KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetése Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt Bizottság/képviselő-testülete elé. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet közvetlenül meghatározza a évi önkormányzati költségvetést, közvetetten hatással van a városra a költségvetésben biztosított társadalom-, szociálpolitikai ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Környezeti és egészségi következményei nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogalkotás hatásaként keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége által biztosított. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testületnek a törvényesség biztosítása érdekében határidőhöz kötötten meg kell alkotnia költségvetési rendeletét. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése. VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2 Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került: - Áht. 23. (2) bekezdés, melynek értelmében a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, - az Áht a, amelyben a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a (továbbiakban Ávr.) a és az Áht a, amelyek a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozzák meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. ( továbbiakban : Mötv.) 120. (1) a) pontja rögzíti, hogy a pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél -egyebek mellett- véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A Képviselőtestület elé a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével kiegészített előterjesztés kerül benyújtásra. A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel a jogszabályban / Ávr. 27. (1)/ rögzített egyeztetések január 28-án megtörténtek. A központi költségvetési törvény hatása a évi önkormányzati költségvetésre: A Mötv jétől hatályos rendelkezései értelmében az Országgyűlés, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a állami támogatások szintjéhez mérten kedvezőbb támogatási összegeket tartalmaz az egyes kötelező feladatok ellátásához. A és évi állami támogatások mértékének összehasonlítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Költségvetési tv. alapján finanszírozott kötelező feladatok a Mötv-ben rögzítettek. A Mötv 13. (1) alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A Mötv (1) bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Kis mértékben csökkentek az önkormányzatok általános működési támogatásának településünkre vonatkozó évi egyes elemei, köztük a településüzemeltetés (közutak, közvilágítás, zöldterület-gazdálkodás) feladatainak támogatása. Magasabb összeget biztosít az állami költségvetés az óvodai köznevelési feladatok ellátásához, különösen a személyi juttatások finanszírozásához, mely növekedés a pedagógus szférában szeptember 01-jétől megvalósuló további központi béremelés figyelembe vételével került meghatározásra. A feladatellátás támogatását az óvodapedagógus átlagbér költségvetési törvényben meghatározott összege és a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és pedagógus munkát segítők (dajka, pedagógiai aszszisztens,) létszám mutatója határozza meg. Az egyes szociális feladatok- köztük a pénzbeli ellátások támogatása- a vártnál kedvezőbb összegben alakult. Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés évben is kötelező önkormányzati feladat, melyhez az állami támogatás évben bevezetett támogatási rendszert fenntartva biztosít forrást a központi költségvetés. A finanszírozás - az étkeztetésben részt vevő gyermekek számának megfelelően - figyelembe veszi a szükséges konyhai létszám bérkiadását és az étkeztetés nyersanyag és egyéb dologi kiadási szükségletét. A támogatás összege az elismert kiadásoknak és a várhatóan beszedésre kerülő térítési díjaknak a különbözete. Az állami támogatás nagyságrendjének valamint, a fegyelmezett gazdálkodásból és kedvező iparűzési adó feltöltésből származó pénzmaradványnak, továbbá a sikeres pályázati támogatásoknak köszönhetően a évi tervezés során a

4 költségvetés egyensúlyát úgy sikerült biztosítani, hogy a működési kiadások egyensúlyához csak a legszükségesebb ( évről áthúzódó kötelezettségvállalások) mértékben válik szükségessé előző évi maradvány bevonása. Az költségvetés jelentős összegű fejlesztési kiadással számol, mind a fenntartott intézmények, mind pedig a település útjait, járdáit és egyéb közterületeit érintően. A tervezett felújítási, beruházási kiadások többek között az intézmények legszükségesebb tárgyi eszköz igényeinek és felújításainak megvalósítását szolgálják, de olyan jelentős fejlesztésekre is lehetőséget biztosítanak, mint a közel 100 milliós Hunyadi út építés, a közvilágítás szintén csaknem 100 milliós támogatásból történő korszerű fejlesztése, valamint a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje (39 millió Ft). A költségvetés orvosol továbbá néhány évek óta kielégítetlen iskolai (tornateremmel történő bővítés hitelből) vagy az Alapszolgáltatási Központ intézménynél felmerült igényt (tetőfelújítás), ill. biztosítja a kereteit a városi uszoda évben már megkezdett - társasági adóból származó támogatás kiegészítéssel történő - további fejlesztéseihez (ez utóbbit a V.U.K. Vízilabda és Úszóklub SE-nek tervezett visszatérítendő támogatás formájában). évben várhatóan az uszoda gépészeti felújítási igényei közül a legsürgetőbb kazán beszerzésre kerülhet sor a támogatás felhasználásával. A Képviselő-testület a évi költségvetés összeállításának koncepcionális irányelveit 250/ (XII.17.) határozatában rögzítette. Bár a koncepcióalkotás feladata nem kötelező, az abban meghatározott irányelvek jelentették a tervezés mérföldköveit, melynek megfelelően az előterjesztett rendelet általában a jövő évi költségvetési tervezés fő irányelveként a működési költségek kis mértékű csökkentését, az egyes kötelező és vállalt feladatok ellátásában azok ainak szinten tartását határozza meg. A rendelet-tervezet általános indokolása: 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A költségvetésben az Önkormányzat mint tervezési egység- önállóan és intézményekkel összevont tervezési egységként is megjelenik. 2. Az Önkormányzat összesített évi költségvetése A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. Az Önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint. A költségvetési hoz képest mintegy 23 %-kal növekedett az költségvetés főösszege. Ennek oka kis mértékben az állami támogatás és az önkormányzati saját adóbevételek növekedő összege, jelentős mértékben a múlt évről rendelkezésre álló pénzmaradvány ill. a decemberében megítélt sikeres pályázati támogatások évben realizálódó fejlesztési lehetőségei. Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait és azok forrását a rendelettervezet mellékletei részletesen tartalmazzák, kiemelt onként. évi okhoz viszonyítva kb 25 %-kal több forrás jut az utak karbantartási feladataira, mintegy 15 %-kal magasabb keretösszeg került meghatározásra a Humánpolitikai Bizottság által, pályázat alapján szétosztásra kerülő szervezetek támogatására, ezzel párhuzamosan az költségvetésben nevesített egyesületi, alapítványi támogatások összege kis mértékben csökkent. A múlt évi feladatellátás kiadásai közül a családi napközikkel történő ellátási szerződés kiadásai 6000 eft keretösszegben kerültek meghatározásra, mely összeg alacsonyabb a évi tól, azonban a tavalyi teljesítési adatokat (tényleges igénybevételt) figyelembe véve összességében mégis magasabb egy főre jutó támogatást tesz lehetővé. A évi rendezvények kiadásai növekedésének oka a tárgyévben az EU-s forrásból is támogatott, a

5 Kistarcsa és különböző Európai városok között kialakult együttműködés/tapasztalatcsere, melynek részeként Kistarcsa is helyszíne lesz ( február 07-i Böllérfesztivál idején) az Európai városok találkozójának. Ezeken kívül az idén 20. alkalommal megrendezésre kerülő Kistarcsai Napok rendezvénysorozat költségeire is nagyobb keretösszeg került meghatározásra. A tárgyévben biztosított feladatok kiadásai a következően alakulnak: Feladat megnevezése Eredeti Utak, hidak, járdák karbantartása Utak, hidak, járdák felújítása,építése Közvilágítás karbantartása Közvilágítás bővítése,fejlesztése Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános önkormányzati igazgatás) működési kiadása Önkormányzati egyéb kötelező feladatok (általános igazgatás,településfejlesztés stb.) felhalmozási kiadásai Településüzemeltetés működési feladatai Civil szervezetek működési támogatása Iskola működtetés feladata Iskola bővítés (tornaterem) és egyéb felújítási feladatok Iskola egészségügyi feladatellátás 800 Bérlemény (lakás, helyiség ) gazdálkodás feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Uszodai fejlesztések támogatása Közművelődés, könyvtár Sportlétesítmények fenntartása Városi rendezvények, kitüntetések,díjak Családsegítés működési feladatok Gyermekjóléti működési feladatok nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) működési kiadásai Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) kapcsolódó beruházás,felújítás 450 Óvodai nevelés működési kiadásai Óvodai nevelés felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal működtetése, hivatali igazg Polgármesteri Hivatal igazg. tevékenységhez kapcsolódó beruházás Védőnői feladatellátás kiadásai Általános, cél-, és felhalmozási tartalékok ÖSSZESEN A bevételek

6 A költségvetési bevételek vonatkozásában az Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a a helyi adó bevételeket, állami támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt ok szerint kerülnek tervezésre: évi Kiemelt bevételi ok összege(eft) forrás mértéke (%) az összes bevételhez viszonyítva Közhatalmi bevétel % Intézmények és Önkormányzat saját működési bevétele % Önkormányzat Állami támogatása % Működési célú támogatások és pénzeszközátvétel % ebből Európai Uniótól Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátvétel % ebből Európai Uniótól Önkormányzatok felhalmozási bevétele (ingatlan értékesítés) % Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel (belső finanszírozás) % Működési célú pénzmaradvány igénybevétel (belső finanszírozás) %(0,5%) Külső finanszírozási bevétel (fejlesztési célú hitel lehívása) % Összes bevétel: % A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi ok jelentették: A bevételek közül a közhatalmi bevételek/helyi adóbevételek tervezett összege megnövekedett, mert a tervezés figyelembe veszi a feltöltéssel korrigált iparűzési adóbevételek teljesült összegét, egyebekben teljesítési szint került tervezésre, melynek elérésében a végrehajtási cselekmények sikeressége kiemelkedő. Figyelembe vételre került a helyi adókról szóló évi C. tv július 01-jével életbe lépő rendelkezése, mely alapján az autópályák, autóutak, főutak használatáért fizetendő e-útdíj bevezetéséhez kapcsolódó kis mértékű bevétel kiesés (levonható a helyi iparűzési adóból) várható az iparűzési adónemben, illetve a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv jétől hatályos módosítása, mely a légrugós tehergépjárművek vonatkozásában tartalmaz csökkentett adómértéket. A kieső bevételeket várhatóan a központi költségvetés visszajuttatja az Önkormányzatokhoz. Közhatalmi bevétel kiemelt án belül az Áht. 5. -ban meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: telekadó e Ft iparűzési adó e Ft átengedett központi adó (beszedett gépjárműadó 40 %, talajterhelési díj) e Ft bírságok, pótlékok 3000 e Ft.

7 Az intézményi működési bevételek a teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra, köztük az egyes intézmények által beszedett étkezési, szociális ellátási és egyéb térítési díjak, valamint az uszoda használat bevételei és önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételek kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó bevételek, a fenti szolgáltatásokhoz, ellátási díjakhoz kapcsolódóan a jogszabályban foglalt mértékben kerültek felszámításra. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett kamat bevételek összege 3000 e Ft, mely jellemzően az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó várható bevétel. Az Önkormányzat egyéb sajátos működési bevételeinek án belül kerültek tervezésre a magánszemélyek által utólagosan megfizetett csatorna és ivóvíz közmű hozzájárulások bevételei, közterület használat bevételei a teljesítési adatok figyelembe vételével. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt án belül a következők kerültek tervezésre: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkező működési célú támogatás a védőnői feladatok és iskola egészségügyi feladatok finanszírozásához, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás, mezőőri feladatellátáshoz az állami adóhatóságon keresztül igényelhető támogatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért szerződés alapján Önkormányzatot megillető összegek. Az költségvetésben felhalmozási bevétel a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből a évben megkötött szerződések (u.n. Fűtőmű értékesítés) alapján biztosan tervezhető összeg ( eft) került rögzítésre, mely a évben teljesül(t) pénzügyileg, ill. az önkormányzati lakások vételárának törlesztéséből számított tárgyévi törlesztések (1400 eft) összegei. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsön (önkormányzati cég tagi kölcsöne) visszatérüléséből évben sem tervez bevételt a költségvetés. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen eft, melyből mindössze eft kerül a működési jellegű kiadásokhoz bevonásra A kiadások A költségvetési kiadások az Áht. 6. (5) bekezdésében meghatározott rendben kerülnek tervezésre, csoportonként, kiemelt kiadási onként. Kiemelt kiadási csoportok évi csoport összege ( eft) Kiadási forrás mértéke (%) az összes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés % Beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatások és tartalék % Külső finanszírozási kiadások % Összes kiadás % A kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosítását a rendelet 4.1. számú és 4.2. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzati szinten összevont működési költségvetési kiadások a kiemelt ok szerint a következőképpen alakultak:

8 Működési költségvetési kiadások évi összege (eft) Kiadási mérték (%) az összes kiadáshoz viszonyítva Személyi jellegű kiadások ,5% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási % adó Dologi jellegű kiadások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb működési célú kiadások % Általános tartalék működésre % Összes működési kiadás % A személyi jellegű kiadások jellemzői A közszolgálati tisztviselők illetményalapja a évben is eft, a pótlékszámítás során figyelembe vett illetményalap Ft. Az egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkakörben dolgozó közalkalmazottakra vonatkozó pótlék, melynek lehetőségét a évi XXXIII. tv. (Kjt.) 72. rögzíti, mértéke a tárgyévi rendeletben biztosítottak szerint a Ft-os pótlékalap 100 %-a. Ez a pótlék az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában került tervezésre, 8 fő munkavállaló (családgondozó, gondozónő) esetében. Továbbá figyelembe vételre került a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15. /A pontjának tól hatályos módosítása, mely a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók részére ágazati pótlék kifizetését rögzíti jétől. Az Alapszolgáltatási Központ esetében 1 fő intézményvezető helyettesi megbízásra vonatkozóan került pótlék tervezésre a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező mértéket meghaladó összegben (pótlékalap 200%-a). Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőinek a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosított pótléka összege Ft, a köznevelési intézmény vezetőjének (Városi Óvoda) pótléka jétől Ft. A Nemzeti köznevelésről szóló tv. /Nktv évi CXC. tv. / 1. számú melléklete által meghatározott kötelező vezetői létszámokra való tekintettel kerültek a Városi Óvoda vonatkozásában intézményvezető helyettes létszámok és a helyettesi feladatok ellátásához kapcsolódóan a jogszabályi maximális pótlék összegek kifizetése előterjesztésre jétől a minimálbér összege 105 eft, a garantált bérminimum eft. A bérnövekedés végrehajtásával valamennyi intézmény esetében számol a rendelet tervezet. A köztisztviselők közterheket is tartalmazó - cafetéria juttatása évben is Ft/fő/év. Az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában a években megszüntetett béren kívüli juttatás lehetősége évben részben visszaállításra került, és 5000 Ft/hó/fő összegben étkezési Erzsébet utalvány igénybevételét a évi költségvetési rendelet is rögzíti. A személyi juttatások kiadási a az Alapszolgáltatási Központ (1 álláshely) és a Városi Óvoda (1, 5 álláshely) vonatkozásában tartalmaz a létszám növekedésére vonatkozó javaslatot. Előbbi az illetékes Kormányhivatal felügyeleti ellenőrzése során megállapított hiányosság felszámolása érdekében, míg az Óvoda vonatkozásában az Intézményvezető által jelzett takarítási feladatokhoz kapcsolódó- létszámigény figyelembe vételével kerül előterjesztésre. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó tv. és Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú rendeletében meghatározott illetmény kiegészítés figyelembe vételével kerültek a személyi juttatás keretek meghatározásra.

9 A közfoglalkoztatottak éves létszám-a, az elmúlt évi adatokra alapozva 21 fő. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői A rendelet tervezet a személyi juttatások vonatkozásában 27%-os,, ill. a béren kívüli juttatások esetében 35,7 % mértékű munkáltatói közterhekkel számol. Dologi jellegű kiadások jellemzői A dologi kiadások a Képviselő-testület koncepcióban foglalt irányelveinek figyelembe vételével, és a testületi döntésekre valamint a hatályos szerződéses kötelezettségvállalások figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Egyes említett feladatok kivételével (utak karbantartása, közvilágítás, civil szervezetek pályázati kerete, ) a kiadási ok szinten tartásával tervez a évi költségvetés. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői Az Ávr. 24. (1) ba) pontja alapján a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az önkormányzat kiadásai között tervezni kell. A szociális segélyezési rendszerben a évben megvalósuló változásokkal összefüggésben március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnik és az önkormányzati segély is átalakul. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. A tárgyévi költségvetési rendelettel egyidejűleg előterjesztett új önkormányzati szociális támogatási rendszer várható kiadásai eft összegben kerültek tervezésre. Egyéb működési célú kiadások között a civil szervezetek által külön rendeletben meghatározott feltételek szerint- pályázható, bizottsági hatáskörben odaítélésre kerülő támogatások (részletesen a rendelet 6. számú melléklete szerint) és a Képviselő-testület hatáskörében jóváhagyásra kerülő egyesületi, alapítványi támogatások összege került tervezésre. Szintén ezen kiemelt ok között került tervezésre a saját tulajdonú KIVÜ Kft. alapító okirat szerinti, általános (településüzemeltetési) feladatainak ellátásához biztosított általános működési támogatási összeg. Ez utóbbi a 2015-évtől - összhangban a évi koncepcióban rögzítettekkel eft mértékű havi működési támogatási összegben került tervezésre, mely a Kft. tárgyévi üzleti tervében rögzítettekkel összhangban került meghatározásra. A felhalmozási költségvetési kiadások a következők szerint alakulnak Az Ávr. rendelet 24. (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az Áht. 23. (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.

10 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. évi költségvetés nem tervez tárgyévben megkötendő adósságot keletkeztető ügyletből származó bevételt, a évben aláírt hitelszerződés ( Simándy Iskola tornateremmel történő bővítése érdekében eft összegben) évi kamat- és tőke kiadásainak teljesítésével számol ( eft) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek Az Ávr. rendelet 24. (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek ill. ilyenhez történő hozzájárulásainak főbb jellemzői: Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/ eft összegű 100%-os támogatású projekt Europe for Citizens - Town Twinning - CITIZENS - the True Heart of the EU címmel testvérvárosok találkozója pályázat kiadásainak támogatása, mely elsődlegesen a február 07-én megrendezésre kerülő Böllérfesztivál -lal egybekötött EU-s települések találkozóján kerül felhasználásra EUR összegű, melynek felhasználása az Önkormányzat elemi költségvetésében, kulturális rendezvények/díjak, elismerések feladatai között került tervezésre. KMOP 'ASP' pályázat' - áthúzódó beruházás eft összegben, 100% -os támogatottság mellett Hazai forrásból a 1826/ (XII. 23.) Korm. határozat alapján, decemberében kiutalt 120 millió Ft összegű támogatás biztosítja a Hunyadi út évi költségvetésben tervezett felújítását (mint tavalyi maradvány felhasználás), továbbá -17 millió saját forrás kiegészítéssel- a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjét, ez utóbbi összesen 39 millió Ft összegű ( 2/ (I. 07.) sz. KT határozatnak megfelelően ) A tartalék Az Áht. 23. (3) bekezdése, valamint az Ávr 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat, ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni általános tartalék és céltartalék összegét. Az elsődlegesen működési célú általános tartalék tervezett összege évben eft. A tervezett összeg a évben az költségvetésben tervezett általános tartalék fele, azonban arra tekintettel került meghatározásra, hogy az általános tartalék felhasználása elsődlegesen felhalmozási/ beruházási célokhoz kapcsolódóan történt. A tárgyévi költségvetési rendelet külön tartalékot határoz meg céljelleggel a KIVÜ Kft- nél várható - a hulladékszállítási közfeladatnak, a Kormányzat rezsicsökkentési szándékaival összefüggésben alacsonyan tartott díjtételeiből adódó, vesztesége kiegyenlítéséhez eft összegben. Előzőn túl jelentős összegű felhalmozási célú tartalék került rögzítésre ( eft) az évközben adódó pályázati lehetőségek önrészéhez szükséges költségvetési források biztosítására. 3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

11 Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, mely a polgármester által értékhatárhoz kötötten engedélyez forrásfelhasználásról való döntést. Fentieknek megfelelően rögzítésre került az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról szóló döntés jogának polgármesterre történő átruházása vonatkozó rendelkezés, az ok módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos döntési jogosultságok meghatározása. Ez utóbbiak kis mértékben módosulva kerülnek előterjesztésre, tekintettel a forrásfelhasználás során adódó gyakorlati nehézségekre is (katasztrófahelyzet megelőzése, elhárítása esetén a polgármesternek nagyobb összegű önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntési jogosítvány). A évtől - a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről hatályba lépésével-, bevezetésre került un. egységes rovatrend számaira való hivatkozás is megjelenik az átcsoportosításra/módosításra vonatkozó egyes végrehajtási szabályok között a jogalkalmazást segítendő szándékkal. Egyebekben az ok és rovatok közti átcsoportosítás szabályai a vonatkozó Ávr. előírásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az Áht. 29/A. (3) bekezdése előírása alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (kitekintő határozat), melyet az előterjesztett tartalommal javasolok jóváhagyni! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra figyelemmel a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet! H a tározati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CXCIV. Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése alapján a mellékelt szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható alakulását. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat megalkotja../(..) önkormányzati rendeletét Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, február 6. Solymosi Sándor polgármester

12 melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2015(...) önkormányzati határozatához(kitekintő határozat) Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a tárgyévet követő 3 évre Megnevezés Sor szám Tárgyév év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege év év év Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08.sor) 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Előző évben felvett hitel tőketörlesztése Előző évben felvett hitel kamat-törlesztése Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17) Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-19)

13 évi költségvetési rendelet előterjesztés 1.melléklet Önkormányzatok működése állami támogatása Jogcím év támogatás év állami támogatás I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása I. Általános támogatás elemei: Önkormányzati Hivatal évi elismert hivatali létszám Település üzemeltetés feladatainak támogatása ebből: Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Támogatást csökkentő iparűzési adó beszámítása Egyéb kötelező feladatok támogatása (Mötv. szerint) II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok II. feladatok részletesen: Óvodapedagógusok bértámogatása Pedagógus munkát segítők bértámogatása Óvoda működtetés támogatása Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. Feladatok részletesen: Szoc. ellátások támogatása Családsegítés alapfeladat támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása támogatása Egyes jövedelempótló támogatások 0 0 IV. Könyvtár és kulturális feladatok támogatása V. Lakott külterületi feladatok ÖSSZES éves nyitó támogatás

14 Kistarcsa Város Önkormányzata / (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki. (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek: a) Városi Óvoda b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár c) Alapszolgáltatási Központ d) Polgármesteri Hivatal. 2. (2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő költségvetési szerv. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetése kiadási és bevételi főösszegét eft összegben hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat összevont évi bevételei kiemelt onként az alábbi öszszegben kerülnek meghatározásra: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatásértékű bevétel eft c) önkormányzati/intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) központi költségvetési támogatás felhalmozási célra eft ebből Európai Uniós forrásból eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft.

15 (2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi maradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra eft b) külső finanszírozás fejlesztési hitel igénybevételével eft. 5. (1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege eft, ac) dologi jellegű kiadások összege eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege eft, af) működési célú általános tartalék összege eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás eft, bc) felhalmozási tartalék összege eft bd) céltartalék tulajdonosi döntéshez - önkormányzati tulajdonú cég vesztesége kiegyenlítésére eft. c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai eft, b) az önként vállalt feladatok ai eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások d) a költségvetési tartalékok összege eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli szociális ellátások a eft összegben kerül meghatározásra. (4) A Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornateremmel történő bővítése finanszírozása forrásául a évben megkötött, eft öszszegű adósságot keletkező ügyletből - fejlesztési hitel finanszírozásra kerülő külső bevétel kerül a évben felhasználásra.

16 6. Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány, melynek belső finanszírozását eft összegben a maradvány és eft összegben a évben megkötött, adósságot keletkeztető hitel ügyletből származó finanszírozási bevételek biztosítják. 7. (1) Az Önkormányzat évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám a a rendelet 4.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra. (2) A közfoglalkoztatottak éves módosított létszám-a az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. számú melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az általános működési célú tartalék összege e Ft, a fejlesztési célú tartalék összege eft, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vesztesége finanszírozását szolgáló céltartalék összege eft. 10. (1) Az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait -csoportok, kiemelt ok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek évi költségvetési kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 3.1., 3.2., 3.3. és 3.4. számú mellékletei tartalmazzák.

17 (5) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt onként a 4.1. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt onként a 4.2. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi engedélyezett létszámát a rendelet 4.3 számú melléklete tartalmazza. (8) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások évi tervezett kiadásait e rendelet 5. számú melléklete célonként tartalmazza. (9) Az Önkormányzat évi támogatásainak ait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (10) Az Önkormányzat évi felhasználási tervét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (12) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 11. (1) A Képviselő-testület a évben a Városi Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Városi Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 4 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá. (2) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka Ft/hó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 70. (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka egységesen Ft. (3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezetőhelyettes részére, Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 8 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg. (4) A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben, kedvezményes adózású Erzsébet étkezési utalvány juttatását biztosítja.

18 (5) A évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás közterheket is tartalmazó- összege Ft/fő. (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente két részletben, a félév utolsó napját követő 15. napig kerül kifizetésre-bankszámlára történő utalással. (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül (K1101 rovat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133. (3) bekezdésében alapján, annak legfeljebb 15 % -át meg nem haladó mértékben illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. (7) A évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében ként jutalom nem kerül tervezésre. Jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig. 12. (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel: a) a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes ait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt ok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék a a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott ok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja. b)a polgármester az a) pontban meghatározott eseteken túl, 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott ok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni.

19 (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott felhalmozási célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze erejéig a konkrét beruházási, felújítási keret átcsoportosítására, összeghatárra való tekintet nélkül. A polgármester az e pontban meghatározott átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni. 13. (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre, Önkormányzatra megállapított kiemelt költségvetési ok között és a kiemelt okon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 3000 eft összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az ok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult. (2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási okat is csökkenteni kell. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott okon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítására tekintettel. (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi aikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi át megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások a egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (5) A (4) bekezdés szerinti -módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt ainak növelésére illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv aként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik. (7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet évben első alkalommal július 31-ig, azt követően minden negyedévet követő 30 napon belül tájékoztatja. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni köte-

20 lezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles. (9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott csoportok, kiemelt ok, és a kiemelt okon belüli rovatok között, 5000 eft ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott ok között kizárólag a Képviselőtestület jogosult átcsoportosításra. 14. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 6. számú melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 6. számú mellékletben meghatározott keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át. (2) A költségvetési ok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg. (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti. 15. (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők: a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben