Faluújság Bakonypéterd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluújság Bakonypéterd"

Átírás

1 2014. július-szeptember V. évfolyam 7-9. szám KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A tartalomból: Új Önkormányzati rendszer 1-7 Választás Falunap Kenyérszentelés 15 Itthon vagy! 16 Az elmúlt négy év Magyarország kormánya a évi kormányváltást követően hozzákezdett a magyar állam működésének átalakításához, mely számos területen jelentős változásokat eredményezett. E tekintetben az önkormányzatiság sem volt kivétel, mi több, e terület az, melyet leginkább érintett a strukturális átalakítás. Engedjék meg, hogy kitekintsünk egy kissé országunk helyzetére, hogy ennek tükrében meghatározzuk Bakonypéterd Község helyét, helyzetét, lehetőségeit a év valóságában. Meghívó 19 Recept 20 Jelen korunkban az országot, az Európai Uniót érintő folyamatok, akár csak részleges, de lényegi változások ismeretében annak, aki számol a realitásokkal -, tudomásul kell vennie a tényt, hogy a fennálló világ rendjének stabilitásába és változatlanságába vetett hit illúzió. A világ átalakulóban van, az átalakulás, átrendeződés olyan mértékű, hogy aki nem alkalmazkodik ehhez a változáshoz megfelelő módon, könnyen hátrányos helyzetben találhatja magát; akár olyan mértékben, hogy elháríthatatlanul szembe kell néznie e lemaradás dramatikus következményeivel. Magyarország helyzete e tekintetben legkevésbé sem kivétel: az ország minden kétséget kizáróan történelme egyik legsúlyosabb időszakát éli meg: a gazdasági válság a problémák csak egyik, de nem legsúlyosabb tünete. A válság nem 2008-ban kezdődött, és nem kizárólag gazdasági természetű: szellemi, erkölcsi, népesedési válság ez, melynek természetét megismerve adekvát módon megragadhatjuk a problémák lényegét. Ezek vizsgálata még ha csupán a dolgok felszínes vizsgálatára tennénk kísérletet akkor is olyan széleskörű kitekintést igényelne, mely meghaladja jelen cikk lehetőségeit. Mégis fontos e felismeréseket megtenni, hiszen ennek függvényében válik érthetővé a kormányzati intézkedések szokatlansága, hiszen a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket kíván.

2 2.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Magyarország miniszterelnöke így látta ezt: Tehát ahhoz kell egy intellektuális bátorság, hogy az ember azt mondja, hogy no, tehát a helyzet úgy fest, hogy az, ami Nyugaton most kialakult, és válságnak nevezünk, nem a világgazdaság szokásos változásainak, mondjuk, konjunktúrahullámzásának az egyik hullámvölgye, ami majd egyszer hullámhegyre vált, mert a világgazdaságnak van egy ilyen elmélete, és azt hiszem, hogy gyakorlata is, hanem kellett egy bátorság, hogy azt mondjuk, hogy itt nem erről van szó, hanem ahogyan a szakmánk nyelve mondja ez egy szerkezeti válság. Tehát ha Nyugat alapvető szerkezeti elemein nem változtat, nem szervezi át magát, nem újítja fel magát, akkor mindig ugyanabba a helyzetbe találja majd magát, ahol most van. Ezen írásban az átalakulás önkormányzatokra vonatkozó kihatásait kívánom megragadni, e tekintetben is csupán azon aspektusból, mely Bakonypéterd községet szorosabban érinti. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium június 20-án tette közzé a Magyary Zoltán közigazgatás fejlesztési programot, mely a magyar közigazgatás átalakítását tűzte ki célul. A program meghatározza az átalakítás céljait, eszközeit, azokat a területeket, amelyeken szükségesnek véli a beavatkozást. A program létrehívásának okaként a magyar közigazgatás válságát, színvonalának történelmi mélypontra csökkenését jelöli meg. Ennek okaként nevesítésre kerülnek az alábbi problémák: személyes kapcsolatok jelentősége az ügyintézésben, a korrupció különböző formáinak elterjedése: ajándék, pénz megfizetése az ügymenet gyorsítására, a kérelmek kedvező elbírálására, a büntetés elkerülésére. A célkitűzést a Magyary Zoltán által megalkotott kifejezés, a Jó Állam fogalma foglalja össze.

3 3.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A Kormány célja a jó állam megteremtése. Anélkül, hogy a jó, mint fogalom értelmezésében elmerülnénk, kiindulási pontunk szerint az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. A közjó fogalma egyrészt magában foglalja azt, hogy az állam jogszerű és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt. Másrészt a jó állam kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, továbbörökítése érdekében. Harmadrészt a jó állam egyetlen önérdeke, hogy az előző két közjó elem érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az intézményi működést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartását és számon kérhetőségét. A program az Önkormányzati reformhoz való illeszkedést is nevesíti, melynek során megállapítást nyer, hogy a három megnevezett terület közül az önkormányzatok világa az a terület, mely leginkább átalakításra került, kerül. A fentiek szellemében megjelent a helyi önkormányzatok működését újraszabályozó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely új alapokra fektette az önkormányzatiságot. Felállt az 1984-ben megszüntetett járási rendszer, mely térségünkben Pannonhalma székhellyel, mely 17 települést foglal magában. A évi költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 671 milliárd forinttal járult hozzá, mely a évi támogatás (1041,9 milliárd forint) 64%-a. (Ez az összeg ben 715,8 milliárd forint.) Ez a jelentős forráselvonás természetesen az oktatási intézmények jelentős részének állami fenntartásba vételének következménye, de jelentősen átalakult a forráselosztás szerkezete is. Az önkormányzati finanszírozás 2012-ig a forráselosztás elvén alapult, ami elsősorban:

4 4.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Az SZJA részesedés mértéke 2012-ben a település lakosai által befizetett SZJA 8%- t, mint helyben maradó részt jelentette, illetve a normatívák megállapítása során alkalmazták a jövedelem-különbség mérséklésére szolgáló, a differencia mértékét csökkentő arányosítást is. A normatívák egy része felhasználási kötöttséggel, míg egy része kötöttség nélkül került az önkormányzatok részére kiutalásra. A normatív rendszer átalakítása több szempontból is szükségessé vált, hiszen a megváltozott adórendszer egykulcsos SZJA, az eladósodás, a több önkormányzatra is sajnálatos módon jellemző vagyonfelélés, a működési költségeiket folyószámlahitelből fedező önkormányzatok egyre nagyobb száma, a tényleges feladatok elvégéshez elégtelen állami támogatások miatt kialakuló válsághelyzet egyre nagyobb nyomással nehezedtek a kormányzatra, végleges megoldás szükségességével. Bakonypéterd e tekintetben is kivétel volt: adóssággal alig rendelkezett, az adósságkonszolidáció során mindössze a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához szükséges önrész összegét, 1,5 m forintot vállalt át a magyar állam. A rendszer átalakítása a fentiekben foglalt szempontok miatt a legmegengedőbb szakmai álláspont mellett is elkerülhetetlen volt. A feladatfinanszírozás rendszere a Mötv aiban került szabályozásra. A Mötv (1) bekezdése a) pontja alapján: (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, A törvény alapján a támogatás kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira fordítható, a támogatás mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni a - takarékos gazdálkodás - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételeire, illetve - a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeire.

5 5.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A feladatfinanszírozási rendszer keretében, korábban önkormányzati feladatellátás állami átvételével párhuzamosan az önkormányzatokat eddig megillető átengedett bevételek köréből elvonásra került a helyben maradó SZJA 8 százalékpontja, melyből 3 százalékpont beépült az általános működési támogatások forrásába. Elvonásra került a gépjárműadó 60%-a, melynek egy része szintén beépült az önkormányzatok támogatásába. Költségvetés főösszege: 2009: ,-mFt 2010: ,-mFt 2011: ,-mFt 2012: ,-mFt 2013: ,-mFt 2014: ,-mFt Változás az előző évhez képest: 2010: - 7.9,-mFt 2011: : ,-mFt-al 2013: ,-mFt-al 2014: ,-mFt-al 1. ábra: költségvetés főösszegeinek változása a évben A táblázatban szereplő adatok alapján azonban megállapítható, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzeszközök mennyisége folyamatosan csökken. A évi változásokat követően községünk esetében a szabadon felhasználható pénzösszegek gyakorlatilag a helyi bevételek csekély öszszegét jelenti, amely a táblázatból is látható, nem igazán jelentős. Sajnálatos módon a költségvetés súlyos terhet örökölt, hiszen 2011-ig 9,5 millió forint összegű hiány keletkezett, mely hiány sikkasztás bűncselekménye útján valósult meg. Ez a összeg mai napig nem térült meg (1 millió forint kivételével).

6 6.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Elmondható, hogy a bűncselekmény történelmi jelentőségű kárt okozott, hiszen amennyiben rendelkezésre állt volna ilyen nagyságú pénzösszeg, jelentősebb volumenű pályázat is megvalósítható lett volna. Helyi adóbevétel: 2010: 1.129,- mft 2011: 939,-eFt 2012: 762,-eFt 2013: 970,- E Ft 2014: 970,-eFt Változás az előző évhez képest: 2011: - 190,-eFt-al 2012: - 177,-eFt-al 2013: + 208,- E Ft-al 2014: + 208,- E Ft-al 2 ábra: helyi adóbevételek a évben Ebből kifolyólag is aktuális, és ettől függetlenül is gyakran felmerülő kérdés, hogy miért nem valósulnak meg a településen jelentősebb beruházások? A pályázatokról nagy általánosságban elmondható, hogy jelentős önerőt feltételeznek. Ezzel - fentiek ismeretében talán érhetővé vált az önkormányzat nem rendelkezik. Még a %-os támogatottságú pályázatok esetében is megfontolandó a pályázati szándék, hiszen az egyéb járulékos költségek előteremtése is gondot okozhat. (Közbeszerzés költségei, tervezői díjak, ÁFA összege.) A településünknek juttatott, általános működés támogatás jó esetben is a meglévő infrastruktúra fenntartására elegendő, hatalmas kihívást okoz az utak műszaki állapotának megőrzése.

7 7.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A fejlesztés önerőből történő megvalósítása elképzelhetetlen: jelenleg egyetlen reális célkitűzés a jelenlegi struktúra fenntartása, az elért eredmények megőrzése. Felelős gazdálkodás eredményeként sikerült elérni a meglévő intézmények korszerűsítését, felújítását. Összességében elmondható, hogy a jelentősebb beruházások a kormányzat támogatása nélkül önerőből már nem valósulhatnak meg. Ez igaza a szennyvízelvezetésre is, mely ugyan régi célkitűzése településünknek, azonban ehhez messze nem rendelkezünk forrásunkkal. Bakonypéterd község Önkormányzata működési fejlesztési lehetőségeinek reális megítélése elengedhetetlen feltétel az önkormányzat munkájának megítélésekor. Ez teszi lehetővé, hogy ne támasszunk irreális követelményeket, melyek nem veszik figyelembe az önkormányzat tényleges lehetőségeit. Az új törvény szelleméből egyenes következik az a szemléletváltás, amely mind a polgármestereknek, mind jegyzőknek egyfajta település-menedzser -i szemlélet kialakítását várja el. Ez jóval többet takar, mint az állam által átadott pénzeszközök felhasználását. Magában foglalja a lakosság igényihez igazodó hivatal működését, a településfejlesztés lehetőségeinek feltárását, a helyi bevételek növelésének elősegítését, a lakosság mindennemű problémáiban való közreműködést, lehetőség szerinti legjobb módon való megoldását. A január 1-én Bakonyszentlászló székhellyel megalakult Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, melynek tevékenysége megítélésünk szerint sikeresnek bizonyult: a közigazgatási (önkormányzati és államigazgatási) feladatok ellátása folyamatos és szakszerű, reményeink szerint a lakosság jelentősebb mértékben nem vehette észre, hogy lényeges változás történt a hivatali szervezet felépítése tekintetében. Összességében elmondható, hogy Bakonypéterd Község Önkormányzata a jelentős összegű sikkasztás, az állami támogatás csökkenését okozó gazdasági válság, az átszervezések ellenére is adósság nélkül, stabil gazdálkodással tekint a jövőbe. Amennyiben a tisztelt lakosság segítő szándékú kritika, észrevétel kívánna élni, úgy azt bármikor nagy örömmel fogadjuk! Köszönöm figyelmüket! Bálint Albert jegyző

8 8.Oldal Tisztelt Választópolgár! Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalói. A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között. A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza. A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. Hogyan szavazhat? Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

9 9.Oldal Tisztelt Választópolgár! A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Brailleírással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a oldalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. A szavazás menete 1. (a) Vigye magával személyi igazolványát. Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják. (b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is. 2. Írja alá a névjegyzéket. 5 A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot.

10 10.Oldal Tisztelt Választópolgár! 3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat. A szavazólapokat tegye a borítékba. 4. Szavazatát tollal adja le. Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz. Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha 1. nem vagy + jelet tesz a körbe

11 11.Oldal Tisztelt Választópolgár! Szavazata érvénytelen, ha 2. a szavazólapot üresen hagyta 3. a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda

12 12.Oldal Tisztelt Választópolgár! A következő jelöltekre szavazhatnak: Polgármester: Bolla Tünde Oszvald Antal Képviselő: Oszvald Zoltán Nagyné Razgyel Anna Bolla Zsolt Krausz Zoltán Mázi Imre András Ifj. Papatyi Mihály Id. Nochta József Sáriné Kubola Szilvia Oszvald Antal Szabó Ferenc Minden induló független jelöltként indul a választásokon. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumgartner József (Szöszi) Életének 65. évében elhunyt Emlékét megőrizzük!

13 13.Oldal Falunapi képes beszámoló Az idei esztendőben rendhagyó módon augusztus 16-án kerül megrendezésre településünkön a falunap. A rendezvény, hagyományosan labdarúgó mérkőzéssel kezdődött. Ezúttal a Bakonypéterd. Börcs mérkőzés került megrendezésre. Ezután negyed öttől kezdődtek a programok a Művelődési Ház udvarán. A kisszínpadon arcfestés volt a gyermekeknek. A Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület két darab kerékpárt vehetett át a GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetségtől. Fellépett a Szórádi Sramli Band, a Diamond Dance Jazzbalett, Bökfi Gusztáv, a testvértelepülésünkről érkezett Lekér Nosztalgia Énekcsoport, Foky, illetve a Delta a stílus független zenekar. Ezután a Matyi és a Hegedűs volt látható a színpadon. Sajnos az éjfélre meghirdetett Vadkerti Imre előadása betegség miatt elmaradt. Ezután DJ Leo szolgáltatta a zenét hajnalig. Természetesen a délután folyamán elkészültek a finom pörköltek is. Testvértelepülésünkről érkezett szakácsaink birka, illetve vadpörköltet készítettek. Bakos Gábor sertéspörkölttel, valamint vadpörkölttel vívta ki a jelenlévők tiszteletét. Ezúton szeretnénk megköszönni a a Győrasszonyfai polgárőröknek azt, hogy lelkiismeretesen biztosították a rendezvényt. A falunapot támogatták: a Gyarmati Szent Erzsébet Pékség, Bábolnai Pékség, Agro-Milch Kft, Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, Jelencsics Imréné egyéni vállalkozó. Külön köszönjük Schwartz Bélának, Ajka polgármesterének, a támogatást. Végül, de nem utolsósorban köszönjük polgármester asszonynak, munkatársainak, valamint az összes szervezőnek a profi módon, nagyon jól megszervezett rendezvényt! folytatás

14 14.Oldal Falunapi képes beszámoló

15 15.Oldal Kenyérszentelés, Szent Mihály napi ünnepség Első alkalommal 2012-ben, hagyományteremtő szándékkal került sor kenyérszentelésre településünk. Az idei esztendőben, Henrik Atya szentelte meg a kenyerét. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bakonypéterdi Egyházközösségnek, illetve Polgármester asszonynak az ünnepség megszervezését, valamint Szabóné Vincze Katalinnak azt, hogy elkészítette Bakonypéterdnek az új kenyeret. Köszönjük Árki Lászlónak a finom pörköltet, amit elkészített, valamint feltálalt az ünnepség után. Immár második alkalommal került megrendezésre településünkön az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek elnevezésű Szent Mihály napi ünnepség. Délután kettőkor szüreti felvonulással indult a program. Köszönjük Mugits Józsefnek és feleségének a nagyszerű vendéglátást, amit a pincesoron kaptunk, valamint köszönjük Varga Lászlónak, Mugits Józsefnek, Újvári Lajosnak és feleségének a borkóstolást. Ezután langalló sütés, pörkölt főzés és lángos sütés volt. Négy órakor Vadkerti Imre a Komáromi Magyar Lovas Színház énekesének előadást élvezhettük. A 20:00-kor kezdődő bálon a zenét Váradi Zoltán szolgáltatta. Fél kilenckor meggyújtásra került a Szent Mihály napi tűz.

16 16.Oldal Itthon vagy! Magyarország, szeretlek

17 17.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Kérem engedjék meg, hogy az elmúlt négy év eseményeit, eredményeit a teljesség igénye nélkül összefoglaljam. Bakonypéterden 2010 óta a következő beruházások, közösség építő programok, pályázaton nyert összegek, támogatások által megvalósult fejlesztések történtek. Az Önkormányzat épületének valamint az orvosi rendelőnek külső-belső felújítása, a mellékhelyiségek teljes körű felújítása (csempézés, festés, WC csészék, csapok cseréje, új bútorok beszerzése) valósult meg. Az Önkormányzat épülete elé virágládák, kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Településünk megszépítése érdekében üdvözlő táblát helyeztünk ki a falu két bevezető útjára. A 82-es főútvonalra a buszmegálló biztonságos megközelítésének érdekében sebességkorlátozó tábla került kihelyeztetésre a Magyar Közút által. A Kossuth utca-petőfi utca kereszteződésében forgalomtechnikai tükör lett felszerelve. Településünknek saját weboldala, faluújsága van. Megalapításra került a polgárőrség, ami a lakosság biztonságát szolgálja. Felszerelésre kerültek lakossági felajánlásból- a térfigyelő kamerák. Az útpadkák szükség szerinti javítása is megtörtént. A 2013-as márciusi hó helyzetben megrongálódott utak felújítása is megvalósult. A sportot támogatva, felújításra került a focipályán található öltöző, ami ablak -ajtó cseréből, tetőcseréből és bepucolásból állt. Ezen kívül bevezetésre került a villany is az öltözőbe. A könyvtárba beszerzésre került a gyerekek tanulását is támogatandó, egy nagyteljesítményű nyomtató, valamint egy fényképezőgép. A következő támogatásban részesült a lakosság rászoruló része. A HÉRA alapítványi pályázat segítségével támogatásban részesültek az energiaszámlák kiegyenlítésében. EU-MVH élelmiszersegélyek kerültek kiosztásra. A Végső Vár alapítvány segítségével is élelmiszerekhez jutottak a rászorulók. Ezen kívül szociális rászorultság alapján tüzelő is kiosztásra került. Az idei évben is megjelent ez a pályázati kiírás, melyre ismételten pályázunk. Állami támogatással sikerült részt vennünk a közfoglalkoztatottak programban is.

18 18.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Minden évben kiosztásra került a beiskolázási segély, ami minden Bakonypéterden életvitelszerűen itt lakó tanulónak jár. Sikerült szert tennünk saját színpadra, fedéssel együtt, valamint sörpadokra asztalokkal együtt. Megvalósításra került a temetői lépcső kialakítása. A segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt fektettünk. Több alkalommal részt vettünk az árvízi védekezésben Mecséren. Ebben az esztendőben Mezőörsön teljesítettek szolgálatot a polgárőreink. Bizonyított a lakosság a tavalyi hó helyzetben is, amikor több mint száz embert kellett elszállásolnunk a Művelődési Házban, valamint Veszprémvarsányban is ott voltunk. Csatlakoztunk a Kisalföld című megyei napilap kezdeményezéséhez, A jóakarat hídjához. Ennek keretében támogattunk rászoruló családot. Nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítő programokra is, amelyek minden évben megrendezésre kerülnek. Ezek a következőek: Húsvéti-karácsonyi játszóházak a gyerekeknek, kirándulások, a falu piaca, szemétgyűjtés, gyermeknapi rendezvény, torna, karácsonyvárás, betlehemszentelés, mikulásünnepség, szüreti felvonulás, színvonalas falunap, falusi disznóvágás, kenyérszentelés, idősek napja, farsangi bál gyerekeknek, batyus bálok a felnőtteknek, az Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozatban való részvétel, anyák napi rendezvény. Sajnos nagyon sok fejlesztési lehetőségtől elesett településünk, a mindenki által ismert sikkasztás miatt, amivel közel kilenc és fél millió forintos hátrányt okoztak a falunak. Ebből az összegből megvalósításra kerülhettek volna például a járdáink felújítása, újak építése, illetve egyéb olyan jellegű felújítás, ami településünket szebbé tehette volna. Nem esett még szó az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházásáról, a közel 30 millió forintos plébánia felújításáról. Ez egy nagy lehetőség településünk jövőjének.

19 19.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Sikerült testvér települési megállapodását kötnünk a szlovákiai Lekér községgel, ahonnan nagyon sok Bakonypéterdi lakos is származik. Ezen kívül terveink között szerepel további testvér települési szerződést kötni. Elindítottunk egy mozgalmat a Bakonypéterdről elszármazottak felkutatására, amely rendezvényre 2015-ben kerül sor. Nagyon sok elszármazottal sikerült már eddig is felvenni a kapcsolatot. Mint ahogy a bevezetőmben említettem a teljesség igénye nélkül készült a felsorolás. Ezúton is szeretném megköszönni képviselő-társaimnak, illetve mindenkinek, aki támogatott a felsorolt tevékenységek megvalósításában. Bolla Tünde polgármester Megköszönöm annak a névtelen SMS írónak, aki a Kisalföld hasábjain keresztül minősítette a munkámat, munkánkat. Úgy érzem ezzel az SMS kavalkáddal településünk jó hírnevét rombolta. Aki Bakonypéterden él, és követi az Önkormányzat munkáját, az látja, hogy négy év alatt mennyit fejlődött településünk. Tisztelettel: Bolla Tünde polgármester Meghívó A Bakonypéterdi Képviselő- Testület nevében, szeretettel és tisztelettel meghívjuk minden kedves nyugdíjasunkat november 22-én, szombaton 15:00-kor megrendezésre kerülő Idősek napi rendezvényre A rendezvény helyszíne: Bakonypéterd, Művelődési Ház. A programokat később közöljük.

20 20.Oldal Recept Kakukkfüves nyúlgerinc töltött burgonyával, tormamártással A nyúlgerinchez 1 kg nyúlhús (4 db nyúlgerinc) só ízlés szerint bors ízlés szerint 8 szál kakukkfű 2 dkg vaj (a tepsi kikenéséhez) 2 dl fehérbor A mártáshoz 8 dkg vaj 3 dl főzőtejszín 2 teáskanál ecetes torma só ízlés szerint bors ízlés szerint 10 csepp fehérbor Elkészítés A töltött burgonyához 4 db burgonya (nagyobb, főtt, megpucolva) 1 dl olívaolaj (nem extra szűz) 5 dkg póréhagyma (felkarikázva) 10 dkg sonka (apró kockákra vágva) 1 ek tejföl 1 db tojás só ízlés szerint bors ízlés szerint A nyúlgerincet megmossuk, finoman megsózzuk, borsozzuk, majd kis vágásokat ejtünk rajta, és bele dörzsöljük a kakukkfű leveleit. Hűtőben pihentetjük 30 percig. Közben félbevágjuk a burgonyákat, és egy kisebb kanállal kiszedjük a belsejüket, majd cseppentünk bele egy kis olívaolajat. A nyúlgerincet kivajazott tepsiben C-os előmelegített sütőbe tesszük, és 30 percig sütjük. Közben egy serpenyőbe olívaolajat hevítünk, beledobjuk a póréhagymát, 10 mp-ig pirítjuk, majd hozzáadjuk a sonkát, és további 1,5-2 percig sütjük. Levesszük a gázról, és hozzákeverjük a tejfölt, majd a tojást. Sóval, borssal ízesítjük, és a burgonyákba töltjük. A burgonyákat kiolajozott tepsibe tesszük, és berakjuk a nyúl mellé. A hőfokot 160 C-ra emeljük, és további 10 percig sütjük, ezalatt a nyulat gyakran locsolgatjuk fehérborral. Egy kis lábasba felolvasztjuk a vajat, hozzáöntjük a tejszínt, és összeforraljuk. Tormával, sóval, borssal, pár csepp fehérborral ízesítjük, és további 2 percig a tűzön hagyjuk. Tálaláskor a burgonyát és a nyulat egymás mellé helyezzük, és meglocsoljuk a mártással.

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 XVII. évfolyam 3. szám Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett Polgármester jelölt Ábrahámhegy: Jelölt neve és a jelölő szervezet Vella Ferenc Zsolt független Egyéni listás települési önkormányzati

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója XXII. évf. 12. szám, 2012. december Fotó: BM Beszámolt a testület év végén Köszönet Az Igmándi Hírnököt kiadójaként ezúton is köszönetemet fejezem ki a helyi

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról 2014. október www.tortel.hu VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014.

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben