XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM AUGUSZTUS INGYENES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM AUGUSZTUS INGYENES Szent István király /Esztergom. 975 körül - Székesfehérvár augusztus 15./ A honfoglalás befejezéséhez, a magyar népnek e földön való az nem viheti magával a gyökeret. S akinek nincs gyökere, az meggyökeresedéséhez hiányzott még valami, kereszténnyé elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon is sok. Gondolj a kellett lennie a magyarnak. Ez a feladat Istvánra hárult. Hogy gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe s Isten célját elérje sok külsõ és belsõ ellenséggel kellett megküzdenie. gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondodat az Úrra Õ a te Kiépítette a királyi hatalmat, a vármegye rendszer gondviselõd. létrehozásával lerakta a közigazgatás modern alapjait. Apostoli Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és uralkodóként vallási törvényeket, rendeleteket hozott. Tíz nemzete vagyunk! Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik õbenne püspökséget, több apátságot és kolostort alapított. bíztak, akik az Õ törvényei szerint éltek, akik az Õ parancsolatait Az ország alkotmányos rendjét törvénybe foglalta, melyek követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Õ magyarjait! A biztosították az egyház mûködését, a magántulajdon védelmét és magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá s Õ egyúttal az ország népének jogait és kötelességeit is. megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, Történelem formáló küldetésének jelentõs pontja, hogy a lássátok magatok elõtt a boldogságos szép jövendõt, amit az Úr magyarság csatlakozott az európai népek családjához, ami számotokra készített, lássatok magyarok, mert ahol nincs alapjaiban meghatározta népének évezredekre szóló fejlõdését, látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép! irányvonalát. Minden ember önmagában hordozza a maga megváltását! Élete alkonyán érte a legnagyobb csapás, mikor legkisebb, A megváltást ugyan ingyen kegyelembõl adja az Úr, de csak egyetlen életben maradt gyermekét, Imre herceget is elveszítette. annak, aki megdolgozik érte. Ezután koronáját és vele országát a Boldogságos Szûz oltalmába ajánlotta. - Tiszteld a te Uradat, Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak Õ az orvosa és minden Pápai felhatalmazással 1083.aug. 20-án Szent László király harcodban az Õ pajzsa védelmez és az Õ ereje avatta szentté. gyõzedelmeskedik benned! - Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase Elsõ szent királyunk jóvoltából lettünk erõs, keresztény nemzet. kételkedj. Minden erõd Tõle való és minden cselekedeted Õt A békét tartotta fontosnak, elõrelátóan, megfontoltan kell szolgálja: cselekedett. De azzal is tisztában volt, hogy Fotó: ennek Kresz a népnek Albert - Tiszteld õseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és elsõsorban magában és az Istenben kell bíznia, mert másoktól örököltél Istent és hazát! hiába remél segítséget. Ha túlzottan másokra épít, könnyen - Légy hûséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a összeomolhatnak tervei. hûségeseket védelmezi az Úr. Üzenete mit sem változott a századok során. - Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. Befejezésül lássuk csak, hogy neves írónk a szentistváni- - Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered örökségbõl mit tart számunkra oly fontosnak : el az Úr szeretetét. Részlet Wass Albert Hagyaték címû könyvébõl: - Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Õt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Õ ereje lakozik tebenned. Ha elhagyod Ezt a földet, s ennek a földnek népét az Úr ereje õrzi! Õt, Õ is elhagy téged. Nézd azt a fát. Látod a sok kis falevelet rajta? Mindegyiknek, még - Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis benned van és hegyeket tudsz mozdítani vele! Fegyvernek hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Õsszel lehull a levél, nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. az igaz. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul tudása Õtõle való! el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idõ múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet. Aki pedig elmegy, Zsíros Józsefné

2 2 BOLDOGI ÉLET 2007.AUGUSZTUS Boldog Községi Önkormányzat Hírei Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Szitányi lakótelkek kialakítása érdekében került sor. A Péterné jegyzõ asszony nyugdíjba vonulása miatt a tervezési munkálatok elkészültek, melyet a képviselõképviselõ-testület úgy határozott, hogy megköszönve testület július 16-i ülésén elfogadott. A terv 30 napig a jegyzõ asszony több évtizedes munkáját új jegyzõt közszemlére kerül és megtekinthetõ a Polgármesteri választ. A testület a hó 12-i ülésén jegyzõnek Hivatal Tanácskozó termében. Katonáné Fülöp Gabriellát választotta meg, aki október 1-tõl lesz a polgármesteri hivatal Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy a településen a kinevezett vezetõje június 21-tõl a Rákellenes Liga munkatársai ingyenes helyettesítési feladatokat Pádárné Drotár-Balog méhnyakrák-szûrést és emlõszûrést végeznek majd Andrea és augusztus 1-tõl Dr. Zsiga Szilvia még ebben az évben. látják el. Minden 25. életévét betöltött nõt várnak. A szûrés helyérõl és pontos idejérõl a késõbbiekben fogjuk a Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Boldog lakosságot értesíteni! község településrendezési terve módosításra kerül. Püspökiné Nagy Erzsébet A módosításra a szélerõmû-park kiépítése és Polgármester FELHÍVÁS NEM ÉRI MEG ENGEDÉLY NÉLKÜL ÉPÍTKEZNI!!! Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya részérõl felhívjuk az építkezni szándékozók figyelmét arra, hogy január 19-én hatályba lépett az az új jogszabály, amely az eddigiekhez képest jelentõsen megváltoztatta az építésügyi bírság megállapítására vonatkozó elõírásokat. A jelenleg hatályban lévõ 245/2006. (XII.05.) Korm.r. alapján a jogszabály az alábbi lényeges eltéréseket tartalmazza. A bírság kiszámítása alapjául továbbra is a szabálytalan építési tevékenységgel létrehozott vagy megsemmisült építmény, építményrész számított értéke szolgál (a készültségi fokot jelzõ szorzó-tényezõvel), amely az építmény térfogatából, felületébõl, hosszából vagy darabszámából állapítható meg. A kormányrendelet 3. (2) bek. arról rendelkezik, hogy a bírság összege az elõbb említett számított értéknek a.) engedély nélküli építés esetén 50 %-a; b.) engedélytõl eltérõ építés esetén 40 %-a; c.) engedély nélkül végzett bontás esetén 30 %-a; d.) engedélyhez nem kötött, de szabálytalanul végzett építés esetén 20 %-a; e.) a bejelentés nélkül végzett építés és bontás esetén 20 %-a; f.) helyi védelem alatt álló épületen végzett építés és bontás esetén 70 %-a. A korábbi rendelet ilyen részletességgel nem foglalkozott a bírság megállapításával. Lényeges elem, hogy január 19. napja után indult ügyekben - az addigi gyakorlattal ellentétben - a fennmaradási engedély és az építésügyi bírság megállapításáról szóló rendelkezés nem két külön határozatban kerül meghozatalra, hanem egy határozatban, ami azt jelenti, hogy fellebbezés (jogorvoslat) esetén az építtetõ nem folytathatja tovább a befejezetlen építmény építését. A korábbi jogszabály maximum 1 évre adott haladékot a bírság befizetésére, míg az új jogszabály a bírság mértékétõl függetlenül legfeljebb 60 napos határidõt enged meg annak egyösszegû befizetésére. Indokolt esetben az építtetõ építéshatósághoz benyújtott kérelmére ez a 60 nap 1 alkalommal további 60 nappal meghosszabbítható, de az errõl szóló döntés nem határozat, hanem végzés formájában születik meg.

