Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA"

Átírás

1

2 Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

3

4 Bába Barbara Nemes Magdolna Magyar földrajzi köznevek tára Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2014

5 A Magyar Névarchívum Kiadványai 32. Szerkesztő: Hoffmann István Készült az Országos Tudományos Kutatási Alap K számú pályázata és az MTA DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport programjának keretében. Lektorálta: Jakab László ISBN ISSN X Bába Barbara, Nemes Magdolna, 2014 Debreceni Egyetemi Kiadó, beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát, 2014 Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó, az 1975-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja. Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi főigazgató Borítóterv: Varga József Készült a Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. nyomdájában.

6 Tartalom Előszó... 7 Útmutató a földrajziköznév-tár használatához Az adatok forrásainak a jegyzéke Sorszám szerinti elrendezésben Betűrend szerinti elrendezésben A földrajziköznév-tárban előforduló helynevek jegyzéke Földrajziköznév-tár

7

8 Előszó Előszó 1. A földrajzi köznevek mint helyet jelölő kifejezések bármely nyelv szókincsének, így a magyarnak is a központi elemkészletébe tartoznak, a helyek fajtájának megjelölésére ugyanis kizárólag ezek az elemek alkalmasak. Érthető tehát, hogy a földrajzi köznevekkel kapcsolatos vizsgálatok a helynevek kutatásában mindenkor igen fontos szerepet töltöttek be. Ezért természetes az a jelenség is, hogy amikor a helynevekkel összefüggő feladatok a nyelvtudományban előtérbe kerültek, mindig erősebb figyelem fordult a földrajzi köznevek felé is. A szócsoport kutatásának fellendülését ily módon elsősorban a rendszeres helynévgyűjtés megindulásához, vagyis az élőnyelvi helynévi adatok felhalmozódásához köthetjük a magyar és a nemzetközi tudományosságban egyaránt. A földrajzi köznevek kérdése mindamellett önmagában, azaz a helynevektől függetlenül is gyakran kerül a nyelvészeti vizsgálatok középpontjába. A földrajzi köznevek tudományos igényű feldolgozásának alapvető feltétele az adott szócsoport adatainak lehető legteljesebb egybeállítása, ezért nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi névtudományban is fontos célnak tekintik a nyelvész szakemberek a földrajzi köznevek állományának összegyűjtését és sokféle igényt kielégítő, jól kezelhető formában történő közreadását. Ezen a téren a szláv névkutatók járnak az élen: a 20. század második felében több szláv nyelv földrajziköznév-szótára is elkészült, de létezik az angol nyelvnek is földrajziköznév-gyűjteménye. A magyar nyelvészeti kutatásokban évtizedekkel ezelőtt ugyancsak megfogalmazódott s azóta is folyamatosan napirenden van egy minél teljesebb földrajziköznév-szótár közreadásának gondolata. Az a kiadvány tehát, amit most kézben tart az olvasó, hiánypótló munkának tekinthető, amely a helynévkutatást segítő gyakorlati hasznosság mellett további kutatási lehetőségeket is kínál. Anyagának felhasználásával mindenekelőtt pontosíthatóvá válik a helynevek helynévfajtákba rendezése, ami a helynévrendszerek nyelvészeti elemzésének alapvető feltétele. Ezt a nyelvi szempontú osztályozást pedig akkor végezhetjük el megnyugtatóan, ha ismerjük az ide tartozó elemek jelentéstartalmát, alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyait. A névkutatás szempontjain túl a szótár szélesebb felhasználási lehetőségeire is utalhatunk: a földrajzi köznevek nyelvtörténeti, etimológiai, nyelvföldrajzi célú vizsgálataira. E távolabbi cél különösen fontos lehet a tekintetben, hogy lévén szó a magyar szókincs 7

9 Előszó talán legjobban adatolható rétegéről a nyelvföldrajzi vizsgálatok minden bizonnyal e szócsoport kapcsán terjeszthetők ki a magyar nyelvtörténet legkorábbi időszakaira. 2. A Magyar földrajzi köznevek tárát (FKnT.) élőnyelvi (táj)szótárként határozhatjuk meg, ezért összeállításakor elsősorban az Új magyar tájszótárt tekintettük vonatkozási pontnak. Ez a szótár a szélesebb értelemben vett 20. századi magyar nyelvet reprezentálja az 1890 és 1960 közé eső források tájszóanyagának közreadásával. Az itt közzétett szótár bázisanyaga a célba vett szókincsréteg tekintetében azonban gazdagabb ennél, az elmúlt évtizedekben ugyanis regionális tájszótárak egész sora látott napvilágot, amelyek így jelentősen kiegészítették az Új magyar tájszótár anyagát. A földrajzi köznevek tára e fontos szómező minél teljesebb körű bemutatásával járulhat hozzá e kiteljesítéshez. Amíg ugyanis az Új magyar tájszótár az 1960 előtti időszak nyomtatott, kéziratos, nyelvjárási és néprajzi természetű forrásaiban szétszórtan heverő tájszóanyagát adja közre, a földrajzi köznevek nagy tömegeit felszínre hozó földrajzinév-tárak viszont éppen ezt követően láttak egyre bővülő számban napvilágot. Ez a körülmény azzal a fellendüléssel áll kapcsolatban, amely a magyar helynévkutatásban az 1960-as évek közepétől a helynévgyűjtés és a -közzététel terén tapasztalható volt, s amely noha lendülete egyre inkább apad máig sem szűnt meg teljesen. A megyénként, illetve járásonként, ritkábban kisebb tájegységenként, településenként közreadott helynévtárak a Somogy megye földrajzi nevei című munkával (1974) kezdődően rendszerint a területre jellemző földrajzi közneveket is közzéteszik. E szójegyzékeknek mint maguknak a helynévgyűjteményeknek is a színvonala azonban igen egyenetlen. Lexikográfiailag pontos, jól szerkesztett, megbízható kis szótárakat éppúgy találunk ezek között, mint olyan listákat, amelyekben érezhető a gyűjtő, a közzétevő bizonytalansága. Ebből adódóan pedig a bennük található adatok forrásértéke sem egyforma. A helynévtárak földrajziköznév-jegyzékeinek eltérő értéke többek között abból adódik, hogy a névgyűjteményeknek a földrajzi köznevek gyűjtésére vonatkozó alapelvei és módszerei sem voltak egységesek. Egyes névtárak például külön kérdőíves kikérdezéssel készült szójegyzéket közölnek abból az indokolt előfeltevésből kiindulva, hogy a nyelvközösség földrajziköznév-anyaga nem feltétlenül fedi pontosan a tulajdonnevekben megjelenő földrajzi köznevek állományát. A megyei kötetek egy részében a földrajziköznév-lista összeállítóinak törekvése ezért az volt, hogy a nyelvközösség közvetlen nyelvhasználatát tükröző köznevek kerüljenek be a jegyzékbe, s ezzel összefüggésben például a földrajzi nevekben megjelenő, de közszói jelentésükben már kihalt elemeket minthogy azok nem részei a jelenkori nyelvhasználatnak nem szerepeltették benne. A földrajzi köznévi lexémák értelmezései egyes munkákban kizárólag az adatközlők magyarázatain alapulnak, amelyekhez a közzétevők semmiféle kiegészítő, pontosító filológiai 8

10 Előszó megjegyzést nem fűztek. Más kötetek gyűjtői viszont ettől eltérő módszertani elvekhez igazodtak, s a helynevekben szereplő földrajzi köznevekből előzetesen összeállított listát kérdezték ki bizonyos kutatópontokon. A földrajzi köznévi jegyzékek egyenetlenségéhez az a körülmény is nagymértékben hozzájárul, hogy egyes földrajzinév-tárakban a földrajzi köznevek jelentésmeghatározása nem feltétlenül a helyi nyelvhasználat, hanem korábbi, más kézikönyvekben közölt definíciók alapján történt. A földrajzi köznevek itt közreadott tárának legfontosabb feladata az Új magyar tájszótáréhoz hasonlóan az, hogy a kutatót e szócsoport vizsgálatakor a számos forrás átnézése alól mentesítse, s a szókincs benne megjelenített elemeit úgy tárja elé, mintha ezt a munkát maga ténylegesen elvégezte volna. Mindez azonban reményeink szerint korántsem jelenti azt, hogy a forrásokhoz való hűség a tárat a mutató szintjére süllyeszti. A Magyar földrajzi köznevek tára csak olyan információt használhat fel, amit a forrás közöl, de ahogyan ez jellemzi az Új magyar tájszótár gyakorlatát is a források adta lehetőségeken belül általánosításokat, összevonásokat vagy éppen jelentésekre tagolásokat is megvalósít. 3. Az Új magyar tájszótár adatfeltárását követő időből több mint hetven további forrást (többségükben szójegyzékeket, kisebb számban tájszótárakból, tanulmányokból kiemelt anyagot) dolgoztunk fel, de beépítettük azoknak az 1960 előtt megjelent kiadványoknak (például a Szamosháti szótárnak, a Szegedi szótárnak stb.) a földrajzi közneveit is, amelyekre az Új magyar tájszótár az egyes szócikkek végén utalt ugyan, de a konkrét anyagközlés különböző okok miatt elmaradt. Az így egybeállt földrajziköznév-tár csaknem három és félezer szócikke több mint földrajzi köznévi adatot tartalmaz. A felhasznált forrásokból azonban nem minden adatot vettünk figyelembe: a földrajzi köznevek kapcsán ugyanis komoly elhatárolási nehézségekbe ütközünk. A Magyar földrajzi köznevek tára összeállításakor azt a praktikus alapelvet igyekeztünk szem előtt tartani, mely szerint földrajzi köznévnek tekinthetünk minden olyan helyet jelölő lexémát, amely a jelenkori helynevekben fajtajelölő szerepet tölt be, de egyúttal helynevektől függetlenül, közszói minőségében is funkcionál. Mivel jelen kötetünkben a földrajzi köznevek tárát kívánjuk közreadni, az adattárba kizárólag főnévi szófajú elemeket emeltünk be. Nem vettük tehát figyelembe az általunk forrásként felhasznált gyűjtemények adatai között gyakran szereplő földrajzi jelzőket (alsó, közép, öreg stb.) és a szótárakban címszóként nemigen használatos szintagmákat (nagy állás, nagy árok stb.). Eljárásunk kapcsán ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy elméleti szempontból a földrajzi köznevek fogalmának meghatározásakor nem húzhatunk meg e szócsoportot a nyelv más elemeitől elválasztó merev határokat, hiszen ez általában sem jellemző a nyelv egyes kategóriáira. Ez pedig azt jelenti, hogy a földrajzi köznév ugyan per definitionem főnévi jellegű lexikális elem, azonban átmenetet mutat más szófajok, illetve a szintagmák irányába. 9

11 Előszó A földrajzi köznevek körének meghatározása során az összetételek és a szintagmatikus kapcsolatok elhatárolása nem egy esetben komoly problémát jelent. A megyei, járási kötetek, illetve tájszótárak földrajziköznév-gyűjteményébe ugyanis a gyakorlatban nemegyszer kerülnek be olyan szintagmatikus szerkezetek, amelyek jobbára tulajdonnévi értékűek lehetnek egy-egy közösség nyelvhasználatában, és vélhetően csupán a gyakoriságuk folytán tűnhettek közszói jellegűnek a névgyűjtők számára. A földrajzi nevek helyesírása című kiadvány (FÁBIÁN PÁL FÖLDI EDE HŐNYI ERVIN, A földrajzi nevek helyesírása. Budapest, 1998) részletes listát közöl ugyan a földrajzi köznévnek tekinthető szavakról, s ebben a listában az összetett földrajzi köznevek számbavétele is megtörténik, ezek mindegyikének földrajzi köznévként való funkcionálása azonban erősen megkérdőjelezhető (például sárkánygödör, sárkányjárás, ördöglyuk). Az is nyilvánvaló másfelől, hogy a listába vett kifejezések analógiája alapján további, eddig nem adatolt öszszetételek létét is feltételezhetjük, az viszont, hogy a lista kiterjesztése milyen határokon belül működhet ésszerűen, nem könnyen megválaszolható kérdés. Az összetételek és a szintagmatikus kapcsolatok elkülönítésében fontos szempontként mérlegeltük azt, hogy az előtag és az utótag együttes jelentése egybeesik-e a szintagmatikus szerkezet jelentésével, például nagydomb: nagyobb, magasabb kiemelkedés (Becse 47: 202), vagy az összetétel együttes jelentése eltér a szószerkezet szemantikai tartalmától, például nagylegelő: a falu közös legelője (Komádi 72: 360). Földrajzi köznévnek csak az utóbbi típussal megegyező lexikalizálódott alakulatokat tekintettük. A földrajzi köznevek jelentésének, fogalmi tartományának közös jellemzője, hogy helyet jelölnek. Az ebbe a fogalomkörbe való tartozás meghatározása azonban már önmagában sem egyértelmű, mert a helyfogalom igen sok szó jelentésének fontos összetevője. Ebben a vonatkozásban kínálhat gyakorlati szempontból hasznos fogódzót az a megközelítés, amely szerint földrajzi köznévnek csak azokat a helyjelölő szavakat tekinthetjük, amelyek mivel a földrajzi köznevek a helynevek alkotásában lényeges szerepet játszanak a helyek fajtájának megjelölésére helynévvel is megjelölhető helyfajtákat jelentenek. Kissé leegyszerűsítve pedig mindez azt jelenti, hogy az olyan helyet jelölő közszavak, amelyek nem szerepelnek helynevekben, nem minősülnek földrajzi köznévnek (például ágyás, gyalogjárda, veteményeskert stb.). Nem vettük figyelembe azokat az átvizsgált forrásokban előforduló szavakat sem, amelyek helynevekben viszonylag gyakoriak ugyan, de közszói absztrakciójú helyjelentésük nincs (halesz, kütyü stb.). A jelentésen alapuló besorolást nehezíti az a körülmény is, hogy a szavak (így a helyet jelölők is) csak ritkán egyjelentésűek. A hely jelentése egyes szavaknak (például az építményt, az intézményt vagy akár a növényt jelölőknek) másodlagosan is kialakulhat, így ezek a lexémák földrajzi köznévi jellegűvé válhatnak. Nem tekintettük azonban a földrajzi köznevek körébe tartozónak az olyan épületet, illetve intézményt jelölő szavakat, mint például iskola, templom, imaház, ispotály, 10

12 Előszó minthogy ezek csak másodlagosan jelölnek helyet. A belőlük alkotott tulajdonnevek is elsődlegesen intézménynévnek tekinthetők. Szintén gondot okozhatnak az olyan épületeket, építményeket jelölő kifejezések, mint például kunyhó, esztena, istálló, akol, hodály stb. Ezek kapcsán ahhoz az alapelvhez tartottuk magunkat, hogy amennyiben az adott építmények egy-egy belterületi telek részét képezik, az azokat jelölő lexémákat nem tekintettük földrajzi köznévnek. Ha ellenben az akol, hodály stb. szavak a települések külterületén levő építményeket jelölik meg, felvettük őket a földrajzi köznevek tárába. Ezt a döntést főképpen az magyarázza, hogy a települések külterületén található építményeket jelölő lexémák igen gyakran részt vesznek a helynevek lexikális felépítésében, elsősorban mint fajtajelölő elemek. A Magyar földrajzi köznevek tára azokat a (táj)szavakat tartalmazza, amelyeket a 20. század folyamán, illetve a mai magyar nyelvhasználatban a beszélők a különböző helyfajták megjelölésére használtak vagy használnak fel. Mivel azonban egy-egy terület élő helynévkincse hosszú történeti fejlődés során alakult olyanná, amilyennek ma ismerjük, természetes jelenség, hogy bármely helynévrendszer nagy számban tartalmaz olyan földrajzi köznévi lexémákat is, amelyek napjainkban már nem élnek közszóként az adott vidéken. Ennek megfelelően az egyes források által kihaló és régi minősítéssel ellátott földrajzi közneveket felvettük a földrajziköznév-tárba, a kihalt jelöléssel ellátottakat viszont mellőztük. 4. A földrajziköznév-tár létrehozásának elméleti előzményét NEMES MAGDOL- NÁnak az adott szókincsréteg jelenkori állományát feldolgozó doktori disszertációja (Földrajzi köznevek állományi vizsgálata. Debrecen, 2005), valamint BÁBA BARBARÁnak a történeti földrajziköznév-állomány rendszerszerű áttekintését célul kitűző PhD-értekezése képezi (Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből. Debrecen, 2013). A Magyar földrajzi köznevek tára című kézikönyv közvetlen előzménye az a szótár volt, amelyet doktori értekezéséhez NEMES MAGDOLNA állított egybe. E szótári állomány további források anyagával való kibővítését és megszerkesztését BÁBA BARBARA végezte el. 11

13 Előszó 12

14 Útmutató Útmutató a földrajziköznév-tár használatához A Magyar földrajzi köznevek tára az Új magyar tájszótárhoz sok szálon kapcsolódik, ezért úgy láttuk célszerűnek, ha jórészt átvesszük annak szerkesztési elveit, a szócikkek kialakítása és felépítése terén alkalmazott gyakorlatát, illetőleg bizonyos technikai megoldásokat, rövidítési formákat is követendőnek gondoltunk. A Magyar földrajzi köznevek tára önálló és utaló szócikkekből épül fel. Az önálló szócikkek kialakításában az alábbiak szerint jártunk el. 1. A címszó A szócikket félkövér betűtípussal álló címszó vezeti be. Mivel a szócikkek a szótár jellegéből adódóan földrajzi közneveket tartalmaznak, címszóként egyszerű vagy összetett szavak szerepelnek. A felhasznált forrásokban eredetileg különvagy kötőjellel írt adatok címszavait egybeírt formát alkalmazva összevontuk (pl. itató kút, itató-kút itatókút). A címszó az alaki és a jelentésbeli tájszavaknál a köznyelvi formával azonos. A tulajdonképpeni tájszók címszó-meghatározásakor pedig igyekeztünk figyelembe venni az egyes névtárak és tájszótárak gyakorlatát. A lehetséges variánsok közötti választást mindemellett alapvetően gyakorisági viszonyok határozták meg: a változatok közül a legelterjedtebb formát emeltük címszóvá. A címszók helyesírása a köznyelvi helyesírásra érvényes szabályokhoz igazodik. 2. A nyelvjárási (és a köznyelvi) adatok A címszót az adott földrajzi köznév nyelvjárási előfordulásai követik forrásaikból minden változtatás nélkül kiemelve és jelentésbeli hovatartozásuk szerint csoportosítva. Az egyes jelentéseken belül a különböző nyelvjárási előfordulások rendszerint betűrendben, virgulával elválasztva követik egymást, pl. agyagos (Sárospatak 7: 255, Neszmély 27: 23) agyakos (P.hencse 63: 37), a csak egyetlen területhez köthető adatokat azonban vesszővel választjuk el egymástól, pl. ződkert, zőtkert (Szt.tamás és k. 50: 74). Mivel az adatokat változtatás nélkül vettük át a forrásokból, azok egy része nem szótári alapalakban kerül be a szócikkekbe. A toldalékos formák közvetlenül az alapalakok után állnak, ezek felsorolásakor a következő sorrendet alakítottuk ki: első helyen áll a tárgyragos alak, majd ezt követi a határozóragos forma (pl. 13

15 Útmutató ösveny ösvenyt ösvenyen). A határozóraggal ellátott földrajzi köznévi előfordulások a határozóragok betűrendjében következnek. A határozóragos alakok után a személyjeles adatokat soroljuk fel (pl. laposonn laposa; lapasra lapassait). Az egyes számú alakokat a többes számú alakok követik (pl. limány limányba limányokban). Amennyiben egy lelőhelyről alapalakot és toldalékos alakot is közzétesz az általunk felhasznált forrás, a toldalékos forma közlésétől eltekintünk. Az egyértelműsítés érdekében külön kiemeljük, ha a nyelvjárási adat alapalakban szerepel, de az toldalékos formaként is értelmezhető lenne, pl. bürüt [nem ragos forma] (Görgeteg 1: 659). Az egyes nyelvjárási alakokhoz tartozó, a forrás által megadott egyértelműsítő jelentést jelentésjelek között, közvetlenül az adat után adjuk meg, például szűrű ʼszűrűnʼ (Békés 5: 149). A nyelvjárási adatok mellett a földrajziköznév-tárba köznyelvi adatokat is felvettünk. Ezek forrásaként az e tekintetben két leginkább meghatározó kézikönyvnek, A magyar nyelv értelmező szótárának és A magyar értelmező kéziszótárnak az adatait vettük figyelembe. 3. A földrajzi lelőhely meghatározása Az egyes lexémák földrajzi lelőhelyét minden adat esetében megjelöljük. Ha az adott forrás nem nyújt pontos helymeghatározást, általánosabb érvényű lokalizációt adunk, pl. akácos (Kárpátalja 28: 113). Amennyiben a forrás megyét és járást is megad, csak a járást közöljük (pl. Ve. m., Keszthelyi j. helyett: Keszthelyi j.). Az előfordulás helyét gyakran rövidített formában közöljük, s a rövidítések alkalmazásában az Új magyar tájszótár gyakorlatát követjük. A rövidítések feloldását külön jegyzék tartalmazza. Az egy adott forrásból említett földrajzi lelőhelyek betűrendben követik egymást. Ha több forrásból, de egyazon földrajzi lelőhelyről származó adatokat közlünk, a források vesszővel elválasztva állnak, pl. gyepszíl (N.szalonta 2: 741, 72: 180). 4. Az adat forrásának a jelölése A földrajziköznév-tár által felhasznált forrásokat az Új magyar tájszótár eljárásának megfelelően számmal jelöltük meg. A források jegyzékét az útmutató végén pontos bibliográfiai adatokkal ellátva, a sorszámok sorrendje, majd betűrend szerint adjuk közre. A szócikkekben a földrajzi lelőhely neve után, vele közös zárójelben a forrásnak a jegyzékben viselt sorszámát, majd ezt követően az adat pontos lelőhelyét (a forrás kötet-, illetve lapszámát) adjuk meg: például agácás (Bük 8: 25). Az azonos nyelvjárási adathoz tartozó források a forrást jelölő számok sorrendjében állnak, az első helyre (ha a kérdéses földrajzi köznévnek van köznyelvi megfelelője) a sorszám nélküli ÉrtSz. és ÉKsz. kerül, például ág (ÉKsz. 8, Sárospatak 7: 255, Körösök 9: 96, M.lukafa 11: 951, Csengeri j. 13: 539, Fh.- gyarmati j. 17: 495). A magyar nyelv értelmező szótára, valamint A magyar értelmező kéziszótár forrásmegjelölése eltér a tájszóanyagot közreadó források feltün- 14

16 Útmutató tetésétől abban is, hogy az azokat jelölő ÉrtSz. és ÉKsz. rövidítések után nem a forrás sorszáma, hanem az ÉrtSz. esetében a kötetszám, majd azt követően a lapszám, az ÉKsz. esetében pedig csupán a lapszám áll, például akácerdő (ÉrtSz. 1: 70, ÉKsz. 15). A magyar értelmező kéziszótár régebbi kiadásának használatát az magyarázza, hogy megjelenési idejét tekintve az áll legközelebb az általunk felhasznált források nagy többségéhez. Az Új magyar tájszótár gyakorlatát az adatok forrásának jelölésében is követjük ugyan, de úgy döntöttünk, hogy az abban feldolgozott 2393 forrásra közvetlenül nem utalunk, hanem a könnyebb áttekinthetőség végett csak az Új magyar tájszótár megfelelő kötetének lapszámát tüntetjük fel. Az egyes források megszűrt adatállományát elkülönített adatbázisokban rögzítettük. Ezeket külön-külön is közzétesszük a Magyar Névarchívum internetes honlapján (http://mnytud.arts.unideb.hu/nevarchivum), lehetővé téve a kutatóknak a közvetlen hozzáférést. 5. A jelentés Az egyes szócikkekben a nyelvi adatok jelentések szerint elkülönítve szerepelnek. A földrajzi köznevek jelentése a nyelvjárási előfordulások felsorolásának a végén áll. Több jelentés esetén az egyes jelentésekhez tartozó nyelvjárási előfordulásokat félkövér arab számmal vezetjük be. Az így elkülönített jelentéseken belül olykor jelentésárnyalatokat is megkülönböztetünk. Ezeket az ábécé félkövéren szedett kisbetűivel emeljük ki. Az egyes jelentések közötti összefüggést a földrajziköznévtár nem minősíti, nem különítjük el tehát külön szócikkben az olyan jelentéseket sem, amelyeknek nincs egymással közvetlen kapcsolatuk (pl. bolygó 1. ʼörvényʼ 2. ʼmellékutcaʼ). A források által több esetben megadott kny. (vagyis köznyelvi) jelölést nem tüntettük fel, helyette igyekszünk megadni az adott földrajzi köznév jelentését (az ÉrtSz. és az ÉKsz. alapján). Amennyiben jelentésmeghatározásában a forrás földrajzi nevek utótagjaként, földrajzi nevekben stb. megjegyzést tüntet fel, azt nem közöljük tekintve, hogy felfogásunk szerint minden földrajzi köznév helynevek alkotóelemeként (is) funkcionál. A jelentésmeghatározásokban eltekintünk a különböző zárójeltípusok, valamint a rövidítések használatától. 6. A hangalakváltozatokra utaló szócikkek Az utaló szócikkek segítségével utalunk az egyes változatok betűrendi helyén a más alakú címszó alatt közölt hangalakváltozatokra (például akácás l. akácos, hagyigács l. agyagás). Az utaló szócikkek körének meghatározásakor elsősorban gyakorlati szempontokat érvényesítettünk, így például nem emeltük önálló címszóvá az olyan hangalakváltozatokat, amelyek betűrendi helye a szóban forgó szócikk címszavával csaknem azonos (például békaríkató: békarékató). 15

17 Útmutató 7. Az összetételekre való utalás Az egyes szócikkek végén utalunk azokra az összetett földrajzi köznevekre, amelyekben a címszó utótagként szerepel. Ilyenkor a címszóval megegyező utótagokat ~ jellel helyettesítjük (például kút Ö: ágas~, barom~, bika~, birka~, borjú~ stb.). A szótárban közölt szóanyag belső összefüggéseinek jobb áttekinthetősége végett utalunk azokra a lexémákra is, amelyek az összetett földrajzi köznevekben nem utótagként szerepelnek (például delelő: borjúdelelőpart), ezek az összetételekre történő utalások végén, a többi utalástól pontosvesszővel elkülönítve állnak. Utalunk továbbá az olyan összetételi elemekre is, amelyek önálló szócikkben nem jelennek ugyan meg a szótárban, de valójában a földrajzi köznevekéhez hasonló szerepet töltenek be (például úszó bivaly~). 16

18 Forrásjegyzék Az adatok forrásainak a jegyzéke Sorszám szerinti elrendezésben ÉrtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára I VII. Főszerk. BÁRCZI GÉZA ORSZÁGH LÁSZLÓ. Budapest, ÉKsz. = Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. JUHÁSZ JÓZSEF SZŐKE ISTVÁN O. NAGY GÁBOR KOVALOVSZKY MIKLÓS. Budapest, Új magyar tájszótár I. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár II. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár III. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár IV. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, Új magyar tájszótár V. Főszerk. B. LŐRINCZY ÉVA. Budapest, ÁBRAHÁM IMRE, Nyúl község nyelvkincse. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 195. szám. Budapest, BALASSA IVÁN KOVÁTS DÁNIEL, Sárospatak határának helynevei. Sárospatak, BALOGH LAJOS, Büki tájszótár. Szombathely, BÍRÓ FERENC, Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. Magyar Nyelvjárások 34 (1997): BÍRÓ FERENC FEKETE PÉTER KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY ÁGNES, Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén. Eger, Baranya megye földrajzi nevei I II. Szerk. PESTI JÁNOS. Pécs, BURA LÁSZLÓ, Szatmári tájszók. In: A többszólamúság ösvényein. Csíkszereda, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 5. A Csengeri járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD SEBESTYÉN ÁRPÁD. Debrecen, CSOMORTÁNI MAGDOLNA, Karcfalva helynevei II. Magyar Nyelvjárások 43 (2005): DALLOS NÁNDOR PESTI JÁNOS, Hosszúhetényi szótár. Hosszúhetény, FEKETE PÉTER, Földrajzi köznevek és földrajzi jellegű jelzők Tiszaszőlősön. In: FEKETE PÉTER, Tájnyelvi ízek, helynévi kincsek a Tiszától a Bükkig. Eger, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 2. A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD. Debrecen,

19 Forrásjegyzék 18. GÁLFFY MÓZES MÁRTON GYULA, Tájszók Kalotaszegről és környékéről. Kolozsvár, GÁLFFY MÓZES, Székelyföldi tájszók. Budapest, GUTTMANN MIKLÓS, Szójegyzék Náraiból. In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. Szerk. SZABÓ GÉZA MOLNÁR ZOLTÁN. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 4. szám. Szombathely, HÁZI ALBERT, Okányi tájszótár. Budapest, HEGEDŰS ATTILA, Kisnémedi tájszótár. Budapest, IMRE SAMU, Felsőőri tájszótár. Budapest, JANKUS GYULA, Kéméndi (Kamenin) tájszavak. Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei II. A Tiszazugi járás. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Jászberény Kunszentmárton, KISS JENŐ, Mihályi tájszótár (Rábaköz). Nyelvtudományi Értekezések 103. szám. Budapest, Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Budapest, A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára I. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 9 (1998): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára II. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára III. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 12 (2001): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára IV. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára V. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 15 (2004): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VI. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica ( ): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VII. Főszerk. LIZANEC PÉTER. Acta Hungarica 18 (2008): A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára VIII. Főszerk. LIZANEC PÉTER. In: LIZANEC PÉTER, Tudományos művek 26. Ungvár, KOVÁTS DÁNIEL, Az abaúji Hegyköz helynevei. Sátoraljaújhely, KOVÁTS DÁNIEL, Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Sátoraljaújhely, KUN JÓZSEF, Fekete-Körös-völgyi magyar tájszavak és magyar szavak a délbihari román nyelvjárásban. Budapest, MARKÓ IMRE LEHEL, Kiskanizsai szótár. Budapest, MAZURKA KÁROLY, Szuhogyi palóc tájszótár. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 4. A Mátészalkai járás földrajzi nevei. Szerk. KÁLNÁSI ÁRPÁD. Debrecen,

20 Forrásjegyzék 42. NAGY GÉZA, Bodrogközi tájszótár. Pácin, NEMES ZOLTÁNNÉ GÁLFFY MÓZES MÁRTON GYULA, Torjai szójegyzék. Sepsiszentgyörgy, Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3. A Nyírbátori járás földrajzi nevei. Szerk. JAKAB LÁSZLÓ KÁLNÁSI ÁRPÁD. Nyírbátor, PAPP GYÖRGY, Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, PENAVIN OLGA, Szlavóniai (kórógyi) tájszótár. Újvidék, Becse és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Gombos (Bogojevo) és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENA- VIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Szenttamás és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS. Újvidék, Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MA- TIJEVICS LAJOS. Újvidék, Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. Szerk. PENAVIN OLGA MATIJEVICS LAJOS MIRNICS JÚLIA. Újvidék, RÁCZ SÁNDOR, Dobozi tájszavak. Budapest, RÁCZ SÁNDOR, Földeák és környéke tájszótára. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 168. szám. Budapest, RANCZ TERÉZ, Kézdialmási tájszótár. Budapest, SÁNDOR MIHÁLYNÉ NAGY GABRIELLA, Székely tájszavak. Budapest, SARUSI MIHÁLY, Kisiratosi tájszótár. Budapest, SILLING ISTVÁN, Kupuszinai nyelvjárás és szótára. Budapest, Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. PAPP LÁSZLÓ VÉGH JÓZSEF. Budapest, SZABÓ JÓZSEF SZ. BOZÓKI MARGIT, Koppány menti tájszótár. Szekszárd, Szolnok megye földrajzi nevei I. A Jászberényi járás. Szerk. BALOGH LAJOS ÖRDÖG FERENC. Jászberény, Tolna megye földrajzi nevei. Szerk. VÉGH JÓZSEF ÖRDÖG FERENC PAPP LÁSZLÓ. Budapest, TÓTH IMRE, Ipoly menti palóc tájszótár. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 176. szám. Budapest, Vas megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH LAJOS VÉGH JÓZSEF. Szombathely, VÁRKONYI IMRE, Büssüi tájszótár. Budapest,

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések csomag küldemények () EMS felvétel (: postán; : postán és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések csomag küldemények () EMS felvétel (: postán; : postán és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és küldemények () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges () EMS felvétel (: postán; : postán és Reklámkiadványt felvesz () felvesz () Aba Aba posta 8127

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és csomag Levélpostai és csomag küldemények () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges EMS felvétel (: postán; : postán és telephelyen; Reklámkiadványt

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések december 12.

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések december 12. Levélpostai küldemények Levélpostai és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út 5. 08:00-17:00 08:00-16:00

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges () EMS felvétel (: postán; : postán és telephelyen; Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2013 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2013 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei Helyezés Név Pont Iskola neve Település I. Szabó Helga 99 Arany János Általános Iskola Szeged Csongrád megye Ragályné Kispéter Gyöngyi II III. Csóti Kristóf 99 Tabán Általános

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

1.számú melléklet Vasutas Települések Szövetsége 2016.évi bevételei

1.számú melléklet Vasutas Települések Szövetsége 2016.évi bevételei 1.számú melléklet Vasutas Települések Szövetsége 2016.évi bevételei adatok forintban No. BEVÉTELI JOGCÍMEK ÖSSZEG 1. Nyitóegyenleg 6 397 474 - ebből bankszámla 5 907 522 - pénztár 489 952 2. Tagdíjbevétel

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

1. Fülöp Krisztián 2000 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 13,7

1. Fülöp Krisztián 2000 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 13,7 FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m fiú IV. kcs. I. ief. 1. Fülöp Krisztián 2000 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 13,7 2. Kuru Máté 1999 Ált. Isk. Alsózsolca Megye

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben