Anómia és identitás 3. Mit tanultunk eddig? 8. Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11. Mindig tanulunk 12. Üzenet 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anómia és identitás 3. Mit tanultunk eddig? 8. Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11. Mindig tanulunk 12. Üzenet 14"

Átírás

1

2 Tartalom Anómia és identitás 3 Mit tanultunk eddig? 8 Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ 11 Mindig tanulunk 12 Üzenet 14 Csigaház-stoppolás a Hegyháton éves a Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség 16 Népfõiskola: szolgáltatás vagy szolgálat? 22 Vesd össze 23 Felnõttképzési civil hálózat megyei fórum Tatán 26 A francia CNAM Felnõttképzõ Egyetem 29 Kiadja: a Magyar Népfôiskolai Társaság Felelôs kiadó: Sz. Tóth János Szerkesztô: Trencsényi Imre Tördelés, nyomdai elôkészítés: Kû Marianna Nyomás: MÁG Bt. Unicus Kiadó Kiadványunk a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jelent meg Nemzeti Civil Alapprogram Szerkesztôség: Magyar Népfôiskolai Társaság Népfôiskola Intézet, Budapest 1077, Wesselényi u. 13. II.5. Postacím: Budapest 1077, Wesselényi u. 13. II.5. Tel.: +(36) (1) , Fax: +(36) (1) ISSN: Internet: Cikkeket az címre várunk.

3 K Ö Z G Y Û L É S Anómia és identitás Közgyûlés népfõiskolával Jó hagyománya szervezeti életünknek, hogy közgyûléseinket szakmai programokkal kapcsoljuk egybe. Ahogy azonban a világegyetem mint mondják tágul, az idõ viszont ezt tapasztaljuk is! szûkül. Azaz minden rendezvényünkön kevés az idõ arra, hogy az elõadók a szükséges mértékben és mélységben kifejtsék mondandójukat; arra pedig különösen nem jut sem idõ, sem energia, hogy a hallgatóság kellõképpen feldolgozza megeméssze, netán megvitassa a hallottakat. Idén különleges helyzet állt elõ. Szokásosan kétnapos rendezvényük egyetlen napba préselõdött. De azt is mondhatjuk: sûrûsödött. És azt is elmondhatjuk: a szükségbõl erény kovácsolódott. Jóllehet nem minden úgy sikerült, ahogy a szervezõk eltervezték. LELKIÁLLAPOTUNKRÓL Sajnálatos fordulatként a Skrabski Árpád demográfus-szociológussal tervezett kerekasztal-beszélgetés a magyar társadalom lelkiállapotáról az elõadó betegsége miatt elmaradt, helyette azonban egy szerencsésen kéznél lévõ videofelvétel jóvoltából meghallgathattuk a kutató- és szerzõtárs, Kopp Mária orvos-pszichológus, magatartáskutató gondolatait hasonló témakörben. A neves kutatópáros az 1990-es évek elejétõl napjainkig rendszeresen vizsgálja a népegészségügy összefüggéseit a népesség lelkiállapotával, annak összefüggéseit pedig a társadalmi környezet alakulásával. Kutatásaik tanúsága szerint a szembeszökõ hazai egészségstatisztikai adatok (korai halálozás, pszichiátriai betegségek) hátterében két alapvetõ társadalmi eredetû károsító tényezõ áll: a krónikus stressz és az anómia. Az elõbbi a bizonytalanul szabályozott versengés folyománya, az utóbbi pedig maga szabálynélküliség ami nem csak a gazdasági életben (megélhetési versenyben) érvényesül, hanem az élet minden területén (politikai harc, társadalmi és társas kapcsolatok), s végsõ soron az erkölcsi normák és az önazonosság(ok) tekintetében. A monitoron pergõ interjú kellõképpen rövid volt ahhoz bár még szívesen néztük-hallgattuk volna tovább is, hogy maradjon energiánk a továbbgondolásra. Bennünket, mint civil szervezeti különösen pedig mint felnõttképzése vállalkozó aktivistákat legközelebbrõl talán az a megállapítás érint, hogy a népességnek civil szervezetekben-egyesületekben tevékenykedõ, különféle vallási és egyéb közösségekhez tartozó egyedei védettebbek a fizikai és lelki betegségekkel szemben, mint a mindenféle kötelékbõl kiszakadók. Föl kell ismernünk, hogy a civil közösségeknek immár nem csak az individualizálódó vagy éppen megszûnõ munkahelyi közösségeket, valamint a lazuló szomszédsági és rokonsági hálót kell pótolniuk, hanem az atomizálódó társadalom létfontosságú referenciacsoportjaiként kell mûködniük, alkalmat adva tagjaiknak az információ- és vélemény-cserére, a közös gondolkodásra és az értékorientációra. E civil végvárakra, valljuk meg, nagy szüksége van társadalmunknak az érdekorientált globális tömegkultúra és tömegkommunikáció totális gazdasági és eszmei hadviselésével szemben. Miként a mozgástól elszokott izomzat elsorvad, a gon - dol kodástól elszokott elme is leépül. Ez a gerontológiában közhely, de a szociálpszichológiában horribile dictu még a társadalompolitikában is (ha van ilyen) naponta kellene hangsúlyozni. Értelemszerûen nem a keresztrejtvényfejtésre, hanem a társadalmi interakcióra, a gondolatcserére és -ütköztetésre vonatkoztatva. A szellemi kondíció fenntartásának természetes közege azok számára is, akiknek munkájuk (ilyen vagy olyan okból) nem ad erre lehetõséget a civil szervezetek világa. A magatartáskutató-páros egyértelmû összefüggést lát a közösségi élet és a személyes jóllét között. Vizsgálataik azt mutatják, hogy akik részt vesznek valamilyen civil szervezet munkájában, minden szempontból jobb lelkiállapotban vannak, mint azok, akik nem. Ám az összefüggés fordítva is igaz. A bizalom, a szolidaritás, az egymás iránt érzett felelõsség és a közösségi identitás társadalmitõkeképzõ erõként mûködik. Meghatározása szerint a társadalmi tõke olyan befektetés, amelynek célja a csoportidentitás kialakítása. Azaz a barátság, a bizalom, a közös értékek, normák és célok olyan befektetésnek tekinthetõek, amelyek a társadalmi együttmûködést, s ezen keresztül a jobb gazdasági hatékonyságot is szolgálják. A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a mai magyar társadalomban rendkívül nagy a feszültség az erkölcsi értékek és a megélt, külsõ valóság között. Az anómiás állapot a társadalmi szabálynélküliség jelei egyre nyilvánvalóbbak. Az emberek túlnyomó többsége úgy érzi, eltûntek a közös értékek és célok, a jövõt nem lehet tervezni, s így a társadalmi tõke a társadalom mûködõképességének egyik alapvetõ feltétele egyre fogyatkozik. 3

4 K Ö Z G Y Û L É S Plénum IDENTITÁSAINKRÓL A társadalmi tõkének a közös célokkal és jövõképpel szorosan összefüggõ, meghatározó eleme a közösségi identitás. Minthogy a modern társadalom embere többféle szerepben forgolódik egyidejûleg, identitásának is több rétege van. Önazonosságunk tudata szociális, kulturális, etnikai, politikai és még sokféle élménybõl táplálkozik, és nemzeti, társadalmi (osztály-), hivatásbeli, vallási, olykor térségi és persze sokszor direkt politikai önmeghatározásban ölt testet. Közgyûlésünk elmeélesítõ mondhatni: népfõiskolai programjának másik animátora Németh János István volt, aki mint elöljáróban is hangsúlyozta, nem munkahelyi szerepében (az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakfõtanácsosaként) volt jelen. Egy jó tíz évvel ezelõtti mûvelõdéstörténeti kötetben olvashattuk már tanulmányát a magyar nemzeti identitás eredetvidékérõl és történeti alakulásáról különös tekintettel a társadalmi fejlõdésben elõttünk járó latinizált Európa rendjébe való beilleszkedésünk konfliktusaira. Mostani, Europatriotizmus címû elõadása lényegében rímelt korábbi gondolatára, amennyiben az uniós tagságunkkal kapcsolatos identitásproblémákkal szembesített bennünket akik, valljuk meg: a rajongás, a remény, a csalódás és a szkepszis minden bugyrát megjártuk már az utóbbi esztendõkben. Friss történelmi tapasztalatunk azt az érzést kelti sokunkban: Európa kapuja öt éve ismét kitárult elõttünk (miként jó évezrede), ám a több szintes épület folyosóin az ajtókat a régi lakók (még ki tudja, meddig?) zárva tartják. Uniós tagságunk mindazonáltal adott körülmény, amihez (tetszik, nem tetszik) alkalmazkodnunk kell. Mégpedig minél okosabban. Azaz higgadtan és céltudatosan. Megõrizve nemzeti identitásunkat és érdekérvényesítõ képességünket erõsítõ társadalmi tõkénket, ugyanakkor figyelembe véve és lehetõségeink szerint szolgálva annak a nagyobb egységnek az érdekeit, amely más nagyobb egységekkel (térségi-gazdasági-politikai-katonai-hatalmakkal) szemben végsõ soron a mi érdekeinket is megjeleníti. Akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nagyhatalmak közül az Európai Unió áll hozzánk a legközelebb földrajzilag is, kulturálisan is, ha gazdasági, etnikai, vallási és politika konfliktusok még elõreláthatólag sokáig akadá - lyozni fogják (ha nem éppen visszájára fordítják) szervezeti egységesülését és közösségi identitásának erõsödését. Elgondolkodtató, hogy az uniós alkotmány körüli nézetkülönbségek közt mekkora hangsúlyt kap az uniós identitás meghatározását (a történelmi gyökerek meg - nevezését) érintõ vita. Holott nyilvánvalóan nem ez a legfõbb dilemma, hanem a döntéshozás decentralizált avagy centra lizált jellegének megválasztása. (Persze, ez nem elsõsorban a kisebb tagállamok gondja, melyek közül eddig is keveseknek adatott meg történelmük során az önálló sorsformálás lehetõsége.) 4

5 K Ö Z G Y Û L É S Nagyné Kiss Mária bevezetõje A KIRÁLY POSZTMODERN Németh János István A különbözõ kultúrák találkozási pontjain keletkezõ konf - liktusok és a lehetséges megoldások kutatója nagy lépésekben végigvezette közgyûlésünk résztvevõit kontinensünk és kulturális vonzáskörzete történelmének azokon a korszakain, amikor az európai ember tudatosult vagy tudattalan értékrendjének alapmotívumai megszü - lettek. A viszonylag letisztult értékelésû korszakok és kulturális örökségük (Mózes kõtáblái, görög poliszdemokrácia, római jog, keresztény szolidaritás, reneszánsz humanizmus, felvilágosodás, szabadságeszme, nemzetállam, nemzetközi kooperáció) számbavétele után, napjainkhoz érve, elõadónk belenyúlt a darázsfészekbe. A világszerte hol nyílt, hol kódolt vitákat kavaró multikulturalizmus-jelenség elemzésére vállalkozott. Nem kétségbe vonva e szemlélet létjogosultságát hisz az napjaink történelmi valóságának tudomásulvételét jelenti, azt, hogy a népesség világszerte mozgásban van, s a különféle (etnikai, vallási, életmódbeli) kultúrák találkozásakor szükségképpen valamiféle interakció jön létre. Ebben a helyzetben tarthatatlanná válik az európaiként meghatározott kultúrának univerzális kultúrakénti minõsítése. Az csupán a kérdés, hogy az interakciók milyenek legyenek. A gyakorlatban persze sok mindent megtesznek az európai befogadó államok, hogy az együtt- (vagy egymás mellett) élés mennél konfliktusmentesebb legyen, ám a tisztán racionális viselkedést egyik népesség tekintetében sem szavatolhatja senki. Konfliktusok tehát vannak. A gyakorlati kérdés: ezeket ki és hogyan kezelje? Vannak erre teóriák is, metodikák is, ám az alagút vége nem dereng. Itt érkezünk el a kultúrakutató gondolatmenetének legérzékenyebb pontjához. Németh János az általa is elfogadott multikulturális szemléletmódtól élesen elhatárolja a politikai multikulturalizmust, mint Amerikából importált talajidegen, afféle klónozott polgárjogi mozgalmat. Megengedõbb ítélete szerint e mozgalom megnyilvánulásaiban összegzõdik a 20. századvég kultúra - értelmezéseinek posztmodern recepciója. ( ) Amennyiben tisztában vagyunk azzal, hogy a posztmodern a társadalom totális elidegenedésének megnyilvánulása is, továbbá, hogy az elidegenedés a társadalmi folyamatok inherenciája (velejárója), vagyis értékmentes folyamat, úgy adott a lehetõség, hogy a politikai multikulturalizmust ne a jó és a rossz leegyszerûsítõ dramaturgiája szerint kezeljük, hanem mint az európai kultúra elidegenedésének megjelenési formáját, amelynek fokozatos meghaladása ugyanakkor a dolgok természetébõl következõ szükség - szerû, normális állapot. Ha azonban programban gondolkodik, szigorúbban fogalmaz: A multikulturális politikai mozgalom lényegében nem más, mint a liberalizmus ezredfordulóra kiteljesedõ funda- 5

6 K Ö Z G Y Û L É S Kérdések és válaszok mentalizmusának megnyilvánulása. ( ) Miként a másik nagy európai fogantatású eszmerendszer, a nacionalizmus szélsõséges mûködése mérhetetlen áldozatokat követelt a században, úgy a liberális fundamentalizmust megtestesítõ politikai multikulturalizmus mûködésének súlyos következményei is felmérhetetlen károkat okoztak és okoznak, mindenek elõtt a társadalmi együttélés területén. Majd így folytatódik a gondolatmenet, mely írásban is nyomon követhetõ Europatriotizmus címmel egyebek közt az interneten is: A populista és a liberálfundamentalista szélsõségek tudatos kizárása elemi fontosságú a kulturális konfliktusok sikeres kezeléséhez. A szélsõséges irányzatokra jellemzõ, etnikai-faji csoportokat preferáló vagy elítélõ problémakezelés a megoldás helyett újabb konfliktusok szülõje és tartósítója. Csak a fundamentalizmusoktól mentes együttmûködés eredménye lehet, hogy az európai kultúra másságát a jövõben is az emberi méltóság feltétlen tisztelete és megkövetelése határozhassa meg. Kultúránk méltósága tanít meg minket nem csupán Európában, de európaiként, nem csupán fogyasztóként, de emberként is élni. Ez pedig egyaránt feltételez a történelemben kristályosodott értékrendet, felelõsséget és viselkedésmódot mindenkitõl, legyen bár beleszületett lakója, vagy önként választója az Európai Uniónak. S ha már ideológiákkal csatázik, ideológiai muníciót is kínál a kultúrák kutatója az interkulturális konfliktusok kezelésében forgolódóknak: Az europatriotizmus végsõ soron nem más, mint az európai kultúra tudatos vállalása, megbecsülése, fejlesztése, akár szeretete is. Történelmi ha gyomány, viszonyrendszer, program és cselekvési mód, amely az Európai Uniót alkotó és az ide bevándorló népek számára egyaránt mértékadó. Önazonosság, büszkeség és felelõsség sajátos együttese a mindennapok cselekvésrendjében. Az általános megfogalmazásból nehéz nem kiolvasnunk a legittebb és legmostabb viszonyaink tisztázatlansága miatti háborgást. De ki is állíthatná, hogy hazánkban a különbözõ népességcsoportok együtt- vagy egymás mellett élése biztos alapokon nyugszik?! A kisebbségvédelem alibi-gesztusai éppen a céllal ellentétes irányban hatnak: csak erõsítik a kisebbség(ek) és a többség (kik a többség?) közti megkülönböztetést, miközben minden érintett vesztesnek érzi magát. Így van ez, kár félszívvel hozott kormányzati intézkedésekrõl, akár a konkrét helyzet pontos ismeretét nélkülözõ, rutinszerû protestálásról legyen is szó. S hogy e sorok írója se csupán kritizáljon, zárógondolatként hadd álljon itt saját véleménye is, melynek megfogalmazásához nagy segítséget adott a közgyûlés keretében elhangzó mindkét eladás. Amikor az ideológiai szakadék mentén kettéosztott kétpólusú világ ( táján) egységesült, Amerikában 6

7 K Ö Z G Y Û L É S Továbbgondolások ezt Francis Fukuyama a történelem végeként ünnepelte. Ám nem sok évvel késõbb az amerikai politikai szociológia (mely diszciplína a mi térfelünkön is diadalmasan kiszorította a korábbi krédót, a politikai gazdaságtant) másik nagy guruja, S. P. Huntington új krónikába kezdett, melyben az ideológiai szakadék mentén szervezõdõ két hatalom helyett immár nyolc kultúra áll szemben egymással. (Mert hát valamilyen harcra mindig is szükség van, már csak a had- és véleményvezérek egzisztenciális biztonsága okán is.) A már-már alig remélt szabadság eljövetelén örvendezõ volt szocialista országok monolitikus gazdasági, politikai és jogrendszere jórészt felmorzsolódott a liberális dereguláció jegyében, s ez éreztette hatását a kisebbségpolitikában is. A korábban problémás társadalmi csoportnak minõsített cigány lakosságra irányuló asszimilációs politika helyébe az etnikai kisebbségként való elismerés lépett ami a (fõként) gazdasági problémák körébõl (nagyészt) az emberjogi szférába helyezte át a cigány népességcsoporttal kapcsolatos össztársadalmi (s nem utolsósorban kormányzati) feladatokat. Nem szólva az (egyébként teljesen jogos szükséges) antidiszkriminációs politika azon elnagyolt gesztusáról, amely a több százezres (ám a többségi társadalomhoz hasonló módon tagolt) cigányságot mint etnikai csoportot egy kalap alá veszi például a hazai német, bolgár és örmény közösséggel; legalább ekkora képtelenség, hogy így kezeli együtt egyéb védett tulajdonságokkal meghatározott Elnöki zárszó kisebbségként, létszámban nagyságrendekkel kisebb, sok tekintetben ugyanakkor kevésbé hátrányos helyzetû csoportokkal. A döntéshozók és véleményformálók doktrinér felületessége jelentõs mértékben hozzájárult, hogy az adott történelmi helyzetben az öntörvényû gazdasági-társadalmi folyamatokon túlmenõen a fogalomhasználat is távolítsa egymástól a másság(ok) és az azonosság(ok) hordozóit és képviselõit. Végsõ soron a vezetõ réteg(ek) rossz lelkiismerete eredményezi az antidiszkriminációs, és a szociálpolitika rosszízû félmegoldásait, a jogalkotói és jogalkalmazói akrobatamutatványokat, amelyek minden áron (vagy még inkább minél olcsóbban) polgárosulni óhajtó társadalmunk jogbiztonságát varázsolják az aranyásók Amerikájának színvonalát közelítõ jogbizonytalansággá ami pedig a fentiekben bõvebben tárgyalt anómiás állapot egyik legfõbb összetevõje. Mégiscsak inkább függetlenül attól, milyennek látjuk a mai Európát az aranyásók korának Amerikája helyett inkább az európai értékek forrásvidékeit kellene újra fölfedeznünk, kezdjük akár a Sinai-hegyi kõtáblák ajánlásaival. S ha közülük legalább csak kettõt is megszívlelünk és elfogadtatunk ember-, polgár- és honfitársainkkal (Ne lopj. és Ne ölj.), akkor ráléptünk arra az útra, amelyik egy magasba helyezett Európába vezet Trencsényi Imre 7

8 K U T A T Á S Mit tanultunk eddig? Kutatási projektünkrõl félidõben Tapasztalatcsere félidõben Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk? (SZFK/14/2008) címmel indított motiváció-kutatásunk lényegét elõzõ lapszámunkban ismertettük. A hazánk hét régiójában, megyénként egyéni kérdõív kitöltésével és 3 4 különféle társadalmi rétegeket és korosztályokat megszólaltató fókuszcsoportos beszélgetés fontosabb motívumainak rögzítésével elindított munka elsõ szakasza ez év tavaszán lezárult. A következõ szakasz a tényszerû adatok és tömörített vélemények feldolgozása, azaz elemzése és a le - vonható következtetéseket összegzõ tanulmány elkészítése és ez év õszi közreadása lesz április 16-án a terepmunkát végzõ kérdezõ munkatársak és térségi koordinátorok mûhelymegbeszélésre jöttek össze Budapesten. Ez alkalomból ki-ki beszámolt a helyzetfelmérõ munka során szerzett tapasztalatairól. Kérésünkre néhányan írásban is vallottak a különféle élet - helyzetekkel különféle módokon és sikerrel birkózó emberek megismerése során szerzett élményeikrõl, olykor megrendülésükrõl. Addig is, míg a kutatás tudományos összegzése elkészül, e a szubjektív följegyzések közreadásával szeretnénk némi képet adni e nem kifejezetten képzési, de a képzéspolitikához szorosan kapcsolódó népfõiskolai feladatvállalásról. A szerkesztõ Módszertani megfontolások 8

9 K U T A T Á S A kutatóstáb vezérkara Beszámoló Zalából és Vasból 9

10 K U T A T Á S Fókuszcsoportos beszélgetés az északi régióban Emlékek felidézése 10

11 K U T A T Á S Ami egy fókuszcsoportos beszélgetésbõl leszûrhetõ A Magyar Népfõiskolai Társaság 2008 õszétõl Tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk? címmel indított kutatása keretében tárja fel a formális, nem-formális és informális úton szerzett tudás, valamint a tanulás értékelésével és elismerésével kapcsolatos véleményeket kérdõíves megkérdezések és fókuszcsoportos beszélgetések által. Az ország minden régiójára kiterjedõ 2100 kérdõíves megkérdezés mellett 30 fókuszcsoportos beszélgetés keretében szerzett vélemények, javaslatok elemzése jelenti majd a kutatás vezetõinek az alapot a lefektetett hipotézisek igazolásához március 30-án fókuszcsoportos beszélgetés résztvevõi voltak azok a regisztrált álláskeresõk, akik a Debreceni Regionális Képzési Központ szervezésében felzárkóztató (7 8. osztály) és szakmai képzésben vesznek részt a törökszentmiklósi Városi Mûvelõdési Központban. A 16 fõs csoport, amelyben a év közötti nõk és férfiak tanulnak, hónapos képzés során a befejezett általános iskolai bizonyítványt, valamint a nõk takarítói, a férfiak épületfalazó, burkoló szakképesítést szereznek. A fókuszcsoportos beszélgetést Nagyné Kiss Mária vezetette, aki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság elnöke. A kutatás céljának bemutatását kölcsönös bemutatkozás, majd az adatlap kitöltése követte. A bemutatkozásból kiderült, hogy a jelenlévõk többsége évek óta alkal - mi munkákból, bejelentetlen munkaviszonyból szerzett jövedelembõl tarja fenn magát, látja el családját. A Törökszentmiklósi kistérségben magas az egy éven túl regisztrált álláskeresõk aránya: 16,0%. Ennek oka többek között az itt élõ lakosság iskolázottsági mutatóiban is keresendõ. A fókuszcsoportban azok a felnõttek vettek részt, akik az általános iskolát nem fejezték be, s nincs semmilyen szak - képesítésük. Így különösen izgalmasnak tûnt a tanulással kap - csolatos felfogásuk megismerése, az iskolarendszerû formális oktatásban szerzett tapasztalataik megvitatása, véleményük megismerése a tanulást segítõ környezetrõl illetõleg a felnõtt - képzési szolgáltatásokkal szembeni elvárásokról. Az iskolai évekrõl szerzett tapasztalataik, a tanulásról és a tudásról alkotott véleményük így ebben az életkorban azt mutatta, hogy felelõsen gondolkodnak, a tudásnak az érvényesülés szempontjából kiemelkedõ szerepet tulajdonítanak, amit azonban kemény folyamatos tanulással lehet elérni. Saját élményük alapján elevenítették fel és osztották meg a jelenlévõkkel isko- Képzésben részt vevõk csoportja Törökszentmiklóson 11

12 K U T A T Á S lai kudarcaik közül a legemlékezetesebbet, valamint a legmaradandóbb pozitív élményüket. Õszinte, bizalmi légkörben több alkalommal a meghatódottság jelei, könnyei között többen említették a kirekesztettséggel, az elõítélettel, a kisebbségi létbõl adódó megkülönböztetéssel, testi bántalmazással, tanári igazságtalansággal kapcsolatos konkrét élményeiket, melyekbõl néhány példa: hátsó padsorba ültetés, az osztálykirándulásokon nem vehetett részt, öltözködése miatt lenézték, ha nem értett valamit, nem magyarázták el. A fentiekbõl és a tanulási nehézségeikbõl adódó kudarcélményeik nagymértékben hozzá - járultak az iskolából való kimaradáshoz. A jelenlegi felnõttoktató, aki kiváló pedagógiai és andragógiai módszereket alkalmazva foglalkozik a 7 8. osztályos tananyag elsajátíttatásával, kiemelkedõ szeretetet és megbecsü - lést élvez a felnõtt tanulók részérõl. A vallomásokból egyér - telmûen kitûnik a pedagógusok felelõssége egy-egy tanuló egyéni életútjának megalapozásában. A tudás iránti vágy és a tanulás iránti belsõ motiváció felébresztését és folyamatos szinten tartását olyan eszközökkel, módszerekkel érte el Rigó Pálné, amelyekkel kivívta a tanu lók bizalmát, tudásával, személyes és szakmai kompetenciáival pedig a tiszteletet. A jó felnõttoktatóval kapcsolatos elvárásaikban elsõ helyre tették a minden téren jól felkészült, együttmûködõ és megértõ tanár személyiségét. A pozitív élmények sorában jóval kevesebbet említettek, de örömmel gondoltak vissza a tanulmányaik során szövõdött barátságokra, a sport területén elért sikerekre. A felnõttként való tanulásról alkotott véleményben is kiemelt szerepet szánnak a felnõttoktató személyiségnek, a tananyag milyenségének, az ismeretek gyakorlatban való használhatóságának. A jelenlegi képzésben örömmel és eredményesen vesznek részt, tisztában vannak azzal, hogy a befejezett általános iskola jelenti számukra az esélyt a továbblépéshez akár szakképzés, akár munkavállalás esetén. Annak ellenére, hogy a saját szüleik tanulást támogató maga - tartásáról kétharmaduk úgy nyilatkozott: biztatták, segítették õket, s õk mégis ellenálltak, a család szerepét meghatározónak tartják a tanuláshoz való viszony kialakításában. A felnõttkori képzési lehetõségek megismertetését, a tanács - adást a munkaügyi kirendeltségektõl, a médiától és a családsegítõktõl várnák elsõsorban, azonban a civil szervezetektõl is szívesen fogadnának információkat a tanulási lehetõségekrõl. A közel 3 órás beszélgetés, véleménycsere utolsó mozzanataként a moderátor az álmaikról faggatta a résztvevõket, akik elmondták: ha most lennének olyan helyzetben, hogy továbbtanulásuk irányát megválaszthatnák, mit is választanának. Válaszaikban a realitás és az álmok egyaránt jelen voltak. Végül köszönet hangzott el a résztvevõk nevében azért, hogy a moderátor feltett olyan kérdéseket, amiket soha senki eddigi életük során meg nem kérdezett: mi volt a legnagyobb kudarca az iskolai évei alatt, miért maradt ki az iskolából? Szolnok, május 19. Túróczy Istvánné Mindig tanulunk (kutatási élményeim) Ez idáig még soha nem vettem részt kutatási programban, ezért nagyon vártam, hogy elkezdhessem a munkát. Napi kapcsolatban álltam felnõttekkel, akik valamilyen képzésben vesznek részt, hisz aktívan, trénerként magam is készségfej - lesztéssel foglalkozom. Mégis más volt ez a feladat, mert kollégámmal, Harasztosi Sándorral Hajdú-Bihar megyén kívül új területeket is fel kellett keresnünk. Ilyen célból még soha nem jártam Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében. A közel két hónapig tartó munkát élvezettel dolgoztam végig. Találkoztam nõkkel, férfiakkal, 18 és 58 évesekkel, romákkal, munkavállalókkal, álláskeresõkkel, szegényekkel, jómódú - akkal, alacsony iskolai végzettségűekkel vagy magasan kvalifikáltakkal, olyan emberekkel is, akik felnõtt fejjel vállalták azt, hogy iskolapadba üljenek. Szóval találkoztam emberi sorsokkal. Az interjúk elkészítéséhez szükséges személyek és a fókuszcsoportok felkutatását a mûvelõdési otthoni hálózaton keresztül, a személyes ismeretségeinken át, helyi segítséggel kezdtük el szervezni. Ez döntõ lépés volt: a késõbbiekben bebizonyosodott, hogy nagy segítséget jelentett, hiszen egy közös ismerõs beajánlásával az egyének hamarabb megnyíltak, bizalmasabbak voltak, közvetlenebb kapcsolatot tudtunk kialakítani és az egész kutatás során nem volt visszautasításban részünk. Az interjúkészítés során folyamatos beszélgetést alkalmaztam, hagytam beszélni a kérdezetteteket. A többségében hátrányos helyzetű településen élõk elmondták megélhetési nehézségeiket, mindennapi gondjaikat. Nem panaszkodtak, nem siránkoztak, csak a száraz tényeket közölték velem. A legégetõbb gondok között a munkahelyek hiányát emlegették. A megkérdezettek a nehézségek ellenére szinte kivétel nélkül itt akarnak továbbra is élni, külföldön nem akarnak munkát vállalni. Volt olyan interjúalany, aki teljesen kilátástalannak találta az életét, hisz négy szakmával, középfokú végzettséggel évek óta állás nélkül van és 28 évesen, még most sem tudja, milyen pályát, szeretne. A többség úgy nyilatkozott, hogy az iskolákban nem azt tanítják, amire az életben való boldoguláshoz szükség van. Az egyik faluban meglátogattam a romatelepet. Sok mindent láttam már életemben, de földbe vájt viskót, bádogból készített odút csak most volt szerencsém. Azt, hogy ott emberek élnek, csak úgy hittem el, hogy ezeknek a lakásoknak a tetején, szinte kivétel nélkül parabolaantenna meredezett az ég felé. A fókuszcsoportos beszélgetések során két érdekes csoporttal is találkoztam. Az egyik erdõművelõ tanfolyamra járt. Alacsony iskolai végzettségű romák voltak, már három hónapja ismerték 12

13 K U T A T Á S Érettségire felkészítõ osztály Hajdúhadházán Készséggel válaszoltak a kutatói kérdésekre egymást. Rendkívül összetartó, motivált társaság volt addig a percig, amíg meg nem tudták, hogy a képzés elvégzése után csak 11 fõnek lesz munkája 16-uk közül. Ezután megkezdõdött a féltékenység, a másik furkálása. Most ott tartottak, hogy az idáig baráti viszonyok ellenségessé változtak. A másik csoport többségében roma két éves, gimnáziumi érettségit adó képzésben vesz részt. Nagyon motiváltak, eltökéltek és határozottak voltak. Az órákat rendszeresen látogatják, egymást biztatják, ösztönzik a tanulásra. A beszélgetés során kiderült, hogy korábban is ismerték egymást. Összetartó erejük a hit. Mindannyian egy gyülekezet tagjai. A fókuszcsoportos beszélgetések során többször rádöbbentem arra, hogy elsõsorban a perifériára szorult emberekkel nincsenek, akik beszélgessenek, nincsenek, akik megkérdezzék õket gondjaikról, problémáikról. Pedig igényelnék. Hálásak voltak, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményeikre, gondolataikra. Õk köszönték meg azt, hogy mi megkerestük Õket. Csökmõ, április 30. Tóth Sándor kutatási felmérõ 13

14 K U T A T Á S Üzenet Nem adatokat, szakmai összesítést szeretnék most írni a munkáról, mely 2009 elején talált meg és amelyet örömmel vállaltam. Készítettem már interjúkat egy másik programban, gondoltam az elején, ez is hasonló lesz. Ám rá kellett jönnöm, hogy ez merõben más Tudtam, nem kis feladat elé nézek, összehasonlítva az akkori és a mostani mennyiséget, de nem bántam meg! Ez a munka annyi pozitív energiát, önbizalmat, élményt adott, még ha egy-egy kérdõívezéssel töltött nap után kimerülten is értem haza. Bár ellentétesnek tûnik a mondat, aki hasonlót végzett már, biztosan érti. Elfáradtam, mert nem keveset utaztam, vezettem, mert rengeteget figyeltem és beszéltem. Ki kellett zárni mindent és mindenkit, hogy csak arra az emberre koncentráljak, aki ott ült velem szemben és vála - szolt a kérdésekre. Ám mégis, amit kaptam, felülírta mindezt. Ahány kérdõív, annyi ember, annyi életút és történet. Vidám és szomorú sorsok rajzolódtak ki ezekben az órákban. Elõször csodálkoztam azon, mennyire megnyíltak az emberek egy idegen elõtt, akit életükben elõször és talán utoljára láttak. Milyen nagy szükség van arra, hogy foglalkozzunk egymással és ez pontosan látszott. Még aki elõször zárkó zottnak, bizalmatlannak tûnt, az is úgy beszélgetett velem fél óra után, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Sokszor kellett megtennem azt, hogy határozottan továbblépjek a témákon, hiszen az idõ szorított, mert érkezett a következõ interjúalany. Sajnáltam ezeket a helyzeteket, hiszen láttam, éreztem, mennyi mindent szeretne még közölni a velem szemben ülõ. Amikor például az egyik munkaügyi központ levegõtlen irattárában elhangzik a mondat: Én ültem börtönben. Egy másik helyszínen: A szüleim is elveszítették a munkájukat, s teher van a házunkon Észrevétlenül szövõdtek a válaszok közé ezek a mondatok. Talán azt gondolnánk, nem is idevalók. De mégis, hiszen a legfontosabbak, mint a család, a megélhetés, gyermekink jövõje, a tanulási lehetõségek, a munkanélküliség, mind ott rejlik a kérdések mögött. Ilyenkor egy biztató szó vagy pillantás nagyon sokat ér. Akár csak az is, hogy valaki meghallgatja õket. Elõször csodálkoztam azon, mennyire megnyíltak az emberek egy idegen elõtt... Milyen nagy szükség van arra, hogy foglalkozzunk egymással Természetesen nem csak a munkanélkülieknek vannak problémáik, hiszen a mai helyzetben, ebben a nagyfokú bizonytalanságban sok emberen érezhetõ a feszültség. Az egyéni interjúk mellett szervezni kellett fókuszcsoportos beszélgetéseket is. Ez volt az, amitõl nagyon rettegtem, hiszen még soha nem csináltam hasonlót. A munka megkezdése elõtt kapott felkészítõ tréning részeként próbálkoztunk ezzel a többi megye kérdezõbiztosaival együtt, ám akkor úgy éreztem, én erre képtelen leszek. Miután megszerveztem az elsõ csoportot és eljött az idõ, aznap már túl voltam három egyéni beszélgetésen. Szerencsére, kellõen el voltam fáradva ahhoz, hogy még azon is gondolkodjam, mi történik akkor, ha elrontok valamit. Segítségem, aki vállalta a néma moderátor szerepét, és akinek nagy tapasztalata volt már az ilyen munkában, végig figyelt, aztán elmondta a pozitív véleményét, aminek nagyon örültem. Négy teljesen különbözõ csoport iskolai végzettségre, nemre, korra való tekintettel, megannyi vélemény a kérdésekrõl. Mennyire más szemmel tudja nézni a nyugdíjas korosztály a jelenlegi iskolarendszert összevetve a régivel, mint egy fiatal, aki még nem is élt akkor, amikor szülei, nagyszülei jártak iskolába. Milyen lelkesek voltak az elsõsorban nyolc osztályt végzett férfiakból álló, nagyrészt munkanélküli csoport tagjai. Örülök tehát, hogy rám bízták és én elvállaltam ezt a munkát. Több lettem ettõl, úgy érzem. Köszönettel tartozom sok segítõ embernek. A Közép- Dunántúli régió koordinátorának, Keresztesi Józsefnek, Kósa Józsefnek, a Munkanélküliek, Álláskeresõk és Segítõk Veszprém Megyei Egyesülete elnökének, a Veszprém megyei Munkaügyi Központok munkatanács - adóinak és vezetõinek a kilenc kistérségben, Csillag Zoltánnak, Bakonyszentkirály, és ifj. Wolf Ferencnek, Bakonyoszlop polgármesterének, ismerõseimnek, barátaimnak, s nem utolsósorban azoknak, akik vállalták az interjút és segítették a munkámat. Hogy miért ÜZENET? Remélem, ez kiderült. Piros Ágnes

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Tartalom. Európai Unió és hagyományőrzés

Tartalom. Európai Unió és hagyományőrzés Európai Unió és hagyományőrzés CDLXXVII. A tiszta szél hiába hempereg, bukfencezik sárban, hóban, homokban: kezét belé moshatja a gyerek, nyelvét a gally, mielőtt lángra lobban. CDLXXVIII. Halkítod a pénzbedobós

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról

Hírlevél. tudástár Új szakmai dokumentumok a Dobbantó honlapján Az E-naplóról 2009. III. szám Hírlevél beköszöntő dobbantó hétköznapok Az első Dobbantó napok Iregszemcsén és Pécsett, 2009. szeptember Dobbantó évkezdet ahogy a Than Károly Ökoiskolából látják Dobbantó kezdetek az

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE 2009. április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben