Faluújság Bakonypéterd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluújság Bakonypéterd"

Átírás

1 2014. július-szeptember V. évfolyam 7-9. szám KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A tartalomból: Új Önkormányzati rendszer 1-7 Választás Falunap Kenyérszentelés 15 Itthon vagy! 16 Az elmúlt négy év Magyarország kormánya a évi kormányváltást követően hozzákezdett a magyar állam működésének átalakításához, mely számos területen jelentős változásokat eredményezett. E tekintetben az önkormányzatiság sem volt kivétel, mi több, e terület az, melyet leginkább érintett a strukturális átalakítás. Engedjék meg, hogy kitekintsünk egy kissé országunk helyzetére, hogy ennek tükrében meghatározzuk Bakonypéterd Község helyét, helyzetét, lehetőségeit a év valóságában. Meghívó 19 Recept 20 Jelen korunkban az országot, az Európai Uniót érintő folyamatok, akár csak részleges, de lényegi változások ismeretében annak, aki számol a realitásokkal -, tudomásul kell vennie a tényt, hogy a fennálló világ rendjének stabilitásába és változatlanságába vetett hit illúzió. A világ átalakulóban van, az átalakulás, átrendeződés olyan mértékű, hogy aki nem alkalmazkodik ehhez a változáshoz megfelelő módon, könnyen hátrányos helyzetben találhatja magát; akár olyan mértékben, hogy elháríthatatlanul szembe kell néznie e lemaradás dramatikus következményeivel. Magyarország helyzete e tekintetben legkevésbé sem kivétel: az ország minden kétséget kizáróan történelme egyik legsúlyosabb időszakát éli meg: a gazdasági válság a problémák csak egyik, de nem legsúlyosabb tünete. A válság nem 2008-ban kezdődött, és nem kizárólag gazdasági természetű: szellemi, erkölcsi, népesedési válság ez, melynek természetét megismerve adekvát módon megragadhatjuk a problémák lényegét. Ezek vizsgálata még ha csupán a dolgok felszínes vizsgálatára tennénk kísérletet akkor is olyan széleskörű kitekintést igényelne, mely meghaladja jelen cikk lehetőségeit. Mégis fontos e felismeréseket megtenni, hiszen ennek függvényében válik érthetővé a kormányzati intézkedések szokatlansága, hiszen a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket kíván.

2 2.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Magyarország miniszterelnöke így látta ezt: Tehát ahhoz kell egy intellektuális bátorság, hogy az ember azt mondja, hogy no, tehát a helyzet úgy fest, hogy az, ami Nyugaton most kialakult, és válságnak nevezünk, nem a világgazdaság szokásos változásainak, mondjuk, konjunktúrahullámzásának az egyik hullámvölgye, ami majd egyszer hullámhegyre vált, mert a világgazdaságnak van egy ilyen elmélete, és azt hiszem, hogy gyakorlata is, hanem kellett egy bátorság, hogy azt mondjuk, hogy itt nem erről van szó, hanem ahogyan a szakmánk nyelve mondja ez egy szerkezeti válság. Tehát ha Nyugat alapvető szerkezeti elemein nem változtat, nem szervezi át magát, nem újítja fel magát, akkor mindig ugyanabba a helyzetbe találja majd magát, ahol most van. Ezen írásban az átalakulás önkormányzatokra vonatkozó kihatásait kívánom megragadni, e tekintetben is csupán azon aspektusból, mely Bakonypéterd községet szorosabban érinti. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium június 20-án tette közzé a Magyary Zoltán közigazgatás fejlesztési programot, mely a magyar közigazgatás átalakítását tűzte ki célul. A program meghatározza az átalakítás céljait, eszközeit, azokat a területeket, amelyeken szükségesnek véli a beavatkozást. A program létrehívásának okaként a magyar közigazgatás válságát, színvonalának történelmi mélypontra csökkenését jelöli meg. Ennek okaként nevesítésre kerülnek az alábbi problémák: személyes kapcsolatok jelentősége az ügyintézésben, a korrupció különböző formáinak elterjedése: ajándék, pénz megfizetése az ügymenet gyorsítására, a kérelmek kedvező elbírálására, a büntetés elkerülésére. A célkitűzést a Magyary Zoltán által megalkotott kifejezés, a Jó Állam fogalma foglalja össze.

3 3.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A Kormány célja a jó állam megteremtése. Anélkül, hogy a jó, mint fogalom értelmezésében elmerülnénk, kiindulási pontunk szerint az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. A közjó fogalma egyrészt magában foglalja azt, hogy az állam jogszerű és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt. Másrészt a jó állam kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, továbbörökítése érdekében. Harmadrészt a jó állam egyetlen önérdeke, hogy az előző két közjó elem érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az intézményi működést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartását és számon kérhetőségét. A program az Önkormányzati reformhoz való illeszkedést is nevesíti, melynek során megállapítást nyer, hogy a három megnevezett terület közül az önkormányzatok világa az a terület, mely leginkább átalakításra került, kerül. A fentiek szellemében megjelent a helyi önkormányzatok működését újraszabályozó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely új alapokra fektette az önkormányzatiságot. Felállt az 1984-ben megszüntetett járási rendszer, mely térségünkben Pannonhalma székhellyel, mely 17 települést foglal magában. A évi költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 671 milliárd forinttal járult hozzá, mely a évi támogatás (1041,9 milliárd forint) 64%-a. (Ez az összeg ben 715,8 milliárd forint.) Ez a jelentős forráselvonás természetesen az oktatási intézmények jelentős részének állami fenntartásba vételének következménye, de jelentősen átalakult a forráselosztás szerkezete is. Az önkormányzati finanszírozás 2012-ig a forráselosztás elvén alapult, ami elsősorban:

4 4.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Az SZJA részesedés mértéke 2012-ben a település lakosai által befizetett SZJA 8%- t, mint helyben maradó részt jelentette, illetve a normatívák megállapítása során alkalmazták a jövedelem-különbség mérséklésére szolgáló, a differencia mértékét csökkentő arányosítást is. A normatívák egy része felhasználási kötöttséggel, míg egy része kötöttség nélkül került az önkormányzatok részére kiutalásra. A normatív rendszer átalakítása több szempontból is szükségessé vált, hiszen a megváltozott adórendszer egykulcsos SZJA, az eladósodás, a több önkormányzatra is sajnálatos módon jellemző vagyonfelélés, a működési költségeiket folyószámlahitelből fedező önkormányzatok egyre nagyobb száma, a tényleges feladatok elvégéshez elégtelen állami támogatások miatt kialakuló válsághelyzet egyre nagyobb nyomással nehezedtek a kormányzatra, végleges megoldás szükségességével. Bakonypéterd e tekintetben is kivétel volt: adóssággal alig rendelkezett, az adósságkonszolidáció során mindössze a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához szükséges önrész összegét, 1,5 m forintot vállalt át a magyar állam. A rendszer átalakítása a fentiekben foglalt szempontok miatt a legmegengedőbb szakmai álláspont mellett is elkerülhetetlen volt. A feladatfinanszírozás rendszere a Mötv aiban került szabályozásra. A Mötv (1) bekezdése a) pontja alapján: (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, A törvény alapján a támogatás kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira fordítható, a támogatás mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni a - takarékos gazdálkodás - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételeire, illetve - a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeire.

5 5.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A feladatfinanszírozási rendszer keretében, korábban önkormányzati feladatellátás állami átvételével párhuzamosan az önkormányzatokat eddig megillető átengedett bevételek köréből elvonásra került a helyben maradó SZJA 8 százalékpontja, melyből 3 százalékpont beépült az általános működési támogatások forrásába. Elvonásra került a gépjárműadó 60%-a, melynek egy része szintén beépült az önkormányzatok támogatásába. Költségvetés főösszege: 2009: ,-mFt 2010: ,-mFt 2011: ,-mFt 2012: ,-mFt 2013: ,-mFt 2014: ,-mFt Változás az előző évhez képest: 2010: - 7.9,-mFt 2011: : ,-mFt-al 2013: ,-mFt-al 2014: ,-mFt-al 1. ábra: költségvetés főösszegeinek változása a évben A táblázatban szereplő adatok alapján azonban megállapítható, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzeszközök mennyisége folyamatosan csökken. A évi változásokat követően községünk esetében a szabadon felhasználható pénzösszegek gyakorlatilag a helyi bevételek csekély öszszegét jelenti, amely a táblázatból is látható, nem igazán jelentős. Sajnálatos módon a költségvetés súlyos terhet örökölt, hiszen 2011-ig 9,5 millió forint összegű hiány keletkezett, mely hiány sikkasztás bűncselekménye útján valósult meg. Ez a összeg mai napig nem térült meg (1 millió forint kivételével).

6 6.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Elmondható, hogy a bűncselekmény történelmi jelentőségű kárt okozott, hiszen amennyiben rendelkezésre állt volna ilyen nagyságú pénzösszeg, jelentősebb volumenű pályázat is megvalósítható lett volna. Helyi adóbevétel: 2010: 1.129,- mft 2011: 939,-eFt 2012: 762,-eFt 2013: 970,- E Ft 2014: 970,-eFt Változás az előző évhez képest: 2011: - 190,-eFt-al 2012: - 177,-eFt-al 2013: + 208,- E Ft-al 2014: + 208,- E Ft-al 2 ábra: helyi adóbevételek a évben Ebből kifolyólag is aktuális, és ettől függetlenül is gyakran felmerülő kérdés, hogy miért nem valósulnak meg a településen jelentősebb beruházások? A pályázatokról nagy általánosságban elmondható, hogy jelentős önerőt feltételeznek. Ezzel - fentiek ismeretében talán érhetővé vált az önkormányzat nem rendelkezik. Még a %-os támogatottságú pályázatok esetében is megfontolandó a pályázati szándék, hiszen az egyéb járulékos költségek előteremtése is gondot okozhat. (Közbeszerzés költségei, tervezői díjak, ÁFA összege.) A településünknek juttatott, általános működés támogatás jó esetben is a meglévő infrastruktúra fenntartására elegendő, hatalmas kihívást okoz az utak műszaki állapotának megőrzése.

7 7.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A fejlesztés önerőből történő megvalósítása elképzelhetetlen: jelenleg egyetlen reális célkitűzés a jelenlegi struktúra fenntartása, az elért eredmények megőrzése. Felelős gazdálkodás eredményeként sikerült elérni a meglévő intézmények korszerűsítését, felújítását. Összességében elmondható, hogy a jelentősebb beruházások a kormányzat támogatása nélkül önerőből már nem valósulhatnak meg. Ez igaza a szennyvízelvezetésre is, mely ugyan régi célkitűzése településünknek, azonban ehhez messze nem rendelkezünk forrásunkkal. Bakonypéterd község Önkormányzata működési fejlesztési lehetőségeinek reális megítélése elengedhetetlen feltétel az önkormányzat munkájának megítélésekor. Ez teszi lehetővé, hogy ne támasszunk irreális követelményeket, melyek nem veszik figyelembe az önkormányzat tényleges lehetőségeit. Az új törvény szelleméből egyenes következik az a szemléletváltás, amely mind a polgármestereknek, mind jegyzőknek egyfajta település-menedzser -i szemlélet kialakítását várja el. Ez jóval többet takar, mint az állam által átadott pénzeszközök felhasználását. Magában foglalja a lakosság igényihez igazodó hivatal működését, a településfejlesztés lehetőségeinek feltárását, a helyi bevételek növelésének elősegítését, a lakosság mindennemű problémáiban való közreműködést, lehetőség szerinti legjobb módon való megoldását. A január 1-én Bakonyszentlászló székhellyel megalakult Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, melynek tevékenysége megítélésünk szerint sikeresnek bizonyult: a közigazgatási (önkormányzati és államigazgatási) feladatok ellátása folyamatos és szakszerű, reményeink szerint a lakosság jelentősebb mértékben nem vehette észre, hogy lényeges változás történt a hivatali szervezet felépítése tekintetében. Összességében elmondható, hogy Bakonypéterd Község Önkormányzata a jelentős összegű sikkasztás, az állami támogatás csökkenését okozó gazdasági válság, az átszervezések ellenére is adósság nélkül, stabil gazdálkodással tekint a jövőbe. Amennyiben a tisztelt lakosság segítő szándékú kritika, észrevétel kívánna élni, úgy azt bármikor nagy örömmel fogadjuk! Köszönöm figyelmüket! Bálint Albert jegyző

8 8.Oldal Tisztelt Választópolgár! Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalói. A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között. A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza. A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. Hogyan szavazhat? Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

9 9.Oldal Tisztelt Választópolgár! A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Brailleírással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a oldalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. A szavazás menete 1. (a) Vigye magával személyi igazolványát. Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják. (b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is. 2. Írja alá a névjegyzéket. 5 A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot.

10 10.Oldal Tisztelt Választópolgár! 3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat. A szavazólapokat tegye a borítékba. 4. Szavazatát tollal adja le. Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz. Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha 1. nem vagy + jelet tesz a körbe

11 11.Oldal Tisztelt Választópolgár! Szavazata érvénytelen, ha 2. a szavazólapot üresen hagyta 3. a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda

12 12.Oldal Tisztelt Választópolgár! A következő jelöltekre szavazhatnak: Polgármester: Bolla Tünde Oszvald Antal Képviselő: Oszvald Zoltán Nagyné Razgyel Anna Bolla Zsolt Krausz Zoltán Mázi Imre András Ifj. Papatyi Mihály Id. Nochta József Sáriné Kubola Szilvia Oszvald Antal Szabó Ferenc Minden induló független jelöltként indul a választásokon. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumgartner József (Szöszi) Életének 65. évében elhunyt Emlékét megőrizzük!

13 13.Oldal Falunapi képes beszámoló Az idei esztendőben rendhagyó módon augusztus 16-án kerül megrendezésre településünkön a falunap. A rendezvény, hagyományosan labdarúgó mérkőzéssel kezdődött. Ezúttal a Bakonypéterd. Börcs mérkőzés került megrendezésre. Ezután negyed öttől kezdődtek a programok a Művelődési Ház udvarán. A kisszínpadon arcfestés volt a gyermekeknek. A Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület két darab kerékpárt vehetett át a GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetségtől. Fellépett a Szórádi Sramli Band, a Diamond Dance Jazzbalett, Bökfi Gusztáv, a testvértelepülésünkről érkezett Lekér Nosztalgia Énekcsoport, Foky, illetve a Delta a stílus független zenekar. Ezután a Matyi és a Hegedűs volt látható a színpadon. Sajnos az éjfélre meghirdetett Vadkerti Imre előadása betegség miatt elmaradt. Ezután DJ Leo szolgáltatta a zenét hajnalig. Természetesen a délután folyamán elkészültek a finom pörköltek is. Testvértelepülésünkről érkezett szakácsaink birka, illetve vadpörköltet készítettek. Bakos Gábor sertéspörkölttel, valamint vadpörkölttel vívta ki a jelenlévők tiszteletét. Ezúton szeretnénk megköszönni a a Győrasszonyfai polgárőröknek azt, hogy lelkiismeretesen biztosították a rendezvényt. A falunapot támogatták: a Gyarmati Szent Erzsébet Pékség, Bábolnai Pékség, Agro-Milch Kft, Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, Jelencsics Imréné egyéni vállalkozó. Külön köszönjük Schwartz Bélának, Ajka polgármesterének, a támogatást. Végül, de nem utolsósorban köszönjük polgármester asszonynak, munkatársainak, valamint az összes szervezőnek a profi módon, nagyon jól megszervezett rendezvényt! folytatás

14 14.Oldal Falunapi képes beszámoló

15 15.Oldal Kenyérszentelés, Szent Mihály napi ünnepség Első alkalommal 2012-ben, hagyományteremtő szándékkal került sor kenyérszentelésre településünk. Az idei esztendőben, Henrik Atya szentelte meg a kenyerét. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bakonypéterdi Egyházközösségnek, illetve Polgármester asszonynak az ünnepség megszervezését, valamint Szabóné Vincze Katalinnak azt, hogy elkészítette Bakonypéterdnek az új kenyeret. Köszönjük Árki Lászlónak a finom pörköltet, amit elkészített, valamint feltálalt az ünnepség után. Immár második alkalommal került megrendezésre településünkön az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek elnevezésű Szent Mihály napi ünnepség. Délután kettőkor szüreti felvonulással indult a program. Köszönjük Mugits Józsefnek és feleségének a nagyszerű vendéglátást, amit a pincesoron kaptunk, valamint köszönjük Varga Lászlónak, Mugits Józsefnek, Újvári Lajosnak és feleségének a borkóstolást. Ezután langalló sütés, pörkölt főzés és lángos sütés volt. Négy órakor Vadkerti Imre a Komáromi Magyar Lovas Színház énekesének előadást élvezhettük. A 20:00-kor kezdődő bálon a zenét Váradi Zoltán szolgáltatta. Fél kilenckor meggyújtásra került a Szent Mihály napi tűz.

16 16.Oldal Itthon vagy! Magyarország, szeretlek

17 17.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Kérem engedjék meg, hogy az elmúlt négy év eseményeit, eredményeit a teljesség igénye nélkül összefoglaljam. Bakonypéterden 2010 óta a következő beruházások, közösség építő programok, pályázaton nyert összegek, támogatások által megvalósult fejlesztések történtek. Az Önkormányzat épületének valamint az orvosi rendelőnek külső-belső felújítása, a mellékhelyiségek teljes körű felújítása (csempézés, festés, WC csészék, csapok cseréje, új bútorok beszerzése) valósult meg. Az Önkormányzat épülete elé virágládák, kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Településünk megszépítése érdekében üdvözlő táblát helyeztünk ki a falu két bevezető útjára. A 82-es főútvonalra a buszmegálló biztonságos megközelítésének érdekében sebességkorlátozó tábla került kihelyeztetésre a Magyar Közút által. A Kossuth utca-petőfi utca kereszteződésében forgalomtechnikai tükör lett felszerelve. Településünknek saját weboldala, faluújsága van. Megalapításra került a polgárőrség, ami a lakosság biztonságát szolgálja. Felszerelésre kerültek lakossági felajánlásból- a térfigyelő kamerák. Az útpadkák szükség szerinti javítása is megtörtént. A 2013-as márciusi hó helyzetben megrongálódott utak felújítása is megvalósult. A sportot támogatva, felújításra került a focipályán található öltöző, ami ablak -ajtó cseréből, tetőcseréből és bepucolásból állt. Ezen kívül bevezetésre került a villany is az öltözőbe. A könyvtárba beszerzésre került a gyerekek tanulását is támogatandó, egy nagyteljesítményű nyomtató, valamint egy fényképezőgép. A következő támogatásban részesült a lakosság rászoruló része. A HÉRA alapítványi pályázat segítségével támogatásban részesültek az energiaszámlák kiegyenlítésében. EU-MVH élelmiszersegélyek kerültek kiosztásra. A Végső Vár alapítvány segítségével is élelmiszerekhez jutottak a rászorulók. Ezen kívül szociális rászorultság alapján tüzelő is kiosztásra került. Az idei évben is megjelent ez a pályázati kiírás, melyre ismételten pályázunk. Állami támogatással sikerült részt vennünk a közfoglalkoztatottak programban is.

18 18.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Minden évben kiosztásra került a beiskolázási segély, ami minden Bakonypéterden életvitelszerűen itt lakó tanulónak jár. Sikerült szert tennünk saját színpadra, fedéssel együtt, valamint sörpadokra asztalokkal együtt. Megvalósításra került a temetői lépcső kialakítása. A segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt fektettünk. Több alkalommal részt vettünk az árvízi védekezésben Mecséren. Ebben az esztendőben Mezőörsön teljesítettek szolgálatot a polgárőreink. Bizonyított a lakosság a tavalyi hó helyzetben is, amikor több mint száz embert kellett elszállásolnunk a Művelődési Házban, valamint Veszprémvarsányban is ott voltunk. Csatlakoztunk a Kisalföld című megyei napilap kezdeményezéséhez, A jóakarat hídjához. Ennek keretében támogattunk rászoruló családot. Nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítő programokra is, amelyek minden évben megrendezésre kerülnek. Ezek a következőek: Húsvéti-karácsonyi játszóházak a gyerekeknek, kirándulások, a falu piaca, szemétgyűjtés, gyermeknapi rendezvény, torna, karácsonyvárás, betlehemszentelés, mikulásünnepség, szüreti felvonulás, színvonalas falunap, falusi disznóvágás, kenyérszentelés, idősek napja, farsangi bál gyerekeknek, batyus bálok a felnőtteknek, az Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozatban való részvétel, anyák napi rendezvény. Sajnos nagyon sok fejlesztési lehetőségtől elesett településünk, a mindenki által ismert sikkasztás miatt, amivel közel kilenc és fél millió forintos hátrányt okoztak a falunak. Ebből az összegből megvalósításra kerülhettek volna például a járdáink felújítása, újak építése, illetve egyéb olyan jellegű felújítás, ami településünket szebbé tehette volna. Nem esett még szó az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházásáról, a közel 30 millió forintos plébánia felújításáról. Ez egy nagy lehetőség településünk jövőjének.

19 19.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Sikerült testvér települési megállapodását kötnünk a szlovákiai Lekér községgel, ahonnan nagyon sok Bakonypéterdi lakos is származik. Ezen kívül terveink között szerepel további testvér települési szerződést kötni. Elindítottunk egy mozgalmat a Bakonypéterdről elszármazottak felkutatására, amely rendezvényre 2015-ben kerül sor. Nagyon sok elszármazottal sikerült már eddig is felvenni a kapcsolatot. Mint ahogy a bevezetőmben említettem a teljesség igénye nélkül készült a felsorolás. Ezúton is szeretném megköszönni képviselő-társaimnak, illetve mindenkinek, aki támogatott a felsorolt tevékenységek megvalósításában. Bolla Tünde polgármester Megköszönöm annak a névtelen SMS írónak, aki a Kisalföld hasábjain keresztül minősítette a munkámat, munkánkat. Úgy érzem ezzel az SMS kavalkáddal településünk jó hírnevét rombolta. Aki Bakonypéterden él, és követi az Önkormányzat munkáját, az látja, hogy négy év alatt mennyit fejlődött településünk. Tisztelettel: Bolla Tünde polgármester Meghívó A Bakonypéterdi Képviselő- Testület nevében, szeretettel és tisztelettel meghívjuk minden kedves nyugdíjasunkat november 22-én, szombaton 15:00-kor megrendezésre kerülő Idősek napi rendezvényre A rendezvény helyszíne: Bakonypéterd, Művelődési Ház. A programokat később közöljük.

20 20.Oldal Recept Kakukkfüves nyúlgerinc töltött burgonyával, tormamártással A nyúlgerinchez 1 kg nyúlhús (4 db nyúlgerinc) só ízlés szerint bors ízlés szerint 8 szál kakukkfű 2 dkg vaj (a tepsi kikenéséhez) 2 dl fehérbor A mártáshoz 8 dkg vaj 3 dl főzőtejszín 2 teáskanál ecetes torma só ízlés szerint bors ízlés szerint 10 csepp fehérbor Elkészítés A töltött burgonyához 4 db burgonya (nagyobb, főtt, megpucolva) 1 dl olívaolaj (nem extra szűz) 5 dkg póréhagyma (felkarikázva) 10 dkg sonka (apró kockákra vágva) 1 ek tejföl 1 db tojás só ízlés szerint bors ízlés szerint A nyúlgerincet megmossuk, finoman megsózzuk, borsozzuk, majd kis vágásokat ejtünk rajta, és bele dörzsöljük a kakukkfű leveleit. Hűtőben pihentetjük 30 percig. Közben félbevágjuk a burgonyákat, és egy kisebb kanállal kiszedjük a belsejüket, majd cseppentünk bele egy kis olívaolajat. A nyúlgerincet kivajazott tepsiben C-os előmelegített sütőbe tesszük, és 30 percig sütjük. Közben egy serpenyőbe olívaolajat hevítünk, beledobjuk a póréhagymát, 10 mp-ig pirítjuk, majd hozzáadjuk a sonkát, és további 1,5-2 percig sütjük. Levesszük a gázról, és hozzákeverjük a tejfölt, majd a tojást. Sóval, borssal ízesítjük, és a burgonyákba töltjük. A burgonyákat kiolajozott tepsibe tesszük, és berakjuk a nyúl mellé. A hőfokot 160 C-ra emeljük, és további 10 percig sütjük, ezalatt a nyulat gyakran locsolgatjuk fehérborral. Egy kis lábasba felolvasztjuk a vajat, hozzáöntjük a tejszínt, és összeforraljuk. Tormával, sóval, borssal, pár csepp fehérborral ízesítjük, és további 2 percig a tűzön hagyjuk. Tálaláskor a burgonyát és a nyulat egymás mellé helyezzük, és meglocsoljuk a mártással.

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Rendkívüli átadási ünnepségre került sor Bakonypéterden 2015. október 2-án.

Rendkívüli átadási ünnepségre került sor Bakonypéterden 2015. október 2-án. 2015. július - október VI. évfolyam 03. szám A tartalomból: Pályázatok-Égetési rendelet 2 KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Rendkívüli átadási ünnepségre került

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé.

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. 1. költségvetés végrehajtása Előterjesztő: Tóth János polgármester Tisztelt Képviselő testület! Önkormányzatunk elkészítette a i költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. Az

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Szám: 195-6/2015/I. Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Mátranovák Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) az általános választásokon, az időközi választásokon, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére 2616-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK A legkevésbé fontos feladat Sok fontosabb feladat van Közepes fontos feladat Fontos feladat A legfontosabb feladat Sokkal szegényebb szegényebb Ugyanolyan gazdagabb Sokkal gazdagabb Sokkal Ugyanolyan jobb

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben