Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert"

Átírás

1 Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár, o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 192. o. Erdıs Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében Fejér Megyei Levéltár. Székesfehérvár, o. Fazekas Csaba szerk.: Palóczy László beszédei és írásai Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, o. Források Székesfehérvár történetébıl I. Az évi forradalom és szabadságharc forrásai. Szerk. Csurgai Horváth József, Hudi József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Szabad György: A kormány parlamenti felelısségének kérdése. (In:) A magyar országgyőlés 1848/49-ben. Szerk. Szabad György. Bp., o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp , 268. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Perczel Mór elsı honmentı hadjárata. Zalai Győjtemény 36/II. Zalaegerszeg, Ács Tibor: Az elsı honvéd vezérkar létrejötte és mőködése 1848-ban. Honvéd Vezérkar Tudományszervezı Fıosztály. Bp., Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., o. 1

2 Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 184., 343., 508., 556., 621., 639., 678., 688. o. Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny é következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Hangodi László: Tapolca és környéke 1848/49-ben. I. Tapolca mezıvárosa 1848/49- ben. Tapolca, o. Kedves Gyula: A 48. honvédzászlóalj. (In:) Szabolcsi honvédek a szabadságharcban ( ). Szerk. Bene János. Nyíregyháza, o. Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért". A 48. honvéd zászlóalj története az es szabadságharcban. Bp., , Merk Zsuzsa Rapcsányi László: A mi szánkból hangzott az elsı éljen a Mura tulso partján. Egy népfelkelı közlegény kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 1848 október havában. Soproni Szemle, 2004/ o. Molnár András: A Muraköz 1848-ban. Századok, 1998/ , o. Molnár András: Zalaegerszeg ben. Zalaegerszegi Füzetek 5. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, o. Zakar Péter: Ferences tábori lelkészek az 1848/49-es magyar hadseregben. (In:) Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl. A december 8-án rendezett konferencia elıadásai. Szerk. Kiss István Didák és Vass Erika. Studia Franciscana Hungarica Magyar Ferences Tanulmányok 1. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest Ferences Rendház, Szeged, o. Zakar Péter: Zala megye vértanúja: Gasparich Kilit ben. (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, , 19., 20. o. Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyőjtemény. A dokumentumokat válogatta Bilkei Irén, Molnár András és Káli Csaba. Szerk. Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, , 216. o. Mindig az elsık között. Poeltenberg Ernı honvédtábornok élete. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására. Bp., Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március 5. 2

3 1849. június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Csikány Tamás: Arad az 1848/49es szabadságharcban. (In:) Benkı Elek Czigány István Domokos György Csikány Tamás Dan Demşea: Az aradi vár története. Bp., o. Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmő tábornok. Nagysándor József ( ). Nagyvárad, , 89., 97. o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Bp., é. n. 55. o. Németh Csaba: Mjk József huszárırnagy hagyatéka. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 20. Békéscsaba, o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, o. Szemere Bertalan. Magyar Szabadelvőek. Bp., Horváth Árpád Kingston Tiszai Klára: A számkivetés nagyjai... Marx, Engels Kossuthról és a magyarokról. Heraldika Kiadó. Bp., o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Múlt és Jövı Könyvek. Bp., és 135. o. Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja: július 28. (A nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig). AETAS, 1998/ o. Szemere Bertalan: Napló ( ). S. a. r. Albert Gábor. Felsımagyarország Kiadó Bíbor Kiadó, Miskolc, , 23., 179., 376., o. Gyır város és megye hadtörténete ben. Gyır-Sopron-Moson Megye Gyıri Levéltára. Gyır, Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Hely nélkül, o. Csikány Tamás: Ütközet az ácsi erdıben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Pájer Imre: A rábaközi lovas nemzetırség. Soproni Szemle, 2000/ o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 449., 518., 805. o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Csány László kormánybiztosi iratai Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, I-II. k. 3

4 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 233., 274., 404., 442., 519., 552., 727., 740. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Erdıdy Gábor: Die Grundlegung einer demokratischen Reform der liberalkonstitutionellen bürgerlichen Ordnung im Zeichen der Ausweitung interessenausgleichender Politik (Der Governeurpräsident in Debrecen, 14. April 31. Mai 1849.) (In:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Hajagos József: Hídfı a semmibe. A párkányi és esztergomi erıdítési munkálatok 1849 júniusában. (In:) Komárom Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 8. Szerk. Fülöp Éva és Kisné Cseh Julianna. Tata, o. Hudi József szerk.: Források Pápa város 1848/49. évi történetébıl. Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 2. Pápa, , 221. o. Katona Csaba: Akiket a fürdın ért a forradalom. A balatonfüredi fürdı ben. Századok (137.) 2003/ o. Peter Moldovan: Önkéntes lovasezred szervezése Erdélyben. Kossuth vagy Mátyás huszárok 1848 ıszén. (In:) A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk. Prof. Szabó János és Hausner Gábor. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum PolgART Kiadó, Budapest, o. Artur Adamovics Nyepokojcsickij: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel Fordította és sajtó alá rendezte Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., és 21. o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 386., 518., 665., 719. o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] , o. Spira György: Egy nagy meseköltı mőveibıl: Jellačić regéi Pákozdról. (In:) Vad tőzzel. Bp., o. Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig. Jugoszláviai Magyar Mővelıdési Társaság. Újvidék, , 413., , 444., 451., 457. o. Urbán Aladár: A Honvédelmi Bizottmány megválasztása szeptember Hadtörténelmi Közlemények, 2001/ o. Urbán Aladár: A Nemzetırségi Haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ o. 4

5 Urbán Aladár: Kossuth elsı kormánybiztosa, Újházi László. (In:) Ezredforduló századforduló hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, o. Vízi László Tamás: Polgárırség és nemzetırség. Városvédelem Székesfehérváron a XIX. század elsı felében. (In:) Közlemények Székesfehérvár történetébıl I. Akit szolgáltatok egy árva hon volt Az május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás elıadásai. Szerkesztette Csurgai Horváth József és Demeter Zsófia. Székesfehérvár, o. Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. AETAS 2000/ o. Zakar Péter: Zala megye vértanúja: Gasparich Kilit ben. (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, o. Az abrudbányai tragédia Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyarromán megbékélés meghiúsulása 1849-ben. Heradika Kiadó. Bp., o. Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., és 69. o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 293., 309., 351., 375., 433., 483., 600. o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 285., 289., 291. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Kemény Krisztián: A 49. honvédzászlóalj felállítása, és elsı harcai Pest alatt 1849 áprilisában. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 31., 82. o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen University Press. Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] 180. o. Süli Attila: Dobsa Lajos a forradalomban és szabadságharcban. (In:) Kossuth Lajos és Dobsa Lajos emlékezete. A IX. Honvéd Emléknap elıadásai. Szerk. Halmágyi Pál. A Makói Múzeum Füzetei 102. Makó, o. 5

6 Megtorlás az es forradalom és szabadságharc után. Változó Világ 27. Bp., o. Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió ( ). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetébıl 22. Bp., o. Deák Ágnes: Deák Ferenc és a passzív ellenállás. (In:) (In:) A szabadságharc leverésétıl a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum konferenciái a Deák-évben. Szerk. Béres Katalin. Zalaegerszeg, o. Dinyés László: Aradi rabok Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Az evangélikus egyház Magyarországon ben. Societas et Eccclesia 5. Bp., o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. AETAS 2000/ , 67., 69-70, 79. o. Zakar Péter: Hazám sorsa az én sorsom. Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Belvedere Meridionale. Szeged, o. A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Gyır Sopron Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] o. Az ihászi ütközet emlékezete Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] o. Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és naplók bıl. Balassi Kiadó. Bp., o. Lónyay Menyhért naplója Sajtó alá rendezte Berkes Hajnalka, Laszli Mariann és Nagy Anita. Szerkesztette Deák Ágnes. Az utószót írta Cieger András és Deák Ágnes. Századvég Kiadó, Budapest, o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 437., 458., 480., 509., 512., 532., 644., 665., 678., 724., 762. o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Urbán Aladár: A Honvédelmi Bizottmány megválasztása szeptember Hadtörténelmi Közlemények, 2001/ , 384. o. 6

7 Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, Millenniumi Magyar Történelem. Bp., o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 196., o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 137., 139., 147., , , , 191., , 198., 207., 214., 218., 228., 235. o. Fleisz János: A leghazafiasabb érzelmő tábornok. Nagysándor József ( ). Nagyvárad, o. Gergely András: Kossuth levele Mezıtúrról (1849. július 27.) Századok, 2006/ o. Hajagos József: Gyöngyös helyzete és szerepe a szabadságharcban 1849 tavaszán. (In) Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, , o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Bp., é. n. 54. o. Kemény Krisztián: A 49. honvédzászlóalj felállítása, és elsı harcai Pest alatt 1849 áprilisában. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, , , 21., 23. o. Miskolczy Ambrus: Kossuth Lajos egy ismeretlen napló tükrében. Hiúság megszállottja vagy emberarcú Robespierre? Századok, 2002/ o. Perjés Géza: Görgey szakmai tudása és katonai karrierje. (In:) Míves semmiségek. Elaborate Trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th Birthday. Szer Ittzés Gábor és Kiséry András. Pázmány Papers in English and American Studies. Volume 2. Piliscsaba, , o. Perjés Géza: Kossuth és Görgey konfliktusa. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ , 552., , 568., 570., 573., , o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp , 270. o. Szilágyi Márton: Helden und Antihelden von 1848/49 in der ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts. (in:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Zakar Péter: Kossuth Lajos és a magyarországi tábori lelkipásztorkodás ben. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o A szabadságharc hadtörténete. Korona Kiadó, Bp., o. Ágoston Sándor: A hazáért és a szabadságért elıre! Gyomaiak és endrıdiek a dicsıséges es szabadságharcban. Szerzıi kiadás. Gyomaendrıd, o. 7

8 Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k. 267., 278., 304. o. Csikány Tamás: A cibakházi híd A cibakházi hídért január márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Bp., o. Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Hely nélkül, o. Csikány Tamás: Ütközet az ácsi erdıben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Demeter Lajos: es feljegyzések. (Forrásközlés) (In:) Határvidék k. Szerk. Demeter Lajos. Sepsiszentgyörgy, o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Dinyés László: Aradi rabok Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Egyed Ákos: Kossuth Lajos és Erdély 1848-ban. (In:) Dávid Gyula Egyed Ákos Kötı József: Kossuth Lajos és Erdély. Erdélyi Tudományos Füzetek 250. Kolozsvár, o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , 88., 121., 123., 130., , , , 151., , , 173., 176., 178., 181., , , 222., , 237. o. Imreh Sándor: Visszaemlékezés az évi szabadságharcra Erdélyben. S. a. r. Pászti László. Bp., , 145. o. Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 4. kiadás, Corvina Kiadó. Bp., é. n. 52. o. Kecskemétiek a szabadságharcban III. Tizenkét hónap. Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról. Szerk. Székelyné Kırösi Ilona. Kecskemét, , 61. o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Marossy Endre: Hol hıseink vére folyt Coldwell Könyvek. Történelem másképpen. Bp., o. Merk Zsuzsa Rapcsányi László: A mi szánkból hangzott az elsı éljen a Mura tulso partján. Egy népfelkelı közlegény kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 1848 október havában. Soproni Szemle, 2004/ o. Ökrész Károly: Temerin a magyar szabadságharcban. A korabeli emlékiratok, naplók, hírlapcikkek tükrében. Forum Könyvkiadó. H. n o. Perjés Géza: Görgey szakmai tudása és katonai karrierje. (In:) Míves semmiségek. Elaborate Trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th Birthday. Szer Ittzés Gábor és Kiséry András. Pázmány Papers in English and American Studies. Volume 2. Piliscsaba, o. Perjés Géza: Kossuth és Görgey konfliktusa. Hadtörténelmi Közlemények, 2004/ , 549., 153. o. Szabad György: Kossuth irányadása. Válasz Könyvkiadó. Bp o. 8

9 Zachar Péter Krisztián: A Simunich-dandár szerepe 1848 ıszén és kora telén Felsı- Magyarországon. Kút. AZ ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványai. (IV.) 2005/2. 18., , 40. o. Zakar Péter: Ferences tábori lelkészek az 1848/49-es magyar hadseregben. (In:) Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl. A december 8-án rendezett konferencia elıadásai. Szerk. Kiss István Didák és Vass Erika. Studia Franciscana Hungarica Magyar Ferences Tanulmányok 1. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest Ferences Rendház, Szeged, o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó. Bp., o. Gerı András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetébıl. Bp., o. Gerı András: Der Kossuth-Kult. (In:) Holger Fischer (Hrsg.): Lajos Kossuth ( ). Wirken Rezeption Kult. Red. Mitarbeit von Stefanie Seifert. Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 36. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg, o. András Gerı: Imagined History. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics. Translated from the Hungarian by Mario D. enyo. Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Zakar Péter: Kossuth a magyarok Mózese. Liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas 2003/ o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Nemzeti újjászületés. Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeibıl. Szerk. Pajkossy Gábor. Új Mandátum. Bp., Az es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Dinyés László: Virágh Gedeon. 1848/49-es huszártiszt, az utolsó aradi rab élete. Aradi Szabadságszobor Egyesület. Arad, o. Ökrész Károly: Temerin a magyar szabadságharcban. A korabeli emlékiratok, naplók, hírlapcikkek tükrében. Forum Könyvkiadó. H. n o. Egyéb önálló kiadványok Klapka György honvédtábornok. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ o. 9

10 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., o. Borsi-Kálmán Béla: Klapka György, Genf és a románok Hadtörténelmi Közlemények 1999/ , , , 412., 418., 423. o. Fekete Sándor: Petıfi forradalma. Egy magyar história lírával és polémiával. Magánkiadás. Bp., o. Ez volt az év! Csudáknak éve! es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Bevezetı tanulmány, katalógus, okmánytár. Eötvös József Gimnázium. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., , 530. o. A magyar hadügyminisztérium Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., o. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp o. Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, Petıfi Irodalmi Múzeum. Bp., o. Szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Irodalomtörténeti füzetek szám. Bp., o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. Társszerzıs mővek Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. Okmánytár. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Pelyach István. Bp., Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlıdése 1848-ban. AETAS, 1998/ o. Csorba László: Batthyány Kázmér emigrációban. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az elsı gyızelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/ , , , , 721., 724., 728., o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest mőködése és annak problematikája decemberétıl január elejéig. (In:) İry Gábor szerk.: Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete által az 1848/49-es 10

11 forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat és konferencia tanulmánykötete. Magyar Történészhallgatók Egyesülete, Bp., , o. Dér Dezsı: Az északi mozgó hadtest létrejötte. Szervezési problémák és katonai kudarcok fordulóján. Aetas, 2001/ , o. Dér Dezsı: Puky Miklós, az es szabadságharc kormánybiztosa. Mátrai Tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 214. o. Dobrossy István szerk.: Borsod és Miskolc ben. Naplók, töredékek, visszaemlékezések. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, , 121., 233., 237. o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., o. Fazekas Csaba szerk.: Palóczy László beszédei és írásai Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, , 161. o. Fazekas Csaba Somorjai Lehel: Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzıkönyvének évi bejegyzéseibıl. (In:) Tanulmányok és források az es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk. Dobrossy István. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, , 50., 55. o. Gergely András: Kossuth levele Mezıtúrról (1849. július 27.) Századok, 2006/ o. András Gerı: Imagined History. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics. Translated from the Hungarian by Mario D. enyo. Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, o. Gerı András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetébıl. Bp., o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 64., 67., 68. o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny és következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 190. o. Hajagos József: Gyöngyös helyzete és szerepe a szabadságharcban 1849 tavaszán. (In) Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, , 105. o. Hajagos József: Tokajtól Tiszafüredig. (In:) Kiss Vendel szerk.: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, o. Hajagos József: Török Ignác, az elfelejtett várparancsnok. (In:) Magyarország legerısebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak elıadásaiból Szerk. Kiss Vendel. Komárom, o. Kedves Gyula: A gödöllıi hadmővelet terve. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, és 43. o. 11

12 Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, , 456. o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., , 323. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k. 121., 123., , 220., 223. o.; II. k o. Kovács István: A lengyel légió legvitézebb hısei közé tartozott. Seweryn Korzeliński dzsidás kapitány Magyarországon 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja: július 28. (A nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig). AETAS, 1998/ , 147., Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Múlt és Jövı Könyvek. Bp., , o. Molnár András: Zalának elszállt lelke... Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849 május 26 július 29. Századok, 1999/ o. Nagy Sándor: Két affér a felsı-tiszai hadszíntéren 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ , o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 126. o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Perger Zoltán: Asbóth Sándor ben. Fons, 1998/ o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Süli Attila: Korponay János ezredes és a Tisza-menti népfelkelés 1849 nyarán. (In:) Szállástól a mezıvárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Szerk. Langó Péter. Jászfényszaru, , 247., 254. o. Süli Attila: A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az es szabadságharcban. (In:) Bács-Kiskun megye múltjából. XVIII. Kecskemét, o. Szemere Bertalan: Napló ( ). S. a. r. Albert Gábor. Felsımagyarország Kiadó Bíbor Kiadó, Miskolc, , 257. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ , 247. o. Urbán Aladár: Kossuth alföldi toborzóútja 1848 ıszén. Kiegészítések új ismereteink alapján. Hadtörténelmi Közlemények 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848 ıszén. Századok, 1993/1. 64., 66. o. Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa ( ). (In:) Bilkei Irén szerk.: Zalai történeti tanulmányok Zalai Győjtemény 35. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, o. Zakar Péter: Kossuth a magyarok Mózese. Liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. Aetas 2003/ o. Zakar Péter: Egyedül Kossuth szava parancsolt Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeirıl. Dél-Alföldi Évszázadok 16. Szeged, o. 12

13 Nagy Iván naplója. (Visszaemlékezések). Szerk. Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör. (Nógrád Megyei Levéltár) Balassagyarmat, (Az évi napló) Hudi József szerk.: Források Pápa város 1848/49. évi történetébıl. Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 2. Pápa, o. Nagykanizsa és környéke ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, I-II. k. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Szemere Bertalan. (In:) Erdıdy Gábor Hermann Róbert: Batthyány Szemere. Pannonica Kiadó. Bp., o. Csorba László: Batthyány Kázmér emigrációban. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., o. Erdıdy Gábor: A Szemere-kormány külügyminisztere. (In:) Gróf Batthyány Kázmér ( ) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n., , 144, , 159. o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., , , 38., 189., 191., 197., 202., 212., 215., , 235. o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., , 173. o. Könyvfejezet Körmend a hadtörténelemben (In:) Veszprémy László - Kelenik József - Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmendi Füzetek. Körmendi Városi Könyvtár. Körmend, o. Molnár András: Zalának elszállt lelke... Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849 május 26 július 29. Századok, 1999/ o. Kossuth Lajos életútja. Életrajzi vázlat. (In:) Körmöczi Katalin szerk.: Kossuth Lajos hagyatéka. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., o. Pajkossy Gábor: Kossuth Lajos. Magyar Szabadelvőek. Új Mandátum Könyvkiadó. Bp., o. Az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései, a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás a szabadságharc idején. (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. 13

14 Ács Tibor: Batthyány Lajos a hadügy gyökeres átalakításáért március október. Új Honvédségi Szemle (LXI.) 2007/ o. Az ıszi hadi események a Dunántúlon és a Felvidéken (1848. szeptember november). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Ács Tibor: Az elsı honvéd vezérkar létrejötte és mőködése 1848-ban. Honvéd Vezérkar Tudományszervezı Fıosztály. Bp., , 124. o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Francsics Károly visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. A Pápai Református Győjtemények Kiadványai. Forrásközlések 3. Pápa, o. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. A Szent István Király Múzeum Közleményei. A/39. Székesfehérvár, o. Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Multiplex Media Debrecen University Press. Debrecen, o. László Pete: Il colonello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. Traduzione di Katalin Mellace. Rubettino Editore, Hely és dátum nélkül. [Roma, 2003] 93. o. A nyári hadjárat (1849. június augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Egyed Ákos: Erdély Pallas Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, II. k. 238., o. Kecskemétiek a szabadságharcban I. Szenttamástól Világosig. Szalkay Gergely emlékirata rıl és a 6. honvédzászlóalj történetérıl. Szerk. Székelyné Kırösi Ilona. Katona József Múzeum. Kecskemét, o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, , 584. o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., , 329. o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, , 150., 155. o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, o. Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Magyarország mővelıdéstörténete Fıszerk. Szentpétery József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., (A Polgári forradalom és szabadságharc c. fejezet, valamint a kötet hadtörténeti és a Kossuth-emigrációról szóló részei.) o. Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos ( ). A magyar szabadságharc fıhadnagya, a törökországi emigráció ırnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. H. n. [Körösladány,] , 21. o. 14

15 Tudományos cikkek Megjegyzések egy perújrafelvétel ürügyén. (Válasz Kovássy Zoltán: Adatok a Kossuth-Görgey történelmi perhez c. cikkére. Hevesi Szemle, 1983/3.) Hevesi Szemle, 1984/ o. Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k , 345. o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Görgey Artúr: Életem és mőködésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Bp., I. k. (Katona Tamás bevezetıje) 122. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. Gondolatok egy katona életrajzáról. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k , 34. o. Görgei váci nyilatkozatának historiográfiája. Századok, 1987/ o. Görgey Artúr: Életem és mőködésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Bp., I. k. (Katona Tamás bevezetıje) 122. o. Horváth M. Ferenc: Tragor Ignác az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. (In:) Tragor Ignác: Vác története ben. Vác, (Reprint kiadás. Vác, Sajtó alá rendezte Zomborka Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc). 14. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k. 118., 215., 218., 221., 309., 334., 346. o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Szőnni nem akaró éljen. Görgei és Klapka, a Borsod megyei képviselık. Napjaink, 1987/ o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o es dokumentumok a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Dokumentumgyőjteményében. Folia Historica 13. [1987.] o. Makai Ágnes: Hő vitézségért. Az es magyar szabadságharc kitüntetett hıseinek emlékére. Historia Militaris 2. Bp., o. Perger Zoltán: Asbóth Sándor ben. Fons, 1998/ o. Görgei Artúr váci nyilatkozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/ o. Ács Tibor: Az évi törvények a nemzeti honvédelemrıl és a haderı átalakulása magyar honvédsereggé ( ). (In:) Honvédelmi reformok és haderıátalakítások 15

16 Magyarországon Szerk. Ács Tibor és Horváth István. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., o. Bona Gábor: A téli hadjárat (1848. december február) (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Gábor Bona: Winter Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Csetri Elek Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. Bevezetés a naplókhoz. (In:) Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából március június 22. S. a. r. V. András János Csetri Elek Miskolczy Ambrus. Transylvanica Varietas. Bp., I. k o. Erdıdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., , 45., 75. o. Gerendás Lajos: Görgey Artúr életrajza. (In:) Görgey Artúr élete és mőködése Magyarországon. Szerk. Simon V. Péter. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., é. n o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Horváth M. Ferenc: Tragor Ignác az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. (In:) Tragor Ignác: Vác története ben. Vác, (Reprint kiadás. Vác, Sajtó alá rendezte Zomborka Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc). 14. o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k. 118., 371. o.; II. k. 334., 346. o. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalai Győjtemény, 33. k. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. A bőnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei Szerk. Dénes Iván Zoltán. Eszmetörténet Könyvtár 1. Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Mőhely. Bp., o. Petıfi barátja Görgei hadjáratáról. Pálkövy Antal kiadatlan 1849-es írása. Napjaink, 1989/ o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. Kiadatlan Kossuth- és OHB-iratok 1848-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. 16

17 Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Urbán Aladár: Bizottmány a haza védelmére, a rend és béke fenntartására. Századok, (136.) 2002/ o. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848 ıszén. Századok, 1993/ o. Urbán Aladár: Az Országos Honvédelmi Bizottmány kezdeti tevékenysége dokumentumok tükrében, szeptember 30 október 7. Hadtörténelmi Közlemények 1994/ o. Frideczky Lajos emlékiratairól. Hadtörténelmi Közlemények, 1990/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. Egy ismert-ismeretlen Kossuth-levél 1849-bıl. Forrás, 1990/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. A szép akasztott". Andrássy Gyula es szerepérıl. Hadtörténelmi Közlemények 1990/ o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 266. o. Erdıdy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum. Bp., , 121., 123. o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa. (1848. szeptember január 18.) (In:) Molnár András szerk.: Kossuth kormánybiztosa, Csány László Zalai Győjtemény, 30. k. Zalaegerszeg o. Demeter Zsófia: A pákozdi gyızelem. A Szent István Király Múzeum Közleményei B/48. Székesfehérvár, o. Források Székesfehérvár történetébıl I. Az évi forradalom és szabadságharc forrásai. Szerk. Csurgai Horváth József, Hudi József, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, o. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysége az es forradalomban és szabadságharcban. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. 17

18 Kovács István: Mindvégig veletek voltunk. Lengyelek a magyar szabadságharcban. Osiris. Bp., o. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalai Győjtemény, 33. k. Zalaegerszeg, o. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/ , 139. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa ( ). (In:) Bilkei Irén szerk.: Zalai történeti tanulmányok Zalai Győjtemény 35. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, o. Görgei és a felvidéki kormánybiztosok január 5. február 10. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 724., 1048., o. Hadseregellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az es téli hadjárat idıszakában. (In:) E. Kovács Péter Kalmár János V. Molnár László szerk.: Unger Mátyás Emlékkönyv. Bp., o. Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor.. Bp., o. Tamás Csikány: Logistics of the Honvéd Army. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Görföl Jenı Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint. Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. BmegB Lap és Könyvkiadó. Mosonmagyaróvár, o. Limpár Péter: Hadi események a mai Szlovákia területén ben. (In:) Hol sírjaink domborulnak. Az es forradalom és szabadságarc a mai Szlovákia területén. Összeállította Görföl Jenı és Kovács László. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Kormánybiztosok Görgei táborában I-II. (Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége január 31. március 1.). Tanulmány és okmánytár. Folia Historica (1991.) , o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o.; II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 711. o. Szemere Bertalan mint a honvédelem szervezıje 1849ben. (In:) Ruszoly József szerk.: Szemere Bertalan és kora I. k. Miskolc, o. 18

19 Fazekas Csaba Somorjai Lehel: Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzıkönyvének évi bejegyzéseibıl. (In:) Tanulmányok és források az es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk. Dobrossy István. Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága. Miskolc, o. Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány és a kormányzóelnöki iroda kiadatlan iratai 1849-bıl. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ Gergely András: Kossuth és a német egység, (In:) Kossuth Lajos, a magyarok Mózese. Osiris Kiadó. Bp., o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Osiris Kiadó. Bp., I. k. 120., 125. o.; II. k o. Makai Ágnes: Hő vitézségért. Az es magyar szabadságharc kitüntetett hıseinek emlékére. Historia Militaris 2. Osiris Kiadó. Bp., o. Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. (In:) İry Gábor szerk.: Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók Egyesülete által az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából meghirdetett tudományos pályázat és konferencia tanulmánykötete. Magyar Történészhallgatók Egyesülete, Bp., o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., o. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok ( ). Zounok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, , 80. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, o. Az es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Sajó alá rendezte Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14. Magyar Tudománytörténeti Intézet Semmmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Piliscsaba Bp., II. k o. Hatvani Imre és szabadcsapatának szervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Osiris Kiadó. Bp., II. k o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., o. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért ben. Századok, 1999/ o. 19

20 Kormánybiztosi iratok Buda visszafoglalásának történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/ o. Gábor Bona: The Spring Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., II. k o. történeti almanachja. Argumentum Kiadó. Bp., , 518. o. Spira György: A pestiek Petıfi és Haynau között. Bp., , 499., 502., , 514., 522., , 531., 533., , , 593. o. Magyarhon angol barátja. AETAS 1992/ o. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., I. k o. Kosáry Domokos: Hungary and International Politics in Translated by Wilkinson Tim. Atlantic Studies on Society in Change 112. East European Monographs DCXXIII. New York, o. Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp., o. A 47. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei Zalaegerszeg, o. Bona Gábor: A tavaszi hadjárat. (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Bp., o. Bona Gábor: A téli hadjárat (1848. december február) (In:) A szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Bp., o. Gábor Bona: The Spring Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Gábor Bona: Winter Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, o. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bıvített kiadás. Heraldika Kiadó, Bp., , 402. o. Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., o. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlıdése 1848-ban. AETAS, 1998/ o. Dér Dezsı: A felsı-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az elsı gyızelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/ o. Hajagos József: A 28. zászlóalj története. (In:) Szabolcsi honvédek a szabadságharcban ( ). Szerk. Bene János. Nyíregyháza, , 123., 125., 127., , 132., , o. Hajagos József: Egy gyalogos huszárcsíny é következményei. (In:) Mátrai tanulmányok Szerk. Horváth László. Gyöngyös, o. 20

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 3. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben