Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)"

Átírás

1 Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) - Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény I. Fejezete egyes jogforrások deregulációjáról rendelkezett az alábbiak szerint: 1. (1) Az október 23. előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek - a mellékletben megjelölt törvények és törvényerejű rendeletek, valamint az Alkotmány megalkotására és módosítására irányuló rendelkezést tartalmazó törvények kivételével - hatályukat vesztik. (2) Az október 23. előtt a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt rendeletek kivételével - hatályukat vesztik. (3) Hatályukat vesztik az államtitkári rendelkezések, jegybanki rendelkezések, bankfelügyeleti rendelkezések, szabványok és ármegállapítások, továbbá az Országgyűlés, a Minisztertanács és a Kormány által alkotott irányelvek és elvi állásfoglalások. (4) A magyar állam joghatósága alapján október 23. előtt alkotott valamennyi, az (1)- (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó normatív jogi aktus hatályát veszti. A fenti 1. (3) bekezdésére tekintettel január 01. napjától hatálytalanok az alábbi OVH rendelkezések: 2/1971. (V.18.) OVH r. A hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 4/1981. (IV.4.) OVH r. Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról. 2/1985. (III. 28.) OVH. r. A vizeken és a vízilétesítmények vízterületén viziállások létesítéséről és használatáról, valamint a viziállások felülvizsgálatáról. 4/1986. (X. 11.) OVH r. Egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről /2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről A rendelet január 1. napján lép hatályba, és január 1. napján hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A kiadott és érvényes szakértői, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek a bennük megjelölt lejárat idejéig, de maximum 5 évig érvényesek. Szakértői szakterületek 1. Környezetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZKV): 1.1. hulladékgazdálkodás 1.2. levegőtisztaság-védelem 1.3. víz- és földtani közeg védelem

2 zaj- és rezgésvédelem 2. Természetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZTV): 2.1. élővilágvédelem, 2.2. földtani és felszínalaktani értékek védelme 3. Tájvédelem szakterület (betűjele: SZTjV) - 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról Fejezetek: I. Általános előírások II. Ivó és ipari vízellátás III. Csatornázás és szennyvíztisztítás IV. Hévízgazdálkodás V. Vízhasznosítás VI. Árvízmentesítés VII. Folyó-, tó- és víziút-szabályozás VIII. Vízrendezés IX. A víziállások és úszóművek X. Vizek és vízilétesítmények keresztezése és megközelítése más, nyomvonal jellegű építménnyel Melléklet: A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok Hatályba lépés: január 01. A rendeletet a folyamatban lévő ügyekre akkor kell alkalmazni, ha a vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat elvi vízjogi engedélyét még nem adták ki /2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről A rendelet többek között előírja, hogy január 1. napján hatályát veszti a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet /2007. (XII. 23.) GKM rendelet a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosításáról A rendelet a nagyvízi kitűzéssel és a fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatos rendelkezésekkel egészíti ki, illetve új táblákkal módosítja az alaprendeletet.

3 3 (Nagyvízi kitűzés: az a kitűzés, amelyet a hajózási nagyvízszintnél (HNV) magasabb vízszinteknél kell végrehajtani. Fennmaradási engedélyezési eljárás 5/A. (1) Ha a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon (a továbbiakban: szabálytalanul) létesítették, a hajózási hatóság arra - az üzemeltető kérelme alapján - fennmaradási engedélyt ad, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak. A fennmaradási engedély megadásáról, illetve megtagadásáról a hajózási hatóság tájékoztatja az illetékes vízügyi hatóságot és a víziút fenntartóját.) A rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet 2. mellékletében foglalt jeleket csere és új telepítés esetén, de legkésőbb december 31-től kell alkalmazni. - 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről Alcímek: Általános előírások Vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség-védelmi általános műszaki követelmények Vízilétesítmények tervezésére, elhelyezésére, méretezésére és kialakítására vonatkozó szabályok Üzemeltetésre vonatkozó általános szabályok Ivó és ipari vízellátásra vonatkozó előírások Települési szennyvízelvezető rendszer Települési szennyvíztisztítás Szennyvízelhelyezés Hévízgazdálkodás Vízhasznosítás általános előírásai Öntözés Mesterséges tavak, tározók Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai Árvízvédelmi töltések és falak Árvízvédelmi töltésbe épülő műtárgyak Árvízvédelmi vonal kiegészítő létesítményei A mederszabályozás általános előírásai Folyószabályozás Folyócsatornázás és vízszintszabályozás Tószabályozás Vízi utak Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése Síkvidéki területek vízrendezése Belterületi (települési) vízrendezés Szivattyútelep Mellékletek:

4 4 Az árvízvédelmi mű A Balaton és a Velencei-tó partvédő művei A Fertő-tó partvédő művei A rendelet január l. napján lép hatályba és december 31. napján hatályát veszti. A rendeletet a folyamatban levő ügyekre akkor kell alkalmazni, ha a vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat elvi vízjogi engedélyét még nem adták ki. - 95/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe vétel 5.000,- Ft Hatályba lépés: január /2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A rendelet melléklete sorolja fel a rendelet hatálybalépésekor üzemelő és rendszeres megfigyelési kötelezettség alá tartozó kiemelt jelentőségű vízilétesítményeket. A megfigyelést el kell végezni a kiemelt jelentőségű vízilétesítmény: a) építésének időszakában, valamint b) üzemelésének teljes ideje alatt, továbbá c) üzemen kívül helyezése esetében a művek teljes megszüntetéséig (elbontásáig). Az előzőektől függetlenül folyamatos megfigyelést és mérést kell végezni, amennyiben a vízállás eléri vagy meghaladja a felvízi vízmércén mért mértékadó árvízszintet. Nem vízügyi szerv kezelésében lévő kiemelt jelentőségű vízilétesítmény esetén a megfigyelések eredményeit az adatgyűjtő a rögzítéstől számított 30 napon belül köteles átadni a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak. Ha a kiemelt jelentőségű vízilétesítmény üzemeltetője nem vízügyi szerv, a megfigyeléssel kapcsolatos feladatokat akkor láthatja el, ha ehhez az igazgatóság hozzájárul. A rendelet január 1. napján lép hatályba. Az üzemeltetőnek a már üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízilétesítmények esetén az igazgatóság fentiek szerinti hozzájárulást január 1. napjáig kell megszereznie. A rendelet hatálybalépésekor üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízilétesítménynél csak az állag lényeges megbontása nélkül beépíthető

5 5 (pótolható) és a rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott alapvető célok eléréséhez legszükségesebb észleléseket kell megtervezni, csak az ezek végrehajtásához feltétlenül szükséges eszközöket kell beépíteni (felszerelni). Ezek körét a szaktervező a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósággal való egyeztetés alapján január 1. napjáig alakítja ki. A 3. (1) bekezdésében meghatározott céloknak megfelelő és műszaki tervek nélkül is elvégezhető észleléseket az üzemeltető szerv köteles e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül megkezdeni és folytatni mindaddig, amíg a vízilétesítmény megfigyelési rendszerének tervei megvalósulnak /2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról A rendelet december 31. napján lépett hatályba. Az alaprendelet mellékletét módosítja, amely az állami tulajdonú árvízvédelmi vonalak védelmi szakaszait tartalmazza (védelmi szakasz száma, neve, hossza; folyó, vízfolyás, csatorna neve és védvonala; fővédvonal kezdő, végső szelvénye, hossza; védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízmérce neve, hossza, 0 pont, LNV, vízállás I., II,. és III. fok elrendeléséhez) - 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről Alcímek: Értelmező rendelkezések Tervezés A kivitelezéssel (építéssel) és a használatbavétellel kapcsolatos egyes rendelkezések Az elkészült létesítményre vonatkozó dokumentálás és adatszolgáltatás Az üzemeltetésre vonatkozó egyes szabályok A hévíz- és geotermikus energiahasznosítást szolgáló vízilétesítményekkel kapcsolatos egyes rendelkezések A hévízforrások A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei Átmeneti és záró rendelkezések A rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott és még érvényes vízkútfúrási igazolások a hatálybalépéstől számított egy évig érvényesek. A rendelet hatálybalépésétől számított 1 év elteltével csak az e rendeletnek megfelelő képesítési, illetőleg tárgyi és személyi feltételek fennállása esetén végezhető a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma Thodory Csaba Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Ügyiratszám: 12.130-4/2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési

Részletesebben

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET 482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.01-482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2014.01.17-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 29., kedd Tartalomjegyzék 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5801 35/2014. (IV. 29.) BM rendelet Az egyes

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben