KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetése Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt Bizottság/képviselő-testülete elé. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet közvetlenül meghatározza a évi önkormányzati költségvetést, közvetetten hatással van a városra a költségvetésben biztosított társadalom-, szociálpolitikai ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Környezeti és egészségi következményei nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogalkotás hatásaként keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége által biztosított. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testületnek a törvényesség biztosítása érdekében határidőhöz kötötten meg kell alkotnia költségvetési rendeletét. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése. VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2 Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került: - Áht. 23. (2) bekezdés, melynek értelmében a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - az Áht a, amelyben a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a (továbbiakban Ávr.) a és az Áht a, amelyek a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozzák meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. ( továbbiakban : Mötv.) 120. (1) a) pontja rögzíti, hogy a pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél -egyebek mellett- véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A Képviselőtestület elé a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével kiegészített előterjesztés kerül benyújtásra. A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel a jogszabályban / Ávr. 27. (1)/ rögzített egyeztetések január 28-án megtörténtek. A központi költségvetési törvény hatása a évi önkormányzati költségvetésre: A Mötv jétől hatályos rendelkezései értelmében az Országgyűlés, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a állami támogatások szintjéhez mérten kedvezőbb támogatási összegeket tartalmaz az egyes kötelező feladatok ellátásához. A és évi állami támogatások mértékének összehasonlítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Költségvetési tv. alapján finanszírozott kötelező feladatok a Mötv-ben rögzítettek. A Mötv 13. (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A Mötv (1) bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Kis mértékben csökkentek az önkormányzatok általános működési támogatásának településünkre vonatkozó évi egyes elemei, köztük a településüzemeltetés (közutak, közvilágítás, zöldterület-gazdálkodás) feladatainak támogatása. Magasabb összeget biztosít az állami költségvetés az óvodai köznevelési feladatok ellátásához, különösen a személyi juttatások finanszírozásához, mely növekedés a pedagógus szférában szeptember 01-jétől megvalósuló további központi béremelés figyelembe vételével került meghatározásra. A feladatellátás támogatását az óvodapedagógus átlagbér költségvetési törvényben meghatározott összege és a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és pedagógus munkát segítők (dajka, pedagógiai aszszisztens,) létszám mutatója határozza meg. Az egyes szociális feladatok- köztük a pénzbeli ellátások támogatása- a vártnál kedvezőbb összegben alakult. Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés évben is kötelező önkormányzati feladat, melyhez az állami támogatás évben bevezetett támogatási rendszert fenntartva biztosít forrást a központi költségvetés. A finanszírozás - az étkeztetésben részt vevő gyermekek számának megfelelően - figyelembe veszi a szükséges konyhai létszám bérkiadását és az étkeztetés nyersanyag és egyéb dologi kiadási szükségletét. A támogatás összege az elismert kiadásoknak és a várhatóan beszedésre kerülő térítési díjaknak a különbözete. Az állami támogatás nagyságrendjének valamint, a fegyelmezett gazdálkodásból és kedvező iparűzési adó feltöltésből származó pénzmaradványnak, továbbá a sikeres pályázati támogatásoknak köszönhetően a évi tervezés során a

4 költségvetés egyensúlyát úgy sikerült biztosítani, hogy a működési kiadások egyensúlyához csak a legszükségesebb ( évről áthúzódó kötelezettségvállalások) mértékben válik szükségessé előző évi maradvány bevonása. Az költségvetés jelentős összegű fejlesztési kiadással számol, mind a fenntartott intézmények, mind pedig a település útjait, járdáit és egyéb közterületeit érintően. A tervezett felújítási, beruházási kiadások többek között az intézmények legszükségesebb tárgyi eszköz igényeinek és felújításainak megvalósítását szolgálják, de olyan jelentős fejlesztésekre is lehetőséget biztosítanak, mint a közel 100 milliós Hunyadi út építés, a közvilágítás szintén csaknem 100 milliós támogatásból történő korszerű fejlesztése, valamint a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje (39 millió Ft). A költségvetés orvosol továbbá néhány évek óta kielégítetlen iskolai (tornateremmel történő bővítés hitelből) vagy az Alapszolgáltatási Központ intézménynél felmerült igényt (tetőfelújítás), ill. biztosítja a kereteit a városi uszoda évben már megkezdett - társasági adóból származó támogatás kiegészítéssel történő - további fejlesztéseihez (ez utóbbit a V.U.K. Vízilabda és Úszóklub SE-nek tervezett visszatérítendő támogatás formájában). évben várhatóan az uszoda gépészeti felújítási igényei közül a legsürgetőbb kazán beszerzésre kerülhet sor a támogatás felhasználásával. A Képviselő-testület a évi költségvetés összeállításának koncepcionális irányelveit 250/ (XII.17.) határozatában rögzítette. Bár a koncepcióalkotás feladata nem kötelező, az abban meghatározott irányelvek jelentették a tervezés mérföldköveit, melynek megfelelően az előterjesztett rendelet általában a jövő évi költségvetési tervezés fő irányelveként a működési költségek kis mértékű csökkentését, az egyes kötelező és vállalt feladatok ellátásában azok ainak szinten tartását határozza meg. A rendelet-tervezet általános indokolása: 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A költségvetésben az Önkormányzat mint tervezési egység- önállóan és intézményekkel összevont tervezési egységként is megjelenik. 2. Az Önkormányzat összesített évi költségvetése A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. Az Önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint. A költségvetési hoz képest mintegy 23 %-kal növekedett az költségvetés főösszege. Ennek oka kis mértékben az állami támogatás és az önkormányzati saját adóbevételek növekedő összege, jelentős mértékben a múlt évről rendelkezésre álló pénzmaradvány ill. a decemberében megítélt sikeres pályázati támogatások évben realizálódó fejlesztési lehetőségei. Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait és azok forrását a rendelettervezet mellékletei részletesen tartalmazzák, kiemelt onként. évi okhoz viszonyítva kb 25 %-kal több forrás jut az utak karbantartási feladataira, mintegy 15 %-kal magasabb keretösszeg került meghatározásra a Humánpolitikai Bizottság által, pályázat alapján szétosztásra kerülő szervezetek támogatására, ezzel párhuzamosan az költségvetésben nevesített egyesületi, alapítványi támogatások összege kis mértékben csökkent. A múlt évi feladatellátás kiadásai közül a családi napközikkel történő ellátási szerződés kiadásai 6000 eft keretösszegben kerültek meghatározásra, mely összeg alacsonyabb a évi tól, azonban a tavalyi teljesítési adatokat (tényleges igénybevételt) figyelembe véve összességében mégis magasabb egy főre jutó támogatást tesz lehetővé. A évi rendezvények kiadásai növekedésének oka a tárgyévben az EU-s forrásból is támogatott, a

5 Kistarcsa és különböző Európai városok között kialakult együttműködés/tapasztalatcsere, melynek részeként Kistarcsa is helyszíne lesz ( február 07-i Böllérfesztivál idején) az Európai városok találkozójának. Ezeken kívül az idén 20. alkalommal megrendezésre kerülő Kistarcsai Napok rendezvénysorozat költségeire is nagyobb keretösszeg került meghatározásra. A tárgyévben biztosított feladatok kiadásai a következően alakulnak: Feladat megnevezése Eredeti Utak, hidak, járdák karbantartása Utak, hidak, járdák felújítása,építése Közvilágítás karbantartása Közvilágítás bővítése,fejlesztése Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános önkormányzati igazgatás) működési kiadása Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános igazgatás,településfejlesztés stb.) felhalmozási kiadásai Településüzemeltetés működési feladatai Civil szervezetek működési támogatása Iskola működtetés feladata Iskola bővítés (tornaterem) és egyéb felújítási feladatok Iskola egészségügyi feladatellátás 800 Bérlemény (lakás, helyiség ) gazdálkodás feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Uszodai fejlesztések támogatása Közművelődés, könyvtár Sportlétesítmények fenntartása Városi rendezvények, kitüntetések,díjak Családsegítés működési feladatok Gyermekjóléti működési feladatok nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) működési kiadásai Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) kapcsolódó beruházás,felújítás 450 Óvodai nevelés működési kiadásai Óvodai nevelés felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal működtetése, hivatali igazg Polgármesteri Hivatal igazg. tevékenységhez kapcsolódó beruházás Védőnői feladatellátás kiadásai Általános, cél-, és felhalmozási tartalékok ÖSSZESEN A bevételek

6 A költségvetési bevételek vonatkozásában az Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a a helyi adó bevételeket, állami támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt ok szerint kerülnek tervezésre: évi Kiemelt bevételi ok összege(eft) forrás mértéke (%) az összes bevételhez viszonyítva Közhatalmi bevétel % Intézmények és Önkormányzat saját működési bevétele % Önkormányzat Állami támogatása % Működési célú támogatások és pénzeszközátvétel % ebből Európai Uniótól Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvétel % ebből Európai Uniótól Önkormányzatok felhalmozási bevétele (ingatlan értékesítés) % Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel (belső finanszírozás) % Működési célú pénzmaradvány igénybevétel (belső finanszírozás) %(0,5%) Külső finanszírozási bevétel (fejlesztési célú hitel lehívása) % Összes bevétel: % A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi ok jelentették: A bevételek közül a közhatalmi bevételek/helyi adóbevételek tervezett összege megnövekedett, mert a tervezés figyelembe veszi a feltöltéssel korrigált iparűzési adóbevételek teljesült összegét, egyebekben teljesítési szint került tervezésre, melynek elérésében a végrehajtási cselekmények sikeressége kiemelkedő. Figyelembe vételre került a helyi adókról szóló évi C. tv július 01-jével életbe lépő rendelkezése, mely alapján az autópályák, autóutak, főutak használatáért fizetendő e-útdíj bevezetéséhez kapcsolódó kis mértékű bevétel kiesés (levonható a helyi iparűzési adóból) várható az iparűzési adónemben, illetve a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv jétől hatályos módosítása, mely a légrugós tehergépjárművek vonatkozásában tartalmaz csökkentett adómértéket. A kieső bevételeket várhatóan a központi költségvetés visszajuttatja az Önkormányzatokhoz. Közhatalmi bevétel kiemelt án belül az Áht. 5. -ban meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: telekadó e Ft iparűzési adó e Ft átengedett központi adó (beszedett gépjárműadó 40 %, talajterhelési díj) e Ft bírságok, pótlékok 3000 e Ft.

7 Az intézményi működési bevételek a teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra, köztük az egyes intézmények által beszedett étkezési, szociális ellátási és egyéb térítési díjak, valamint az uszoda használat bevételei és önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételek kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó bevételek, a fenti szolgáltatásokhoz, ellátási díjakhoz kapcsolódóan a jogszabályban foglalt mértékben kerültek felszámításra. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett kamat bevételek összege 3000 e Ft, mely jellemzően az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó várható bevétel. Az Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételeinek án belül kerültek tervezésre a magánszemélyek által utólagosan megfizetett csatorna és ivóvíz közmű hozzájárulások bevételei, közterület használat bevételei a teljesítési adatok figyelembe vételével. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt án belül a következők kerültek tervezésre: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkező működési célú támogatás a védőnői feladatok és iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás, mezőőri feladatellátáshoz az állami adóhatóságon keresztül igényelhető támogatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért szerződés alapján Önkormányzatot megillető összegek. Az költségvetésben felhalmozási bevétel a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből a évben megkötött szerződések (u.n. Fűtőmű értékesítés) alapján biztosan tervezhető összeg ( eft) került rögzítésre, mely a évben teljesül(t) pénzügyileg, ill. az önkormányzati lakások vételárának törlesztéséből számított tárgyévi törlesztések (1400 eft) összegei. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsön (önkormányzati cég tagi kölcsöne) visszatérüléséből évben sem tervez bevételt a költségvetés. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen eft, melyből mindössze eft kerül a működési jellegű kiadásokhoz bevonásra A kiadások A költségvetési kiadások az Áht. 6. (5) bekezdésében meghatározott rendben kerülnek tervezésre, csoportonként, kiemelt kiadási onként. Kiemelt kiadási csoportok évi csoport összege ( eft) Kiadási forrás mértéke (%) az összes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés % Beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatások és tartalék % Külső finanszírozási kiadások % Összes kiadás % A kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosítását a rendelet 4.1. számú és 4.2. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzati szinten összevont működési költségvetési kiadások a kiemelt ok szerint a következőképpen alakultak:

8 Működési költségvetési kiadások évi összege (eft) Kiadási mérték (%) az összes kiadáshoz viszonyítva Személyi jellegű kiadások ,5% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási % adó Dologi jellegű kiadások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb működési célú kiadások % Általános tartalék működésre % Összes működési kiadás % A személyi jellegű kiadások jellemzői A közszolgálati tisztviselők illetményalapja a évben is eft, a pótlékszámítás során figyelembe vett illetményalap Ft. Az egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkakörben dolgozó közalkalmazottakra vonatkozó pótlék, melynek lehetőségét a évi XXXIII. tv. (Kjt.) 72. rögzíti, mértéke a tárgyévi rendeletben biztosítottak szerint a Ft-os pótlékalap 100 %-a. Ez a pótlék az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában került tervezésre, 8 fő munkavállaló (családgondozó, gondozónő) esetében. Továbbá figyelembe vételre került a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15. /A pontjának tól hatályos módosítása, mely a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók részére ágazati pótlék kifizetését rögzíti jétől. Az Alapszolgáltatási Központ esetében 1 fő intézményvezető helyettesi megbízásra vonatkozóan került pótlék tervezésre a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező mértéket meghaladó összegben (pótlékalap 200%-a). Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőinek a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosított pótléka összege Ft, a köznevelési intézmény vezetőjének (Városi Óvoda) pótléka jétől Ft. A Nemzeti köznevelésről szóló tv. /Nktv évi CXC. tv. / 1. számú melléklete által meghatározott kötelező vezetői létszámokra való tekintettel kerültek a Városi Óvoda vonatkozásában intézményvezető helyettes létszámok és a helyettesi feladatok ellátásához kapcsolódóan a jogszabályi maximális pótlék összegek kifizetése előterjesztésre jétől a minimálbér összege 105 eft, a garantált bérminimum eft. A bérnövekedés végrehajtásával valamennyi intézmény esetében számol a rendelet tervezet. A köztisztviselők közterheket is tartalmazó - cafetéria juttatása évben is Ft/fő/év. Az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában a években megszüntetett béren kívüli juttatás lehetősége évben részben visszaállításra került, és 5000 Ft/hó/fő összegben étkezési Erzsébet utalvány igénybevételét a évi költségvetési rendelet is rögzíti. A személyi juttatások kiadási a az Alapszolgáltatási Központ (1 álláshely) és a Városi Óvoda (1, 5 álláshely) vonatkozásában tartalmaz a létszám növekedésére vonatkozó javaslatot. Előbbi az illetékes Kormányhivatal felügyeleti ellenőrzése során megállapított hiányosság felszámolása érdekében, míg az Óvoda vonatkozásában az Intézményvezető által jelzett takarítási feladatokhoz kapcsolódó- létszámigény figyelembe vételével kerül előterjesztésre. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó tv. és Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú rendeletében meghatározott illetmény kiegészítés figyelembe vételével kerültek a személyi juttatás keretek meghatározásra.

9 A közfoglalkoztatottak éves létszám-a, az elmúlt évi adatokra alapozva 21 fő. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői A rendelet tervezet a személyi juttatások vonatkozásában 27%-os,, ill. a béren kívüli juttatások esetében 35,7 % mértékű munkáltatói közterhekkel számol. Dologi jellegű kiadások jellemzői A dologi kiadások a Képviselő-testület koncepcióban foglalt irányelveinek figyelembe vételével, és a testületi döntésekre valamint a hatályos szerződéses kötelezettségvállalások figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Egyes említett feladatok kivételével (utak karbantartása, közvilágítás, civil szervezetek pályázati kerete, ) a kiadási ok szinten tartásával tervez a évi költségvetés. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői Az Ávr. 24. (1) ba) pontja alapján a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az önkormányzat kiadásai között tervezni kell. A szociális segélyezési rendszerben a évben megvalósuló változásokkal összefüggésben március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnik és az önkormányzati segély is átalakul. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. A tárgyévi költségvetési rendelettel egyidejűleg előterjesztett új önkormányzati szociális támogatási rendszer várható kiadásai eft összegben kerültek tervezésre. Egyéb működési célú kiadások között a civil szervezetek által külön rendeletben meghatározott feltételek szerint- pályázható, bizottsági hatáskörben odaítélésre kerülő támogatások (részletesen a rendelet 6. számú melléklete szerint) és a Képviselő-testület hatáskörében jóváhagyásra kerülő egyesületi, alapítványi támogatások összege került tervezésre. Szintén ezen kiemelt ok között került tervezésre a saját tulajdonú KIVÜ Kft. alapító okirat szerinti, általános (településüzemeltetési) feladatainak ellátásához biztosított általános működési támogatási összeg. Ez utóbbi a 2015-évtől - összhangban a évi koncepcióban rögzítettekkel eft mértékű havi működési támogatási összegben került tervezésre, mely a Kft. tárgyévi üzleti tervében rögzítettekkel összhangban került meghatározásra. A felhalmozási költségvetési kiadások a következők szerint alakulnak Az Ávr. rendelet 24. (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az Áht. 23. (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.

10 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. évi költségvetés nem tervez tárgyévben megkötendő adósságot keletkeztető ügyletből származó bevételt, a évben aláírt hitelszerződés ( Simándy Iskola tornateremmel történő bővítése érdekében eft összegben) évi kamat- és tőke kiadásainak teljesítésével számol ( eft) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek Az Ávr. rendelet 24. (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek ill. ilyenhez történő hozzájárulásainak főbb jellemzői: Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/ eft összegű 100%-os támogatású projekt Europe for Citizens - Town Twinning - CITIZENS - the True Heart of the EU címmel testvérvárosok találkozója pályázat kiadásainak támogatása, mely elsődlegesen a február 07-én megrendezésre kerülő Böllérfesztivál -lal egybekötött EU-s települések találkozóján kerül felhasználásra EUR összegű, melynek felhasználása az Önkormányzat elemi költségvetésében, kulturális rendezvények/díjak, elismerések feladatai között került tervezésre. KMOP 'ASP' pályázat' - áthúzódó beruházás eft összegben, 100% -os támogatottság mellett Hazai forrásból a 1826/ (XII. 23.) Korm. határozat alapján, decemberében kiutalt 120 millió Ft összegű támogatás biztosítja a Hunyadi út évi költségvetésben tervezett felújítását (mint tavalyi maradvány felhasználás), továbbá -17 millió saját forrás kiegészítéssel- a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjét, ez utóbbi összesen 39 millió Ft összegű ( 2/ (I. 07.) sz. KT határozatnak megfelelően ) A tartalék Az Áht. 23. (3) bekezdése, valamint az Ávr 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat, ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni általános tartalék és céltartalék összegét. Az elsődlegesen működési célú általános tartalék tervezett összege évben eft. A tervezett összeg a évben az költségvetésben tervezett általános tartalék fele, azonban arra tekintettel került meghatározásra, hogy az általános tartalék felhasználása elsődlegesen felhalmozási/ beruházási célokhoz kapcsolódóan történt. A tárgyévi költségvetési rendelet külön tartalékot határoz meg céljelleggel a KIVÜ Kft- nél várható - a hulladékszállítási közfeladatnak, a Kormányzat rezsicsökkentési szándékaival összefüggésben alacsonyan tartott díjtételeiből adódó, vesztesége kiegyenlítéséhez eft összegben. Előzőn túl jelentős összegű felhalmozási célú tartalék került rögzítésre ( eft) az évközben adódó pályázati lehetőségek önrészéhez szükséges költségvetési források biztosítására. 3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

11 Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, mely a polgármester által értékhatárhoz kötötten engedélyez forrásfelhasználásról való döntést. Fentieknek megfelelően rögzítésre került az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról szóló döntés jogának polgármesterre történő átruházása vonatkozó rendelkezés, az ok módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos döntési jogosultságok meghatározása. Ez utóbbiak kis mértékben módosulva kerülnek előterjesztésre, tekintettel a forrásfelhasználás során adódó gyakorlati nehézségekre is (katasztrófahelyzet megelőzése, elhárítása esetén a polgármesternek nagyobb összegű önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntési jogosítvány). A évtől - a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről hatályba lépésével-, bevezetésre került un. egységes rovatrend számaira való hivatkozás is megjelenik az átcsoportosításra/módosításra vonatkozó egyes végrehajtási szabályok között a jogalkalmazást segítendő szándékkal. Egyebekben az ok és rovatok közti átcsoportosítás szabályai a vonatkozó Ávr. előírásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az Áht. 29/A. (3) bekezdése előírása alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (kitekintő határozat), melyet az előterjesztett tartalommal javasolok jóváhagyni! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra figyelemmel a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet! H a tározati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CXCIV. Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése alapján a mellékelt szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható alakulását. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat megalkotja../(..) önkormányzati rendeletét Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, február 6. Solymosi Sándor polgármester

12 melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2015(...) önkormányzati határozatához(kitekintő határozat) Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a tárgyévet követő 3 évre Megnevezés Sor szám Tárgyév év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege év év év Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08.sor) 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Előző évben felvett hitel tőketörlesztése Előző évben felvett hitel kamat-törlesztése Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17) Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-19)

13 évi költségvetési rendelet előterjesztés 1.melléklet Önkormányzatok működése állami támogatása Jogcím év támogatás év állami támogatás I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása I. Általános támogatás elemei: Önkormányzati Hivatal évi elismert hivatali létszám Település üzemeltetés feladatainak támogatása ebből: Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Támogatást csökkentő iparűzési adó beszámítása Egyéb kötelező feladatok támogatása (Mötv. szerint) II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok II. feladatok részletesen: Óvodapedagógusok bértámogatása Pedagógus munkát segítők bértámogatása Óvoda működtetés támogatása Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. Feladatok részletesen: Szoc. ellátások támogatása Családsegítés alapfeladat támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása támogatása Egyes jövedelempótló támogatások 0 0 IV. Könyvtár és kulturális feladatok támogatása V. Lakott külterületi feladatok ÖSSZES éves nyitó támogatás

14 Kistarcsa Város Önkormányzata / (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki. (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek: a) Városi Óvoda b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár c) Alapszolgáltatási Központ d) Polgármesteri Hivatal. 2. (2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő költségvetési szerv. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetése kiadási és bevételi főösszegét eft összegben hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat összevont évi bevételei kiemelt onként az alábbi öszszegben kerülnek meghatározásra: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatásértékű bevétel eft c) önkormányzati/intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) központi költségvetési támogatás felhalmozási célra eft ebből Európai Uniós forrásból eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft.

15 (2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi maradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra eft b) külső finanszírozás fejlesztési hitel igénybevételével eft. 5. (1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege eft, ac) dologi jellegű kiadások összege eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege eft, af) működési célú általános tartalék összege eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás eft, bc) felhalmozási tartalék összege eft bd) céltartalék tulajdonosi döntéshez - önkormányzati tulajdonú cég vesztesége kiegyenlítésére eft. c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai eft, b) az önként vállalt feladatok ai eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások d) a költségvetési tartalékok összege eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli szociális ellátások a eft összegben kerül meghatározásra. (4) A Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornateremmel történő bővítése finanszírozása forrásául a évben megkötött, eft öszszegű adósságot keletkező ügyletből - fejlesztési hitel finanszírozásra kerülő külső bevétel kerül a évben felhasználásra.

16 6. Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány, melynek belső finanszírozását eft összegben a maradvány és eft összegben a évben megkötött, adósságot keletkeztető hitel ügyletből származó finanszírozási bevételek biztosítják. 7. (1) Az Önkormányzat évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám a a rendelet 4.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra. (2) A közfoglalkoztatottak éves módosított létszám-a az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. számú melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az általános működési célú tartalék összege e Ft, a fejlesztési célú tartalék összege eft, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vesztesége finanszírozását szolgáló céltartalék összege eft. 10. (1) Az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait -csoportok, kiemelt ok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek évi költségvetési kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., 3.3. és 3.4. számú mellékletei tartalmazzák.

17 (5) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt onként a 4.1. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt onként a 4.2. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi engedélyezett létszámát a rendelet 4.3 számú melléklete tartalmazza. (8) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza. (9) Az Önkormányzat évi támogatásainak ait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (10) Az Önkormányzat évi felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (12) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 11. (1) A Képviselő-testület a évben a Városi Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Városi Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 4 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá. (2) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka Ft/hó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka egységesen Ft. (3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezetőhelyettes részére, Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 8 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg. (4) A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben, kedvezményes adózású Erzsébet étkezési utalvány juttatását biztosítja.

18 (5) A évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás közterheket is tartalmazó- összege Ft/fő. (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente két részletben, a félév utolsó napját követő 15. napig kerül kifizetésre-bankszámlára történő utalással. (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül (K1101 rovat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133. (3) bekezdésében alapján, annak legfeljebb 15 % -át meg nem haladó mértékben illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. (7) A évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében ként jutalom nem kerül tervezésre. Jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig. 12. (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel: a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes ait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt ok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék a a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott ok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja. b)a polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott ok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni.

19 (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott felhalmozási célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze erejéig a konkrét beruházási, felújítási keret átcsoportosítására, összeghatárra való tekintet nélkül. A polgármester az e pontban meghatározott átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni. 13. (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre, Önkormányzatra megállapított kiemelt költségvetési ok között és a kiemelt okon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3000 eft összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az ok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult. (2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási okat is csökkenteni kell. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott okon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítására tekintettel. (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi aikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi át megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások a egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (5) A (4) bekezdés szerinti -módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt ainak növelésére illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv aként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik. (7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet évben első alkalommal július 31-ig, azt követően minden negyedévet követő 30 napon belül tájékoztatja. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni köte-

20 lezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles. (9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott csoportok, kiemelt ok, és a kiemelt okon belüli rovatok között, 5000 eft ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott ok között kizárólag a Képviselőtestület jogosult átcsoportosításra. 14. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 6. számú melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át. (2) A költségvetési ok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg. (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti. 15. (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők: a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben