Dzsida Jenõ. imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dzsida Jenõ. imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban!"

Átírás

1 Endrédi Kis Újság 2015 május XVI/1. szám Balatonendréd Község Képviselõ-testületének lapja Dzsida Jenõ Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

2 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 2.oldal MÁJUS Balatonendréd Község Önkormányzatának évi költségvetésérõl A rendelet hatálya Balatonendréd Község Önkormányzatára, valamint Kerekerdõ Óvodára terjed ki. Az önkormányzat kiadási és bevételi fõösszege e Ft összegben kerül meghatározásra a javaslatban. Önkormányzat: e Ft Kerekerdõ Óvoda e Ft A bevételek részletezése A bevételek tervezésénél a következõkre támaszkodtunk: költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek különösen az állami támogatások tekintetében, az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet stb., az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi elõírásai) pl.: hosszú távú bérleti szerzõdéseken alapuló bérleti díjakra stb.-re vonatkozóan, tapasztalati adatok egyes esetenként elõforduló bevételek tekintetében évben az önkormányzatok finanszírozása a évtõl bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a kialakított és alkalmazott feladatalapú támogatástól. A helyi közügyek ellátását a költségvetés 2015.évben is az általános mûködési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Átengedett központi adó a gépjármû adó, melynek 40 %-a marad helyben, 60 %-a továbbutalásra kerül a központi költségvetésbe. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Fontos módosulás, a szociális ágazat átalakítása évben is az elõzõ évben kialakított struktúra szerint tervezzük bevételeinket és kiadásainkat. Csak a törvény által elõírt kötelezõ bérelemeket építjük be költségvetésünkbe, a dologi kiadásoknál az inflációmértékének figyelembevételével számolunk. A szennyvíz beruházás 2015 évben megvalósul állami beruházással, ez után fõ feladatunk az utak, járdák rendbetétele. Költségvetési bevételek A Magyarország évi központi költségvetésérõl

3 2015. MÁJUS 3.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG szóló törvény 2. sz. melléklete határozza meg,, A helyi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatása szerint igényelhetõ támogatásokat. A támogatás mértéke megszabja az önkormányzat évi mûködési paramétereit. A Települési önkormányzatok mûködésének támogatása jogcímen: a hivatal mûködésének támogatását ebben az évben is a gesztor Kõröshegyi Önkormányzat kapja, lakosság arányosan. Közvilágításra 5056 e Ft, temetõ gondozásra 1569 eft, zöldterület kezelésre e Ft, közutak fenntartására 2662 e Ft, egyéb kötelezõ önkormányzati feladatok támogatására 5000 e Ft összeget kapunk. A múlt évtõl eltérõen most nem a szociális feladatra kapunk kiegészítést, hanem az önkormányzati feladatok ellátásához, mûködéséhez (4577 e Ft). Óvoda mûködésének támogatására e Ft, óvodai és iskolai étkeztetés bértámogatása 7426 e Ft, üzemeltetés támogatása 4032 e Ft. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásra 540 e Ft, szociális étkeztetésre 664 e Ft, könyvtári és közmûvelõdési feladatok támogatására 1557 e Ft üdülõhelyi feladatokra 63 e Ft, lakott külterületre 56 e Ft. Összességében szinte minden feladatra több finanszírozást kaptunk. A gyermek étkeztetés jelentõs összeggel több az elõzõ évitõl, bértámogatás 3036 e forinttal több (4,5 dolgozót lefinanszíroznak), a konyha üzemeltetésére 785 e forinttal kevesebbet kapunk ugyan, de a két támogatás összességében 2251 e forinttal több az elõzõ évinél. Az intézményi ellátási díjak tekintetében díjemelés nem történt, ennek figyelembevételével és az elõzõ év átlaglétszámok szorzatával számoltunk. A szeszfõzde bevételére az elõzõ évtõl kevesebbet terveztünk, bár sikerült a évi tervet teljesíteni, pedig a tavaszi korai leállás miatt kevés esély volt rá évben már január végén bezártuk, mert januárban is nagyon kevés volt az igény. A jövedéki adó bevezetése miatt igyekeztek a múlt évben igénybe venni a szolgáltatást. 500 e Ft nettó árbevétellel kevesebbet terveztünk. A meglévõ vagyoni elemek kizárólag a kötelezõ feladatellátást szolgálják, azok hasznosításából származó bevétellel nem kalkulálhatunk. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szûkös költségvetési lehetõségek mozgástere javuljon, fontos kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehetõségeket. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék képzése, hogy ennek terhére pályázati önrészt vállalni lehessen. Költségvetési kiadások A mûködési költségvetés kialakítása a évi szinten történt. A folyó mûködési kiadások finanszírozása nagymértékben meghatározza a kötelezõen ellátandó feladatokra fordítható források mértékét. Az óvoda mûködtetése önállóan mûködõ intézményként került a költségvetésbe. A pedagógus béremelés a törvényi elõírások figyelembevételével került beépítésre, a dologi kiadásokat az elõzõ évi teljesítések figyelembe vételével terveztük. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépül a balatonendrédi kirendeltség költségvetése. Balatonendrédi önkormányzatnak csak a segélyek 3 havi összegét, (mert azután a Kormányhivatal látja el a feladatot) valamint az állami támogatás és a mûködési költség különbözetet kell finanszírozni. A közszféra tekintetében béremelés nincs, csak a soros (évek utáni) elõmenetel figyelembe vételével állapítottuk meg a béreket. A köztisztviselõi illetményalap 2015-ben továbbra sem változott, immár nyolcadik éve. Az önkormányzat által folyósított ellátásnál a segélyeket terveztük. Az elõzõ évekhez hasonlóan az öregek

4 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 4.oldal MÁJUS napi utalványok költségét 600 e Ft-ot, beiskolázásra 1300 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 200 e Ft-ot itt terveztük, és több éves kötelezettséget vállaltunk az Arany János tehetséggondozás keretében 2 tanuló havi 6-6 ezer Ft támogatásban részesül összesen évi 90 ezer Ft összegben évben a közfoglalkoztatás lehetõségeit még nem ismerjük, bár a kormány elõtérbe helyezi ennek fontosságát, jelenleg 2 fõt foglalkoztatunk ig, 95 %-os finanszírozással. Éves szinten átlagosan 3 fõvel számoltunk 85 % finanszírozással. Az átadott pénzeszközök összege kevesebb, mint az elõzõ évben mert több finanszírozást kap Zamárdi, a védõnõi szolgálat, és a házi segítségnyújtás feladatokra, így a mi hozzájárulásunk is csökken, valamint csökkenti az elõzõ évi elszámolásból eredõ pénzmaradvány összege is. Siófokról az orvosi ügyelet hozzájárulásával kapcsolatosan még nem kaptunk pontos adatot, a hozzájárulás tekintetében. A gyermekjóléti szolgálatot mûködési engedéllyel az önkormányzat látja el. Kapcsolt munkakörben, óvodapedagógus személyében. Fejlesztéseknél a következõket építettük be a költségvetésbe: élelmezés vezetõnek számítógép, szoftverekkel =200 e Ft, 4 db Buszváró 4 millió Ft, Hivatalba PVC csere 150 e Ft, telefon központ 250 e Ft bruttó értékben. Kisértékû tárgyieszköz beszerzések 984 e Ft értékben. Számításba kell még venni a közintézmények szennyvíz bekötésének tervezését, és a rákötés költségeit, valamint az utcák felújítását, (Széchenyi, Rákóczi) A tartalék összege e Ft, ebbõl céltartalék e Ft, általános tartalék 8707 e Ft. Balatonendréd, április 27. Késmárki Tibor polgármester TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉRÕL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015 évben jelentõs mértékben átalakul és átalakult. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény adott felhatalmazást a települési önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének szabályait. A települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek február 28. napjáig kellett a rendeletet megalkotnia. Balatonendréd községi Önkormányzat Képviselõ-testülete is határidõben eleget tett a törvényi kötelezésnek. Balatonendréd község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló rendeletében az alábbiak kerültek szabályozásra: Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások: - települési támogatás - rendkívüli települési támogatás Települési támogatás: a) települési lakhatási támogatás (volt lakásfenntartási támogatás) lakáshoz kapcsolódó költségek viseléséhez a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás (pl.: áram, gáz, víz stb.) b) települési gyógyszertámogatás (volt méltányossági közgyógyellátás) gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás Rendkívüli települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás általános célra felnõttek részére a létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ nagykorú személyek részére nyújtott támogatás b) rendkívüli települési támogatás szociális kölcsönként közeli hozzátartozó hirtelen halála és a temetési költség megelõlegezése, elemi kár bekövetkezése baleset, vagy bûncselekmény áldozatává válás, váratlan egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos költség, vis major okból bekövetkezõ közüzemi díjtartozás. c) Rendkívüli települési temetési támogatás Balatonendrédi lakos részére nyújtott támogatás, aki meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott d) Rendkívüli települési támogatás gyermekekre tekintettel válsághelyzetben lévõ várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával történõ kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésnek elõsegítéséhez, Természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés b) étkeztetés c) házi segítségnyújtás évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl

5 2015. MÁJUS 5.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának szabályait. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: HULLADÉKKEZELÉS Az elmúlt idõszakban a település belterületén elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek környezetében, a településre bevezetõ utak mentén a település külterületén jelentõs mértékben megnövekedett az illegális hulladék lerakása. Az önkormányzat tulajdonában álló külterületen több helyen jelentõs mennyiségû hulladék halmozódott fel. A hulladék közterületen vagy más területén történõ elhelyezése több jogszabályba ütközik. A Büntetõtörvénykönyvrõl szóló évi C. törvény alapján, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. A szabálysértésekrõl szóló évi II. törvény alapján, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. A szabálysértési hatóság az elkövetõt pénzbírsággal sújtja melynek legalacsonyabb öszszege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértések esetén háromszázezer forint. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény valamint a végrehajtására kiadott a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet alapján, a települési hulladék közterületen, illetve más területén történõ elhagyása esetén, illetve a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív kötelezettségének megszegése esetén a jegyzõ hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki. Az egészséges tiszta, szennyezõdéstõl, hulladéktól mentes környezet biztosítása a település minden lakójának érdeke. Kérem ezért a tisztelt lakosságot, hogy tartózkodjon a hulladékok illegális elhelyezésétõl, illetve amennyiben ilyen tevékenységet tapasztal, jelentse be az önkormányzatnál, illetve a rendõrségen. A településen az illegális hulladék lerakás további megakadályozása érdekében Balatonendréd Önkormányzata és a Kõröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltsége minden lehetséges eszközt igénybe vesz, az illegális hulladékot lerakó személyek felkutatására és jogi felelõsségre vonására. Gyvt.) 151. (5) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, amely a./ a bölcsõdés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a; b./ az a./ pont alá nem tartozó gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a. A Gyvt. 20/A. -ban meghatározott pénzbeli támogatásra. A külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. Tájékoztatás a támogatások jogosultsági feltételeirõl, illetve kérelem nyomtatvány a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén kérhetõ. GYÓGYSZERTÁR Tisztelt Balatonendrédi Polgárok! Sajnálattal tudatom Önökkel, hogy huszonhárom év után átmenetileg bezár a fiókgyógyszertár. Eddig a Siófoki Régi Patikával volt együttmûködési megállapodásunk, amit betegség miatt vel felmondtak. Szeretnénk a szolgáltatást továbbra is biztosítani Balatonendréd lakosságának, ezért tárgyalást kezdeményeztünk a szintén siófoki székhelyû KADUCEUS gyógyszertárral. / LIDL áruház mellett található gyógyszertárral / Ígéretet kaptunk, hogy a fiókgyógyszertárat átveszik és tovább üzemeltetik. Az engedélyek beszerzése idõt vesz igénybe ezért egy rövid ideig a szolgáltatás nem lesz elérhetõ. Reményeink szerint egy hónap múlva újra kinyit a gyógyszertár. Ezúton is szeretném megköszönni a Régi Gyógyszertár vezetõinek, hogy huszonhárom esztendõn keresztül kiszolgálták a Balatonendrédi lakosságot. Szinte már a településünk lakóiként tiszteltük és szerettük Õket. Sajnos az élet felülír mindent és a jó dolgok is véget érnek. Külön szeretném megköszönni Vágvölgyi Ilonának a kedvességét a gondoskodását melyet irántunk tanúsított. Reméljük még sokáig fogunk találkozni és tisztelettel köszöntjük egymást. Az új üzemeltetõ Dr Györey Marianna gyógyszerész. Neki is köszönöm, hogy felvállalta az új kihívást, munkáját a legjobb tudásunk szerint segítjük. Bízunk benne, hogy az Õ általa vezetett gyógyszertár is legalább ilyen hosszú idõn keresztül megtalálja számítását Balatonendréden. Ehhez kívánunk sok sikert. Késmárki Tibor polgármester Tisztelt B.Endrédi Lakosok! Nagy megtiszteltetés volt számunkra, mikor Polgármesterük megkeresett és felkért, hogy a továbbiakban Mi (Kaduceus Gyógyszertár) végezzük a lakosság gyógyszerellátását. Örömmel állunk a feladathoz, és széles kínálatunkkal, segítõkészségünkkel reméljük megfelelünk az Önök igényeinek. A nyitva tartás egyenlõre: H.-Sz.-P.: A késõbbiekben igény szerint bõvíthetõ. Üdvözlettel, Kaduceus Gyógyszertár Munkatársai

6 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 6.oldal MÁJUS Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 55/B. (1) bekezdése alapján: Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot elérõ, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ adózó nevét (elnevezését) lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, azonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. A törvényi felhatalmazással élve az önkormányzat adóhatósága a helyben szokásos módon, az önkormányzat Kis Újságában közzé teszi a törvényben foglalt feltételeknek megfelelõ adóhátralékkal rendelkezõk listáját. Helyi adók: ( építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparûzési adó, késedelmi - pótlék) 1. Aistleitner Mária Balatonendréd, Petõfi S.u. 7. helyi adó tartozás: Ft 2. Dobos Imre Balatonendréd, Kossuth L.u.10. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 3. Györgydeák Dánielné Balatonendréd, Fõ u.73. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 4. Kovács Tibor Balatonendréd, Kossuth L.u.35. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 5. Németh Csaba Balatonendréd, Széchenyi u.33. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 6. Pinizsi Ferenc Balatonendréd, Petõfi S.u.17. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 7. Tzschoppe Enrico Balatonendréd, Dózsa Gy.u.14. helyi adó tartozás : Ft 8. Várkonyi Szabolcs Balatonendréd, Fõ u.58. helyi adó tartozás: Ft 9. Jakab Sándor Balatonendréd, Ady E. u. 35. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 10.David Shahinó Balatonendréd, Széchenyi u.44. helyi adó tartozás : Ft 11.Katona Ferenc Balatonendréd, Ady E.u.40. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 12.Jakab Sándorné Balatonendréd, Ady E.u.35. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 13.Vidékháló Kft 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. iparûzési adó: Ft

7 2015. MÁJUS 7.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG ÓVODAI HÍREK Játék és tanulási tevékenység az óvodában A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvetõ, mindennapjait átszövõ tevékenysége. A játék nemcsak azért kitûnõ talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben elõforduló szituációkat, az õt érõ élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környezõ világról, sõt a világegyetem egészérõl is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erõltetett úgynevezett játékos módszerekkel nem helyettesíthetõ a gyermeki tevékenység. A gyermeki tevékenységet - különösen a játékban - nem szabad szûken értelmeznünk. A játéktevékenység tág értelmezése lehetõvé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is tevékenységként fogjuk fel a játék során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplõit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal helyettesíti azokat. Minden gyermeki tevékenység - beleértve a játékot is - felosztható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek tárgyi lehetõségek megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a felnõttel való együttjátszást. Csupán a helyes arányok megtalálására kívánjuk a figyelmet felhívni. A nevelési folyamat intenzív képességtermelõ jellege ugyanis alapvetõen attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység rendszerét kiépíteni. A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó öntevékenység a legfõbb biztosíték arra nézve, hogy az öntevékenység az önfejlõdés, az önfejlesztés motívumait, képességeit és készségeit is létrehozza. Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az õt körülvevõ világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a környezetébõl hoz az óvodás, vagy legyen az az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentõséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különbözõ szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónõ tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetõséget jelent az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfõbb célkitûzéseinket szem elõtt tartva olyan tulajdonságok fejlõdhetnek ki a gyermekben a játék folyamatában, ami késõbb a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elõsegítheti. Gondoljunk például a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezõkészség kibontakoztatásának lehetõségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások mozgósításának képessége vagy az alá- és fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-egy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikusan, a gyermekközösség elfogadott belsõ törvényszerûségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is, melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk elõzményeivé avatják. Nekünk, óvodapedagógusoknak a legfontosabb feladataink a játékkal kapcsolatban: Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. A napirenden belül elegendõ idõ és hely biztosítása a játék számára. A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. Ötletek, lehetõségek, helyzetek teremtése a sok színû játék kialakulásához. Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetõségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében. A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külsõ motiváció (jutalom) késztesse erre. A cél az, hogy megfelelõ színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelõ feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni teljesítõképességhez kell mérni. A sikerélmények erõsítik a gyermek önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, fé-

8 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 8.oldal MÁJUS lõssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát és alatta marad saját teljesítõképességének. Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedõ abban, hogy milyen feladat elé állítja az egyes gyermekeket, mennyire képes megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni adottságainak figyelembevételével. Óvodapedagógusi feladatok a tanulással kapcsolatban: Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklõdésének kielégítése. Lehetõséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. A gyermekek egyéni érdeklõdésének megfelelõ tevékenységek biztosítása. A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. Olyan tapasztalatok szerzéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek, amelyben saját teljesítõképességét is megismerheti. Közreadta: Kovácsné Ilon Anna óvodavezetõ Mit tegyek? Csúnyán beszél a gyermekem! A csúnya beszéd sokak rettegett mumusa, ami ellen, amíg csak lehet, mindenki igyekszik megóvni gyermekét. Az óvodás kor eléréséig ez nem is okoz különösebb gondot, hiszen ha a család kommunikációjában alapvetõ a figyelem, a másik iránti tisztelet, az fontos mintája lesz a gyermek nyelvi megnyilvánulásainak is.a legtöbb óvodás szülõje azonban megdöbbenve tapasztalja, hogy az addig kifogástalanul viselkedõ szemük fénye válogatottabbnál válogatottabb kifejezésekkel gyarapítja szókincsét az ovis csoportban. Vagy épp más forrásból. Mit tehetünk? Ha megüti a fülünket valami nekünk nem tetszõ szó, a legfontosabb szabály, hogy ne hördüljünk fel, ne rendezzünk jelenetet, és ne szégyenítsük meg a gyermeket miatta. A lehetõ legrosszabb reakció, ha a verbális agreszszióra fizikai agresszivitással reagálunk. Amennyiben a gyermek ezt tapasztalja, hamar megtanulja, hogy ezeknek a szavaknak mágikus hatalma lehet, ha ilyen könynyedén tud velük provokálni. Ne essünk abba a hibába se, hogy mi magunk is jókat nevetünk a trágár szavakkal való játékon, hiszen ezzel csak újabb bátorítást adunk gyermekünknek. Ami vicces, abból nyugodtan lehet repetázni - gondolhatja joggal a határokat feszegetõ csemete.s hogy miért ne aggodalmaskodjunk túlzottan egy-egy illetlen szó hallatán? Ha megkérdezzük a kis óvodást, mit jelent egy-egy csúnya szó, kiderül, hogy gyakran fogalma sincs róla. Mindössze azt élvezi, hogy milyen erõteljes hatást vált ki velük környezetébõl. Máskor azt tapasztalja, hogy a társai körében vicces lehet, ha így beszél, de elõfordul, hogy csak dühös, és indulatait ezeken a szavakon keresztül tudja levezetni. S hogy mi a teendõ ilyenkor? Sokszor egész egyszerûen nem kell tudomást venni a hallottakról; ha azonban újra és újra elõkerülnek ezek a nekünk nem tetszõ kifejezések, mondjuk el õszintén, hogy nem illik így beszélni, hiszen megbánthatjuk, fájdalmat okozhatunk velük szeretteinknek. Figyeljünk arra is, hogy minél kevesebb negatív hatás érje a piciny füleket. A televízió vagy számítógép elõtt hagyott gyermek könnyebben sajátíthatja el ezt a fajta negatív verbalitást. Szabjunk tehát határt ezeknek a tevékenységeknek, és ne hagyatkozzunk feltétel nélkül a korhatárjelzõ karikára. És végül, de nem utolsó sorban, ügyeljünk saját és családunk beszédstílusára! (Forrás: Nõk Lapja Cafe) Közreadta: Kovácsné Ilon Anna óvodavezetõ

9 2015. MÁJUS 9.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG ISKOLAI HÍREK Január 22-én a Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola ismét megrendezte a Kis Mesemondók Találkozóját, amelyen Rajhona Henrietta 2. osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A szegény ember gazdagsága címû mesét adta elõ. Heni mesemondását a zsûri arany fokozattal jutalmazta. A Bendegúz Akadémia levelezõ versenyén 17 tanulónk vett részt az idei tanévben. Mind a 6 forduló megoldásait beküldték, izgatottan várják eredményeiket. Közülük hatan (Kóczán Levente 2.o., Györgyi Ármin és Kleiber Róbert 3.o., Szabó Rebeka 5.o., Kömpf Kevin és Viczián Dániel 6.o.) ) vállalták, hogy a megyei döntõn is részt vesznek, mely április 17-én Kaposváron került megrendezésre. Eredményeikrõl a napokban kapunk értesítést. Bízunk abban, hogy közülük valaki hasonlóan Kömpf Kevin tavalyi sikeréhez az országos fordulón is képviselheti iskolánkat. Márciusban került megrendezésre a Nemzetközi Kenguru Matematika verseny megyei fordulója. Egy idõpontban az ország minden iskolájában megyénként több száz gyermek méretteti meg magát. Évfolyamtól függõen szöveges feladatot kell megoldani adott idõ alatt. Tanulóink ismételten nagyon ügyesen szerepeltek. A legjobban teljesítõk megyei helyezései a következõk: Kolumbán Barnabás 2. osztály: 8. helyezés Borsodi Bálint 3.osztály: 10. helyezés Bánffy Zsófia 5. osztály: 16. helyezés Rajhona Leona 5. osztály: 20. helyezés Gratulálunk a szép eredményekhez! A Sportnap A tavaszi szünet elõtti utolsó napra szervezték tanáraink a sportnapot. Épp bolondok napja volt, az idõ is nagyon szeles volt, de legalább sütött a Nap. Fél kilenckor indultam otthonról, mert 8: 45-re kellet a falu focipályáján gyülekezni. Ez egy óra pluszalvást is jelentett a hétköznapokhoz képest. Ahogy odaértem, egybõl elvonultam az osztálytársaimmal. Körhintáztunk, kergetõztünk, hülyéskedtünk. Élveztük, hogy aznap nem kell tanulni, és vár ránk a húsvéti szünet. Mikor mindenki megérkezett, osztályonként felsorakoztunk. Az alsósok kezdték a Kölyökatlétika váltóversenyeket, a felsõsök pedig egyéni versenyszámokban indulhattak. Az egyéni versenyben volt tömöttlabda-hajítás, gerelyhajítás, rövid és hosszútávfutás, gátfutás és nekifutásból hármasugrás. Legalább egy egyéni számra mindenkinek kötelezõ volt jelentkezni. Én gátfutásban és gerelyhajításban versenyeztem. A nagy szél a könnyû gátakat sokszor felborogatta, szerencsére sok szülõ segített, így mindig volt valaki, aki helyre állította a pályát. Amikor az alsós váltóversenyek befejezõdtek rövid szünetet tartottunk, majd mi felsõsök is csapatokra oszlottunk. A testnevelõk öt csapatot állítottak össze. Én a sárga csapatba kerültem, de sajnos csak egy osztálytársam, Patrik, lehetett velem. Elsõ feladatunk a Forma 1 volt Kaposi Marika néninél. A lényege a feladatnak, hogy az elején szlalom futásban kellett menni egy kanyargós pályán. a pálya második felében gátak fölött kellet futni. A második feladat Zsolt bácsinál volt a sprint-gát váltó verseny. A harmadik feladat Niki néninél létrában páros lábbal szökdelés volt. Ha valaki hibázott nõtt a távolság, amit kerülni kellett. Ez a három gyakorlat váltóversenyben és idõre ment. A negyedik feladat Csaba bácsinál kétféle célbadobó verseny volt, ahol a csapattagok eredményei összeadódott. Elõször diszkoszt hajítottunk. Itt 3 pontot lehetett elérni, de én csak 2 pontot szereztem. Szerencsére csapattársaim elég pontosak voltak és sok pontot szereztünk. A második részben gerelyt kellet volna célba juttatnunk. Az ekkor már szinte viharos szél miatt a legtöbben Csaba bácsit találták el. Talán egy pontot szereztünk csapatszinten. Az utolsó feladat Anita néninél volt, a helybõl távolugrás. Minden ugró ugrása összeadódott, mert mindenki onnan ugrott, ahol az elõtte lévõ csapattárs leesett. A versenyszámok végeztével eredményhirdetés volt. Az egyéni számok dobogósai elõtt kiosztották a váltóversenyen legjobb helyezést elért csapatok tagjainak okleveleit. A felsõsök között a piros csapat nyert, én a sárga csapattal a második helyen végeztem, a harmadik pedig a lila csapat lett. Egyéniben mindkét versenyszámban a 3. helyen végeztem. Az eredményhirdetés után mindenki levonult az iskolához ebédelni. A délutáni programok a szél miatt az iskolában voltak. Mindenki választhatott, hogy métázni, vagy focizni szeretne. Sokan szurkoltak is a

10 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 10.oldal MÁJUS mérkõzõ csapatoknak. Nagyon tetszett ez a nap, ha lehetne pontozni tízbõl tízet adnék rá. Sokkal jobb volt, mint a padban gubbasztani és a tanárokra figyelni. Szünet elõtti utolsó napon, már úgysem tudtunk volna a tanulni valóra koncentrálni. Talán a legjobb nap volt a tanévben, és gondolatban még sokszor visszajátszom magamnak. Balatonendréd, április 24. Asztalitenisz versenyeink Az idei tanévben is több versenyen vettünk részt. A már hagyománnyá vált asztalitenisz körversenyt 3 helyszínen rendeztük meg. A szezonnyitót nálunk, Balatonendréden, a következõt Balatonszárszón, s az utolsót Siófokon tartottuk. Minden helyszínen éremmel gazdagodtak a gyõztesek, s a legvégén (az összesítés alapján) a legjobbak egy szép kupával térhettek haza. Kétszer Kaposvárra is elutaztunk. Részt vettünk a diákolimpiai megyei döntõn és az újoncbajnokságon. Versenyzõink: Ujj Noémi, Ráncsik Zsófia, Szabó Mirtill, Perényi Alex, Horváth Bálint, Pusztai Olivér, Györgyi Ármin, Kálmán Bence, Kleiber Róbert, Kovács László, Hekeli Bálint, Borsodi Bálint. Eredményeink képekben: Horváthné H. Zsuzsa

11 2015. MÁJUS 11.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG Böllérfesztivál Kõröshegyen február 28. napján 6. alkalommal rendezték meg a böllérfesztivált. A fesztiválra 8 csapat érkezett az ország minden tájáról Fertõszéplakról, Szentgyörgyvárról, Sarkadról sõt az Erdélybõl Sóváradról is. Balatonendréd Önkormányzata az idei évben elõször képviseltette magát a rendezvényen. A Balatonendrédi csapatot az önkormányzat és a Siófrisss Kft. támogatta. Két csapat sorsolás útján kapott egy sertést, amit közösen vágtak le, a perzselés után elfeleztek és a félsertésbõl kellett elõállítani a versenykiírásban meghatározott ételeket. A csapatoknak a félsertésbõl kolbászt és hurkát, valamint egy tájjellegû ételt kellett készíteni. A Balatonendrédi Önkormányzat csapatát Bákor Péter vezette, a csapat tagjai Pisztl Józsefné, FejesTamás, ifj. Bákor Péter, Gulyás Attila voltak. A rendezvény este bállal zárult, ott került sor az eredményhirdetésre. Balatonendréd Önkormányzat csapata megszerezte az összetett verseny elsõ helyét. Tekepálya épül Balatonendréden A lakosság összefogásával és anyagi felajánlásával sokak örömére tekepálya épül Duda-hegyen, ami egy új lehetõséget kínál aktív kikapcsolódásra a község számára. Április közepén társadalmi munkával megkezdték a munkálatokat. Az építés megkezdése elõtt a legnagyobb fejtörést a helyszín kiválasztása okozta. Több javaslat is született a hely kiválasztására, mint például a sportpálya, játszótér melletti üres területek, valamint Duda-hegy. Minden körülményt összevetve talán a legideálisabb helyszín nem Dudahegy lett volna, de ez az a hely ahol leginkább zavartalanul mûködhet e sport. Az elsõ gurításokat falunapra tervezik. Csapatunk továbbra is az élen tartózkodik, bár a tavaszi idényben elég hullámzó a teljesítmény, amit a két vereség is mutat, szerencsénkre a dobogós csapatok hasonló formában vannak mint mi, így tudtuk megtartani az elõnyünket. Április 19 -én ünnepelte 50. születés napját Farkas Attila, aki több mint 35 éve meghatározó játékosa csapatunknak. Ez úton is gratulálunk! BALTONENDRÉDI HALADÁS FC HÍREI Tavaszi eredményeink: Alsóbogát 8-0,Mernye 0-0, Szentgáloskér 1-2, Kapoly 1-0, Somogygeszti 6-1, Orci 1-1, Kötcse 1-6, Igal 5-1, Balatonújlak 6-1. Tabella: 1. Balatonendréd 52, 2. Mernye 48, 3. Kölcse 45, 4. Orci 42. Fotó: Karé Cs. Dudás, Páll, Farkas R. Hufnágel, Farkas A. Késmárki, Pisztl, Bassányi, Friesz, Dobos

12 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 12.oldal MÁJUS RÖVID HÍREK... LOMTALANÍTÁS Május én /csütörtök - -péntek/ Balatonendréden lomtalanítás lesz. Kérünk mindenkit, hogy veszélyes hulladékot ne rakjon ki, mert nem szállítják el. /festékes dobozok, pala, olajos kannák stb/ Programok: Fõzöveseny: tõl Falunapi meghívó május 9. Süteménysütõ- verseny: nevezés egy tálca süteménnyel a helyszínen ig Lelovics Zsolt zenés mûsora Balatonendrédi iskolások és óvodások mûsora 14: 30 Kid Rock&Roll táncbemutatója Vadrózsák Cavinton Senior Néptánc Együttes és Mayer István (nyenyere, furulya) mûsora Figura Ede zenés mûsora kicsiknek, nagyoknak Sörivó verseny (nevezés a helyszínen) Eredményhirdetések Nagy Jonatán bûvész mûsora Örökzöldek a Tapolcai Musical Színpad szólistáinak elõadásában Kredenc Duda-hegyi vigadalom Kísérõ programok: Tekeverseny (bõvebb információ a 0630/ as telefonszámon) Ugrálóvár Tûzoltóautó Arcfestés Balatoni képeslapok kiállítása a Közösségi Házban ig Jó szórakozást kívánunk! Balatonendréd Község Önkormányzata A Somi Hulladék lerakó fejlesztési pályázat részeként Balatonendréd több mint háromszáz db komposztáló ládát kapott. Május hónap folyamán szeretnénk kiosztani a lakosságnak térítésmentesen. Mivel Balatonendréden már volt tájékoztató a komposztálás technológiájáról, ezét nem kell külön elõadáson részt venni. A kiosztás idõpontját plakátok kihelyezésével közöljük. Kérjük minél többen igényeljék az eszközt. Nem kizáró ok, ha már valakinek van komposztálója. Endrédi Kis Újság Balatonendréd Község Képviselõ-testületének lapja Felelõs szerkesztõ: Karélyné Kovács Klaudia Készült 550 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában Tel./fax: (84) Mobil: (30)

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

KalárisNEWS. Újraindul a KALÁRIS! Errõl olvashatnak

KalárisNEWS. Újraindul a KALÁRIS! Errõl olvashatnak KalárisNEWS Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa Hírek, pillanatképek Mártély életébõl... IV. évf. 2010. augusztus Újraindul a KALÁRIS! Javítják a kerékpárút hibáit Emléktábla

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8.

NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8. XXVII. évfolyam, 3. szám 2015. március Zongor Gábor interjú 11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben