól két mûszakos rendben alkalmaznának munkaszerzõdéssel munkatársakat négy hónapos idõszakra, amikor az élelmiszer-feldolgozásban alkalmaznák a munkatársakat. A szezonmunka végeztével a háromszáz felvett dolgozó közül százat tovább is foglalkoztat a cég, egészen az év végéig. A feldolgozó üzem megbízható munkatársakra számít és a kiválasztásnál is ez lesz majd az elsõdleges szempont. Így mindenki számára nyitott a munkalehetõség, aki szívesen dolgozna akár alacsony iskolai végzettséggel, 45 év felett, csökkent munkaképességgel vagy pályakezdõként. A zalaszentgróti munka a tervek szerint május közepén indul. A cég a Vasvár Pácsony Olaszfa Oszkó Csehi Csehmindszent Mikosszéplak Bérbaltavár útvonalon indít buszjáratot. Ám a munka lehetõsége a másutt lakók számára is nyitott maradhat. A Foglakoztatási Paktum kezdeményezésére és koordinálásában a telekocsi program segítségével a dol - gozni akarók bármely településrõl csatlakozhatnak a buszjárathoz. S bár tény, hogy pillanatnyilag a munkalehetõség nem helyben, Vasváron kínál megélhetést az álláskeresõknek, a város minden lehetõséget, kapacitást és együttmûködést felajánlott a zalaszentgróti cég számára, amennyiben a jövõben telephelybõvítést, beruházást terveznének. Vasvár ipari parkja, termelést befogadó ingatlanjai bármikor kedvezményesen rendel ke - zésére állnak befektetõk, vállalatok, így a zalaszentgróti munkáltató számára is. 15

16 S Z Ü L E T É S N A P 20 éves a Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Születésnapunkat kötõdéseink és a hely szelleme jegyében a Szentendrei-szigeten, Kisorosziban a helyi Protestáns Ifjúsági Mûvelõdési Mûhely konferencia-házában rendeztük meg május én. Kétnapos szakmai és ünnepi programmal tettük emlékezetessé a 20 éves találkozót. Az elsõ napon EU-s forrásszerzés a gyakorlatban címmel szerveztünk képzést a Sárospataki Népfõiskolai Egyesülettel, Bordás István vezetésével. Mindnyájan nagyon örültünk annak, hogy együtt dolgozhattunk a tréning keretei között. Az együttlét alkalmat adott a közös munkára, gondolkodásra és lélekerõsítésre. Az elsõ nap a képzés része volt egy országos, regionális népfõiskolai képzési programnak, amelyet az NCA is támogatott. Célja volt: olyan ismeretek nyújtása amelyek növelik a civil felnõttképzési szakemberek felkészültségét az EU-s pályázati módszerek területén. A képzés célcsoportja és létszáma: Népfõiskolákon, nonprofit felnõttképzési tevékenységet folytató civil szervezetekben dolgozó szakemberek. Várható eredmények, indikátorok: Output: A KMR-ben 12 szakember kiképzése az alább megadott tematika szerint. Hatás: nõ a nonprofit alapú felnõttképzési szervezetek tudáspotenciálja az EU-s logikájú pályázatok készítése területén, javul a képviselt szervezetek forrásszerzõ képessége. Tematika és alkalmazott módszerek: 1.A pályázatok logikája, mûködési mechanizmusai, elvárásai, Közösségi kezdeményezések és centralizált programok 2.Rövid ismertetés a centralizált programok és közösségi kezdeményezések mûködésérõl, eddigi tapasztalatok (elõadás) 3.Magyarországi támogatások lehetõségek (rövid áttekintés) Az NFTII operatív programjai: Ágazati programok Regionális programok. 4.A pályázat gyakorlata az ötlettõl a projekt-szinopszisig 5.Erõforrás-felmérés Kapcsolati tõke, és együttmûködés SWOT analízis (egyéni munka, csoport munka, tanbeszélgetés, impulzus módszer) 6.A pályázat gyakorlata a pályázat elkészítése 7.Logikai keretmátrix, Megvalósíthatósági tanulmány Idõtábla Költségvetés (egyéni munka, csoportmunka, tanbeszélgetés, impulzus-módszer) Összes óraszám kb. 8 óra Szükséges eszközök: Flippchart, tollak, papír, különbözõ színû vastag filcek, notebook, projektor, vászon, internet kap - csolat. Közös gondolkodással megfogalmaztuk a kulcsproblémát. Miért gyenge a felnõttképzés ma Magyarországon? Leg - fontosabb szerepe az, hogy kiegyenlítse a közoktatást és minõségi tudást nyújtson, ezért meg kell változtatni a felnõtt - képzésrõl kialakult képet, azaz meg kell erõsíteni a felnõtt - képzést (akár a közoktatással, szakoktatással szemben is) így véljük, tapasztalataink alapján. Kialakult egy HÍD tartalmú KMO-i térségfejlesztési közös projekt, amely a résztvevõk szakmai irányultságára, aktivitására épül. Az élethosszig tartó tanulás keretei között: tanulókörök partnerség-építése, a sajátos magyar észjárás elõtérbe helyezése, a személyiségfejlesztés sokféle módszerei és a budapesti népfõiskola megteremtése a Közép-Magyarország Régióban. A HÍD projekt résztervei: Tatai Magyary Zoltán Népfõiskola: A tevékenység feltételrendszerének megteremtése, bentlakásos intézmény létrehozása Szentendrei ECKE: A társadalmi részvétel fejlesztése a klíma-tudatosság érdekében a KMR-ben Szentendrei Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesület: Nemzetközi kulturális fesztivál megrendezése Szentendrén. Makkai Sándor Protestáns Népfõiskola Kisoroszi: Teremtésvédelem népfõiskolai képzés megújítása, határon túli résztvevõkkel Bagi Helytörténeti Baráti Kör: BAG-MAG falufejlesztési kör érték- és érdekvédelme a faluközpont megmaradásáért. Este Radnóti-verseket mondtunk a spiccen, azaz a sziget - csúcson, ahol a Duna kettéválik a Kis-Dunára (Szentendrei Duna-ág) és a Nagy-Dunára (Váci Duna-ág). A Duna évezredek alatt hozta létre az egykor hét szigetbõl álló Szentendreiszigetet. A Nap lemenõben volt, s vörös fénnyel csordult a felhõkbe s a folyamba. A második nap a lélekemelõ ünnepé volt. Összegyülekeztünk és részt vettünk a kisoroszi református istentiszteleten, amelyet Makkai Lilla felelõs lelkész mutatott be. Úgy éreztük, mintha nekünk (is) szólt volna az igehirdetés, a Szolgálatról beszélt, arról, hogy az ember, ha nem is 16

17 S Z Ü L E T É S N A P A szakmai programot Bordás István vezette Az ünnepi visszaemlékezések sorát Nagy Júlia József Attila-verssel nyitja meg 17

18 S Z Ü L E T É S N A P Gódor András Budai József Gaján Vilmos Varga Gyula 18

19 S Z Ü L E T É S N A P Borszékiné Rétháti Ágnes Baka Györgyi Emlékek a hõskorból 19

20 S Z Ü L E T É S N A P Szigeti Gábor Keresztesi József Kemény Bertalanra emlékezik A konferencia-ház kapuja elõtt 20

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben