KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 157 KOSSUTH LAJOS SZÜLTÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA DEBRECENBEN GAZDAG ISTVÁN A20. századba lépő Debrecen megtartva agrárjellegét, érzékelhetően előre lépett a gazdaságban, a közigazgatás területén és felgyorsult az urbanizációs folyamata is. A politikai élet fontos eseménye zajlott le 1901-ben az országgyűlési választáson az ellenzék kedvező pozícióba lekerült. A főispán és a polgármester körül kialakult csoportok amelyek évtizedeken át rátelepedtek a megyére és a városra bomladozni kezdtek. Ilyen körülmények között került sor Debrecenben, 1902-ben Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára. A szabadságharc leverését követően, Bécs politikájának megfelelően a kormányzati szervek, a közigazgatás a szabadságharc, Kossuth kirekesztésére törekedett a nyilvánosság fórumairól eredménytelenül. Dolgozatomban meg kísérlem bemutatni, hogyan élt Kossuth emléke a 100. évforduló idején Debrecen lakosságának tudatában a 20. század elején. A politikus emigrációs tevékenységéről már 1850 júniusától érkeztek hírek az országba. A városok, megyék de elsősorban Pest életében megjelentek az első Habsburgellenes szervezkedések, megmozdulások szeptemberében Kossuth Lajos amerikai és angol útjára került sor, amelyről a külföldi sajtó tudósítása révén szerzett tudomást az ország politikus közvéleménye. A külföldi, fővárosi sajtó mellett a helyi újságokban, így a debreceni lapokban is késéssel ugyan de megjelentek hírek Kossuthról. A Hortobágy című lap 1862 májusában hírt adott Kossuth leányának, Vilmának a haláláról, 1865-ben feleségének elhunytáról jelentek meg írások. 1 1 Az önkényuralom a sajtóban is szigorú rendszabályokat foganatosított, igaz 1851-ben császári rendelet mondta ki a sajtószabadságot ugyanakkor bevezette a megintési rendszert, ami lehetővé tette a hatóság számára bármely lap betiltását 3 hónapra. Az október 20-án kiadott októberi diploma a közélet megélénküléséhez vezetett. Ilyen körülmények között kezdte meg működését a Debreceni Színügy Egylet kiadásában a Hortobágy című hetilap. Szerkesztője a bevezetőben írta Szomorú tapasztalás, megannyi visszariasztó élő példa, mely hangosan kiabálja felénk: ne szerkessz lapot Debreczenben! És mi mégis lapot szerkesztünk Debreczenben. A Hortobágy között jelent meg folyamatosan. Kossuth Lajos családjáról megjelent hírek: május 9, júl i u s 9, szeptember 17, október 8.

2 158 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben A kiegyezés következtében a történeti Magyarország integritásának illúzióját dédelgető magyar politikai közvélemény ennek részeként a debreceni elit eltávolodott Kossuth eszméitől, személyiségétől és elkötelezte magát 1867 mellett: A 48-as elveket oda lehetne már tenni mellé, ti. a Kossuth bankók mellé. 2 Kossuth népszerűsége politikai elgondolásainak irrealitása ellenére nem csökkent a társadalom közép és alsó rétegeiben, a diákok körében, az ellenzéki politikusok elfogadtatásuk érdekében szívesen hivatkoztak Kossuthra. Az 1869 szeptemberében Turinba utazó kis debreceni csoportot Bánky István, Gálocsy Gusztáv, Kövesdi János, Káposztás János, Rácz Miklós, Vértessy Lajos és hozzájuk csatlakozott Basa Bálint gömöri lelkész vajon milyen szándékok vezethették e fárasztó útra? A Kossuth iránti tisztelet, a Bécs iránti fenntartások hangoztatása, szolidaritás a hazájából száműzött ember mellett, vagy Kossuth emigrációban kifejtett folyamatos politikai tevékenységének elismerése? 3 A Debrecen újság 1872-ben közölte a Republiqe Francaiseban megjelent Kossuthtal készített interjút. A francia újságíró a magyar ügyről beszélgetett, Kossuthtal kijelentette Még mindig száműzetésben vagyok, de mégis azt hiszem, hogy az osztrák kormányt nem nyugtalanítaná, ha hazámba visszatérnék. Megmásíthatatlan elhatározásom azonban, hogy nem lépek addig magyar földre, míg ott Lotharingen ház uralkodik. Meg fogok halni valószínűleg a nélkül, hogy hazámat szabadnak lássam. 4 Még ez évben olvashatták a debreceniek Kossuthnak Irinyi Dánielhez és a hódmezővásárhelyi választási bizottság elnökéhez írt levelét. 5 Kossuth Lajos születésének 80. évfordulója alkalmából Debrecen város polgármestere levélben köszöntötte a képviselőtestület nevében az idős politikust. 6 A 90. születésnapot, 1892-ben a korábbiaktól eltérően az ország szélesebb nyilvánossága ünnepelte. Budapest törvényhatósági közgyűlése Kossuth Lajost a főváros díszpolgárává avatta. A debreceni ünnepség szervezői feladatát a város rangos egyesületei: a Csokonai-kör, a Dalegylet és a Tornaegylet vállalták. Ezzel a város közéletének számos ismert egyénisége közreműködést vállalt az egyre több lakost mozgósító program megvalósításában. A megye több helyiségében került sor ünnepség megszervezésére. A születésnapok mellett a szabadságharcra való emlékezések is alkalmat teremtettek a Kossuth Lajos iránti tisztelet adásra. Debrecen városa 1898-ban, az 50. évforduló alkalmából tárgyalásokba bocsátkozott gr. Kreith Béla budapesti lakossal, hogy a tulajdonában lévő Kossuth és a szabadságharc múzeumát átengedi megfelelő összeg ellenében Debrecennek. 7 Természetesen az udvar igyekezett a Kossuth emlékeit ápoló és őrző törekvéseket gyengíteni. Az év elején kísérletet tett arra, hogy március 15-ét április 11-e hivatalos ünnepé nyilvánításával elhalványítsa a kísérlet eredménytelen maradt. Nem véletlen az sem, hogy ebben az évben került 2 Debreczeni ellenőr április Debreczen szeptember Debreczen 1872.május 1 4. Külföldi újságokból való hírátvételre több ízben sor került. 5 Debreczen május Debreczen május Debrecen város tanácsa március 28-án tárgyalt gr. Keith Béla ajánlatáról a Budapesten levő Kossuth és szabadságharc múzeumát hajlamadó Debrecennek átengedni. A tanács széleskörű megbeszélést kíván ez ügyben összehívni április elején. Átvétel esetén az árat a házipénztár hátralékos követeléseiből kívánja fedezni, elhelyezni pedig a Kis-ujutcai bérpalotában kívánja megoldani. E lépéssel a tanács megveti az alapját a városi múzeumnak is. Debrecen március 29.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 159 forgalomba Zimándy Ignác és Zelenyák János nevű plébánosok könyve, amelyben Kossuth Lajost gyalázták. A Debrecen című újság részletesen beszámolt az eseményről és közölte Debrecen város tíz képviselőjének a városi közgyűlés elé terjesztett indítványát Kossuth Lajosra méltán büszke minden magyar szív. Kossuth Lajos nemtelen rágalmazása és meggyalázása egy nemzetünk meggyalázásával s az a modor, mellyel még sírban nyugvó anya emlékét is gyalázat sarával igyekszik bemocskolni, két merénylő a politikai fanatizmus és elvetemültség oly jelensége, mely békés politikai küzdelmekben ép oly szokatlan mint jogtalan. Indítványozzuk ennélfogva: mondja ki a közgyűlés, hogy azon hazafiatlan merénylet fölött, melyek Zimándy Ignác és Zelenyáh János nevű plébánosok Kossuth Lajos hazánk hallhatatlan érdemű és szeplőtelen jellemű nagy fiának emlékezetét beszennyezi s ezáltal a magyar nép hálás tiszteletéből kirekeszteni törekedtek s az ezen gonosztevő célzattal irott szennyművet nemcsak külföldön terjesztik nemzetünk gyalázatára, hanem újabban a magát néppártnak nevező politikai frakció egyik hivatalos közlönye, Lepsényi Miklós szerkesztő felhívása szerint ingyen osztogatja olvasói között. Debrecen sz. kir. város közönsége megbotránkozásának ad kifejezést és nevezett merénylőket és bűntársaikat minden becsületes magyar honpolgár megvetésére méltónak ítéli: s egyben hasonló nyilatkozat tételére felhívja átiratilag az összes törvényhatóságokat. 8 Kossuth Lajos születésének századik évfordulója minden korábbi ünnepségnél tartalmasabb volt és ami külön figyelmet érdemel, hogy 1902-ben nagy számú olyan eseményre, programra és megnyilvánulásra került sor, amely szorosan kötődött Kossuth Lajos személyéhez, életútjához találóan nevezte az egyik debreceni újságíró az 1902-es esztendőt Kossuth évének. Kossuth százéves születésnapján Debrecennek nincs szobra Az évfordulóra készülve több ízben és teljesen jogosan vetődött fel, hogy az országban, de a megye több helyiségében is már felállították Kossuth szobrát, de Debrecenben ahol 1849-ben több hónapon át Kossuth vezetésével dolgozott a kormány, működött az országgyűlés nem került sor a szobor felállítására. Ez a tény minősítette a város vezetőinek, elitjének, a politikai pártoknak, de a szoboralap lakossági összegyűjtésének kudarca a lakosságnak Kossuth való viszonyát. A Debrecen című újság 1902 augusztus végén, magát meg nevezni nem akaró szerzőtől közölt cikkel Várjunk-é 10 évig Kossuth szobrával a témát ismét napirendre tűzte. A Kossuth-ünnepet rendező bizottság javasolta a városi közgyűlésnek, hogy 10 évig, évente ezer koronát rakjon félre a város és ez összegből hozzávéve a gyűjtés folytán begyűlt koronát hatalmas, Kossuth emlékéhez s a város lakóinak Kossuth iránti szeretetéhez méltó szobrot emelhetünk 10 év múlva. A szerző cikkének bevezetőjében érinti a lakossági gyűjtés kudarcát, siralmas megfeneklését de úgy vélte, hogy nem annyira a lakosság áldozatkészsége hiányzott. Talán inkább a város vezetőinek Kossuth emlékétől való iszonyodása bénította meg a gyűjtés sikeres előhaladását. Az előterjesztésről a következőt írta 8 A cikk Kossuth gyalázói és debreceni képviselők indítványa a városi közgyűlésre címmel jelent meg a Debrecen című újság május 24-i számában.

4 160 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben végtelenül szerencsétlen gondolatnak tartom, hogy Kossuth apánk szobrának felállítását, újabb 10 teljes, hosszú esztendővel elodázzuk! Hogyan? Hát nem volt elég a várakozás! Még újabb tíz évig ott akarják hagyni a legmagyarabb város felett azt a fekete gyalázatot, hogy nem képes, vagy nem mer Kossuth-szobrot emelni? Ez képtelenség! Ez lehetetlenség! Debrecent talán csak nem tartja vissza a talpnyaló meghunnyászkodás...emeljük fel a Kossuth szobrot késedelem nélkül a lehető legrövidebb idő alatt. 9 Elégeljük meg átkos szunnyadásunk Március elején egy magát megnevezni szintén nem akaró polgár a Debrecen című újság szerkesztőjének segítségét kérte a debreceni Kossuth-kör megalakításához Legyen ez a kör olyan, melynek lépcsőjét átléphesse méltóságos, nagyságos, tekintetes, nemzetes és paraszt Legyen ez a kör minden izében olyan, mely egyes hazafias körök példájára nevéhez méltóan lobogtassa a Kossuth édesapánk emlékére varrott háromszínű zászlót...halála évfordulójakor nyilvános gyászünnepélyt tartson: felolvasásokkal, összejövetelekkel tartsa ébren, úrban, parasztban az illő kegyeletet, hogy a város legtudatlanabb gyermeke is könyv nélkül citálja: Kossuth apánk mikor és hol született, mit áldozott mi értünk, mikor halt meg, mikor temették el. Szóval elégeljük meg átkos szunnyadásunk. Vajha testet öltene az eszme, s a Csokonai, Petőfi körök mellé megszületne a Kossuth-kör is. Figyelemre méltó a szerző záró gondolata Szívből óhajtom, hogy városunkban kettő se akadjon, ki ezt a függetlenségi párt kötelességének tudja be. Ezen kérdés megoldása általános. Szabadságharcunkban úr és paraszt egymás mellett küzdött ezt tartsuk szem előtt. A szerkesztő megjegyzése...a polgártárs terve szép ábrándnál több aligha lesz, mert a debreceni széthúzó elemek nem fognak még egy Kossuth Körben sem egyesülni június 13-án Varga Lajos dr. bizottsági tag és negyven társa a városi tanács ülésén indítványozta, hogy Debrecen városa hivatalosan is ünnepelje meg Kossuth Lajos születésnapjának 100. évfordulóját. Tíz nappal később a tanács foglalkozott a beadvánnyal, majd pártolólag a közgyűlés elé terjesztette az indítványt, amely bizottságot küldött ki a szervező munka megindítására. Komlóssy Arthúr főjegyző, polgármester helyettes vezetésével létrejött az un. Nagybizottság, majd megalakultak a különböző operatív bizottságok. A Debrecen július 22-én felhívta a lakosság figyelmét, hogy a bizottságokat az elmúlt egy hónap alatt a polgármester össze sem hívta. Az évfordulóra való készülődés közepette érkezett a hír, József királyi főherceg Debrecenbe érkezik az itt állomásozó katonai alakulatok 9 A Kossuth szobor felállításának gondolata, Kossuth halálát követően 1894 áprilisában vetődött fel. A szoborügy megosztotta a debrecenieket. A jogi és pénzügyi bizottság ülésén Bakonyi Samu kifejtette, hogy a szobor megalkotásához megfelelő idő kell, egy év alatt nem lehet művészi módon elkészíteni, a 10 év alatti tőke gyűjtés az ő javaslata volt. Kovács József bizottsági tag kijelentette Az a lelkesedés amely ilyen alapon 10 évre elodáz nem lelkesedés egy félévi támogatással ért egyet, Ábrahám László hasonló véleményen volt. A bizottság Bakonyi véleményét fogadta el. Debrecen augusztus 21,23, Legyen nekünk is egy otthonunk, hol úgy a debreczeni, mint más vidékre való, kezében levett kalappal, lelkében, szívében azon édes malaszt nyújtó érzéssel áldozzon a kegyelet oltárán, mely őt felemeli ahhoz, ki értünk született... Kossuth-kör Debreczenben /Levél a szerkesztőhöz/...sz...helybeli lakos. Debrecen, március 4.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 161 megszemlélésére. A Debreceni Újság hódoló írásaiból tudjuk, hogy a magas vendég július 9-én érkezett, az éjszakát szalonkocsijában a pályaudvaron töltötte A kocsit más vágányra helyeztette át az állomásfőnök, hol nem zavarja senki a főherceg álmát. Mert így is kell ennek lenni. A legmagyarabb Józsefnek álmait ne háborgassa semmi, senki Az év kiemelkedő eseményének színhelye volt 1902 július elején Kassa, szereplői pedig az országos diákgyűlés résztvevői, de elsősorban a debreceni főiskolás küldöttek. Az országos diákgyűlés a debreceni főiskolásokat, elsősorban Nagy Sándor joghallgatót azzal a megtisztelő feladattal bízta meg, hogy az ország ifjúsága nevében készített előterjesztésben kérje fel a képviselőházat Kossuth Lajos emlékezetének és érdemeinek törvénybe iktatására: a magyar nemzet törvényhozásától, mind a mai napig nem kapta meg azt az elismerést, amit emlékének megbecsülése számára múlhatatlanul megkövetel. Az eredeti elképzelés szerint a memorandumot az országgyűlés elnöksége már a jövő ülésszak elején tehát még az évforduló előtt a ház elé terjeszttette volna. Az országgyűlés váratlan, gyors berekesztése azonban megakadályozta, hogy az országos diákgyűlés felterjessze az emlékiratot, így azt csak az október elején összeülő képviselőház tárgyalhatta meg. 12 Nemcsak a szervezetek, egyesületek, a városi tanács által létrehozott bizottságok, az egyházak, a főiskola hanem az átlag debreceni is részt kívánt venni az ünnepség előkészítésében és a sajtó ezt a tevékenységet becsülettel szolgálta: a Debrecen által közölt javaslat ideje lenne a szabadságsarc leverését követően lefestett Szabadságtér utcatáblát, végre 100 év után eredetiben visszaállítani, többen felvetették, hogy a város egyik kertjét el kell nevezni Kossuth-kertnek, viselni kellene a Kossuth kalapot, a Széchenyi serleg mintájára Kossuth serleget kell készíttetni Tóth András szobrásszal és így tovább. A város első emberének, a polgármesternek az ünnepséggel kapcsolatos személyes szereplésével, megnyilatkozásaival az év során nem találkozhattunk. Az előkészítés legkritikusabb időszakában augusztus közepétől Debrecen város polgármestere egy hónapos szabadságra utazott Olaszországba. A Kossuth évforduló főpróbájának is tekinthető az augusztus 2-án tartott debreceni szabadságszobor avatása. Az egész napos ünnepség felvonulással kezdődött, melyet az Egyetértés dal- és zeneegylet nyitott meg, ezután következtek a honvéd egylet tagjai, a még élő 13 öreg honvéd egyenruhában, a 12 tagú szoborbizottság, a városi tanács és tisztikara, a vármegye küldöttségei és tisztikara, az országgyűlési képviselők, az egyházak küldöttségei, a Csokonai-Kör, társadalmi és kulturális egyesületek végül a dalegyletek. Az ünnepségre az Emlékkertben került sor 10 órakor, a Komlóssy Artur polgármester helyettes megnyitója után dr. Bakonyi Samu országgyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet, dr. Benedek János országgyűlési képviselő saját versét szavalta el. Ezután a szoborbizottság elnöke átadta Tóth András alkotását Simonffy Imre polgármesternek. Ez az ünnepség történeti személyiségekhez nem kötődött, ezért semleges színezete lehetővé tette a hivatalos városi 11 Debreceni Újság július Augusztusban is jelen volt a Habsburg-ház Debrecen közéletében. Augusztus 18-án - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - Ferenc József király születésnapját ünnepelte a hivatalos város. Debrecen augusztus A 100. évforduló alkalmából egyetlen országos jellegű fellépése volt Debrecennek, pontosabban főiskolásainak - Kossuth Lajos érdemeinek törvénybeiktatását sürgető memorandum elkészítése és megküldése a képviselőháznak. A teljes szöveget mivel tudomásunk szerint egyetlen kiadványban sem jelent meg a függelékben közöljük.

6 162 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben és megyei jelenlétet, bár a Debrecen megjegyezte...a szabadságszobor leleplezési ünnepén hányan, de hányan maradtak el, pedig pártszínezet nélküli volt 13 A hivatalos politika egyre erőteljesebb jelenlétére panaszkodott a Debrecen című újság szerkesztője szóvá téve, hogy munkájához a várostól nem kap megfelelő támogatást Debrecenben már rendszerré vált szokás a sajtó mellőzése... Az előkészületi időszak váratlan eseménye volt, hogy a Nagybizottság önhatalmúlag megváltoztatta a helyi ünnepség időpontját szeptember 19-ről szeptember 17-re. Az okokról a lakosság nem kapott tájékoztatást. A sokakban felmerülő kérdésnek adott hangot Szinay Gyula, aki a Debrecenben augusztus 25-én megjelent nyílt levelében felvilágosítást kért Komlóssy Arthúrtól, a Nagybizottság elnökétől az eredeti időpont megváltoztatásának okairól, illetve kérte az eredeti időpont visszaállítását. Komlóssy Arthúr másnap Válasz Szinay Gyula úr nyílt levelére közre adta válaszát a Debrecenben, amelynek lényege a következő: a főváros a Kossuth mauzóleum alapkőletételének ünnepélyes aktusára meghívta Debrecen város törvényhatóságát, az eseményt szeptember 19-re tűzték ki; mert a város és a vármegye országgyűlési képviselőinek a fővárosi ünnepségen jelen kell lenni; a 13 debreceni öreg honvéd részt akar venni a fővárosi ünnepségen is. 14 Az előkészületek fontos műhelyei voltak az albizottságok. Augusztus 27-én a kivilágítási albizottság tartott ülést a városháza nagytermében a szeptember 15-i kivilágítás részletes programjának megbeszélése céljából. Az ülésen résztvettek: Körner Adolf elnök, Podolszky Béla máv, műhelyfelügyelő, Magoss György tb. főügyész, Publik Ernő, Nagy Sándor, dr. Koncz Ákos, Horky Lajos, K. Tóth Sámuel, Dávidházy Kálmán, Prohner Géza, Gyöngyössy Viktor, Biczó Gyula, Szathmáry Zoltán, Szentmiklósi József, Sípos Béla, Loránt /Lőw/ József. A kivilágítás a határtüzek gyújtásával veszi kezdetét: a Basahalmon, a Nagy Sándor halmon, a Mikepércs melletti úton, a Pallagon és a Hortobágyon két helyen vegyi szerekből. A tüzeket a mezőőrök gondozzák. A város belterületének kivilágítására Konci Ákos által fogalmazott lelkes felhívásban kéri fel a közönséget a bizottság. A középületek, mint a városháza, megyeháza és a színház gáz- és villany transzparentekkel lesz kivilágítva. A színházat Gyöngyössy Viktor műszaki felügyelő tervei alapján világítják ki. Nagyon szép a városháza kivilágításának terve, amelyet szintén Gyöngyössy Viktor készített és Dörner Adolf elnök mutatott be: a homlokzat gáztranszparentekkel lesz megrakva. Középen lesz az ország és a város címere alatta ez a két szám: A város háza előtt római és görög gyertyák lesznek felállítva. Az összes gázlámpák és kandaláberek nemzeti színű lobogókkal lesznek feldíszítve. Valamennyi teljes láng- 13 Debrecen nemzeti ünnepe címmel a Debreceni Újság közölt részletes beszámolót a debreceni csata évfordulójáról. Debreceni Újság augusztus 2. A Debrecen megjegyzése Nemzeti ünnepet ülünk a nemzet, a község hivatalos vezetőinek a távollétével... a szabadságszobor leleplezési ünnepén hányan, de hányan maradtak el, pedig párt színezet nélküli volt... Debrecen szeptember A levélváltás és az azt követő igény az érvek ütköztetésére hiszen Komlóssy észrevételei nem kaptak nyilvánosságot, nem beszélve arról, hogy Komlóssy elutasította a nyílt levélváltást egyértelműen feltárták a város közéletében feszülő ellentéteket. A kortörténeti szempontból figyelemre méltó levélváltás anyagát teljes terjedelemben közöljük a függelékben. Debrecen augusztus 25, 26.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 163 gal fog égni a kivilágítás kezdetétől esti 7 órától. A kivilágítás legimpozánsabb része a lampionos menet lesz. A menet a városházától indul el és a vasúti indóházig megy. Innen visszafordulva a Varga-, Batthányi- és Kossuth utcán a városháza elé tér vissza a menet. A menetben való részvételre az összes debreceni egyesület és társulat felkérést kapott. A menetet a 13 öreg honvéd vezeti, őket követik a zászlók alatt felvonulók. A lampionos menet élén halad a lampionos bizottság Podolszky Béla, Boczán Elemér dr., Tóth Mihály, Publik Ernő, Than Gyula, Szentmiklóssy József, Szatmáry Zoltán, Székely Imre, Tóth Kálmán, Koncz Ákos, Kozma László, dr. Szalay Béla, Mácsay László, dr. Magoss György, dr. Varga Lajos, Nagy Sándor, Somossy László, Sesztina Jenő, Dávidházy Kálmán, Bíró Gyula, Blaskovits Mihály, Horváth János, Zoltai Lajos, Fronher Géza, Garda Dezső, Görömbey Péter, Vetéssy Béla, Hauer Bertalan, Kovács Kálmán, Pavlitza János, Móricz Pál, Lóránt /Lőw/ József és Csurka István. A bizottság elnöksége az egyesületeket és a Kollégium ifjúságát átiratban kérte fel a lampionos menetben való részvételre. 15 Szokás volt ebben az időben, hogy a törvényhatóságok az általuk fontosnak vélt ügyekre-eseményekre egymás figyelmét felhívták és követésre szólítottak fel. Szeptember 6-án szeged polgármesterétől érkezett átirat amelyben közölte, hogy a városban a táblai és törvényszéki elnökök szeptember 19-én tárgyalást nem tartanak, mivel ez a nap nemzeti ünnep. Szeged város közönségének közgyűlésileg elrendelt közünnepe. A polgármester felhívta Debrecent a példa követésére. A Debrecen szerkesztője megjegyezte Mi hisszük, hogy Debrecenben hasonló felszólításra nem lesz szükség. 16 A Debrecen c. újság szeptember 13-án közölte az ünnepség programját: Emlékezetünk ünnepe legyen komoly, fenséges és magasztos... Legyen ez ünnep a hazaszeretet fényes ünnepe s teljesen méltó ahhoz a halhatatlan névhez, melyről elmondhatjuk, hogy semmi sem hiányzik az Ő dicsőségéből, csak Ő hiányzik a miénkből szeptember 16, kedd az ünnepség előestje: ESTE 7 ÓRAKOR: 1. A fellobogózott város belterületének kivilágítása. 2. A város határában örömtüzek gyújtása. 3. A lampionos menet zenekaros kíséretben a Kollégiumtól elindulva a Piacz-, Hunyadi utcán át a Petőfi térre, onnét a Deák Ferenc, Piacz utcán át a város székháza elé vonul, ahol a dalárdák éneklik a Hymnuszt, Szózatot és Tavasz elmúlt, a rózsáknak. című dalt. /Gyülekezés este 6 órakor a Kollégium udvarán/ szeptember hó 17 - én az ünnepély napján I. Délelőtt: Reggel 8 órakor: Az összes felekezetek templomaiban hálaadó istentiszteletek, melyeken a város törvényhatósága kiküldöttek által képviselteti magát. 3/4 9 órakor: Gyülekezése a hatóságoknak, egyleteknek, társulatoknak, rendezőbizottságoknak stb. a város székházánál s innen indulás az ev. Ref. nagytemplomba. 15 A kivilágított Debrecen címmel számolt be a Debrecen című újság a kivilágítási albizottság megbeszéléséről augusztus 28-án. A helyi sajtó beszámolt az Istentiszteletek rendezése, a Bankettrendező és a Népünnepély rendező bizottságok munkájáról is. 16 Debrecen szeptember 6.

8 164 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben 9 órakor Istentisztelet az ev. Ref. Nagytemplomban. 1/2 11 órakor: Díszközgyűlés a városháza nagytermében. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, ünnepi beszéd tartja dr. Bakonyi Samu városi törv. hatósági bizottsági tag. Felolvasása és a díszközgyűlés tudomására hozatala a Kossuth Lajos emlékének megerősítésére vonatkozó közgyűlési határozatoknak. II. Délután: 2 órakor: Gyülekezés a városháza udvarán. 1/4 3 órakor: Indulás az Emlékkertbe, a Szabadság-szobor előtt tartandó ünnepélyre. 1/2 3 órakor: Ünnepély a Szabadság-szobor előtt következő tárgysorozattal: a. Szózat. Éneklik az összes dalegyletek. b. Ünnepi beszéd. Tartja: dr. Varga Lajos. c. Tavasz elmúlt, a rózsáknak. Éneklik az összes dalegyletek. d. Ünnepi szavalat. Tartja: Kincses László hithallgató e. Hymnusz. Éneklik az összes dalegyletek. 3/4 4 órakor: ünnepélyes kivonulás a Nagyerdőre. A kivonulásban részt vesznek a Kossuth-katonák, a tanulóifjúság, továbbá az összes társadalmi egyesületek, a vidéki küldöttségek, két fúvó és négy vonós zenekar, a kerékpáros egyesületek tagjai díszített kerékpárokon. 1/2 6 órakor: Népünnepély a nagyerdőn a következő tárgysorozattal: a. A korcsolyázó téren fonatossor, lacikonyhák, mézeskalácsos sátrak körül tetszés szerinti szórakozás. b. A debreceni torna- és kerékpáros-egyesületi sporttéren a kivonulásban résztvevő kerékpárosok ünnepélyes felvonulása 1/2 5 órakor; a tanuló ifjúság tornaversenye díjkiosztással egybekötve. III. Este: 6 órakor a korcsolyázó téren: 1. Ünnepi sétahangverseny az összes dalegyletek és zenekarok közreműködésével. 2. A tárgysorsjáték kisorsolása az ünnepélyt rendező bizottság által. 7 órakor: 3. Tűzijáték. 8 órakor: 4. Társasvacsora a Dobos-pavillonban, és udvarán. 0 órakor: 5. Táncestély a Dobos pavillonban. A népünnepély alkalmából a Nagyerdőre csakis belépőjegy megváltása után szabad bemenni. Egy belépőjegy ára 20 fillér. A belépőjegyek folyó számmal vannak ellátva s minden eladott jegy a tárgysorsjátékban való részvételre feljogosít. A nyeremények: 1. Kossuth Lajos arcképe 2. Kossuth Lajos mellszobra A sporttéren tartandó ifjúsági tornaverseny megtekintésre külön belépőjegy váltandó. A tűzijáték kényelmes megtekintése céljából a korcsolyázó téren 600 ülőhely áll a közönség rendelkezésére. Egy-egy ülőhely 50 fillér. Ezek a jegyek előre megváltandóak Czeglédy és Polgár fűszerkereskedő urak Piacz u. 16 sz. a., valamint ifj. Gyürky Sándor papírkereskedésben. A társasvacsorára folyó hó 15-én délután 5 óráig lehet a jegyet megváltani Városháza I. emelet sz. alatt és Német András vendéglősnél 2 kor. 40 fillér lefizetése mellett. A táncestélyre belépődíj személyenként 1 korona.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 165 Az ünnepélyre kivonuló közönség különösen felkéretik arra, hogy a kivonulás alkalmával s külön közzé teendő sorrendet szigorúan megtartani a Nagyerdőre szóló belépőjegyét pedig a nagy tolongás elkerülése céljából előre megváltani szíveskedjék. A népünnepély tiszta jövedelme a Debrecenben felállítandó Kossuthszoboralapot illeti. 17 Kulcsár Endre ref. főgimnáziumi tanár megjelentette Kossuth Lajos életrajzát. 18 A készülődést megzavarta a szeptember 13-án a városra rátörő ítéletidő minden elsötétedett, a sűrű fekete felhő orkánszerű vihart hozott széllel-porral, mindenki menekült. A feljegyzések szerint 1863-ban volt hasonló időjárás. 19 A debreceni újságokban szeptember 16-án több méltató cikk jelent meg: Bakonyi Samu Ha ezen a napon a te szíved édes magyar népem csakugyan egybe tudna forrni! Ha ez a nap nemcsak ünnep lenne a magyar nép legdicsőbb fiának, de az ő újjá teremtő lelkének ereje egy nagy elhatározás tüzével gyújtaná fel a szunynyadozó nemzet akaratát... Koncz Ákos...Kossuth Lajos századik születésnapján ünnepeljünk lelkesedéssel, méltóan nagy nevéhez... Legyen ez az ünnep ne csak az Ő emlékének felgyújtása, hanem eszméinek, munkás életének és honszerelmének követése... Rákosi Viktor Magyar... állj meg sietős utadban, töröld le homlokodról a munka verejtékét és vess visszafelé egy pillantást... Magyar! El ne feledd nagyjaidat, kik önfeláldozásukkal a sötétségből a világosságra kivezetek A Debreczeni Újság szeptember 17-én piros-fehér-zöld keretes egész oldalas vezércikkben köszöntötte a nemzet nagy fiát Ne ródd fel azt nekünk, magyar nemzetednek bűnül Kossuth Lajos, hogy ez a nép, születésednek 100. évfordulóján nem az a büszke, boldog, hatalmas nemzet, amelyről a te szivárványos lelked még a számvetés legkeserűbb éráiban is álmodozott Ezen a napon a város díszközgyűlést tartott amelyen beszédet mondott a főispán közgyűlés nem fogja tőlem megtagadni annak a feltevését, hogy a hazafias kegyelet érzelmeinek legalább egy szerény szikrája még egy főispán lelkében is megél... A jelen lévők hatalmas tapssal és éljenzéssel fogadták a főispán tisztelgő szavait. Bakonyi Samu rövid beszéde után Komlóssy Arthúr felolvassa a Kossuth szoborra és arcképre vonatkozó határozatot. 22 A szabadságszobornál dr. Varga Lajos tartott ünnepi beszédet amelyben Kossuth bátorságát méltatta az április 14-i detronizáció kimondásában szeptember 17-én az ipartestület dísztermében került sor a Kossuth kép- és ereklye kiállítás megnyitására. A szervezőket az 1888-as eredménytelen múzeumi alapítási kísérlet is ösztönözte és megerősítette őket abban a hitükben, hogy Debrecenben legyen múzeuma nek, Kossuth Lajosnak. A szervező-gyűjtő munkát Dávidházy Kálmán ismert iparos-gyáros irányította. A díszteremben öt hosszú asztalon helyezték el az értékes tárgyakat üveglappal lefedve. A kiállítás 17 Debreceni Kossuth ünnep. A rendező bizottság felhívása Ezzel a címmel közölte a Debrecen című újság az ünnepség részletes programját szeptember 13-án. 18 Debreczeni Újság szeptember Debreczeni Újság szeptember Debrecen szeptember Debreceni Újság szeptember Debrecen szeptember 18., Debreczeni Újság szeptember Debreczeni Újság szeptember 19.

10 166 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben igen értékes részét képezte a mintegy száz Kossuth arckép kiállítása /olaj festmények hazai és turini helyszínekről/ Nagy tömegű Kossuth bankót is láthattak a látogatók. Külön asztalon sorakoztak eredetiben az államférfi rendeletei. Személyes tárgyaiból is több került bemutatásra, így az íróasztalán elhelyezett gyertyatartók is. A főiskola nagy könyvtárának szabadságharc idejéből való átkölcsönzött anyaga különleges érdeklődésre számított. A kiállítás nyitva tartása alatt is növekedett a Kossuth ereklyék száma, dr. Brasso Arnoux, olasz katonaorvos Kossuth Lajos egyik pipáját küldte el a kiállításra, de mások is a kiállítás rendelkezésére bocsátottak általuk régen őrzött tárgyakat. Az érdeklődők reggel 8-tól este 8-ig látogathatták a kiállítást. A belépődíj felnőtteknek 20, a gyerekeknek 10 fillér volt. A kiállításra folyamatosan érkeztek, nemcsak Debrecenből, hanem az ország különböző pontjairól elsősorban a megyéből. A legérdekesebb látogató minden bizonnnyal Kossuth Ferenc volt, aki szeptember 28-án debreceni népgyűlés szónokaként járt Debrecenben és felkereste édesapja tiszteletére létesített kiállítást. Komlóssy Arthúr főjegyző és Ferenczi Gyula főiskolai tanár kalauzolta a különleges vendéget. Több mint ezer felnőtt és sok iskolás gyerek időzött el a történelmi emlékek között. 24 Szeptember 19 - én a város szokatlanul csendes volt. A város hivatalos ünnepe már megtörtént, de szeptember 19. volt Kossuth Lajos, születésnapja. Koncz Ákos Kossuth Lajos című vezércikke piros-fehér-zöld keretben jelent meg a Debreczeni Újság első oldalán. Ifj. Móricz Pál a Debrecen hasábjain számolt be a város eseményeiről, kiemelve a Kossuth kiállítást. 25 A debreceni tanintézetekben szeptember 20- án került sor az emlékezésre. Szeptember 22-én adta hírül a debreceni sajtó, hogy a kollégiumi diákok emléktáblával kívánják megjelölni az oratóriumban azt a helyet ahol Kossuth Lajos ült a képviselőház ülései során. 26 Az ünnepségre Debrecen polgárai és akik ide látogattak sokáig emlékeztek. A Kossuth iránti tisztelet tovább élt, de neve már nem jelentett riadót mint ben. A 20. század elején a Magyar állami önálltság megteremtése a magyar politika és Bécs alkujának tárgya maradt. 24 Debreczeni Újság szeptember 18., 29. Kiállítási anyagot küldött még be: Darszon Antal, Demetrovics Pálné és Pongrácz Róza. Kossuth Ferenc látogatásáról a Debrecen számolt be. Debrecen szeptember A szeptember 19-i városi eseményekről beszámolt a Debreczeni Újság szeptember 13, illetve a Debrecen szeptember 20-án. 26 Debrecen szeptember 22.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 167 FÜGGELÉK DEBRECENI FŐISKOLÁSOK MEMORANDUMA A MAGYAR KÉPVISELŐ- HÁZHOZ Minden nemzetnek csak akkor van jövője, ha múltját tiszteli. Új nagyok csak a régi dicsők nyomán támadhatnak, szebb, jobb jövő csak a múltnak a jelent megtermékenyítő megbecsüléséből fakadhat. A múlt talajából kisarjadzó jövő tehát megköveteli tőlünk, hogy tiszta lelkesedéssel, a tőlünk kitelhető legnagyobb megbecsüléssel vegyük körül azon legkiválóbb, a magyar névnek örök dicsőséget szerzett férfiainak emlékezetét, akik lángeszükkel, nemes önzetlenségükkel, mérhetetlen haza- és szabadságszeretetükkel, agyuk, lelkük, szívük minden erejét fajunk fölemelésére, sokat veszélyeztetett szabadságunk megvédésére, drága hazánk felvirágoztatására fordították. Mélyen tisztelt országgyűlés! Az isteni gondviselés sok kiváló férfit adott nemzetünknek, de lelkünk azt súgja nekünk, hogy nem volt nagyobb egyik dicső sem Kossuth Lajosnál. Múltba visszatekintő lelkünk előtt az ő fönséges alakja áll fajunk óriásai között legelöl. Kossuth dicsőségét hirdeti minden e hazában. Népünk szívébe kitörölhetetlenül van bevésve szent emlékezete. Róla emlékezünk, édes atyánkról, sivár jelenünknek száz kínja között. Róla jut eszünkbe, hogy a magyar nem veszhet el, hogy ezer veszély dacára is miénk lesz a jövő. És a magyar nemzet törvényhozásától, mind e mai napig nem kapta meg azt az elösmerést, amit emlékének megbecsülése számára múlhatatlanul megkövetel. Ezért az egész magyar ifjúság nevében kérőszóval fordulunk a nemzet országgyűléséhez: adja meg Kossuth Lajos emlékezetének ezt az elösmerést, jegyezze be örök dicsőségű nevét törvényeink közé. Hiszen ő, aki nemes lelkének minden ihletét nemzetére árasztotta, hogy az egyenlőség testvériség hatalmas elveivel, népen millióinak emberi jogait visszaadva eggyé, hatalmas egésszé forassza össze nemzetünket, aki a százados elnyomásból szabadságának megszerzésére talpára állította a magyart, aki végveszéllyel fenyegetett fajunk védelmére fölhívó szózattal seregeket teremtett s az iszonyú zivatarban nemzetünk megvédésének, fönntartásának összes terheit vállain hordotta, aki a szabadság elbukása után, száműzötten is, idegen földön, a távoli hazáért, a leigázott nemzetért való méretetlen gyászban, minden gondolatát, érzelmét, cselekedetét utolsó leheletéig hazájának szentelte, megérdemli nemzetétől azt, hogy az utókor dicső nevét törvényeink aranylapjára jegyezze fel. Születésének ez évben van százados évfordulója. Az egész nemzet osztatlan közvéleménye, egy értelemmel, egy akarattal, egy szívvel-lélekkel követeli Kossuth emlékének, születésének századik évében törvényileg való megdicsőítését. Az országgyűlés nem térhet ki az egész nemzet vágya, kérése, kívánata elől.

12 168 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben Mi, az ifjúság eszményekért lelkesedve, teljes odaadással, a jövő dicsőségébe vetett merész hitünkkel foglalunk ezen ügy mellett állást. Azt akarjuk, hogy az új nemzedék Kossuth Lajosnak a nemzet törvényeiből felé sugárzó dicsőségtől lelkesítve fogjon a reá váró nagy feladatok munkájához. Aggódó várakozással tekintünk a nemzet képviselőinek döntése elé, mert látni akarjuk, hogy a jelen, önmagát becsülve meg, tiszteli-é a múltat és ezzel meg akarja-é a szebb jövőt teremteni? Azért az egész magyar ifjúság nevében mély tisztelettel kérjük: hogy a magyar országgyűlés, a nemzet édes atyának, Kossuth Lajosnak örök dicsőségét törvényeink közzé jegyezze be. A kassai országos diákgyűlés egyhangú határozata által a képviselőházhoz való fölterjesztéssel megbízott debreceni ev. ref. főiskola ifjúsága nevében Fráter Ernő Nagy Sándor Papp Lajos J.S,E, elnöke előterjesztő szénior Debreczeni Újság július 16. NYÍLT LEVÉL KOMLÓSSY ARTHÚR ÚRHOZ A KOSSUTH ÜNNEPET REN- DEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ A világ Megváltójának születése napját, az egész keresztyén világ egy napon a születésének napján ünnepeli. Hogy a magyart a szolgaság földéről kivezérelje, elküldte az Úr a mi megváltónkat Kossuth Lajost. Hálás szívvel készülünk születésének napját a századik évfordulóban megünnepelni. Ez a nap szeptember 19-ike. Úgy olvasom azonban a lapok közléséből, hogy a debreczeni ünnep rendező biz. nem ezt a napot, hanem szeptember 17-ét akarja megünnepelni. És én ezen felette csodálkozom. Nem csak azért mert a históriai dátumokat önkényűleg vagy akár mi módon is megváltoztatni nem lehet, nem csak azért, mert születés napul ünnepeltetni a néppel egy napot amelyen az ünnepeit nem született: egyszerűen lehetetlenség, s az ünneplés értékének levonása; hanem azért is mert azt az ünnepet, amely minden magyarnak ünnepe, magasztossá, megkapóvá, szívetlelket emelővé, bensőségteljessé első sorban is az teszi, ha az nem az ország különböző vidékei tetszése szerint választandó napokon tartott mondvacsinált ünnepségekből fog állni, hanem ha a Magyar Szabadság Apostola születésének napján széles e hazában mindenütt egy azon napon az igazi napon ül ünnepet szívében, lelkében minden magyar. Ennek a napnak, a születés igazi napjának kell ünnepnek lenni kivétel nélkül e haza minden fiánál; ennek kell ünnepnek lenni Debreczen város polgárságánál, hiszen Kossuthoz Debreczennél nagyobb emlék e haza egyetlen városát sem fűzi. Hogy némelyek közülünk a debreczeni meg a budapesti ünnepen is óhajtanának részt venni, s ezért kell itt a legmagyarabb városban mondvacsinált ünnepet rendezni, ez gondolom nem érv, mert a Kossuth ünnep Magyarországnak ünnepe, amelyet semmi mozzanatában egyesek terveihez alakítani akarni azt hiszem senkinek eszébe nem juthat, és mert azzal, ha közülünk némelyek ezt az ünnepet nem Debreczenben, hanem Budapesten ülik meg, sem a bpesti ünnep magasztosabb, sem a debreczeni kevésbé magasztos nem leered. Kérlek tisztelt barátom vegyétek fonto-

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 169 lóra e dolgot és ne akarjátok velünk az igazi helyett más napot ünnepeltetni meg. Pöstyén, aug. 23. tisztelő híved Szinay Gyula. Debrecen augusztus 25. VÁLASZ SZINAY GYULA NYÍLT LEVELÉRE Jobban szerettem volna, ha a debreczeni Kossuth-ünnepélyek főpontja t.i. a megünneplés napja kitűzésének kérdése előbb vetetik fel és nem 14 nappal az elhatározás után, de még helyesebb lett volna ha bárki az érdeklők közül nem nyílt levél alakjában, hanem bizalmas baráti úton kért volna felvilágosítást tőlem, vagy a rendezőbizottság bármely tagjától. Mert az ilyen elkésett s nem vonom kétségbe, hogy teljesen jó akaratból származó, de még is helytelenítő kérdések és indítványok igen alkalmasak a jó egyetértés, a lakosság ünnepi hangulatának s az egész ünnepély rendezésének megzavarására. Már pedig Szinay Gyula barátom bizonyára egyetért velem abban, hogy ezt az ünnep rontó szerepet most ez alkalommal még azok is jobb időre raktározták el, akik pár évvel ezelőtt nyíltan és titokban egyaránt ellentétes állást foglaltak el mindennel szemben, ami a Kossuth-kultusz emelését célozta. Kiáltó példája ennek a debreczeni Kossuth-szobor bizottság kérelmének és a debreczeni szoborra a város részéről az adományozásnak kétízben is közgyűlésileg leszavaztatása. De mert a nyíltlevél tényleg megjelent és éppen a városunk polgárságának zöme által leginkább olvasott lapban, a bizottsági; elhatározásának indoklása és az ünnepély sikere érdekében következőkben válaszolok azon hozzám intézet kérdésre, miért tűztük mi Kossuth Lajos születése 100-dik évfordulójának Debreczenben megünneplését szeptember 17-dikére s miért nem a valódi napra szept. 19-re? 1. Mert Budapest székesfőváros a Kerepesi-úti temetőben a nagy halott hamvai fölé emelendő mauzóleum alapkőletételének ünnepélyes aktusát szept. 19-dikére tűzte ki, arra törvényhatóságunkat is meghívta és városunk nemcsak küldöttség által képviselteti ott magát, de a közönség köréből is számosan óhajtanak résztvenni a kegyeletes ünnepen. 2. Mert városunknak két, Hajdú vármegyének pedig mind a négy országgyűlési képviselője a Kossuth vezélete alatt álló országos párhoz tartozik s így ezen minőségükben, sőt jórészt mint ottani rendezőségi tagoknak 19-én múlhatatlanul Budapesten kell résztvenniök, városunk és a választó kerületeikhez való viszonyok pedig arra készteti őket, hogy a debreceni és hajdúmegyei ünnepeken is résztvegyenek. 3. A debreczeni honvéd egylet és a 13 egyenruhás öreg honvédet is meghívta a 19-diki alapkőletételi és egyéb Kossuth-ünnepségekre a fővárosi rendezőség s ők jelen akarnak lenni e nevezetes napon s harctépett zászlójukat meghajtják a nagy halott emlékének tiszteletére. De itthon is részt óhajtanak venni, saját szülővárosuk és azon közönség ünnepélyén, mely nekik, öreg napjaikban menhelyet és gyámolítást nyújt, mely minden egyes alkalommal dicsőséggel övezi szbeborult fejeiket, hát melyik napról és honnan maradjanak el e vén harcosak? De nem folytatom tovább. Azt hiszem, a fentebbi három pontban talán túl részletességgel, de legalább érthetően kielégítő választ adtam feltett kérdéseidre és átláthatod, hogy milyen körültekintő figyelemmel járt el a rendező bizottság akkor, amidőn nem mondva csinált -hanem kettős napot tűzött ki Kossuth Lajos emlékének

14 170 Gazdag István: Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója Debrecenben dicsőítésére, születesse 100-dik évfordulója napjának ünneplésére, egyiket szept. 17- dikén tartja a magyarság szívében: Debreczenben, a másikat pedig megüli szept. 19- dikén az ország fővárosában: Budapesten! Debreczen, augusztus 25-dik. Komlóssy Arthúr, a debreczeni Kossuth-ünnepélyek rendező bizottságának h. elnöke. Debrecen, augusztus 26. THE 100 TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF LAJOS KOSSUTH IN DEBRECEN István Gazdag The objective of the study is to show how the memory of Kossuth lived in the city of Debrecen in the early 20 th century, at the 100 th anniversary of his birth. Thanks to first the foreign and then also the Hungarian press, news of the politician kept coming in from the early 1850s onward. The local newspapers published their reports a little late, but with increasing intensity on the activities of the Kossuth and on how the citizens of Debrecen remembered the "Moses of Hungarians". The 100 th anniversary of Kossuth s birth was a memorable event for a long time. The contemporaries complained louder and louder about the absence of a Kossuth statue, denouncing along the way the municipal leaders, and especially the mayor. The city leaders started to discuss the organisation of the celebrations in early June. Because of the celebrations in the capital city, the local events took place earlier: the city of Debrecen celebrated the anniversary on 17 September by illuminating the streets, a procession, picnic, firework and speeches. A very successful exhibition was also held. Published in the appendix of the study: the documents entitled "A memorandum of Debrecen college students to the House of Representatives," "An open letter to Aladár Komlóssy," and "The reply to Gyula Szinay s open letter."

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: szeptember 8-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: szeptember 8-án a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. szeptember 8-án a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 84/2009.( IX. 08. ) VMKB. hat. a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott 18 napirendi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2008. (X.29.) Ktr.sz. rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-8/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. június 23-ai ülésének J

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1

A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1 A MŰVELŐDÉS KÉT OLDALA VÁZLAT A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJÁRÓL 1 Úgy cselekedj, hogy akaratod szabálya egyúttal általános erkölcsi törvény alapjául szolgálhasson. 1 (Hétköznapi

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben