M a k f a l v i. Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m. IX. évfolyam, október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M a k f a l v i. Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m. IX. évfolyam, 2012. október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta."

Átírás

1 M a k f a l v i IX. évfolyam, október 10. szám (106. szám) Megjelenik havonta Ő s z b e ö l t ö z ö t t t ö r t é n e l e m Bartis Ferenc Széttépve és összetörten, Győzelmektől meggyötörten, Már magzatként bajba-ölten, Vándor bölcsőtemetőkben - Dobra vernek minden vágyat: Árverezés a vasárnap. Nászunkra is gyászhír támad: Üresek a gyermekágyak - Elvadult a dülők lelke, Kórót terem tarló, mezsgye: Pusztul a föld egyre-egyre, Hull a szikla tenyerünkbe - Fogaskerék, futószalag: Egyik elmegy, másik marad. Bölcsőnk, sírunk porrá szakad: Zokognak a kövek, szavak - Hogyha sírunk: kiröhögnek, Hogyha kérünk: fel is kötnek, Hogyha küzdünk: odalöknek Történelmi kárörömnek - Magyar, szavad világ értse: Anyanyelvünk létünk vére; Anyánk szíve tetemére Átok zúdult: vége, vége - Az aradi Szabadság-szobor korabeli képeslapon forrás: szoborlap.hu Ősz! Az év leglíraibb évszaka, mikor a lanton fájdalmas rezignációval zokognak a dallamok. A fák tehetetlenül engedik el az elmúláshoz pompás színekbe öltözött levelek kezét. A nyári fülledt szenvedély rapszódiáját halk ritmusú fennkölt őszi elégia váltja fel, mely egy nemzet szabadságharcairól mesél, mikor az önkénytől, nem kívánt nagytestvéri atyáskodástól szabadulni kívánó lélek nem mérlegel, szembeáll bitófával, puskacsővel, ágyúgolyóval, sortűzzel, hogy világra segítse halálos násztáncából a szabadság gyermekét. És ott a gyermek kiterítve, vérbe fagyva az aradi vérmezőn, a pesti utcákon, tereken. És ismét a jajszót is visszafojtó némaság évtizedei, végeérhetetlennek tűnő dermedt tél. Aztán hirtelen, váratlanul tavaszi zendülés, újult erő, szárba szökő remény, rügyet bontó bátor akarás, és a biztos tudat, hogy a szabadság gyermeke mégis él. Mert az a nemzet, mely minden évszázadban megvívja a maga szabadságharcát, sosem adja fel! Vass Katalin

2 2. oldal Balogh Ferenc visszaemlékezései Makfalván Az egykori Csergő-féle ház (eredetileg lakóháznak épült, szép tornáccal a múlt század elején, 1920-as évek), mai vasas bolt története Az épületet, a fakitermelési vállalkozást működtető, gyergyószentmiklósi születésű id. Csergő Vencel építette. Vállalkozóként került Makfalvára, ahol megismerkedett jövendőbeli feleségével Huszár Juliánna, akivel Gyergyószentmiklósra költöztek. Itt született öt gyermekük, Erzsébet, István, Juliánna, Vencel és Ilona. Később Makfalván folytatta vállalkozását, melyet a vasúttársaság számára készített vasúti talpfák (slipperfa) készítéséből tartott fenn. A banktól felvett kölcsönök visszafizetésének elmaradása miatt, egy idő után csődbe ment, a banknál eladósodott. Fia, ifj. Csergő Vencel (felesége Sándor Róza kisgalambfalvi születésű makfalvi szülésznő), aki abban az időben Nagydisznódon, a perzsaszőnyeget készítő gyárban dolgozott, hazatért Makfalvára, kiváltotta a házat, és az épület első felében kocsmát nyitott ben a hatalom erőszakkal bezárta a kocsmát, és arra kényszerítették a tulajdonost, hogy adja ki az egyik helyiséget albérletbe a varrodának, majd később a másikat patikának. A család az épület hátsó részébe szorult decemberében a család végleg elhagyta Makfalvát és a Hunyad megyei bányavárosba, Lupényba költözött. A szövetkezet, az épület javításának fedezésére, havonta nagyobb összeget tűntetett fel, mint amennyi a házbérből származott, így az a furcsa, de jól kitervelt helyzet alakult ki, hogy a tulajdonos tartozott a bérlőnek. Ifj. Csergő Vencel arra kényszerült, hogy akár áron alul eladja az épületet. Vevő is akadt volna Molnár József bányász személyében. Azonban a szövetkezet elővásárlási jogot élvezett a magánszeméllyel szemben, és olyan árajánlatot tehetett, ami neki megfelelt. Ifj. Csergő Vencel 1966-ban a további zaklatások elkerülése végett az ingatlant eladta a szövetkezetnek. Péterfi Levente (forrás: Csergő Zoltán) Az iskolai év záróünnepélyére, melyet az elemi iskolával együtt tartottunk, Szabó Bálint is hazajött. Ő tartotta most a templomban az igehirdetést. Az istentisztelet végén a megnyitó beszédemben intettem, figyelmeztettem a tanulókat a tiszta, fegyelmezett életre. Elmondtam, több panaszt hallottam a község lakóitól a tanulókra. Az utcán köszönés nélkül mennek el az emberek mellett. A kívülről járó tanulók, mikor mennek haza, verekednek, hajigálják egymást kövekkel, csúnyákat beszélnek. A tanárok az idén a tanulásban és magaviseletben is sok hanyagságot találtak, habár sok elnézést tanúsítottak, ezek dacára is az évvégi osztályozásnál. Kértem a tanulókat, gondolják meg ezeket a megállapításokat, igyekezzenek, hogy ezek a hibák se a nyári vakációban, se a következő iskolai évben ne forduljanak elő. Most is szívökre kötöttem, a nyáron a vakációban segítsenek a munkában szüleiknek. Ügyeljenek, mert még mindig érkeznek hírek, hogy a fel nem robbant gránátokat megpiszkálták és halálos áldozatul estek, nemcsak azok, akik megpiszkálták, hanem azok is, akik körülállták. A jó Isten gazdag áldását kérve tanárokra, tanítókra, az iskolára, az iskolai évet befejezettnek nyilvánítottam. A bezáró imát Péterfi László nagykendi lelkész - makfalvi iskolánál tanár - mondotta. Befejezésül elénekeltük a XC. zsoltárt. A záróünnepély után Szabó Bálint arra kért, hogy biztosítsunk neki lakást Makfalván, mert neki nehéz mindennap feljönni és hazamenni. A hármasfalui lelkészi teendőit Makfalváról is el tudja végezni. Az egyháznak nem volt más lakása csak az, amelyikben a patika volt és a patikusné is benne lakott. Presbiteri gyűlést hívtam össze, ahol határozatilag kimondották, hogy Ilyés Ernőné patikusnak felmondanak, mert a lakásra szüksége van az iskolának. Elképzelheted kedves olvasóm, mily haragot, átkot vettem magamra. Ilyésné nagyon népszerű volt a faluban, azzal fenyegetőzött, hogy viszi a patikát Kibédre. Laikus emberek elhitték és szidták a papot. Nem volt mást mit tennem, Jakab Mihály orvoshoz folyamodtam, ők nagyon jóba voltak együtt és őt kértem, győzze meg Ilyésnét, hogy nem én akarom elvenni a lakást, és őt kitenni a lakásból, hanem az iskola érdeke forog kockán, s így az iskolának van szüksége a lakásra. Lakást kerítettünk Ilyésnének, a Csergő-féle házat, amely szintén a község központjában volt és odaköltöztettük közös erővel a patikát is és Ilyésnét is. Megelőzőleg, a kiköltözés előtt, mikor biztos volt, hogy Ilyésné kiköltözik a lakásból, megbeszéltem az esperessel, Fülöp Ferivel, hogy az atosfalvi presbitériumnak engedélye kell ahhoz, hogy Szabó Bálint felköltözhessék Makfalvára, és onnan lássa el a hármasfalui lelkészi teendőit. Szabó Bálint Kolozsváron volt, összehívtam a presbitériumot, abban a biztos tudatban, hogy a presbitérium semmi akadályt nem gördít, sőt jó néven veszi ezt a megoldást, és egyhangú határozattal megengedi a felköltözést. A gyűlés megnyitása után rögtön rátértem a tárgyra. Ez a megoldás, hogy a lelkész felköltözik Makfalvára az atosfalvi gyülekezetnek is és a makfalvi iskolának is nagyon jó megoldás lesz, mert az atosfalviak úgy sem tudják a lelkészi fizetést biztosítani és akkor Atosfalva el kell veszítse a nemrég megkapott anyásítását és vissza kell csatolják Szentistvánhoz. Mikor a hozzászólásokhoz került a sor, felállt id. Dósa Lajos presbiter: Én nem beszélek hosszasan, elég volt a tekergésből. Szabó Bálint tiszteletes úr vagy itt marad és pap lesz, vagy úgy elmenjen, mint a tavalyi hó. Ugye atyafiak, mi mind így állunk és ezt akarjuk! Felállt

3 3. oldal az egész presbitérium, hangosan mondta: Úgy van! Látszott, hogy ők már előre megbeszélték, kész tervvel jöttek a gyűlésbe. A gyűlést tíz percre felfüggesztettem. A presbiterek közé mentem és próbáltam megértetni a helyzetet a presbiterekkel. Id. Dósa Lajos, aki az előterjesztést tette, megrántotta a kabátomat, félrehívott és azt mondta: Tudja-e tiszteletes úr, hogy a mi papunk kommunista! Azt feleltem: Ugyan, Lajos bácsi, ne beszéljen ilyen badarságot, honnan veszi ezt maga? Közben a többi presbiterek is körém gyűltek és elpanaszolták, hogy mikor egy félévi távollét után hazajött, presbiteri gyűlést tartott, bejött az iskolába, leült az asztal mellé, senkihez egy szót sem szólott. Megkezdte a gyűlést, s mikor elvégezte, kiment az iskolából, senkivel nem fogott kezet. Megmagyaráztam, Szabó Bálint egy zárkózott természetű ember, nem sokat beszél, különösen akkor, ha nem kérdezik. Nekünk ugye más a természetünk, közvetlenebbek vagyunk, először parolázunk, azután megkérdezzük, hogy van az illető? Ez isteni adottság, ezért nem lehet Szabó Bálintot vádolni. Akkor azzal álltak elő, hogy a mi gyűlésünk után gyűlést hívott össze a község mai vezető embereivel. Mikor az egyház földjeit nekik kiadta, ott nemcsak kezet fogott, hanem összeölelkezett velük. Azt kérdeztem, ezt honnan tudják? Azt felelték, az ablakon meglestük. Egy jó félóra telhetett el, míg ismét a gyűlést megnyitottam. Megkérdeztem ismét, beleegyeznek-e, hogy a lelkész felköltözzék Makfalvára? Egyhangú volt a válasz: Nem! Mikor kijöttem az iskolából, az udvaron várt Szabó Bálintné, minden kérdezés nélkül így kezdte a beszédjét: Látja milyen piszkosak az emberek, mi mindent ráfognak az uramra. De akármit csináljanak, inkább lemondunk a lelkészi állásról, akkor is felköltözünk Makfalvára. Szabó Bálintné előzőleg értesült a gyűlés lefolyásáról a tanítónőtől, aki a jegyzőkönyvet vezette. Nagyon izgatott volt Szabó Bálintné. Próbáltam megnyugtatni, ezt mi úgy is elintézzük másképpen, felköltöznek és a lelkészi állás is megmarad. Mikor Szabó Bálint hazajött, elmondtam az esetet, megkérdeztem tőle, hogy igaz-e, hogy te a pártnak tagja vagy? Mintha ma is látnám, ahogy két nagy fekete szemével előttem áll és azt feleli: Te el tudod hinni, hogy én református pap létemre párttag legyek? Én a kérdésre nem feleltem, hanem tudomásul vettem, hogy ez az egész vád beállítása az atosfalvi presbitérium rosszakaratú támadása, amit valaki elindított és a presbitérium közügyet csinált belőle. Pár hét múlva lementem az espereshez Erdőszentgyörgyre, és elmondtam az atosfalvi eseményeket. Vártuk, jöjjön haza Szabó Bálint. Vártuk, csillapodjanak a kedélyek. Szabó Bálinttal való részletes megbeszélés után ismét gyűlést csináltunk, de okosabban. Előre beszélgettünk a presbiterekkel és a határozatot keresztülvittük, és engedélyt adtak Szabó Bálintnak Makfalvára való felköltözésre, hogy onnan lássa el a hármasfalui lelkészi teendőket. Mikor Ilyésné a lakást kiürítette, kimeszeltettük, kisúroltattuk, a falakon a hibákat kijavítottuk, Szabó Bálintékat a makfalvi szekerekkel felköltöztettük Makfalvára. Úgy akartam, egyik külön bejáratú szobába két tanítónőnket beköltöztetjük. Szabó Bálint azonban kérte, hogy az egész lakást hagyjuk meg számára, mert szüksége van rá. ~ folytatjuk ~ Lakiteleki látogatás A nyári szabadegyetem alkalmával Lezsák úr alakalmat adott arra, hogy községünkből 40 személy látogasson Lakitelekre, hogy betekintést nyerjenek a népfőiskolai tevékenységekbe. A kirándulásra szeptember végén került sor. Egy napot töltöttünk a Lakiteleki Népfőiskolán, ahol programokon vehettünk részt, körbejárhattuk a Népfőiskola épületeit, és akik már jártunk itt láthattuk, hogy állandó fejlődésben van a népfőiskola. Valahogy így képzeljük el a Makfalvi Wesselényi Népfőiskolát is! Adott volt egy telek és egy-két épület, ami az évek során fejlődött egy egész kultúrális központtá. Ezúttal adtuk át a leendő Makfalvi Népfőiskola látványtervét és egy éves programját Lezsák Sándor elnök úrnak. A nap folyamán képkiállítást is megtekinthettünk,és ennek keretében sor került egy kis programra is csoportunk részéről: Gyepesi László Szélyes Sándor monológgal valamint Csonta Ferenc és lánya, Sarolta, néptánccal szorakoztatta a jelenlevőket. Végül községünk részéről egy kopjafát ajándékoztunk a Lakiteleki Népfőiskolának, melyet Kiss Károly tiszteletes úr méltatott. Vasárnap reggel Lakitelekről Csákvárra utaztunk, ahol szíves fogadtatásban volt részünk és egyházi testvérkapcsolat jött létre Csákvár és Makfalva között. Csákvár nevezetességeit látogattuk meg a nap folyamán: a református templomot, az Esterházy-kastélyt, Fazekas Emlékmúzeumot és kellemes estét töltöttünk el a vendégfogadóinkkal a csillagösvény séta után. Makfalva község küldöttségét a Lakiteleki Népfőiskolán, személyesen Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke fogadta. A helyszíni tapasztalaton túl, a 25 évvel ezelőtti történelmi események kulissza titkaiba (Lakiteleki-találkozó, 1987) is betekintést nyerhettek a vendégek, melynek egyik főszervezője a tanár Lezsák Sándor volt, aki saját kertjében több, mint 180 résztvevőt fogadott, vállalva ennek következményeit. Az évforduló alkalmából mondott beszédét a Magyar Parlamentben a helyszínen követhették figyelemmel a küldöttség tagjai. Mindenkinek feltűnt, hogy az addig méhkashoz hasonlító ülésteremben hirtelen csönd támadt és tisztelettel hallgatták végig a beszédet a képviselők politikai nézettől függetlenül. Az Országházban tett látogatás ebéddel ért véget.

4 A következő napi uticélunk Budapest volt, ahol alig két órányi szabad program után a Parlamentbe látogattunk. Kisfaludi Aranka parlamenti látogatásokkal megbízott, és egyben Lezsák úr titkárője, szervezte meg és vezetett végig a magasztos épület termein, betekintést nyerve történeti és építészeti rejtelmeibe, ugyanakkor résztvehettünk a parlamenti ülésen is. Emlékezetes nap volt ez mindannyiunk számára. 4. oldal Hazafele való utazásunk során újból meggyőződhettünk az anyaországi honfitársaink vendégszeretetéről Üllőn. A fárasztó és hosszas utazás sem rontotta a jókedvet, emlékezetessé téve ezt az együtt töltött pár napot. Reménykedve tértünk haza, hogy valami elindult Makfalván és népfőiskolai központtá fejlődik. Tőkés Brigitta PÁLYÁZATI FELHIVÁS községünk V-VIII. osztályos tanulói számára A Lakiteleki Népfőiskola támogatásával a makfalvi Wesselényi Művelődési Egylet, Épített örökségünk címmel fotópályázatot hirdet V-VIII. osztályos tanulók számára. A pályázatra minimum tíz fotóval és öt grafikával lehet benevezni, melyeket elektrónikus úton kell továbbítani a internetes oldalon keresztül az címre október 31-ig. A fotók és rajzok a község falvainak (Makfalva, Hármasfalu, Szolokma, Cséje, Abod) hagyományos, jellegzetes építészeti formakultúráját, díszítő motívumait kell megörökítsék. Fotózni és rajzolni lehet jellegzetes, hagyományos házakat, házoromzatokat, tornácokat, melléképületeket, kapukat, ajtókat, kemencéket stb. Minden fotóhoz és rajzhoz rövid leírást kell mellékelni: hol található, mikor készült, kik a tulajdonosok, illetve építészetileg mitől jellegzetes a község adott településén. A pályázat I. díja egy digitális fényképezőgép, a további díjazottak könyvjutalomban, édességcsomagban részesülnek, illetve minden pályázó okleveles elismerést kap. Várjuk jelentkezéseteket! Gyökerek éneke Csatáné Bartha Irénke, Otthonízű szavak című verses kiadványa után, ezúttal második verses kötetét hozta el Erdélybe, szülőfalujába, Makfalvára, amelynek bemutatójára a református templomban került sor szeptember 16-án. Az erdélyi könyvbemutató út során a Székelyföld több településén találkozhattak a versrajongók a szerzővel, így Korondon, Szárhegyen, Csomafalván vagy a közeli Erdőszentgyörgyön. Csatáné Bartha Irénke Makfalván született december 9-én. Elemi és gimnáziumi tanulmányait Makfalván, a középiskolát Erdőszentgyörgyön, egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán végezte. Az egyetem elvégzése után Dedikál a szerző tanári pályára lépett. Korond, Szatmárnémeti, majd től Eger voltak ennek állomásai. A Heves megyei Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépíró Tagozatának vezetője, a Sütő András Baráti Egyesület és az Egri Civil Kerekasztal Társaság tagja. A Faludy György Irodalmi Műhely külföldi kitekintésű országos pályázatán vers kategóriában az Aranyfokozat II. díjával tüntették ki 2012-ben a Magyar Kultúra Napján. Első versei 1976-ban jelentek meg, az 1990-es évek elejétől már rendszeresen jelentek meg művei, 2000-től erdélyi, magyarországi folyóiratok közlik írásait. Versei jelentek meg az udvarhelyi P. Buzogány Árpád által szerkesztett A vers című folyóiratban, valamint a Beke Sándor szerkesztett szintén udvarhelyi Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóiratban. A kötet Előljáróban Fülöp Lajos a következőket írja: Szülőföld iránti szeretete, elkötelezettsége nyilatkozik meg verseiben is. Erdély - vallomása szerint - számára nem csak a tájhaza, hanem mindannak a foglalata, amit számára ez a szó jelent: a székely lélek érzékeny rezdüléseit, a sok fájdalmat, megpróbáltatást, a könnycseppes csillagfényt, keresztre rendeltetett hűséget, dacos akaratot és szilárd Isten-hitet, amely mindmind ennek a földnek és népnek a sajátja. Mostani versgyűjteménye, a Gyökerek éneke egyetlen szóval kifejezve: szülőföld-líra, amelyet csak megilletődve lehet olvasni. Ugyanúgy, mint az előző, Otthonízű szavak című kötetét is. A kötet öt fejezetre tagolódik, amelynek verseiben megtaláljuk mindazt, amiről Csatáné Bartha Irénke egyik írásában vallott: Verseim a modern törekvéseket és a balladát egyesítő dalok, sajátos virágénekek - pillanatképeket örökítenek meg a tünedező félben lévő székely világból, féltő gond-

5 dal mentve át az utódoknak a fehérfalú házak lelkének tisztaságát, az öreg, muskátlis tornácok mosolyát, a hazaváró székely kapuk tártkarú szeretetét, hitét, öreg utcákat, barázdált arcokat s a dombok szelíd homlokára pacsirta éneknek felcsillantott Reményt. Szeptemberi tanácsülés 5. oldal Fülöp Lajos, Juhász Gyula soraival bocsájtja útjára a könyvet: Íme, a költő, aki indul a magasba és mélybe / Szeressétek és fogjátok pártját neki! Péterfi Levente Makfalva Tanácsa szeptemebr 26-án tartotta soron levő rendes tanácsülését, Péter Ödön elnökletével, amelynek 8 napirendi pontja volt. Az első napirendi pontot Barabás Zoltán főkönyvelő terjesztette elő, amely a költségvetés kiigazításáról szólt. A község költségvetése lejjel nőtt. A második napirendi pont egy olyan határozattervezet volt, amelyben a tanácsosok egyöntetűen egyetértettek Fazakas Zoltán makfalvi lakós kérvényével, hogy édesanyja elhunyta alkalmából temetkezési segélyben részesüljön. A tanácsosok 400 lejt szavaztak meg ezen alkalomból. A harmadik napirendi pontot Béres Attila titkár terjesztette elő, amely a makfalvi Gálkerti iskola közvagyoni leltárból való kivételéről szólt. A határozat szerint, mivel az iskola épülete és a hozzátartozó telek (betelekelt része) 2008-ban vissza lett szolgáltatva a Makfalvi Református Egyháznak, és azóta az önkormányzat béreli az épületet az egyháztól, a visszaszolgáltatási törvény értelmében az ingatlant a Tanács ki kell vegye a közvagyoni leltárból. Bányai József meghívottként tájékoztatta a Tanácsot az illető ingatlan jogi helyzetére vonatkozóan, valamint arról, hogy mikor és miként került be a közvagyoni leltárba. Vass Imre alpolgármester javaslatára a szavazás névszerinti volt, amelynek értelmében 12 tanácsos szavazott a határozattervezet mellett, illetve 1 tartózkodás mellett a tanács elfogadta az indítványt. A negyedik napirendi pont a Makfalvi Református Egyház kérésére egy határozattervezet megtárgyalása és elfogadása volt. A tervezet értelmében a református egyház javasolta, hogy a Tanács 20 évre, évi részletfizetésben hagyja jóvá a Gálkerti iskola az államosítás után hozzáépített részének (folyosó és új szárny) törlesztését. Zsigmond Zsuzsánna tanácsos felvetette egy új épület építésének a költségeit, Molnár Imola az inflációra hívta fel a Tanács figyelmét, valamint túl hosszúnak tartotta a javasolt időtartamot, ezzel szemben Vass Imre alpolgármester nagyobb biztonságban látja az épületet az egyház tulajdonában. Orbán Balázs nem tartja indokoltnak az infláció rászámolását az összegre, mivel így az épület bérleti díja is növekedne. Ezt a határozattervezetet is névszerinti szavazással fogadta el a Tanács 8 igen (MPP), 1 nem (RMDSZ) és 4 tartózkodás (RMDSZ) mellett. Az ötödik napirendi pontban azt a határozattervezetet vitattuk meg, amely értelmében a polgármesteri hivatal két alkalmazottja jogosult lenne vizsga alapján egy fizetési kategóriával magasabb fokozatba kerülni, mivel az egyetem elvégzése óta már eltelt három év. A hatodik napirendi pontot Márton Zoltán polgármester ismertette, amelyben beszámolt a hármasfalusi és makfalvi csatornázási munkálatok helyzetéről. Alapos számítást végzett a csatornázás üzemeltetésével kapcsolatban. Két javaslat közt választhat a lakosság. Az első szerint a rendszer üzembe helyezése után átadná azt a szovátai közüzemeknek, és a továbbiakban ők működtetnék, a díjakat is természetesen ők szabnák meg. A másik javaslat szerint a polgármesteri hivatal működtetné a rendszert, ezáltal még három új munkahelyet teremtene. Ehhez az is kellene, hogy tavaszig megfelelő számú bekötési szintet érjenek el, amely gazdaságossá tenné a rendszer működését. Ezeket a javaslatokat kell majd falugyűléseken részletesen megtárgyalni a község lakósaival és mérlegelni a lehetőségeket. A hetedik napirendi pontot Tar Mihály mérnök terjesztette elő, amelyben részletesen beszámolt a község oktatási intézményeiben végzett munkálatokról. A makfalvi iskolák tantermeiben egy méteres magasságig olajfestékkel újrafestették a falat valamint az ajtókat. Öt tantermet teljes egészében kimeszeltek a többin kisebb javításokat végeztek. Kimeszelték az irodát és a folyosót. Elkészítették a vízlevezető csatornát védősánccal, így megoldódott egy évek óta tartó probléma az esővíz levezetésével kapcsolatban. A vízlevezető árokkal párhuzamosan a fal mellett járda készült a tanulók számára. Az alsó iskolában megjavították a fásszínt, amely már düledező állapotban volt. Felújították a tornatermet. A hármasfalusi iskolában öt tantermet sikerült kimeszelni. A tornatermet itt is sikerült felújítani: védőrácsot szereltek az ablakokra és a lámpatestekre, valamint lelakkozták a parkettet. Szolokmában a tervek szerint rövid időn belül teljes cserépforgatásra fog sor kerülni. Az abodi iskolában is a szükséges javításokat elvégezték. A különfélék keretén belül két kérvényt vitatott meg a testület. A hármasfalusi Átyim Judit a régi óvóda egyik termét szeretné bérbe venni a polgármesteri hivataltól, azzal a szándékkal, hogy egy fodrászműhelyt nyisson. A hivatal alkalmazottai a helyszínen tájékozódnak a lehetőségekről, és ezek alapján válaszolnak a kérésre. A makfalvi Wesselényi Miklós Gimnázium vezetősége azzal a kéréssel fordult a polgármesteri hivatalhoz, hogy az érvényben levő törvények értelmében egy iskolaorvossal kössön szerződést a soron levő orvosi vizsgálatok és védőoltások elvégzése érdekében. A polgármesteri hivatal tájékozódik a lehetőségekről, és írásban válaszol az előterjesztett kérésre. Péter Ödön

6 S P O R T - S P O R T - S P O R T 6. oldal Gólgazdag második félidő Székelybere - Makfalva 0-4 (0-2) Jakab András (kapus), Suba Imre, Koncz Ștefan, Kutasi Zoltán (Micheo Ioan), Jakab József, Pál László, László Attila (Roșu Vlad), Eles Cosmin, Suba Hunor, Máthé Csaba (Soó Károly), Dósa Medárd Gólszerző: Jakab József (2), Máthé Csaba, Soó Károly. Makfalva - Gyulakuta 1-1 (0-0) Jakab András (kapus), Eles Cosmin, Suba Hunor, Máthé Csaba Roșu Vlad), Pál László, Dósa Medárd, Suba Barna (Nagy Hunor), Suba Imre, Koncz Ștefan, László Attila (Soó Károly), Micheo Ioan Eredmény alakulása: 73. perc 1-0, Rosu Vlad, 89. perc 1-1 (bűntetőből). A Maros megyei falusi bajnokság állása az ötödik (őszi) forduló után: 1. Makfalva Nyárádmagyarós Hármasfalu Nyárádgálfalva Gyulakuta Egrestő Székelybere Szováta II Szentháromság Csíkfalva Kibéd Kend A Makfalvi Maka SE. rajtja a falusi labdarúgó bajnokság as idényében egy gyengébb első félidő után kitűnően sikerült. A Szentháromság elleni mérkőzés első félidőben mutatott játéka alapján nem tűnt magabiztosnak a csapat játéka. Az ellenfél játékosai szervezettebben adogattak, többször is veszélyesen lőttek kapura, a pontszerzést két alkalommal is a kapufának sikerült megakadályoznia. A makfalviak kevésbé veszélyes helyzetek kidolgozásával válaszoltak. A második félidőben teljesen megváltozott a játék képe. Két gyors góllal a makfalviak az első 10 percben már kétgólos előnyhöz jutottak. Először Koncz Ștefan továbbította a labdát a hálóba (2. perc 1-0), majd a 9. percben Soó Károly használta ki okosan az ellenfél kapusának hibáját, aki elbújt a sorfal mögé, így megkönnyítve Soó helyzetét, aki hamar felismerte a kínálkozó alkalmat és lazán a jobb alsó sarokba gurította a labdát (2-0). Az ellenfél két gyors találattal válaszolt a kapott gólokra. Előbb a 19., majd a 21. percben is bevették a jól védő Jakab András kapuját. A makfalviak egy kicsit lelombozódtak a bekapott gólok után, de gyorsan sikerült összeszedni magukat és Pál László (23. perc 3-2), Jakab József (26. perc 4-2) valamint Soó Károly (27. perc 5-2) révén háromra növelték előnyüket. A szentháromságiaknak még sikerült bűntetőt értékesítve szépíteniük a 33. percben (5-3), a hátralevő játékrészben azonban már több találat nem született. Makfalva - Szentháromság 5-3 (0-0) Makfalva: Jakab András (kapus), Suba Hunor, Suba Imre, Suba Barna (Micheo Ioan), László Attila, Jakab József, Pál László, Koncz Ștefan, Kutasi Zoltán, Máthé Csaba, Roșu Vlad (Soó Károly). A hármasfalusi Siculus idegenben, Szovátán lépett pályára, ahol es döntetlent ért el az ugyancsak újonc helyi csapat otthonában. Szovátai Mobila II - Hármasfalusi Siculus 1-1 (0-0) Kend - Makfalva 1-6 (0-5) Jakab András (kapus), Suba Hunor, Máthé Csaba, Suba Imre, Suba Barna, Koncz Ștefan, László Attila (Ozsváth Levente), Micheo Ioan, Roșu Vlad (Soó Károly), Kutasi Zoltán (Nagy Hunor), Eleș Cosmin. Eredmény alakulása: 3. perc 0-1, Micheo Ioan, 13. perc 0-2, Eleș Cosmin, 14. perc 0-3, Máthé Csaba, 38. perc 0-4, Máthé Csaba, 45, perc 0-5, Máthé Csaba, 47. perc 0-6, Eleș Cosmin, 54. perc 1-6. Edző: Berki Ferenc (Erdőszentgyörgy) MAKFALVI TEKINTŐ Szerkesztő: Péterfi Levente Szerkesztőbizottsági tagok: Barabás Zoltán, Vass Katalin, ifj. Kovács Árpád, Bányai Éva, Péter Ödön, Kiss Károly Nyomdai kapcsolattartó: Urr Botond (Marosvásárhely) Támogatónk: Makfalvi Polgármesteri Hivatal Internet: A lapban megjelent írások a szerzők véleményét tükrőzik! Lapterjesztők: Katona László Dósa Medárd

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

M a k f a l v i. IX. évfolyam, 2012. szeptember 9. szám (105. szám) Megjelenik havonta. kellett végigvinnie

M a k f a l v i. IX. évfolyam, 2012. szeptember 9. szám (105. szám) Megjelenik havonta. kellett végigvinnie M a k f a l v i IX. évfolyam, 2012. szeptember 9. szám (105. szám) Megjelenik havonta Hajós Alfréd (születési neve Guttmann Arnold) az első magyar olimpiai bajnok (I. helyezés, 100 m-es gyorsúszás, Athén,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(Második Makfalvi Felhívás)

(Második Makfalvi Felhívás) (Második Makfalvi Felhívás) Makfalva, Cséje, Hármasfalu, Székelyabod, Szolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

M a k f a l v i IX. évfolyam, 2012. július 7. szám (103. szám) Megjelenik havonta E l b a l l a g t a k a m a k f a l v i n y o l c a d i k o s o k

M a k f a l v i IX. évfolyam, 2012. július 7. szám (103. szám) Megjelenik havonta E l b a l l a g t a k a m a k f a l v i n y o l c a d i k o s o k M a k f a l v i IX. évfolyam, 2012. július 7. szám (103. szám) Megjelenik havonta E l b a l l a g t a k a m a k f a l v i n y o l c a d i k o s o k Suba László Végzős VIII. osztályosok Felső sor (balról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015.junius 25-én du: 14,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y zőkönyv Folytatólagosan felvéve 2011. december 14. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben