KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 157 KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN GAZDAG ISTVÁN A20. századba lépő Debrecen megtartva agrárjellegét, érzékelhetően előre lépett a gazdaságban, a közigazgatás területén és felgyorsult az urbanizációs folyamata is. A politikai élet fontos eseménye zajlott le 1901-ben az országgyűlési választáson az ellenzék kedvező pozícióba lekerült. A főispán és a polgármester körül kialakult csoportok amelyek évtizedeken át rátelepedtek a megyére és a városra bomladozni kezdtek. Ilyen körülmények között került sor Debrecenben, 1902-ben Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára. A szabadságharc leverését követően, Bécs politikájának megfelelően a kormányzati szervek, a közigazgatás a szabadságharc, Kossuth kirekesztésére törekedett a nyilvánosság fórumairól eredménytelenül. Dolgozatomban meg kísérlem bemutatni, hogyan élt Kossuth emléke a 100. évforduló idején Debrecen lakosságának tudatában a 20. század elején. A politikus emigrációs tevékenységéről már 1850 júniusától érkeztek hírek az országba. A városok, megyék de elsősorban Pest életében megjelentek az első Habsburgellenes szervezkedések, megmozdulások szeptemberében Kossuth Lajos amerikai és angol útjára került sor, amelyről a külföldi sajtó tudósítása révén szerzett tudomást az ország politikus közvéleménye. A külföldi, fővárosi sajtó mellett a helyi újságokban, így a debreceni lapokban is késéssel ugyan de megjelentek hírek Kossuthról. A Hortobágy című lap 1862 májusában hírt adott Kossuth leányának, Vilmának a haláláról, 1865-ben feleségének elhunytáról jelentek meg írások. 1 1 Az önkényuralom a sajtóban is szigorú rendszabályokat foganatosított, igaz 1851-ben császári rendelet mondta ki a sajtószabadságot ugyanakkor bevezette a megintési rendszert, ami lehetővé tette a hatóság számára bármely lap betiltását 3 hónapra. Az október 20-án kiadott októberi diploma a közélet megélénküléséhez vezetett. Ilyen körülmények között kezdte meg működését a Debreceni Színügy Egylet kiadásában a Hortobágy című hetilap. Szerkesztője a bevezetőben írta Szomorú tapasztalás, megannyi visszariasztó élő példa, mely hangosan kiabálja felénk: ne szerkessz lapot Debreczenben! És mi mégis lapot szerkesztünk Debreczenben. A Hortobágy között jelent meg folyamatosan. Kossuth Lajos családjáról megjelent hírek: május 9, júl i u s 9, szeptember 17, október 8.

2 158 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben A kiegyezés következtében a történeti Magyarország integritásának illúzióját dédelgető magyar politikai közvélemény ennek részeként a debreceni elit eltávolodott Kossuth eszméitől, személyiségétől és elkötelezte magát 1867 mellett: A 48-as elveket oda lehetne már tenni mellé, ti. a Kossuth bankók mellé. 2 Kossuth népszerűsége politikai elgondolásainak irrealitása ellenére nem csökkent a társadalom közép és alsó rétegeiben, a diákok körében, az ellenzéki politikusok elfogadtatásuk érdekében szívesen hivatkoztak Kossuthra. Az 1869 szeptemberében Turinba utazó kis debreceni csoportot Bánky István, Gálocsy Gusztáv, Kövesdi János, Káposztás János, Rácz Miklós, Vértessy Lajos és hozzájuk csatlakozott Basa Bálint gömöri lelkész vajon milyen szándékok vezethették e fárasztó útra? A Kossuth iránti tisztelet, a Bécs iránti fenntartások hangoztatása, szolidaritás a hazájából száműzött ember mellett, vagy Kossuth emigrációban kifejtett folyamatos politikai tevékenységének elismerése? 3 A Debrecen újság 1872-ben közölte a Republiqe Francaiseban megjelent Kossuthtal készített interjút. A francia újságíró a magyar ügyről beszélgetett, Kossuthtal kijelentette Még mindig száműzetésben vagyok, de mégis azt hiszem, hogy az osztrák kormányt nem nyugtalanítaná, ha hazámba visszatérnék. Megmásíthatatlan elhatározásom azonban, hogy nem lépek addig magyar földre, míg ott Lotharingen ház uralkodik. Meg fogok halni valószínűleg a nélkül, hogy hazámat szabadnak lássam. 4 Még ez évben olvashatták a debreceniek Kossuthnak Irinyi Dánielhez és a hódmezővásárhelyi választási bizottság elnökéhez írt levelét. 5 Kossuth Lajos születésének 80. évfordulója alkalmából Debrecen város polgármestere levélben köszöntötte a képviselőtestület nevében az idős politikust. 6 A 90. születésnapot, 1892-ben a korábbiaktól eltérően az ország szélesebb nyilvánossága ünnepelte. Budapest törvényhatósági közgyűlése Kossuth Lajost a főváros díszpolgárává avatta. A debreceni ünnepség szervezői feladatát a város rangos egyesületei: a Csokonai-kör, a Dalegylet és a Tornaegylet vállalták. Ezzel a város közéletének számos ismert egyénisége közreműködést vállalt az egyre több lakost mozgósító program megvalósításában. A megye több helyiségében került sor ünnepség megszervezésére. A születésnapok mellett a szabadságharcra való emlékezések is alkalmat teremtettek a Kossuth Lajos iránti tisztelet adásra. Debrecen városa 1898-ban, az 50. évforduló alkalmából tárgyalásokba bocsátkozott gr. Kreith Béla budapesti lakossal, hogy a tulajdonában lévő Kossuth és a szabadságharc múzeumát átengedi megfelelő összeg ellenében Debrecennek. 7 Természetesen az udvar igyekezett a Kossuth emlékeit ápoló és őrző törekvéseket gyengíteni. Az év elején kísérletet tett arra, hogy március 15-ét április 11-e hivatalos ünnepé nyilvánításával elhalványítsa a kísérlet eredménytelen maradt. Nem véletlen az sem, hogy ebben az évben került 2 Debreczeni ellenőr április Debreczen szeptember Debreczen 1872.május 1 4. Külföldi újságokból való hírátvételre több ízben sor került. 5 Debreczen május Debreczen május Debrecen város tanácsa március 28-án tárgyalt gr. Keith Béla ajánlatáról a Budapesten levő Kossuth és szabadságharc múzeumát hajlamadó Debrecennek átengedni. A tanács széleskörű megbeszélést kíván ez ügyben összehívni április elején. Átvétel esetén az árat a házipénztár hátralékos követeléseiből kívánja fedezni, elhelyezni pedig a Kis-ujutcai bérpalotában kívánja megoldani. E lépéssel a tanács megveti az alapját a városi múzeumnak is. Debrecen március 29.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 159 forgalomba Zimándy Ignác és Zelenyák János nevű plébánosok könyve, amelyben Kossuth Lajost gyalázták. A Debrecen című újság részletesen beszámolt az eseményről és közölte Debrecen város tíz képviselőjének a városi közgyűlés elé terjesztett indítványát Kossuth Lajosra méltán büszke minden magyar szív. Kossuth Lajos nemtelen rágalmazása és meggyalázása egy nemzetünk meggyalázásával s az a modor, mellyel még sírban nyugvó anya emlékét is gyalázat sarával igyekszik bemocskolni, két merénylő a politikai fanatizmus és elvetemültség oly jelensége, mely békés politikai küzdelmekben ép oly szokatlan mint jogtalan. Indítványozzuk ennélfogva: mondja ki a közgyűlés, hogy azon hazafiatlan merénylet fölött, melyek Zimándy Ignác és Zelenyáh János nevű plébánosok Kossuth Lajos hazánk hallhatatlan érdemű és szeplőtelen jellemű nagy fiának emlékezetét beszennyezi s ezáltal a magyar nép hálás tiszteletéből kirekeszteni törekedtek s az ezen gonosztevő célzattal irott szennyművet nemcsak külföldön terjesztik nemzetünk gyalázatára, hanem újabban a magát néppártnak nevező politikai frakció egyik hivatalos közlönye, Lepsényi Miklós szerkesztő felhívása szerint ingyen osztogatja olvasói között. Debrecen sz. kir. város közönsége megbotránkozásának ad kifejezést és nevezett merénylőket és bűntársaikat minden becsületes magyar honpolgár megvetésére méltónak ítéli: s egyben hasonló nyilatkozat tételére felhívja átiratilag az összes törvényhatóságokat. 8 Kossuth Lajos születésének századik évfordulója minden korábbi ünnepségnél tartalmasabb volt és ami külön figyelmet érdemel, hogy 1902-ben nagy számú olyan eseményre, programra és megnyilvánulásra került sor, amely szorosan kötődött Kossuth Lajos személyéhez, életútjához találóan nevezte az egyik debreceni újságíró az 1902-es esztendőt Kossuth évének. Kossuth százéves születésnapján Debrecennek nincs szobra Az évfordulóra készülve több ízben és teljesen jogosan vetődött fel, hogy az országban, de a megye több helyiségében is már felállították Kossuth szobrát, de Debrecenben ahol 1849-ben több hónapon át Kossuth vezetésével dolgozott a kormány, működött az országgyűlés nem került sor a szobor felállítására. Ez a tény minősítette a város vezetőinek, elitjének, a politikai pártoknak, de a szoboralap lakossági összegyűjtésének kudarca a lakosságnak Kossuth való viszonyát. A Debrecen című újság 1902 augusztus végén, magát meg nevezni nem akaró szerzőtől közölt cikkel Várjunk-é 10 évig Kossuth szobrával a témát ismét napirendre tűzte. A Kossuth-ünnepet rendező bizottság javasolta a városi közgyűlésnek, hogy 10 évig, évente ezer koronát rakjon félre a város és ez összegből hozzávéve a gyűjtés folytán begyűlt koronát hatalmas, Kossuth emlékéhez s a város lakóinak Kossuth iránti szeretetéhez méltó szobrot emelhetünk 10 év múlva. A szerző cikkének bevezetőjében érinti a lakossági gyűjtés kudarcát, siralmas megfeneklését de úgy vélte, hogy nem annyira a lakosság áldozatkészsége hiányzott. Talán inkább a város vezetőinek Kossuth emlékétől való iszonyodása bénította meg a gyűjtés sikeres előhaladását. Az előterjesztésről a következőt írta 8 A cikk Kossuth gyalázói és debreceni képviselők indítványa a városi közgyűlésre címmel jelent meg a Debrecen című újság május 24-i számában.

4 160 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben végtelenül szerencsétlen gondolatnak tartom, hogy Kossuth apánk szobrának felállítását, újabb 10 teljes, hosszú esztendővel elodázzuk! Hogyan? Hát nem volt elég a várakozás! Még újabb tíz évig ott akarják hagyni a legmagyarabb város felett azt a fekete gyalázatot, hogy nem képes, vagy nem mer Kossuth-szobrot emelni? Ez képtelenség! Ez lehetetlenség! Debrecent talán csak nem tartja vissza a talpnyaló meghunnyászkodás...emeljük fel a Kossuth szobrot késedelem nélkül a lehető legrövidebb idő alatt. 9 Elégeljük meg átkos szunnyadásunk Március elején egy magát megnevezni szintén nem akaró polgár a Debrecen című újság szerkesztőjének segítségét kérte a debreceni Kossuth-kör megalakításához Legyen ez a kör olyan, melynek lépcsőjét átléphesse méltóságos, nagyságos, tekintetes, nemzetes és paraszt Legyen ez a kör minden izében olyan, mely egyes hazafias körök példájára nevéhez méltóan lobogtassa a Kossuth édesapánk emlékére varrott háromszínű zászlót...halála évfordulójakor nyilvános gyászünnepélyt tartson: felolvasásokkal, összejövetelekkel tartsa ébren, úrban, parasztban az illő kegyeletet, hogy a város legtudatlanabb gyermeke is könyv nélkül citálja: Kossuth apánk mikor és hol született, mit áldozott mi értünk, mikor halt meg, mikor temették el. Szóval elégeljük meg átkos szunnyadásunk. Vajha testet öltene az eszme, s a Csokonai, Petőfi körök mellé megszületne a Kossuth-kör is. Figyelemre méltó a szerző záró gondolata Szívből óhajtom, hogy városunkban kettő se akadjon, ki ezt a függetlenségi párt kötelességének tudja be. Ezen kérdés megoldása általános. Szabadságharcunkban úr és paraszt egymás mellett küzdött ezt tartsuk szem előtt. A szerkesztő megjegyzése...a polgártárs terve szép ábrándnál több aligha lesz, mert a debreceni széthúzó elemek nem fognak még egy Kossuth Körben sem egyesülni június 13-án Varga Lajos dr. bizottsági tag és negyven társa a városi tanács ülésén indítványozta, hogy Debrecen városa hivatalosan is ünnepelje meg Kossuth Lajos születésnapjának 100. évfordulóját. Tíz nappal később a tanács foglalkozott a beadvánnyal, majd pártolólag a közgyűlés elé terjesztette az indítványt, amely bizottságot küldött ki a szervező munka megindítására. Komlóssy Arthúr főjegyző, polgármester helyettes vezetésével létrejött az un. Nagybizottság, majd megalakultak a különböző operatív bizottságok. A Debrecen július 22-én felhívta a lakosság figyelmét, hogy a bizottságokat az elmúlt egy hónap alatt a polgármester össze sem hívta. Az évfordulóra való készülődés közepette érkezett a hír, József királyi főherceg Debrecenbe érkezik az itt állomásozó katonai alakulatok 9 A Kossuth szobor felállításának gondolata, Kossuth halálát követően 1894 áprilisában vetődött fel. A szoborügy megosztotta a debrecenieket. A jogi és pénzügyi bizottság ülésén Bakonyi Samu kifejtette, hogy a szobor megalkotásához megfelelő idő kell, egy év alatt nem lehet művészi módon elkészíteni, a 10 év alatti tőke gyűjtés az ő javaslata volt. Kovács József bizottsági tag kijelentette Az a lelkesedés amely ilyen alapon 10 évre elodáz nem lelkesedés egy félévi támogatással ért egyet, Ábrahám László hasonló véleményen volt. A bizottság Bakonyi véleményét fogadta el. Debrecen augusztus 21,23, Legyen nekünk is egy otthonunk, hol úgy a debreczeni, mint más vidékre való, kezében levett kalappal, lelkében, szívében azon édes malaszt nyújtó érzéssel áldozzon a kegyelet oltárán, mely őt felemeli ahhoz, ki értünk született... Kossuth-kör Debreczenben /Levél a szerkesztőhöz/...sz...helybeli lakos. Debrecen, március 4.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 161 megszemlélésére. A Debreceni Újság hódoló írásaiból tudjuk, hogy a magas vendég július 9-én érkezett, az éjszakát szalonkocsijában a pályaudvaron töltötte A kocsit más vágányra helyeztette át az állomásfőnök, hol nem zavarja senki a főherceg álmát. Mert így is kell ennek lenni. A legmagyarabb Józsefnek álmait ne háborgassa semmi, senki Az év kiemelkedő eseményének színhelye volt 1902 július elején Kassa, szereplői pedig az országos diákgyűlés résztvevői, de elsősorban a debreceni főiskolás küldöttek. Az országos diákgyűlés a debreceni főiskolásokat, elsősorban Nagy Sándor joghallgatót azzal a megtisztelő feladattal bízta meg, hogy az ország ifjúsága nevében készített előterjesztésben kérje fel a képviselőházat Kossuth Lajos emlékezetének és érdemeinek törvénybe iktatására: a magyar nemzet törvényhozásától, mind a mai napig nem kapta meg azt az elismerést, amit emlékének megbecsülése számára múlhatatlanul megkövetel. Az eredeti elképzelés szerint a memorandumot az országgyűlés elnöksége már a jövő ülésszak elején tehát még az évforduló előtt a ház elé terjeszttette volna. Az országgyűlés váratlan, gyors berekesztése azonban megakadályozta, hogy az országos diákgyűlés felterjessze az emlékiratot, így azt csak az október elején összeülő képviselőház tárgyalhatta meg. 12 Nemcsak a szervezetek, egyesületek, a városi tanács által létrehozott bizottságok, az egyházak, a főiskola hanem az átlag debreceni is részt kívánt venni az ünnepség előkészítésében és a sajtó ezt a tevékenységet becsülettel szolgálta: a Debrecen által közölt javaslat ideje lenne a szabadságsarc leverését követően lefestett Szabadságtér utcatáblát, végre 100 év után eredetiben visszaállítani, többen felvetették, hogy a város egyik kertjét el kell nevezni Kossuth-kertnek, viselni kellene a Kossuth kalapot, a Széchenyi serleg mintájára Kossuth serleget kell készíttetni Tóth András szobrásszal és így tovább. A város első emberének, a polgármesternek az ünnepséggel kapcsolatos személyes szereplésével, megnyilatkozásaival az év során nem találkozhattunk. Az előkészítés legkritikusabb időszakában augusztus közepétől Debrecen város polgármestere egy hónapos szabadságra utazott Olaszországba. A Kossuth évforduló főpróbájának is tekinthető az augusztus 2-án tartott debreceni szabadságszobor avatása. Az egész napos ünnepség felvonulással kezdődött, melyet az Egyetértés dal- és zeneegylet nyitott meg, ezután következtek a honvéd egylet tagjai, a még élő 13 öreg honvéd egyenruhában, a 12 tagú szoborbizottság, a városi tanács és tisztikara, a vármegye küldöttségei és tisztikara, az országgyűlési képviselők, az egyházak küldöttségei, a Csokonai-Kör, társadalmi és kulturális egyesületek végül a dalegyletek. Az ünnepségre az Emlékkertben került sor 10 órakor, a Komlóssy Artur polgármester helyettes megnyitója után dr. Bakonyi Samu országgyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet, dr. Benedek János országgyűlési képviselő saját versét szavalta el. Ezután a szoborbizottság elnöke átadta Tóth András alkotását Simonffy Imre polgármesternek. Ez az ünnepség történeti személyiségekhez nem kötődött, ezért semleges színezete lehetővé tette a hivatalos városi 11 Debreceni Újság július Augusztusban is jelen volt a Habsburg-ház Debrecen közéletében. Augusztus 18-án - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - Ferenc József király születésnapját ünnepelte a hivatalos város. Debrecen augusztus A 100. évforduló alkalmából egyetlen országos jellegű fellépése volt Debrecennek, pontosabban főiskolásainak - Kossuth Lajos érdemeinek törvénybeiktatását sürgető memorandum elkészítése és megküldése a képviselőháznak. A teljes szöveget mivel tudomásunk szerint egyetlen kiadványban sem jelent meg a függelékben közöljük.

6 162 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben és megyei jelenlétet, bár a Debrecen megjegyezte...a szabadságszobor leleplezési ünnepén hányan, de hányan maradtak el, pedig pártszínezet nélküli volt 13 A hivatalos politika egyre erőteljesebb jelenlétére panaszkodott a Debrecen című újság szerkesztője szóvá téve, hogy munkájához a várostól nem kap megfelelő támogatást Debrecenben már rendszerré vált szokás a sajtó mellőzése... Az előkészületi időszak váratlan eseménye volt, hogy a Nagybizottság önhatalmúlag megváltoztatta a helyi ünnepség időpontját szeptember 19-ről szeptember 17-re. Az okokról a lakosság nem kapott tájékoztatást. A sokakban felmerülő kérdésnek adott hangot Szinay Gyula, aki a Debrecenben augusztus 25-én megjelent nyílt levelében felvilágosítást kért Komlóssy Arthúrtól, a Nagybizottság elnökétől az eredeti időpont megváltoztatásának okairól, illetve kérte az eredeti időpont visszaállítását. Komlóssy Arthúr másnap Válasz Szinay Gyula úr nyílt levelére közre adta válaszát a Debrecenben, amelynek lényege a következő: a főváros a Kossuth mauzóleum alapkőletételének ünnepélyes aktusára meghívta Debrecen város törvényhatóságát, az eseményt szeptember 19-re tűzték ki; mert a város és a vármegye országgyűlési képviselőinek a fővárosi ünnepségen jelen kell lenni; a 13 debreceni öreg honvéd részt akar venni a fővárosi ünnepségen is. 14 Az előkészületek fontos műhelyei voltak az albizottságok. Augusztus 27-én a kivilágítási albizottság tartott ülést a városháza nagytermében a szeptember 15-i kivilágítás részletes programjának megbeszélése céljából. Az ülésen résztvettek: Körner Adolf elnök, Podolszky Béla máv, műhelyfelügyelő, Magoss György tb. főügyész, Publik Ernő, Nagy Sándor, dr. Koncz Ákos, Horky Lajos, K. Tóth Sámuel, Dávidházy Kálmán, Prohner Géza, Gyöngyössy Viktor, Biczó Gyula, Szathmáry Zoltán, Szentmiklósi József, Sípos Béla, Loránt /Lőw/ József. A kivilágítás a határtüzek gyújtásával veszi kezdetét: a Basahalmon, a Nagy Sándor halmon, a Mikepércs melletti úton, a Pallagon és a Hortobágyon két helyen vegyi szerekből. A tüzeket a mezőőrök gondozzák. A város belterületének kivilágítására Konci Ákos által fogalmazott lelkes felhívásban kéri fel a közönséget a bizottság. A középületek, mint a városháza, megyeháza és a színház gáz- és villany transzparentekkel lesz kivilágítva. A színházat Gyöngyössy Viktor műszaki felügyelő tervei alapján világítják ki. Nagyon szép a városháza kivilágításának terve, amelyet szintén Gyöngyössy Viktor készített és Dörner Adolf elnök mutatott be: a homlokzat gáztranszparentekkel lesz megrakva. Középen lesz az ország és a város címere alatta ez a két szám: A város háza előtt római és görög gyertyák lesznek felállítva. Az összes gázlámpák és kandaláberek nemzeti színű lobogókkal lesznek feldíszítve. Valamennyi teljes láng- 13 Debrecen nemzeti ünnepe címmel a Debreceni Újság közölt részletes beszámolót a debreceni csata évfordulójáról. Debreceni Újság augusztus 2. A Debrecen megjegyzése Nemzeti ünnepet ülünk a nemzet, a község hivatalos vezetőinek a távollétével... a szabadságszobor leleplezési ünnepén hányan, de hányan maradtak el, pedig párt színezet nélküli volt... Debrecen szeptember A levélváltás és az azt követő igény az érvek ütköztetésére hiszen Komlóssy észrevételei nem kaptak nyilvánosságot, nem beszélve arról, hogy Komlóssy elutasította a nyílt levélváltást egyértelműen feltárták a város közéletében feszülő ellentéteket. A kortörténeti szempontból figyelemre méltó levélváltás anyagát teljes terjedelemben közöljük a függelékben. Debrecen augusztus 25, 26.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 163 gal fog égni a kivilágítás kezdetétől esti 7 órától. A kivilágítás legimpozánsabb része a lampionos menet lesz. A menet a városházától indul el és a vasúti indóházig megy. Innen visszafordulva a Varga-, Batthányi- és Kossuth utcán a városháza elé tér vissza a menet. A menetben való részvételre az összes debreceni egyesület és társulat felkérést kapott. A menetet a 13 öreg honvéd vezeti, őket követik a zászlók alatt felvonulók. A lampionos menet élén halad a lampionos bizottság Podolszky Béla, Boczán Elemér dr., Tóth Mihály, Publik Ernő, Than Gyula, Szentmiklóssy József, Szatmáry Zoltán, Székely Imre, Tóth Kálmán, Koncz Ákos, Kozma László, dr. Szalay Béla, Mácsay László, dr. Magoss György, dr. Varga Lajos, Nagy Sándor, Somossy László, Sesztina Jenő, Dávidházy Kálmán, Bíró Gyula, Blaskovits Mihály, Horváth János, Zoltai Lajos, Fronher Géza, Garda Dezső, Görömbey Péter, Vetéssy Béla, Hauer Bertalan, Kovács Kálmán, Pavlitza János, Móricz Pál, Lóránt /Lőw/ József és Csurka István. A bizottság elnöksége az egyesületeket és a Kollégium ifjúságát átiratban kérte fel a lampionos menetben való részvételre. 15 Szokás volt ebben az időben, hogy a törvényhatóságok az általuk fontosnak vélt ügyekre-eseményekre egymás figyelmét felhívták és követésre szólítottak fel. Szeptember 6-án szeged polgármesterétől érkezett átirat amelyben közölte, hogy a városban a táblai és törvényszéki elnökök szeptember 19-én tárgyalást nem tartanak, mivel ez a nap nemzeti ünnep. Szeged város közönségének közgyűlésileg elrendelt közünnepe. A polgármester felhívta Debrecent a példa követésére. A Debrecen szerkesztője megjegyezte Mi hisszük, hogy Debrecenben hasonló felszólításra nem lesz szükség. 16 A Debrecen c. újság szeptember 13-án közölte az ünnepség programját: Emlékezetünk ünnepe legyen komoly, fenséges és magasztos... Legyen ez ünnep a hazaszeretet fényes ünnepe s teljesen méltó ahhoz a halhatatlan névhez, melyről elmondhatjuk, hogy semmi sem hiányzik az Ő dicsőségéből, csak Ő hiányzik a miénkből szeptember 16, kedd az ünnepség előestje: ESTE 7 ÓRAKOR: 1. A fellobogózott város belterületének kivilágítása. 2. A város határában örömtüzek gyújtása. 3. A lampionos menet zenekaros kíséretben a Kollégiumtól elindulva a Piacz-, Hunyadi utcán át a Petőfi térre, onnét a Deák Ferenc, Piacz utcán át a város székháza elé vonul, ahol a dalárdák éneklik a Hymnuszt, Szózatot és Tavasz elmúlt, a rózsáknak. című dalt. /Gyülekezés este 6 órakor a Kollégium udvarán/ szeptember hó 17 - én az ünnepély napján I. Délelőtt: Reggel 8 órakor: Az összes felekezetek templomaiban hálaadó istentiszteletek, melyeken a város törvényhatósága kiküldöttek által képviselteti magát. 3/4 9 órakor: Gyülekezése a hatóságoknak, egyleteknek, társulatoknak, rendezőbizottságoknak stb. a város székházánál s innen indulás az ev. Ref. nagytemplomba. 15 A kivilágított Debrecen címmel számolt be a Debrecen című újság a kivilágítási albizottság megbeszéléséről augusztus 28-án. A helyi sajtó beszámolt az Istentiszteletek rendezése, a Bankettrendező és a Népünnepély rendező bizottságok munkájáról is. 16 Debrecen szeptember 6.

8 164 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben 9 órakor Istentisztelet az ev. Ref. Nagytemplomban. 1/2 11 órakor: Díszközgyűlés a városháza nagytermében. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, ünnepi beszéd tartja dr. Bakonyi Samu városi törv. hatósági bizottsági tag. Felolvasása és a díszközgyűlés tudomására hozatala a Kossuth Lajos emlékének megerősítésére vonatkozó közgyűlési határozatoknak. II. Délután: 2 órakor: Gyülekezés a városháza udvarán. 1/4 3 órakor: Indulás az Emlékkertbe, a Szabadság-szobor előtt tartandó ünnepélyre. 1/2 3 órakor: Ünnepély a Szabadság-szobor előtt következő tárgysorozattal: a. Szózat. Éneklik az összes dalegyletek. b. Ünnepi beszéd. Tartja: dr. Varga Lajos. c. Tavasz elmúlt, a rózsáknak. Éneklik az összes dalegyletek. d. Ünnepi szavalat. Tartja: Kincses László hithallgató e. Hymnusz. Éneklik az összes dalegyletek. 3/4 4 órakor: ünnepélyes kivonulás a Nagyerdőre. A kivonulásban részt vesznek a Kossuth-katonák, a tanulóifjúság, továbbá az összes társadalmi egyesületek, a vidéki küldöttségek, két fúvó és négy vonós zenekar, a kerékpáros egyesületek tagjai díszített kerékpárokon. 1/2 6 órakor: Népünnepély a nagyerdőn a következő tárgysorozattal: a. A korcsolyázó téren fonatossor, lacikonyhák, mézeskalácsos sátrak körül tetszés szerinti szórakozás. b. A debreceni torna- és kerékpáros-egyesületi sporttéren a kivonulásban résztvevő kerékpárosok ünnepélyes felvonulása 1/2 5 órakor; a tanuló ifjúság tornaversenye díjkiosztással egybekötve. III. Este: 6 órakor a korcsolyázó téren: 1. Ünnepi sétahangverseny az összes dalegyletek és zenekarok közreműködésével. 2. A tárgysorsjáték kisorsolása az ünnepélyt rendező bizottság által. 7 órakor: 3. Tűzijáték. 8 órakor: 4. Társasvacsora a Dobos-pavillonban, és udvarán. 0 órakor: 5. Táncestély a Dobos pavillonban. A népünnepély alkalmából a Nagyerdőre csakis belépőjegy megváltása után szabad bemenni. Egy belépőjegy ára 20 fillér. A belépőjegyek folyó számmal vannak ellátva s minden eladott jegy a tárgysorsjátékban való részvételre feljogosít. A nyeremények: 1. Kossuth Lajos arcképe 2. Kossuth Lajos mellszobra A sporttéren tartandó ifjúsági tornaverseny megtekintésre külön belépőjegy váltandó. A tűzijáték kényelmes megtekintése céljából a korcsolyázó téren 600 ülőhely áll a közönség rendelkezésére. Egy-egy ülőhely 50 fillér. Ezek a jegyek előre megváltandóak Czeglédy és Polgár fűszerkereskedő urak Piacz u. 16 sz. a., valamint ifj. Gyürky Sándor papírkereskedésben. A társasvacsorára folyó hó 15-én délután 5 óráig lehet a jegyet megváltani Városháza I. emelet sz. alatt és Német András vendéglősnél 2 kor. 40 fillér lefizetése mellett. A táncestélyre belépődíj személyenként 1 korona.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 165 Az ünnepélyre kivonuló közönség különösen felkéretik arra, hogy a kivonulás alkalmával s külön közzé teendő sorrendet szigorúan megtartani a Nagyerdőre szóló belépőjegyét pedig a nagy tolongás elkerülése céljából előre megváltani szíveskedjék. A népünnepély tiszta jövedelme a Debrecenben felállítandó Kossuthszoboralapot illeti. 17 Kulcsár Endre ref. főgimnáziumi tanár megjelentette Kossuth Lajos életrajzát. 18 A készülődést megzavarta a szeptember 13-án a városra rátörő ítéletidő minden elsötétedett, a sűrű fekete felhő orkánszerű vihart hozott széllel-porral, mindenki menekült. A feljegyzések szerint 1863-ban volt hasonló időjárás. 19 A debreceni újságokban szeptember 16-án több méltató cikk jelent meg: Bakonyi Samu Ha ezen a napon a te szíved édes magyar népem csakugyan egybe tudna forrni! Ha ez a nap nemcsak ünnep lenne a magyar nép legdicsőbb fiának, de az ő újjá teremtő lelkének ereje egy nagy elhatározás tüzével gyújtaná fel a szunynyadozó nemzet akaratát... Koncz Ákos...Kossuth Lajos századik születésnapján ünnepeljünk lelkesedéssel, méltóan nagy nevéhez... Legyen ez az ünnep ne csak az Ő emlékének felgyújtása, hanem eszméinek, munkás életének és honszerelmének követése... Rákosi Viktor Magyar... állj meg sietős utadban, töröld le homlokodról a munka verejtékét és vess visszafelé egy pillantást... Magyar! El ne feledd nagyjaidat, kik önfeláldozásukkal a sötétségből a világosságra kivezetek A Debreczeni Újság szeptember 17-én piros-fehér-zöld keretes egész oldalas vezércikkben köszöntötte a nemzet nagy fiát Ne ródd fel azt nekünk, magyar nemzetednek bűnül Kossuth Lajos, hogy ez a nép, születésednek 100. évfordulóján nem az a büszke, boldog, hatalmas nemzet, amelyről a te szivárványos lelked még a számvetés legkeserűbb éráiban is álmodozott Ezen a napon a város díszközgyűlést tartott amelyen beszédet mondott a főispán közgyűlés nem fogja tőlem megtagadni annak a feltevését, hogy a hazafias kegyelet érzelmeinek legalább egy szerény szikrája még egy főispán lelkében is megél... A jelen lévők hatalmas tapssal és éljenzéssel fogadták a főispán tisztelgő szavait. Bakonyi Samu rövid beszéde után Komlóssy Arthúr felolvassa a Kossuth szoborra és arcképre vonatkozó határozatot. 22 A szabadságszobornál dr. Varga Lajos tartott ünnepi beszédet amelyben Kossuth bátorságát méltatta az április 14-i detronizáció kimondásában szeptember 17-én az ipartestület dísztermében került sor a Kossuth kép- és ereklye kiállítás megnyitására. A szervezőket az 1888-as eredménytelen múzeumi alapítási kísérlet is ösztönözte és megerősítette őket abban a hitükben, hogy Debrecenben legyen múzeuma nek, Kossuth Lajosnak. A szervező-gyűjtő munkát Dávidházy Kálmán ismert iparos-gyáros irányította. A díszteremben öt hosszú asztalon helyezték el az értékes tárgyakat üveglappal lefedve. A kiállítás 17 Debreceni Kossuth ünnep. A rendező bizottság felhívása Ezzel a címmel közölte a Debrecen című újság az ünnepség részletes programját szeptember 13-án. 18 Debreczeni Újság szeptember Debreczeni Újság szeptember Debrecen szeptember Debreceni Újság szeptember Debrecen szeptember 18., Debreczeni Újság szeptember Debreczeni Újság szeptember 19.

10 166 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben igen értékes részét képezte a mintegy száz Kossuth arckép kiállítása /olaj festmények hazai és turini helyszínekről/ Nagy tömegű Kossuth bankót is láthattak a látogatók. Külön asztalon sorakoztak eredetiben az államférfi rendeletei. Személyes tárgyaiból is több került bemutatásra, így az íróasztalán elhelyezett gyertyatartók is. A főiskola nagy könyvtárának szabadságharc idejéből való átkölcsönzött anyaga különleges érdeklődésre számított. A kiállítás nyitva tartása alatt is növekedett a Kossuth ereklyék száma, dr. Brasso Arnoux, olasz katonaorvos Kossuth Lajos egyik pipáját küldte el a kiállításra, de mások is a kiállítás rendelkezésére bocsátottak általuk régen őrzött tárgyakat. Az érdeklődők reggel 8-tól este 8-ig látogathatták a kiállítást. A belépődíj felnőtteknek 20, a gyerekeknek 10 fillér volt. A kiállításra folyamatosan érkeztek, nemcsak Debrecenből, hanem az ország különböző pontjairól elsősorban a megyéből. A legérdekesebb látogató minden bizonnnyal Kossuth Ferenc volt, aki szeptember 28-án debreceni népgyűlés szónokaként járt Debrecenben és felkereste édesapja tiszteletére létesített kiállítást. Komlóssy Arthúr főjegyző és Ferenczi Gyula főiskolai tanár kalauzolta a különleges vendéget. Több mint ezer felnőtt és sok iskolás gyerek időzött el a történelmi emlékek között. 24 Szeptember 19 - én a város szokatlanul csendes volt. A város hivatalos ünnepe már megtörtént, de szeptember 19. volt Kossuth Lajos, születésnapja. Koncz Ákos Kossuth Lajos című vezércikke piros-fehér-zöld keretben jelent meg a Debreczeni Újság első oldalán. Ifj. Móricz Pál a Debrecen hasábjain számolt be a város eseményeiről, kiemelve a Kossuth kiállítást. 25 A debreceni tanintézetekben szeptember 20- án került sor az emlékezésre. Szeptember 22-én adta hírül a debreceni sajtó, hogy a kollégiumi diákok emléktáblával kívánják megjelölni az oratóriumban azt a helyet ahol Kossuth Lajos ült a képviselőház ülései során. 26 Az ünnepségre Debrecen polgárai és akik ide látogattak sokáig emlékeztek. A Kossuth iránti tisztelet tovább élt, de neve már nem jelentett riadót mint ben. A 20. század elején a Magyar állami önálltság megteremtése a magyar politika és Bécs alkujának tárgya maradt. 24 Debreczeni Újság szeptember 18., 29. Kiállítási anyagot küldött még be: Darszon Antal, Demetrovics Pálné és Pongrácz Róza. Kossuth Ferenc látogatásáról a Debrecen számolt be. Debrecen szeptember A szeptember 19-i városi eseményekről beszámolt a Debreczeni Újság szeptember 13, illetve a Debrecen szeptember 20-án. 26 Debrecen szeptember 22.

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 (Monokól-Torínófá) Az ősrégi nemesi (udvardi és kossuti vagy kossutfalvi) de már vagyontalan családból származó Kossuth László és tytlingi Weber Karolina fiaként született 1802

Részletesebben

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897. ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

DEBRECENI DfSZPOLGAROK

DEBRECENI DfSZPOLGAROK DEBRECENI DfSZPOLGAROK Gazdag István Díszpolgár az, akit a tisztelet és hála jeléül valamely város vagy község tiszteletbeli polgárává választanak. l A díszpolgári címet a város vezetőinek, vezető ~testülete~inek,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja 2001. március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK Tartalom LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK ÓDOR IMRE: A tékozló másodhegedűs Batthyány Kázmér gróf pályaképéhez... KERESZTES CSABA: A Nemzeti (Legitimista) Néppárt szervezeti felépítése és működése 1933-1937-ben...

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR. Választásra várva Interjú Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselővel

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR. Választásra várva Interjú Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselővel SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR Választásra várva Interjú Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselővel Elnök úr! Friss hír, hogy a baloldalon megszületett

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Páncélosok a Kárpátokban

Páncélosok a Kárpátokban XV. évfolyam 1 2. szám Páncélosok a Kárpátokban GALLÓ KRISZTIÁN ÍRÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS MAGYAR PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉRŐL LAPSZÁMUNK 49 57. OLDALÁN OLVASHATÓ 2003/XV. 1 2. Rónyai László NÉPI

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben