MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM."

Átírás

1

2 MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet. Dr. LÁZÁR BÉLA: Bernhard-Strigel: II. Ulászló és családjának arcképe. III. füzet. Külföldi mesterek magyar vonatkozású művei. IV. füzet. Dr. FERENCZY ZOLTÁN: A Petőfi-terem. V. füzet. ERNST LAJOS: Petőfi arcképei. Az Ernst-Múzeum kiadása. <3> AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. Előbbi füzetek: I. Csók István. II. Iványi-Grünwald Béla. III. Perimutter Izsák. IV. Gyárfás Jenő. V. Rudnay Gyula. Egy-egy füzet ára 2 pengő. A füzeteket Dr. LÁZÁR BÉLA irta. KAPHATÓ A PÉNZTÁRNÁL.

3

4 Légrády Testvérek nyomdai műintézete, Budapest. (Igazgató: Kertész Árpád.)

5 Magyar-Mannheimer Gusztáv. Hetven éves lett hát Magyar-Mannheimer? A kéneső természetű kis ember egész élete csupa izgalom, művészetét is ez az izgalom ihlette. Talán ha életének változatos folyamatába bele tudunk látni, oda férkőzünk művészete titkaihoz. Ez talán megmagyarázza, hogy minden külső változatosság ellenére, művészete olyan egységes. Mert változatos élményeiből táplálkozik. Mert amit látott, érzett, amit átszenvedett, a sok mellőztetés és az elismertetés, amelyet kiverekedett, a siker, amelyhez oly nehezen jutott, ami epés szatirikussá tette, de folytonos munkára is ösztönözte, mind együtt adják meg talán a kulcsot művészetéhez. Szegény hitoktató volt az apja s már az elemi iskolában maga kereste meg a kenyerét, rajzolgatással, amit apja nagy örömmel látott és buzdította, noha a reáliskolában éppen a rajzból bukott el, pedig már akkor illusztrálással foglalkozott, többet, mint az iskolai tantárgyakkal. A Bucsánszky-féle kiadóvállalat, mely a ponyva számára Tatár Péter elbeszéléseit adta ki, kezdte foglalkoztatni, fametszeteket rajzolt, egyenesen fára. Azután a Czettel és Deutsch litográfiái intézetnek dolgozott, egy Elischer nevü litográfus mellett kőre rajzolt, miközben a mintarajziskolának, mely akkor még a Rombachutcában volt, esti tanfolyamát is látogatta, ahol Székely Bertalan és Greguss János tanárok korrigáltak. Tizenhárom éves volt, mikor egy trafiknak cégtáblát festett 3

6 Kápolnásnyéken; rajzolt mindent, ami elébe akadt; bejárta a nyomortanyákat és mécses világitása mellett, a helyszínen rajzolgatta a sok furcsa, elesett embert; nagy mappával a hóna alatt járt-kelt a várcsban, akis nyápic kisfiú, hogy mindent, ami szeme ügyébe akadt, futtában mappájába rögzíthessen. Hogy tanulhasson, beállott Borsos és Varságh fotográfus műhelyébe, hogy ott retusirozzon. Jelen volt, mikor a Párisból hazaérkezett nagy mester, Zichy Mihály tanitványa, Mary kíséretében meglátogatta egykori bécsi kollégáját, Borsost, hogy lefotografáltassa magát, melyet azután Borsos az üveglapon kiszínezett. Egy ilyen példány látható az Ernst-Múzeumban. Zichynek feltűnt a kis retusirozó legény, hiszen egykor ő is ezzel kereste meg a kenyerét Szentpétervárt, mielőtt Théophile Gautier felfedezte. Megnézte a rajzait és azonnal irt az apjának, hogy szívesen magával viszi Párisba, egy évig tanitja, de azalatt egyebet nem szabad csinálnia, mint amit ő kiván, az ő elvei alapján kell tanulmányait folytatnia s garantálja, hogy egy év után már meg fogja keresni a kenyerét. Egy évig Párisban?... Istenem, ez álomnak szép lenne, de apja, a szegény tanitó, nem vállalhatta s a kis fotográfus legény ott rekedt a műhelyben, mig végre annyit össze tudott kuporgatni, amivel Bécsbe mehetett az akadémiára. Bécsben nem tetszett neki a metódus, a száraz rajz, a szabályos komponálás, de dolgozott tovább, nappal az iskolában, éjjel az elvállalt illusztrálásokon s valahogy csak megélt, sőt összeszedett egy kis pénzt is, amit azonban egy lengyel kollégája ravaszul kicsalt tőle és ő hetekig pénz nélkül maradt, koplalt, alig telt egy pohár kávéra. Ekkor egy újsághirdetésben olvassa, hogy az 4

7 orosz-török háborúban dolgozó fotográfus retusört keres. Jelentkezett az Angerer és Goeschl cégnél, ahol a fiatal legénykét nagyon kételkedve fogadták, mig be nem bizonyította, hogy nemcsak rajzolni tud, de retusirozni is. Előleget kapott és hazautazott egy dunai hajón, hol apjának nem tetszett a dolog, nem akarta, hogy az orosz főhadiszállásra menjen, de őt Ígérete kötötte és elutazott Bukarestbe, ahol egy Dusek nevü fotográfushoz került. Itt sok munkája akadt, mellékesen is keresett, mert az orosz főtiszteknek, kiket fotografáltak, amuletteket kolorirozott vagy aranyozott, de a helyzetével nem volt megelégedve, nyomorult szállását egy tüdővészes társával kellett megosztania s elfogta a honvágy. Nem akarták engedni, a neki járó pénzt veszni engedte és delizsánszon haza indult a 27 fokos hidegben, Predeálon át, Brassóba, azután vasúton Pestre, az uton majd megvette az Isten hidege. Itthon ismét illusztrálásból tartotta fenn magát, dolgozott az Ország Világnak, azután a Révai cégnek, s újra takarékoskodni kezdett, hogy Münchenbe juthasson. Ott előbb Raab Leonhard acélmetszőhöz került, aki nagyon ridegen fogadta. Odahaza csodagyereknek tartották, Raab szemébe vágta, hogy nem tud semmit. Ez nagyon kiábrándította, de nem keserítette el, annál szorgalmasabban dolgozott s Raab kezdett vele megelégedni, még most is hálásan emlékszik erről a mesteréről, akinél biztos rajztudásának alapjait vetette meg, aki mellett kezdte felfogni az igazi rajz titkait, ugy hogy egy év után felkerül az Akadémiára, Wagner Sándor mellé. Mily boldogság! Festő lesz tehát, teljesen művészetének élhet. Másfél év múlva egy akadémiai kiálli- 5

8 táson mutatkozott be. A lépcsőn lejövet, szembentalálkozik régi mesterével, Raab-bal. Na igazán gratulálok, kapott is valamit, aminek örülni fog. Megkapta az akadémiai legnagyobb kitüntetést, aminőt csak Gyárfás kapott meg előtte. Ez volt élete első boldog napja! A második, mikor bátyja egy hazaküldött tanulmányfejét tudta nélkül beküldte a Műcsarnokba. Nemcsak elfogadták, de meg is vették, még pedig kolléga : Nemes Elza grófnő. Alig hitt a szemének, mikor elolvasta bátyja levelét. Nem sokkal utóbb megbetegedett, felvétette magát a deák-kórházba, ami nehezen ment, mert szimulánsnak nézték, aki csak iskolakerülés miatt akar a kórházban pihenni. Mert sokáig volt távol, tanára Wagner Sándor megharagudott rá, de megbékélt, mikor meglátta, olyan sovány és leromlott volt. Ajánlotta is ösztöndíjra és az akkori kultuszminiszteri tanácsos, Hegedűs Kandid, a meleg ajánlásra 800 frt ösztöndijat utaltatott ki neki Trefort miniszternél. Ezzel a pénzzel olyan helyzetbe került, hogy teljesen a művészetnek élhetett. Felvették a Löfftz-iskolába, ez volt akkor az Akadémia elit-osztálya, mint egykor a Pilotyé. Ott is maradt mindaddig, amig a 800 forintból tartott. Azután hazajött. Itt újra illusztrálással kereste meg a szűkös mindennapi kenyerét. Mikszáthot illusztrálta a Révai-cégnek. Arcképeket festett, ha akadt. De nem igen akadt. Felment Bécsbe szerencsét próbálni és Makartnál jelentkezett, aki ekkor a Muzeum lunettejein dolgozott. Segédmunkásnak ajánlkozott. Magáva] vitte tanulmányait egy -nagy tekercsben. Mikor azokat 6

9 Makart meglátta, azonnal felfogadta ; ott dolgozott tágas műtermében, Makart vázlatai alapján s egymásután festette előbb Riberát modelljével, azután a többit, Tiziant, Dürert, Valesquest, sorban egymásután. Mikor Makart meglátta az első képet, a rajzzal meg volt elégedve, de egyszerre csak kapja az ecsetet és kezd a képen végigszáguldozni, szélesen, dekorative s igy tett a többivel is, néhány perc alatt átfestette a részletezőn megfestett képet, át a maga modorába, ördögi ügyességgel. Itt, Makart mellett nagyon érdekes társaságba került. A Kárntner-Strassen volt egy kávéház, odajártak a hires bécsi festők, építészek, kritikusok, a Café Scheidl-ba, hangos szócsatákat vívtak, művészetről és csakis művészetről volt ott szó és ő ugy érezte, mintha egy uj és ismeretlen világ nyílott volna meg előtte. Kapott ott munkát is, a szegedi színház számára, a Hellmer és Fellner építész cégnek egy mennyezetfestményt csinált mellékesen, szabad órájában, hat hét alatt. A színház később leégett és vele odaveszett mennyezetképe is. Azonban ugy érezte, hogy a Makartféle dekoratív-festészet nem az ő világa. Olaszországba vágyott és újra az államhoz folyamodott segítségért. Meg is kapta az ösztöndijat és ezzel Rómába ment, ahol a Palazzo Veneziaban műteremhez is jutott. Rómából Nápolyba, onnét Capriba, onnét Anacapriba ment, a Villa Paradisoban lakott, ott érezte magát elemében, szorgalmasan dolgozott egy délamerikai spanyol festő barátjával, egész nap a szabadban, viaskodva a moszkitókkal, itt készültek a Pergola, az Eke c. képei, rendkívüli odaadással festve, képek, melyek a kollégák körében ott általános elismerést szereztek neki. Romako a hires bécsi festő el volt ragadtatva tőlük. Nápolyba 7

10 visszajövet, festette a Holdvilágos nápolyitér-i, amit a római kollégák oly nagyra becsültek. Mikor hazajött a nyomor fogadta. Ösztöndijat nem lehetett minduntalan kapni, műveit pedig itthon lebecsülték. Újra illusztrálásokból élt. Azután megkapta a Newyork kávéház kifestését, melyet Eisenhut társaságában végzett. A Bodó-kávéháznak 90 mezőnyét diszitette, részben figurális képekkel, részben ornamensekkel, ezek ma már szinte teljesen elpusztultak, a hiányos gondozás folytán, a rossz lemosás és átfestés megölte őket. Ezen munkáit Benczúr mesteriskolájának egy műtermében csinálhatta, de már ekkor művészi fiziognoniiája sokkal készebb volt, semhogy Benczúr közelléte hathatott volna reá. Csakhogy idehaza nem tudott érvényesülni. Irigység, ellenszenv, kislelkűség, vagy mi okból? A milléniumi kiállításon mellőzik, a párisi 1900-iki világkiállításon bronzéremre ajánlották, pedig ekkor már nem egy remekművét megcsinálta, többek között azt is, mely egy évvel később, az 1901-iki velencei nemzetközi kiállításon nagy sikert aratott, megvették a velencei modern galériának, amelynek ez a Tavasz c. képe most is a galéria ékköve. Ez a sok mellőzés elkeserítette. Megnősült és am" pénzt kapott, abból régi képeket vett és műkereskedőnek csapott fel. Hagyta, hogy palettáján megszáradjanak a festékek. Ekkor érte a velencei siker. Ez újra visszaadta a művészetnek s a Muzeum is kezdett tőle vásárolni. Most már talán húsznál is több képe van a Szépművészeti Muzeumban ban Bécsben volt nagy sikere- A müncheni kiállításokon is feltűnt : Seine technische Gewandheit verblilfft, írták ott róla. Lassanként idehaza is az első sorba, került. Az aranyérmek is fel- 8

11 keresték. Kollektív kiállításain bámulatos sokoldaluságát ösmerték és csudálták meg. Ma hetven éves korában az a legmeglepőbb, minő fiatalos könnyedséggel dolgozik, mintha csak minden nap újra kezdené a harcot a színért, művészi álmai kialakításáért. Ez a kiállítása összefoglaló jellegű. Itt a múltjának emlékei mellett művészete mai kiérlelődöttsége mutatkozik teljességében. Bárhogy változtatta is technikáját, - a miniatürszerü részletezéstől a széles, szinte vadul száguldó ecsetkezelésig, egyazon veres fonál húzódik végig egész élete alkotásán. Élete örökös mozgalmasságának kivetítése ez művészete változatosságában. Derű és szenvedés, titkos bánat és néma öröm, csupa változatos érzés ott lappanganak titokzatos színeiben, finom formáiban és tónusainak misztikumában. Képzeletét élményei ihlették. A magábamenekülés és a felhők közötti száguldás, az elfojtott panasz és az olasz tenger vagy a magyar Balaton vize, mind érzéseinek tükörképei. Van egy kedvenc motívuma : Faenza kőkerítése, melyen virágok hajlanak át, hogy kacag és zenél azokon a képeken a sok szin, pedig hányszor festette meg s mind más és más. Megüt egy billentyűt és melódiák szállnak a magasba. Szállnak, szállnak, örökös árnyalatváltozatokban, mindig mást hall ki, mindig másnak érzi. Az élet telerakta keserűséggel, a művészet egyre ujjá szülte és az uj és uj futamok, az édes bel canto, mely lelkében dalol, fiatalos hévvel, megnemesiti képzeletvilágát, melybe az élet árnyai elől menekül. Itt kitárja előttünk titkos világát, rajzain át finom tanulmányokat, melyekből kivirulnak, a megmunkálás kéjes fáradtsága közepett, az ujabb alkotások, a palettája magával ragadja, a szinek ujabb melódiákat 9

12 zengenek s mi itt akárcsak a Scala-ban ülnénk - mintha egyre az olasz áriák epedő dallamait hallanók feltrillázni képei közepett. Igen, Magyar-Mannheimer kinek bátyja is neves zeneszerző volt egy darabig, mig a napi élet robotja el nem sodorta pályájáról telivér zenész festményeiben. Jól vagy rosszul menjen sorsa, ajkán dal fakad, csakhogy ez a líra a színeiből száll felénk. Minden művészet végső fokán zene. Ezt érezzük nála. Csakhogy ő nem filozófiai szisztémákat fest, nem,.abszolút pikturát", ahol a formák elsikkadnak és felbomlanak és összeomlanak ; nem, Magyar-Mannheimer abszolút pikturája élményeiben, élményei a látottakban, a látottak az öntudat alatt rejtőző és egyre változó érzésekben gyökereznek és szinváltozatait ilykép élete magyarázza. Magyarázza? Vájjon? Hányan szenvedtünk annyit mint ő. Hányunk sorsa volt még viszontagságosabb. Élményekben is vannak nálánál gazdagabbak. S mégis, ki lett olyan szinvirtuoz, olyan szinmelódiagazdag, olyan kolorista-büvész, mint ő? A művészetet, sajnos nem lehet megmagyarázni. Vannak összefüggések, melyeket sejtünk. De a titkot se a kor, se a faj, se a stilus, se az életmód, de semmi meg nem magyarázza. Van. Tavasszal a fák rügyeznek. Mert rügyezniök kell. Magyar-Mannheimer művészetének életével való egységéből csak azt tudtuk meg, hogy képzelete milyen, hogy miből táplálkozik, hová ereszti le gyökereit, hogy művészetének fája mily televény talajba, változatos élményeibe van elültetve. De hogy sarjadzott elő az öntudat alól, hogy változatai miként mint kapcsolódtak élményei forgatagába, abban világosan látni nem lehet. Csak egy bizonyos. Fognak még lelkében virágok nyilani... ^ T,, 6 3 Dr. Lázár Béla. 10

13 ELSŐ TEREM. Magyar-Mannheimer rajzai. 1. Tanulmány a Newyork kávéház mennyezetképéhez. Magántulajdon. 2. Lünettek Tanulmányok Tanulmányok Capri-ház udvarán Falfestményterv Tanulmányok Plakátterv Öreg ember Rajz. Magántulajdon. 11. Falfestményterv 350 Festmények. 12. Üvegházak. Magántulajdon. 13. Virágos rét Holdkelte Akácfák. Magántulajdon. 16. Falu Bolgártelep. Magántulajdon. 18. Körmöcbánya. Magántulajdon. 19. Romai Campagne Velencei tó Quarnero Voloskai kikötő. Magántulajdon. 23. Villa Umberto (Róma). Magántulajdon. 24. Naplemente Pulyka. Magántulajdon. 11

14 26. Borús táj Nyári nap. Magántulajdon. 28. Régi Budapest. Magántulajdon. 29. Madonna. Magántulajdon. 30. Velencei tó mellett Rajzok. 31. Falfestményterv Tanulmányok Akttanulmány Vázlat Buona nőtte Tanulmányok Csók. Magántulajdon. 38. Tanulmány

15 NEGYEDIK TEREM. 39. Zivatar előtt Büntetés. Magántulajdon. 41. Kora reggel Siófoki ház. Magántulajdon. 43. Olasz táj Padua mellett. Magántulajdon. 45. Zászlótartó. Magántulajdon. 46. Felsőolaszországban Nógrádi táj Quarnero Szt. György. Magántulajdon. 50. Tiroli táj Tél Faenzai ut Vízhordó lány. Magántulajdon. 54. Faenzai kertfal Toscana Déltiroli táj Eső után Processio Capri-szigetén. Magántulajdon. 59. Házak a tó mellett Fiatal asszony. Magántulajdon. 13

16 NEGYEDIK TEREM. 61. Kora tavasz. Magántulajdon. 62. Toscanában Koldusbarát Idyll. Magántulajdon. 65. Tenger mellett Késő nyár Felsőolaszországi ut Tannháuser és Venus. Magántulajdon. 69. Szép Olaszországban Falucska téli holdnál Eső után Quarnero Rákoson Nógrádi táj Tanulmány Danaé c. képhez Készülő zivatar Kisutca Körmöcbányán. Magántulajdon. 78. Tér Anacapriban. Magántulajdon. 79. Eke. Magántulajdon. 80. Fürdőző gyermekek Nepomuki Szt. János-szobor. Magántulajdon. 82. Tirolban

17 NEGYEDIK TEREM. 83. Tiroli hegyek Vakáció. Magántulajdon. 85. Borús táj Jesi közelében Klasszikus földön. Magántulajdon. 88. Erdő széle Félhold Gyártelep Bolgárkertészet ősszel Öreg ember. Magántulajdon. 93. Esteledik Bassanoi táj Szent Erzsébet Gyártelep Budapest szélén Nehéz felhők Szegény kültelkiek

18 NEGYEDIK TEREM. 99. Tér Faenzában Tore Annunciataban Római ásatásoknál Tanulmányfej. A Szépművészeti Muzeumé Nógrádi táj Tirol Tavasz Tirolban Volosca késő ősszel Anyám. Magántulajdon Quarnero Felsőolaszországi táj Kertfalak Tiroli falu Tiroli falu széle Vicenza közelében Volosca. Magántulajdon Zivatar

19 NEGYEDIK TEREM Eső Arbe közelében Ősszel Tanulmány Ősszel a Lidón Svábhegyen késő ősszel Jókai-utcában. Magántulajdon Körmöcbányán Ámor incselkedik Halászfalucska Balaton mellett Velencei tó mellett A Duna-ág mellett Ősszel Köd Olasz falucska Tisztul az ég Virágos rét Utca Parkfal A régi Epreskert Hangulat. Magántulajdon Olasz falu

20

21 Andrássy Géza gróf. Csak rá kell nézni s aki ismeri a művészlelket, látja azonnal, hogy a kegyelmes ur telivér művész. Már túl van a hetvenen, de a kedélye gyermekded üdeségét épen megőrizte. Csupa mozgékonyság, csapongás és közvetlenség. Mindent a művész szemével lát. A művészetet elsősorban. Ezt, ugylátszik, családi örökségkép kapta. Az Andrássyaknál veleszületett hagyomány a művészetszeretet, de már a XVI. században is volt festő a családban: Ippolito Andreasi ( ), aki Mantuában élt és freskókat festett, Lorenzo Costa tanítványa volt, később megérezte Parmigiannino hatását is. A rokon Szapárycsaládban és Zichy-családokban is sok volt a művészetszerető ember. Nagyapja, Károly, miniatürfestő volt és apja, Manó gróf is, már kora ifjúságában nagy szeretettel foglalkozott festéssel, ő maga illusztrálta indiai utinaplóját, számcs képe metszetekben is közismertté vált, nem is szólva Andrássy Tivadarról, kinek halála után a Műcsarnokban rendezett kiállítása nagy reveláció volt. De hogy Géza gróf gyakorló festő is, ezt csak a legszűkebb baráti köre tudta. Palotájának műkincsei közt elrejtve lappangtak festményei, de ő azokról nem szívesen beszélt. Most, hogy Batthyány Gyula grófnak oly nagy sikere volt, elszólta magát. így került a féltve őrzött titok napfényre. 19

22 És jól van ez igy! Mert ilykép megismertünk egy nagy tehetséget, akit a természet, ha izgalomba ejt, képzeletét felgyújtja és látományai támadnak, melyeket nagy műérzékével kifejez. Ha életét a festészetnek szentelte volna, egy nagy magyar festővel gazdagabbak lennénk. A viz élete érdekli elsősorban. A hullámverés játékát szerető szemmel figyelte. S anélkül, hogy iskolába" járt volna, csak ugy kapásra, erővel teljes és élettől duzzadó jelenségeket vetít elénk. A viz és ég anyagát nem egy helyen mesterien érezteti. Iskolája a nagy művészek, kiket látott, Turner, Segantini csak a formalátását segítették, az érzése csapongását, a képzelete játsziságát, a hangulatai fel-felviharzását, a hirtelen fellendüléseket önmaga igyekezett formába a maga formájába foglalni. Mily érdekes egy művészi esettel kerültünk szembe! A hagyományos felfogás, mely a mesterségbeli elemek szorgos elsajátítását követeli, mely szinte kívánja az úgynevezett,,biztos" tudást, melynek elengedhetetlen feltétele az akadémiai leckefelmondás, itt ugyan félre van rúgva. Vitte őt az intuitív érzése. Vezette a belső látása, az ösztönére hallgatott csupán. Fiatal korában volt egy rajztanitója, évtizedek multak el anélkül, hogy gyakorolta volna a mesterségbeli fogásokat, de ahol csak megfordult, muzeumokban, palotákban, művészek között, kiállításokon, a veleszületett művészi ösztöne arra kényszeritette, hogy elmerüljön a nagy mesterek alkotásaiba, a titkos művész szemével nézze őket s titokban megkísérelje a maga belső képeit megragadni. Évek teltek el aközben, hogy egyszer-egyszer ecsethez nyúlt. De azért festett ő a szemével akkor is, mikor keze pihent. Sokoldalú társadalmi tevékenysége közben ugy érezte, 20

23 hogy vannak pillanatok, melyeket titkos, szerelmének áldozhat és áldoznia kell. Minden egyéb cél nélkül. Csak ugy, a maga érzései kielégítésére. S a tiltott szerelem e gyümölcsei most vádlóként lépnek fel: Miért hanyagoltál el? Miért oly ritkán, szinte csak érzéseid elemi kényszere alatt dolgoztál műveiden, mikor szunnyadt benned az isteni szikra?... Itt állunk művei közt és némán szemléljük a szép álomképeket. Egy mély érzésű, néma költő szavát. Ha Rafael kéz nélkül születik, akkor is nagy mester lett volna." (Lessing.) Igaz, de hol maradtak volna a vatikáni freskók? Andrássy Géza gróf is művésznek született. Ezt alkotásai napnál fényesebben igazolják. Ezt a közönség meglepetéssel fogja megállapítani. Dehát hiába, a sors szeszélyes, az élet utjai tekervényesek, ki lát be az élet titokzatos misztikumába? Mindenesetre egy művészi tehetséget ismertünk meg. Az a szokatlan siker, melyet Sidló Ferenc szobrai előbbi csoportkiállitásunkon arattak, az a nagy érdeklődés, mely azokat állandóan körülvette, oka annak, hogy szoborkollekcióját átvettük jelen kiállításunkra is. Dr. Lázár Béla. 21

24 NAGY TEREMBEN. Gróf Andrássy Géza festményei Nedves tavasz Felvidéken Doberdo Ősz Ravaruska a háború alatt Háborgó Adria Az Adrián Balaton. Magántulajdon A dalmát part Balaton tükre Ruska Krajna Riviéra.... ^ Dervis kolostor Lago di Como Kárpátok Olvadás a Balaton partján ' Libahuzás a Hortobágyon Kárpátok közt Halászbárka a lagunákon. Magántulajdon Balaton Tihanynál. Magántulajdon San Móric Zakopanéi szoros Adria Medvecsalád a Spitzbergákon Velence. Magántulajdon Cigánytanya a Felvidéken Erdcszéle. Magántulajdon Tisza mellett Fasor. Magántulajdon Aratás előtt Krasznahorka vára Ház a Tisza partján

25 Sidló Ferenc szobrai Nagyszetmiklósi Dréhr Imre. Magántulajdon. (A hatodik teremben.) 171. Danaidák Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bus alvilágban". Bronzban Venus. Bronz Ámor és Venus. Bronz Prometheus. Márvány Primavera. Márvány Vágy. Bronz Titok. Bronz Heros. Bronz Madonna. Márványban 4000 Bronzban Virágfakadás. Márvány Beethoven. Bronz Mámor. Márvány. Magántulajdon Medusa. Márvány Ave Maria. Márványban 5500 Bronzban Dr. Vass József. Magántulajdon. 23

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Én a földből élek Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Mikor és hol ismerkedett meg Tóth Menyhérttel? 1956 augusztusában, itt lakott ő is Miskén. Én akkoriban nősültem

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab

t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab t te гтadelomtudomány irodabor múиészet társedabmtudombny irodalom müaésze: társadalomtudomány iroéab hid IRODALMI, M оveszeti, TAR- SADALOMTUDOMANYI FOLYb- IRAT / ALAPÍTASi $V : 1934. XXVI. $VFOLYAM

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

TARTALOM. Irodalmi mozaik A Himnusz és a Szózat visszhangja Pomogáts Béla összeállítása... 21

TARTALOM. Irodalmi mozaik A Himnusz és a Szózat visszhangja Pomogáts Béla összeállítása... 21 TARTALOM KÖLCSEY, VÖRÖSMARTY, ERKEL POMOGÁTS Béla: A Himnusz és a Szózat... 3 ALBERT Gábor: Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok!... 8 KÓSA Csaba: Himnusz, kétszer... 17 Irodalmi mozaik A Himnusz

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

A szobrász. Dr. Lázár Béla.

A szobrász. Dr. Lázár Béla. A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 I. Az íróasztaltól a beteg ágyáig. Álmatlan álmok Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése

Részletesebben

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI 2003 kora tavaszán indult el a Kossuth Rádió Reggeli Krónika című műsorában, a folyóiratunk szerkesztőségével együttműködésben az a sorozat, amelyben kortárs magyar

Részletesebben

Rudnay Józsefné 30 éves korában.

Rudnay Józsefné 30 éves korában. Rudnay Józsefné 30 éves korában. EMLÉKEIM 1847-1917 Jelige: Ne tekintsd az életet élvezetnek, hanem kötelességnek. Eötvös. ÍRTA: özv. RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRDA LÉGRÁDY TESTVÉREK KIADÁSA, BUDAPEST.

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale LÍRIKA Ányos Pál (1756-1784) BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ AZ ÉDES HAZÁNKÉRT Magyarok Asszonya!

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben