Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA"

Átírás

1

2 Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

3

4 Bába Barbara Nemes Magdolna Magyar földrajzi köznevek tára Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2014

5 A Magyar Névarchívum Kiadványai 32. Szerkesztő: Hoffmann István Készült az Országos Tudományos Kutatási Alap K számú pályázata és az MTA DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport programjának keretében. Lektorálta: Jakab László ISBN ISSN X Bába Barbara, Nemes Magdolna, 2014 Debreceni Egyetemi Kiadó, beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát, 2014 Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó, az 1975-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja. Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi főigazgató Borítóterv: Varga József Készült a Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. nyomdájában.

6 Tartalom Előszó... 7 Útmutató a földrajziköznév-tár használatához Az adatok forrásainak a jegyzéke Sorszám szerinti elrendezésben Betűrend szerinti elrendezésben A földrajziköznév-tárban előforduló helynevek jegyzéke Földrajziköznév-tár

7

8 Előszó Előszó 1. A földrajzi köznevek mint helyet jelölő kifejezések bármely nyelv szókincsének, így a magyarnak is a központi elemkészletébe tartoznak, a helyek fajtájának megjelölésére ugyanis kizárólag ezek az elemek alkalmasak. Érthető tehát, hogy a földrajzi köznevekkel kapcsolatos vizsgálatok a helynevek kutatásában mindenkor igen fontos szerepet töltöttek be. Ezért természetes az a jelenség is, hogy amikor a helynevekkel összefüggő feladatok a nyelvtudományban előtérbe kerültek, mindig erősebb figyelem fordult a földrajzi köznevek felé is. A szócsoport kutatásának fellendülését ily módon elsősorban a rendszeres helynévgyűjtés megindulásához, vagyis az élőnyelvi helynévi adatok felhalmozódásához köthetjük a magyar és a nemzetközi tudományosságban egyaránt. A földrajzi köznevek kérdése mindamellett önmagában, azaz a helynevektől függetlenül is gyakran kerül a nyelvészeti vizsgálatok középpontjába. A földrajzi köznevek tudományos igényű feldolgozásának alapvető feltétele az adott szócsoport adatainak lehető legteljesebb egybeállítása, ezért nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi névtudományban is fontos célnak tekintik a nyelvész szakemberek a földrajzi köznevek állományának összegyűjtését és sokféle igényt kielégítő, jól kezelhető formában történő közreadását. Ezen a téren a szláv névkutatók járnak az élen: a 20. század második felében több szláv nyelv földrajziköznév-szótára is elkészült, de létezik az angol nyelvnek is földrajziköznév-gyűjteménye. A magyar nyelvészeti kutatásokban évtizedekkel ezelőtt ugyancsak megfogalmazódott s azóta is folyamatosan napirenden van egy minél teljesebb földrajziköznév-szótár közreadásának gondolata. Az a kiadvány tehát, amit most kézben tart az olvasó, hiánypótló munkának tekinthető, amely a helynévkutatást segítő gyakorlati hasznosság mellett további kutatási lehetőségeket is kínál. Anyagának felhasználásával mindenekelőtt pontosíthatóvá válik a helynevek helynévfajtákba rendezése, ami a helynévrendszerek nyelvészeti elemzésének alapvető feltétele. Ezt a nyelvi szempontú osztályozást pedig akkor végezhetjük el megnyugtatóan, ha ismerjük az ide tartozó elemek jelentéstartalmát, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyait. A névkutatás szempontjain túl a szótár szélesebb felhasználási lehetőségeire is utalhatunk: a földrajzi köznevek nyelvtörténeti, etimológiai, nyelvföldrajzi célú vizsgálataira. E távolabbi cél különösen fontos lehet a tekintetben, hogy lévén szó a magyar szókincs 7

9 Előszó talán legjobban adatolható rétegéről a nyelvföldrajzi vizsgálatok minden bizonnyal e szócsoport kapcsán terjeszthetők ki a magyar nyelvtörténet legkorábbi időszakaira. 2. A Magyar földrajzi köznevek tárát (FKnT.) élőnyelvi (táj)szótárként határozhatjuk meg, ezért összeállításakor elsősorban az Új magyar tájszótárt tekintettük vonatkozási pontnak. Ez a szótár a szélesebb értelemben vett 20. századi magyar nyelvet reprezentálja az 1890 és 1960 közé eső források tájszóanyagának közreadásával. Az itt közzétett szótár bázisanyaga a célba vett szókincsréteg tekintetében azonban gazdagabb ennél, az elmúlt évtizedekben ugyanis regionális tájszótárak egész sora látott napvilágot, amelyek így jelentősen kiegészítették az Új magyar tájszótár anyagát. A földrajzi köznevek tára e fontos szómező minél teljesebb körű bemutatásával járulhat hozzá e kiteljesítéshez. Amíg ugyanis az Új magyar tájszótár az 1960 előtti időszak nyomtatott, kéziratos, nyelvjárási és néprajzi természetű forrásaiban szétszórtan heverő tájszóanyagát adja közre, a földrajzi köznevek nagy tömegeit felszínre hozó földrajzinév-tárak viszont éppen ezt követően láttak egyre bővülő számban napvilágot. Ez a körülmény azzal a fellendüléssel áll kapcsolatban, amely a magyar helynévkutatásban az 1960-as évek közepétől a helynévgyűjtés és a -közzététel terén tapasztalható volt, s amely noha lendülete egyre inkább apad máig sem szűnt meg teljesen. A megyénként, illetve járásonként, ritkábban kisebb tájegységenként, településenként közreadott helynévtárak a Somogy megye földrajzi nevei című munkával (1974) kezdődően rendszerint a területre jellemző földrajzi közneveket is közzéteszik. E szójegyzékeknek mint maguknak a helynévgyűjteményeknek is a színvonala azonban igen egyenetlen. Lexikográfiailag pontos, jól szerkesztett, megbízható kis szótárakat éppúgy találunk ezek között, mint olyan listákat, amelyekben érezhető a gyűjtő, a közzétevő bizonytalansága. Ebből adódóan pedig a bennük található adatok forrásértéke sem egyforma. A helynévtárak földrajziköznév-jegyzékeinek eltérő értéke többek között abból adódik, hogy a névgyűjteményeknek a földrajzi köznevek gyűjtésére vonatkozó alapelvei és módszerei sem voltak egységesek. Egyes névtárak például külön kérdőíves kikérdezéssel készült szójegyzéket közölnek abból az indokolt előfeltevésből kiindulva, hogy a nyelvközösség földrajziköznév-anyaga nem feltétlenül fedi pontosan a tulajdonnevekben megjelenő földrajzi köznevek állományát. A megyei kötetek egy részében a földrajziköznév-lista összeállítóinak törekvése ezért az volt, hogy a nyelvközösség közvetlen nyelvhasználatát tükröző köznevek kerüljenek be a jegyzékbe, s ezzel összefüggésben például a földrajzi nevekben megjelenő, de közszói jelentésükben már kihalt elemeket minthogy azok nem részei a jelenkori nyelvhasználatnak nem szerepeltették benne. A földrajzi köznévi lexémák értelmezései egyes munkákban kizárólag az adatközlők magyarázatain alapulnak, amelyekhez a közzétevők semmiféle kiegészítő, pontosító filológiai 8

10 Előszó megjegyzést nem fűztek. Más kötetek gyűjtői viszont ettől eltérő módszertani elvekhez igazodtak, s a helynevekben szereplő földrajzi köznevekből előzetesen összeállított listát kérdezték ki bizonyos kutatópontokon. A földrajzi köznévi jegyzékek egyenetlenségéhez az a körülmény is nagymértékben hozzájárul, hogy egyes földrajzinév-tárakban a földrajzi köznevek jelentésmeghatározása nem feltétlenül a helyi nyelvhasználat, hanem korábbi, más kézikönyvekben közölt definíciók alapján történt. A földrajzi köznevek itt közreadott tárának legfontosabb feladata az Új magyar tájszótáréhoz hasonlóan az, hogy a kutatót e szócsoport vizsgálatakor a számos forrás átnézése alól mentesítse, s a szókincs benne megjelenített elemeit úgy tárja elé, mintha ezt a munkát maga ténylegesen elvégezte volna. Mindez azonban reményeink szerint korántsem jelenti azt, hogy a forrásokhoz való hűség a tárat a mutató szintjére süllyeszti. A Magyar földrajzi köznevek tára csak olyan információt használhat fel, amit a forrás közöl, de ahogyan ez jellemzi az Új magyar tájszótár gyakorlatát is a források adta lehetőségeken belül általánosításokat, összevonásokat vagy éppen jelentésekre tagolásokat is megvalósít. 3. Az Új magyar tájszótár adatfeltárását követő időből több mint hetven további forrást (többségükben szójegyzékeket, kisebb számban tájszótárakból, tanulmányokból kiemelt anyagot) dolgoztunk fel, de beépítettük azoknak az 1960 előtt megjelent kiadványoknak (például a Szamosháti szótárnak, a Szegedi szótárnak stb.) a földrajzi közneveit is, amelyekre az Új magyar tájszótár az egyes szócikkek végén utalt ugyan, de a konkrét anyagközlés különböző okok miatt elmaradt. Az így egybeállt földrajziköznév-tár csaknem három és félezer szócikke több mint földrajzi köznévi adatot tartalmaz. A felhasznált forrásokból azonban nem minden adatot vettünk figyelembe: a földrajzi köznevek kapcsán ugyanis komoly elhatárolási nehézségekbe ütközünk. A Magyar földrajzi köznevek tára összeállításakor azt a praktikus alapelvet igyekeztünk szem előtt tartani, mely szerint földrajzi köznévnek tekinthetünk minden olyan helyet jelölő lexémát, amely a jelenkori helynevekben fajtajelölő szerepet tölt be, de egyúttal helynevektől függetlenül, közszói minőségében is funkcionál. Mivel jelen kötetünkben a földrajzi köznevek tárát kívánjuk közreadni, az adattárba kizárólag főnévi szófajú elemeket emeltünk be. Nem vettük tehát figyelembe az általunk forrásként felhasznált gyűjtemények adatai között gyakran szereplő földrajzi jelzőket (alsó, közép, öreg stb.) és a szótárakban címszóként nemigen használatos szintagmákat (nagy állás, nagy árok stb.). Eljárásunk kapcsán ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy elméleti szempontból a földrajzi köznevek fogalmának meghatározásakor nem húzhatunk meg e szócsoportot a nyelv más elemeitől elválasztó merev határokat, hiszen ez általában sem jellemző a nyelv egyes kategóriáira. Ez pedig azt jelenti, hogy a földrajzi köznév ugyan per definitionem főnévi jellegű lexikális elem, azonban átmenetet mutat más szófajok, illetve a szintagmák irányába. 9

11 Előszó A földrajzi köznevek körének meghatározása során az összetételek és a szintagmatikus kapcsolatok elhatárolása nem egy esetben komoly problémát jelent. A megyei, járási kötetek, illetve tájszótárak földrajziköznév-gyűjteményébe ugyanis a gyakorlatban nemegyszer kerülnek be olyan szintagmatikus szerkezetek, amelyek jobbára tulajdonnévi értékűek lehetnek egy-egy közösség nyelvhasználatában, és vélhetően csupán a gyakoriságuk folytán tűnhettek közszói jellegűnek a névgyűjtők számára. A földrajzi nevek helyesírása című kiadvány (FÁBIÁN PÁL FÖLDI EDE HŐNYI ERVIN, A földrajzi nevek helyesírása. Budapest, 1998) részletes listát közöl ugyan a földrajzi köznévnek tekinthető szavakról, s ebben a listában az összetett földrajzi köznevek számbavétele is megtörténik, ezek mindegyikének földrajzi köznévként való funkcionálása azonban erősen megkérdőjelezhető (például sárkánygödör, sárkányjárás, ördöglyuk). Az is nyilvánvaló másfelől, hogy a listába vett kifejezések analógiája alapján további, eddig nem adatolt öszszetételek létét is feltételezhetjük, az viszont, hogy a lista kiterjesztése milyen határokon belül működhet ésszerűen, nem könnyen megválaszolható kérdés. Az összetételek és a szintagmatikus kapcsolatok elkülönítésében fontos szempontként mérlegeltük azt, hogy az előtag és az utótag együttes jelentése egybeesik-e a szintagmatikus szerkezet jelentésével, például nagydomb: nagyobb, magasabb kiemelkedés (Becse 47: 202), vagy az összetétel együttes jelentése eltér a szószerkezet szemantikai tartalmától, például nagylegelő: a falu közös legelője (Komádi 72: 360). Földrajzi köznévnek csak az utóbbi típussal megegyező lexikalizálódott alakulatokat tekintettük. A földrajzi köznevek jelentésének, fogalmi tartományának közös jellemzője, hogy helyet jelölnek. Az ebbe a fogalomkörbe való tartozás meghatározása azonban már önmagában sem egyértelmű, mert a helyfogalom igen sok szó jelentésének fontos összetevője. Ebben a vonatkozásban kínálhat gyakorlati szempontból hasznos fogódzót az a megközelítés, amely szerint földrajzi köznévnek csak azokat a helyjelölő szavakat tekinthetjük, amelyek mivel a földrajzi köznevek a helynevek alkotásában lényeges szerepet játszanak a helyek fajtájának megjelölésére helynévvel is megjelölhető helyfajtákat jelentenek. Kissé leegyszerűsítve pedig mindez azt jelenti, hogy az olyan helyet jelölő közszavak, amelyek nem szerepelnek helynevekben, nem minősülnek földrajzi köznévnek (például ágyás, gyalogjárda, veteményeskert stb.). Nem vettük figyelembe azokat az átvizsgált forrásokban előforduló szavakat sem, amelyek helynevekben viszonylag gyakoriak ugyan, de közszói absztrakciójú helyjelentésük nincs (halesz, kütyü stb.). A jelentésen alapuló besorolást nehezíti az a körülmény is, hogy a szavak (így a helyet jelölők is) csak ritkán egyjelentésűek. A hely jelentése egyes szavaknak (például az építményt, az intézményt vagy akár a növényt jelölőknek) másodlagosan is kialakulhat, így ezek a lexémák földrajzi köznévi jellegűvé válhatnak. Nem tekintettük azonban a földrajzi köznevek körébe tartozónak az olyan épületet, illetve intézményt jelölő szavakat, mint például iskola, templom, imaház, ispotály, 10

12 Előszó minthogy ezek csak másodlagosan jelölnek helyet. A belőlük alkotott tulajdonnevek is elsődlegesen intézménynévnek tekinthetők. Szintén gondot okozhatnak az olyan épületeket, építményeket jelölő kifejezések, mint például kunyhó, esztena, istálló, akol, hodály stb. Ezek kapcsán ahhoz az alapelvhez tartottuk magunkat, hogy amennyiben az adott építmények egy-egy belterületi telek részét képezik, az azokat jelölő lexémákat nem tekintettük földrajzi köznévnek. Ha ellenben az akol, hodály stb. szavak a települések külterületén levő építményeket jelölik meg, felvettük őket a földrajzi köznevek tárába. Ezt a döntést főképpen az magyarázza, hogy a települések külterületén található építményeket jelölő lexémák igen gyakran részt vesznek a helynevek lexikális felépítésében, elsősorban mint fajtajelölő elemek. A Magyar földrajzi köznevek tára azokat a (táj)szavakat tartalmazza, amelyeket a 20. század folyamán, illetve a mai magyar nyelvhasználatban a beszélők a különböző helyfajták megjelölésére használtak vagy használnak fel. Mivel azonban egy-egy terület élő helynévkincse hosszú történeti fejlődés során alakult olyanná, amilyennek ma ismerjük, természetes jelenség, hogy bármely helynévrendszer nagy számban tartalmaz olyan földrajzi köznévi lexémákat is, amelyek napjainkban már nem élnek közszóként az adott vidéken. Ennek megfelelően az egyes források által kihaló és régi minősítéssel ellátott földrajzi közneveket felvettük a földrajziköznév-tárba, a kihalt jelöléssel ellátottakat viszont mellőztük. 4. A földrajziköznév-tár létrehozásának elméleti előzményét NEMES MAGDOL- NÁnak az adott szókincsréteg jelenkori állományát feldolgozó doktori disszertációja (Földrajzi köznevek állományi vizsgálata. Debrecen, 2005), valamint BÁBA BARBARÁnak a történeti földrajziköznév-állomány rendszerszerű áttekintését célul kitűző PhD-értekezése képezi (Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből. Debrecen, 2013). A Magyar földrajzi köznevek tára című kézikönyv közvetlen előzménye az a szótár volt, amelyet doktori értekezéséhez NEMES MAGDOLNA állított egybe. E szótári állomány további források anyagával való kibővítését és megszerkesztését BÁBA BARBARA végezte el. 11

13 Előszó 12

14 Útmutató Útmutató a földrajziköznév-tár használatához A Magyar földrajzi köznevek tára az Új magyar tájszótárhoz sok szálon kapcsolódik, ezért úgy láttuk célszerűnek, ha jórészt átvesszük annak szerkesztési elveit, a szócikkek kialakítása és felépítése terén alkalmazott gyakorlatát, illetőleg bizonyos technikai megoldásokat, rövidítési formákat is követendőnek gondoltunk. A Magyar földrajzi köznevek tára önálló és utaló szócikkekből épül fel. Az önálló szócikkek kialakításában az alábbiak szerint jártunk el. 1. A címszó A szócikket félkövér betűtípussal álló címszó vezeti be. Mivel a szócikkek a szótár jellegéből adódóan földrajzi közneveket tartalmaznak, címszóként egyszerű vagy összetett szavak szerepelnek. A felhasznált forrásokban eredetileg különvagy kötőjellel írt adatok címszavait egybeírt formát alkalmazva összevontuk (pl. itató kút, itató-kút itatókút). A címszó az alaki és a jelentésbeli tájszavaknál a köznyelvi formával azonos. A tulajdonképpeni tájszók címszó-meghatározásakor pedig igyekeztünk figyelembe venni az egyes névtárak és tájszótárak gyakorlatát. A lehetséges variánsok közötti választást mindemellett alapvetően gyakorisági viszonyok határozták meg: a változatok közül a legelterjedtebb formát emeltük címszóvá. A címszók helyesírása a köznyelvi helyesírásra érvényes szabályokhoz igazodik. 2. A nyelvjárási (és a köznyelvi) adatok A címszót az adott földrajzi köznév nyelvjárási előfordulásai követik forrásaikból minden változtatás nélkül kiemelve és jelentésbeli hovatartozásuk szerint csoportosítva. Az egyes jelentéseken belül a különböző nyelvjárási előfordulások rendszerint betűrendben, virgulával elválasztva követik egymást, pl. agyagos (Sárospatak 7: 255, Neszmély 27: 23) agyakos (P.hencse 63: 37), a csak egyetlen területhez köthető adatokat azonban vesszővel választjuk el egymástól, pl. ződkert, zőtkert (Szt.tamás és k. 50: 74). Mivel az adatokat változtatás nélkül vettük át a forrásokból, azok egy része nem szótári alapalakban kerül be a szócikkekbe. A toldalékos formák közvetlenül az alapalakok után állnak, ezek felsorolásakor a következő sorrendet alakítottuk ki: első helyen áll a tárgyragos alak, majd ezt követi a határozóragos forma (pl. 13

15 Útmutató ösveny ösvenyt ösvenyen). A határozóraggal ellátott földrajzi köznévi előfordulások a határozóragok betűrendjében következnek. A határozóragos alakok után a személyjeles adatokat soroljuk fel (pl. laposonn laposa; lapasra lapassait). Az egyes számú alakokat a többes számú alakok követik (pl. limány limányba limányokban). Amennyiben egy lelőhelyről alapalakot és toldalékos alakot is közzétesz az általunk felhasznált forrás, a toldalékos forma közlésétől eltekintünk. Az egyértelműsítés érdekében külön kiemeljük, ha a nyelvjárási adat alapalakban szerepel, de az toldalékos formaként is értelmezhető lenne, pl. bürüt [nem ragos forma] (Görgeteg 1: 659). Az egyes nyelvjárási alakokhoz tartozó, a forrás által megadott egyértelműsítő jelentést jelentésjelek között, közvetlenül az adat után adjuk meg, például szűrű ʼszűrűnʼ (Békés 5: 149). A nyelvjárási adatok mellett a földrajziköznév-tárba köznyelvi adatokat is felvettünk. Ezek forrásaként az e tekintetben két leginkább meghatározó kézikönyvnek, A magyar nyelv értelmező szótárának és A magyar értelmező kéziszótárnak az adatait vettük figyelembe. 3. A földrajzi lelőhely meghatározása Az egyes lexémák földrajzi lelőhelyét minden adat esetében megjelöljük. Ha az adott forrás nem nyújt pontos helymeghatározást, általánosabb érvényű lokalizációt adunk, pl. akácos (Kárpátalja 28: 113). Amennyiben a forrás megyét és járást is megad, csak a járást közöljük (pl. Ve. m., Keszthelyi j. helyett: Keszthelyi j.). Az előfordulás helyét gyakran rövidített formában közöljük, s a rövidítések alkalmazásában az Új magyar tájszótár gyakorlatát követjük. A rövidítések feloldását külön jegyzék tartalmazza. Az egy adott forrásból említett földrajzi lelőhelyek betűrendben követik egymást. Ha több forrásból, de egyazon földrajzi lelőhelyről származó adatokat közlünk, a források vesszővel elválasztva állnak, pl. gyepszíl (N.szalonta 2: 741, 72: 180). 4. Az adat forrásának a jelölése A földrajziköznév-tár által felhasznált forrásokat az Új magyar tájszótár eljárásának megfelelően számmal jelöltük meg. A források jegyzékét az útmutató végén pontos bibliográfiai adatokkal ellátva, a sorszámok sorrendje, majd betűrend szerint adjuk közre. A szócikkekben a földrajzi lelőhely neve után, vele közös zárójelben a forrásnak a jegyzékben viselt sorszámát, majd ezt követően az adat pontos lelőhelyét (a forrás kötet-, illetve lapszámát) adjuk meg: például agácás (Bük 8: 25). Az azonos nyelvjárási adathoz tartozó források a forrást jelölő számok sorrendjében állnak, az első helyre (ha a kérdéses földrajzi köznévnek van köznyelvi megfelelője) a sorszám nélküli ÉrtSz. és ÉKsz. kerül, például ág (ÉKsz. 8, Sárospatak 7: 255, Körösök 9: 96, M.lukafa 11: 951, Csengeri j. 13: 539, Fh.- gyarmati j. 17: 495). A magyar nyelv értelmező szótára, valamint A magyar értelmező kéziszótár forrásmegjelölése eltér a tájszóanyagot közreadó források feltün- 14

16 Útmutató tetésétől abban is, hogy az azokat jelölő ÉrtSz. és ÉKsz. rövidítések után nem a forrás sorszáma, hanem az ÉrtSz. esetében a kötetszám, majd azt követően a lapszám, az ÉKsz. esetében pedig csupán a lapszám áll, például akácerdő (ÉrtSz. 1: 70, ÉKsz. 15). A magyar értelmező kéziszótár régebbi kiadásának használatát az magyarázza, hogy megjelenési idejét tekintve az áll legközelebb az általunk felhasznált források nagy többségéhez. Az Új magyar tájszótár gyakorlatát az adatok forrásának jelölésében is követjük ugyan, de úgy döntöttünk, hogy az abban feldolgozott 2393 forrásra közvetlenül nem utalunk, hanem a könnyebb áttekinthetőség végett csak az Új magyar tájszótár megfelelő kötetének lapszámát tüntetjük fel. Az egyes források megszűrt adatállományát elkülönített adatbázisokban rögzítettük. Ezeket külön-külön is közzétesszük a Magyar Névarchívum internetes honlapján (http://mnytud.arts.unideb.hu/nevarchivum), lehetővé téve a kutatóknak a közvetlen hozzáférést. 5. A jelentés Az egyes szócikkekben a nyelvi adatok jelentések szerint elkülönítve szerepelnek. A földrajzi köznevek jelentése a nyelvjárási előfordulások felsorolásának a végén áll. Több jelentés esetén az egyes jelentésekhez tartozó nyelvjárási előfordulásokat félkövér arab számmal vezetjük be. Az így elkülönített jelentéseken belül olykor jelentésárnyalatokat is megkülönböztetünk. Ezeket az ábécé félkövéren szedett kisbetűivel emeljük ki. Az egyes jelentések közötti összefüggést a földrajziköznévtár nem minősíti, nem különítjük el tehát külön szócikkben az olyan jelentéseket sem, amelyeknek nincs egymással közvetlen kapcsolatuk (pl. bolygó 1. ʼörvényʼ 2. ʼmellékutcaʼ). A források által több esetben megadott kny. (vagyis köznyelvi) jelölést nem tüntettük fel, helyette igyekszünk megadni az adott földrajzi köznév jelentését (az ÉrtSz. és az ÉKsz. alapján). Amennyiben jelentésmeghatározásában a forrás földrajzi nevek utótagjaként, földrajzi nevekben stb. megjegyzést tüntet fel, azt nem közöljük tekintve, hogy felfogásunk szerint minden földrajzi köznév helynevek alkotóelemeként (is) funkcionál. A jelentésmeghatározásokban eltekintünk a különböző zárójeltípusok, valamint a rövidítések használatától. 6. A hangalakváltozatokra utaló szócikkek Az utaló szócikkek segítségével utalunk az egyes változatok betűrendi helyén a más alakú címszó alatt közölt hangalakváltozatokra (például akácás l. akácos, hagyigács l. agyagás). Az utaló szócikkek körének meghatározásakor elsősorban gyakorlati szempontokat érvényesítettünk, így például nem emeltük önálló címszóvá az olyan hangalakváltozatokat, amelyek betűrendi helye a szóban forgó szócikk címszavával csaknem azonos (például békaríkató: békarékató). 15

17 Útmutató 7. Az összetételekre való utalás Az egyes szócikkek végén utalunk azokra az összetett földrajzi köznevekre, amelyekben a címszó utótagként szerepel. Ilyenkor a címszóval megegyező utótagokat ~ jellel helyettesítjük (például kút Ö: ágas~, barom~, bika~, birka~, borjú~ stb.). A szótárban közölt szóanyag belső összefüggéseinek jobb áttekinthetősége végett utalunk azokra a lexémákra is, amelyek az összetett földrajzi köznevekben nem utótagként szerepelnek (például delelő: borjúdelelőpart), ezek az összetételekre történő utalások végén, a többi utalástól pontosvesszővel elkülönítve állnak. Utalunk továbbá az olyan összetételi elemekre is, amelyek önálló szócikkben nem jelennek ugyan meg a szótárban, de valójában a földrajzi köznevekéhez hasonló szerepet töltenek be (például úszó bivaly~). 16

18 Forrásjegyzék Az adatok forrásainak a jegyzéke Sorszám szerinti elrendezésben ÉrtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára I VII. Főszerk. BÁRCZI GÉZA ORSZÁGH LÁSZLÓ. Budapest, ÉKsz. = Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. JUHÁSZ JÓZSEF SZŐKE ISTVÁN O. NAGY GÁBOR KOVALOVSZKY MIKLÓS. Budapest, Új magyar tájszótár I. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár II. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár III. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár IV. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár V. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, ÁBRAHÁM IMRE, Nyúl község nyelvkincse. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 195. szám. Budapest, BALASSA IVÁN KOVÁTS DÁNIEL, Sárospatak határának helynevei. Sárospatak, BALOGH LAJOS, Büki tájszótár. Szombathely, BÍRÓ FERENC, Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. Magyar Nyelvjárások 34 (1997): BÍRÓ FERENC FEKETE PÉTER KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY ÁGNES, Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén. Eger, Baranya megye földrajzi nevei I II. Szerk. PESTI JÁNOS. Pécs, BURA LÁSZLÓ, Szatmári tájszók. In: A többszólamúság ösvényein. Csíkszereda, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 5. A Csengeri járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD SEBESTYÉN ÁRPÁD. Debrecen, CSOMORTÁNI MAGDOLNA, Karcfalva helynevei II. Magyar Nyelvjárások 43 (2005): DALLOS NÁNDOR PESTI JÁNOS, Hosszúhetényi szótár. Hosszúhetény, FEKETE PÉTER, Földrajzi köznevek és földrajzi jellegű jelzők Tiszaszőlősön. In: FEKETE PÉTER, Tájnyelvi ízek, helynévi kincsek a Tiszától a Bükkig. Eger, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 2. A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD. Debrecen,

19 Forrásjegyzék 18. GÁLFFY MÓZES MÁRTON GYULA, Tájszók Kalotaszegről és környékéről. Kolozsvár, GÁLFFY MÓZES, Székelyföldi tájszók. Budapest, GUTTMANN MIKLÓS, Szójegyzék Náraiból. In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. Szerk. SZABÓ GÉZA MOLNÁR ZOLTÁN. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 4. szám. Szombathely, HÁZI ALBERT, Okányi tájszótár. Budapest, HEGEDŰS ATTILA, Kisnémedi tájszótár. Budapest, IMRE SAMU, Felsőőri tájszótár. Budapest, JANKUS GYULA, Kéméndi (Kamenin) tájszavak. Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei II. A Tiszazugi járás. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Jászberény Kunszentmárton, KISS JENŐ, Mihályi tájszótár (Rábaköz). Nyelvtudományi Értekezések 103. szám. Budapest, Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Budapest, A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára I. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 9 (1998): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára II. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára III. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 12 (2001): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára IV. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára V. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 15 (2004): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VI. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VII. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 18 (2008): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VIII. Főszerk. LIZANEC PÉTER. In: LIZANEC PÉTER, Tudományos művek 26. Ungvár, KOVÁTS DÁNIEL, Az abaúji Hegyköz helynevei. Sátoraljaújhely, KOVÁTS DÁNIEL, Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Sátoraljaújhely, KUN JÓZSEF, Fekete-Körös-völgyi magyar tájszavak és magyar szavak a délbihari román nyelvjárásban. Budapest, MARKÓ IMRE LEHEL, Kiskanizsai szótár. Budapest, MAZURKA KÁROLY, Szuhogyi palóc tájszótár. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 4. A Mátészalkai járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD. Debrecen,

20 Forrásjegyzék 42. NAGY GÉZA, Bodrogközi tájszótár. Pácin, NEMES ZOLTÁNNÉ GÁLFFY MÓZES MÁRTON GYULA, Torjai szójegyzék. Sepsiszentgyörgy, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3. A Nyírbátori járás földrajzi nevei. Szerk. JAKAB LÁSZLÓ KÁLNÁSI ÁRPÁD. Nyírbátor, PAPP GYÖRGY, Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, PENAVIN OLGA, Szlavóniai (kórógyi) tájszótár. Újvidék, Becse és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Gombos (Bogojevo) és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENA- VIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Szenttamás és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS MIRNICS JÚLIA. Újvidék, RÁCZ SÁNDOR, Dobozi tájszavak. Budapest, RÁCZ SÁNDOR, Földeák és környéke tájszótára. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 168. szám. Budapest, RANCZ TERÉZ, Kézdialmási tájszótár. Budapest, SÁNDOR MIHÁLYNÉ NAGY GABRIELLA, Székely tájszavak. Budapest, SARUSI MIHÁLY, Kisiratosi tájszótár. Budapest, SILLING ISTVÁN, Kupuszinai nyelvjárás és szótára. Budapest, Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. PAPP LÁSZLÓ VÉGH JÓZSEF. Budapest, SZABÓ JÓZSEF SZ. BOZÓKI MARGIT, Koppány menti tájszótár. Szekszárd, Szolnok megye földrajzi nevei I. A Jászberényi járás. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Jászberény, Tolna megye földrajzi nevei. Szerk. VÉGH JÓZSEF ÖRDÖG FERENC PAPP LÁSZLÓ. Budapest, TÓTH IMRE, Ipoly menti palóc tájszótár. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 176. szám. Budapest, Vas megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH LAJOS VÉGH JÓZSEF. Szombathely, VÁRKONYI IMRE, Büssüi tájszótár. Budapest,

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Névföldrajz és etimológia

Névföldrajz és etimológia N. Fodor János: Névföldrajz és etimológia 451 Névföldrajz és etimológia Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból 1 1. A családnevekhez kapcsolódó névföldrajzi kutatások terén

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. Ké t s z á z h ú s z ével ezelôtt indította el Bécsben m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t Sz a c s v a y Sá n

Részletesebben

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MTT Könyvtár 9. A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) és a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) közös kiadványa Felelős

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Témavezető: dr. Tóth Valéria A dolgozatot készítette: Iscsenkó Natália V. magyar

Részletesebben

ÉLŐ NYELV. * 1 A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához* 6. 82 Élő nyelv

ÉLŐ NYELV. * 1 A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához* 6. 82 Élő nyelv 82 Élő nyelv Etimológiai összefüggések szerint kapcsolatban van továbbá a repül és a rebeg szócsaládjával is, mégpedig az alaki keveredés és a jelentés-átsugárzás révén (TESz. 3: 386). A rebedeg : rebedeges

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése A homoszexualitás nyelvi kifejeződése [nyelvészeti záródolgozat] írta: Miklós Eszter Gerda www.ketely.hu Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése 1 Tartalomjegyzék A homoszexualitás nyelvi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ 125. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról 31566 2011. évi CXXXV.

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika

Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Forray R. Katalin Kozma Tamás Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika EDUCATIO FÜZETEK Forray R. Katalin Kozma Tamás Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika OKTATÁSKUTATÓ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 17., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi XXXIX. törvény A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben