Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert"

Átírás

1 Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár, o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 192. o. Erdıs Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében Fejér Megyei Levéltár. Székesfehérvár, o. Fazekas Csaba szerk.: Palóczy László beszédei és írásai Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, o. Források Székesfehérvár történetébıl I. Az évi forradalom és szabadságharc forrásai. Szerk. Csurgai Horváth József, Hudi József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Szabad György: A kormány parlamenti felelısségének kérdése. (In:) A magyar országgyőlés 1848/49-ben. Szerk. Szabad György. Bp., o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp , 268. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Perczel Mór elsı honmentı hadjárata. Zalai Győjtemény 36/II. Zalaegerszeg, Ács Tibor: Az elsı honvéd vezérkar létrejötte és mőködése 1848-ban. Honvéd Vezérkar Tudományszervezı Fıosztály. Bp., Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., o. 1

2 Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 184., 343., 508., 556., 621., 639., 678., 688. o. Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny é következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Hangodi László: Tapolca és környéke 1848/49-ben. I. Tapolca mezıvárosa 1848/49- ben. Tapolca, o. Kedves Gyula: A 48. honvédzászlóalj. (In:) Szabolcsi honvédek a szabadságharcban ( ). Szerk. Bene János. Nyíregyháza, o. Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért". A 48. honvéd zászlóalj története az es szabadságharcban. Bp., , Merk Zsuzsa Rapcsányi László: A mi szánkból hangzott az elsı éljen a Mura tulso partján. Egy népfelkelı közlegény kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 1848 október havában. Soproni Szemle, 2004/ o. Molnár András: A Muraköz 1848-ban. Századok, 1998/ , o. Molnár András: Zalaegerszeg ben. Zalaegerszegi Füzetek 5. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, o. Zakar Péter: Ferences tábori lelkészek az 1848/49-es magyar hadseregben. (In:) Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl. A december 8-án rendezett konferencia elıadásai. Szerk. Kiss István Didák és Vass Erika. Studia Franciscana Hungarica Magyar Ferences Tanulmányok 1. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest Ferences Rendház, Szeged, o. Zakar Péter: Zala megye vértanúja: Gasparich Kilit ben. (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, , 19., 20. o. Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyőjtemény. A dokumentumokat válogatta Bilkei Irén, Molnár András és Káli Csaba. Szerk. Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, , 216. o. Mindig az elsık között. Poeltenberg Ernı honvédtábornok élete. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására. Bp., Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március 5. 2

3 1849. június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Csikány Tamás: Arad az 1848/49es szabadságharcban. (In:) Benkı Elek Czigány István Domokos György Csikány Tamás Dan Demşea: Az aradi vár története. Bp., o. Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmő tábornok. Nagysándor József ( ). Nagyvárad, , 89., 97. o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Bp., é. n. 55. o. Németh Csaba: Mjk József huszárırnagy hagyatéka. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 20. Békéscsaba, o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, o. Szemere Bertalan. Magyar Szabadelvőek. Bp., Horváth Árpád Kingston Tiszai Klára: A számkivetés nagyjai... Marx, Engels Kossuthról és a magyarokról. Heraldika Kiadó. Bp., o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Múlt és Jövı Könyvek. Bp., és 135. o. Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja: július 28. (A nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig). AETAS, 1998/ o. Szemere Bertalan: Napló ( ). S. a. r. Albert Gábor. Felsımagyarország Kiadó Bíbor Kiadó, Miskolc, , 23., 179., 376., o. Gyır város és megye hadtörténete ben. Gyır-Sopron-Moson Megye Gyıri Levéltára. Gyır, Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Hely nélkül, o. Csikány Tamás: Ütközet az ácsi erdıben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Pájer Imre: A rábaközi lovas nemzetırség. Soproni Szemle, 2000/ o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 449., 518., 805. o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Csány László kormánybiztosi iratai Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, I-II. k. 3

4 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 233., 274., 404., 442., 519., 552., 727., 740. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Erdıdy Gábor: Die Grundlegung einer demokratischen Reform der liberalkonstitutionellen bürgerlichen Ordnung im Zeichen der Ausweitung interessenausgleichender Politik (Der Governeurpräsident in Debrecen, 14. April 31. Mai 1849.) (In:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Hajagos József: Hídfı a semmibe. A párkányi és esztergomi erıdítési munkálatok 1849 júniusában. (In:) Komárom Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 8. Szerk. Fülöp Éva és Kisné Cseh Julianna. Tata, o. Hudi József szerk.: Források Pápa város 1848/49. évi történetébıl. Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 2. Pápa, , 221. o. Katona Csaba: Akiket a fürdın ért a forradalom. A balatonfüredi fürdı ben. Századok (137.) 2003/ o. Peter Moldovan: Önkéntes lovasezred szervezése Erdélyben. Kossuth vagy Mátyás huszárok 1848 ıszén. (In:) A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk. Prof. Szabó János és Hausner Gábor. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum PolgART Kiadó, Budapest, o. Artur Adamovics Nyepokojcsickij: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel Fordította és sajtó alá rendezte Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., és 21. o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 386., 518., 665., 719. o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] , o. Spira György: Egy nagy meseköltı mőveibıl: Jellačić regéi Pákozdról. (In:) Vad tőzzel. Bp., o. Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig. Jugoszláviai Magyar Mővelıdési Társaság. Újvidék, , 413., , 444., 451., 457. o. Urbán Aladár: A Honvédelmi Bizottmány megválasztása szeptember Hadtörténelmi Közlemények, 2001/ o. Urbán Aladár: A Nemzetırségi Haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ o. 4

5 Urbán Aladár: Kossuth elsı kormánybiztosa, Újházi László. (In:) Ezredforduló századforduló hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, o. Vízi László Tamás: Polgárırség és nemzetırség. Városvédelem Székesfehérváron a XIX. század elsı felében. (In:) Közlemények Székesfehérvár történetébıl I. Akit szolgáltatok egy árva hon volt Az május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás elıadásai. Szerkesztette Csurgai Horváth József és Demeter Zsófia. Székesfehérvár, o. Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. AETAS 2000/ o. Zakar Péter: Zala megye vértanúja: Gasparich Kilit ben. (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, o. Az abrudbányai tragédia Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyarromán megbékélés meghiúsulása 1849-ben. Heradika Kiadó. Bp., o. Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., és 69. o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 293., 309., 351., 375., 433., 483., 600. o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 285., 289., 291. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Kemény Krisztián: A 49. honvédzászlóalj felállítása, és elsı harcai Pest alatt 1849 áprilisában. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 31., 82. o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen University Press. Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] 180. o. Süli Attila: Dobsa Lajos a forradalomban és szabadságharcban. (In:) Kossuth Lajos és Dobsa Lajos emlékezete. A IX. Honvéd Emléknap elıadásai. Szerk. Halmágyi Pál. A Makói Múzeum Füzetei 102. Makó, o. 5

6 Megtorlás az es forradalom és szabadságharc után. Változó Világ 27. Bp., o. Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., o. Deák Ágnes: Deák Ferenc és a passzív ellenállás. (In:) (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, o. Dinyés László: Aradi rabok Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Az evangélikus egyház Magyarországon ben. Societas et Eccclesia 5. Bp., o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. AETAS 2000/ , 67., 69-70, 79. o. Zakar Péter: Hazám sorsa az én sorsom. Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Belvedere Meridionale. Szeged, o. A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Gyır Sopron Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] o. Az ihászi ütközet emlékezete Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] o. Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és naplók bıl. Balassi Kiadó. Bp., o. Lónyay Menyhért naplója Sajtó alá rendezte Berkes Hajnalka, Laszli Mariann és Nagy Anita. Szerkesztette Deák Ágnes. Az utószót írta Cieger András és Deák Ágnes. Századvég Kiadó, Budapest, o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 437., 458., 480., 509., 512., 532., 644., 665., 678., 724., 762. o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Urbán Aladár: A Honvédelmi Bizottmány megválasztása szeptember Hadtörténelmi Közlemények, 2001/ , 384. o. 6

7 Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, Millenniumi Magyar Történelem. Bp., o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 196., o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 137., 139., 147., , , , 191., , 198., 207., 214., 218., 228., 235. o. Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmő tábornok. Nagysándor József ( ). Nagyvárad, o. Gergely András: Kossuth levele Mezıtúrról (1849. július 27.) Századok, 2006/ o. Hajagos József: Gyöngyös helyzete és szerepe a szabadságharcban 1849 tavaszán. (In) Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, , o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Bp., é. n. 54. o. Kemény Krisztián: A 49. honvédzászlóalj felállítása, és elsı harcai Pest alatt 1849 áprilisában. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, , , 21., 23. o. Miskolczy Ambrus: Kossuth Lajos egy ismeretlen napló tükrében. Hiúság megszállottja vagy emberarcú Robespierre? Századok, 2002/ o. Perjés Géza: Görgey szakmai tudása és katonai karrierje. (In:) Míves semmiségek. Elaborate Trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th Birthday. Szer Ittzés Gábor és Kiséry András. Pázmány Papers in English and American Studies. Volume 2. Piliscsaba, , o. Perjés Géza: Kossuth és Görgey konfliktusa. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ , 552., , 568., 570., 573., , o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp , 270. o. Szilágyi Márton: Helden und Antihelden von 1848/49 in der ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts. (in:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Zakar Péter: Kossuth Lajos és a magyarországi tábori lelkipásztorkodás ben. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o A szabadságharc hadtörténete. Korona Kiadó, Bp., o. Ágoston Sándor: A hazáért és a szabadságért elıre! Gyomaiak és endrıdiek a dicsıséges es szabadságharcban. Szerzıi kiadás. Gyomaendrıd, o. 7

8 Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 267., 278., 304. o. Csikány Tamás: A cibakházi híd A cibakházi hídért január márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Bp., o. Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Hely nélkül, o. Csikány Tamás: Ütközet az ácsi erdıben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Demeter Lajos: es feljegyzések. (Forrásközlés) (In:) Határvidék k. Szerk. Demeter Lajos. Sepsiszentgyörgy, o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Dinyés László: Aradi rabok Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Egyed Ákos: Kossuth Lajos és Erdély 1848-ban. (In:) Dávid Gyula Egyed Ákos Kötı József: Kossuth Lajos és Erdély. Erdélyi Tudományos Füzetek 250. Kolozsvár, o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 88., 121., 123., 130., , , , 151., , , 173., 176., 178., 181., , , 222., , 237. o. Imreh Sándor: Visszaemlékezés az évi szabadságharcra Erdélyben. S. a. r. Pászti László. Bp., , 145. o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Corvina Kiadó. Bp., é. n. 52. o. Kecskemétiek a szabadságharcban III. Tizenkét hónap. Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról. Szerk. Székelyné Kırösi Ilona. Kecskemét, , 61. o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Marossy Endre: Hol hıseink vére folyt Coldwell Könyvek. Történelem másképpen. Bp., o. Merk Zsuzsa Rapcsányi László: A mi szánkból hangzott az elsı éljen a Mura tulso partján. Egy népfelkelı közlegény kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 1848 október havában. Soproni Szemle, 2004/ o. Ökrész Károly: Temerin a magyar szabadságharcban. A korabeli emlékiratok, naplók, hírlapcikkek tükrében. Forum Könyvkiadó. H. n o. Perjés Géza: Görgey szakmai tudása és katonai karrierje. (In:) Míves semmiségek. Elaborate Trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th Birthday. Szer Ittzés Gábor és Kiséry András. Pázmány Papers in English and American Studies. Volume 2. Piliscsaba, o. Perjés Géza: Kossuth és Görgey konfliktusa. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ , 549., 153. o. Szabad György: Kossuth irányadása. Válasz Könyvkiadó. Bp o. 8

9 Zachar Péter Krisztián: A Simunich-dandár szerepe 1848 ıszén és kora telén Felsı- Magyarországon. Kút. AZ ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványai. (IV.) 2005/2. 18., , 40. o. Zakar Péter: Ferences tábori lelkészek az 1848/49-es magyar hadseregben. (In:) Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl. A december 8-án rendezett konferencia elıadásai. Szerk. Kiss István Didák és Vass Erika. Studia Franciscana Hungarica Magyar Ferences Tanulmányok 1. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest Ferences Rendház, Szeged, o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó. Bp., o. Gerı András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetébıl. Bp., o. Gerı András: Der Kossuth-Kult. (In:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. András Gerı: Imagined History. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics. Translated from the Hungarian by Mario D. enyo. Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Zakar Péter: Kossuth a magyarok Mózese. Liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas 2003/ o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Nemzeti újjászületés. Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeibıl. Szerk. Pajkossy Gábor. Új Mandátum. Bp., Az es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Ökrész Károly: Temerin a magyar szabadságharcban. A korabeli emlékiratok, naplók, hírlapcikkek tükrében. Forum Könyvkiadó. H. n o. Egyéb önálló kiadványok Klapka György honvédtábornok. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ o. 9

10 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., o. Borsi-Kálmán Béla: Klapka György, Genf és a románok Hadtörténelmi Közlemények 1999/ , , , 412., 418., 423. o. Fekete Sándor: Petıfi forradalma. Egy magyar história lírával és polémiával. Magánkiadás. Bp., o. Ez volt az év! Csudáknak éve! es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Bevezetı tanulmány, katalógus, okmánytár. Eötvös József Gimnázium. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., , 530. o. A magyar hadügyminisztérium Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp o. Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, Petıfi Irodalmi Múzeum. Bp., o. Szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Irodalomtörténeti füzetek szám. Bp., o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. Társszerzıs mővek Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. Okmánytár. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Pelyach István. Bp., Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlıdése 1848-ban. AETAS, 1998/ o. Csorba László: Batthyány Kázmér emigrációban. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az elsı gyızelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/ , , , , 721., 724., 728., o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest mőködése és annak problematikája decemberétıl január elejéig. (In:) İry Gábor szerk.: Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete által az 1848/49-es 10

11 forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat és konferencia tanulmánykötete. Magyar Történészhallgatók Egyesülete, Bp., , o. Dér Dezsı: Az északi mozgó hadtest létrejötte. Szervezési problémák és katonai kudarcok fordulóján. Aetas, 2001/ , o. Dér Dezsı: Puky Miklós, az es szabadságharc kormánybiztosa. Mátrai Tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 214. o. Dobrossy István szerk.: Borsod és Miskolc ben. Naplók, töredékek, visszaemlékezések. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, , 121., 233., 237. o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., o. Fazekas Csaba szerk.: Palóczy László beszédei és írásai Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, , 161. o. Fazekas Csaba Somorjai Lehel: Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzıkönyvének évi bejegyzéseibıl. (In:) Tanulmányok és források az es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk. Dobrossy István. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, , 50., 55. o. Gergely András: Kossuth levele Mezıtúrról (1849. július 27.) Századok, 2006/ o. András Gerı: Imagined History. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics. Translated from the Hungarian by Mario D. enyo. Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, o. Gerı András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetébıl. Bp., o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 64., 67., 68. o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny és következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 190. o. Hajagos József: Gyöngyös helyzete és szerepe a szabadságharcban 1849 tavaszán. (In) Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, , 105. o. Hajagos József: Tokajtól Tiszafüredig. (In:) Kiss Vendel szerk.: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, o. Hajagos József: Török Ignác, az elfelejtett várparancsnok. (In:) Magyarország legerısebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak elıadásaiból Szerk. Kiss Vendel. Komárom, o. Kedves Gyula: A gödöllıi hadmővelet terve. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, és 43. o. 11

12 Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, , 456. o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., , 323. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k. 121., 123., , 220., 223. o.; II. k o. Kovács István: A lengyel légió legvitézebb hısei közé tartozott. Seweryn Korzeliński dzsidás kapitány Magyarországon 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja: július 28. (A nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig). AETAS, 1998/ , 147., Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Múlt és Jövı Könyvek. Bp., , o. Molnár András: Zalának elszállt lelke... Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849 május 26 július 29. Századok, 1999/ o. Nagy Sándor: Két affér a felsı-tiszai hadszíntéren 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ , o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 126. o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Perger Zoltán: Asbóth Sándor ben. Fons, 1998/ o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Süli Attila: Korponay János ezredes és a Tisza-menti népfelkelés 1849 nyarán. (In:) Szállástól a mezıvárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Szerk. Langó Péter. Jászfényszaru, , 247., 254. o. Süli Attila: A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az es szabadságharcban. (In:) Bács-Kiskun megye múltjából. XVIII. Kecskemét, o. Szemere Bertalan: Napló ( ). S. a. r. Albert Gábor. Felsımagyarország Kiadó Bíbor Kiadó, Miskolc, , 257. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ , 247. o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848 ıszén. Századok, 1993/1. 64., 66. o. Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa ( ). (In:) Bilkei Irén szerk.: Zalai történeti tanulmányok Zalai Győjtemény 35. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, o. Zakar Péter: Kossuth a magyarok Mózese. Liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas 2003/ o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. 12

13 Nagy Iván naplója. (Visszaemlékezések). Szerk. Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör. (Nógrád Megyei Levéltár) Balassagyarmat, (Az évi napló) Hudi József szerk.: Források Pápa város 1848/49. évi történetébıl. Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 2. Pápa, o. Nagykanizsa és környéke ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, I-II. k. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Szemere Bertalan. (In:) Erdıdy Gábor Hermann Róbert: Batthyány Szemere. Pannonica Kiadó. Bp., o. Csorba László: Batthyány Kázmér emigrációban. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., o. Erdıdy Gábor: A Szemere-kormány külügyminisztere. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., , 144, , 159. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , , 38., 189., 191., 197., 202., 212., 215., , 235. o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., , 173. o. Könyvfejezet Körmend a hadtörténelemben (In:) Veszprémy László - Kelenik József - Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmendi Füzetek. Körmendi Városi Könyvtár. Körmend, o. Molnár András: Zalának elszállt lelke... Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849 május 26 július 29. Századok, 1999/ o. Kossuth Lajos életútja. Életrajzi vázlat. (In:) Körmöczi Katalin szerk.: Kossuth Lajos hagyatéka. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., o. Pajkossy Gábor: Kossuth Lajos. Magyar Szabadelvőek. Új Mandátum Könyvkiadó. Bp., o. Az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései, a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás a szabadságharc idején. (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. 13

14 Ács Tibor: Batthyány Lajos a hadügy gyökeres átalakításáért március október. Új Honvédségi Szemle (LXI.) 2007/ o. Az ıszi hadi események a Dunántúlon és a Felvidéken (1848. szeptember november). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Ács Tibor: Az elsı honvéd vezérkar létrejötte és mőködése 1848-ban. Honvéd Vezérkar Tudományszervezı Fıosztály. Bp., , 124. o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Francsics Károly visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. A Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 3. Pápa, o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen University Press. Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] 93. o. A nyári hadjárat (1849. június augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Egyed Ákos: Erdély Pallas Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, II. k. 238., o. Kecskemétiek a szabadságharcban I. Szenttamástól Világosig. Szalkay Gergely emlékirata rıl és a 6. honvédzászlóalj történetérıl. Szerk. Székelyné Kırösi Ilona. Katona József Múzeum. Kecskemét, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, , 584. o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., , 329. o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 150., 155. o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, o. Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Magyarország mővelıdéstörténete Fıszerk. Szentpétery József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., (A Polgári forradalom és szabadságharc c. fejezet, valamint a kötet hadtörténeti és a Kossuth-emigrációról szóló részei.) o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] , 21. o. 14

15 Tudományos cikkek Megjegyzések egy perújrafelvétel ürügyén. (Válasz Kovássy Zoltán: Adatok a Kossuth-Görgey történelmi perhez c. cikkére. Hevesi Szemle, 1983/3.) Hevesi Szemle, 1984/ o. Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k , 345. o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Görgey Artúr: Életem és mőködésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Bp., I. k. (Katona Tamás bevezetıje) 122. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. Gondolatok egy katona életrajzáról. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k , 34. o. Görgei váci nyilatkozatának historiográfiája. Századok, 1987/ o. Görgey Artúr: Életem és mőködésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Bp., I. k. (Katona Tamás bevezetıje) 122. o. Horváth M. Ferenc: Tragor Ignác az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. (In:) Tragor Ignác: Vác története ben. Vác, (Reprint kiadás. Vác, Sajtó alá rendezte Zomborka Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc). 14. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k. 118., 215., 218., 221., 309., 334., 346. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Szőnni nem akaró éljen. Görgei és Klapka, a Borsod megyei képviselık. Napjaink, 1987/ o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o es dokumentumok a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Dokumentumgyőjteményében. Folia Historica 13. [1987.] o. Makai Ágnes: Hő vitézségért. Az es magyar szabadságharc kitüntetett hıseinek emlékére. Historia Militaris 2. Bp., o. Perger Zoltán: Asbóth Sándor ben. Fons, 1998/ o. Görgei Artúr váci nyilatkozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/ o. Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások 15

16 Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. Bona Gábor: A téli hadjárat (1848. december február) (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Gábor Bona: Winter Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., , 45., 75. o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Horváth M. Ferenc: Tragor Ignác az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. (In:) Tragor Ignác: Vác története ben. Vác, (Reprint kiadás. Vác, Sajtó alá rendezte Zomborka Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc). 14. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k. 118., 371. o.; II. k. 334., 346. o. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalai Győjtemény, 33. k. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Petıfi barátja Görgei hadjáratáról. Pálkövy Antal kiadatlan 1849-es írása. Napjaink, 1989/ o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. Kiadatlan Kossuth- és OHB-iratok 1848-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. 16

17 Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848 ıszén. Századok, 1993/ o. Urbán Aladár: Az Országos Honvédelmi Bizottmány kezdeti tevékenysége dokumentumok tükrében, szeptember 30 október 7. Hadtörténelmi Közlemények 1994/ o. Frideczky Lajos emlékiratairól. Hadtörténelmi Közlemények, 1990/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Egy ismert-ismeretlen Kossuth-levél 1849-bıl. Forrás, 1990/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. A szép akasztott". Andrássy Gyula es szerepérıl. Hadtörténelmi Közlemények 1990/ o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 266. o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., , 121., 123. o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa. (1848. szeptember január 18.) (In:) Molnár András szerk.: Kossuth kormánybiztosa, Csány László Zalai Győjtemény, 30. k. Zalaegerszeg o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Források Székesfehérvár történetébıl I. Az évi forradalom és szabadságharc forrásai. Szerk. Csurgai Horváth József, Hudi József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. 17

18 Kovács István: Mindvégig veletek voltunk. Lengyelek a magyar szabadságharcban. Osiris. Bp., o. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalai Győjtemény, 33. k. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ , 139. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa ( ). (In:) Bilkei Irén szerk.: Zalai történeti tanulmányok Zalai Győjtemény 35. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, o. Görgei és a felvidéki kormánybiztosok január 5. február 10. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 724., 1048., o. Hadseregellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az es téli hadjárat idıszakában. (In:) E. Kovács Péter Kalmár János V. Molnár László szerk.: Unger Mátyás Emlékkönyv. Bp., o. Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor.. Bp., o. Tamás Csikány: Logistics of the Honvéd Army. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Limpár Péter: Hadi események a mai Szlovákia területén ben. (In:) Hol sírjaink domborulnak. Az es forradalom és szabadságarc a mai Szlovákia területén. Összeállította Görföl Jenı és Kovács László. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Kormánybiztosok Görgei táborában I-II. (Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége január 31. március 1.). Tanulmány és okmánytár. Folia Historica (1991.) , o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 711. o. Szemere Bertalan mint a honvédelem szervezıje 1849ben. (In:) Ruszoly József szerk.: Szemere Bertalan és kora I. k. Miskolc, o. 18

19 Fazekas Csaba Somorjai Lehel: Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzıkönyvének évi bejegyzéseibıl. (In:) Tanulmányok és források az es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk. Dobrossy István. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány és a kormányzóelnöki iroda kiadatlan iratai 1849-bıl. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ Gergely András: Kossuth és a német egység, (In:) Kossuth Lajos, a magyarok Mózese. Osiris Kiadó. Bp., o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Osiris Kiadó. Bp., I. k. 120., 125. o.; II. k o. Makai Ágnes: Hő vitézségért. Az es magyar szabadságharc kitüntetett hıseinek emlékére. Historia Militaris 2. Osiris Kiadó. Bp., o. Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. (In:) İry Gábor szerk.: Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete által az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat és konferencia tanulmánykötete. Magyar Történészhallgatók Egyesülete, Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, , 80. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, o. Az es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Sajó alá rendezte Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14. Magyar Tudománytörténeti Intézet Semmmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Piliscsaba Bp., II. k o. Hatvani Imre és szabadcsapatának szervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Osiris Kiadó. Bp., II. k o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. 19

20 Kormánybiztosi iratok Buda visszafoglalásának történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ o. Gábor Bona: The Spring Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 518. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., , 499., 502., , 514., 522., , 531., 533., , , 593. o. Magyarhon angol barátja. AETAS 1992/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. A 47. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalaegerszeg, o. Bona Gábor: A tavaszi hadjárat. (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Bona Gábor: A téli hadjárat (1848. december február) (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Gábor Bona: The Spring Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Gábor Bona: Winter Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 402. o. Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., o. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlıdése 1848-ban. AETAS, 1998/ o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az elsı gyızelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/ o. Hajagos József: A 28. zászlóalj története. (In:) Szabolcsi honvédek a szabadságharcban ( ). Szerk. Bene János. Nyíregyháza, , 123., 125., 127., , 132., , o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny é következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. 20

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A. 1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1. Csikány Tamás: Psotta Móric

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,250 1 47,400 1 47,700 1 142,350 2 Izsák Táncsics Mihály Ált. Isk. 44,450 4 46,600 2 47,500 2 138,550 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 44,300

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 24-25. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód Csoportos támogatási módosítások 1. Gyır, Építık Lakásfenntartó Szövetkezete LFP-2008-LA-2-08-06-19 2009.06.12 2011.03.11 2. Gyır, Mártírok útja 34-36. Társasház LFP-2008-LA-2-08-06-25 2009.06.12 2011.03.11

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben