Laktanyatervezés szemléletének változása között.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laktanyatervezés szemléletének változása 1867-1945 között."

Átírás

1 Tempfli M. Szilárd Laktanyatervezés szemléletének változása között. 1. Bevezetés Az írott történelem kezdetétől a 18. század közepéig az egyes államok haderejét főként a zsoldosok alkották. A katonáknak a motiváló erőt a zsoldjuk biztosította. A 1793 és 1818 között azonban e szemlélet megváltozott, és létrejött az állampolgárok általános védkötelezettségén alapuló nemzeti hadseregek, melynek köszönhetően a hadrendbe fogható személyek létszáma ugrásszerűen megnőtt. (Földi, 2009, 98) A 17. század végére a teljes Magyar Királyság a Habsburg Birodalom részévé vált. Nem alakíthatott külön hadsereget, így az ország védelme a Habsburgokon múlt. Az első magyar honvédség -ként emlegetett reguláris csoportot Batthyány Lajos miniszterelnök májusi rendelete értelmében alakították meg. Hivatalosan e tíz gyalogzászlóalj a Nemzeti Őrsereg részét képezte július 11-én Pesten az Országgyűlés megszavazta Kossuth Lajos indítványát, melynek értelmében 200 ezer újoncot toboroznak a magyar állam ellen irányuló külső agresszió és belső nemzetiségi fegyveres mozgalmak megfékezésére. Hivatalosan is létrehozták e lépéssel a nemzet reguláris véderejét, a Honvédséget. (Wikipédia) A 19. század folyamán egy másik korszakalkotó változás történet a hadászatban. Ezidáig a hadsereg egységként működött, egy-egy táborban együtt laktak a lovasok a gyalogosokkal, tüzérekkel, stb. A tömeghadseregek kezelhetősége végett létrejöttek a független hadosztályok, melyek külön-külön saját laktanyákkal rendelkeztek. Önálló feladatokat is képesek voltak ellátni. A hadosztályok hadtestekbe tömörültek, melyeket vezérkar irányított. A legfontosabb hadosztályok a következők: -gyalogság -lovasság -tüzérség Mindegyik hadosztály önálló hadtáp- és műszaki alegységekkel rendelkezett. (Földi, 2009, 98) Ennek hatására indult be a 19. század második felétől a nagy laktanya építési hullám. Az es szabadságharc leverése után közel húsz évig a magyarok nem állíthattak fel nemzeti hadsereget. A kiegyezés után, az Osztrák magyar Monarchia megalakulását követően, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király december 5- én hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, melynek értelmében létrejöhetett a Magyar Királyi

2 Honvédség ben megkezdődött a csapatok felállítása, a századfordulóig állandónak mondható létszámmal, majd az 1900-es évek első évtizedében zajló európai fegyverkezési hullám hatására az Osztrák magyar Monarchiában is mélyre ható és gyors fegyverkezési program indult be. (Wikipédia) Ekkor az első védelmi vonalat a császári és királyi közös haderő és haditengerészet alkotta, a második védelmi vonalat pedig a királyi magyar honvédség és a császári királyi Landwehr alkotta. A Trianoni békeszerződés értelmében Magyarországnak olyan hadsereg felállítását engedélyezték, mely nem csupán támadást indítani volt képtelen, de az ország minimális védelmét sem volt képes ellátni június 6-án Károlyi Gyula kormányának honvédelmi minisztere rendeletében létrehozta a Nemzeti Hadsereget, mely augusztus 9-én állt fel január 4-én változtatták elnevezését Magyar Királyi Honvédségre. Ettől fogva rohamosan fejlődött a hadsereg szerkezete. (Wikipédia) A Honvédség fennállását az általam vizsgált korszakban két jól elkülöníthető korszakra bonthatjuk, melyet különböző védelmi stratégia határozott meg. E két korszak a Honvédelmi Minisztérium építkezéseiben is élesen elválik. E tervezési folyamatok alakulását, befolyásoló tényezőit és hatását tűztem ki célul feltérképezni, és doktori tanulmányaim alatt kutatni. 2. Kutatástörténet Az építészet polgári és egyházi történetével megannyi tudós foglalkozott, alaposan dokumentált, feldolgozott tudományterületet megalkotva. Mind az egyetemes-, mind a magyar építészettörténet számos kiadványban elérhetővé vált a nagyközönség számára is. Ezzel szemben a katonai építészet mély homályban van a mai napig. Számos könyvből ismerhetjük meg a római-, középkori és reneszánsz hadi építészetet, megannyi könyv szól a világháború csatáiról, hadműveleteiről, ezzel szemben Magyarország I. és II. világháború alatti katonai építészetéről nem találunk összefoglaló írást. A hadtörténelem alakulásával is tudomásom szerint egyetlen összefoglaló könyv foglalkozik Magyarországon, Földi Pál: A hadművészet története című könyve. Megemlíteném Szabó József János: Az árpád vonal című könyvét, mely részletesen bemutatja az Árpád vonal megépítésének okait, elhelyezkedésének, kialakításának fontosságát, védelmi céljait, stratégiáit, és mai állapotát. Említést tennék továbbá Romhányi Ferenc t.szds. Rövid tanulmányáról, melyben a Komáromi erődrendszer történetét és tervezési szempontjait, védelmi doktrínáit gyűjtötte össze. Hasonló kisebb, egyegy épületről szóló tanulmány létezhet még, viszont egyetemes, az egész korszakot

3 teljességében vizsgáló, a szervezés és tervezés folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálatát leíró tanulmány még mind a mai napig nem született. Célul tűztem ki, hogy doktori tanulmányom alatt megvizsgálom a Királyi Magyar Honvédség összes fennmaradt építési dokumentumát, valamint a mai napig fennálló, az általam vizsgált korszakban épített vagy átépített épületet, megfogalmazom a kutatási eredményből levonható fontos térszervezési elveket, melyek hozzájárultak az épületek fejlődéséhez. Vizsgálom továbbá a külső építészeti jellemvonások viszonyát a civil és egyházi építészetre jellemző formavilággal és stílusjegyekkel egybevetve, valamint a kor szellemi hatását a katonai építkezésekre. Külön vizsgálatot érdemel a technikai fejlődés hatása a laktanya építészetre, valamint az új hadosztályok számára létrehozott laktanyák milyen szempontok alapján lettek megtervezve. 3. A kutatás módszerének ismertetése Tevékenységemet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének Hadtörténelmi Levéltárában kezdtem, Szándékomban áll a bécsi Kriegsarchivban fellelhető tervek és iratok vizsgálata is. Ezek a központi adatbázisok több száz katonai objektum tervét őrzik, azonban a honvédség számára épített laktanyákat gyakran maguk a városok építették, majd bérmentve a honvédség számára használatra átadták. Ebből kifolyólag számos épület dokumentációja lehet fellelhető ezen városok levéltáraiban. A fellelt tervek és iratok alapján lehet meghatározni azokat az épülettípusokat, amelyek a hadsereg védelmi és elhelyezési igényeinek az ellátására születtek. Hasonló módon határozhatjuk meg azokat az épülettípusokat, melyek a korra jellemző épületektől eltérő, haladóbb szellemben épültek, vagy épp ellenkezőleg, elmaradott megoldásokkal. Levonhatunk olyan tanulságokat, melyek segítenek megértetni, hogy e különc épületek miért voltak vakvágányok a fejlődés folyamán, vagy miért nem terjedt el annak ellenére, hogy haladóbb szellemben lett megtervezve, mint kortársai. Magyarországon 1915 óta őriznek terv másolatokat, majd Magyarország függetlenedése után az eredeti tervek őrzése is először a Honvédelmi Minisztériumban, majd a mai Hadtörténelmi Levéltárban került megőrzésre. A Trianoni szerződés után az elcsatolt területekről készült dokumentumokat az államok egymás között szétosztották, így nem csupán e két nagy levéltárban lelhetők fel építészeti tervdokumentációk, hanem a szomszédos országok levéltáraiban úgyszintén. A háborúban és az idők folyamán az iratok egy része megsemmisült. A két világháborút és számos harcot átvészelő iratokat jelenleg a biológiai károkozók tizedelik. A még létező iratokat, valamint a még álló épületeket vizsgálva lehet következtetéseket megfogalmazni. Továbbá segítségül szolgálhat a katonák feljegyzései, naplói a mindennapi életről, az épületek

4 használatáról. A Hadtörténelmi Levéltárban a következő épülettípusokról lelhetőek fel tervek: laktanyák tervei repülőterek tervei raktárak tervei kórházak tervei iskolák tervei lőterek tervei barakktáborok tervei gyárak tervei bérlemények tervei 3.1. Mi is a laktanya A téma nagysága és az iratok mennyisége miatt kutatásomat a laktanya építészetére szűkítettem. De mit is értek laktanyák alatt? Pallas Nagy Lexikona így határozza meg a kaszárnyákat: vagy laktanya, az az épület vagy épületcsoport, mely csapatok lakásául szolgál. A K.-k oly helyekre építendők, amelyek egészséges fekvésüek s a katonai gyakorlatokra alkalmatos vidékhez lehetőleg közel fekszenek, hogy a gyakorlatokra szánt időnek nagy része a ki- és bevonulásokkal kárba ne menjen. Nagy városokban tehát a K.-k a város szélein oly helyekre építendők, ahol a lovaglással foglalkozó fegyvernemek számára a lovaglásra alkalmas terep van közel. (Pallas) A laktanyáknak nem csupán háborúban volt jelentőségük, békeidőben a rendőrség segítésére siettek a zendülések leverésére. Tágabb körben vizsgálva viszont léteznek nem laktanyáknak épült egyéb épületek, melyeket helyhiány miatt alakítottak át táborhelynek. Ilyen épületek többnyire a kolostorok, szállodák épületei, iskolák. Ezen épülettípusok városon, falvakon belüli elhelyezkedéséről a Honvédség térképes nyilvántartást tartott, melyen feltüntették a laktanyától mért távolságukat is. A kaszárnya esetleges megsemmisítése esetén ezen épületekbe helyezték át a legénységet. Továbbá azon települések, melyek nem rendelkeztek laktanyával, ezen épületek adtak szállást az átvonuló vagy táborozó honvédek számára. (HM HIL HL, VII.186) A kaszárnya épületek környezete, telepítése is meghatározó szempont a vizsgálatkor. Ezért vizsgálom a laktanya területén levő összes épület elhelyezkedését, kapcsolatát, formáját, kialakítását. A lőtér némely laktanya fontos részét képezi, viszont különálló gyakorló lőtereket is létesítettek. Ebből kifolyólag ezen épületcsoportokat is a vizsgált területhez soroltam.

5 3.2 vizsgált korszakok A Honvédség számára épített laktanyák 1868 és 1945 között két jól elkülöníthető korszakra bonthatók. Viszont azt nem mondhatjuk el, hogy csupán e két évszám között épült létesítményeket kell vizsgálnom. Az 1870-as évek elejéig főként a Habsburgok építette kaszárnyákat használták, azokat átépítve, kibővítve. (HM HIL HL, VII) Elenyésző számú új épület épült e korban. Ezért a vizsgált korszak határát az 1760-as évek elejéig ki kell terjeszteni. Az idő szűkössége végett előadásom témáját a katonai építészet legmarkánsabban változó szegletén mutatom be. Erdély mindig is különleges szerepet töltött be Magyarország életében, ez az építészetében is megmutatkozik. A Magyar Királyság fennállása idején hasonlóan építkeztek, mint az ország többi területén, viszont az első világháború után visszafoglalt erdélyi területeken merőben más szemlélet uralkodott az építészetben, mint az anyaországban. Ennek okát és tervezéselméletét szeretném röviden bemutatni. 4. Erdély katonai építészetet 4.1 Osztrák Magyar Monarchia kora A Habsburg hatalomátvételt követően az osztrák hadsereg számára a volt Magyar Királyság és Erdély területén számos kaszárnyát építettek. Jellemzően a városok szélén. Mégis az épületek megformálásában arra törekedtek, hogy tekintélyt parancsoló külsővel lássák el. Jellemzően ezt rizalitokkal, sarokarmírozásokkal, ablakkeretezésekkel valósították meg. (HM HIL HL, VII.13) Az épületeken jellemzően a két végén találhatunk az épülettömegből alig kiugró rizalitot (1. kép), de gyakran alkalmazták az épület szimmetriatengelyében enyhén kiugró rizalitot is, timpanonnal koronázva. A tömeg munkálása után a homlokzatokat jellemzően vízszintes tagolóelemekkel osztották meg. A kaszárnyaépületek egy nehéz, tömör alapnak látszó lábazattal rendelkeznek. Ez után következett a fal, mely felülete az esetek többségében vakolt, esetleg tégla burkolattal ellátott, ritka esetben pedig kváderkő utánzatokkal díszítettek. (HM HIL HL, VII.135) Az épületet a nagy kiülésű főpárkány koronázta meg. Jellemzően földszintes épületeket emeltek, nagyvárosokban fordultak elő egy emelettel is rendelkező épületegyüttesek. Utóbbiaknál a szinteket végigfutó osztópárkány választotta el egymástól. Alaprajzát tekintve egy- illetve két traktusú alaprajzról beszélhetünk, esetleg egy tornáccal, folyosóval kiegészítve, mely körbefut az épület udvari felén. (HM HIL HL,

6 VII.124) Szerkezetüket tekintve hosszvázas épületek, vastag középfőfallal. A helyiségek vagy a folyosóról nyíltak, vagy egymásból. A bejárat minden esetben az udvar felől volt kialakítva. Az utca felé tájolták a legénységi és tiszti szobákat, irodákat. A ruha és fegyverraktárakat az épület udvari traktusában találhatjuk. Mellékhelyiségek, mosdók az épületen belül nem voltak kialakítva. (HM HIL HL, VII.45) Erre a célra egy külön épület szolgált. Összességében elmondhatjuk, hogy a laktanyák legénységi épületei hasonló módon lettek tervezve, mint egy átlagos, a korra jellemző bérház, vagy nagypolgári városi ház. Egy lényeges különbség azonban mutatkozik, mégpedig, hogy a laktanyák megjelenését minden esetben tekintélyt parancsoló és hősiességet, diadalmat sugárzó homlokzattal látták el. Hasonlóan részletesen tervezték meg a kaszárnyák kapuit, kerítéseit is. (2. kép) A még jó állapotú épületállományt a Honvédség számára alakították át. Első lépésként illemhelyiségeket alakítottak ki a szállásépületekben, ezzel téve komfortosabbá a katonák életét. Az illemhelyiségek jellemzően az épület két legtávolabbi pontján lettek elhelyezve. Az 1890-es évektől kezdve elterjedté vált az épületek komfortszintjének javítására egy olyan megoldás, amikor a két traktusú épületet megtoldották egy, a szimmetriatengelyben elhelyezett WC és mosdó blokkal, mely egy nyaktaggal volt összekötve a folyosóval. (HM HIL HL, VII.123) E megoldásból fejlődött ki a laktanyák legénységi épületének következő típusmeghatározó épülete. A XIX. század végén és a XX. század elején lezajló Európa szintű hadsereg fejlesztés során a katonaság létszáma annyira megemelkedett, hogy új épületek építése vált szükségessé. A Monarchia kidolgozott egy típusterv gyűjteményt, mely segítségével az épületek gyorsabban, jobban dokumentálva, pontos költségvetéssel lehettek képesek megépülni. (HM HIL HL, VII.293) Nem csupán az alaprajzban volt változás, hanem az együttes elhelyezésében is. A régi kaszárnyák a város határában épültek, utcafronton, a melléképületek is a telekhatárra lettek szervezve. Így létrehozva a telken a keretes beépítés tipikus megoldásait. Ezzel szemben az újonnan épült laktanyák egy merőben más szervezési elv alapján lettek megtervezve. A telkek mérete lényegesen nagyobb volt, mint elődeinek. A városhatártól messzebb, szántóföldek, gyümölcsösök között. Az épületek a telekhatártól méterrel voltak beljebb, középen egy nagy teret alkotva, mely az alakuló tér volt. A bejáratok szintén az alakuló tér felől lettek kialakítva. Tömegformájukat tekintve a tekintélyt parancsoló külső továbbra is követelmény volt, a szintszám is maradt a régi. De már a két szintes épülettípus volt az elterjedtebb. Ezt a beépítési módot nevezzük pavilonos beépítésnek. (3. kép) Ezt a haladó szellemű megoldást írja le Pallas Nagy Lexikona is. (Pallas)

7 4.2 A visszacsatolás kora A második bécsi döntés értelmében, 1940-ben Magyarország visszakapott km 2 -t, Erdély északi és keleti részét. E döntéssel egy időben megkezdődött az új védelmi vonal kiépítése a kárpátok mentén. (Szabó, 8) A legjelentősebb mind közül a híres Árpád vonal volt. Bevehetetlenségét egy merőben más védelmi taktikának köszönhette. Röviden összefoglalva, az ellenség a szorosokon keresztül támadhatott, melyet bunkerek határoltak. Az ellenséget engedték behatolni az ország területére, viszont az utánpótlás nem juthatott át a szoroson, így kénytelen volt meghátrálni, és az ország biztonságban maradhatott. (Szabó, térkép melléklet) Az új védelmi stratégiához új épülettípusok is tartoztak. A második világháborúban általánossá vált a légierő bevetése. A laktanyák a magasból könnyen észrevehetőek voltak, így könnyű célpontnak számítottak. Erdély védelme elsődleges szempont volt az országnak, így nem engedhették meg, hogy a laktanyákat könnyen elpusztíthassák. Egy új álcázási módot találtak ki. Lényege, hogy a kaszárnyák bele illeszkedtek a környezetbe. (5. kép) Ezt úgy érték el, hogy a szorosokban levő falvakban építették fel épületeiket. Egy megtalált parancs értelmében (HM HIL HL, VII.232) az épületek léptékükben azonosak kellettek legyenek a falubeli házakkal, formájuk, tetőfedésük szintén hasonló legyen. A bekötőutak, kerítések is a népi építészetből ihletődtek. A falvak felmérése és az épületek tanulmányozása után típusterveket készítettek, hogy gyorsítsák és egyszerűsítsék az építési folyamatokat. Az így kialakított laktanya épületek zömében fő befogadására voltak képesek, ellentétben a régi fős kaszárnyákkal. A léptékében is a falusi házakhoz igazított épületek magukon viselték a népi építészet számos jegyét. A bejárat elenyésző kivételtől eltekintve mindig egy fedett, az épület tömegébe besüllyesztett tornácon keresztül volt kialakítva. Innen nyílt egy előtér, melyből egy vagy két szoba és mosdó nyílt. A konyha-, markotányos-, raktár- és egyéb épületeknek szintén hasonló elrendezésük volt. Törekedtek a racionális és anyagtakarékos megoldásra. A falakat az esetek többségében boronafalból építették, melynek csomópontjait szintén típustervként dokumentálták. A zömében nem faszerkezetű falvakban az alaprajzi megoldások változtatása nélkül megépítették építményeiket a boronafal helyett téglából, melyet vakolattal láttak el. Olyan mélyre terjedt a tervezés részletessége, hogy az ereszcsatornát is konszignálták egy egyenes fenyőfába mart vízelvezető vályúval, melyet egy réteg kátránypapírral vontak be, megelőzendő a korhadást. E zseniális ötletnek hála a levegőből nem volt olyan könnyen észrevehető az épület, mintha horganyzott acélból lett volna. Tetőfedésre szintén előírták, hogy három anyagból készülhet: fa zsindely, piros cserép,

8 valamint szürke pala. E három fedőanyagot vegyesen kellett alkalmazzák az épületeken, egyiken cserepet, másikon zsindelyt, a faluban alkalmazott megoszlás szerint. Léteztek azonban laktanyák Erdély területén, melyeket nem rejtettek ennyire a repülők elől. Az ilyen komplexumok szállodáknak, gyógyfürdőknek voltak álcázva. (5. kép) Annyira jól sikerült az elgondolás, hogy napjainkban valóban szállodák létesültek a volt laktanyaépületekben. Ellentétben a völgyzár épületegyütteseivel szemben, eme épületek nagy léptékkel bírtak. Jellemzően két-három szintesek voltak, némelyik a tetőtér beépítéssel együtt négy szintes is lehetett. Szintén típustervek alapján épültek, de a szocialista panel és lakóházak típusterveivel ellentétben ízlésesen és részletekig menően meg lettek tervezve. Sok népi motívumot használtak fel. A földszint rendszerint egy robusztus kővel burkolt, vagy kővel falazott lábazatot alkotott, mely ránézésre minden gond nélkül viselte az emeletek könnyed borona, esetleg téglából épült falait. Az emeleti ablakok kivétel nélkül zsalugáterrel lettek felszerelve. Markánsan jellemző az épületek tetőszerkezete. A tető formája nyeregtető, melyek meredek lejtéssel bírtak, válaszolva az éghajlati adottságokra. A fő teherhordó szerkezet a padlástérben végigfutó masszív szelemenek voltak, melyek akár 2-2 méterrel is túlnyúltak az oromfaltól alátámasztás nélkül. Maga a héjalás viszont csupán cm-t nyúlt túl, a gerincnél viszont akár az 1,2 métert is elérhette. (HM HIL HL, VII.156) Nem maradt tagolás nélkül a tető sem. Lekerekített zárással ellátott kémények szép ritmusban tagolták a gerincet, jellemzően három darab, egyenlően elosztva. A tetőtér ablakai szintén katonás és rendezett sorban tagolták, mintha a héjalást egy apró vágás mentén felhajtották volna, így kialakítva a bevilágítás lehetőségét. Ezen legénységi épületek szintén képesek voltak katona befogadására, mint Magyarország-beli rokonaik, viszont elhelyezésükkor nem határoltak közre egy jól felismerhető alakulóteret, szépen csendesen elszórva rejtőztek az erdőkkel és mezőkkel tarkított területeken. 4. Összegzés Erdély katonai építészetét markánsan meghatározza az éppen aktuális uralom, de épp annyira maga az erdélyi nép. Láthattuk milyen jól képes alkalmazkodni az építészet a katonai elvárásoknak. Minden helyzetre a megfelelő választ adja. E rövid összefoglaló cikk segítségével próbáltam dióhéjban összefoglalni Erdély katonai építészetének jellegzetes megoldásait. A jövőben szeretném ugyanezt megtenni a vámőrségi-, lovassági-, harckocsizó-, gyalogsági laktanyák, lőterek építészetével is.

9 5. Bibliográfia (HM HIL HL) HM HIL HL, Katonai Objektumok Építési Anyaga. VII. fond. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Levéltár Hadtörténelmi Levéltár (Földi) Földi, Pál A hadművészet története. Debrecen: Puedlo kiadó (Wikipédia) Wikipédia Magyar Honvédség Wikipédia a Szabad Enciklopédia. Megtekintve december (Pallas) Pallas Nagy Lexikona. Kaszárnya Kislexikon. Megtekintve Budapest,

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes 3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék Komárom Város Képviselőtestületének

Részletesebben

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr! Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011.

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete

Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete Szablyár Péter Örökségvédelmi ismeretek I. Az épület és környezete 1. Meglévő épületek 1.1 Műemléki védelem alatt álló épületek 1.2 Helyi védelem alatt álló épületek 1.3 Az épület jellege, adottságai 2.

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Rákóczi utca 29. szám alatt lévő 176 hrsz.-ú orvosi rendelő becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2011. december 1. Készítette: Csényi

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24.

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Klapka György utca 2. Hrsz.: 6611 3300 EGER MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Heves Régió Észak-Magyarország Lakosság száma Kb. 56 500

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.)

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A BUDAPEST VII. KERÜLET, KIRÁLY UTCA 15. SZÁM (HELYRAJZI SZÁM: 34184) ALATTI UDVARI BEJÁRATÚ PINCEHELYISÉG PIACI-FORGALMI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL MEGBÍZÓ: ERZSÉBETVÁROSI

Részletesebben

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2 -es lakás 3, m,8,,,8,,,,,,,,,3,,,9,9,,,3,, -os lakás 3, m P 0, 8,9 0,3,3, pm.: 0,80,00,0,, Elõt.,0 m,0 m 8,0 m,00 m, m.. pm.:,8 m,8 m -0,0 fagyálló fagyálló -0,0,8 m,8 m 0,80,00,00, m, m, 9,80 m,,,,,,00,,,33

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Panel megítélni vagy elítélni?

Panel megítélni vagy elítélni? Panel megítélni vagy elítélni? A lakótelepek megítélésének bemutatása és elemzése egy jellegzetes posztszocialista város, Ajka vizsgálatán keresztül. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Előszó - Lakótelep

Részletesebben

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft.

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft. A 7361 Kaposszekcső 503 HRSZ. alatt nyilvántartott I P A R T E L E P I N G A T L A N /DOMBÓVÁRI IPARI PARK/ Oldal 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Ingatlan címe: 7361 Kaposszekcső, Laktanya Dombóvári Ipari Park sz.

Részletesebben

Építészeti mûszaki leírás A terület és az épület ismertetése A tervezési terület Gyõr nyugati részén, az 1-es fõút mellett található. A terület korábban ipari jellegû volt, de az üzemek többsége már megszûnt.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4086 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 009 July 2011 Rev.01 Page 1 of 9 Régió Megye Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 31.636 Autópálya csatlakozás M35

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

TARTALO M J E GYZ É K

TARTALO M J E GYZ É K TARTALO M J E GYZ É K 1. sz. melléklet Térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről a településen belül 1 2. sz. melléklet Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és a szabályozási terv vonatkozó

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az Architectural Desktop program 2004-es változatáig kellett várni arra, hogy az AutoCAD alapú építész programban is megjelenjenek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. június 28. 6. szám R E N D E L E T E K 27/2012. (VI.29.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg: 01-09-920128), mint a TISZA Takarékszövetkezet f.a (székhely: 5430 Tiszaföldvár,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS FECSKEHÁZ, BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55., (HRSZ.: 4153/127.) Zártkörű ötletpályázat. Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII.

ZÁRÓJELENTÉS FECSKEHÁZ, BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55., (HRSZ.: 4153/127.) Zártkörű ötletpályázat. Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII. ZÁRÓJELENTÉS FECSKEHÁZ, BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55., (HRSZ.: 4153/127.) Zártkörű ötletpályázat Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII. ciklus 2012. november Kiírók: Budaörs Város Önkormányzata Építész

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI FALUSI RAVATALOZÓK ÉPÍTÉSZETE

MAGYARORSZÁGI FALUSI RAVATALOZÓK ÉPÍTÉSZETE Herczeg Tamás DLA értekezés tézisei MAGYARORSZÁGI FALUSI RAVATALOZÓK ÉPÍTÉSZETE Alkalmak az építész ösztöneinek kiművelésére, egy lehetetlennek látszó feladat megismerésére Témavezető_Janáky István DLA

Részletesebben

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül.

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül. történeti háttér s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni (1808. évi VII. törvénycikk

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei 2. fejezet 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk helyének megtalálása: a telekválasztás. De biztos,

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A 6500 Baja, Szabadság út 30. és 32. szám alatti ingatlanok felújítása és átalakítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 ADI Studio Kádár Bálint Miklós Balázs Rab Judit Szemerey Samu építész munkatárs: Darab Írisz kertépítészet: Németh Eszter látványtervek: Gyulai Attila 1. Egy nemzeti

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai III.3. KELET VÁROSRÉSZ Területi határai Keleten és délen Eger MJV közigazgatási határa, északon a Vécseyvölgyi utca, nyugaton a Gárdonyi, Bástya, Mekcsey, Kertész, Hadnagy, Deák Ferenc, Sas és Kistályai

Részletesebben

Schreffel János főépítész. Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus

Schreffel János főépítész. Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus Schreffel János főépítész Munkatárs: Telek Viktória 2010. augusztus ÚJBUDA FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Budapest Európában Újbuda Budapesten A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT JELENLEGI ARCA E S Z K Ö Z Ö K C

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Építészeti Műszaki leírás

Építészeti Műszaki leírás Építészeti Műszaki leírás Taksony SE Klubház és Öltözőépület Készítette: Molnár Sándor 2011.09.08. Tartalomjegyzék: I. A PROJEKT BEMUTATÁSA:... 3 Beépítésre vonatkozó előírások:... 3 Beépítésre vonatkozó

Részletesebben

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : 76561 /221.

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2015. szeptember 2. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Forgalmi értékbecslése

Forgalmi értékbecslése Tiszaújváros, Széchenyi u. 27. szám alatti 997/7/A/11 helyrajzi számú ingatlan Forgalmi értékbecslése Készítette: Nestella Kft. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Értéktanúsítvány 1. A megrendelő adatai,

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

VÁC, VASÚTÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA. Hartmann Erik MÁV Zrt.

VÁC, VASÚTÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA. Hartmann Erik MÁV Zrt. VÁC, VASÚTÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA Hartmann Erik MÁV Zrt. ÖSSZEFOGLALÁS Előzmény - egy kis történelem 1846. július 15-én adták át a Pest és Vác városa között elkészült vasútvonalat, mely két

Részletesebben