Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében"

Átírás

1 1 (HORTHY I 3.rész) Huszadikán 4 óra 40 perckor Tóth János címzetes ırmester a V-421 Héja típusú, ( Sheriff a kormányzóhelyettes így becézte Héjáját) gép szerelıje (aki szolnoki lakos), a pilóta, valamint Bodó András ftörm hangármester, Kocsis István törm fıszerelı, Mészáros Ferenc tartalékos szkv segédszerelı, Kovács János címzetes ırv, Landesz József honv. és Bebesi Antal t. szkv jelenlétében végrehajtotta az ellenırzést és a motorpróbát a repülıgépen. Ezt követıen a 4 óra 55 perckor, a gép fölszállt, majd követte ıt kísérıje, Nemeslaki ırmester. Az ilovszkojei repülıtér úgy volt berendezve, hogy a térséget kelet-nyugat irányból elválasztó erdı északi oldalán a vadászok, a délin pedig a közel-felderítık települtek. Mivel a kérdéses napon a felderítıgép motorjával kisebb hiba volt, ezért annak felszállása késlekedett. Amikor, Horthy fhdgy meglátta az elıírt magasságra emelkedı felderítıgépet, minden bizonnyal úgy gondolta, hogy egy szőkített fordulóval zárkózik fel a kísérendı gép mögé, mellé. A kiszámításba némi hiba csúszhatott mivel úgy tőnt, hogy a Héja túlhalad a felderítı gépen, ezért a pilóta tovább szőkítette a fordulót és ekkor a gép balfordulóból átvágódott (bepördült) az ellentétes irányba, majd innen háthelyzetbe kerülve, orrát leadva dugóhúzóba esett. A repülıgép körülbelül másfelet pördült gyorsütemben, majd egy felet lassulva, amelynek a végén a pörgés már csaknem megállt, majd mintegy 70 fokos szögben a földnek csapódott és felrobbant. A kormányzóhelyettes órája 05 óra 07 percet mutatott, amikor a becsapódáskor megállt. A történtekkel kapcsolatban Nemeslaki Zoltán ırmester 20-án 14 óra 30 perckor a következıket mondta jegyzıkönyvbe: Géppárunk közvetlenül Bánlaki fıhadnagy úr géppárja után indult. Az elindulás után nagy balkörön jutottunk el a közelfelderítı (továbbiakban kf.) repülıtér fölé, ahol géppárunk által kísérendı kf. repülıgépet észrevettem. Az észrevétel pillanatában a kf repülıgép elıttünk kb. 1 km-re és 200 méter magasságban nagyjából keleti irányban repült. A mi géppárunk nagyjából ÉK-i irányban repülve, 300 méter magasságban igyekezett megközelíteni a kf. gépet. Mivel a kf. gépet kb. 300 km-es sebességgel értük be és haladtunk túl, érzésem szerint a Fıméltóságú úr egy bal körrel szándékozott a kf. géphez helyes viszonylatba kerülni. E bal körön is megpróbáltam a Fıméltóságú Urat követni, de mivel forduló közben a gépem az erıltetett húzástól megrázkódott, a forduló ívét enyhítettem, de közben a Fıméltóságú Úr gépét állandóan figyeltem. E közben arra lettem figyelmes, hogy a Fıméltóságú Úr gépe teljes bedöntéső balfordulóból egy pillanat alatt jobbra átperdült, egy pillanatra háthelyzetbe került és onnan orrát leadva bal dugóhúzóba perdült. A gép kb. másfél fordulatot perdült gyorsütemben, majd egy felet lassúbb ütemben, melynek a végén a perdülés csaknem megszőnt. Ez után kb. 70 fokos szögben a gép földnek ütközött és felrobbant. Dr Han László orvos százados 20.-án 12óra 30 perckor a halál okáról a következıket diktálta írógépbe: Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében életétvesztette, halálának közvetlen oka: agyhődés, amely a repülıgép földetérése pillanatában bekövetkezett koponya szétroncsolódása által jött létre. A kormányzóhelyettes repülıbalesetének okával kapcsolatban több nézet is napvilágot látott, de az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy igazán egyik sem állta meg a helyét. Legvalószínőbbnek tőnik, hogy a katasztrófa forrása részben a repülıgép sajátos tulajdonsága, továbbá a pilóta pillanatnyi, de akkor ott végzetessé vált hibájának a következménye lehetett. Ami a repülıgép sajátos tulajdonságát illeti, a Héja típus közismerten hajlamos volt a dugóhúzóba pördülésre. Ennek az volt az oka, hogy a kormányfelület kicsi volt a pörgı légcsavar tömegéhez képest. Mindenek következtében a giroszkópikus nyomaték a bukófordulóban az instabilitás tényezıit tovább növelte. Másképp fogalmazva, a meglehetısen orr nehéz repülıgépet mozgásban tartó erıs motor és a nagyteljesítményő légcsavar hajlamos volt bizonyos repülési helyzetekben (kis sebesség, átesés körüli vagy túlerıltetett repülési helyzetek) függıleges és hosszirányban is bepörgetni, a gépet, amit a fellépı légerıkhöz képest kismérető kormányfelületekkel

2 2 nem, vagy csak sajátos (elıre begyakorolt) módon és némi szerencsével lehetett korrigálni. Egyébként ez a repülési helyzet másokkal és több alaklommal is elıfordult (egyébként a kormányzó-helyettessel is), csak ezekben az estekben a nagyobb repülési magasság miatt volt lehetıség a korrigálásra. Ezért sokan nevezték a Héja típusú repülıgépet szokatlannak, sajátos repülési tulajdonságúnak, vagy egyszerően csak rosszindulatúnak. Ami a pillanatnyi pilótahibát illeti, ez egyrészt repüléstechnikai, másrészt harcászat taktikai okozatú volt. Repüléstechnikai tekintetben egyes szakemberek nagyon keményen fogalmaztak, amikor azt nyilatkozták, hogy egy 38 éves tartalékos nem való vadászrepülı frontszolgálatra. Gyenes László repülıszázados (aki jó ismerıje volt a Re 2000-nek) a következıképp fogalmazott az esettel kapcsolatban: Ami a Héját illeti nem volt neki való ez a nehéz kolosszus. A gyakorlógépekkel soha nem volt semmi problémája, jó érzékkel repült. Vannak pilóták, akik tízszer is körülrepülhetik a Földet, ami a kilométernyi teljesítményt illeti, de attól még nem lesznek vadászpilóták. Ami a szubjektív hiba másik oldalát a harcászat-taktikait illeti Szabó Mátyás repülıszázados véleménye a következı volt: Feladata a kisérés volt. A He-46 és a Héja sebességkülönbsége miatt ez a feladat csak úgy oldható meg eredményesen, ha a közelfelderítı repülıgép elıtt a vadász kígyózva repül. Azért elıtte, mert keleten van a Nap, onnan várható az ellenséges vadászok támadása, onnan jól láthatja a közelfelderítı repülıgép légterét és magára vonja az ellenséges vadászok támadását. És semmiképpen a gép jobboldalán repülve, mert így a biztonságos sebesség alá van kényszerítve, kitéve minden mozdulatnál a sebesség vesztés veszélyének. Nos, ebben a helyzetben következhetett be a második hiba: észrevette, hogy túl nagy a sebessége, levette a gázt szőkítette a fordulót - feltehetıleg figyelte a közelfelderítı gépet - s nem vette észre a gyors sebesség vesztés elıtti gépremegést (amit Nemeslaki észrevett). Ekkor - valószínőleg - gázt adott és bekövetkezett az ami bekövetkezett. Ez viszont összefügghetett a típus készség szintő ismeretének, gyakorlati jártasságnak hiányosságaival. Végezetül egy magát megnevezni nem kívánó repülıtiszt ezeket írta: vagány, stramm ember volt, de vadászpilóta tudása messze elmaradt attól, hogy komoly harci gépen repüljön A 2. hadsereg parancsnokának összefoglaló jelentése pedig a következıképen foglalta össze a pilóta érdemeit: Horthy István fıhadnagy július 4-e és augusztus 19-e közötti idıszakban 24 alakalommal hajtott végre harcfeladatot. Különösen kiemelkedı volt a Donkörnyék elleni támadással kapcsolatos repülése, amikor egy nap alatt három ízben két-két órás bevetést hajtott végre, részben erıs elhárító tőzben július 18-án, mint raj- és gépparancsnok, személyes példaadásával és bátorságával tüntette ki magát augusztus 18-án Davidowka Ny-on egy orosz Lag. 3. típusú ellenséges gépet lelıtt. Kérem a hısi halált halt vitéz nemes nagybányai Horthy István tartalékos fıhadnagyot legfelsıbb helyen a kardokkal hadiszalagon adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztjére kitüntetésre elıterjeszteni. Csapó Béla, repülıırmester a közelfelderítı század pilótája a következıket mondta a halálesettel kapcsolatban: Nagyon szomorúak voltunk. Mi nagyon szerettük a kormányzó-helyettest. Nagyon szerettük azért, mert barátként viszonyult hozzánk, ott ı nem fıhadnagy, nem a kormányzó fiaként volt, ı ott repülıbajtárs volt. Ha valamiért el kellett utaznia Magyarországra, akkor nagyon sok ott lévı közembernek, akiknek problémája volt, ı személyesen vállalta azt, hogy közbejár ügyeik elintézésében. A kormányzó-helyettes földi maradványit egy egyszerő fakoporsóba helyzeték el és a vadászszálláson ravatalozták fel. Az éjszaka folyamán bajtársai virrasztottak mellette. Pirithy Mátyás, repülı-hadnagy emlékeiben így él annak az éjszakának az emléke: Huszadikán éjjel 23 óra 30 perc. A napos bejön a sátramba, csendesen megrázza a vállam: Hadnagy úr, tessék felöltözni, mert a hadnagy úr következik a díszırségre a Kormányzó-helyettes Úr ravatalánál. Néma csendben koppannak a lépteim a sötét éjszakában. Megállok a ravatal elıtt, némán tisztelgek és beállok leváltott bajtársam helyére. Távolodó léptek, azután egyedül állok a ravatalnál. A sötét, csillagtalan éjszakában gyalulatlan, egyszerő fakoporsó világít. Horthy István földi

3 3 maradványai nyugszanak benne. Összeszorul a torkom. Még alig néhány órája, hogy itt e helyen beszélgettem Vele, vidáman ereje teljében, s most itt nyugszik elıttem némán, örökre lezárt ajkakkal az ország legnagyobb büszkesége és reménysége. Hamar telt az idı. Az elıbbi jelenet ismétlıdik. Néma tisztelgés. Leváltottak. Nehéz fáradt léptekkel megyek sátram felé. Még egyszer visszanézek az egyszerő katafalkra. Kezem a sapkámhoz emelem. Búcsúzom Horthy Istvántól, a repülıbajtárstól. Holnap viszi a vonat, hogy abban a földben aludja örök álmát, melyért élt és hısi halált halt. Augusztus 21-én a vadászszálláson történt egyházi áldás és katonai tiszteletadás után Horthy István fıhadnagy földi maradványait, a bajtársak koszorúit, egy kettétört légcsavart, és azt a hatalmas kopjafát, amely a vadászrepülık szállásán a kormányzóhelyettes sátra elıtt állt egy Botond típusú katonai gépkocsira rakták. A kopjafára a század katonái a frontra történı kiérkezéskor a következı feliratokat vésték: vitéz nagybányai Horthy István fıhadnagy, Magyarország kormányzó-helyettese, Nagyurunk szállása. Ez a kopjafa azokból a stari-oszkoli úttorlaszokból készült, amely magyar vértıl ázott, az önfeláldozó magyar vitézség tanúja volt Ezer éve a Don partjáról indult hazát szerezni a magyar lovasság, a Don partján védi a magyar repülı az ezeréves hazát. A koporsót szállító gépkocsi katonai díszkísérettel, vitéz Szabó László vezérırnagy vezetésével elindult Sztary-Oskolba. Itt egy sebesülteket szállítóvonat utolsó kocsijában helyezték el. A vonat Kurszk, Kijev, Lemberg, Eperjes, érintésével augusztus 24-én érkezett meg honi fölre, Kassára. A kormányzóhelyettes földi maradványit Radocsay László igazságügyi miniszter vezetésével népes gyászoló-közönség várta. 7 óra 28 perckor a katonazenekar hangjai mellett a kassai akadémia hallgatói emelték le a koporsót, majd a személyi azonosság megállapítása után, a kormányzóhelyettes holttestét kettıs érckoporsóba helyezték, amit a Budapestre induló vonat utolsó kocsijába tettek. A vonat augusztus 25-én érkezett meg Budapestre, a Déli pályaudvarra, innen ágyútalpon szállították gyászmenet kíséretében Budáról a Lánchídon át a Parlamenthez. Az Országháznál az érckoporsót díszırök leemelték az ágyútalpról és a parlament kupola csarnokába vitték. A kormányzó és hitvese, valamint Horthy István özvegye az esti órákban jelent meg a ravatalnál, erre az idıre a kupolacsarnokot teljesen kiürítették (még az ıröknek is távozniuk kellett). Augusztus 27-én a koporsót a Nyugati pályaudvarra szállították. Az 1. vágányra állt be a holttestet szállító Turán, a 3-ra pedig a gyászolókat Kenderesre szállító különvonat. A két vasúti szerelvény ágyúlövések, és a Himnusz hangjai mellett a vasutasok lámpás díszsorfala között gördült ki a Nyugatiból. Kenderesen a temetési menet harangzúgás közepette érkezett meg a Horthy-kúria elé. A gyászszertartást követıen a vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülıfıhadnagy koporsóját az ısi családi sírboltba vitték, ahová a végsı búcsúra már csak a közvetlen hozzátartozók kísérhették el ıt. vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülıfıhadnagy emlékének megırzése. A törvényhozás jogszabályban rögzítette Horthy István emlékének megırzését. Az1942. évi XX. törvénycikk a következıkép fogalmaz: A nemzet nagyjainak emlékezetét a mulandó emberi alkotásoknál maradandóbban ırzi a nemzet tudatába beleszövıdı hála és kegyelet, mégis, hogy az emlékezetnek ébren tartó és követésre sarkalló látható megörökítése is legyen, elrendeltetik, hogy az országban bárhol emelendı hısi emlékmőveken - mintegy primus inter pares a hısi halottak seregében - a Kormányzóhelyettes Úr İ Fıméltósága neve is megörökíttessék. Ilovszkojéban a kormányzóhelyettes sátra helyén egy földhalom tetejére egy hatalmas keresztet állítottak a bajtársak, ezzel jelölve meg az a helyszínt ahol a hıs pilóta élete véget ért. Horthy Miklós kormányzó, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmővésztıl rendelt a fia emlékezetére egy nagyszabású emlékmővet. Úgy tervezték, hogy a szobor a Horthy Miklós (Petıfi-) híd budai hídfıjénél fog majd állni. Ezt az elképzelést késıbb, 1943-ban a Tabánra módosítottak, valójában azonban a szobor felállítására nem került sor. Maga az alkotás, pedig az ostrom során

4 4 elpusztult. Olyan pletyka járta, hogy a mővész felhasználta ezt az alkotást a Szabadságszobor elkészítésekor. Ez természetesen nem igaz, hiszen az alkotásról készült fotóra tekintve kitőnik, hogy a két alkotás köszönıviszonyban sincs egymással. Egyébként Kisfaludi egyedüli elkészült és felállításra került Horthy István emlékmővét Siófokon, a jachtklub parkjában helyezték el, 1943-ban. Az Ad astra (A csillagok felé) címen ismerté vált szobor, egy földgömbön álló, szívére szorított kezekkel az ég felé forduló ifjú alakjából állt. A kıszobor fejét 1945-ben leverték, majd az egész alkotás eltőnt. (egyes vélemények szerint a szovjet csapatok vitték el?). Egy nagyobb mérető Horthy István emlékmő helyszíne lett volna Észak-Erdély is, amit hazánk akkori legmagasabb pontján, a Nagy-Pietrosz (Horthy Miklós)- csúcson terveztek elhelyezni. Máramaros vármegye közgyőlése a megbízást Galántai Fekete Géza szobrászmővésznek adta, aki egy, a felkelı nap sugarában repülı sast ábrázoló bronzreliefet készített júliusában a már kész mővet a hegy melletti Borsa községbe szállították. Az emlékmő leleplezésérıl és az alkotás további sorsáról nincs hír. A nagymérető kı emléktábla 1944-ben utcanévjelzı táblaként került a kiskörúti ház falára ben ez az alkotás is a helyén lehetett, ugyanis a Szabad Mővészet július augusztusi száma az eltávolításra javasolt budapesti relikviák között említi ezt is. A kormányzó-helyettes emlékére a Magyar Posta gyászbélyeg adott ki. Szolnok vármegye közgyőlése szeptember 5-én emlékezett meg Horthy István, a megye felsıházi képviselıjének haláláról, Báró Urbán Gáspár fıispán és Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter méltatta az elhunyt érdemeit. A kormányzóhelyettes emlékének megörökítésére egy szobor felállítását határozták el, melynek költségeire a testület pengıt szavazott meg. A szobor, Szolnokon 1944 ıszére el is készült, amit a városháza elıtti téren állítottak fel ban azonban eltávolították onnan. Az alkotás mellékalakját (közismerten Búsuló juhászként becézett figurát) a helyi temetı katonai panteonjába szállították, ma is ott található, míg a fıalak jó ideig a városháza pincéjében várta sorsának beteljesedését (ami valószínő, hogy az óta már bekövetkezett, megsemmisült). Szolnokon egy nagymérető emléktáblát is elhelyeztek a városban lévı Tárház falára (annak emlékére, hogy a kormányzóhelyettes avatta fel annak idején ezt az építményt), ami jó ideig eltőntnek hittek, de a közelmúltban a katonai repülıtéren terület rendezés során elıbukkant, most a helyi Repülı Múzeumban található. Szolnok város közgyőlése elhatározta, hogy Horthy István örökös vándordíjat alapít. Magára a mővészi kivitelő díj megalkotására 3000 pengıt, a tiszteletdíjra pedig 250 pengıt szavazott meg a testület, amit évente a sportrepülés terén kimagasló eredményeket elértek jutalmazására kellett fordítani. A városi közgyőlés elhatározta azt is, hogy parkot nevez el a hıs pilótáról. A szolnoki repülıtéren állomásozó alakulat a vitéz nagybányai Horthy István honvéd vadászrepülı osztály elnevezést kapta. Felsıszintő határozat született arra (a már ismertetett törvénnyel összhangban), hogy a szolnoki katonai repülıtéren épülı hısi emlékmőnek a kormányzóhelyettes emlékét is meg kell örökítenie. A Horthy család a kormányzóhelyettes halála után is tartotta a kapcsolatot Szolnokkal és a katonai repülıtérrel. A kormányzó március 13-án egy rendeletet adott ki a következı szöveggel: Emlékezetül a szovjet elleni harcokban tanúsított kimagasló és vitéz magatartására a m. kir. Vitéz Nagybányai Horthy István I. honvéd vadászrepülı osztálynak államfıi csapatzászló szalagomat adományozom. Eredetileg a terv az volt, hogy a kormányzó személyesen köti majd fel a szalagot az osztály csapatzászlajára, de az akkori ismert politikai-katonai helyzetre való tekintettel, és körülmények között erre, akkor nem kerülhetett sor (mintegy ezt pótolandó adta ki a kormányzó a rendeletet). A Horthy család sírboltja 1920-ban épült. Több generáció tagjai nyugszanak itt, így Horthy István földi maradványai is ban itt lelt örök nyugalomra vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország

5 5 kormányzója és felesége Purgly Magdolna, valamint legkisebb gyermekük Ifj. Horthy Miklós is. Több katonai alakulat, cserkészcsapat, sportegyesület, klub vette fel és viselte Vitéz Nagybányai Horthy István repülıfıhadnagy nevét. Országszerte, utcákat, tereket nevezetek róla ben az emlékhelyeket felszámolták, emléktáblákat, dombormőveket eltávolították, a szakirodalom és a tankönyvek szőkszavúan fogalmaztak a Horthy családdal kapcsolatban. Egy alkalommal Horthy István azt mondta: Egy pillanatig sem bánta meg, hogy repülı lett, hiszen régi vágya vált valóra. S amikor végre magára ölthette a magyar királyi honvéd légierı ruháját, nem cserélt volna senkivel a világon. Büszke volt rá. Megszenvedett érte, teljesítette a feltételeket, felsıbb osztályba léphetett. Az elmúlt évek során sok minden történt, politikai kurzusok mentek, újak jöttek, felemeltek és letaszítottak eszméket, ideálokat. Ma úgy tőnik, hogy újabb igény és lehetıség kínálkozik a nemzeti önismeret gazdagítására, történetírásunk újabb fontos eseményekkel történı gyarapítására. Igaz, hogy az elmúlt évtizedek során sok történelmi relikviánk, értékünk vált ártószándék, valamint felelıtlen emberi rosszindulat, hanyagság vagy egyszerően a könyörtelenül múlóidı martalékává, de még van egy kis reménysugár, hogy fontos mulasztásaink közül, amit lehet, pótoljunk. A kenderesi ısi családi kripta csöndjében, megbékélve sorsával nyugszik Horthy István, sírján, pedig felírat hirdeti: Hısi halált halt, mint repülıfıhadnagy a Don menti Ilovskojenál év augusztus 20-án, Szent István napja reggelén. Hazahozatván a mélyen súlytott család és siratva gyászoló nemzettıl kisérve év augusztus 27-én helyeztük a családi sírboltban ban örök nyugalomra. Szép fiatal életét a szebb magyar jövıért áldozta fel. Halála magvetés. Várjuk az aratást.

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008)

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Gy. Fekete István A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Az első világháború a repülőgépek tömeges elterjedését hozta. 1914-18 között csak Ausztria, Magyarország, Franciaország, Anglia és

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A Sárközy család Somogy megyei ágának megalapítójáról, ifjabb Sárközy Jánosról ezt írja Sárközy Imre a családtörténeti monográfiájában: annyi bizonyos,

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK ÁRVÍZVÉDELEM VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA

SEGÍTŐ KEZEK ÁRVÍZVÉDELEM VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA SEGÍTŐ KEZEK ÁRVÍZVÉDELEM VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA 2 Kedves Olvasó! Katasztrófák mindig megtörténhetnek a természet erői és az emberi mulasztások okozta szerencsétlenségek lehetősége állandó veszélyt jelent

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal 1978. október 12-ét írunk, délután 14 óra 30 perc. Az MN 5081 alakulat, a pápai 47. honi vadászrepülő ezred a délutáni repülési váltásra készül. A repülésre előkészített repülőgépek az indító zónában egymás

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2011. December IX. évfolyam 4. szám m a g y a r t e m e t k e z é s MA IS AKTUÁLIS SZAKMAI EGYEZTETÉS A MATESZSZ-AL HAT ÉVTIZED A BTI ZRT-NÉL TEMETKEZÉSI KIÁLLÍTÁS PÁRIZSBAN

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA XXVI. évfolyam, 2. szám Budapest, 2007 SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA Magyar földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, Idegenben hajtottál ki, virágoztál. Szétosztotta

Részletesebben

Államiságunk jelképe a Szent Korona

Államiságunk jelképe a Szent Korona XXXII. évfolyam 1. szám Budapest, 2013 Államiságunk jelképe a Szent Korona 1978 óta újra itthon Emlékezni kell arra, milyen nagy kincs a magyar szabadság és az azt megtestesítő Szent Korona. Emlékezzünk

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés.

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelıs ministeriumot Buda-Pesten. 3. Évenkénti országgyőlést

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050 Helyi értékeink Szolnok diákszemmel A kiadvány összeállításában közreműködtek a Szandaszőlősi Általános

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE

A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE A 309-es ASSISI SZENT FERENC CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETE Az igaz cserkész tudja jól, Közössége nem juhakol. De szabad lelkek szövetsége, Vállalt rendben termékeny béke. Célja nem hazug szolgaság, De emberséges

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben