DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének (1)Bevételi főösszegét működési bevételét felhalmozási bevételét függő, átfutó bevételét eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Kiadások főösszegét működési kiadását eft-ban felhalmozási kiadását eft-ban függő, átfutó kiadását eft-ban eft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen eft összegben hagyja jóvá Ebből: a) személyi jellegű kiadások: eft b) munkaadót terhelő járulékok: eft c) dologi jellegű kiadások: eft d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély eft e) Pénzeszközátadás, egyéb: eft f) kölcsön kiadását eft 1

2 2. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése 841 eft, dologi kiadás eft. Létszáma: 2 fő közalkalmazott. 3. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, ellátot, segély eft. Létszáma: 21 fő melyből 18 fő köztisztviselő, 1 fő választott tisztségviselő és 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. A Demecseri Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadását 476 e Ft összeggel jóváhagyja. 4. (1)Az önkormányzat / törzsszám: /felhalmozási és felújítási kiadásait eft összegben fogadja el a 12. és 11. melléklet részletezése alapján: Ebből: a) Beruházási kiadás: eft b) Felújítási kiadás: eft (2) Az önkormányzat / törzsszám: működési kiadásokat eft-tal fogadja el, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, segély eft. Átlagos statisztikai állományi létszáma 247 fő : 13 fő közalkalmazott, 4 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 230 fő közfoglalkoztatott december 31 ei munkajogi létszám 424 fő, melyből közalkalmazott 13 fő, 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 409 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást eft-al jóváhagyja. (5) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra eft-ot hagy jóvá. (6) Kölcsön kiadásra e Ft-ot hagy jóvá. 5. Demecser Város Önkormányzat évi központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 2

3 6. Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 16. melléklet szerint elfogadja. 7. Az önkormányzat vagyonkimutatását december 31. állapot szerint a és 24.melléklet adatai szerint hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 20. melléklet szerint elfogadja. 9. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el. 10. (1)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 21. melléklet alapján fogadja el. (2) A pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 11. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az intézmények évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja. 13. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kiss Gyula sk. polgármester Barabás Jánosné dr.sk. jegyző A rendeletet május 5. napján kihirdettem. Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 3

4 Demecser Város Önkormányzat évi előirányzata és teljesítése 1. melléklet Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat megnevezés eredeti módosított tény I. Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók, közhatalmi bevétel magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Igazgatás,szolgáltatási díj Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés 2. Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék, kornyezetvédelmi bírság önkormányzati lakóingatlan bevétele Szabálysértési bírság Működési támogatások Normatív hozzájárulások,egyéb támogatás Feladatalapú támogatás egyéb támogatás Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Központi tám. EU önerő ivóvízmin III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának és vállalkozási V. maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele: VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

5 I. Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat évi kiadási előirányzata és teljesítése Kiadási előirányzat Megnevezés eredeti módosított tény II. Demecseri Tündérkert Óvoda III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ V. Demecseri Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás VI. Demecser Város Önkormányzata VII. Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati ellátottak juttatása VIII. Felújítási előirányzatok IX. Felhalmozási kiadások X. Általános tartalék XI. Céltartalék működési XII. Céltartalék felhalmozási XIII. Működési célú támogatások Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás XIV. Felhalmozási célú támogatások XV. Kölcsön nyújtása Demecseri Tündérkert Óvoda Demecseri Sport SE XVI. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XVII. Működési hiteltörlesztés függő,átfutó kiadás ÖSSZESEN:

6 2. melléklet I. pontja Önkormányzati Hivatal működésének tám. Település üzemeltetés,közvilágítással együtt Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladat 2. melléklet II.1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértám. 2. melléklet II.2. pontja ÓVODA működtetés támogatása 2. melléklet II.3.pontja Kedvezményes étkezés 2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. A pénzbeni szociális ellátásokhoz 2. melléklet III. 3. pontja Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt Gyermekjóléti társulási normatívával együtt Szociális étkeztetés társulás által ellátott Házi segítségnyújtás társulás által ellátott Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser Részösszesen: IV.1.d.kulturális feladatok Összesen Megnevezés BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat évi feladatalapú támogatások 3. melléklet Me.:ezer Ft Eredeti Módosított Tény Elszámolás Egyes jövedelempótló támogatások Egyszeri gyermekvédelmi Központosított Vis maior/ felhalmozási Egyéb támogatás Működésképtelen Szerkezet átalakítási tartalék a) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék gyermekétkeztetés Szerkezet átalakítási tartalék d) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék f) pontja alapján Kompenzáció Normatív,egyéb támogatások

7 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI melléklet ÉS AZ Megnevezés eredeti módosított tény I.Demecser Város Önkormányzat Vendég étkezés SZAK vendég étkezés Intézmények étkezése Bérleti díj Bérleti díj konyha Önkormányzati vagyon bérbeadás Egyéb bérbeadás és továbbszámlázás Földterület bérbeadás Járás továbbszámlázás Működési kamat 56 ÁFA visszatérítés 302 Térítési díj művészeti 194 egyéb bevétel Házasságkötés 127 piac helypénz sírhely 211 készletértékesítés kártérítés biztosításból kóstolójegy (káp.napok) regisztrációs jegy (káp.napok) tombola (káp.napok) 148 helybérlet (káp.napok) ajándék tárgyak (káp.napok) 12 igazgatási,szolgáltatási díj 17 II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Műv. Ház terembérlet Újság hirdetési díj fénymásolás díja,internet használat III. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szoc. Étkeztetés Demecser Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás Szoc. Étkeztetés Kék Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás Szoc. Étkeztetes Gégény Szoc. Étkeztetés Székely Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás Nappali szociális ellátás Demecser IV.Demecseri Polgármesteri Hivatal Egyéb bevétel kamat bevétel 6 7 ÖSSZESEN:

8 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ÉV ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz Szociális földprogram foglalkoztatás Közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program 441 START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez Területalapú támogatás 200 LEADER Kincstár évi felülvizsgálat 198 Berkesztől és Székelytől átvett közokt Kissebbségtől átvett Székely községtől átvett szociális tevékenységre Kék községtől átvett szociális tevékenységre Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz Óvoda közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétele Itthon vagy Magyarország programsorozat TÁMOP Káposztásnapi támogatás II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök, felajánlás III. EU-s működési tám összesen:

9 6. melléklet FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE ÉV DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel START közmunka program eszköz besz Székely Óvoda felújítására átvett Székely Községtől Szoc.Földprogram 0 TÁMOP pályázat II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Vízi közműre lakásoktól 75 Összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú betét kamata, 74 III. Kölcsönök visszatérítése Baktai Egyesület Lakástámogatás visszafizetése Temetési költség megtérítése és szociális 397 9

10 7. melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár eredeti módosított tény Megnevezés Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Működése Folyóirat,időszakos kiadvány Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

11 Létszá m- keret Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszá m- keret Összes kiadás Ebből Ebből személy járulék i Ebből dologi Létszá m- keret Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi 1. Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjúság EÜ közvilágítás Közkút Háziorvosi ügyelet Háziorvosi alapellátás Megnevezés Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok év eredeti módosított Konyha, Iskolai étlkezés, óvodai étk., vendégebéd, SZAK ebéd Iskola 2012.december+ pénzmarból jóváhagyott ei+ sportcsarnok Szociális földprogram Közfoglalkoztatás továbbszámlázott szolg Önkormányzati városi és községgazd Start Települési hulladék gyűjt Közművelődési megállapodás Demecseri Körkép Önkorm.igazgatás és TÁMOP évi Káp. Nap áthózódó 20 kiadása Kulturális műsorok rendezése Központi költségvetési 22 befizetések Köztemető fenntartása ÖSSZESEN: tény 8. melléklet 11

12 9. melléklet Demecseri Polgármesteri Hivatal év Kiadásai Megnevezés Létszá m- keret (fő) Összes kiadás eredeti Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszá m- keret (fő) Összes kiadás módosított Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámkeret (fő) Összes kiadás tény Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi 1. Igazgatás Demecser Igazgatás Berkesz ÖSSZESEN:

13 10.melléklet Demecseri Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások év Megnevezés eredeti módosított tény Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött Foglakoztatást helyettesítő tám Lakásfenntartási támogatás 4. (normatív) Időskorúak járadéka Ápolási díj (normatív) Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi 8. gyermektartásdíj kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési 10. támogatása otthonteremtési támogatás 19 Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás Természetbeni 50%-os önkormányzati támogatás Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN:

14 11. melléklet Demecser Város Önkormányzatának felújítási előirányzatai célonként év megnevezés Székely Óvoda felújítás kiadási előirányzat eredeti módosított tény ÖSSZESEN

15 Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai év 12. melléklet megnevezés kiadási előirányzat (eft-ban) eredeti módosított tény Szabolcsvezér úti gyalogátkelőhely Telek vásárlás Orvosi rendelő (tervezésidíj) Lakásvásárlás Kodály Z.,Szent L., tervezésidíj Városközpont csapadék elvezetőrendszer terv.díj START Közúthálózat jav. Gép vásárlás START Belvíz elv. Gép vásárlás Szociális Földmunkaprogram gép vásárlás Bútor vásárlás Polg. Hiv. Számítástechnikai eszköz Polg. Hiv. Sátor ÖSSZESEN

16 Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai 2013.év 13. melléklet kiadási előirányzat (eft-ban) megnevezés Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti módosított tény Tündérker Óvoda Összesen

17 14. melléklet Demecser Város Önkormányzat államháztartáson kívülre és belülre ellátott közfeladatainak kiadásai év Megnevezés támogatási előirányzatok eredeti módosított tény ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft. Tűzoltóság Raff-Team ÁHT belülre Köznevelési int. Műk. KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek KLIK IPR maradvány Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Ivóvízminőség tagdíj és EU önerő továbbutalása Szociális elsz.2012.társközség Demecseri Tündérkert Óvoda Társulás Ügyeleti Társulás ÖSSZESEN:

18 Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások év 15. melléklet Pénzbeni ellátások összesen Szépkorúak támogatása rendkívüli szoc rendkívüli szoc. pm keret Temetési segély Óvodáztatási támogatás 6. Bursa támogatás,ösztöndíj Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni 3. étkezés) Természetben nyújtott tám.báli és biz. 4. tüzifabev.terhére 5. Tankönyv beiskolázási segély Szociális tűzifa 2012.évi áthúzódó 6. kiadások sajáterővel Átmeneti segély Megnevezés eredeti módosított tény Rendkívüli gyermekvédelmi támog.term ÖSSZESEN:

19 16.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás év e Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított Tény KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított Tény I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Kölcsön visszatérülés Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása,juttatásai 6. szoc. Kölcsön és temetési kölcsön Szociális kiadások Központosított támogatás 7. kölcsön visszatérülés előző évi Általános tartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszk.átadása Támogatás ért.felhalm.bevétel Felhalmozási célú tartalék Vis maior Pénzügyi befektetések 6. EU önerő Fordított ÁFA Felhalmozási forráshiány 8. Pénzmaradvány felh. Célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 Intézmény 17. melléklet PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS ezer forintban engedélyezett Jóváhagyott pm. kiad ei. ebből szem.j járulék dologi segély felhalmozási tartalék Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 683 dologi kiadásra Demecseri Polgármesteri Hivatal Kt. Döntés alapján pénzeszköz átadás decemberi feladás évi cafetéria kis értékű eszközök beszerzése/ nyomtató, számítógép/ tartalékba helyezés Demecser Város Önkormányzata KT döntés jogalkotás KT döntés konyha Szociális tűzifa áthúzódó kiadása Rendőrség adomány, évi 100 eft bevétel terhére MK. Hosszabb 30 fős fogl MK. Képzés 56 fő MK képzés 83 fő Szociális földprogram Önk. Kis értékű eszközök beszerzése/ garázs, egyéb eszköz./ Védőnői finanszírozás maradványa Általános tartalékba helyezés TÁMOP fel nem használt támogatás Összesen

21 PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 18. melléklet Intézmény ezer forintban bank pénztár bank pénztár Demecser Város Önkormányzata Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

22 19. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2013 évi bevételei, kiadásai ezer forintban kiadás Megnevezés tény bevétel működési felhalmozási TÁMOP pályázat

23 Adósság állomány alakulása évben 20. melléklet ezer Ft. Megnevezés Állomány Törlesztés 2013-ban évvégi állomány Nyírép forrásátadás DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI megnevezés Közoktatási intézmény működtetése Összesen

24 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 21. melléklet évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, Ft összegben. f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 9 db gépjármű, Ft összegben. A gépjárműadó törvény pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló július 1-ig hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%- os támogatást biztosított EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját EFt-tal támogatta évben. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Nonprofit KFT- nek a közhasznúsági szerződésben felsorolt eszközöket. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Sport Se Kézilabda szakosztályának a sport csarnokot. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz. Iktatószám:2497 /2014. ELŐTERJESZTÉS DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetést és a végrehajtás szabályait a 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendeletben fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított évben jelentős szerkezeti változások történtek. A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Önkormányzatunk óvodai feladatait társulásban látta el Berkesz és Székely község önkormányzatával, és a székhely település Demecser Város Önkormányzatának intézménye volt a Demecseri Tündérkert Óvoda. A felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / ugyanazon önkormányzatok/ a Demecseri Óvodai Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Demecseri Tündérkert Óvoda alapító okiratát a Társulási Tanács módosította, a név nem változott és július 1-től az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9266 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is, hiszen a Demecseri Óvodai Társulás számlavezető pénzintézete ugyanaz, mint az önkormányzaté. A szociális feladat ellátásnál is a felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / Demecser, Kék,Gégény és Székely önkormányzata/ a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát módosítottuk, a név változott Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központra és június hónapban az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9256 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is. A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulását is létrehoztuk az új szabályozás szerint évben két önkormányzat is kivált a társulásból tovább csökkentve az OEP támogatást. BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE. Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait, melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 98,7 %-ra teljesültek. A sajátos működési bevételek 103,3 %-ra a helyi adó bevételek 102,6 %-ra teljesült. Az 1. melléklet pontjában a 398 ezer forintból 20 47

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben