Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében"

Átírás

1 1 (HORTHY I 3.rész) Huszadikán 4 óra 40 perckor Tóth János címzetes ırmester a V-421 Héja típusú, ( Sheriff a kormányzóhelyettes így becézte Héjáját) gép szerelıje (aki szolnoki lakos), a pilóta, valamint Bodó András ftörm hangármester, Kocsis István törm fıszerelı, Mészáros Ferenc tartalékos szkv segédszerelı, Kovács János címzetes ırv, Landesz József honv. és Bebesi Antal t. szkv jelenlétében végrehajtotta az ellenırzést és a motorpróbát a repülıgépen. Ezt követıen a 4 óra 55 perckor, a gép fölszállt, majd követte ıt kísérıje, Nemeslaki ırmester. Az ilovszkojei repülıtér úgy volt berendezve, hogy a térséget kelet-nyugat irányból elválasztó erdı északi oldalán a vadászok, a délin pedig a közel-felderítık települtek. Mivel a kérdéses napon a felderítıgép motorjával kisebb hiba volt, ezért annak felszállása késlekedett. Amikor, Horthy fhdgy meglátta az elıírt magasságra emelkedı felderítıgépet, minden bizonnyal úgy gondolta, hogy egy szőkített fordulóval zárkózik fel a kísérendı gép mögé, mellé. A kiszámításba némi hiba csúszhatott mivel úgy tőnt, hogy a Héja túlhalad a felderítı gépen, ezért a pilóta tovább szőkítette a fordulót és ekkor a gép balfordulóból átvágódott (bepördült) az ellentétes irányba, majd innen háthelyzetbe kerülve, orrát leadva dugóhúzóba esett. A repülıgép körülbelül másfelet pördült gyorsütemben, majd egy felet lassulva, amelynek a végén a pörgés már csaknem megállt, majd mintegy 70 fokos szögben a földnek csapódott és felrobbant. A kormányzóhelyettes órája 05 óra 07 percet mutatott, amikor a becsapódáskor megállt. A történtekkel kapcsolatban Nemeslaki Zoltán ırmester 20-án 14 óra 30 perckor a következıket mondta jegyzıkönyvbe: Géppárunk közvetlenül Bánlaki fıhadnagy úr géppárja után indult. Az elindulás után nagy balkörön jutottunk el a közelfelderítı (továbbiakban kf.) repülıtér fölé, ahol géppárunk által kísérendı kf. repülıgépet észrevettem. Az észrevétel pillanatában a kf repülıgép elıttünk kb. 1 km-re és 200 méter magasságban nagyjából keleti irányban repült. A mi géppárunk nagyjából ÉK-i irányban repülve, 300 méter magasságban igyekezett megközelíteni a kf. gépet. Mivel a kf. gépet kb. 300 km-es sebességgel értük be és haladtunk túl, érzésem szerint a Fıméltóságú úr egy bal körrel szándékozott a kf. géphez helyes viszonylatba kerülni. E bal körön is megpróbáltam a Fıméltóságú Urat követni, de mivel forduló közben a gépem az erıltetett húzástól megrázkódott, a forduló ívét enyhítettem, de közben a Fıméltóságú Úr gépét állandóan figyeltem. E közben arra lettem figyelmes, hogy a Fıméltóságú Úr gépe teljes bedöntéső balfordulóból egy pillanat alatt jobbra átperdült, egy pillanatra háthelyzetbe került és onnan orrát leadva bal dugóhúzóba perdült. A gép kb. másfél fordulatot perdült gyorsütemben, majd egy felet lassúbb ütemben, melynek a végén a perdülés csaknem megszőnt. Ez után kb. 70 fokos szögben a gép földnek ütközött és felrobbant. Dr Han László orvos százados 20.-án 12óra 30 perckor a halál okáról a következıket diktálta írógépbe: Horthy István rep. fıhadnagy, kormányzóhelyettes repülıbaleset következtében életétvesztette, halálának közvetlen oka: agyhődés, amely a repülıgép földetérése pillanatában bekövetkezett koponya szétroncsolódása által jött létre. A kormányzóhelyettes repülıbalesetének okával kapcsolatban több nézet is napvilágot látott, de az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy igazán egyik sem állta meg a helyét. Legvalószínőbbnek tőnik, hogy a katasztrófa forrása részben a repülıgép sajátos tulajdonsága, továbbá a pilóta pillanatnyi, de akkor ott végzetessé vált hibájának a következménye lehetett. Ami a repülıgép sajátos tulajdonságát illeti, a Héja típus közismerten hajlamos volt a dugóhúzóba pördülésre. Ennek az volt az oka, hogy a kormányfelület kicsi volt a pörgı légcsavar tömegéhez képest. Mindenek következtében a giroszkópikus nyomaték a bukófordulóban az instabilitás tényezıit tovább növelte. Másképp fogalmazva, a meglehetısen orr nehéz repülıgépet mozgásban tartó erıs motor és a nagyteljesítményő légcsavar hajlamos volt bizonyos repülési helyzetekben (kis sebesség, átesés körüli vagy túlerıltetett repülési helyzetek) függıleges és hosszirányban is bepörgetni, a gépet, amit a fellépı légerıkhöz képest kismérető kormányfelületekkel

2 2 nem, vagy csak sajátos (elıre begyakorolt) módon és némi szerencsével lehetett korrigálni. Egyébként ez a repülési helyzet másokkal és több alaklommal is elıfordult (egyébként a kormányzó-helyettessel is), csak ezekben az estekben a nagyobb repülési magasság miatt volt lehetıség a korrigálásra. Ezért sokan nevezték a Héja típusú repülıgépet szokatlannak, sajátos repülési tulajdonságúnak, vagy egyszerően csak rosszindulatúnak. Ami a pillanatnyi pilótahibát illeti, ez egyrészt repüléstechnikai, másrészt harcászat taktikai okozatú volt. Repüléstechnikai tekintetben egyes szakemberek nagyon keményen fogalmaztak, amikor azt nyilatkozták, hogy egy 38 éves tartalékos nem való vadászrepülı frontszolgálatra. Gyenes László repülıszázados (aki jó ismerıje volt a Re 2000-nek) a következıképp fogalmazott az esettel kapcsolatban: Ami a Héját illeti nem volt neki való ez a nehéz kolosszus. A gyakorlógépekkel soha nem volt semmi problémája, jó érzékkel repült. Vannak pilóták, akik tízszer is körülrepülhetik a Földet, ami a kilométernyi teljesítményt illeti, de attól még nem lesznek vadászpilóták. Ami a szubjektív hiba másik oldalát a harcászat-taktikait illeti Szabó Mátyás repülıszázados véleménye a következı volt: Feladata a kisérés volt. A He-46 és a Héja sebességkülönbsége miatt ez a feladat csak úgy oldható meg eredményesen, ha a közelfelderítı repülıgép elıtt a vadász kígyózva repül. Azért elıtte, mert keleten van a Nap, onnan várható az ellenséges vadászok támadása, onnan jól láthatja a közelfelderítı repülıgép légterét és magára vonja az ellenséges vadászok támadását. És semmiképpen a gép jobboldalán repülve, mert így a biztonságos sebesség alá van kényszerítve, kitéve minden mozdulatnál a sebesség vesztés veszélyének. Nos, ebben a helyzetben következhetett be a második hiba: észrevette, hogy túl nagy a sebessége, levette a gázt szőkítette a fordulót - feltehetıleg figyelte a közelfelderítı gépet - s nem vette észre a gyors sebesség vesztés elıtti gépremegést (amit Nemeslaki észrevett). Ekkor - valószínőleg - gázt adott és bekövetkezett az ami bekövetkezett. Ez viszont összefügghetett a típus készség szintő ismeretének, gyakorlati jártasságnak hiányosságaival. Végezetül egy magát megnevezni nem kívánó repülıtiszt ezeket írta: vagány, stramm ember volt, de vadászpilóta tudása messze elmaradt attól, hogy komoly harci gépen repüljön A 2. hadsereg parancsnokának összefoglaló jelentése pedig a következıképen foglalta össze a pilóta érdemeit: Horthy István fıhadnagy július 4-e és augusztus 19-e közötti idıszakban 24 alakalommal hajtott végre harcfeladatot. Különösen kiemelkedı volt a Donkörnyék elleni támadással kapcsolatos repülése, amikor egy nap alatt három ízben két-két órás bevetést hajtott végre, részben erıs elhárító tőzben július 18-án, mint raj- és gépparancsnok, személyes példaadásával és bátorságával tüntette ki magát augusztus 18-án Davidowka Ny-on egy orosz Lag. 3. típusú ellenséges gépet lelıtt. Kérem a hısi halált halt vitéz nemes nagybányai Horthy István tartalékos fıhadnagyot legfelsıbb helyen a kardokkal hadiszalagon adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztjére kitüntetésre elıterjeszteni. Csapó Béla, repülıırmester a közelfelderítı század pilótája a következıket mondta a halálesettel kapcsolatban: Nagyon szomorúak voltunk. Mi nagyon szerettük a kormányzó-helyettest. Nagyon szerettük azért, mert barátként viszonyult hozzánk, ott ı nem fıhadnagy, nem a kormányzó fiaként volt, ı ott repülıbajtárs volt. Ha valamiért el kellett utaznia Magyarországra, akkor nagyon sok ott lévı közembernek, akiknek problémája volt, ı személyesen vállalta azt, hogy közbejár ügyeik elintézésében. A kormányzó-helyettes földi maradványit egy egyszerő fakoporsóba helyzeték el és a vadászszálláson ravatalozták fel. Az éjszaka folyamán bajtársai virrasztottak mellette. Pirithy Mátyás, repülı-hadnagy emlékeiben így él annak az éjszakának az emléke: Huszadikán éjjel 23 óra 30 perc. A napos bejön a sátramba, csendesen megrázza a vállam: Hadnagy úr, tessék felöltözni, mert a hadnagy úr következik a díszırségre a Kormányzó-helyettes Úr ravatalánál. Néma csendben koppannak a lépteim a sötét éjszakában. Megállok a ravatal elıtt, némán tisztelgek és beállok leváltott bajtársam helyére. Távolodó léptek, azután egyedül állok a ravatalnál. A sötét, csillagtalan éjszakában gyalulatlan, egyszerő fakoporsó világít. Horthy István földi

3 3 maradványai nyugszanak benne. Összeszorul a torkom. Még alig néhány órája, hogy itt e helyen beszélgettem Vele, vidáman ereje teljében, s most itt nyugszik elıttem némán, örökre lezárt ajkakkal az ország legnagyobb büszkesége és reménysége. Hamar telt az idı. Az elıbbi jelenet ismétlıdik. Néma tisztelgés. Leváltottak. Nehéz fáradt léptekkel megyek sátram felé. Még egyszer visszanézek az egyszerő katafalkra. Kezem a sapkámhoz emelem. Búcsúzom Horthy Istvántól, a repülıbajtárstól. Holnap viszi a vonat, hogy abban a földben aludja örök álmát, melyért élt és hısi halált halt. Augusztus 21-én a vadászszálláson történt egyházi áldás és katonai tiszteletadás után Horthy István fıhadnagy földi maradványait, a bajtársak koszorúit, egy kettétört légcsavart, és azt a hatalmas kopjafát, amely a vadászrepülık szállásán a kormányzóhelyettes sátra elıtt állt egy Botond típusú katonai gépkocsira rakták. A kopjafára a század katonái a frontra történı kiérkezéskor a következı feliratokat vésték: vitéz nagybányai Horthy István fıhadnagy, Magyarország kormányzó-helyettese, Nagyurunk szállása. Ez a kopjafa azokból a stari-oszkoli úttorlaszokból készült, amely magyar vértıl ázott, az önfeláldozó magyar vitézség tanúja volt Ezer éve a Don partjáról indult hazát szerezni a magyar lovasság, a Don partján védi a magyar repülı az ezeréves hazát. A koporsót szállító gépkocsi katonai díszkísérettel, vitéz Szabó László vezérırnagy vezetésével elindult Sztary-Oskolba. Itt egy sebesülteket szállítóvonat utolsó kocsijában helyezték el. A vonat Kurszk, Kijev, Lemberg, Eperjes, érintésével augusztus 24-én érkezett meg honi fölre, Kassára. A kormányzóhelyettes földi maradványit Radocsay László igazságügyi miniszter vezetésével népes gyászoló-közönség várta. 7 óra 28 perckor a katonazenekar hangjai mellett a kassai akadémia hallgatói emelték le a koporsót, majd a személyi azonosság megállapítása után, a kormányzóhelyettes holttestét kettıs érckoporsóba helyezték, amit a Budapestre induló vonat utolsó kocsijába tettek. A vonat augusztus 25-én érkezett meg Budapestre, a Déli pályaudvarra, innen ágyútalpon szállították gyászmenet kíséretében Budáról a Lánchídon át a Parlamenthez. Az Országháznál az érckoporsót díszırök leemelték az ágyútalpról és a parlament kupola csarnokába vitték. A kormányzó és hitvese, valamint Horthy István özvegye az esti órákban jelent meg a ravatalnál, erre az idıre a kupolacsarnokot teljesen kiürítették (még az ıröknek is távozniuk kellett). Augusztus 27-én a koporsót a Nyugati pályaudvarra szállították. Az 1. vágányra állt be a holttestet szállító Turán, a 3-ra pedig a gyászolókat Kenderesre szállító különvonat. A két vasúti szerelvény ágyúlövések, és a Himnusz hangjai mellett a vasutasok lámpás díszsorfala között gördült ki a Nyugatiból. Kenderesen a temetési menet harangzúgás közepette érkezett meg a Horthy-kúria elé. A gyászszertartást követıen a vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülıfıhadnagy koporsóját az ısi családi sírboltba vitték, ahová a végsı búcsúra már csak a közvetlen hozzátartozók kísérhették el ıt. vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülıfıhadnagy emlékének megırzése. A törvényhozás jogszabályban rögzítette Horthy István emlékének megırzését. Az1942. évi XX. törvénycikk a következıkép fogalmaz: A nemzet nagyjainak emlékezetét a mulandó emberi alkotásoknál maradandóbban ırzi a nemzet tudatába beleszövıdı hála és kegyelet, mégis, hogy az emlékezetnek ébren tartó és követésre sarkalló látható megörökítése is legyen, elrendeltetik, hogy az országban bárhol emelendı hısi emlékmőveken - mintegy primus inter pares a hısi halottak seregében - a Kormányzóhelyettes Úr İ Fıméltósága neve is megörökíttessék. Ilovszkojéban a kormányzóhelyettes sátra helyén egy földhalom tetejére egy hatalmas keresztet állítottak a bajtársak, ezzel jelölve meg az a helyszínt ahol a hıs pilóta élete véget ért. Horthy Miklós kormányzó, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmővésztıl rendelt a fia emlékezetére egy nagyszabású emlékmővet. Úgy tervezték, hogy a szobor a Horthy Miklós (Petıfi-) híd budai hídfıjénél fog majd állni. Ezt az elképzelést késıbb, 1943-ban a Tabánra módosítottak, valójában azonban a szobor felállítására nem került sor. Maga az alkotás, pedig az ostrom során

4 4 elpusztult. Olyan pletyka járta, hogy a mővész felhasználta ezt az alkotást a Szabadságszobor elkészítésekor. Ez természetesen nem igaz, hiszen az alkotásról készült fotóra tekintve kitőnik, hogy a két alkotás köszönıviszonyban sincs egymással. Egyébként Kisfaludi egyedüli elkészült és felállításra került Horthy István emlékmővét Siófokon, a jachtklub parkjában helyezték el, 1943-ban. Az Ad astra (A csillagok felé) címen ismerté vált szobor, egy földgömbön álló, szívére szorított kezekkel az ég felé forduló ifjú alakjából állt. A kıszobor fejét 1945-ben leverték, majd az egész alkotás eltőnt. (egyes vélemények szerint a szovjet csapatok vitték el?). Egy nagyobb mérető Horthy István emlékmő helyszíne lett volna Észak-Erdély is, amit hazánk akkori legmagasabb pontján, a Nagy-Pietrosz (Horthy Miklós)- csúcson terveztek elhelyezni. Máramaros vármegye közgyőlése a megbízást Galántai Fekete Géza szobrászmővésznek adta, aki egy, a felkelı nap sugarában repülı sast ábrázoló bronzreliefet készített júliusában a már kész mővet a hegy melletti Borsa községbe szállították. Az emlékmő leleplezésérıl és az alkotás további sorsáról nincs hír. A nagymérető kı emléktábla 1944-ben utcanévjelzı táblaként került a kiskörúti ház falára ben ez az alkotás is a helyén lehetett, ugyanis a Szabad Mővészet július augusztusi száma az eltávolításra javasolt budapesti relikviák között említi ezt is. A kormányzó-helyettes emlékére a Magyar Posta gyászbélyeg adott ki. Szolnok vármegye közgyőlése szeptember 5-én emlékezett meg Horthy István, a megye felsıházi képviselıjének haláláról, Báró Urbán Gáspár fıispán és Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter méltatta az elhunyt érdemeit. A kormányzóhelyettes emlékének megörökítésére egy szobor felállítását határozták el, melynek költségeire a testület pengıt szavazott meg. A szobor, Szolnokon 1944 ıszére el is készült, amit a városháza elıtti téren állítottak fel ban azonban eltávolították onnan. Az alkotás mellékalakját (közismerten Búsuló juhászként becézett figurát) a helyi temetı katonai panteonjába szállították, ma is ott található, míg a fıalak jó ideig a városháza pincéjében várta sorsának beteljesedését (ami valószínő, hogy az óta már bekövetkezett, megsemmisült). Szolnokon egy nagymérető emléktáblát is elhelyeztek a városban lévı Tárház falára (annak emlékére, hogy a kormányzóhelyettes avatta fel annak idején ezt az építményt), ami jó ideig eltőntnek hittek, de a közelmúltban a katonai repülıtéren terület rendezés során elıbukkant, most a helyi Repülı Múzeumban található. Szolnok város közgyőlése elhatározta, hogy Horthy István örökös vándordíjat alapít. Magára a mővészi kivitelő díj megalkotására 3000 pengıt, a tiszteletdíjra pedig 250 pengıt szavazott meg a testület, amit évente a sportrepülés terén kimagasló eredményeket elértek jutalmazására kellett fordítani. A városi közgyőlés elhatározta azt is, hogy parkot nevez el a hıs pilótáról. A szolnoki repülıtéren állomásozó alakulat a vitéz nagybányai Horthy István honvéd vadászrepülı osztály elnevezést kapta. Felsıszintő határozat született arra (a már ismertetett törvénnyel összhangban), hogy a szolnoki katonai repülıtéren épülı hısi emlékmőnek a kormányzóhelyettes emlékét is meg kell örökítenie. A Horthy család a kormányzóhelyettes halála után is tartotta a kapcsolatot Szolnokkal és a katonai repülıtérrel. A kormányzó március 13-án egy rendeletet adott ki a következı szöveggel: Emlékezetül a szovjet elleni harcokban tanúsított kimagasló és vitéz magatartására a m. kir. Vitéz Nagybányai Horthy István I. honvéd vadászrepülı osztálynak államfıi csapatzászló szalagomat adományozom. Eredetileg a terv az volt, hogy a kormányzó személyesen köti majd fel a szalagot az osztály csapatzászlajára, de az akkori ismert politikai-katonai helyzetre való tekintettel, és körülmények között erre, akkor nem kerülhetett sor (mintegy ezt pótolandó adta ki a kormányzó a rendeletet). A Horthy család sírboltja 1920-ban épült. Több generáció tagjai nyugszanak itt, így Horthy István földi maradványai is ban itt lelt örök nyugalomra vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország

5 5 kormányzója és felesége Purgly Magdolna, valamint legkisebb gyermekük Ifj. Horthy Miklós is. Több katonai alakulat, cserkészcsapat, sportegyesület, klub vette fel és viselte Vitéz Nagybányai Horthy István repülıfıhadnagy nevét. Országszerte, utcákat, tereket nevezetek róla ben az emlékhelyeket felszámolták, emléktáblákat, dombormőveket eltávolították, a szakirodalom és a tankönyvek szőkszavúan fogalmaztak a Horthy családdal kapcsolatban. Egy alkalommal Horthy István azt mondta: Egy pillanatig sem bánta meg, hogy repülı lett, hiszen régi vágya vált valóra. S amikor végre magára ölthette a magyar királyi honvéd légierı ruháját, nem cserélt volna senkivel a világon. Büszke volt rá. Megszenvedett érte, teljesítette a feltételeket, felsıbb osztályba léphetett. Az elmúlt évek során sok minden történt, politikai kurzusok mentek, újak jöttek, felemeltek és letaszítottak eszméket, ideálokat. Ma úgy tőnik, hogy újabb igény és lehetıség kínálkozik a nemzeti önismeret gazdagítására, történetírásunk újabb fontos eseményekkel történı gyarapítására. Igaz, hogy az elmúlt évtizedek során sok történelmi relikviánk, értékünk vált ártószándék, valamint felelıtlen emberi rosszindulat, hanyagság vagy egyszerően a könyörtelenül múlóidı martalékává, de még van egy kis reménysugár, hogy fontos mulasztásaink közül, amit lehet, pótoljunk. A kenderesi ısi családi kripta csöndjében, megbékélve sorsával nyugszik Horthy István, sírján, pedig felírat hirdeti: Hısi halált halt, mint repülıfıhadnagy a Don menti Ilovskojenál év augusztus 20-án, Szent István napja reggelén. Hazahozatván a mélyen súlytott család és siratva gyászoló nemzettıl kisérve év augusztus 27-én helyeztük a családi sírboltban ban örök nyugalomra. Szép fiatal életét a szebb magyar jövıért áldozta fel. Halála magvetés. Várjuk az aratást.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett..

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett.. Beszámoló az Enyingi Városvédı-Szépítı és Hagyományırzı Egyesület eddig végzett, és a jövıben tervbe vett munkásságáról: Egyesületünk 2006 évben alakult. Az Egyesület vezetıje Barabics Elemér alsótekeresi

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

Lemezkék a Tu 134 orr-részén Lemezkék a Tu 134 orr-részén A Múzeum honlapján, a HA-LBF lajstromjelő Tu 134-es repülıgépet bemutató fényképeknél található egy megjegyzés az orr-részen látható kis rátétlemezekrıl. A ki nem mondott kérdés

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 194. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.(VI.5.)KT rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet

Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 505 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com Számlaszám:

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. (.. ) önkormányzati rendelete a köztemetırıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF

A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF Ez a helikopter is egyikük volt azoknak a Mi 2-eseknek, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium adott át az Egészségügyi Minisztérium részére 2000.

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban DR. B. STENGE CSABA Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban A tóvárosi születésű id. Garán Nándor (1890 1963) az I. világháború idején előbb az Adrián szolgált a

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

IV. Flatland Cup, 54. Nemzeti Bajnokság és XVI. Alföld Kupa

IV. Flatland Cup, 54. Nemzeti Bajnokság és XVI. Alföld Kupa Versenykiírás, i Repülı Egyesület Magyar Vitorlázórepülı Szövetség 2009. július 07. IV. Flatland Kupa, Versenykiírás Meghívó: E versenykiírás a hivatalos dokumentuma a 2009-ben párhuzamosan futó -nak,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 9/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 9/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index valóban kirajzolta a fel-váll alakzatot egy kettıs jobb vállal. A célár hamarabb lett elérve, mint ahogyan az várható volt. Az index most az új,

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSİZSOLCA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (V.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRİL SZÓLÓ 4/1999. (III.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Magyar Modellező Szövetség Bíróképzési tanfolyam 2008.

Magyar Modellező Szövetség Bíróképzési tanfolyam 2008. Magyar Modellező Szövetség Bíróképzési tanfolyam 2008. RC3 manőversorozat szimbolikus szemléltetése RC3.01: Felszállási műveletsor (csak 0 vagy 10 pont adható) Szél 180 -os vagy vertikális forduló 300m

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás Közlekedési eszközök, jegyvásárlás 1. Mi áll meg itt? a taxi............... 2. Állomáson, téren vagy megállóban állnak meg ezek a közlekedési eszközök? a taxiállomáson /... /... /... /... /... 3. Egészítse

Részletesebben

Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez. 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez. 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez Kiegészítés a 239. sz. elıterjesztéshez 1. melléklet a /2013..(.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez 1. Szekszárd Város Díszpolgára oklevél és igazolvány

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete

Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com Számlaszám: OTP Bank 11745011 20410683

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Útinapló 3.nap Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Ma is csepergő esőre ébredtünk, de ez nem vette el a kedvünket, hiszen ma is sok-sok érdekes és új vár ránk! Első

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 240. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Felajánlás köztéri szobor elhelyezésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 25-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2.

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Vázlat Kisebbséggé válás Egy konfliktus A konfliktus mai vetülete Néhány következtetés egy másik kis Budapest (Krúdy,

Részletesebben