3 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 3 Amennyiben valaki a bontást és az építést engedély nélkül végezte, úgy mind a bontásra, mind az építésre különkülön kell kiszabni az építésügyi bírságot.amennyiben valaki a megadott határidõben nem tesz eleget befizetési kötelezettségének, úgy a jogszabály elõírja az építésügyi hatóság számára, hogy a határidõ lejártától számított 8 munkanapon belül köteles a végrehajtást végzésben elrendelni az illetékes állami adóhatóság (a továbbiakban: APEH) felé. Az új rendelet megállapítja azt is, hogy a kiszabható bírság összege nem lehet kevesebb 10 ezer forintnál. Azt is szabályozza, hogy ha az építési tevékenységgel összefüggésben több szabálytalanság (bontással járó átalakítás, bõvítés, felújítás) történik, úgy a magasabb bírsággal járó jogsértõ cselekmény után kell a bírságot kiszabni. Továbbra sincs lehetõség arra, hogy az építésügyi hatóság az anyagi és szociális helyzetre tekintettel méltányosságot gyakoroljon és a bírságot ezen indokra hivatkozva elengedje, vagy mérsékelje. Továbbra is lehetõséget ad a jogszabály arra, hogy nem kell a kiszabott építésügyi bírságot megfizetni, ha a bírság megfizetésére elõírt határidõn belül az építtetõ megszünteti a szabálytalan építményt, azaz visszabontással az eredeti állapotot állítja helyre. Új elem, hogy az APEH felé történõ végrehajtás után késedelmi kamatok felszámolására is sor kerül. Fontos és kiemelendõ, hogy az új jogszabály szerint építésügyi bírsággal kell sújtani azokat az építtetõket, akik engedély nélkül helyeznek el klímaberendezést, homlokzati égéstermék-kivezetést, napkollektort, riasztóberendezést, antennatartó-szerkezetet, stb. Ilyen esetekben a számítás alapjául 280 ezer forint/darab egységár szolgál. Az új jogszabály szerinti számítások alapján tájékoztató jelleggel el lehet mondani azt, hogy egy engedély nélkül megépített kb. 77 m2 hasznos alapterületû 100 %-osan elkészült (alápincézés és tetõtér-beépítés nélküli) lakóépület esetében a bírság kb. 5,5 millió forintot tesz ki. Ugyanilyen alapterületû épület esetén, ha engedély nélkül annak tetõtere is beépül, akkor a bírság összege már kb. 9,7 millió forint. Büntetendõ az építéshatóság által az az építtetõ is, aki pl. az engedélyezett tervhez képest a gerincmagasság megemelését és kb. 60 cm térdfal kialakítását végezte el, vagy aki tetõkiemelés helyett tetõsíkban fekvõ ablakot épített be, aki jogerõs építési engedély nélkül kezdte meg az építést, aki engedély nélkül bontott tetõt, illetve épületet. Az új rendelet az építésügyi hatóság számára szigorú és kötelezõ határidõket ír elõ, ami azt jelenti, hogy a jövõben nem lehet hónapokra, évekre elhúzódó ügynek visszamaradnia. A kiszabott építésügyi bírság összege az általunk adott csekk befizetésekor továbbra sem Hatvan Város Önkormányzatának számlájára fut be, hanem a csekken feltüntetett Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Lakás- és Építésügyi Célelõirányzat számlájára. A fenti jogszabályi változások alapján tehát érdemes meggondolni minden építtetõnek, hogy milyen kockázatot vállal fel abban az esetben, ha szabálytalanul építkezik, vagy bont. Kérjük az építkezni szándékozókat, hogy a törvények teljes körû betartása érdekében jogkövetõ magatartást tanúsítsanak. Természetesen a fenti tájékoztatót a teljesség igénye nélkül adtuk közre, hiszen a már említett törvény teljes körû közlésére ezen írott sajtón keresztül nincs lehetõség. A tájékoztató közreadásával nem az elrettentés a célunk hanem, hogy Hatvanban és térségében (Boldog, Heréd, Nagykökényes, Hort, Csány, Ecséd és Kerekharaszt) segítõ szándékkal megelõzzük a szabálytalan építési tevékenységek végzését, amely mind az építtetõ, mind pedig a jogszabályt alkalmazni köteles építéshatóság számára kellemetlen. A Hatvani Polgármester Hivatal Építéshatósági Osztálya természetesen minden érdeklõdõnek szívesen áll rendelkezésére és részletes tájékoztatást ad egy-egy konkrétabb ügyben. Hatvan, május 24. A tájékoztatót összeállította: Kovács Sándor Építéshatóság Osztályvezetõ

4 4 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS A 2006/2007-es tanév az oktatási reformok éve minden - Ecsédi Folklórfesztivál Népdaléneklési verseny nehézsége ellenére eredményes esztendõ volt a boldogi kategória: I. helyezett Tóth Dominika. Berecz Antal Általános Iskola történetében. Bár az iskola külsõ képét, felszereltségét anyagi lehetõségek híján csak igen Rajz: kis mértékben jórészt azt is szülõi felajánlások, a karbantartók szorgalmas munkája, illetve pályázatok révén sikerült 1. Helyi versenyek: javítani, szakmai munkánk terén, melynek mércéje elsõsorban - Berecz Antal portréverseny: a tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétel és I. helyezett Zsíros Bence eredményesség, számos szép sikert könyvelhetük el. - Batthyány portréverseny: I. helyezett Tóth Dávid Versenyeredmények: - Bartók portréverseny: Az alsó tagozatos tanulók elsõsorban levelezõs I. helyezett Rajnai Annamária tanulmányi versenyekben jeleskedtek. 2. Megyei versenyek: - Megyei rajz szaktárgyi verseny: Szivárvány levelezõs versenyen: III. helyezett Szemerédi Gyöngyi - az 1. osztályból Kiss Barnabás három tárgyból ért el 3. Oszágos versenyek: - szép eredményt, - Ember a tájban c. országos gyermekrajz a 2. osztályból Rácz Zsófia két tantárgyból, pályázat: II. helyezett Reucsán Bence, - a 3. osztályból Fülöp Csilla három tantárgyból is különdíjban részesült Bötös Balázs. kapott jutalomkönyvet. (Kis nyelvész, matematika, természetismeret) Tanévzáró A következõ versenyeken és pályázatokon is jó eredményeket értek el tanulóink: Bendegúz levelezõs verseny: - 1. osztály: Kiss Barnabás arany fokozat matematika - PODO Híd fesztivál Kerecsend - 3. osztály Bátori Gergely arany fokozat matematika - Richter Gedeon Vöröskeresztes rajzpályázat Fischer Ákos arany fokozat matematika - 50 éves az EU rajzpályázat Kovács Dominik ezüst fokozat matematika - A szegénység elleni küzdelem rajzpályázat Kanalas Sándor bronz fokozat matematika - A világ egy kert a szívemben címû rajzpályázat - 4. osztály Nagy Anita arany fokkozat angol nyelv Testnevelés: A TEKI-TOTÓ országos levelezõs versenyen Nagy Anita Kodály kupa: az iskolai csapat II. helyezést ért el. osztályos tanuló bronz fokozatot kapott. Egyéniben: A Titok országos levelezõs versenyen 10. helyezést ért el Tóth - Kerek Péter 100 méteres síkfutásban I., Linda és Bugyi Fanni 4. b osztályos tanuló. távolugrásban és súlylökésben II. helyezés A Szivárvány levelezõs verseny technika fordulóiban - Eckert Patrik távolugrásban I. helyezés oklevélben részesültek a 3. osztályos Barkács - Szénási Béla súlylökésben I. helyezés manók.(bátori Gergely, Zsíros Tamás) - Bogdán Dávid kislabda hajításban III. helyezés A PODO-HÍD kulturális fesztiválon 9 gyermek képviselte az - Labát Dávid 300 méteres síkfutásban I. helyezés alsó tagozatot, közülük Nagy Zsanett 3. helyezett lett. - 4 X 100 méteres váltócsapat I. helyezés A területi atlétikai versenyen az alsó tagozatos bereczes csapat ( Kerek, Eckert, Labát, Bogdán ). 2. helyet szerzett. 2. Teremkézilabda versenyen III. és IV. korcsoportos fiú csapatunk is III. helyezést ért el. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a tanév során a 3. Diákolimpián III. és IV. korcsoportos fiú kézilabda Kincskeresõ szakkör, akik népi hagyományok színpadra csapatunk III. helyezést ért el. állításával (szüreti mulatság, betlehemezés, Gergely-járás, pünkösdölõ) és gyönyörû bécsi keringõvel (farsangi és - Atlétikában: alapítványi báli nyitótánc, Hatvani Diákgála) örvendeztettek - IV. korcsoportos fiú összetett csapatunk I. helyezés meg bennünket! ( Bogdán, Eckert, Kerek, Katona, Berényi, Labát ) Felsõ tagozatos diákjaink kimagasló eredményeket értek - Egyéni összetett versenyben Bogdán Dávid II. el a sport és a mûvészeti versenyek terén, de szép egyéni helyezett, Berényi Gergõ III. helyezett sikerek születtek megyei és országos tanulmányi - Súlylökésben Szénási Béla III. hely versenyeken is! - Távolugrásban Eckert Patrik III. hely méteres síkfutásban Kerek Péter I., Katona Készségtárgyak: Bálint II., Berényi Gergõ III. hely Ének zene: méteres síkfutásban Eckert Patrik I., Bogdán - Berecz Ede helyi népdalverseny: Dávid III. hely I. helyezett Petrovics Ádám - 4 X 100 méteres váltófutás csapatunk I. helyezett ( Eckert, Kerek, Berényi, Bogdán ) - Kodály Zoltán városi népdalverseny III. helyezett Petrovics Ádám

5 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 5 - III. korcsoportos fiú összetett csapatunk I. helyezett - Hajdú Bihar megyei TIT levelezõs versenyen ( Laczkó, Kovács, Dudás B., Burai, Zsámboki, matematikából Laczkó Kristóf VIII. helyezett Dudás A. ) - Egyéni összetett versenyben Laczkó Kristóf III. Történelem honismeret: helyezett. - Batthyány versenyen (történelem házi verseny ) 4. Megyei Atlétikai Diákolimpia: I. helyezett Sápi Veronika - 4 X 100 méteres váltócsapat: II. hely - TITOK levelezõs történelem csapatversenyen Futó Máté és Reucsán Bence VIII. Bátori Eszter ( Kerek, Eckert, Berényi, Bogdán ) Molnár Fanni X. helyezett, - Távolugrás Eckert Patrik III. hely. - Hajdú Bihar megyei TIT országos levelezõs versenyen Laczkó Kristóf VI. helyezett. Természettudományos versenyek: - Forgószél országos (Kárpát-medencei) honismereti - Teleki Pál földrajz földtan megyei versenyen verseny: országos döntõs Bereczki Noémi I., Laczkó Veronika II. helyezett Futó Ádám II. hely - Föld Napja területi vetélkedõ csapatversenyen III. helyezést értek el Sápi Veronika, György Andrea, Magyar: Laczkó Veronika - Iskolai szavalóverseny 1956 emlékére, - Madarak és Fák Napja helyi vetélkedõn I. Tóth Dominika Futó Ádám I. helyezett - Területi szavalóverseny: II. Poncski Lilla - 8. osztályosok térképhasználati versenye ( házi - Folklórfesztivál népmesemondásban verseny ): I. helyezett Laczkó Veronika II. Budai Viktor - RELEM Kht. használt elemgyûjtõ versenyen ( házi verseny ): I. helyezett Petrovics Benedek 2.b osztály Tanulmányi munkájukkal és versenyeredményeikkel az - Hajdú Bihar megyei TIT levelezõs versenyen alábbi tanulók érdemeltek ki évfolyamelsõ és osztályelsõ természetismeretbõl Kókai Andrea VI. helyezett címeket: Évfolyamelsõk az alsó tagozaton: Évf./ Tant. Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret 2. évf. Zsíros Tamás Bátori Gergõ - 3. évf. Zólyomi Marcell Zsolt Dudás Ádám Bugyi Fanni 4. évf. Sánta Petra Futó Ádám Futó Máté Évfolyamelsõk a felsõ tagozaton: Évf./ Tant Magyar ir. Kókai Andrea Szemerédi Gyöngyi Sápi Veronika - Magyar ny. Kókai Andrea Medveczki Anett Sápi Veronika - Angol Szûcs Bianka Péntek Gergõ - Árvai Barbara Német - Medveczki Anett Zsíros Bence Józsa Veronika Matematika Bereczki Noémi - - Katona Dániel Történelem Kovács Marcell - Laczkó Veronika Katona Dániel Természet-ismeret Kókai Andrea Fizika Kémia - - Buzás Bálint Katona Dániel Földrajz - - Laczkó Veronika - Biológia - - Sápi Veronika Zsámboki Evelin Rajz Rajnai Annamária - Zsíros Bence - Ének Somogyváry Bence - Tóth Dominika - Testnevelés Kovács Marcell Labát Dávid Berényi Gergõ Futó Dániel Osztályelsõk: 1. a Sánta Kinga 5. a Kókai Andrea 1. b Rácz Zsófia 5.b Bátori Eszter 2. Fülöp Csilla 6. Medveczki Anett 3.a Bugyi Fanni 7.a Sápi Veronika 3.b Fülöp Botond 7.b Laczkó Veronika 4.a Futó Ádám 8.a Katona Dániel 4.b Reucsán Bence 8.b Árvai Barbara Szívbõl gratulálunk minden versenyzõnek, az évfolyam- és osztályelsõknek valamint felkészítõ tanáraiknak! Tóth Éva

6 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 6 Képes tanév végi összefoglaló Május végén tartottuk iskolánk szokásos gyermeknapi rendezvényét. Az alsósok a népi hagyományok, a felsõsök a katasztrófavédelem jegyében szervezték programjaikat. Képünkön: a kincskeresõk pünkösdölõje, ill. a tûzoltók bemutatója. Az iskola dolgozóinak pedagógusnapi tanulmányi kirándulásán Székesfehérvár és a Velencei-tó környéke volt az úti cél. A képen kollégáink a kápolnásnyéki Vörösmarty emlékházban a Szózat megszületésének útját követik nyomon az eredeti dokumentumok segítségével. A végzõsök az õket ballagtató 7. osztályosokkal a bankett búcsúvacsoráján. Az utolsó héten a 4. osztályosok is elbúcsúztak kedves tanáraiktól és az öreg iskolától. Ballagás: búcsú a Berecz-zászlótól, az osztályfõnököktõl, az iskolaközösségtõl

7 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 7 Berecz-díjasok A Berecz Antal Alapítvány Kuratóriuma minden évben odaítéli a Berecz Antal Emlékérem bronzdombormûves változatát annak az iskolában dolgozó, vagy az iskolát segítõ felnõttnek, aki kimagasló tevékenységével hozzájárul az Alapítvány célkitûzéseinek megvalósításához. A évben a Kuratórium ezt az elismerésre Fülöp Gyuláné tanárnõt tartotta méltónak. Fülöp tanár néni 25 éves tanári pályájának nagy részét a boldogi iskolában töltötte, életét a boldogi gyerekek nevelésének szentelte. Kiváló tanár egyéniség, aki következetessége, igazságossága, humora miatt a diákok egyik legkedvesebb nevelõje. Létrejötte óta tagja a Berecz Alapítvány Kuratóriumának. Az Alapítvány tevékenységét ötleteivel, szervezõ munkájával immár hetedik éve segíti. 25 éves tanári jubileumához és a Berecz-díjhoz szívbõl gratulálunk!!! Kedves Boldogiak! Köszönet Az Iskolaelsõ címet és a vele járó terrakotta emlékérmet az idén Laczkó Veronika 8. b osztályos tanuló érdemelte ki 8 éven át kitûnõ tanulmányi eredményével, példás magatartásával, kiemelkedõ közösségi munkájával és a tanulmányi versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményével! Új iskolájában is hasonló sikereket kívánunk, és Neki is szívbõl gratulálunk! Tóth Éva A Berecz Antal Alapítvány kuratóriumának elnöke Elõzõ számunkból helyhiány miatt kimaradt az idei Tavaszköszöntõ Berecz-bálon pártolójegyeket vásárlók névsora, akiknek ezúton szeretném megköszönni a szíves támogatást! Bátori Eszter Gyökér Zoltánné Mihók Zsuzsanna Somogyváry László Bötös Károlyné Huszár Zsoltné Molnárné Kiss Erzsébet Sós Istvánné Bötösné Peigelbeck Katalin Iván Lívia Nagy Gáborné Szántai Istvánné Bugyi Andrásné Iván Zoltánné Nagy Gyuláné Szemerédi Zoltán Buzásné Hipszki Ildikó Kadét Ernõ Nagy Sándorné Szitányi Péterné Csordás Zoltánné Kátai Péterné Õszi Sándorné Szûcs Eszter Deme Lászlóné Kecskés Erika Peigelbeck Györgyné Szûcsné Jobbik Ildikó Dr. Kurpé László Kerek Istvánné Péntek Tamásné Tóth Csaba Dudás Ádám Kis Ferencné Pethõné Vaskó Anita Tóth Józsefné Dudásné Kadét Veronika Kismihók Tiborné Petrovics Csabáné Tóth Károlyné Dudásné Zólyomi Ildikó Kókai Ferencné Petrovics Gusztávné Tóth Zsoltné Fekete Gáborné Kovács Éva Petrovics Zsoltné Tóthné Pajor Anita Fischerné Kovács Katalin Labátné Katona Judit Petrovicsné Õszi Erika Urbánné Berencsi Jusztina Fodor Lászlóné Ludvik Tamás Poncskiné Boldogházi Zólyomi Gáborné Futóné Búzás Krisztina Lukács Gusztávné Zsuzsa Zólyomi Istvánné Futóné Novodomszky Krisztina Lukács Róbertné Pongó Csilla Zsámbokiné Peigelbeck Futóné Varga Kitti Makranczi Ede Püspökiné Berényi Zita Edit Fülöpné Gál Tünde Medveczki Gáborné Püspökiné Nagy Erzsébet Zsírosné Bagó Krisztina Sápi Ferencné Amennyiben - legjobb szándékunk ellenére - valakit kihagytunk volna a felsorolásból, ezúton kérünk szíves elnézést! Tóth Éva

8 8 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Ön bankja a mi Takarékunk! SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ 50 éves a HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szabad felhasználású deviza alapú hitel ingatlan fedezettel THM: 6,26%* Az akció ideje alatt a szerzõdéskötési díjat elengedjük! Rugalmas, gyors ügyintézés Az akció június 25-tõl visszavonásig érvényes! A fentiek nem minõsülnek üzleti ajánlatnak. * A THM 1 millió Ft deviza alapú hitelre, 10 éves futamidõre vonatkozik, devizában történõ törlesztés esetén Bõvebb információért keresse az Önhöz legközelebb esõ kirendeltségünket: Hatvan , Hort , Boldog , Csány , Ecséd , Heréd , Apc ,Lõrinci , Új-Hatvan , Rózsaszentmárton , Petõfibánya , Budapest , Zagyvaszántó , Nagykökényes Bérmálkozás, valamint elsõáldozás képek átvehetõk és utánrendelhetõk az IVÁN ÉS VIKI Élelmiszer és Fotóüzletben! Egyéb szolgáltatás: - képkidolgozás(hagyományos és digitális adathordozóról.cd,pendrive stb.) -reprodukció készítés bármilyen fotóról -egyéb fényképezés (pl.esküvõ) telefon: vagy 06 30/ ,,Most küzdelmed véget ért, az Isten szólít el. De a szeretet nem hal meg, mindig velünk leszel." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nagyra becsült díszpolgárunk és évtizedeken át munkatársunk, BÓDI JÓZSEF életének 89. évében elhunyt. Fájdalommal búcsúzik Tõle a Boldog Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete és hivatalának dolgozói, valamint Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester. OLVASÓI LEVÉL Községünk védõnõje: Futó Jánosné, Marika 37 évi munka után nyugdíjba megy. Ezúton mondunk neki köszönetet lelkiismeretes szolgálatáért. Mi boldogiak nagyra értékeljük, és óriási elõnynek tartjuk, hogy 4 évtizeden át itt dolgozott és közöttünk él. Ennyi idõ alatt generációról generációra ismerte meg a helyi lakosokat. Közel került családjainkhoz, bizalommal fordultunk hozzá. A közel 40 év alatt számtalan sok áldott állapotban lévõ kismama egészségét védte, s szolgálatában szeretettel várta és fogadta az új életek érkezését: az újszülött kislányokat és a kisfiúkat. Majd növekedésüket, fejlõdésüket õrizte, óvta és figyelemmel kísérte egészen addig míg nagykorúvá nem lettek. A gondozott gyermek létszám a kétszerese volt más települések védõnõi körzetéhez képest. Tanácsadását, munkáját mindig az alaposság jellemezte. Magas szintû szakmai tudását, tapasztalatát, s nem utolsósorban hûségét falunkhoz méltányoljuk. Köszönjük munkáját. Nyugdíjas éveire jó egészséget és sok örömet kívánunk családja körében. boldogi szülõk, nagyszülõk, dédszülõk Emlékezés A boldogi Fidelitas szervezete 2. Trianoni megemlékezését tartotta jun.3-án a vasárnapi szentmise után a Hõskertben. Fiataljaink megemlékeztek azokról a magyarokról, akiket elcsatoltak hazánktól 1920 jun 4-én. Ezzel a mûsorral tiszteletüket fejezték ki, fejet hajtva azok elõtt, akik más nemzet zászlaja alatt õrizték meg magyarságukat. Trianon után bizonyíthatóan kettévált a nemzet: maradék magyarokra és elcsatoltakra. Úgy mint hóviharban a menedékházban melegedõkre és a kint szorultakra. Rövid részlet mûsorukból: Magyarország vesztesége számokban kifejezve: Magyarország területe: km2 A csonkítás után: km2 Magyarország népessége: fõ Az aláírást követõen ez : fõ A korábbi Magyar Királyságból a termõföld : 61,4 %-a a faállomány: 88 %-a a vasúthálózat: 62,2 %-a a kiépített utak: 64,5 %-a a nyersvas 83,1 %-a az ipartelepek: 55,7 %-a a hitel- és bankintézetek: 67 %-a került a szomszédos országok birtokába. Az igazi veszteség maguk a kint rekedt magyarok, akikért a nemzet felelõs. Ha felelõsek vagyunk önmagunkért, akkor tetteinkben felelõsek vagyunk a többiekért is. Mert önmagunkban nem vagyunk nemzet csak közösségként. S végül akiknek a mûsort köszönhetjük: a Fidelitas tagjai: Szûcs Péter, Kompolti Attila, Búzás Gábor, Õszi Tímea, Szénási Géza, Zsíros Adrienn, Petrovics Ákos, Petrovics Bálint, Katona Szabolcs és Petrovics Krisztián. Zsíros Józsefné

9 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 9 Egyházközségi hírek Mint tudjuk két évente van egyházközségünkben bérmálás. Igen nagy izgalom elõzi meg mindig, hiszen bérmálkozandó gyermekeink az elsõáldozás óta erre készülnek. Igazán az utolsó év az, ami már nagyon komoly munka, hiszen januártól-májusig minden hittanórán dolgozatot írunk a sok-sok kérdésbõl. Az idei év talán mindennél izgalmasabb volt, mert már a tavalyi gyalogos zarándoklatunkon (Pásztótól egészen gyalog mentünk Szentkútig) megígérte Dr. Beer Miklós Püspök atyánk, hogy a boldogi gyerekeket egészen biztosan Õ szeretné megbérmálni, úgyhogy volt miért izgulnunk. kell fokoznom, hogy szintén a 17 kisgyermeknek milyen igazi ünnep ez. Aranyosak, kedvesek és nagyon izgulósak voltak. A szentmise után egy kis szeretetlakomán vettünk részt, melyet az elsõáldozók szülei készítettek a hittanteremben. A következõ:- a ballagó nyolcadikosok hálaadó szentmiséje. Nagyon szép szokás, reméljük ez is megmarad mindig. Utána jött az Úrnapi sátras körmenet, majd egyközségünk nagy búcsúja a Jézus Szíve kápolna búcsú. Még szeretnék pár mondatot írni a ministráns, hittanos táborról is. Minden évben élünk a lehetõséggel, hogy Egyházmegyénk pályázatot hirdet a táborra. Már hat éve, hogy egyre népszerûbb ez a tábor. Az idén nem kis meglepetésünkre Dr.Beer Miklós Püspök atya igen nagylelkû volt hozzánk. Mint évente mindig, most is a Balatonnál nyaraltunk. Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom, Síófok Dr. Beer Miklós Püspök atya Eljött május gyönyörû napja. Csontos atya ötlete alapján a Hõskertben tartottuk ezt a szép ünnepet. Kicsit izgultunk az idõjárás miatt, de éppen ekkor meg egy levél sem mozdult meg a gyönyörû virágzó gesztenyefákon. Püspök atyánk közvetlensége, kedvessége, jó humora és mérhetetlen gyerek szeretete mindenkinek meghatározó élménye lett. Így gyermekeink nem csak a Szentlélek hét ajándékával gazdagodtak, hanem egy igazi ünneppel is, melyet biztosan õriznek egy életen át. Természetesen szentmise keretében történt a Szentség kiszolgáltatása, utána a plébánián fogadás volt a képviselõknek, a házapostoloknak és természetesen a meghívott vendégeinknek: polgármesterasszony, iskolánk igazgatója. Ezután szinte azonnal megtartottuk az elsõáldozást. Talán nem is Fotó: Zsírosné Õszi Katalin Ezúton is szeretnénk megköszönni Csontos atyának, hogy támogatta a pályázatot, a Szemerédi családnak, Zsírosné Õszi Katalinnak, polgármesterasszonynak, a szülõknek, és minden segítõnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeinknek igazi vakáció lehessen. Reméljük, hogy jövõre is hasonló élményekben lesz részünk. Vaka Ferencné Anyakönyvi hírek Újszülöttek: Bódi Boldizsárné Horváth Mária (1934) Erkel u.7. Rostás Benjámin an: Varga Noémi Petrovics Istvánné Szûcs Piroska( 1934) Bartók u. 15. Iván Jázmin an: Iván Noémi Tóth P. Zoltán( 1933) Turai u.56 Juhai Enikõ an: Tóth Enikõ Horváthné Nagy Judit (1962) Hatvani u.11. Zsíros Bence an: Tóth Judit Nagy Ferenc (1954) Virág u.11 Rajos Zsófia an: Zsíros Erika Bódi József(1917) Kossuth u.42 Ifj. Józsa János(1948) Béke u.83. Elhunytak: Õszi Józsefné Lukács Viktória (1919) Kossuth u.103. Kepes Jánosné Záhonyi Julianna (1933.) Kossuth u.10 Tóth József (1923) Tabán u. 18. Köteles József ( 1937) Zrínyi út 3. Futó László (1922 ) Turai u. 75. Csatlós Andrásné Tóth P. Julianna Rákóczi u.7. Nagy Istvánné Oláh Jolán ( 1932 ) Dankó u. Püspöki Istvánné Záhonyi Erzsébet(1926) Kossuth u.23.

10 10 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS P A P R augusztus 25-én Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti téren Program Rendhagyó zenés ébresztõ Hétpróbás ügyességi versenyek Fõzõverseny megnyitása Kulturális mûsor Szerepelnek: Majorett Csoport Boldog - Kaláris Néptáncegyüttes Boldog -Hagyományõrzõ Együttes Boldog Kovács Krisztina - Szûcs Eszter Boldog -Telekes Anna Hip-Hop tánccsoportjai- Boldog-Jászfényszaru Tobán Hagyományörzõ Egyesület Néptáncosai Szihalom Sztárvendégek: Dósa Mátyás és R. Kárpáti Péter Az elkészített ételek zsûrizése A zsûri tagjai:varga Jánosné, Dósa Mátyás, R. Kárpáti Péter Az ügyességi verseny eredményhirdetése István, a király rockopera a boldogi színjátszók elõadásában (Ismétlés: ) belépõ: 800Ft 600 Ft /12 év alatt Kísérõrendezvények: Arcfestés, ugrálóvár, gravírozás, kirakodóvásár A paprikafesztivál rendezvényhez kapcsolódóan az idén is tartunk kézmûves hetet augusztus ig, melyre a jelentkezéseket a mûvelõdési házban várjuk. Az elsõ rövid hír ismét egy olyan munkáról tudósít, melyet a Boldogi Horgásztónál végeztek el az egyesület tagjai. Hálóval lekerítésre került egy terület a tóból, a tó DK-i részén, a félsziget, és a híd határvonalában. A tervek szerint a késõbbiekben az egyesület a telepítések mellett megpróbál ivadékok nevelésével is foglalkozni. Ezek az ivadékok késõbb a tó pontyállományának növelését szolgálnák. A legutóbb megjelent cikk óta lezajlott a Boldogi Horgász Egyesület mindkét házi versenye, amely minden évben megrendezésre kerül. Az elsõ, a május 20-án megrendezett 3 órás verseny volt. Sajnos ez a verseny elég sok hiányossággal bírt, így errõl nem is írnék bõvebben. A hiányosságok ellenére gyõztesek azért természetesen születtek. A felnõtt verseny helyezettjei: 1. Zsámboki Gábor 2. Pecze Zoltán 3. Kiss József Az ifjúsági kategória helyezettjei: 1. Petrovics Ádám 2. Eckert Patrik 3. Laczkó Balázs Gratulálunk a gyõzteseknek! A második házi verseny, a július án lezajlott 24 órás verseny. Ennél a versenynél a szervezõknek sikerült kiszûrni minden olyan hibát, ami az elõzõ versenyen jelentkezett, így egy nagyon jól sikerült rendezvénynek lehettünk résztvevõi. Szép, ápolt volt a környezet, a horgászhelyek tiszták és jól hozzáférhetõek voltak. A jó eszköznek köszönhetõen a mérés is pontos és egyértelmû lett. A büfé jól kiépített területen, kedves kiszolgálással, bõséges választékkal várta az idelátogatókat, (versenyzõket és vendégeket egyaránt), akik gyakori megjelenésükkel fejezték ki tetszésüket. Az étkek Pecze Zolinak IKAFESZTIVÁL Horogra akadva hely: Pecze Zoltán és Dudás Gábor 2. hely: Zsámboki Gábor és Fülöp Csaba 3. hely: Õszi József és Hegedûs József Gratulálunk az eredményes szerepléshez! Ezúton szeretném - mint haditudósító - megköszönni az egyesületnek, hogy gondoltak rám is, és hogy horgászat nélkül kifoghattam a csillogó aranyhalat! A cikk utóirataként említeném meg, hogy néhányan úgy indultak el a versenyen, hogy a végsõ gyõzelem helyett már azzal is megelégszenek, ha bizonyos ellenséges (természetesen baráti) csapatokat legyõzhetnek. Nos, sikerült, úgyhogy Kiss boldogság nekik is jutott, ami jól összekovácsolta a csapatot! köszönhetõen ismét dicséretet érdemeltek. Az ebédre elkészített Jövõre jöhet a visszavágó! marhalábszár-pörkölt és a vacsorára fogyasztott lecsó után Végül egy felhívás az egyesülettõl Vörös Csabi részére: Ha mindenki megnyalta mind a tíz ujját. A verseny végeredményét lehet legközelebb ne fürdjé' le! tekintve a következõ csapatok léphettek dobogóra: V.K.G

11 2007. AUGUSZTUS BOLDOGI ÉLET 11 Árpád utódai Boldogon Árpád halálának évfordulója van 2007-ben. Boldog község környékét a honfoglalás után Árpád vezetésével Kurszánnak a népe szállta meg. A honfoglaló magyarok éltek a Brindzán, a Sóderosnál és a község keleti szélén a Téglaház-parton. Ha õseink nem foglalják el ezt a hazát, akkor mi most nem itt élünk. Õseinknek és a magyar történelemnek emléket állítva szeretnénk megalapítani Boldogon egy õsmagyar, hagyományokat õrzõ és felelevenítõ csapatot. Terveink között szerepel az õsi magyar harc és az õsi fegyverek megismerése. Gondoltunk itt az íj, a kelevész, a csatacsillag, a karikás ostor, a szablya, a fokos, és a bot használatára, valamint a késõbbiekben az õsmagyar harcmodor, a baranta elsajátítására. Érdeklõdés esetén szeretnénk rendhagyó történelemórák keretén belül megmutatni õseink életét, fegyverek használatát, ruházatát és a rovásírást. Alapító tagjaink: Rohács Norbert, Rohácsné Farkas Adrienn, Laczkó Balázs, Mészáros Rita, Juhász Csaba Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Ha szeretnél egy hagyományt õrzõ és ápoló csapatba tartozni, keress meg minket! Elérhetõségeink: 0670/ (Rohács Norbert) 0670/ (Rohácsné Farkas Adrienn) Legközelebbi eseményünk: augusztus 25-én a Paprika Fesztiválon lesz. Programok: 7:30- õsi hangkeltõ eszközökkel ébresztjük a falu népét, indulás a Mûvelõdési Ház elõl. k.b. 9:00-13:00 hétpróbás gyermek ügyességi versenyek (fõdíj kancácska) Ezekkel párhuzamosan fegyverbemutató kipróbálási lehetõséggel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Szüleinket köszöntöttük Szüleink: Tóth István és Futó Klára április 26-án ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Sok szeretettel köszöntötte õket a család, unokák és dédunokák. Bemutatkozás Sokak számára nem ismeretlen a nevem: Vancsik Annamária vagyok. Ezúton szeretnék bemutatkozni, mint frissen végzett újságíró, és ezentúl a Boldogi Élet szerkesztõségét segíteni. SZÁZHUSZONÖT ÉV TITKA Létezik egy hobbi, a postagalambsport, amit bár nem sokan ismernek, mégis nagy múlttal rendelkezik hazánkban: szervezett szinten már 125 éve ûzik a galambászok. Az idén jubiláló Magyar Postagalamb Sportszövetség országos szinten 5517 taggal rendelkezik, köztük négyen Boldog hírnevét öregbítik, akik galambjaikkal részt vettek Athénban az olimpián (1200 km-t repültek), Rómában a pápa beavatásán (800 km-t repültek), idén pedig a Liège-ben és Kielben megrendezett maratoni versenyen képviseltették magukat. Jelenleg az augusztus 4-i, Katowicei emlékversenyre készülnek, amelyet a szövetség megalakulásának 125. évfordulójának alkalmából rendeznek meg. Természetesen a postagalambászok is sokfélék. Egyeseknek az állatszeretetet és a hobbit, másoknak a sportélményt jelenti. Nem keveseket pedig a titok vonz: galambjaik otthoni ragaszkodásának rejtélye. S mi lehet a titok? A régi idõkben a postagalamboknak nélkülözhetetlen szerepük volt a kommunikációban és a hírközlésben is, mivel ez volt a legmegbízhatóbb mód a levelek továbbítására. De vajon hogyan tájékozódnak a galambok? A tudósok véleménye is megosztott A legelfogadottabb nézet, hogy a Nap és a mágneses mezõ együttes segítségével tudnak ilyen pontosan tájékozódni, és eljutni a kívánt helyre, majd vissza. A hazarepülést pedig valószínûleg a ragaszkodás is befolyásolja, ugyanis az otthonukhoz közeli jelenségeket hamar memorizálják a galambok. Valószínûleg a hazatérés pillanata nyújtja a legnagyobb élményt a galambászoknak. Ma már olyan világot élünk, amelyben a kommunikációs technika a legrohamosabban fejlõdõ iparág. Ezért kellene egy pillanatra megállni és tisztelettel adózni a tollas hírvivõk évezredes emléke elõtt. Szívbõl kívánjuk az eredményes szereplést Katowicében és hogy a boldogi postagalambászaink még sokáig ápolják tovább ezt a nemes hagyományt. Vancsik Annamária

12 12 BOLDOGI ÉLET AUGUSZTUS FOOTBALL A tavaszi idény kezdetén volt egy olyan megérzésem, hogy rettentõ nehéz év elõtt állunk. Ami adott, egy csekély létszámú csapat, akivel a keddi és pénteki edzésnapok üresjárata után vasárnaponként talán telefonon lehet kontaktálni. A már érezhetõ problémák a rájátszásnak meghozták gyümölcsét, vagyis mi anyagi okokra hivatkozva kimaradtunk ebbõl. Éljen! Spóroltunk 280 ezer FT.-ot. De kinek jó ez? Nincs az a programja a boldogi lakosok sokaságának, ami hétrõl hétre egész évben megfelelõ szórakozást nyújt kicsiknek-nagyoknak, idõsnek-fiatalnak. A bajnokság végén levezetõ mérkõzés címen egy régen nem látott csapatot köszönthettünk sportpályánkon: a csányi sportegyesület csapatát. Végre ismét egy új lendület, na talán most. Az öltözõben 17 ifista. Mi történt? Nincs elég mezünk? Kit hagyjunk ki? Természetesen senkit, játszunk! Ezek után már nem is érdekel minket az egygólos vereség, örülünk a parázs meccsnek! Két órával késõbb a helyszín szintén az öltözõ, eredmény: 10 fõ, plusz ifi. Karcsú, de sebaj gyerünk! Végeredmény: 3-1 ide! Úgy gondolnánk minden probléma megoldva, kezdõdhet a munka a következõ szezonra, ám az öltözõi kép, sajnos nem ezt sugallja. Három vidéki játékosunk (Pécsi, Csoma, Miró) bejelenti eligazolását, illetve pályafutása befejezését.tiszteletben tartom korosabb játékosaink (Fischer, Csezi) döntését, miszerint gerinc- és térdmûtéteik után õk már nem szeretnének pályára lépni. Éljen, ismét összedõlt kártyavárunk! Mentõ ötletként még egy hetes határidõ a csapat újraélesztéséhez, tehát a feladat: mindenki hozzon még egy embert! A megyei játékos mozgást figyelve sajnos itt is szomorú megállapításra jutottunk, már ezen a szinten is fizetett játékosok szórakoztatják a közönséget és önmagukat, amivel természetesen mi nem tudjuk felvenni a versenyt. Vannak újonnan alakuló csapatok (Csány, Apc), vannak bõvítést tervezõ csapatok (FC Hatvan megye II.), és sajnos vannak vergõdõ csapatok is (Hort, Petõfibánya-akik szintén nem nevezték csapataikat- és Mi). Azt, hogy végül is ki marad talpon, merõben befolyásolja anyagi háttere, támogatottsága. Ezzel jelen pillanatban csapatunk nem igazán büszkélkedhet. De ne okoljuk másokat, hiszen Önkormányzatunk többször is bizonyította, hogy a jó úttörõ módján, ahol tud, segít, tehát rajta nem múlna újbóli nevezésünk a következõ bajnokira, ám ne sarkítsuk le ennyire ezt a történetet. Eltelt az egy hét és ugyanaz a nyolc ember mosolyog vissza az öltözõben, aki egy hete szomorkodott. Döntés: mindenki marad, kell a foci, csináljuk! Hm? Ismét ígéretek régi és új érkezõ játékosokra, ismét lendület július 22. alapozó edzõmérkõzés nulla edzéslátogatással Jászágón. Jelenlévõ létszám a két csapatból (ifi+felnõtt): 10 fõ!!! Eredmény: 3-2 ide! Ugye ez a társaság az eredményeket figyelembe véve sokkal többre hivatott, mintsem hogy itt befejezze pályafutását, csak az a fránya létszám. Az ifi lelkesedése is tiszavirág életûnek bizonyult utolsó mérkõzése óta, így kényszerû kelletlen meg kellett hozni azt a döntést, miszerint a as bajnokságba nem nevezzük felnõtt és ifjúsági csapatunkat. Ez természetesen nem végleges döntés a nagypályás foci befejezésére, hiszen ha összeszorított fogakkal akarjuk és mások is akarják, akkor nem kell nekünk éveket kihagyni! Én 1, azaz egy évrõl beszélek és remélem mások is így gondolják, hiszen csak így látom jövõjét a boldogi focinak! Ja, és még egy módon: UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS! Terveink közt szerepel még egy helyi bajnoki rendszerben történõ, 20x40-es pályán mûködõ labdarúgó torna, ahová baráti társaságok jelentkezését várjuk 5+1-es felállásban. A késõbbiekben errõl plakát formájában tájékoztatjuk az érdeklõdõket. Kárpótlás csalódott nézõinknek, hogy Labát Zoli által foglalkoztatott gyermekek létszáma immáron tartósodni látszik kb. 30 fõvel, ami azt jelenti, hogy a labdarúgó szezont a csemeték serdülõ mérkõzéseivel kezdjük, hiszen a bajnoki rendszerben legalább egy (talán kettõ) korcsoportot indítunk, így a pálya füvét továbbra is labdarúgók fogják koptatni. Kérem közönségünket, ugyanolyan lelkesedéssel fogadják õket és szurkoljunk Nekik a gyõzelemért! Ha már a fû kopásáról van szó, megemlíteném, hogy kiböjtöltük ebben az aszályos idõben a locsolás mûködtetését, amiben nagy segítséget nyújtott Nagy Tarzan Laci és Csordás Csuri Norbi munkája, Petrovics Rezso Guszti és Tóth Feri Bácsi felajánlása a földkábel kiépítésében és természetesen Csatlós Feri Barátom felajánlása, ami nélkül új szivattyúházunk nem készült volna el! Köszönjük! Alakulóban van még egy csapat, aki az õsszel bajnoki rendszerben kispályán játssza mérkõzéseit a hatvani Kinizsin. Ez Borsós Zsolti kezdeményezésével alakult öregfiúk csapat Boldogi Vadkakasok néven. Már szerepelt a társaság egy pár tornán, pl most a július ei Focival a Gyermekekért jótékonysági tornán, Egerben. Ezen az évrõl évre bõvülõ létszámú kupán idén 115 csapat vett részt a térség minden részérõl. A torna bevétele teljes egészében jótékonycélra megy beteg gyermekek gyógyítására. Itt szerepelt csapatunk számunkra biztató eredménnyel, melynek a célja a részvételen túl a tisztes helytállás volt. Csapatunk sok hasznos tapasztalattal tért haza a régi és új barátokkal való találkozás után. Ezek után mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok gyermekeink futballmérkõzésein! Medveczki Tibor Felhívás! A szerkesztõség a hozzá é r k e z e t t c i k k e k szövegében csak a fellelt helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Tóth Éva,Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Leány röplabda, fiú kézilabda Fiú kézilabda V. kcs. megyei II. hely VI. kcs. megyei II. hely Leány röplabda Diákolimpia Diákolimpia 5. osztály megyei 7. hely városi

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

A ös év versenyeredményei Felső tagozat

A ös év versenyeredményei Felső tagozat A 2014-2015-ös év eredményei Felső tagozat Helyi ek Évfolyamonként értékelve I. hely Czene Dávid Kecskés Máté 5.b I Kókai Ákos I. hely Tabajdi J.Imre Burai Bettina I Berta Nikolett Bolyai matematika I.

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA Mázás Attila 2. Olvasás 3. Bohus Gáborné Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde Marczali Dorottya 4. Versmondó 3. Kórádi Gáborné Perényi András 7. Rőder Ádám Gratzer

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Ózd, november 12. VERSENYJEGYZŐKÖNYV. U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény. Csapatértékelés (5 fő 4 eredménye számít) : - 22 pont

Ózd, november 12. VERSENYJEGYZŐKÖNYV. U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény. Csapatértékelés (5 fő 4 eredménye számít) : - 22 pont VERSENYJEGYZŐKÖNYV U9 KA csoport beérkezési sorrend és csapateredmény 1. Lipták Doroti Miskolc Városi SI 2. Farkas András Miskolc Városi SI 3. Keller Zsombor Ózdi Teknőc Futó Club 4. Vida Tibor Ózdi Teknőc

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Versenyeredmények Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 2014/2015

Versenyeredmények Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 2014/2015 Magyar Versenyeredmények Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 2014/2015 Csapat: Baló Anna 11.B Csatári Anna Szücs Nikolett Szalai Dóra Történelem Szabó Magda irodalmi-történelmi emlékverseny

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények 2014.09.28 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör OB 10 km Férfi Junior 1 80 Halmai Balázs AC Szekszárd Junior

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben