Страна 145. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Страна 145. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 10. 145. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26."

Átírás

1 Страна 145. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 2) Beszámolót a kapott donációkról, valamint a hazai és külföldi pénz- és tőkepiacon való adósságvállalásról és a tartozások törlesztéséről. Jelen beszámolót közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE mgr. Nenad Tomašević s. k. Ikt. szám: I 40-65/2015 Kelt: Ó B E C S E На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20. и члана 31. става 1. тачка 2. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, 2/2014 пречишћен текст), а на предлог Општинског већа општине Бечеј са 150. седнице одржане дана године, Скупштина општине Бечеј, на XLI седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету општине Бечеј за годину ( Службени лист општине Бечеј, број 15/2014, 5/2015, 6/2015 и 8/2015), у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: Члан 1. Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину износе ,00 динара, од тога средства из буџета у износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара и пренета средства у износу од ,00 динара. Члан 2. Члан 2. Одлуке, мења се и гласи: Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бечеј за годину, састоје се од: ОПИС А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Шифра економске класификације Буџетска средства Средства из сопствених извора Средства из виших извора у динарима Укупна средства (3+4+5) I. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 926,167,000 47,653, ,435,000 1,107,255,000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 915,767,000 47,653, ,435,000 1,096,855, Порески приходи ,240, ,240,000

2 Страна 146. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,210, ,210, Порез на имовину* ,500, ,500, Порез на добра и услуге ,000,000 43,000, Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине) Остали порески приходи ,530,000 11,530, Социјални доприноси** Непорески приходи ,900,000 47,653, ,553,000 Од тога наплаћене камате ,400,000 12,400, Приходи из буџета** Примања од продаје нефинансијске имовине 8 10,400,000 10,400, Донације Трансфери ,627, ,435, ,062,000 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5 1,363,217,000 47,653, ,435,000 1,544,305,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,087,784,000 40,777,000 52,057,000 1,180,618, Расходи за запослене ,703,000 8,869,000 9,876, ,448, Коришћење роба и услуга ,487,000 30,259,000 24,248, ,994, Отплата камата 44 5,623,000 1,000 1,000 5,625, Субвенције 45 21,278, ,103,000 32,381, Права из социјалног осигурања 47 21,605,000 6,291,000 27,896, Остали расходи ,559, ,000 43,380,000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,914, ,914,000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,593, , ,000 26,958,000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 275,433,000 6,876,000 81,378, ,687,000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,022,000 8,022,000 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) , ,000 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7+8) - (4+5) -437,050, ,050,000 ( ) - (4-44+5) -443,827,000 1,000 1, ,825,000 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) -437,051, ,051,000 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА ,000 1, , ,000

3 Страна 147. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања ,243, ,243, Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака ,243, ,243, Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 28,800, ,800, Отплата главнице домаћим кредиторима ,800, ,800, Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима ,800,000 28,800, Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII- VIII) -268,608, ,608,000 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III) 437,050, ,050,000 пренета неутрошена средства из буџета 268,608, ,608,000 Члан 3. Одлуке, мења се и гласи: Члан 3. Члан 3. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,00 динара и отплату главнице за узете кредите у износу од ,00 динара обезбедиће се из примања од задуживања код пословних банака у износу од ,00 динара и од пренетих неутрошених средстава у износу од ,00 динара. Члан 4. Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: Члан 4. Приходи буџета општине Бечеј за годину у укупном износу од ,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од ,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у укупном износу од ,00 динара и планирана пренета средства у износу од ,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: у динарима Редни број Приходи Приходи из извора структура КОНТО Приходи из Укупни ПРИХОДИ И ПРИМАЊА других Аналитички буџета осталих приходи нивоа конто извора % власти I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 915,767,000 47,653, ,435,000 1,096,855, ПОРЕЗИ 582,240, ,240, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 347,210,000 ДОБИТКЕ ,210, Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 347,210, ,210, порез на зараде 290,000, ,000, порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. 6,000,000 6,000,

4 Страна 148. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. приходу самоопорезивањем 17,000,000 17,000, порез на приходе од непокретности 1,200,000 1,200, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 2,000,000 2,000, порез на земљиште порез на приходе од осигурања лица 10,000 10, самодопринос према зарадама запослених на територији општине порез на друге приходе 29,000,000 29,000, порез на приходе спортиста и спортских стручњака 2,000,000 2,000, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 180,500, ,500, Периодични порези на непокретности 152,000, ,000, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 87,000,000 87,000, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 65,000,000 65,000, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000, ,000, порез на наслеђе и поклон 2,000,000 2,000, Порези на финансијске и капиталне трансакције 26,500, ,500, порез на пренос апсолутних права на непокретности 21,000,000 21,000, порез на пренос апсолутних права на акције и др ХОВ порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима по решењу пореске управе 5,500,000 5,500, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге 43,000, ,000, Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите Комунална такса за коришћење рекламних паноа Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 43,000, ,000, комунална такса на моторна возила 15,000,000 15,000, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300, , накнада за загађивање животне средине накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 1,200,000 1,200, боравишна такса 1,500,000 1,500, ДРУГИ ПОРЕЗИ - посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине 25,000,000 25,000, ,530, ,530, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 11,530, ,530, комунална такса за истицање фирме на пословном простору 11,500,000 11,500, ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про. 30,000 30, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 154,627, ,627, ,435, ,062, ,435, ,062, Текући трансфери од других нивоа власти 154,627, ,746, ,373, текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0 40,746,000 40,746, ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине 154,627, ,627, Капитални трансфери од других нивоа власти ,689,000 92,689, капитални ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

5 Страна 149. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám ДРУГИ ПРИХОДИ - капитални ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0 92,689,000 92,689, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате 178,900, ,600,000 12,400,000 47,653, ,553, ,600, ,400, прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора 4,400,000 4,400, прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака 8,000,000 8,000, Закуп непроизведене имовине 121,200, ,200, накнада за мин.сиро.на тери.апв 700, , средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 110,000, ,000, ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора 700, , накнада за коришћење грађевинског земљишта 7,000,000 7,000, ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер. 300, , накнада за уређење грађевинског земљишта 2,500,000 2,500, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 31,200,000 47,653, ,853, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 17,000, ,000, прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини 2,000,000 2,000, прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина 5,000,000 5,000, Таксе - прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници 10,000,000 10,000, ,000, ,000, општинске административне таксе 1,000,000 1,000, накнада за уређивање грађевинског земљишта 13,000,000 13,000, трошкови пореског и прекршајног поступка Споредне продаје добара и услуга које врше 200,000 државне нетржишне јединице 47,653, ,853, приход који својом дел. оства. органи и органи. општина 200,000 47,653,000 47,853, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7,000, ,000, Приходи од новчаних казни за прекршаје 7,000, ,000, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 5,500,000 5,500, приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине 1,500,000 1,500, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7,100, ,100, Мешовити и неодређени приходи 7,100, ,100, остали приходи у корист општине 6,000,000 6,000, закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине 100, , закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина 1,000,000 1,000, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА меморандумске ставке за рефундацију расхода ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ II ИМОВИНЕ 10,400, ,400, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 400, , , , прима.од продаје непокре.у држа.својини

6 Страна 150. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám примања од отплате станова у корист нивоа општина 400, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ примања од продаје покретних ствари у корист општ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 10,000,000 10,000, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 10,000,000 10,000, III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 197,243, ,243, ,243, ,243, ,243, ,243, Примања од домаћих задуживања 197,243, ,243, примања од задуживања од послo. банака у земљи 197,243, ,243, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,123,410, ,608,000 1,392,018,000 47,653, ,435,000 1,304,498, ,608,000 47,653, ,435,000 1,573,106,000 Члан 5. Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: Члан 5. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара, расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара, расходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара по основним наменама утврђују се у следећим износима: у динарима Економска класификација ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура % ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,079,661,000 40,777,000 52,057,000 1,172,495, Расходи за запослене 269,703,000 8,869,000 9,876, ,448, Плате, додаци и накнаде запослених 203,785,000 5,400,000 5,289, ,474, Социјални доприноси на терет послодавца 36,571, , ,000 38,499, Накнаде у натури 2,079, , ,437, Социјална давања запосленима 4,660, ,000 3,400,000 8,510, Накнада за запослене 7,632,000 1,300, ,000 9,172, Награде запосленима и остали посебни расходи 6,781, , ,161, Посланички додатак 8,195,000 8,195, Судијски додатак Коришћење услуга и роба 557,487,000 30,259,000 24,248, ,994, Стални трошкови 116,886,000 6,319,000 2,160, ,365, Трошкови путовања 3,416,000 1,319, ,000 5,195, Услуге по уговору 42,109,000 9,891,000 2,736,000 54,736, Специјализоване услуге 350,212,000 3,118,000 14,425, ,755,

7 Страна 151. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 425 Текуће поправке и одржавање 19,827,000 3,772,000 2,668,000 26,267, Материјал 25,037,000 5,840,000 1,799,000 32,676, Амортизација и употреба 43 средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Употреба природне имовине Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5,623,000 1,000 1,000 5,625, Отплата домаћих камата 5,600,000 5,600, Пратећи трошкови задуживања 23,000 1,000 1,000 25, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 21,278, ,103,000 32,381, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 21,278,000 11,103,000 32,381, Субвенције приватним предузећима Донације. дотације и трансфери 169,529, , , ,894, Трансфери осталим нивоима 463 власти 143,736, ,736, Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг. 200, , Донације по закону 25,593, , ,000 26,958, Социјално осигурање и социјална заштита 21,605, ,291,000 27,896, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,605,000 6,291,000 27,896, Остали расходи 34,436, , ,257, Донације невладиним 481 организацијама 18,133,000 18,133, Порези, обавезне таксе и казне 5,343, ,000 6,034, Новчане казне и пенали по решењу судова 6,000,000 6,000 6,006, Накнада штете услед елементарних непогода Накнада штете од државних органа 4,960, ,000 5,084, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР. 275,433,000 6,876,000 81,378, ,687, Основна средства 275,433,000 4,826,000 81,378, ,637, Зграде и грађевински објекти 238,166,000 1,965,000 77,048, ,179, Машине и опрема 12,607,000 2,618,000 3,910,000 19,135, Остале некретнине и опрема 9,000,000 9,000, Култивисана имовина 15,000,000 15,000, Нематеријална имовина 660, , ,000 1,323, Залихе робе за даљу продају 0 2,050, ,050, Залихе робе за даљу продају 0 2,050,000 2,050, Природна имовина Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 28,801, ,801, Отплата главнице 28,800, ,800, Отплата главнице домаћим кредиторима 28,800,000 28,800, Набавка домаће финансијске имовине 1, , Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, Резерве 8,123, ,123,

8 Страна 152. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 499 Средства резерве 8,123,000 8,123, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,392,018,000 47,653, ,435,000 1,573,106, Члан 6. Члан 6. Одлуке, мења се и гласи: Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и расходи из других нивоа власти у износу од ,00 динара по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: у динарима Програ м Шифра Програмск а активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структ -ура % Сопствен и и други приходи Структ -ура % Средства из виших нивоа власти Структ -ура % Програм 1. Локални развој и просторно планирање Укупна средства 201,671, % 0 0.0% 1,500, % 203,171, Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 63,134, % 0 0.0% 1,500, % 64,634,000 П Реконструкција градског стадиона 69, % 0 0.0% 0 0.0% 69,000 П Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 П Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 П Реконсрукција Трга у Бечеју 135,468, % 0 0.0% 0 0.0% 135,468, Програм 2. Комунална делатност 71,251, % 0 0.0% 81,432, % 152,683, Јавни превоз 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000, Јавна хигијена 8,000, % 0 0.0% 0 0.0% 8,000, Уређење и одржавање зеленила 12,100, % 0 0.0% 0 0.0% 12,100, Јавна расвета 4,900, % 0 0.0% 0 0.0% 4,900, Остале комуналне услуге 13,200, % 0 0.0% 0 0.0% 13,200,000 П П Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство 1,691, % 0 0.0% 0 0.0% 1,691, % 0 0.0% 0 0.0% 0 П П П П Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју Реконсртукција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју 5,465, % 0 0.0% 8,028, % 13,493,000 2,888, % 0 0.0% 3,075, % 5,963, % 0 0.0% 0 0.0% 0 9,362, % 0 0.0% 0 0.0% 9,362,000 П Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 П Реконструкција јавне расвете 1,969, % 0 0.0% 6,800, % 8,769,000 П Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село 3,000, % 0 0.0% 46,829, % 49,829,000 П Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште 4,176, % 0 0.0% 16,700, % 20,876,000 Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. П Нађ Иштвана цела 1,500, % 0 0.0% 0 0.0% 1,500, Програм 3. Локални економски развој 19,725, % 0 0.0% 0 0.0% 19,725,000

9 Страна 153. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Финансијска подршка локалном економском развоју 2,800, % 0 0.0% 0 0.0% 2,800,000 П Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе 6,925, % 0 0.0% 0 0.0% 6,925,000 П Одржавање економске инфраструктуре 10,000, % 0 0.0% 0 0.0% 10,000, Програм 4. Развој туризма 4,510, % 1,473, % 164, % 6,147, Туристичка промоција 4,504, % 1,473, % 0 0.0% 5,977,000 Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења 6, % 0 0.0% 164, % 170,000 П жена и осталих привредних субјеката у туризму 0101 Програм 5. Развој пољопривреде 293,885, % 0 0.0% 3,712, % 297,597, Унапређење услова за пољопривредну делатност 101,291, % 0 0.0% 3,712, % 105,003,000 П Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови 40,500, % 0 0.0% 0 0.0% 40,500,000 П Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање 24,300, % 0 0.0% 0 0.0% 24,300,000 П Уређење атарских путева и отресишта 111,794, % 0 0.0% 0 0.0% 111,794,000 П Уређење земљишта и начина одлагања анималног 16,000, % 0 0.0% 0 0.0% 16,000,000 отпада из сточарске производње 0401 Програм 6. Заштита животне средине 120,095, % 1,487, % 7,445, % 129,027, Управљање заштитом животне средине и 1,570, % 0 0.0% 0 0.0% 1,570,000 природних вредности Управљање комуналним отпадом 2,200, % 0 0.0% 0 0.0% 2,200, Праћење квалитета елемената животне средине 2,200, % 0 0.0% 0 0.0% 2,200, Заштита природних вредности и унапређење 6,500, % 0 0.0% 0 0.0% 6,500,000 подручја са природним својствима П Замена светиљки у објекту зграде и дворишту 1,400, % 0 0.0% 0 0.0% 1,400,000 општине Бечеј П Енергетска ефикасност смањење емисије СО2 3,500, % 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 П Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 П Енергетска ефикасност постављање лед осветљења 4,300, % 0 0.0% 1,500, % 5,800,000 у Горанском парку П Извориште у Бачком Петровом Селу 2,000, % 0 0.0% 0 0.0% 2,000,000 П Санација депоније комуналног отпада-ботра 88,830, % 0 0.0% 0 0.0% 88,830,000 П Измуљавање дела водене површине Бељанске баре 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 ради постављања осматрачнице за птице П Замена расветних тела и енергетска ефикасност 1,495, % 1,487, % 5,945, % 8,927,000 П Уклањање дивљих депонија на простору општине 3,100, % 0 0.0% 0 0.0% 3,100,000 Бечеј 0701 Програм 7. Путна инфраструктура 31,495, % 0 0.0% 6,974, % 38,469, Одржавање путева 24,819, % 0 0.0% 5,400, % 30,219,000 П Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно 1,335, % 0 0.0% 0 0.0% 1,335,000 техничких мера П Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда 5,026, % 0 0.0% 0 0.0% 5,026,000 бр.122 у Бечеју П Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу 315, % 0 0.0% 1,574, % 1,889,000 П Изградња бициклистичких односно пешачкобициклистичких стаза са посебним акцентом на 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 туристичке дестинације 2001 Програм 8. Предшколско васпитање 102,433, % 18,714, % 14,781, % 135,928, Функционисање предшколских установа 102,433, % 18,164, % 14,781, % 135,378,000 П Уједначавање енергетске ефикасности у објектима 0 0.0% 550, % 0 0.0% 550,000 ПУ Лабуд Пејовић 2002 Програм 9. Основно образовање 85,220, % 0 0.0% 0 0.0% 85,220, Функционисање основних школа 80,265, % 0 0.0% 0 0.0% 80,265,000 П Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 811, % 0 0.0% 0 0.0% 811,000

10 Страна 154. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám П Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. 4,144, % 0 0.0% 0 0.0% 4,144,000 Петефи Шандор у Бечеју 2003 Програм 10. Средње образовање 29,010, % 0 0.0% 6,291, % 35,301, Функционисање средњих школа 28,010, % 0 0.0% 6,291, % 34,301,000 П Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 школи у Бечеју 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 27,782, % 0 0.0% 0 0.0% 27,782, Социјалне помоћи 19,376, % 0 0.0% 0 0.0% 19,376, Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 5,690, % 0 0.0% 0 0.0% 5,690, Подршка социо-хуманитарним организацијама 751, % 0 0.0% 0 0.0% 751, Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Активности Црвеног крста 1,465, % 0 0.0% 0 0.0% 1,465, Дечија заштита 500, % 0 0.0% 0 0.0% 500, Програм 12. Примарна здравствена заштита 14,524, % 0 0.0% 0 0.0% 14,524, Функционисање установа примарне здравствене заштите 14,524, % 0.0% 0 0.0% 14,524, Програм 13. Развој културе 65,001, % 7,844, % 7,520, % 80,365, Функционисање локалних установа културе 46,033, % 1,303, % 325, % 47,661,000 Подстицаји културном и уметничком 11,878, % 6,541, % 4,695, % 23,114, стваралаштву П Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј 60, % 0 0.0% 1,500, % 1,560,000 Пројектна документација за адаптацију и доградњу 0 0.0% 0 0.0% 1,000, % 1,000,000 П установе Градски Музеј Бечеј Реконструкција дела задужбине Богдана П Дунђерског 7,030, % 0 0.0% 0 0.0% 7,030, Програм 14. Развој спорта и омладине 44,196, % 18,135, % 1,400, % 63,731, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 44,196, % 17,835, % 0 0.0% 62,031,000 П Замена кровне конструкције-лимарски радови 0 0.0% 300, % 1,400, % 1,700,000 П Замена расветних тела и енергетска ефикасност 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Програм 15. Локална самоуправа 281,220, % 0 0.0% 2,216, % 283,436, Функционисање локалне самоуправе и градских општина 220,979, % 0 0.0% 0 0.0% 220,979, Месне заједнице 18,214, % 0 0.0% 600, % 18,814, Управљање јавним дугом 34,400, % 0 0.0% 0 0.0% 34,400, Општинско јавно правобранилаштво 1,460, % 0 0.0% 0 0.0% 1,460, Заштитник грађана 442, % 0 0.0% 0 0.0% 442, Информисање 4,000, % 0 0.0% 0 0.0% 4,000, Канцеларија за младе 1,175, % 0 0.0% 816, % 1,991, Програми националних мањина 250, % 0 0.0% 0 0.0% 250, Правна помоћ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Резерве 300, % 0 0.0% 0 0.0% 300,000 П Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-мy project 0 0.0% 0 0.0% 800, % 800,000 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,392,018, % 47,653, % 133,435, % 1,573,106,00 0

11 Страна 155. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Члан 7. Члан 7. Одлуке, мења се и гласи: Члан 7. Планирани капитални издаци за 2015, 2016 и годину, исказују се у следећем прегледу: Ек. клас. Опис Износ у динарима А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 463 ОСНОВНА ШКОЛА ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 4,000,000 Година почетка финансирања пројекта: ,189,000 Година завршетка финансирања пројекта: ,000 Укупна вредност пројекта: 4,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета Републике Србије - из кредита 811, ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју 7,804,000 Година почетка финансирања пројекта: ,660,000 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,804,000 Извори финансирања: 4,144,000 - из текућих прихода буџета 389,000 - из буџета Републике Србије - из кредита 3,755, ОСНОВНА ШКОЛА СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,690,000 Извори финансирања: 7,690,000 - из текућих прихода буџета 3,000,000

12 Страна 156. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám - из буџета Републике Србије 4,690,000 - из кредита 463 ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ 511 Капитални трансфери другим нивоима власти Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: ,000,000 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 0 - из буџета Републике Србије - из кредита 1,000,000 ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ 511 Пројекат: Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,560,000 Извори финансирања: 1,560,000 - из текућих прихода буџета 60,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 1,500,000 - из соптвених прихода ГРАДСКИ МУЗЕЈ БЕЧЕЈ 512 Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј 1,000,000 Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: 1,000,000 - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ 1,000,000 УСТАНОВА ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА 511 Пројекат: Замена расветних тела и енергетска ефикасност

13 Страна 157. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 8,927,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,495,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 5,945,000 - из соптвених прихода 1,487,000 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 511 Пројекат: Реконструкција градског трга Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 135,468,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 468,000 - из кредита 135,000,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства - из донација 511 Израда плана генералне регулације насеља Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ 1,500, Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 10,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 10,000, Пројекат: Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 9,362,000 Извори финансирања: 9,362,000 - из текућих прихода буџета 4,428,000 - из кредита

14 Страна 158. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám - из буџета Републике Србије - из неутрошених средстава од приватизације из претходних година 4,934,000 - из донација 511 Пројекат: Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 40,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 10,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 30,000,000 - из донација 511 Пројекат: Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 4,300,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита 500,000 - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства 2,400,000 - из буџета АПВ пренета средства 1,400, Израда пројектно техничке документације и израда система идентификације пољопривредних парцела Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 18,690,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 10,000,000 - из пренетих неутрошених средства 8,690, Пројекат: Уређење атарских путева и отресишта - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства

15 Страна 159. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám - из донација 511 Пројекат: Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње - израда пројекта Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,000,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства - из донација 511 Пројекат: Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 7,030,000 Извори финансирања: 7,030,000 - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из кредита 5,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ пренета средства 30,000 - из донација 511 Пројекат: Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 49,829,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 3,000,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 46,829, Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 20,876,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 4,176,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 16,700, Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела

16 Страна 160. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,500,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 1,500,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ 511 Пројекат: Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта: 1,889,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 315,000 - из буџета АПВ управа за капитална улагања АПВ 1,574,000 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ У години 511 Зграде и грађевински објекти 4,468, Машине и опрема 19,135, Остале некретнине и опрема 9,000, Култивисана имовина- ветрозаштитни појасеви 15,000, Нематеријална имовина 1,323,000 В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју 13,493,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 13,493,000 - из текућих прихода буџета 2,024,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 8,028,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 3,441,000

17 Страна 161. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,045, Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју 4,045,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 5,963,000 - из текућих прихода буџета 970,000 - из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ 3,075,000 - из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година 1,918,000 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09 3,000,000 Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: 3,000,000 - из текућих прихода буџета - из кредита 2,500,000 - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ - из пренетих неутрошених средства 500, Јавни превоз Субвенционисање одређене категорије корисника услуга градског и приградског превоза на територији општине Бечеј Година почетка пројекта : ,000,000 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета 3,000,000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: Члан 8.

18 Страна 162. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Члан 8 Средстава буџета у укупном износу од ,00 динара, средстава из осталих извора у износу од ,00 динара и приходи из извора других нивоа власти у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: у динарима раздео глава Програмска активност / Пројекат функција позиција конто Опис Аналитика Средства из буџета Средства из сопствених извора Средства из виших извора Укупна средства Структура у % ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 13,833,000 13,833, Социјални доприноси на терет послодавца 2,480,000 2,480, Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 710, , Награде запосленима и остали посебни расходи 2,495,000 2,495, Посланички додатак 8,195,000 8,195, Стални трошкови 2,000,000 2,000, Трошкови путовања 1,501,000 1,501, Услуге по уговору 10,310,000 10,310, Специјализоване услуге 662, , Текуће поправке и одржавање Материјал 3,065,000 3,065, Пратећи трошкови задуживања 23,000 23, Донације по закону 1,803,000 1,803, Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА 600, , Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Остала основна средства Набавка домаће финансијске имовине 1,000 1, : 0 01 Приходи из буџета 47,078,000 47,078, Функција 110: 47,078, ,078, : 0 01 Приходи из буџета 600, , Функција 160: 600, , за програмску активност : 0

19 Страна 163. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 01 Приходи из буџета 47,678,000 47,678, Свега за програмску активност : 47,678, ,678, Свега за главу 1.1: 47,678, ,678, Извори финансирања за главу 1.1: 0 01 Приходи из буџета 47,678,000 47,678, Укупно за главу 1.1: 47,678, ,678, ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 0602 САМОУПРАВА Резерва 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 190, , Материјал 110, , Машине и опрема : 0 01 Приходи из буџета 300, , Функција 160: 300, , за програмску активност : 0 01 Приходи из буџета 300, , Свега за програмску активност : 300, , Свега за главу 1.2: 300, , Извори финансирања за главу 1.2: 0 01 Приходи из буџета 300, , Укупно за главу 1.2: 300, , Извори финансирања за раздео 1: 0 01 Приходи из буџета 47,978,000 47,978, УКУПНО РАЗДЕО 1: 47,978, ,978, ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 0602 САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених 69,252,000 69,252, Социјални доприноси на терет послодавца 12,407,000 12,407, Накнаде у натури 852, , Социјална давања запосленима 3,707,000 3,707, Накнаде трошкова за запослене 4,950,000 4,950, Награде запосленима и ост. посебни расходи 1,230,000 1,230,

20 Страна 164. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám Стални трошкови 19,760,000 19,760, Трошкови путовања 652, , Услуге по уговору 12,255,000 12,255, Специјализоване услуге 544, , Текуће поправке и одржавање 4,300,000 4,300, Материјал 5,194,000 5,194, Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 200, , Донације по закону 8,550,000 8,550, Порези, обавезне таксе и казне 300, , Новчане казне и пенали по решењу судова 2,900,000 2,900, Накнада штете од државних органа 4,000,000 4,000, Стална резерва 4,000,000 4,000, Текућа резерва 4,123,000 4,123, Зграде и грађевински објекти 130, , Машине и опрема 1,950,000 1,950, Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина 250, , : 0 01 Приходи из буџета 153,383, ,383, Донација од осталих нивоа власти 0 13 Пренета неутрошена средства Функција 130: 153,383, ,383, : 0 01 Приходи из буџета 8,123,000 8,123, Функција 160: 8,123, ,123, за програмску активност : 0 01 Приходи из буџета 161,506, ,506, Донација од осталих нивоа власти 0 13 Пренета неутрошена средства Свега за програмску активност : 161,506, ,506, П Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-мy project 130 Опште јавне услуге Услуге по уговору 400, , Машине и опрема 200, , Нематеријална имовина 200, , : 0 01 Приходи из буџета Донација од осталих нивоа власти 800, Функција 130: , , Извори финансирања за пројекат П : 0

21 Страна 165. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 01 Приходи из буџета Донација од осталих нивоа власти 800, Свега за пројекат П : , , Свега глава 2.1.: 161,506, , ,306, Извори финансирања за главу 2.1: 0 01 Приходи из буџета 161,506, ,506, Донација од осталих нивоа власти 800, , Пренета неутрошена средства Укупно за главу 2.1.: 161,506, , ,306, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 0401 СРЕДИНЕ Замена расветних тела и енергетска П ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 3,000,000 3,000, Зграде и грађевински објекти 3,000, : 0 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донација од осталих нивоа власти Пренета неутрошена средства 3,000,000 3,000, Функција 540: 3,000, ,000, Извори финансирања за пројекат П : 0 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Донација од осталих нивоа власти Пренета неутрошена средства 3,000,000 3,000, Свега за пројекат П : 3,000, ,000, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 2002 ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа Специјално основно образовање Интерресорна комисија Услуге по уговору 500, , Основно образовање О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 6,187, ,187, Накнада у натури 60, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 810, Награде запосленима и остали посебни расходи 326,000 0

22 Страна 166. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám 421 Стални трошкови 3,833, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 316, Специјализоване услуге 5, Текуће поправке и одржавање 268, Материјал 444, обавеѕне таксе 90, Машине и опрема 15, О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 5,793, ,793, О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ 413 Накнада у натури Социјална давања запосленима 105, Накнаде трошкова за запослене 910, Награде запосленима и остали посебни расходи 329, Стални трошкови 2,963, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 760, Специјализоване услуге 38, Текуће поправке и одржавање 170, Материјал 378, Порези, обавезне таксе и казне 20, Машине и опрема 100, Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 17,723, ,723, Накнада у натури 50, Накнаде трошкова за запослене 1,600, Награде запосленима и остали посебни расходи 828, Стални трошкови 12,870, Трошкови путовања Услуге по уговору 295, Специјализоване услуге 280, Текуће поправке и одржавање 1,100, Материјал 630, Зграде и грађевински објекти 20, Машине и опрема 50, О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за: 12,915, ,915, Накнаде трошкова за запослене 1,800, Награде запосленима и остали посебни расходи 683, Стални трошкови 5,882, Трошкови путовања 47, Услуге по уговору 819, Специјализоване услуге 20,000 0

ő ő ő ő ű Ó ő ő ű ű ő ő Ó ő ő ő ő ő ő ű ő ő ű ű ő ő ű Ó ő ő ő Ó ő ű ő ő ő ű ű ű ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő Ó ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ű ű ő ű ő ő Ó Ó ő Ó Ó ő Ó ű ő ő ő ő ő ű ő ű ű ű ű

Részletesebben

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA 2010 6/2010. (X.22.) rendelete a Képviselő-testület bizottságairól 7/2010. (XI.9.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások ÜZLETSZABÁLYZATA IV. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások 2006. FÜGGELÉK 1 ÜZLETSZABÁLYZATA Vonatkozó jogszabályi rendelkezések Törvény 2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ű ó ó ő ó ő ő ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ő ő ő ü ő ő ó ő ó ő ő ő ó ó ő ő ű ő ó ő ó ő ő ő ő ő ű ő ü ó ű ő ó Á ó ő ő ó ü ő ő ó ő ő ü ő ő ü ó ő ő ó ó ü ő ü ő ő ő ő ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 10.02.2010. 2010.02.10. БРОЈ 1. SZÁM 1. На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V.

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V. Ének-zene és tp. Szakmai törzstárgyak Technika és tp. Természetismeret és tp. Matematika és tp. Törzsanyag Magyar nyelv és irodalom Társadalomtudomány Informatika Pedagógia Alapozó tárgyak Pszichológia

Részletesebben

V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k

V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Strukturális átalakítások költségvetési aspektusai. Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

Strukturális átalakítások költségvetési aspektusai. Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Strukturális átalakítások költségvetési aspektusai Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Minisztériumi struktúra és intézményi háttér változása A jogelőd Nemzeti

Részletesebben

ó ó ó ú ó ó ó ó ó ú ő ú ú ó ű ü ó ü ő ú ü ű ó ű ű ő ő ó ó ű ő ú ó ű ó ó ó ó ű ü ü ó ü ó ó ü ú ó ó ű ó ú ó ú ő ú ó ű ü ő ő ó ü ó ó ű ó ű ó ó ó ó ú ó ű ó ó ű ü ó ü ű ü ó ü ő ó ű ú ó ű ó ő ó ű ó ó ú ó ű ó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-6-0005/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (1043 Budapest, Dugonics

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ü ü ő ő ü ő ü ő ü Ü ü Ő ő Ú ü ő Ü ü Ú Ó ű Ú Ó Ú Ó Ú ő Ú Ó Ó Ú Ó ű Ú Ó Ú Ó ő Ö Ú Ó Ó Ú Ó Ó ő Ö Ú Ó Ú Ó Ő Ő Ö ő ő Ő Ü Ó Ü ü Ő Ó ő ő ő ő Ó Ü ü ű ő Ó ő Ü ü ő ő ü Ú Ó Ő Ó ő Ő ű ő ü Ú Ú Ö Ö ő ő ő Ö Ő Ő ő ő ű

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

ő ö ü ö ű ö Ó ű ő ő ő ő ú Ó ő ő ö ő ö Ó Ó ő Ó ő Ó ö ő ö Ó ő ő ő ö ő ö ő ö Ó ö ő ű ő ö Ó ö Ó Ó Ó Ó ö ő ö ő ü ö Ó Ó ő ü ő ö Ó ő ö ő ö ő ő ö Ö ö ö ő ő ő ö ő ö ő Ó ő ö ő ő ő ö ő ő ő ö ő ő Ó ö ő ő ü ő ö ü ő

Részletesebben

ű ű ű ű ű Ü ű ű Ü Ő

ű ű ű ű ű Ü ű ű Ü Ő ű ű ű Ú ű ű ű ű ű Ü ű ű Ü Ő Ö Ó ű ű ű Ö Ö ű ű Ö Ü ű ű ű Ó ű ű Ö ű Ö Ú Ú ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ö Ö Ü Ó ű Ú Ó Ó ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű Ü ű ű ű ű ű ű Ó ű

Részletesebben

DÖNTÉST. PÁLYÁZAT meghirdetéséről Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja ranglistájának elkészítésére

DÖNTÉST. PÁLYÁZAT meghirdetéséről Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja ranglistájának elkészítésére Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja Iratszám: V-360-139/2016 Kelt: 2016. 03. 22. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka

Részletesebben

Ü Ú ű ö ö ö Ú ű Ú ö ö Ú Ü ö ű ű ö ö ö Ü ö ö Ü ö ö Ú ö Ú ö Ü Ú ö Ú ö Ü Ú Ú Ú ö ö ö Ú ö ű ö ö ö Ó ö ö ö ö ö ö ű ö ö Ö ö ű ű ö Ó ö ö Ú ö ö Ú Ó ÓÚ ö ö ö ö Ó Ú ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű

Részletesebben

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához DOKUMENTUMTÁR 28 Javaslattételi lap új képzési programok elindításához I. Javasolt képzés adatai: Képzés elnevezése: Képzés melyik Fktv. szerinti képzési körbe tartozik 1 : Képzés célja: Képzés célcsoportja:

Részletesebben

ú ú ú ű ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű ű ű ú ú ú ú Ó ú ú ú ú Ü Ü Ü ú ű ű ú ú ú ú ú ű ű ú ú ű ú ű ú ú ű ú Ö Ö Ú Ü Ö ű ű ú ű ű ű ú ű ű ú ű ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű ú ű ű Ú ú ű ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ű ű ú ú ú ú ű ű

Részletesebben

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó Ú Í ú í ó ő ő ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó ó ő ű í ó Í í ó Ü Í ő Ó Ó Ó Ú Ó Ó í ü ú ú ű í ó ó ő ó í í ú ú ő ő ő ü ő í í í ő ó í ó í ő í í ő í í í ő í ő í ő í í ő í ü ú ü ü ú ó ó ő ó ú ó í ó ó

Részletesebben

29 { 29 [Budapest ] Székesfehérvár Tapolca. a 9720 $ a 850. a 8510. a x19712 9712 $ a 9714 $ a 970. a 852. a 9710 $ a 854.

29 { 29 [Budapest ] Székesfehérvár Tapolca. a 9720 $ a 850. a 8510. a x19712 9712 $ a 9714 $ a 970. a 852. a 9710 $ a 854. Km MÁV-START Zrt. Kiindulási állomás 0 Budpest-Déli 30,40 4 Kelenföld. 1 F Kőbány-Kispest.. 150 Ferencváros. 1 Kelenföld F Kelenföld 30 67 Székesfehérvár 5, 20, 44, 45 F Székesfehérvár. 30 71 Székesfehérvár-Repülőtér.

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évre A szervezetet 18 alapító tag hozta létre 2006-ban, és négyfős Elnökség vezeti. A szervezethez 2007-ben 3 új tag csatlakozott. Az Egyesület 2007. évben a tagok által befizetett

Részletesebben

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt)

Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) Iskolák a valóságban és a képzelet világában (projekt) PROJEKTLEÍRÁS Kiemelt téma: Az iskola világa az irodalomban és a valóságban Az egyes csoportok témái: 1. A mi gimnáziumunk: a Móricz 2. Varázsló-

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2.sz. függelék. III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2.sz. függelék. III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

ú ú ú Ú ú ú ő ő ú ű ú ő ő ú ő ú ő ő Ó Ó ő ű ő ő ú ő Ó Ó ú ú ú Ú ü ú ú ő Ü ü ő ü ő ő ú ú ő ő ú ő ő ü ü ú ő ű ü ő ő Ü ű ű ű ű ú ü ü ő ú Ö ű ű ő ú Ü ú ü ő ú ő ü ő ű Á Ü Ó Ó ű ü Ü ü ú Ü ő ő ő ő ő ő ő ü Ü ü

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 és (28)-507-132 Fax: (28)-470-357 M E G H Í V Ó Kistarcsa Város

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

BUDAPEST VIII., BERZSENYI D. U. 4. 1. EM. 15. SZÁM ALATTI, 34603/0/A/18 HRSZ-Ú, 44 M 2 ALAPTERÜLETŰ, 1,5 SZOBÁS, KOMFORT NÉLKÜLI LAKÁS

BUDAPEST VIII., BERZSENYI D. U. 4. 1. EM. 15. SZÁM ALATTI, 34603/0/A/18 HRSZ-Ú, 44 M 2 ALAPTERÜLETŰ, 1,5 SZOBÁS, KOMFORT NÉLKÜLI LAKÁS BUDAPEST VIII., BERZSENYI D. U. 4. 1. EM. 15. SZÁM ALATTI, 34603/0/A/18 HRSZ-Ú, 44 M 2 ALAPTERÜLETŰ, 1,5 SZOBÁS, KOMFORT NÉLKÜLI LAKÁS 1.680.000 Ft 2012. 02. 07. (kedd) és/vagy 02. 16. (csütörtök) 09:00-09:15

Részletesebben

ú ü Ü Ö ü ő ő ő Ú Ú Ö Ú

ú ü Ü Ö ü ő ő ő Ú Ú Ö Ú Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ő Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ő Ö Ö ú ü Ü Ö ü ő ő ő Ú Ú Ö Ú Ű ú ő ő Ó ő Ó Ő ú Ü Ü ő ű ű Ö ű ű ú Ú ű ő ű ő Ö ő Ö Ü ü ő ü ő ü ü ű ú ü ű ú Ö Ó ű ú ű ű ú ű Ö ő ő ő ő ű Ó ü ű Ö Ö Ö Ö ü Ú ú ő ü ő

Részletesebben

Ö Ü Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű Ú

Ö Ü Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű Ú Ö ű ű Ö ű Ó Ó Ö Ü Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű Ú ű Ó ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ó Ó ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű Ü ű ű Ü ű Ö ű Ú Ü Ú ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű Ó ű Ö Ö Ü ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű

Részletesebben

AZ OLASZ NYELV ÉS IRODALOM (NAKI) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA

AZ OLASZ NYELV ÉS IRODALOM (NAKI) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA AZ OLASZ NYELV ÉS IRODALOM (NAKI) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Kód Tanegység Heti óraszám Jelleg Félévi óraszám Értékelés Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapképzés Nyelvi képzés BI-101 Nyelv- és stílusgyakorlat

Részletesebben

ő ú ö ű ő ö ő ö ö ö ű ö ö ű

ő ú ö ű ő ö ő ö ö ö ű ö ö ű ő ú ő ö ő ő ü ö ő ú ú ú ő ú ő ö ő ö ő ö ö ő ő ö ö ö ö ö ő ö ú ö ő ő ő ö ö ö ű ő ő ő ö ö ö ö ö ö ú ő ö ö ő ö ő ő ü ő ő ő ö ő ú ő ő ö ő ö ő ő ő ö ő ő ö ö ö ö ő ú ö ö ő ő ö ü ő ú ö ű ő ö ő ö ö ö ű ö ö ű Ő

Részletesebben

ü ö ö ö ó ö ö ö ö ö ö Ü Ü ö ö ó ö ö ü Ú Ü ö ö ö ö ü ü Íó ö ó ö Ö Ö ö ó Ó Ö Ö Í Ö Ö Ő Ö Ö Í Ő ó Ő ó ó ö ó Ü ó Ü ű ö ó ó ö Ö Ő ó ó Ő Ó ó ó ó ó ü ü Ó Ü ü Í ó ű Í ó ó ó ű Ó ó ó ó Ü ó ö ó ü ö ö Ó ó ó Ö ű Í

Részletesebben

Ú Ó Ö ö ü ö ö ö Í ö Ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ú Ü Ú ü ü Ó ü ü Ő ö Ú Ó ű Ú Ó Ö ö Ú Ó Ú Ó ö ű Ú Ó Ú ö ű Ú Ó Ú Ó ö Í Í Ú Ö Ú Ó Ü Ó ö Ú Ó Ú Ó Ő Ő Ő ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö Ő Ó ü ü ö ű ü ű ű Ó ü Ü ö Ü Ú Ó Ó ö ű Ü ö Ú Ú ö

Részletesebben

ö ú ó ó ó ö ö ö ő ó ó ö ö ú ő ó ó ö ő ö ú ő ü ő ö ú ö ő ó ő ü ő ü ó ö ú ű ö ó ö ú ű ü ú ó ü Í ü ó ő ó ö ö ó ó ő ő ő ó ó ő ő ő ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ö ú ó ő ő ó ó ő ő Í ő ő ú ő ó ó ó ó ö ö ő ő ó ó ő ő ű

Részletesebben

Ö ö ö Ü ó ó ö ö ö ö Í Í Í Í Í ü Ü Ü ó Ü ü ü ü Üü Í ÍÜ Íü Ü ü ó ÍÜ ÍÜ Íü Ü ó ü Ü ó Ü Íü Ü ü ó ü ó Ö ö Ú ó ó ö ö ű ű ó Ö ó Ö ó ÍÜ ó Ü ó ó ó ö ü ó ó Ü ó ó ö Ő ö ö ó ó ó ó ó Ú ó Ú ó Ü ü Ü ó ü ó ü ó ó ó ö Í

Részletesebben

Ó Á Á Í Á ő ő ő ő ű ő Í ü ú ű ú ú ü ü ő ú ő ő ü ű ü ő ő ü ő ő ő ő ú Á Ú ú ő ő ő ő ú ú ü ő ő ú ú ő ü ü ü Í Í ő ü Á ő ő ő ú Í ü Ó Á Á Á ű Ó Á Á Í Á Á Í ü Í ü ő ő Ú ú ő Í ü ü Á ÍÁ ú Í ő Á Á Ó Á ú ő ő Á Ó

Részletesebben

ö Ö Ó ö ő ú Ö őú ü Ö ü ő Ó Ö ó Í ő ö ő Í ö ő ő ő ő ó ő ő ű ú ő ú ő Ó ó Ó ú Í ú ő ö ő ő ö ó ü ő Í Í ű Ö ő ü ó ö ü ó ú ő ó Í ü ő ó Í ó ő ő Í ó ü ü ű ű ü ű ü ű ő ó ó ö ö ő Ú ó ó ő ó ö ő Í ó ö ö Í ú Ó ó Í

Részletesebben

ííó í í Ú ú ó í ü úó Ú ö ó Ú Ű Í ó ö ó ö ö Ö íí Öó ó Í Ü ó í í Ö Ú Ú ó ö ú ó í ú Í ó Í Ó ó ö ü ó íü ó ÍÜ ó ó ú í ó í ó ü í ó ó Ö Ú Ú Í í ÍÍ í í Í íó ú í íó ü Í í Ü Ú í í ü ü í Ú ó Í ó ö ú í ö ú ö ó í ó

Részletesebben

ó ó ó ó ó ó ö ö ú ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó ó ö ó Ú ú Ő ü ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ü ó ó ó ó ó Ö ö ó ó ő ó ó ó ó ő Í ő ö ó ó ő ö ö ÍÍ ű ó ő ó Í ó ő ó ó ó Íó ó ó ö ó ó ö ő ö ó ó ő ű ó ó ö ó ü Í Í ó ö ó ő ó ő ő

Részletesebben

ó ó ó ö í ő ó ő ó ű ö ő ü ö ő ő ű ó Ő ű ö ö Ó ő ö ü ő ű Ó ú ő ő ű ö ő ú őí í ó ú í ó ó Ú ö ó ö ö ő Ú í ó ű ó ő ő ő ó ö ö ö ó í ó ó ő ó ö ö í ü ő í ő ö ó í ű í ó ó í ö ő ő í í í í ő ó ű ó ő í ú ó í ö ó

Részletesebben

ö ü í ö Ü ó í ü ü ó í ó ö í ö ö ü ö ö í ö í ü í Ü í ó í Ú í Ő ú ü ü ö Ü ö ü ó ú ö ó ó í ű í ú í ó ö ö ü ú ö í ö ö Ü ó ó ü ü ü ó í ű ö ö ű ö Ü ö ö ü ö ö ö ü í ü ö í ó ö ú í ö í ü ó ó ó ó ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í ö ö Ö ó ó ü ű ö Ű Ö í ű ü ö ö ó ü ű ö Ö ü ö ö í ö í Ö ű ö í ü ö ö ü ű ö í ó ű ö ö ó í ü ö ű ö í ü ö ú ú í ö ü ö ó ü ö í ö Ö ö í ó ö ü ó ú ö í ó ö ü ó ü ű ö í ü Ű ö ó ö ö ö ö ü í ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö

Részletesebben

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í í ö ü í ü ü ú ó ü ö ö í ü ü ö ü ö ű ö ó Í í ö ü ö ö ö í ö ü ü í ó ü ú ü ö ü í ö ó í ü ú ó ü ö ü í ö ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í

Részletesebben

ü Í Ö ö ö ö

ü Í Ö ö ö ö ö Ő ü Í Ö ö ö ö Í ö Ü ü ö Ö Ü ö ö Ó Ö Ő Í Ő Ö ö ö ö ü Ó ü Ü ü Í ű ü ü ü ű Í Ó ü Ó Í Ó Ü Ü ö ü Ó ö ű Ü ö ö ű ö ö Ö ö Ö ö ű ö ű Ö Ö Ö ö ö Ö Í Ü Ó Ö ö Ü Ü ü ü ű ö ö ü ü ö Ö ű ö Ö ű ú ü ű ű ö Ü ö Ú ü ú ö Ü

Részletesebben

XI. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY 2011. április 10.vasárnap 14.00 óra

XI. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY 2011. április 10.vasárnap 14.00 óra XI. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY 201 április 10.vasárnap 14.00 óra 50 m ffi. Gyors kcs. egyesület idő helyezés Csete Mihály III. Aréna 00:29,9 1 2. Kasza József V. Gyula 00:56,1 3 3.

Részletesebben

ő ü Ú ö ő ü ö ü Ó ú ő ő Ú ő Ú ő ü ü ő ő ö ö ő ü ő ő ő ő Ü Ö ü ő Ú ő ü ü ő ö ü ö ö ő ö ö ő ö ő ú ő ő ú ü Ú Ó ű ö ő Ü Ő ö ő ő ö ö ü ő ő ü ő ő ö ö Ö ü ü Ő ő ü ő ú ő ő ö ő ö ú ö ő ö ő ü ú ő ő ő ő ő ő ü Ú ö

Részletesebben

Í ó Ü Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Á Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ű Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Í Á ó Á Í Í Í Ü Á Í Í Ü Í Ü Ü Ü Í Ő Á Á Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ó Á Á Á Ü Í Á Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Í Í Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Részletesebben

É ő ö ö ö ö ő ő ö ö ö ö ő Ü Ü É ö Ü Ü Ü ő ö É É É É É É É É É ö ű ö ő É É Ü É É ő ö ő É ö Ü Ó É ö É É Ü Ó ű É É É Ó É Ü Ü É Ü Ü ű É Ó ű ű Ó Ü É É Ó ő ő ö ö ő ö ö ö ő ö ö ő Ű Ü ö Ó Ó Ö Ü ő ö É Ö ö ő Ó Ó

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ü ő Á Á ü ő Ö Á Á Á Á ü Á Á ő ő Á Á Á Ó Á Á Á Á Á Á Á ü ő Á Á Ö ü ü ő ő ü ü Á

ü ő Á Á ü ő Ö Á Á Á Á ü Á Á ő ő Á Á Á Ó Á Á Á Á Á Á Á ü ő Á Á Ö ü ü ő ő ü ü Á ü ü ő Á Á ü ő Ö Á Á Á Á ü Á Á ő ő Á Á Á Ó Á Á Á Á Á Á Á ü ő Á Á Ö ü ü ő ő ü ü Á Á Ó ü ü ű ü ü ő ő ő ő ü ő ő ü ő ű ő ü ő ű ő ő ű ü Ö Á ő ő ü ő ü ő ü ü ő ő ü ő ü Í ü ű ü ü ű ü ü ő ő ü ő ő ő ő ü Í ü ő ü

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

A környezeti nevelés a Templomdombi Általános Iskolában. Csalló Attila Szentendre

A környezeti nevelés a Templomdombi Általános Iskolában. Csalló Attila Szentendre A környezeti nevelés a Templomdombi Általános Iskolában Csalló Attila Szentendre Iskolánk kisvárosi adottságai Belvárosi környezet Központi fekvés Régi műemlék épület Kicsi zárt udvar Duna, parkok közelsége

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése Mell.: 1 db összesítő

Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése Mell.: 1 db összesítő Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-18317/2011 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. év Tartalmaz: 1. Számviteli beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredmény-levezetés 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Í Ó ö ő ő ö ö ó ö ö ó ö ö ö ő ó ó ö ö ő ő ő ó ö ö ó ó ó ó ó ó ó ö ó ú ő ö ő ó ö ó ö ő ö ő ö ő ö ö ó ó ő É É Ú Ú Ő ú ó ó Ü Ő ő É É ú É ő ó ó ú ö ó ó ő É É É ó ű ő ú ó ő ő ó ó ó ó ö ö ó ó ö ő ú ö ö É É É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben