DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének (1)Bevételi főösszegét működési bevételét felhalmozási bevételét függő, átfutó bevételét eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Kiadások főösszegét működési kiadását eft-ban felhalmozási kiadását eft-ban függő, átfutó kiadását eft-ban eft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen eft összegben hagyja jóvá Ebből: a) személyi jellegű kiadások: eft b) munkaadót terhelő járulékok: eft c) dologi jellegű kiadások: eft d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély eft e) Pénzeszközátadás, egyéb: eft f) kölcsön kiadását eft 1

2 2. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése 841 eft, dologi kiadás eft. Létszáma: 2 fő közalkalmazott. 3. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, ellátot, segély eft. Létszáma: 21 fő melyből 18 fő köztisztviselő, 1 fő választott tisztségviselő és 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. A Demecseri Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadását 476 e Ft összeggel jóváhagyja. 4. (1)Az önkormányzat / törzsszám: /felhalmozási és felújítási kiadásait eft összegben fogadja el a 12. és 11. melléklet részletezése alapján: Ebből: a) Beruházási kiadás: eft b) Felújítási kiadás: eft (2) Az önkormányzat / törzsszám: működési kiadásokat eft-tal fogadja el, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, segély eft. Átlagos statisztikai állományi létszáma 247 fő : 13 fő közalkalmazott, 4 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 230 fő közfoglalkoztatott december 31 ei munkajogi létszám 424 fő, melyből közalkalmazott 13 fő, 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 409 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást eft-al jóváhagyja. (5) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra eft-ot hagy jóvá. (6) Kölcsön kiadásra e Ft-ot hagy jóvá. 5. Demecser Város Önkormányzat évi központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 2

3 6. Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 16. melléklet szerint elfogadja. 7. Az önkormányzat vagyonkimutatását december 31. állapot szerint a és 24.melléklet adatai szerint hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 20. melléklet szerint elfogadja. 9. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el. 10. (1)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 21. melléklet alapján fogadja el. (2) A pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 11. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az intézmények évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja. 13. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kiss Gyula sk. polgármester Barabás Jánosné dr.sk. jegyző A rendeletet május 5. napján kihirdettem. Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 3

4 Demecser Város Önkormányzat évi előirányzata és teljesítése 1. melléklet Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat megnevezés eredeti módosított tény I. Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók, közhatalmi bevétel magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Igazgatás,szolgáltatási díj Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés 2. Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék, kornyezetvédelmi bírság önkormányzati lakóingatlan bevétele Szabálysértési bírság Működési támogatások Normatív hozzájárulások,egyéb támogatás Feladatalapú támogatás egyéb támogatás Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Központi tám. EU önerő ivóvízmin III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának és vállalkozási V. maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele: VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

5 I. Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat évi kiadási előirányzata és teljesítése Kiadási előirányzat Megnevezés eredeti módosított tény II. Demecseri Tündérkert Óvoda III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ V. Demecseri Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás VI. Demecser Város Önkormányzata VII. Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati ellátottak juttatása VIII. Felújítási előirányzatok IX. Felhalmozási kiadások X. Általános tartalék XI. Céltartalék működési XII. Céltartalék felhalmozási XIII. Működési célú támogatások Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás XIV. Felhalmozási célú támogatások XV. Kölcsön nyújtása Demecseri Tündérkert Óvoda Demecseri Sport SE XVI. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XVII. Működési hiteltörlesztés függő,átfutó kiadás ÖSSZESEN:

6 2. melléklet I. pontja Önkormányzati Hivatal működésének tám. Település üzemeltetés,közvilágítással együtt Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladat 2. melléklet II.1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértám. 2. melléklet II.2. pontja ÓVODA működtetés támogatása 2. melléklet II.3.pontja Kedvezményes étkezés 2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. A pénzbeni szociális ellátásokhoz 2. melléklet III. 3. pontja Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt Gyermekjóléti társulási normatívával együtt Szociális étkeztetés társulás által ellátott Házi segítségnyújtás társulás által ellátott Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser Részösszesen: IV.1.d.kulturális feladatok Összesen Megnevezés BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat évi feladatalapú támogatások 3. melléklet Me.:ezer Ft Eredeti Módosított Tény Elszámolás Egyes jövedelempótló támogatások Egyszeri gyermekvédelmi Központosított Vis maior/ felhalmozási Egyéb támogatás Működésképtelen Szerkezet átalakítási tartalék a) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék gyermekétkeztetés Szerkezet átalakítási tartalék d) pontja alapján Szerkezet átalakítási tartalék f) pontja alapján Kompenzáció Normatív,egyéb támogatások

7 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI melléklet ÉS AZ Megnevezés eredeti módosított tény I.Demecser Város Önkormányzat Vendég étkezés SZAK vendég étkezés Intézmények étkezése Bérleti díj Bérleti díj konyha Önkormányzati vagyon bérbeadás Egyéb bérbeadás és továbbszámlázás Földterület bérbeadás Járás továbbszámlázás Működési kamat 56 ÁFA visszatérítés 302 Térítési díj művészeti 194 egyéb bevétel Házasságkötés 127 piac helypénz sírhely 211 készletértékesítés kártérítés biztosításból kóstolójegy (káp.napok) regisztrációs jegy (káp.napok) tombola (káp.napok) 148 helybérlet (káp.napok) ajándék tárgyak (káp.napok) 12 igazgatási,szolgáltatási díj 17 II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Műv. Ház terembérlet Újság hirdetési díj fénymásolás díja,internet használat III. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szoc. Étkeztetés Demecser Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás Szoc. Étkeztetés Kék Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás Szoc. Étkeztetes Gégény Szoc. Étkeztetés Székely Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás Nappali szociális ellátás Demecser IV.Demecseri Polgármesteri Hivatal Egyéb bevétel kamat bevétel 6 7 ÖSSZESEN:

8 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ÉV ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz Szociális földprogram foglalkoztatás Közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program 441 START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez Területalapú támogatás 200 LEADER Kincstár évi felülvizsgálat 198 Berkesztől és Székelytől átvett közokt Kissebbségtől átvett Székely községtől átvett szociális tevékenységre Kék községtől átvett szociális tevékenységre Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz Óvoda közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétele Itthon vagy Magyarország programsorozat TÁMOP Káposztásnapi támogatás II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök, felajánlás III. EU-s működési tám összesen:

9 6. melléklet FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE ÉV DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel START közmunka program eszköz besz Székely Óvoda felújítására átvett Székely Községtől Szoc.Földprogram 0 TÁMOP pályázat II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Vízi közműre lakásoktól 75 Összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú betét kamata, 74 III. Kölcsönök visszatérítése Baktai Egyesület Lakástámogatás visszafizetése Temetési költség megtérítése és szociális 397 9

10 7. melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár eredeti módosított tény Megnevezés Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámke ret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Működése Folyóirat,időszakos kiadvány Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

11 Létszá m- keret Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszá m- keret Összes kiadás Ebből Ebből személy járulék i Ebből dologi Létszá m- keret Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi 1. Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjúság EÜ közvilágítás Közkút Háziorvosi ügyelet Háziorvosi alapellátás Megnevezés Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok év eredeti módosított Konyha, Iskolai étlkezés, óvodai étk., vendégebéd, SZAK ebéd Iskola 2012.december+ pénzmarból jóváhagyott ei+ sportcsarnok Szociális földprogram Közfoglalkoztatás továbbszámlázott szolg Önkormányzati városi és községgazd Start Települési hulladék gyűjt Közművelődési megállapodás Demecseri Körkép Önkorm.igazgatás és TÁMOP évi Káp. Nap áthózódó 20 kiadása Kulturális műsorok rendezése Központi költségvetési 22 befizetések Köztemető fenntartása ÖSSZESEN: tény 8. melléklet 11

12 9. melléklet Demecseri Polgármesteri Hivatal év Kiadásai Megnevezés Létszá m- keret (fő) Összes kiadás eredeti Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszá m- keret (fő) Összes kiadás módosított Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Létszámkeret (fő) Összes kiadás tény Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi 1. Igazgatás Demecser Igazgatás Berkesz ÖSSZESEN:

13 10.melléklet Demecseri Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások év Megnevezés eredeti módosított tény Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött Foglakoztatást helyettesítő tám Lakásfenntartási támogatás 4. (normatív) Időskorúak járadéka Ápolási díj (normatív) Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi 8. gyermektartásdíj kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési 10. támogatása otthonteremtési támogatás 19 Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás Természetbeni 50%-os önkormányzati támogatás Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN:

14 11. melléklet Demecser Város Önkormányzatának felújítási előirányzatai célonként év megnevezés Székely Óvoda felújítás kiadási előirányzat eredeti módosított tény ÖSSZESEN

15 Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai év 12. melléklet megnevezés kiadási előirányzat (eft-ban) eredeti módosított tény Szabolcsvezér úti gyalogátkelőhely Telek vásárlás Orvosi rendelő (tervezésidíj) Lakásvásárlás Kodály Z.,Szent L., tervezésidíj Városközpont csapadék elvezetőrendszer terv.díj START Közúthálózat jav. Gép vásárlás START Belvíz elv. Gép vásárlás Szociális Földmunkaprogram gép vásárlás Bútor vásárlás Polg. Hiv. Számítástechnikai eszköz Polg. Hiv. Sátor ÖSSZESEN

16 Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai 2013.év 13. melléklet kiadási előirányzat (eft-ban) megnevezés Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti módosított tény Tündérker Óvoda Összesen

17 14. melléklet Demecser Város Önkormányzat államháztartáson kívülre és belülre ellátott közfeladatainak kiadásai év Megnevezés támogatási előirányzatok eredeti módosított tény ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft. Tűzoltóság Raff-Team ÁHT belülre Köznevelési int. Műk. KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek KLIK IPR maradvány Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Ivóvízminőség tagdíj és EU önerő továbbutalása Szociális elsz.2012.társközség Demecseri Tündérkert Óvoda Társulás Ügyeleti Társulás ÖSSZESEN:

18 Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások év 15. melléklet Pénzbeni ellátások összesen Szépkorúak támogatása rendkívüli szoc rendkívüli szoc. pm keret Temetési segély Óvodáztatási támogatás 6. Bursa támogatás,ösztöndíj Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni 3. étkezés) Természetben nyújtott tám.báli és biz. 4. tüzifabev.terhére 5. Tankönyv beiskolázási segély Szociális tűzifa 2012.évi áthúzódó 6. kiadások sajáterővel Átmeneti segély Megnevezés eredeti módosított tény Rendkívüli gyermekvédelmi támog.term ÖSSZESEN:

19 16.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás év e Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított Tény KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított Tény I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Kölcsön visszatérülés Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása,juttatásai 6. szoc. Kölcsön és temetési kölcsön Szociális kiadások Központosított támogatás 7. kölcsön visszatérülés előző évi Általános tartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszk.átadása Támogatás ért.felhalm.bevétel Felhalmozási célú tartalék Vis maior Pénzügyi befektetések 6. EU önerő Fordított ÁFA Felhalmozási forráshiány 8. Pénzmaradvány felh. Célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 Intézmény 17. melléklet PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS ezer forintban engedélyezett Jóváhagyott pm. kiad ei. ebből szem.j járulék dologi segély felhalmozási tartalék Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 683 dologi kiadásra Demecseri Polgármesteri Hivatal Kt. Döntés alapján pénzeszköz átadás decemberi feladás évi cafetéria kis értékű eszközök beszerzése/ nyomtató, számítógép/ tartalékba helyezés Demecser Város Önkormányzata KT döntés jogalkotás KT döntés konyha Szociális tűzifa áthúzódó kiadása Rendőrség adomány, évi 100 eft bevétel terhére MK. Hosszabb 30 fős fogl MK. Képzés 56 fő MK képzés 83 fő Szociális földprogram Önk. Kis értékű eszközök beszerzése/ garázs, egyéb eszköz./ Védőnői finanszírozás maradványa Általános tartalékba helyezés TÁMOP fel nem használt támogatás Összesen

21 PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 18. melléklet Intézmény ezer forintban bank pénztár bank pénztár Demecser Város Önkormányzata Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

22 19. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2013 évi bevételei, kiadásai ezer forintban kiadás Megnevezés tény bevétel működési felhalmozási TÁMOP pályázat

23 Adósság állomány alakulása évben 20. melléklet ezer Ft. Megnevezés Állomány Törlesztés 2013-ban évvégi állomány Nyírép forrásátadás DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI megnevezés Közoktatási intézmény működtetése Összesen

24 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 21. melléklet évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, Ft összegben. f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 9 db gépjármű, Ft összegben. A gépjárműadó törvény pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló július 1-ig hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%- os támogatást biztosított EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját EFt-tal támogatta évben. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Nonprofit KFT- nek a közhasznúsági szerződésben felsorolt eszközöket. Ingyenesen biztosítottuk a Demecseri Sport Se Kézilabda szakosztályának a sport csarnokot. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz. Iktatószám:2497 /2014. ELŐTERJESZTÉS DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetést és a végrehajtás szabályait a 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendeletben fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított évben jelentős szerkezeti változások történtek. A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Önkormányzatunk óvodai feladatait társulásban látta el Berkesz és Székely község önkormányzatával, és a székhely település Demecser Város Önkormányzatának intézménye volt a Demecseri Tündérkert Óvoda. A felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / ugyanazon önkormányzatok/ a Demecseri Óvodai Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Demecseri Tündérkert Óvoda alapító okiratát a Társulási Tanács módosította, a név nem változott és július 1-től az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9266 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is, hiszen a Demecseri Óvodai Társulás számlavezető pénzintézete ugyanaz, mint az önkormányzaté. A szociális feladat ellátásnál is a felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / Demecser, Kék,Gégény és Székely önkormányzata/ a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát módosítottuk, a név változott Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központra és június hónapban az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9256 pénzügyi körzetbe került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is. A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulását is létrehoztuk az új szabályozás szerint évben két önkormányzat is kivált a társulásból tovább csökkentve az OEP támogatást. BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE. Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait, melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 98,7 %-ra teljesültek. A sajátos működési bevételek 103,3 %-ra a helyi adó bevételek 102,6 %-ra teljesült. Az 1. melléklet pontjában a 398 ezer forintból 20 47

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. önkormányzati rendeletének módosításáról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. önkormányzati rendeletének módosításáról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014.(IX.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014.(IX.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014.(IX.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben