AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete"

Átírás

1 A AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete abacus n abakusz; golyós számláló abandon vt félbehagy abbreviated addressing n rövidített címzés abbreviated notation n rövidített jelölés ABEND n ABnormal END; rendellenes befejezés ability system n felelősségi rendszer abnormal end n rendellenes befejezés abnormal sequence n abnormális szakasz abnormal termination n rendellenes befejezés Abort 1 n megszakítás abort 2 vt megszakít; félbeszakít (műveletet); vi, félbeszakad (művelet) aborted a megszakított (művelet) About n névjegy ABR n Area Border Router; körzethatárútválasztó abridge vt rövidít abridged a rövidített; lerövidített absolute value n abszolút érték abstract 1 a absztrakt; elvont; elvonatkoztatott abstract architecture n absztrakt architektúra abstract class n absztrakt osztály abstract data type n absztrakt adattípus abstracting n kivonatolás; kiemelés; elvonatkoztatás abstract machine n absztrakt gép abstract machine language n absztrakt gépi nyelv abstract object type n absztrakt objektumtípus abstract syntax n absztrakt szintaxis abstract 2 n kivonat abstract algebra n absztrakt algebra abstraction 1 n absztrakció abstraction level n absztrakciós szint level of abstraction n absztrakciós szint; azelvonatkoztatás mértéke process abstraction n folyamatabsztrakció abstraction 2 n absztrahálás; elvonatkoztatás abstraction layer n absztrakciós réteg Hardware Abstraction Layer n HAL; hardverabsztrakciós réteg abstract object n absztrakt objektum Abstract Syntax Notation One n ASN.1 ASN.1; absztrakt szintaxisjelölés abstract syntax tree n absztrakt szintaxisfa AC n alternating current; váltakozó áram; váltóáram AC adapter n reduktor acceleration n gyorsulás Hardware Acceleration n hardveres gyorsítás Internet Security and Acceleration Server,. ISA; ISA-kiszolgáló; internetes adatvédelmi és kapcsolatgyorsító kiszolgáló (Microsoft-technológia) accelerator n gyorsító accelerator card n gyorsítókártya graphics accelerator n grafikus gyorsító

2 accent graphics accelerator card n grafikai gyorsítókártya video accelerator n videogyorsító Windows-based accelerator n Windows-gyorsító Windows-based accelerator card n Windows-gyorsító kártya accent n ékezet flying accent n repülő ékezet accented character n ékezetes betű; ékezetes karakter accept vt elfogad Accepting Task n Feladat elfogadása Accept or reject changes n Korrektúrák átnézése connect/accept phrase kapcsolódás/ elfogadás File accepted phrase Fájl elfogadva acceptability n elfogadhatóság acceptable use policy n az elfogadható használat szabályai; az elfogadható használat szabályzata acceptable use statement n nyilatkozat a megengedett felhasználási módról; nyilatkozat az elfogadható használatról acceptance n elfogadhatóság; átvétel; engedély; jóváhagyás acceptance test n elfogadási teszt; akceptancia teszt acceptance testing n elfogadási teszt; akceptanciateszt Accept Incoming Connections n Bejövő kapcsolatok fogadása access 1 n hozzáférés; elérés access buffering n hozzáférés-pufferelés access check n hozzáférés-ellenőrzés access control n hozzáférés-vezérlés; hozzáférés-szabályozás access access control settings n hozzáférésvezérlési beállítások access current user information phrase hozzáfér az aktuális felhasználó adataihoz access cycle n hozzáférési ciklus Access denied phrase A hozzáférés megtagadva Access is denied phrase A hozzáférés megtagadva access mechanism n hozzáférési mechanizmus access mode n hozzáférési üzemmód; hozzáférési mód access number n hívószám access pipelining n hozzáférés-irányítás access restriction n hozzáférési korlátozás access server n hozzáférési kiszolgáló access speed n hozzáférési sebesség; elérési sebesség Access this computer from the network phrase A számítógép elérése a hálózatról access to resources phrase erőforrások elérése; erőforrásokhoz való hozzáférés access violation n illetéktelen hozzáférés; illetéktelen hozzáférési kísérlet Allow Access phrase Elérés engedélyezése anonymous access n névtelen hozzáférés; névtelen hozzáférés asynchronous access n aszinkrón hozzáférés audit directory service access phrase címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása audit directory service access policy phrase címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása 4 A SZAK Kiadó szótára

3 access audit object access phrase objektum-hozzáférés naplózása authorized access n jogosult hozzáférés cache access n gyorsítótár-hozzáférés cache-coherent non-uniform access n koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített hozzáférésű cache-only memory access n csak gyorsítótár-hozzáféréssel rendelkező carrier sense multiple access n CSMA CSMA; többszörös hozzáférés vivőérzékeléssel carrier sense multiple access with collision avoidance n CSMA/CA CSMA/ CA; vivőérzékelő többes hozzáférés ütközéskerüléssel carrier sense multiple access with collision detection n CSMA/CD CSMA/ CD; vivőérzékelő többes hozzáférés ütközésérzékeléssel channel access n csatornahozzáférés code access n kódhozzáférés code access permission n kódhozzáférési engedély code-access security code access security n, kódhozzáférés-szabályozás; a kód hozzáférésének szabályozása; adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással code-access security system n kódhozzáférés-szabályozó rendszer competing access n versengő elérési művelet conflicting access n ütköző elérési művelet Control access through Remote Access Policy phrase Elérés vezérlése a RAS-házirend alapján controlling access phrase hozzáférés szabályozása access database access n adatbázis-hozzáférés; hozzáférés adatbázishoz dedicated Internet access program n speciális célú internetes program denied access n megtagadott hozzáférés Deny Access phrase Elérés tiltása (pl. rádiógomb) dial-in access n távoli elérés dial-up access n telefonos elérés direct memory access n DMA DMA; közvetlen memória-hozzáférés direct memory access controller n DMA-vezérlő; közvetlen memóriahozzáférés vezérlő directory access protocol n címtárhozzáférési protokoll; címtárprotokoll disk access n lemezhozzáférés dynamic file system access n dinamikus fájlrendszer-hozzáférés fast access n gyors hozzáférés file access n fájlhozzáférés file access mode n állomány-hozzáférési mód forbidden access n tiltott hozzáférés full access n teljes hozzáférés; korlátlan hozzáférés full access password n teljes jogú jelszó function-based access n függvényalapú hozzáférés gain access phrase hozzáfér; vmihez grant access phrase hozzáférést engedélyez; vmihez guest access n vendég hozzáférése; vendég-hozzáférés; hozzáférés a vendég adatvédelmi szintjén Hotspot wireless access n kapcsolódási ponttal működő vezeték nélküli hozzáférés immediate access n azonnali hozzáférés A SZAK Kiadó szótára 5

4 access access Insufficient access n A hozzáférés nem megfelelő intranet access n intranet-hozzáférés late-bound access n késői kötésű hozzáférés line access n vonalhozzáférés local file system access n helyi fájlrendszer-hozzáférés Media access n közeghozzáférés memory access n tárhozzáférés; memória-hozzáférés mobile phone access n mobiltelefonelérés multiple access n többes hozzáférés multiple wireless access n többszörös vezeték nélküli hozzáférés New Client Access License n Új ügyféllicenc no access phrase hozzáférés tiltása; nincs hozzáférés non-atomic memory access n nem atomi memóriaelérés nonmodal access n nem modális hozzáférés non-synchronization access n nem szinkronizáló hozzáférés non-uniform memory access n NUMA NUMA; nem egységes memóriaelérés offline access n kapcsolat nélküli hozzáférés ordinary access n szokásos elérési művelet Outlook Web Access n Outlookbeli webhozzáférés parallel access n párhuzamos hozzáférés per seat client access license n munkahelyhez kötött ügyfél-hozzáférési licenc; munkahelyhez kötött ügyfélhozzáférési engedély per server client access license n kiszolgálóhoz kötött ügyfél-hozzáférési licenc persistent carrier sense multiple access n kiváró vivőérzékelő többes hozzáférés; kiváró CSMA physical access n fizikai hozzáférés physical layer access n fizikai réteghozzáférés port access n porthozzáférés port access entity n porthozzáférési egység; porthozzáférési entitás Printer Access Protocol n nyomtatóhozzáférési protokoll programmatic Web access n programozott webhozzáférés public access n nyilvános hozzáférés public wireless access n nyilvános vezeték nélküli hozzáférés RADIUS access-request n RADIUS hozzáférés-kérés random access n közvetlen elérés; véletlen hozzáférés read-only access n írásvédett hozzáférés; csak olvasási hozzáférés request unrestricted access phrase korlátlan hozzáférést kér; korlátlan hozzáférést igényel resource access n erőforrás-hozzáférés restricted access n korlátozott hozzáférés run-time access n futásidejű hozzáférés run-time access control n futásidejű hozzáférés-szabályozás Script Source Access n Parancsfájlforrás elérése seamless wireless access n problémamentes vezeték nélküli hozzáférés sequential access n szekvenciális hozzáférés; sorrendi hozzáférés 6 A SZAK Kiadó szótára

5 Access serial access n sorrendi hozzáférés simultaneous access n egyidejű hozzáférés synchronization access n szinkronizáló hozzáférés system access n rendszer-hozzáférés; rendszerszintű hozzáférés time-division multiple access n TDMA TDMA; időosztásos többes hozzáférés type of access n hozzáférési típus unauthenticated access n hitelesítetlen hozzáférés; nem hitelesített hozzáférés Unauthenticated wireless access n hitelesítetlen vezeték nélküli hozzáférés; nem hitelesített vezeték nélküli hozzáférés unauthorized access n jogosulatlan hozzáférés; illetéktelen hozzáférés unauthorized memory access n illetéktelen memória-hozzáférés unrestricted access n korlátlan hozzáférés unrestricted system access n korlátlan rendszer-hozzáférés unsafe access n védelem nélküli hozzáférés user access n felhasználói hozzáférés Wi-Fi Protected Access n WPA WPA; védett Wi-Fi-hozzáférés wireless access n vezeték nélküli hozzáférés wireless access user n vezeték nélkül hozzáférő felhasználó wireless client access n vezeték nélküli ügyfél-hozzáférés wireless intranet access n vezeték nélküli intranet-hozzáférés write access n írásjog RADIUS access-request message n RADIUS hozzáférés-kérési üzenet access mask random-access random access n véletlen hozzáférésű; közvetlen hozzáférésű Access 2 n Microsoft Access (adatbáziskezelő) Microsoft Access data n Microsoft Access-adatok Microsoft Access data file n Microsoft Access adatfájl Outlook Web Access n Outlookbeli webhozzáférés access 3 vt hozzáfér; elér (vmihez, vmit) Accessed By phrase Hozzáférés programmatically access vt programozott módon hozzáfér (vmihez) access arm n pozicionáló kar access code n hozzáférési kód data access code data-access code n adat-hozzáférési kód; adatokhoz hozzáférő kód access control entry n hozzáférés-szabályozó bejegyzés access control list 1 n elérési lista access control list 2 n ACL; hozzáférési lista; hozzáférés-vezérlő lista; hozzáférés-szabályozó lista discretionary access control list n DACL; kényszerítő hozzáférés-szabályozó lista System Access Control List n SACL SACL; rendszer-hozzáférési lista; naplózást előíró hozzáférési lista accessibility n hozzáférhetőség accessibility features n kisegítő lehetőségek Accessibility options n kisegítő lehetőségek Accessibility Wizard n kisegítő lehetőségek varázsló accessible a elérhető access mask n hozzáférési maszk A SZAK Kiadó szótára 7

6 access method access method n hozzáférési módszer; hozzáférési mód Common Access Method n közös hozzáférési módszer index sequential access method indexed sequential access method n ISAM indexszekvenciális hozzáférési mód; indexszekvenciális elérés queued access method n sorbaállásos hozzáférési módszer Accessories n Kellékek accessory n tartozék; kiegészítő Accessory Bar Business Card n Díszítősor névjegyminta Accessory Bar Newsletter format n Díszítősor hírlevélformátum Accessory Bar Newsletter option n Díszítősor hírlevélminta desk accessory n kellék desktop accessory n munkafelületkellék access path n elérési út access permission n hozzáférési engedély; hozzáférési jog remote access permission n távoli hozzáférési engedély; távelérési engedély remote access permission setting n távoli hozzáférési engedély-beállítás access point n hozzáférési pont network service access point n hálózati szolgálatelérési pont Service Access Point n SAP SAP; szolgáltatáselérési pont transport service access point n szállítási szolgálatelérési pont wireless access point n vezeték nélküli hozzáférési pont access privilege n hozzáférési jog; hozzáférési kiváltság access provider n hozzáférés-ellátó; account hozzáférés-szolgáltató commercial access provider n kereskedelmi szolgáltató Internet Access Provider n internetszolgáltató access right n hozzáférési jog access time n elérési idő; hozzáférési idő disk access time n lemezelérési idő memory access time n memóriaelérési idő access token n hozzáférési adatstruktúra; hozzáférési információ; hozzáférési token accomplice n bűnrészes accomplished a teljesített; befejezett account n fiók; felhasználói fiók; bejegyzés felhasználó-adatbázisban account disabled phrase a fiók le van tiltva account expires phrase a fiók lejár account is disabled phrase a fiók le van tiltva account is locked out phrase a fiók zárolva van Account Is Sensitive And Cannot Be Delegated phrase A fiók bizalmas, és nem delegálható Account Is Trusted For Delegation phrase Fiók meghatalmazása érvényes delegálásra account logon n felhasználói bejelentkezés account options n fiókbeállítások account permission n fiókengedély; fiókjogosultság account property n fióktulajdonság Accountsn (pl) Fiókok Account unknown phrase Ismeretlen fiók administrator account n rendszergazdafiók 8 A SZAK Kiadó szótára

7 accountability system All Accounts n pl, Minden fiók audit account logon events phrase fiókbejelentkezés naplózása audit account logon events policy phrase fiókbejelentkezés naplózása audit account management phrase fiókkezelés naplózása computer account n számítógépfiók default account n alapértelmezett fiók dial-up account n telefonos felhasználói fiók Disable Account phrase Fiók tiltása disable computer accounts phrase számítógépfiókok letiltása account n postafiók; elektronikus postafiók accounts n elektronikuslevélfiók Enable Account phrase Fiók engedélyezése free account phrase fiók felszabadítása group account n csoportfiók guest account n vendégfiók high-priority account n fontos felhasználói fiók HTTP account n HTTP-fiók IMAP account n IMAP-fiók interim accounting n köztes számlázás Internet account n internetes fiók; internetelérés Internet Accounts n (pl) Internet fiókok Internet Message Access Protocol account IMAP account n IMAP-fiók Local System account n Helyi rendszerfiók logon account n bejelentkezési fiók Mail Account n Postafiók Mail account options n (pl) postafiók-beállítások account database Mail Account Properties n (pl) Postafiók tulajdonságai monitor account security phrase a fiókok védelmének figyelése Multiple accounts n (pl). Több elektronikuslevél-fiók News Account n Hírcsoportfiók POP3 account n POP3-fiók; felhasználói fiók privileged account n kiemelt jogokkal rendelkező fiók; kiemelt fiók relay account information phrase fiókinformációt továbbad remote access account n távoli hozzáférésű fiók remote accounting n távoli számlázás root account n gyökérfelhasználó Security Account Manager n SAM SAM (a Windowsban);biztonsági fiókkezelő; biztonságiadatbázis-kezelő; shell account n burokfelhasználó startup account n indítási fiók system account n rendszerfiók (az operációs rendszert képviselő fiók) UNIX shell account n UNIX burokfelhasználó valid computer account n érvényes számítógépfiók Windows login account n windowsbeli felhasználói fiók wireless client computer account n vezeték nélküli ügyfélszámítógép fiókja accountability system n felelősségi rendszer account database n felhasználó-adatbázis; biztonsági adatbázis account database domain n felhasználótartomány domain account database n tartományi biztonsági adatbázis; tartományi fiókadatbázis A SZAK Kiadó szótára 9

8 accounting local account database n helyi biztonsági adatbázis user account database n felhasználó-adatbázis; fiókadatbázis accounting n számlázás accounting file n könyvelőállomány; könyvelésállomány accounting provider n számlázásszolgáltató; számlázási szolgáltató RADIUS Accounting RADIUS accounting n RADIUS-számlázás RADIUS accounting information n RADIUS számlázási információ; RA- DIUS számlázási adatok RADIUS accounting server n RADI- US számlázókiszolgáló RADIUS accounting traffic n RADI- US számlázási forgalom Windows Accounting n Windowsszámlázás accounting machine n könyvelőgép account lockout n fiókzárolás; automatikus kizárás account lockout duration n a fiókzárolás időtartama Account Lockout Policy n Fiókzárolási házirend account lockout threshold n a fiókzárolás küszöbe remote access account lockout n távoli hozzáférésű fiók kizárása Reset account lockout counter after phrase Fiókzárolási számláló nullázása account name n fióknév logged-on user account name n aktív felhasználói fiók neve user account name n felhasználónév; fióknév account operator n fiókfelelős account policy n fiókrend; fiókházirend acquisition accumulated error n halmozott hiba accumulator n akkumulátor reserve accumulator n tartalék akkumulátor accuracy n pontosság absolute accuracy n abszolút pontosság arithmetic accuracy n aritmetikai pontosság limited accuracy n korlátozott pontosság relative accuracy n viszonylagos pontosság accurate a helyes ACE n access control entry; hozzáférésszabályozó bejegyzés achievable a elérhető; megvalósítható acknowledge vt nyugtáz (pl. üzenet kézhezvételét) acknowledged a nyugtázott acknowledgement n nyugtázás; nyugta delivery acknowledgement n kézbesítési nyugta negative acknowledgement n negatív nyugtázás; negatív nyugta piggyback acknowledgement n ráültetéses nyugtázás positive acknowledgement n pozitív nyugta acknowledge queue n igazolósor; nyugtasor ACL n Access Control List ACL; hozzáférési lista; hozzáférés-vezérlő lista; hozzáférés-szabályozó lista acoustic coupler n akusztikus csatoló ACPI n Advanced Configuration and Power Interface; ACPI; fejlett konfigurációs és energiagazdálkodási felület acquisition n gyűjtés; beszerzés data acquisition n adatgyűjtés knowledge acquisition n ismeretelsajátítás 10 A SZAK Kiadó szótára

9 acronym source data acquisition n forrásadatgyűjtés acronym n betűszó; mozaikszó; rövidítés action n művelet action query n módosító lekérdezés action statement n működési utasítás action table n művelettáblázat Action value n Műveleti érték custom action n egyéni művelet; egyedi művelet default action n alapértelmezett művelet Form Action Properties n Műveletek az űrlapon recovery action n helyreállítási művelet security action n adatvédelmi művelet single action management n egylépéses felügyelet; összefogott műveletkezelés support action n segítő művelet; támogató művelet activate vt aktivál Activate as phrase Miként indul activate server phrase a kiszolgáló aktiválása activation n aktivizálás; aktiválás; működésbe hozás activation record n aktiválási rekord just-in-time activation n igény szerinti aktiválás active a aktív Active Appointments view phras,. Érvényben lévő találkozók nézet active button n aktív gomb active caching n aktív gyorstárolás active cell n aktív cella active code page n aktív kódlap; érvényes kódlap Active Directory Connector n ADC ADC; címtár-összekötő Active Directory active file n aktív állomány active hub n aktív elosztó; aktív kapcsolóelem active hybrid element n aktív hibrid elem active hyperlink color n aktív hiperhivatkozás színe Active Messaging n Aktív üzenetküldés active modem n aktív modem active platform n aktív környezet active program n.,aktív program active registration n aktív regisztráció active session limit n aktív kapcsolat időkorlátja active setting n aktív beállítás; érvényes beállítás active star n aktív csillag; aktív csillagtopológia; aktív csillagtopológiájú hálózat active system partition n aktív rendszerpartíció; aktív rendszerindító partíció active tasks n érvényben lévő feladatok active user n aktív felhasználó active window n aktív ablak insert active control phrase activexvezérlő beszúrása Make Partition Active phrase Partíció megjelölése aktívként active content n aktív tartalom active content blocking n aktív tartalom letiltása active content screening tool n aktívtartalom-figyelő eszköz Active Directory prop Active Directory (jelentése aktív címtár, de nem fordítjuk így); Active Directory címtár Active Directory Connector n ADC ADC; címtár-összekötő A SZAK Kiadó szótára 11

10 active document Active Directory Domains and Trusts n Active Directory Tartományok és bizalmi kapcsolatok Active Directory-integrated a Active Directoryba integrált Active Directory-integrated zone n címtárba integrált zóna; Active Directoryba integrált zóna Active Directory schema n Active Directory-séma; az Active Directory sémája Active Directory services n Active Directory- szolgáltatás Active Directory Services Interface n ADSI ADSI; az Active Directoryszolgáltatás programozói felülete Active Directory Sites and Services phrase Active Directory helyek és szolgáltatások Active Directory Users and Computers phrase Active Directory felhasználók és számítógépek Microsoft Active Directory n Active Directory; Microsoft Active Directory (nem aktív címtár) native-mode active directory domain n natív üzemmódú Active Directory-tartomány New Active Directory Connection n Új Active Directory-kapcsolat active document n aktív dokumentum active graphics n interaktív grafika active-matrix display n aktívmátrixos kijelző active partition n aktív partíció Active Server Pages n ASP ASP; aktív kiszolgálói oldalak ActiveX prop ActiveX ActiveX Data Objects nn (pl), ADO ADO; ActiveX adatobjektumok adapter ActiveX DLL n ActiveX-DLL ActiveX host n ActiveX-környezet ActiveX SDK n ActiveX-SDK ActiveX control n ActiveX-vezérlőelem ActiveX control host n ActiveX-vezérlőelemeket futtató program; ActiveX-vezérlőelemeket futtató környezet third-party ActiveX control n külső gyártótól származó ActiveX-vezérlőelem; harmadik féltől származó ActiveX-vezérlőelem activity log n tevékenységnapló activity ratio n kihasználási együttható activity store n.,tevékenységtároló actor-based object-oriented model n aktoralapú objektumorientált modell actor preparation unit n aktor előkészítő egység actor scheduling unit n aktor ütemező egység actual n tényleges; teljesült Actual Effort n Tényleges ráfordítás actual parameter n aktuális paraméter; tényleges paraméter actual parameter list n aktuális paraméterlista actuator n aktuátor acyclic graph n körmentes gráf directed acyclic graph n DAG irányított körmentes gráf ACSE n Association Common Service Element ACSE; társulásvezérlési szolgálatelem Ada prop Ada; Ada programozási nyelv adapter 1 n adapter; perifériaillesztő; adapter; csatoló; perifériacsatoló (hardver) AC adapter,. reduktor adapter card n csatolókártya; illesztőkártya game control adapter n játékvezérlő perifériaillesztő 12 A SZAK Kiadó szótára

11 adapter interface adapter n interfészadapter line adapter n vonalillesztő wireless adapter hardware address n vezeték nélküli csatoló hardvercíme adapter 2 n csatoló; csatolókód; adapterkód adapter class n csatolóosztály; adapterosztály bus adapter n buszcsatoló channel adapter n csatornaillesztő communication adapter n kommunikációs adapter data adapter n adatcsatoló data adapter approach n adatcsatolós megközelítés data adapter configuration n adatcsatoló konfigurációja data adapter object n adatcsatolóobjektum display adapter n képernyővezérlő; képernyőcsatoló (hardver) Ethernet adapter n Ethernet adapter; Ethernet kártya graphics adapter n grafikai adapter; grafikai csatoló host adapter n csatoló; felületillesztő (felületet biztosít más egységek, mint pl. az SCSI-illesztő, csatlakoztatására) ISDN terminal adapter n ISDN-termináladapter LAN adapter n helyi hálózati csatoló; helyi csatoló monochrome adapter n monokróm csatoló monochrome display adapter n MDA MDA; monokróm képernyőcsatoló (elavult) monochrome graphics adapter n monokróm grafikus csatoló multiport adapter n többportos adapter PCMCIA adapter n PC-kártyavezérlő add SCSI Adapter n SCSI-csatoló serial port adapter n sorosportcsatoló shared adapter n megosztott csatoló table adapter n táblacsatoló terminal adapter n terminálcsatoló unique data adapter class n egyedi adatcsatoló-osztály video display adapter n videocsatoló video graphics adapter n VGA VGA; grafikus videoadapter adaptive a alkalmazkodó; adaptív adaptive algorithm n adaptív algoritmus adaptive answering n adaptív válaszadás adaptive delta pulse code modulation n adaptív deltaimpulzuskód-moduláció adaptive differential pulse code modulation n adaptív differenciális impulzuskód-moduláció adaptive routing n adaptív útvonalválasztás adaptive system n adaptív rendszer completely adaptive routing n teljesen adaptív útvonalválasztás distributed adaptive routing n elosztott adaptív útválasztás partially adaptive routing n részben adaptív útvonalválasztás adaptor n illesztő; csatoló adaptor card n adapterkártya ADC n Active Directory Connector ADC; címtár-összekötő AD-converter analog-to-digital converter n analóg-digitális átalakító; AD-átalakító add vt felvesz; összead; hozzáad (listára) Add or Remove Buttons phrase Gombok hozzáadása és eltávolítása A SZAK Kiadó szótára 13

12 addendum Add or Remove Programs phrase Programok telepítése és törlése Add/Remove Hardware phrase Hardver telepítése/eltávolítása; Hardver hozzáadása/eltávolítása Add/Remove Hardware wizard phrase Hardver hozzáadása/eltávolítása varázsló Add/Remove Programs phrase Programok telepítése/törlése Add to Favorites phrase Felvétel a Kedvencekbe; hozzáadás a Kedvencekhez fetch & add phrase betöltés és összeadás addendum n függelék; kiegészítés; toldalék adder n összeadó parallel adder n párhuzamos összeadó serial adder n soros összeadó add-in n beépülő modul; bővítmény Templates and Add-Ins n (pl) Sablonok és bővítmények addition 1 n pótlás addition record n járulékos rekord addition 2 n összeadás addition operation n összeadási művelet addition operator n összeadás operátor integer addition n egészek összeadása text addition operator n szövegöszszeadás operátor additional a kiegészítő Additional Drivers n (pl) További illesztőprogramok additional information to include n további beillesztendő információ additional information to save n további mentendő információ additional status state space n kiegészítő állapottér address additive color mixing n additív színkeverés; összegző színkeverés add-on n hozzáadott modul; járulékos modul; bővítő; kiegészítő add-on board n bővítőkártya add-on card n bővítőkártya address 1 n cím absolute address n abszolút cím address bus n címsín address calculation n címszámítás address conflict n címütközés address data n címadatok; elérhetőségi adatok address decoder n címdekódoló address decoding n címdekódolás address field n címmező address information n címadatok; elérhetőségi adatok address lease n címbérlet Address List n Címlista address mapping table n címkeképezési táblázat address mark n címjelzés address mask n.,címmaszk address masquerading n címálcázás address mode n címzési mód address modification n címmódosítás address pool n címkészlet address range n címtartomány address reservation n címfoglalás address security issues phrase foglalkozik az adatvédelmi problémákkal address space n címterület; címtartomány; címtér address text n cím szövege address translation n címfordítás allocation of address space n címtartomány hozzárendelése block address n blokkcím branch target address n elágazási célcím 14 A SZAK Kiadó szótára

13 address broadcast address n üzenetszórási cím bypass proxy server for local addresses phrase proxy figyelmen kívül hagyása helyi címeknél call by address n cím szerinti hívás deferred address n késleltetett címzés delivery address n kézbesítési cím ( ) destination address n rendeltetési cím device address n eszközcím direct address n közvetlen cím DNS server address n DNS-kiszolgáló címe domain name address n tartománynév-cím dot address n pontcím dynamic address assignment n dinamikus címkiosztás dynamic address translation n dinamikus címfordítás address 1 n cím Address 2 n Levélcím address to receive results phrase cím az eredmények fogadásához entry address n belépési cím explicit address n explicit cím extended address n kiterjesztett cím external address n külső cím fast address mapping n gyors címleképzés fixed address n rögzített cím Global Address List n Globális címlista hardware address n hardvercím hyperlink Address n hivatkozás címe indexed address n indexelt cím indirect address n közvetett cím Internet address n internetcím address Internet Address Template n Internet címsablon Internet mail address n internetes levelezési cím IRQ address n megszakításcím Last Address Change Replication n Legutóbbi címmódosítási replikáció linear address space n lineáris címtartomány Local Address Table n LAT LAT; helyi címek táblázata local loopback address n helyi vizsgálóhurok-cím local mac address n helyi hardvercím; helyi MAC-cím loopback address n vizsgálóhurokcím MAC address n MAC-cím; hardvercím machine address n gépi cím mailing address 1 n postacím; levélcím Mailing Address 2 n Levelezési cím memory address n memóriacím memory address space n memória-- címtartomány Minimized Address toolbar n Kis méretű cím eszköztár multicast address n csoportcím net address n hálózati cím New Address Range n Új címtartomány offset address n eltolási cím paged address n lapszámozott cím pass by address phrase cím szerinti átadás per-process address spaces n külön címtartomány physical address n fizikai cím; hardvercím physical address space n fizikai címtartomány A SZAK Kiadó szótára 15

14 address port address n portcím postal address n postacím real address n valódi cím register address n regisztercím relative address n relatív cím relocatable address n áthelyezhető cím reply address n válaszcím return address n feladó címe; visszatérési cím segmented address space n szegmentált címterület source address n forráscím; feladó címe Start Address n Kezdő IP-cím Static address pool n Statikus címkészlet subnet address n alhálózat-azonosító; alhálózatcím symbolic address n szimbolikus cím system address n rendszercím target address n célcím Total Addresses n (pl) Összes cím transport address n szállítási cím; átviteli cím; rendeltetési cím virtual address n virtuális cím Web address n.,webcím Web page address n Weblap címe address 2 vt címez assign A Static IP Address phrase statikus IP-cím kijelölése addressability n címezhetőség addressable a címezhető addressable location n címezhető tárhely addressable register n címezhető regiszter dot-addressable mode n pontcímzés word-addressable processor n szócímzésű processzor addressable cursor n címezhető kurzor Address Resolution Protocol Address book 1 Address Book n Címjegyzék Exchange Server address book n Exchange Server-címjegyzék Microsoft Exchange Server address book n Microsoft Exchange Servercímjegyzék Offline Address Book n Kapcsolat nélküli címjegyzék Personal Address Book n Személyes címjegyzék Address Book 2 See Address book addressee n címzett addressing n címzés absolute addressing n abszolút címzés addressing mode n címzési mód addressing scheme n címzési séma; címzési technika broadcast addressing n szórt címzés circular addressing n körkörös címzés direct addressing n közvetlen címzés dynamic addressing n dinamikus címzés flat addressing n egyszintű címzés group addressing n csoportcímzés linear addressing architecture n lineáris címzés multicast addressing n csoportos címzés segmented addressing architecture n szegmentált címzésű architektúra segmented instruction addressing n szegmentált utaláscímzés flat cable n szalagkábel address register n címregiszter base address register n báziscímregiszter address resolution n címfeloldás Address Resolution Protocol n ARP 16 A SZAK Kiadó szótára

INFORMATIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

INFORMATIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR INFORMATIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához Pluhár Gábor 2005 10BASE2 (Thin coax - IEEE 802.3) Ethernet vékony kábelen, BNC csatlakozó,

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉRTELMEZÕ SZÓTÁR

INFORMATIKAI ÉRTELMEZÕ SZÓTÁR INFORMATIKAI ÉRTELMEZÕ SZÓTÁR Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához Pluhár Gábor 2002 10BASE2 (Thin coax - IEEE 802.3) Ethernet vékony kábelen, BNC csatlakozó,

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév tavaszi félév Elérhetőség E-mail: gocs.laszlo@gamf.kefo.hu Személyes konzultáció: 4. épület (Informatika

Részletesebben

MATISZ informatikai betűszótár. Betűszavak szótára. (Többtagú kifejezés szavainak első betűiből alkotott szavak)

MATISZ informatikai betűszótár. Betűszavak szótára. (Többtagú kifejezés szavainak első betűiből alkotott szavak) Betűszavak szótára (Többtagú kifejezés szavainak első betűiből alkotott szavak).bat.eu.exe.net F.NET.PIF.SCR.ZIP @ 10g 1CT 3C 3D 3DES 3G 3GIP 3GL 3GPP 3GSM 3Play 4C Entity 4G 4GL 4P 4R 8PSH 9i 9iRAC (domain-név

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP)

Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP) Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP) SZIRTES TECHNOLOGIES Kft. www.szirtes.com Tartalom Microsoft virtualizációs technológiák áttekintése A virtualizáció meghatározása Microsoft

Részletesebben

Windows rendszergazda

Windows rendszergazda Windows rendszergazda előadás jegyzet Készítette: Szabó Gergő Miskolci Egyetem, 2011 Történeti áttekintés DOS alapú Windows OS-ek: Windows 3.1 Nem volt hálózati támogatása, DOS alól indult a GUI. Windows

Részletesebben

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 Kezelési utasítás HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 INSTRUCTION MANUAL To obtain the best performance and ensure device function correctly, please read this instruction manual carefully

Részletesebben

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ rev 1.0 9-04 R24.0778.00 Védjegyek: A többi termék és cégnév az adott nevek tulajdonosainak bejegyzett védjegyei. TARTALOMJEGYZÉK A 802,11g 54Mbps

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem kifejezései

Az elektronikus kereskedelem kifejezései Az elektronikus kereskedelem kifejezései A Access card: (hozzáférést biztosító kártya) Géppel olvasható kártya, amit számítógépes bejelentkezéshez, fizikai beléptetéshez, ill. áthaladáshoz használnak.

Részletesebben

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba MIN7K0IN MIN4B0RFN Követelmények nappali tagozaton Előadás ZH november 4. (pótlás dec. 2) Megszerezhető: 38 pont Minimum követelmény: 19 pont Gyakorlati ZH november 25-29 (pótlás dec. 2-6) Megszerezhető:

Részletesebben

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. =>

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. => [#] * 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T * eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek

Részletesebben

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Wireless-N otthoni vezetéknélküli router Model: WRT120N A kézikönyv használata A kézikönyv használata A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal találkozhat, melyek egy adott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1 A termékről... 1 1.2 Főbb

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2014 Johanyák Zs. Cs. Göcs L.: Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2014, Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László 1.0.

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

Windows operációs rendszerek összehasonlítása

Windows operációs rendszerek összehasonlítása Windows operációs rendszerek összehasonlítása Bódis Lóránt Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar http://linux.scs.ubbcluj.ro/~bl50050 bl50050@scs.ubbcluj.ro 2003 február 25 1. Bevezetés

Részletesebben

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3 Használati kézikönyv Ver 1.3 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK! FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció Tantárgykódok: MIN6E0IN MIN4A0RFN 2 Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév tavaszi félév Hálózati Tárolók DAS, SAN, NAS DAS (Direct Attached

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet IPv6 tutorial Miért van szükség rá? A jelenlegi Internet Protokoll (4. verzió) hatalmas méretű növekedést tett lehetővé Új problémák

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI

Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI Információs Rendszerek Üzemeltetése - Vizsgasegédlet készítette: Bartók Tamás (2013.06) és TI Elöljáróban: Azért készült ez a kis elméleti agytorna, mert a korábbi években nagy mértékű volt a bukási arány

Részletesebben

halo_archi Documentation

halo_archi Documentation halo_archi Documentation Release 1.0 Varsanyi Peter January 15, 2013 CONTENTS 1 Halozati architekturak 3 1.1 A hálózati programozás alapjai..................................... 3 1.2 Hálózati és elosztott

Részletesebben

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Kérjük olvassa át az útmutatót figyelmessen és őrizze meg késöbbi használat céljából. Verzió: 0119 JOGI INFORMÁCIÓK Ezen dokumentumnak vagy bármilyen

Részletesebben

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS Felhasználói dokumentáció verzió 3.10 Budapest, 2014. Változáskezelés Tisztelt Felhasználó! Jelen dokumentum olyan sok változást tartalmaz az utoljára kiadott v2.14-hez képest, hogy

Részletesebben

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet HAV-IR20/21/22/23 MANUAL (p. 2) Internet radio ANLEITUNG (s. 14) Internetradio MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet GEBRUIKSAANWIJZING (p. 38) Internet Radio MANUALE (p. 50) Internet radio MANUAL DE USO

Részletesebben