BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)"

Átírás

1 BÁTASZÉK VÁROS Elızetes Akcióterületi Terve (Városközpont)

2 ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2010. (I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: JANUÁR 1

3 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ STRATÉGIAI FEJEZET AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA HELYZETELEMZÉS A MEGLÉVİ ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁVAL AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE MEGELİZİ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZİINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerıpiaci foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltatások jelenléte Közbiztonság helyzete AZ AKCIÓTERÜLET MŐSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZİINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévı közlekedési hálózat helyzete Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévı közmőhálózat és a nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota FUNKCIÓELEMZÉS Kérdıíves felmérés A TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZÁNDÉKOK VIZSGÁLATA PIACI IGÉNYEK, LEHETİSÉGEK FELMÉRÉSE AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŐ TEVÉKENYSÉGE AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI Az egyes beavatkozások hozzájárulása az akcióterület fejlesztési céljainak eléréshez A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN 5.6 KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK PÁLYÁZATON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN SZINERGIA VIZSGÁLAT PARTNERSÉG

4 8 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI GAZDASÁGI HATÁSOK TÁRSADALMI HATÁS ESÉLYEGYENLİSÉGI HATÁS KÖRNYEZETI HATÁSOK KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE AZ AKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ PÉNZÜGYI TERVE AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI TERVE A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI TERVE A PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE AKCIÓTERÜLETI TERVET MEGVALÓSÍTÓ PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA ÜZEMELTETÉS, MŐKÖDTETÉS A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI GAZDASÁGI HATÁSOK TÁRSADALMI HATÁS ESÉLYEGYENLİSÉGI HATÁS KÖRNYEZETI HATÁSOK MELLÉKLETEK

5 1 Vezetıi összefoglaló A rendelkezésre álló, illetve megszerezhetı erıforrásokra, a város méreteire, térszervezeti sajátosságaira, a városi funkciók, szolgáltatások elhelyezkedésére, illetve a városrendezési terv szerinti fejlesztési lehetıségekre figyelemmel a város az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során kijelölte azt az egy - funkcióbıvítı akcióterületet, amelyre az elkövetkezendı évek integrált fejlesztéseit koncentrálni kívánja. Az akcióterületen 2720-an élnek, ez a település összlakosságának 39 %-a. Az akcióterület nagysága 108 ha 9932 m2, így a népsőrőségi mutató 251 fı/km 2. A kijelölt akcióterület városközponti funkcióját mutatja, hogy a terület funkcióellátottsága igen magas szintő, messze meghaladja adottságait tekintve a Regionális Operatív Programban elıírt elvárásokat. Az akcióterület kiemelt fejlesztése egész mikrotérségi szinten jelentıs, mivel számos, a város vonzáskörzetébe tartozó település lakosságát is szolgáló funkció található meg itt, illetve nagy számú térségi hatókörő - esetenként feladatellátásra létrejött önkormányzati társuláson alapuló - intézmény mőködik a területen. Azt a tényt, hogy a kijelölt akcióterület valóban a város életének centruma, s hogy elsısorban a közösségi szolgáltatások színtere bizonyítja az a tény is, hogy itt található a vállalkozások kicsivel több, mint 42,5 %-a, ugyanakkor az itt befizetett iparőzési adó 2008-ban mindössze 8 %-a, 2009-ben pedig kevesebb mint 15 %-a volt a városi adatnak. Mindebbıl következik, hogy kevés az akcióterületen azoknak a vállalkozásoknak, potenciális befektetıknek a száma, akik aktívan részt vállalnának a városfejlesztésben, így az elsısorban közösségi feladatként jelenik meg, s a város Önkormányzata szervezi és irányítja. A város aktív civil szervezetei, illetve kiterjedt és felkészült munkatársakkal rendelkezı intézményhálózata ugyanakkor megteremti a szükséges és kívánatos partnerség lehetıségét a városfejlesztı munkában. A jelen Elızetes Akcióterületi Terv - bár röviden bemutatja a 7-8 éves idıtávra megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket -, figyelmének középpontjába a 2013-ig terjedı idıszakot helyezte, s az erre az idıszakra tervezett beavatkozások megvalósításának feltételeit vizsgálja. 4

6 Az Elızetes Akcióterületi Terv fókuszában tehát olyan beavatkozások állnak, amelyek konkrét célja, tartalma: 1. A város arculata szempontjából is meghatározó központi terület, a Szent István és Szentháromság tér rekonstrukciója, ami magába foglalja a város ikonikus épületének, a katolikus templom mőemléki kerítésének felújítását is, valamint a szükséges infrastruktúrális fejlesztéseket (csapadékvíz-elvezetés, megújuló közvilágítás, parkolóhelyek bıvítése) és a zöldövezet minıségi fejlesztését; a fıtérhez kapcsolódó piactér megújítását és bıvítését; végül a funkcióját elvesztı városi óvodaépület vendégházzá történı átalakítását, s ezzel egy új közösségi funkció megteremtését. A létrejövı, megújuló városi szövet mint rendezvénytér közvetlenül is szolgálja a helyi társadalom, identitástudat, közösségi élet fejlesztését. 2. Olyan közösségi, illetve civil akciók (un. soft elemek), amelyek arra hivatottak, hogy egyrészt hagyományteremtı céllal - elindítsanak olyan új városi programokat, amelyek mozgósítják a szőkebb-tágabb térség lakosságát is, növelik a város vonzerejét, illetve erısítik a városban és a térségben lakók identitástudatát (városfejlesztési célú testvérvárosi konferencia, családfa-kiállítás), másrészt új lendületet adnak a közösségi életnek (fásítás), s végül hosszabb távon is hatással vannak a városfejlesztés céljainak megvalósulására, s közvetlenül szolgálják azokat a maguk sajátos eszközrendszerével (városmarketing stratégia készítése). A beavatkozások összhangban vannak a városrendezési tervvel, a város gazdaságicselekvési programjával, s közvetlenül szolgálják a közmővelıdési stratégia céljainak megvalósulását. A beavatkozások révén olyan városközpont alakul ki, amely színvonalas közösségi, gazdasági és intézményi funkciók ellátását képes biztosítani Bátaszék lakosainak és a mikrotérség településeinek egyaránt. A fejlesztések hozzájárulnak a város térségközponti szerepkörének megerısítéséhez, a közösségi élet fejlesztéséhez és ezen keresztül a helyi társadalom és identitástudat erısítéséhez, a helyi termékek kínálatának és keresletének ösztönzésével, új, a fejlesztésekhez kapcsolódó vállalkozások életre hívásával, a város turisztikai vonzerejének növelésével, valamint ennek révén addicionális kereslet megteremtésével a gazdasági funkció kiteljesítéséhez, s az életkörülmények javítása révén egy élhetı, vonzó, megtartóerejő városi imázs kialakításához. 2 Stratégiai fejezet Bátaszék városa elkészítette Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, mely teljes terjedelmében megtekinthetı a város honlapján (www.bataszek.hu Polgármesteri Hivatal fımenő Bátaszék városrehabilitáció almenü). 5

7 Elsı lépésként a városvezetés a helyi társadalom képviselıivel egyeztetve újrafogalmazta kiteljesítette, több elemében megerısítette a város jövıjérıl korábban alkotott, illetve megrajzolt képet. A stratégiaalkotás folyamatának következı lépéseként sor került a város egészének és egyes városrészeinek (történelmi belváros és azt azt körülölelı külsı városrész) helyzetének elemzésére, s ennek alapján a fejlesztési idıszak átfogó céljának meghatározására. Az átfogó célból kerültek levezetésre azok a konkrét tematikus és horizontális - célok, amelyek közvetlenül szolgálják a jövı Bátaszékének építését, illetve azok a városrészi célok, amelyek az egyes városrészek speciális adottságaira figyelemmel kitőzik a tematikus célok megvalósulásának földrajzi kereteit, célterületeit. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a fentiek szerint kidolgozott célrendszert az alábbiakban mutatjuk be: A város jövıképe A jövı Bátaszéke egy nyitott, együttmőködı és szolidáris társadalmú, lakosságát megtartó, kulturálisan sokszínő és pezsgı, élhetı és vonzó kisváros, ami intézményeivel, szolgáltatásaival, programjaival szolgálja a környezı települések lakosságát is, s amely szervezıje és motorja az egész térség társadalmi-gazdasági életének. A fejlesztések átfogó célja röviden A város egy élhetı kisváros, egy integráló szerepet betöltı kistérségi központ vízióját szem elıtt tartva kívánja fejleszteni a városi infrastruktúrát, funkciókat és szolgáltatásokat, a közösségi életet, a város versenyképességét a térségi munkamegosztásban, illetve a befektetıi piacon, s a külsı-belsı partneri kapcsolatokat. Konkrét (tematikus) középtávú városfejlesztési célok Tematikusan csoportosítva négy nagy cél köré rendezhetık azok az indikatív beavatkozások, amelyek a város integrált fejlesztését kívánják szolgálni az elkövetkezendı években. Térségi hatókörő városi funkciók és szolgáltatások fejlesztése (T.1.) A minıségi életet szolgáló városi környezet és infrastruktúra megırzése, fejlesztése (T.2.) A helyi gazdasági potenciál és ennek révén a város versenyképességének javítása (T.3.) A helyi társadalom és közösségi élet, a humán szolgáltatások fejlesztése (T.4.) Horizontális célok 6

8 Minkét horizontális cél megvalósítása azt szolgálja, hogy javuljanak a tervezett fejlesztések megvalósításának esélyei. A két célnak egymással is szoros a kapcsolata, egymást erısítı vagy gyengítı hatásuk van. A forrásszerzı képesség növelése (H.1.) Tudatos, tervezett városmarketing tevékenység kialakítása (H.2.) Városrészekhez kapcsolódó célok Belváros A város kistérségi vonzáskörzeti központ szerepköre nı, s a környezı településekkel való szoros együttmőködések, társulások révén tovább erısödik. A látogató érkezzen akár a vonzáskörzetbıl, akár távolabbról jellemzıen a Belváros nyújtotta szolgáltatások, az itt látott környezet alapján alkot képet magának a városról. Miután ebben a városrészben van a szolgáltatóhelyek, illetve a helyi munkahelyek többsége, a külsı városrészben élık is naponta találkoznak a városrész szolgáltatásaival, igénybe veszik azokat, így ezek minısége közvetlenül befolyásolja az ı életminıségüket is. A fentiekre tekintettel a városrész fı fejlesztési céljai: A település- és térségközponti szerepkör kiteljesítése funkciók és szolgáltatások fejlesztésével (B.1.) A város szívének (Szent István tér, piac, Szentháromság tér) megújítása, arculatának egységesítése, s új, a város életében a jövıben meghatározó szerepet betöltı közösségi tér kialakítása (B.2.) Beavatkozások a városi szövetbe az élhetıbb városi környezet kialakítása érdekében (B.3.) A fejlesztéssel érintett városi funkciók: városközponti közösségi humán szolgáltatási kereskedelmi zöldfelületi/környezeti, valamint közlekedési funkció Külsı városrész A belvároshoz szervesen kapcsolódó, azt szinte körülölelı külsı városrész ad elsısorban kertvárosi jellegő - otthont a városi népesség nagyobb részének, így a városrész elsıdleges funkciója a lakó funkció. A városrész szerves kapcsolódása a belvároshoz lehetıvé teszi esetenként térségi ellátást is biztosító - városi funkciók, intézmények letelepítését a már meglévık mellé. 7

9 A városszerkezetbıl adódóan ezen a területen van mód ipari, mezıgazdasági, nagyobb kereskedelmi telephelyek befogadására, illetve újak kialakítására, valamint területigényes városi funkciók elhelyezésére. A városrész infrastrukturális ellátása nem marad el a belvárosi területekétıl, s összességében kielégítınek mondható, ez alól azonban kivételt képez a három földrajzilag kicsit távolabb esı településrész. A városrész fı fejlesztési céljai: A városrész elsıdleges funkciójának, a lakó funkciónak a megerısítése és bıvítése mellett a várost, illetve a vonzáskörzetet kiszolgáló egyéb funkciók befogadása, kialakítása (a városrész intenzívebb bekapcsolása a városi munkamegosztásba) (K.1.) A közösségi terek fizikai rehabilitációja, illetve a környezetminıség javítását eredményezı beavatkozások révén egy élhetıbb lakókörnyezet kialakítása (K.2.) A gazdaságfejlesztési potenciál javításához nélkülözhetetlen ingatlan és infrastruktúra fejlesztések megvalósítása (K.3.) A külsı városrészhez szervesen kapcsolódó, de periférikus településrészek - Kövesd, Lajvér és a Vázkerámia lakótelep infrastrukturális felzárkóztatása révén az ott élık életkörülményeinek városi szintre emelése (K.4.) A fejlesztéssel érintett városi funkciók: lakó ipari mezıgazdasági turisztikai közlekedési közösségi humán szolgáltatási és zöldterület/környezeti Az akcióterületi célok, indikált beavatkozások és az Integrált Városfejlesztés Stratégiai céljainak kapcsolódása Az alábbi táblázat a középtávon az akcióterületet érintı indikatív beavatkozásoknak a városfejlesztési célrendszerhez való viszonyát hivatott bemutatni annak alátámasztására, hogy a célterület kiválasztása megfelelı volt a célok függvényében: Tematikus célok Horizontális célok Városrészi célok Térségi hatókörő városi funkciók és szolgáltatások fejlesz- A minıségi életet szolgáló városi környe-zet és infrastruktúra fejlesztése A helyi gazdasági potenciál és ennek révén a város versenyképességének javítása A helyi társadalom és közösségi élet, a humán szolgáltatások A forrásszerzı képesség növelése Tudatos, tervezett városmarketing tevékenység kialakítása 8

10 tése fejlesztése Belvárosi célok Külsı városrész céljai A település- és térségközponti szerepkör kiteljesítése A város szívének (Szent István tér, piac, Szentháromság tér) megújítása Az élhetıbb városi környezet kialakítása A városrész intenzívebb bekapcsolása a városi munkamegosztásba Élhetıbb lakókörnyezet kialakítása A gazdaságfejlesztési potenciál javítása A külsı, periférikus településrészek infrastrukturális felzárkóztatása x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 Akcióterület kijelölése 3.1 Az akcióterület kijelölése A rendelkezésre álló, illetve megszerezhetı erıforrásokra figyelemmel, illetve a város méreteire, térszervezeti sajátosságaira, valamint a városi funkciók, szolgáltatások elhelyezkedésére, illetve a városrendezési terv szerinti fejlesztési lehetıségekre a város az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során kijelölte azt az egy - funkcióbıvítı akcióterületet, amelyre az elkövetkezendı évek integrált fejlesztéseit koncentrálni kívánja. Az akcióterület területi lehatárolásánál az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre: teljes egészében foglalja magába a település tradicionális központi területét (belvárosi városrész) foglalja magába azokat a külsı városrészbe tartozó területeket, amelyek már ma is helyet adnak városi, illetve térségi hatókörő funkciót megtestesítı 9

11 intézményeknek, szolgáltatóhelyeknek, s földrajzilag szervesen kapcsolódnak a belvároshoz foglalja magába a legfontosabb indikatív funkcióbıvítı, illetve megerısítı beavatkozások területét legyen megfelelı tere a városi szintő tematikus célok megvalósításának is feleljen meg a regionális operatív program közötti idıszakára vonatkozóan meghatározott városrehabilitációs célú állami támogatás feltételeként megfogalmazott elıírásoknak (indikátoroknak) A fentiek szem elıtt tartásával lehatárolt városrehabilitációval érintett akcióterület tehát Bátaszék központi területe, ami magában foglalja a teljes történelmi belvárost, valamint a külsı városrésznek a belvároshoz szervesen kapcsolódó területei, amelyek már ma is számos városi, illetve térségi, esetenként megyei hatókörő, illetve vonzáskörzettel bíró intézménynek adnak helyet. Az akcióterületet lehatároló utcák a következık: Szentháromság tér Hunyadi Béke sor József A. utca Kölcsey utca Babits utca Lajvér utca Budai út Bajai út Deák F. utca Magyar utca Zrínyi utca Szabadság utca Kálvária utca Baross utca. Az akcióterület kiemelt fejlesztése egész mikrotérségi szinten jelentıs, mivel számos, a város vonzáskörzetébe tartozó település lakosságát is szolgáló funkció található meg itt, illetve nagy számú térségi hatókörő - esetenként feladatellátásra létrejött önkormányzati társuláson alapuló - intézmény mőködik a területen. Az alábbi térkép szemlélteti a kijelölt akcióterületet, illetve azt, hogy hogyan foglalja magába az akcióterület a történelmi belvárost. Az akcióterület nagyobb léptékő, utcaneveket is tartalmazó térképe az Akcióterületi Terv mellékletét képezi. 10

12 1. ábra Az akcióterület és a régi belváros elhelyezkedése 3.2 Jogosultság igazolása Az akcióterület kialakítása során az önkormányzat figyelemmel volt azokra a kritériumokra, amelyeknek az akcióterületnek meg kell felelnie a Regionális Operatív Program keretében megvalósítandó funkcióbıvítı beavatkozások esetén ahhoz, hogy közösségi források, vissza nem térítendı támogatások bevonására jogosult legyen. Bátaszék lakosságának száma 6913 fı, ebbıl az akcióterületen 2720-an élnek, ez a település összlakosságának 39 %-a. Bátaszék területe 64 km 2, melybıl az akcióterület területe 108 ha 9932 m2. A kijelölt akcióterület városközponti funkcióját mutatja, hogy a terület funkcióellátottsága igen magas szintő. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az intézményeket, a városi szövet azon elemeit, amelyek a kijelölt akcióterületen találhatók. A felsorolásból jól látszik, hogy a funkcióbıvítésre, illetve megerısítésre kijelölt akcióterület messze meghaladja adottságait tekintve a Regionális Operatív Programban elıírt elvárásokat. 11

13 1) Mőemlékek, építészeti látnivalók (összesen 13 db van a településen, ebbıl 7 található az akcióterületen) Ciszterci romkert (katolikus templomkert) Római katolikus templom (Szent István tér) Segítı Szőz Mária-kápolna (Budai út) Református Imaház (Szent István tér) Volt számvevıség volt Tsz központ (Budai út 7.) Erdészeti székház (Szabadság u. 2.) 2) Kiállítások (a településen található 3 kiállításból mindhárom az akcióterületen van) Csanády-győjtemény (Vörösmarty u. 1.) Egyházmővészeti győjtemény (r. k. templom, Budai út) Tájház (Szabadság u. 24.) 3) Emlékmővek, szobrok (3-ból 3 található az akcióterületen) Szentháromság szobor (Szentháromság tér) 1848-as emlékmő (Hısök tere) Szent Flórián szobor (Kossuth L. u.) 4) Közintézmények (22-ból 20 található az akcióterületen) Hatóság, hivatal o Polgármesteri Hivatal (Szabadság u. 4) o Rendırség (Kossuth L. u.109.) o Római Katolikus Plébániahivatal (Szabadság u. 1.) o Tőzoltó Egyesület telephelye Egészségügyi-, szociális ellátás o Központi Orvosi Rendelık, Ügyelet (Kossuth L. u. 54.) o Fogorvosi Rendelık (Kossuth L. u. 54.) o Gyermekorvosi Rendelı (Budai út 61.) o Gondozási Központ Családsegítés (Budai út 21.) o Bölcsıde (Budai út 61.) o Nappali ellátás és házi segítségnyújtás intézménye (Vörösmarty u. 8.) o Szivárvány Idısek Otthona (Bezerédj u. 7/d.) Mővelıdés, oktatás o Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (Szent István tér 7.) o Keresztély Gyula Városi Könyvtár (Budai út 2.) o Teleház (Budai út 21.) o II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u ) o Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola (Budai út 9-11.) o Városi Óvoda (Kossuth u. 3.) o Tagóvoda (Perczel u. 1.) Sport és szabadidı o Kalász János Sportcsarnok (Budai út 9-11.) o Bátaszéki Tanuszoda (Bezerédj u. 9.) 12

14 5) Szolgáltatások (A településen található 6 szolgáltató intézménybıl 6 található az akcióterületen.) Posta (Szentháromság tér 1.) Altus Gyógyszertár (Budai u. 17.) Kápolna Gyógyszertár (Kápolna u. 1/a) Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet (Budai u. 24.) OTP-fiók (Budai u. 13.) Iparos Ház (Budai út ) Városi piactér 6) Vendéglátás, szálláshelyek, kereskedelem, javító szolgáltatások (125 db a Bátaszéken található 294 db-bıl) Amint azt a fenti felsorolásból láthatjuk, az akcióterület a település életének kiemelkedı helyszíne mind gazdasági, kulturális, egészségügyi, turisztikai, mind hatósági szempontból. 1 számú melléklet: Áttekintı térkép a jogosultságot biztosító funkciók elhelyezdésérıl 4 Helyzetelemzés a meglévı állapot vizsgálatával 4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Az akcióterület kijelölése összhangban van Bátaszék település-szerkezeti és szabályozási tervével. A városrehabilitációs fejlesztések által érintett terület kis mértékben igényli a település rendezési terv módosítását: a rendezési terv módosításhoz kapcsolódva készül a városközponti részre a parkolási koncepció, amely kidolgozása jelenleg folyamatban van. Ennek várható elfogadása elsı féléve. Az akcióterületen található történelmi belváros kisvárosias beépítettségő. Az akcióterület azonban magába foglalja azokat a közfunkciókat ellátó intézményeket is, melyek kertvárosias beépítéső területen mőködnek. A rehabilitálandó terület mőemléki környezet: Vársoközpont mőemléki környezet (841, hrsz., 648 és 634/5 hrsz. jelölt része, /1, 845, , /1, 1142, 1144, 1145, 957/1, 951, , hrsz.). Itt található az országos védelem alatt álló Szentháromság szobor (Szentháromság tér, hrsz.: 768., törzsszám: 4199), a Római katolikus templom (Szentháromság tér, hrsz.: 955., törzsszám: 10002) és a vele egy hrsz-on található romkert. Emellett országos mőemléki védettség alatt áll a Szőz Mária kápolna (Budai út, hrsz.:10006, törzsszám: 4196), a Volt számvevıség volt Tsz központ (Budai út 7., hrsz.: 647., törzsszám: 4195) és az Erdészeti székház (Szabadság u. 2.). 13

15 2 számú melléklet: Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv vonatkozó részei, elıírásai 4.2 Megelızı városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az 1990 es évek elejétıl kezdıdıen intenzív városfejlesztési tevékenység kezdıdött meg a város egész területén, melynek üteme a 2000 évek elejétıl jelentısen fokozódott. A városfejlesztési tevékenység érintette ugyan a város teljes területét, de a felhasznált forrásokat tekintve fıleg a tágabb értelemben vett városközponti területre koncentrálódott. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt funkcióbıvítı akcióterületen az elmúlt tíz évben megvalósított fejlesztéseket az idı mentén két szegmensre bonthatjuk. Az elsı 5 év az uniós csatlakozás évéig jellemzıje az volt, hogy a város elsısorban saját erıforrásaiból valósította meg fejlesztéseit, s csak kisebb részben vett igénybe (szerzett meg) támogatásokat (ezeket az adott fejlesztéseknél jelezzük), míg az elmúlt öt évben számos nagyléptékő városfejlesztési program komoly közösségi támogatással valósult meg. Az elsı öt év akcióterületet érintı fejlesztéseit az alábbi táblázatba foglaltuk össze: A megvalósított fejlesztés A Budai út 55-ös másodrendő fı közlekedési út középsı (Kövesdi úttól Bezerédj utcáig terjedı) szakaszának burkolatfelújítása A burkolatfelújítással érintett szakaszon a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı rendszer kialakítása (Önkormányzati költségvetésbıl) Kossuth Lajos utcai Óvoda homlokzatfelújítás Kápolna köz közvilágítási hálózatának átépítése Tájház épületének megvásárlása Polgármesteri Hivatal fıépületéhez kapcsolódó házasságkötı teremre emeletráépítés Bezerédj utcában burkolat megerısítés Tájház felújítás I. ütem A Cikádori apátság templomát bemutató Romkert kialakítása (Hısök tere) A NKÖM Örökségvédelmi Programjából kapott támogatás e Ft Kossuth L. utcai Óvoda, Perczel utcai Óvoda A Tornacsarnok rekonstrukciós munkái (tetıfelújítás, nyílászáró-csere, parketta felújítás) A fejlesztés összköltsége év Állami támogatás e Ft 50 e Ft e Ft e Ft e Ft év e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 14

16 Az ISM által kiírt pályázaton nyert támogatás e Ft. Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola (Budai út. 11) - tetıfelújítás, vizesblokk felújítása, folyosó burkolás Hısök terén járda rekonstrukció (templomkerítés északi oldalán) Budai út (56 os másodrendő fıút) rekonstrukciója III. ütemének városközponti része (Bezerédj u. -Hunyadi utcáig terjedı szakasz). A burkolatfelújítással érintett szakaszon a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı rendszer kialakítása (Önkormányzati költségvetésbıl) Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola felújítási munkái (Budai út.) és a tornacsarnok csapadékvíz-elvezetésének kiépítése II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u.) felújítási munkák (emeletre vezetı lépcsı átépítése, 1 tanterem parkettázása, portásfülke kialakítása) Orvosi rendelı rámpa építése (Kossuth L. u.) Orvosi rendelık (Kossuth L. u.) vizesblokkjának felújítása 8db önkormányzati bérlakás létesítése (4db lakás a Budai út szám alatti önkormányzati tulajdonú társasház emelet-ráépítésével, 4db lakás vásárlásával (Gárdonyi u. 2) Az önkormányzati bérlakásállomány növeléséhez a Széchenyi terv lakás pályázatán nyert támogatást e Ft Rendezési terv és szabályozási terv készítése Tájház felújítási munkák II. ütem Petıfi Sándor Mővelıdési Ház bejárati lépcsıátépítése Idısek Napközi Otthona vizesblokk felújítás mozgáskorlátozottak számára wc kialakítása II. Géza Gimnázium (Kossuth L. u.) felújítási, átalakítási munkák (vizesblokk felújítás, volt Tőzoltószertár átalakításával 2 nyelvi szaktanterem kialakítása és egy tanterem átalakításával természettudományi szaktanterem kialakítása) A Tolna Megyei Fejlesztési Tanács CÉDE pályázatán nyert támogatás e Ft. Településrendezési Terv, szabályozási terv készítése Bajai út északi oldalán zártrendszerő csapadékvíz-csatorna építése (Kossuth L. u. Deák F. u. közötti szakasz) Orvosi rendelık elıtti közterületen parkolók kialakítása (Kossuth L. u.) Kanizsai Dorottya Általános Iskola és e Ft e Ft Állami finanszírozás e Ft e Ft e Ft 396 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 554 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 563 e Ft e Ft év év év 15

17 Zeneiskola központi főtés rekonstrukciójához kiviteli terv készítése Tájékoztató jelleggel álljanak itt az adatok a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában behatárolt akcióterületen kívül esı városrészen a évek közötti idıszakban megvalósított fejlesztésekrıl: 2000 ben: - Kövesden 467 fm hosszban vápás vízelvezetı út építése e Ft - a Lajvéri bekötıút aszfalt burkolatának rekonstrukciója (1285 fm hosszban) e Ft fm hosszban járda építések e Ft 2001 ben: - szilárd burkolatú út építések - Mária u. 170 fm, Dolina u 300 fm e Ft - városi temetıben kerítésépítés (drótfonatú kerítésépítés, keleti telekhatár) e Ft - közvilágítási hálózat korszerősítése a város egész területén e Ft - Olimpia utca csapadékvíz-elvezetı árok rekonstrukciója e Ft 2002 ben: - szilárd burkolatú útépítés: - Ilona u. 170 fm e Ft - árokrekonstrukció a Mozi téren e Ft - kolumbárium építése a városi temetıben 250 e Ft - szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a városban I.ütem e Ft - szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a városban II.ütem e Ft - szennyvíztisztító telep bıvítése e Ft A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez és a szennyvíztelep regionális tisztítóteleppé történı bıvítéséhez nyert támogatások - Bm. céltámogatás e Ft, KHVM (VICE) támogatás e Ft, KM (KAC) támogatás e Ft Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával e Ft A pályázati támogatáson kívüli önerı is két részbıl tevıdött össze: egyrészt önkormányzati saját forrás, másrészt lakossági befizetések (vízi közmő társulás formájában) ban: 16

18 - a városi temetı kerítés építés (tégla kerítés nyugati oldal) és a e Ft kolumbárium elıtti területen térkı burkolat építés 2004 ben: - csak a város belterületi részén történtek fejlesztések Az ezt követı idıszak fejlesztéseinek bemutatását az elmúlt öt év akcióterületre irányuló pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseinek, beruházásaink bemutatásával kezdjük. Pályázat kiíró Tolna Megyei Terület fejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Megyei Terület Fejlesztési Tanács Vis Major keret Nemzeti Sporthivatal Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Oktatási és Kulturális Minisztérium Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TETT támogatás Program megnevezése Városháza udvari épülete bıvítése akadálymentesítése Beruházás összköltsége Saját erı ezer Ft Támogatás év Kerékpárút építés Olimpia, Orbán, Pacsirta. József A, Kövesdi, Kölcsey Bezerédj utcák burkolatfelújítása aug i esızések miatti védelem költségeire Kalász János Sportcsarnok felújítása Kossuth L. utca burkolatfelújítása Kossuth L utca burkolatfelújítása Városháza udvari épületének akadálymentesítése Kerékpárút a Mozi tértıl a Bát-Grill Kft telepéig Petıfi Sándor Mővelıdési Ház felújítása Gondozási központ Vörösmarty utcai épületének felújítása Köves u, Deák F u. Kertalja u. burkolatfelújítása Városháza fıépületének felújítása év ,540 9,600 2, év év Duna-Mecsek Bátaszék Városközpont

19 Területfejlesztési Alapítvány Tájházak a közösségért Alapítvány Oktatási Kulturális Minisztérium Közkincs III. Dél Dunántúli Operatív Program DDOP /c Dél Dunántúli Fejlesztési Tanács CÉDE Dél Dunántúli Fejlesztési Tanács CÉDE Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Vendégváró Tájházak Dél Dunántúli Operatív Program DDOP /2F Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /2 rehabilitációjának elıkészítése Tájház tetı felújítása A Petıfi Sándor Mővelıdési Ház külsı nyílászáróinak cseréje Bátaszék 55-ös, 56 os számú fıutak csomópont korszerősítése év Orvosi rendelık felújítása Városi köztemetı felújítása Tájháznál fedett kiállítás kialakítása ben pályázott, 2010 ben megvalósuló beruházások Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Bátaszéken Az elmúlt öt év saját városi forrásból megvalósított legfontosabb fejlesztései az akcióterületen: A megvalósított fejlesztés Tájház pincéjének felújítása, kiállítási tér kialakítása Orvosi rendelıben a vizesblokk teljes körő felújítása Tornacsarnok felújítása (4 öltözı és kiszolgáló helyiségek) A könyvtár két olvasótermének felújítása Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Egysége számára a Budai út 21. sz. alatt kialakított irodák és foglalkoztatók építési munkája (Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával) A Nyéki utca északi oldalán a Kossuth L. Deák F. u-i szakaszon a járda felújítása, új járda építése a Táncsics u.-ban A Perczel utcai Óvoda teljes tetıfelújítása, egy csoportszobában gipszkarton A fejlesztés összköltsége év Ft Ft Ft Ft Ft év Ft Ft 18

20 állmennyezet készítése, valamint az udvar csapadékvizének az utcai vízelvezetı árokba történı kivezetése A Petıfi Sándor Mővelıdési Házban a színházterem állmennyezetének cseréje, az elıtér felújítása, a tetı bádogozott részének javítása Az orvosi rendelı ügyeleti részének felújítása Tanuszoda létesítéséhez bontási munkák elvégzése A bölcsödét, gyermekorvosi rendelıt és védınıi szolgálatot magába foglaló épület főtéskorszerősítése Az Okmányiroda klímaberendezésének kiépítése Ft Ft Ft Ft Ft év Az elmúlt öt év városi szintő az akcióterületet nem, vagy a város egész területét érintı, saját forrásokból megvalósított fejlesztései: 2005-ben - megépült a Nyéki utca északi oldalán a Deák F. utcától a Garay utcáig 135 fm hosszban járda és csapadékvíz-elvezetı Ft 2006-ban - a következı évek beruházásait elıkészítendıen a Platán sor szilárd útburkolat építésének tervezése Ft 2007-ben - járdafelújítás (a Bonyhádi út, a Vasutas tér, Perczel utca, Parksétány, Ferencz utca, Vörösmarty utca egy-egy ingatlana és a Hunyadi utca két ingatlana elıtt, összesen 160 fm. hosszban) Ft - ivóvízhálózat kiépítése az Orbányhegyi úton (lakóingatlanok leválasztásához a TSZ belsı vízhálózatáról Ft - a Mozi tér Bát-Grill Kft. telephelye közötti kerékpárút közvilágítási hálózatának kiépítése Ft - a leperdpusztai hulladéklerakó telepen két talajvízfigyelı kút létesítése Ft 19

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör.

23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. 23/2005 (XII. 23.) Hev. Ör. Semjén kastély, a Halász-kúria, a Borpince, a Református templom és az Erzsébet kápolna helyi egyedi védelem alá helyezésérıl Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II. 19. melléklet Sorszám Pályázat címe és fıbb adatai Pályázott összeg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Önerı Módosítás I. Módosított I. Módosítás II. Módosított II. Elnyert támogatás 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a megvalósulási fázisban lévı és a 2009. évben beadott pályázatokról Elıkészítette: Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Krattinger Linda Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/422-395; Fax: 32/310-838; E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu Szám: 13972/2007.

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE I. Építési beruházások Beszerzés meghatározása, megnevezése A tervezett közbeszerzés eljárási típus Beszerzés becsült nettó értéke Ft-ban

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

Beszámoló a pályázatokról 2006-2010

Beszámoló a pályázatokról 2006-2010 Beszámoló a pályázatokról 2006-2010 1. Oktatás-nevelés területén Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk az óvodai intézményeink teljes körő rekonstrukciójára, valamint a szükséges férıhelyek kialakítására.

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val

Elıirányzat Teljesített kiadás Kötelezettségvállalás. Eredeti Módosított Felhalmozás ÁFÁ-val Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi fejlesztési airól 3.melléklet a... /2011.(....) önkormányzati rendelethez Sorszám

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 66. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az ingatlanok elemzése. elemzése (gyakorlat) Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés modul

Az ingatlanok elemzése. elemzése (gyakorlat) Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés modul Az ingatlanok elemzése elemzése (gyakorlat) Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul Az ingatlanok elemzésének helye az értékelési folyamatban: CÉL MEGHATÁROZÁSA ADATGYŐJTÉS, ELEMZÉS

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelet. a választási plakátok elhelyezésérıl

2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelet. a választási plakátok elhelyezésérıl 2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelet a választási plakátok elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. (4) bekezdésében,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai

Az Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai 5. számú melléklet 1. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 51 Önkormányzati felújítások 1 Egészségügyi és szociális ágazat 0 0 2 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 0 0 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai

Részletesebben

1. Parkolóhelyek létesítése

1. Parkolóhelyek létesítése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról * Szekszárd

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben