BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)"

Átírás

1 BÁTASZÉK VÁROS Elızetes Akcióterületi Terve (Városközpont)

2 ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2010. (I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: JANUÁR 1

3 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ STRATÉGIAI FEJEZET AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA HELYZETELEMZÉS A MEGLÉVİ ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁVAL AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE MEGELİZİ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZİINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerıpiaci foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltatások jelenléte Közbiztonság helyzete AZ AKCIÓTERÜLET MŐSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZİINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévı közlekedési hálózat helyzete Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévı közmőhálózat és a nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota FUNKCIÓELEMZÉS Kérdıíves felmérés A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZÁNDÉKOK VIZSGÁLATA PIACI IGÉNYEK, LEHETİSÉGEK FELMÉRÉSE AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŐ TEVÉKENYSÉGE AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI Az egyes beavatkozások hozzájárulása az akcióterület fejlesztési céljainak eléréshez A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN 5.6 KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK PÁLYÁZATON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN SZINERGIA VIZSGÁLAT PARTNERSÉG

4 8 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI GAZDASÁGI HATÁSOK TÁRSADALMI HATÁS ESÉLYEGYENLİSÉGI HATÁS KÖRNYEZETI HATÁSOK KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE AZ AKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ PÉNZÜGYI TERVE AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI TERVE A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI TERVE A PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE AKCIÓTERÜLETI TERVET MEGVALÓSÍTÓ PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA ÜZEMELTETÉS, MŐKÖDTETÉS A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI GAZDASÁGI HATÁSOK TÁRSADALMI HATÁS ESÉLYEGYENLİSÉGI HATÁS KÖRNYEZETI HATÁSOK MELLÉKLETEK

5 1 Vezetıi összefoglaló A rendelkezésre álló, illetve megszerezhetı erıforrásokra, a város méreteire, térszervezeti sajátosságaira, a városi funkciók, szolgáltatások elhelyezkedésére, illetve a városrendezési terv szerinti fejlesztési lehetıségekre figyelemmel a város az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során kijelölte azt az egy - funkcióbıvítı akcióterületet, amelyre az elkövetkezendı évek integrált fejlesztéseit koncentrálni kívánja. Az akcióterületen 2720-an élnek, ez a település összlakosságának 39 %-a. Az akcióterület nagysága 108 ha 9932 m2, így a népsőrőségi mutató 251 fı/km 2. A kijelölt akcióterület városközponti funkcióját mutatja, hogy a terület funkcióellátottsága igen magas szintő, messze meghaladja adottságait tekintve a Regionális Operatív Programban elıírt elvárásokat. Az akcióterület kiemelt fejlesztése egész mikrotérségi szinten jelentıs, mivel számos, a város vonzáskörzetébe tartozó település lakosságát is szolgáló funkció található meg itt, illetve nagy számú térségi hatókörő - esetenként feladatellátásra létrejött önkormányzati társuláson alapuló - intézmény mőködik a területen. Azt a tényt, hogy a kijelölt akcióterület valóban a város életének centruma, s hogy elsısorban a közösségi szolgáltatások színtere bizonyítja az a tény is, hogy itt található a vállalkozások kicsivel több, mint 42,5 %-a, ugyanakkor az itt befizetett iparőzési adó 2008-ban mindössze 8 %-a, 2009-ben pedig kevesebb mint 15 %-a volt a városi adatnak. Mindebbıl következik, hogy kevés az akcióterületen azoknak a vállalkozásoknak, potenciális befektetıknek a száma, akik aktívan részt vállalnának a városfejlesztésben, így az elsısorban közösségi feladatként jelenik meg, s a város Önkormányzata szervezi és irányítja. A város aktív civil szervezetei, illetve kiterjedt és felkészült munkatársakkal rendelkezı intézményhálózata ugyanakkor megteremti a szükséges és kívánatos partnerség lehetıségét a városfejlesztı munkában. A jelen Elızetes Akcióterületi Terv - bár röviden bemutatja a 7-8 éves idıtávra megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket -, figyelmének középpontjába a 2013-ig terjedı idıszakot helyezte, s az erre az idıszakra tervezett beavatkozások megvalósításának feltételeit vizsgálja. 4

6 Az Elızetes Akcióterületi Terv fókuszában tehát olyan beavatkozások állnak, amelyek konkrét célja, tartalma: 1. A város arculata szempontjából is meghatározó központi terület, a Szent István és Szentháromság tér rekonstrukciója, ami magába foglalja a város ikonikus épületének, a katolikus templom mőemléki kerítésének felújítását is, valamint a szükséges infrastruktúrális fejlesztéseket (csapadékvíz-elvezetés, megújuló közvilágítás, parkolóhelyek bıvítése) és a zöldövezet minıségi fejlesztését; a fıtérhez kapcsolódó piactér megújítását és bıvítését; végül a funkcióját elvesztı városi óvodaépület vendégházzá történı átalakítását, s ezzel egy új közösségi funkció megteremtését. A létrejövı, megújuló városi szövet mint rendezvénytér közvetlenül is szolgálja a helyi társadalom, identitástudat, közösségi élet fejlesztését. 2. Olyan közösségi, illetve civil akciók (un. soft elemek), amelyek arra hivatottak, hogy egyrészt hagyományteremtı céllal - elindítsanak olyan új városi programokat, amelyek mozgósítják a szőkebb-tágabb térség lakosságát is, növelik a város vonzerejét, illetve erısítik a városban és a térségben lakók identitástudatát (városfejlesztési célú testvérvárosi konferencia, családfa-kiállítás), másrészt új lendületet adnak a közösségi életnek (fásítás), s végül hosszabb távon is hatással vannak a városfejlesztés céljainak megvalósulására, s közvetlenül szolgálják azokat a maguk sajátos eszközrendszerével (városmarketing stratégia készítése). A beavatkozások összhangban vannak a városrendezési tervvel, a város gazdaságicselekvési programjával, s közvetlenül szolgálják a közmővelıdési stratégia céljainak megvalósulását. A beavatkozások révén olyan városközpont alakul ki, amely színvonalas közösségi, gazdasági és intézményi funkciók ellátását képes biztosítani Bátaszék lakosainak és a mikrotérség településeinek egyaránt. A fejlesztések hozzájárulnak a város térségközponti szerepkörének megerısítéséhez, a közösségi élet fejlesztéséhez és ezen keresztül a helyi társadalom és identitástudat erısítéséhez, a helyi termékek kínálatának és keresletének ösztönzésével, új, a fejlesztésekhez kapcsolódó vállalkozások életre hívásával, a város turisztikai vonzerejének növelésével, valamint ennek révén addicionális kereslet megteremtésével a gazdasági funkció kiteljesítéséhez, s az életkörülmények javítása révén egy élhetı, vonzó, megtartóerejő városi imázs kialakításához. 2 Stratégiai fejezet Bátaszék városa elkészítette Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, mely teljes terjedelmében megtekinthetı a város honlapján (www.bataszek.hu Polgármesteri Hivatal fımenő Bátaszék városrehabilitáció almenü). 5

7 Elsı lépésként a városvezetés a helyi társadalom képviselıivel egyeztetve újrafogalmazta kiteljesítette, több elemében megerısítette a város jövıjérıl korábban alkotott, illetve megrajzolt képet. A stratégiaalkotás folyamatának következı lépéseként sor került a város egészének és egyes városrészeinek (történelmi belváros és azt azt körülölelı külsı városrész) helyzetének elemzésére, s ennek alapján a fejlesztési idıszak átfogó céljának meghatározására. Az átfogó célból kerültek levezetésre azok a konkrét tematikus és horizontális - célok, amelyek közvetlenül szolgálják a jövı Bátaszékének építését, illetve azok a városrészi célok, amelyek az egyes városrészek speciális adottságaira figyelemmel kitőzik a tematikus célok megvalósulásának földrajzi kereteit, célterületeit. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a fentiek szerint kidolgozott célrendszert az alábbiakban mutatjuk be: A város jövıképe A jövı Bátaszéke egy nyitott, együttmőködı és szolidáris társadalmú, lakosságát megtartó, kulturálisan sokszínő és pezsgı, élhetı és vonzó kisváros, ami intézményeivel, szolgáltatásaival, programjaival szolgálja a környezı települések lakosságát is, s amely szervezıje és motorja az egész térség társadalmi-gazdasági életének. A fejlesztések átfogó célja röviden A város egy élhetı kisváros, egy integráló szerepet betöltı kistérségi központ vízióját szem elıtt tartva kívánja fejleszteni a városi infrastruktúrát, funkciókat és szolgáltatásokat, a közösségi életet, a város versenyképességét a térségi munkamegosztásban, illetve a befektetıi piacon, s a külsı-belsı partneri kapcsolatokat. Konkrét (tematikus) középtávú városfejlesztési célok Tematikusan csoportosítva négy nagy cél köré rendezhetık azok az indikatív beavatkozások, amelyek a város integrált fejlesztését kívánják szolgálni az elkövetkezendı években. Térségi hatókörő városi funkciók és szolgáltatások fejlesztése (T.1.) A minıségi életet szolgáló városi környezet és infrastruktúra megırzése, fejlesztése (T.2.) A helyi gazdasági potenciál és ennek révén a város versenyképességének javítása (T.3.) A helyi társadalom és közösségi élet, a humán szolgáltatások fejlesztése (T.4.) Horizontális célok 6

8 Minkét horizontális cél megvalósítása azt szolgálja, hogy javuljanak a tervezett fejlesztések megvalósításának esélyei. A két célnak egymással is szoros a kapcsolata, egymást erısítı vagy gyengítı hatásuk van. A forrásszerzı képesség növelése (H.1.) Tudatos, tervezett városmarketing tevékenység kialakítása (H.2.) Városrészekhez kapcsolódó célok Belváros A város kistérségi vonzáskörzeti központ szerepköre nı, s a környezı településekkel való szoros együttmőködések, társulások révén tovább erısödik. A látogató érkezzen akár a vonzáskörzetbıl, akár távolabbról jellemzıen a Belváros nyújtotta szolgáltatások, az itt látott környezet alapján alkot képet magának a városról. Miután ebben a városrészben van a szolgáltatóhelyek, illetve a helyi munkahelyek többsége, a külsı városrészben élık is naponta találkoznak a városrész szolgáltatásaival, igénybe veszik azokat, így ezek minısége közvetlenül befolyásolja az ı életminıségüket is. A fentiekre tekintettel a városrész fı fejlesztési céljai: A település- és térségközponti szerepkör kiteljesítése funkciók és szolgáltatások fejlesztésével (B.1.) A város szívének (Szent István tér, piac, Szentháromság tér) megújítása, arculatának egységesítése, s új, a város életében a jövıben meghatározó szerepet betöltı közösségi tér kialakítása (B.2.) Beavatkozások a városi szövetbe az élhetıbb városi környezet kialakítása érdekében (B.3.) A fejlesztéssel érintett városi funkciók: városközponti közösségi humán szolgáltatási kereskedelmi zöldfelületi/környezeti, valamint közlekedési funkció Külsı városrész A belvároshoz szervesen kapcsolódó, azt szinte körülölelı külsı városrész ad elsısorban kertvárosi jellegő - otthont a városi népesség nagyobb részének, így a városrész elsıdleges funkciója a lakó funkció. A városrész szerves kapcsolódása a belvároshoz lehetıvé teszi esetenként térségi ellátást is biztosító - városi funkciók, intézmények letelepítését a már meglévık mellé. 7

9 A városszerkezetbıl adódóan ezen a területen van mód ipari, mezıgazdasági, nagyobb kereskedelmi telephelyek befogadására, illetve újak kialakítására, valamint területigényes városi funkciók elhelyezésére. A városrész infrastrukturális ellátása nem marad el a belvárosi területekétıl, s összességében kielégítınek mondható, ez alól azonban kivételt képez a három földrajzilag kicsit távolabb esı településrész. A városrész fı fejlesztési céljai: A városrész elsıdleges funkciójának, a lakó funkciónak a megerısítése és bıvítése mellett a várost, illetve a vonzáskörzetet kiszolgáló egyéb funkciók befogadása, kialakítása (a városrész intenzívebb bekapcsolása a városi munkamegosztásba) (K.1.) A közösségi terek fizikai rehabilitációja, illetve a környezetminıség javítását eredményezı beavatkozások révén egy élhetıbb lakókörnyezet kialakítása (K.2.) A gazdaságfejlesztési potenciál javításához nélkülözhetetlen ingatlan és infrastruktúra fejlesztések megvalósítása (K.3.) A külsı városrészhez szervesen kapcsolódó, de periférikus településrészek - Kövesd, Lajvér és a Vázkerámia lakótelep infrastrukturális felzárkóztatása révén az ott élık életkörülményeinek városi szintre emelése (K.4.) A fejlesztéssel érintett városi funkciók: lakó ipari mezıgazdasági turisztikai közlekedési közösségi humán szolgáltatási és zöldterület/környezeti Az akcióterületi célok, indikált beavatkozások és az Integrált Városfejlesztés Stratégiai céljainak kapcsolódása Az alábbi táblázat a középtávon az akcióterületet érintı indikatív beavatkozásoknak a városfejlesztési célrendszerhez való viszonyát hivatott bemutatni annak alátámasztására, hogy a célterület kiválasztása megfelelı volt a célok függvényében: Tematikus célok Horizontális célok Városrészi célok Térségi hatókörő városi funkciók és szolgáltatások fejlesz- A minıségi életet szolgáló városi környe-zet és infrastruktúra fejlesztése A helyi gazdasági potenciál és ennek révén a város versenyképességének javítása A helyi társadalom és közösségi élet, a humán szolgáltatások A forrásszerzı képesség növelése Tudatos, tervezett városmarketing tevékenység kialakítása 8

10 tése fejlesztése Belvárosi célok Külsı városrész céljai A település- és térségközponti szerepkör kiteljesítése A város szívének (Szent István tér, piac, Szentháromság tér) megújítása Az élhetıbb városi környezet kialakítása A városrész intenzívebb bekapcsolása a városi munkamegosztásba Élhetıbb lakókörnyezet kialakítása A gazdaságfejlesztési potenciál javítása A külsı, periférikus településrészek infrastrukturális felzárkóztatása x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 Akcióterület kijelölése 3.1 Az akcióterület kijelölése A rendelkezésre álló, illetve megszerezhetı erıforrásokra figyelemmel, illetve a város méreteire, térszervezeti sajátosságaira, valamint a városi funkciók, szolgáltatások elhelyezkedésére, illetve a városrendezési terv szerinti fejlesztési lehetıségekre a város az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során kijelölte azt az egy - funkcióbıvítı akcióterületet, amelyre az elkövetkezendı évek integrált fejlesztéseit koncentrálni kívánja. Az akcióterület területi lehatárolásánál az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre: teljes egészében foglalja magába a település tradicionális központi területét (belvárosi városrész) foglalja magába azokat a külsı városrészbe tartozó területeket, amelyek már ma is helyet adnak városi, illetve térségi hatókörő funkciót megtestesítı 9

11 intézményeknek, szolgáltatóhelyeknek, s földrajzilag szervesen kapcsolódnak a belvároshoz foglalja magába a legfontosabb indikatív funkcióbıvítı, illetve megerısítı beavatkozások területét legyen megfelelı tere a városi szintő tematikus célok megvalósításának is feleljen meg a regionális operatív program közötti idıszakára vonatkozóan meghatározott városrehabilitációs célú állami támogatás feltételeként megfogalmazott elıírásoknak (indikátoroknak) A fentiek szem elıtt tartásával lehatárolt városrehabilitációval érintett akcióterület tehát Bátaszék központi területe, ami magában foglalja a teljes történelmi belvárost, valamint a külsı városrésznek a belvároshoz szervesen kapcsolódó területei, amelyek már ma is számos városi, illetve térségi, esetenként megyei hatókörő, illetve vonzáskörzettel bíró intézménynek adnak helyet. Az akcióterületet lehatároló utcák a következık: Szentháromság tér Hunyadi Béke sor József A. utca Kölcsey utca Babits utca Lajvér utca Budai út Bajai út Deák F. utca Magyar utca Zrínyi utca Szabadság utca Kálvária utca Baross utca. Az akcióterület kiemelt fejlesztése egész mikrotérségi szinten jelentıs, mivel számos, a város vonzáskörzetébe tartozó település lakosságát is szolgáló funkció található meg itt, illetve nagy számú térségi hatókörő - esetenként feladatellátásra létrejött önkormányzati társuláson alapuló - intézmény mőködik a területen. Az alábbi térkép szemlélteti a kijelölt akcióterületet, illetve azt, hogy hogyan foglalja magába az akcióterület a történelmi belvárost. Az akcióterület nagyobb léptékő, utcaneveket is tartalmazó térképe az Akcióterületi Terv mellékletét képezi. 10

12 1. ábra Az akcióterület és a régi belváros elhelyezkedése 3.2 Jogosultság igazolása Az akcióterület kialakítása során az önkormányzat figyelemmel volt azokra a kritériumokra, amelyeknek az akcióterületnek meg kell felelnie a Regionális Operatív Program keretében megvalósítandó funkcióbıvítı beavatkozások esetén ahhoz, hogy közösségi források, vissza nem térítendı támogatások bevonására jogosult legyen. Bátaszék lakosságának száma 6913 fı, ebbıl az akcióterületen 2720-an élnek, ez a település összlakosságának 39 %-a. Bátaszék területe 64 km 2, melybıl az akcióterület területe 108 ha 9932 m2. A kijelölt akcióterület városközponti funkcióját mutatja, hogy a terület funkcióellátottsága igen magas szintő. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az intézményeket, a városi szövet azon elemeit, amelyek a kijelölt akcióterületen találhatók. A felsorolásból jól látszik, hogy a funkcióbıvítésre, illetve megerısítésre kijelölt akcióterület messze meghaladja adottságait tekintve a Regionális Operatív Programban elıírt elvárásokat. 11

13 1) Mőemlékek, építészeti látnivalók (összesen 13 db van a településen, ebbıl 7 található az akcióterületen) Ciszterci romkert (katolikus templomkert) Római katolikus templom (Szent István tér) Segítı Szőz Mária-kápolna (Budai út) Református Imaház (Szent István tér) Volt számvevıség volt Tsz központ (Budai út 7.) Erdészeti székház (Szabadság u. 2.) 2) Kiállítások (a településen található 3 kiállításból mindhárom az akcióterületen van) Csanády-győjtemény (Vörösmarty u. 1.) Egyházmővészeti győjtemény (r. k. templom, Budai út) Tájház (Szabadság u. 24.) 3) Emlékmővek, szobrok (3-ból 3 található az akcióterületen) Szentháromság szobor (Szentháromság tér) 1848-as emlékmő (Hısök tere) Szent Flórián szobor (Kossuth L. u.) 4) Közintézmények (22-ból 20 található az akcióterületen) Hatóság, hivatal o Polgármesteri Hivatal (Szabadság u. 4) o Rendırség (Kossuth L. u.109.) o Római Katolikus Plébániahivatal (Szabadság u. 1.) o Tőzoltó Egyesület telephelye Egészségügyi-, szociális ellátás o Központi Orvosi Rendelık, Ügyelet (Kossuth L. u. 54.) o Fogorvosi Rendelık (Kossuth L. u. 54.) o Gyermekorvosi Rendelı (Budai út 61.) o Gondozási Központ Családsegítés (Budai út 21.) o Bölcsıde (Budai út 61.) o Nappali ellátás és házi segítségnyújtás intézménye (Vörösmarty u. 8.) o Szivárvány Idısek Otthona (Bezerédj u. 7/d.) Mővelıdés, oktatás o Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (Szent István tér 7.) o Keresztély Gyula Városi Könyvtár (Budai út 2.) o Teleház (Budai út 21.) o II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u ) o Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola (Budai út 9-11.) o Városi Óvoda (Kossuth u. 3.) o Tagóvoda (Perczel u. 1.) Sport és szabadidı o Kalász János Sportcsarnok (Budai út 9-11.) o Bátaszéki Tanuszoda (Bezerédj u. 9.) 12

14 5) Szolgáltatások (A településen található 6 szolgáltató intézménybıl 6 található az akcióterületen.) Posta (Szentháromság tér 1.) Altus Gyógyszertár (Budai u. 17.) Kápolna Gyógyszertár (Kápolna u. 1/a) Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet (Budai u. 24.) OTP-fiók (Budai u. 13.) Iparos Ház (Budai út ) Városi piactér 6) Vendéglátás, szálláshelyek, kereskedelem, javító szolgáltatások (125 db a Bátaszéken található 294 db-bıl) Amint azt a fenti felsorolásból láthatjuk, az akcióterület a település életének kiemelkedı helyszíne mind gazdasági, kulturális, egészségügyi, turisztikai, mind hatósági szempontból. 1 számú melléklet: Áttekintı térkép a jogosultságot biztosító funkciók elhelyezdésérıl 4 Helyzetelemzés a meglévı állapot vizsgálatával 4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterület kijelölése összhangban van Bátaszék település-szerkezeti és szabályozási tervével. A városrehabilitációs fejlesztések által érintett terület kis mértékben igényli a település rendezési terv módosítását: a rendezési terv módosításhoz kapcsolódva készül a városközponti részre a parkolási koncepció, amely kidolgozása jelenleg folyamatban van. Ennek várható elfogadása elsı féléve. Az akcióterületen található történelmi belváros kisvárosias beépítettségő. Az akcióterület azonban magába foglalja azokat a közfunkciókat ellátó intézményeket is, melyek kertvárosias beépítéső területen mőködnek. A rehabilitálandó terület mőemléki környezet: Vársoközpont mőemléki környezet (841, hrsz., 648 és 634/5 hrsz. jelölt része, /1, 845, , /1, 1142, 1144, 1145, 957/1, 951, , hrsz.). Itt található az országos védelem alatt álló Szentháromság szobor (Szentháromság tér, hrsz.: 768., törzsszám: 4199), a Római katolikus templom (Szentháromság tér, hrsz.: 955., törzsszám: 10002) és a vele egy hrsz-on található romkert. Emellett országos mőemléki védettség alatt áll a Szőz Mária kápolna (Budai út, hrsz.:10006, törzsszám: 4196), a Volt számvevıség volt Tsz központ (Budai út 7., hrsz.: 647., törzsszám: 4195) és az Erdészeti székház (Szabadság u. 2.). 13

15 2 számú melléklet: Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv vonatkozó részei, elıírásai 4.2 Megelızı városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az 1990 es évek elejétıl kezdıdıen intenzív városfejlesztési tevékenység kezdıdött meg a város egész területén, melynek üteme a 2000 évek elejétıl jelentısen fokozódott. A városfejlesztési tevékenység érintette ugyan a város teljes területét, de a felhasznált forrásokat tekintve fıleg a tágabb értelemben vett városközponti területre koncentrálódott. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt funkcióbıvítı akcióterületen az elmúlt tíz évben megvalósított fejlesztéseket az idı mentén két szegmensre bonthatjuk. Az elsı 5 év az uniós csatlakozás évéig jellemzıje az volt, hogy a város elsısorban saját erıforrásaiból valósította meg fejlesztéseit, s csak kisebb részben vett igénybe (szerzett meg) támogatásokat (ezeket az adott fejlesztéseknél jelezzük), míg az elmúlt öt évben számos nagyléptékő városfejlesztési program komoly közösségi támogatással valósult meg. Az elsı öt év akcióterületet érintı fejlesztéseit az alábbi táblázatba foglaltuk össze: A megvalósított fejlesztés A Budai út 55-ös másodrendő fı közlekedési út középsı (Kövesdi úttól Bezerédj utcáig terjedı) szakaszának burkolatfelújítása A burkolatfelújítással érintett szakaszon a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı rendszer kialakítása (Önkormányzati költségvetésbıl) Kossuth Lajos utcai Óvoda homlokzatfelújítás Kápolna köz közvilágítási hálózatának átépítése Tájház épületének megvásárlása Polgármesteri Hivatal fıépületéhez kapcsolódó házasságkötı teremre emeletráépítés Bezerédj utcában burkolat megerısítés Tájház felújítás I. ütem A Cikádori apátság templomát bemutató Romkert kialakítása (Hısök tere) A NKÖM Örökségvédelmi Programjából kapott támogatás e Ft Kossuth L. utcai Óvoda, Perczel utcai Óvoda A Tornacsarnok rekonstrukciós munkái (tetıfelújítás, nyílászáró-csere, parketta felújítás) A fejlesztés összköltsége év Állami támogatás e Ft 50 e Ft e Ft e Ft e Ft év e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 14

16 Az ISM által kiírt pályázaton nyert támogatás e Ft. Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola (Budai út. 11) - tetıfelújítás, vizesblokk felújítása, folyosó burkolás Hısök terén járda rekonstrukció (templomkerítés északi oldalán) Budai út (56 os másodrendő fıút) rekonstrukciója III. ütemének városközponti része (Bezerédj u. -Hunyadi utcáig terjedı szakasz). A burkolatfelújítással érintett szakaszon a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı rendszer kialakítása (Önkormányzati költségvetésbıl) Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola felújítási munkái (Budai út.) és a tornacsarnok csapadékvíz-elvezetésének kiépítése II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u.) felújítási munkák (emeletre vezetı lépcsı átépítése, 1 tanterem parkettázása, portásfülke kialakítása) Orvosi rendelı rámpa építése (Kossuth L. u.) Orvosi rendelık (Kossuth L. u.) vizesblokkjának felújítása 8db önkormányzati bérlakás létesítése (4db lakás a Budai út szám alatti önkormányzati tulajdonú társasház emelet-ráépítésével, 4db lakás vásárlásával (Gárdonyi u. 2) Az önkormányzati bérlakásállomány növeléséhez a Széchenyi terv lakás pályázatán nyert támogatást e Ft Rendezési terv és szabályozási terv készítése Tájház felújítási munkák II. ütem Petıfi Sándor Mővelıdési Ház bejárati lépcsıátépítése Idısek Napközi Otthona vizesblokk felújítás mozgáskorlátozottak számára wc kialakítása II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u.) felújítási, átalakítási munkák (vizesblokk felújítás, volt Tőzoltószertár átalakításával 2 nyelvi szaktanterem kialakítása és egy tanterem átalakításával természettudományi szaktanterem kialakítása) A Tolna Megyei Fejlesztési Tanács CÉDE pályázatán nyert támogatás e Ft. Településrendezési Terv, szabályozási terv készítése Bajai út északi oldalán zártrendszerő csapadékvíz-csatorna építése (Kossuth L. u. Deák F. u. közötti szakasz) Orvosi rendelık elıtti közterületen parkolók kialakítása (Kossuth L. u.) Kanizsai Dorottya Általános Iskola és e Ft e Ft Állami finanszírozás e Ft e Ft e Ft 396 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 554 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 563 e Ft e Ft év év év 15

17 Zeneiskola központi főtés rekonstrukciójához kiviteli terv készítése Tájékoztató jelleggel álljanak itt az adatok a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában behatárolt akcióterületen kívül esı városrészen a évek közötti idıszakban megvalósított fejlesztésekrıl: 2000 ben: - Kövesden 467 fm hosszban vápás vízelvezetı út építése e Ft - a Lajvéri bekötıút aszfalt burkolatának rekonstrukciója (1285 fm hosszban) e Ft fm hosszban járda építések e Ft 2001 ben: - szilárd burkolatú út építések - Mária u. 170 fm, Dolina u 300 fm e Ft - városi temetıben kerítésépítés (drótfonatú kerítésépítés, keleti telekhatár) e Ft - közvilágítási hálózat korszerősítése a város egész területén e Ft - Olimpia utca csapadékvíz-elvezetı árok rekonstrukciója e Ft 2002 ben: - szilárd burkolatú útépítés: - Ilona u. 170 fm e Ft - árokrekonstrukció a Mozi téren e Ft - kolumbárium építése a városi temetıben 250 e Ft - szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a városban I.ütem e Ft - szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a városban II.ütem e Ft - szennyvíztisztító telep bıvítése e Ft A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez és a szennyvíztelep regionális tisztítóteleppé történı bıvítéséhez nyert támogatások - Bm. céltámogatás e Ft, KHVM (VICE) támogatás e Ft, KM (KAC) támogatás e Ft Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával e Ft A pályázati támogatáson kívüli önerı is két részbıl tevıdött össze: egyrészt önkormányzati saját forrás, másrészt lakossági befizetések (vízi közmő társulás formájában) ban: 16

18 - a városi temetı kerítés építés (tégla kerítés nyugati oldal) és a e Ft kolumbárium elıtti területen térkı burkolat építés 2004 ben: - csak a város belterületi részén történtek fejlesztések Az ezt követı idıszak fejlesztéseinek bemutatását az elmúlt öt év akcióterületre irányuló pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseinek, beruházásaink bemutatásával kezdjük. Pályázat kiíró Tolna Megyei Terület fejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Megyei Terület Fejlesztési Tanács Vis Major keret Nemzeti Sporthivatal Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Oktatási és Kulturális Minisztérium Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TETT támogatás Program megnevezése Városháza udvari épülete bıvítése akadálymentesítése Beruházás összköltsége Saját erı ezer Ft Támogatás év Kerékpárút építés Olimpia, Orbán, Pacsirta. József A, Kövesdi, Kölcsey Bezerédj utcák burkolatfelújítása aug i esızések miatti védelem költségeire Kalász János Sportcsarnok felújítása Kossuth L. utca burkolatfelújítása Kossuth L utca burkolatfelújítása Városháza udvari épületének akadálymentesítése Kerékpárút a Mozi tértıl a Bát-Grill Kft telepéig Petıfi Sándor Mővelıdési Ház felújítása Gondozási központ Vörösmarty utcai épületének felújítása Köves u, Deák F u. Kertalja u. burkolatfelújítása Városháza fıépületének felújítása év ,540 9,600 2, év év Duna-Mecsek Bátaszék Városközpont

19 Területfejlesztési Alapítvány Tájházak a közösségért Alapítvány Oktatási Kulturális Minisztérium Közkincs III. Dél Dunántúli Operatív Program DDOP /c Dél Dunántúli Fejlesztési Tanács CÉDE Dél Dunántúli Fejlesztési Tanács CÉDE Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Vendégváró Tájházak Dél Dunántúli Operatív Program DDOP /2F Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /2 rehabilitációjának elıkészítése Tájház tetı felújítása A Petıfi Sándor Mővelıdési Ház külsı nyílászáróinak cseréje Bátaszék 55-ös, 56 os számú fıutak csomópont korszerősítése év Orvosi rendelık felújítása Városi köztemetı felújítása Tájháznál fedett kiállítás kialakítása ben pályázott, 2010 ben megvalósuló beruházások Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Bátaszéken Az elmúlt öt év saját városi forrásból megvalósított legfontosabb fejlesztései az akcióterületen: A megvalósított fejlesztés Tájház pincéjének felújítása, kiállítási tér kialakítása Orvosi rendelıben a vizesblokk teljes körő felújítása Tornacsarnok felújítása (4 öltözı és kiszolgáló helyiségek) A könyvtár két olvasótermének felújítása Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Egysége számára a Budai út 21. sz. alatt kialakított irodák és foglalkoztatók építési munkája (Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával) A Nyéki utca északi oldalán a Kossuth L. Deák F. u-i szakaszon a járda felújítása, új járda építése a Táncsics u.-ban A Perczel utcai Óvoda teljes tetıfelújítása, egy csoportszobában gipszkarton A fejlesztés összköltsége év Ft Ft Ft Ft Ft év Ft Ft 18

20 állmennyezet készítése, valamint az udvar csapadékvizének az utcai vízelvezetı árokba történı kivezetése A Petıfi Sándor Mővelıdési Házban a színházterem állmennyezetének cseréje, az elıtér felújítása, a tetı bádogozott részének javítása Az orvosi rendelı ügyeleti részének felújítása Tanuszoda létesítéséhez bontási munkák elvégzése A bölcsödét, gyermekorvosi rendelıt és védınıi szolgálatot magába foglaló épület főtéskorszerősítése Az Okmányiroda klímaberendezésének kiépítése Ft Ft Ft Ft Ft év Az elmúlt öt év városi szintő az akcióterületet nem, vagy a város egész területét érintı, saját forrásokból megvalósított fejlesztései: 2005-ben - megépült a Nyéki utca északi oldalán a Deák F. utcától a Garay utcáig 135 fm hosszban járda és csapadékvíz-elvezetı Ft 2006-ban - a következı évek beruházásait elıkészítendıen a Platán sor szilárd útburkolat építésének tervezése Ft 2007-ben - járdafelújítás (a Bonyhádi út, a Vasutas tér, Perczel utca, Parksétány, Ferencz utca, Vörösmarty utca egy-egy ingatlana és a Hunyadi utca két ingatlana elıtt, összesen 160 fm. hosszban) Ft - ivóvízhálózat kiépítése az Orbányhegyi úton (lakóingatlanok leválasztásához a TSZ belsı vízhálózatáról Ft - a Mozi tér Bát-Grill Kft. telephelye közötti kerékpárút közvilágítási hálózatának kiépítése Ft - a leperdpusztai hulladéklerakó telepen két talajvízfigyelı kút létesítése Ft 19

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE 2008. MÁRCIUS HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE (Az adatgyőjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány kidolgozásában résztvevı szakértık: Róka

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben