Társulási Megállapodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társulási Megállapodás"

Átírás

1 Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: Bognár Jenő polgármester, másrészről Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Dózsa- Pál Tibor polgármester és Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) képviseli: Sipos Lajos polgármester (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: I. Általános rendelkezések 1.) Fenti önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. (1) bekezdésének felhatalmazása, valamint az Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében a korábban jogi személyiség nélkül működő társulást jelen társulási megállapodás keretei között jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint: 2.) A Társulás neve, székhelye: 2.1. Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Rövidített neve: Bátaszék és Környéke Óvodai Társulás 2 Székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u ) A Társulás jogállása: 3.1. A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 4.) A Társulás működési területe: 1 a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a 127/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 72/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, míg Pörböly község képviselő-testülete a 49/2013. VI.13.) számú határozatával hagyta jóvá. Hatályos július 1-jétől. 2 az I. fejezet 2.1. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrészt Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/a.) pontja állapította meg. 1

2 4.1. Bátaszék város, Alsónyék valamint Pörböly községek közigazgatási területe. 5.) A Társulás létrejötte, időtartama: 5.1. A Társulás a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által minősített többséggel történő jóváhagyásával és július 1-jével jön létre, határozatlan időre A Társulás alapításával kapcsolatban költség nem merült fel, ezért arra forrást a társult tagoknak nem kell biztosítani. 1.) A társulás célja: II. A Társulás célja, feladat- és hatásköre 1.1. A társulás célja, hogy a társulást alkotó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Mötv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában előirt óvodai ellátást, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 42. -ában meghatározott bölcsődei ellátást, valamint a gyermek-és közétkeztetést közösen mikrotérségi keretek között lássák el az újonnan létrejövő intézményben. 2.) A társulás feladat- és hatásköre: 2.1. Jelen társulási megállapodás III/1. pontjában meghatározott intézmény közös fenntartásával a) a társult önkormányzatok részére alapfeladatként látja el a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései alapján az óvodai nevelést, a nemzetiségekhez tartozó óvodai nevelést, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, a Mötv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában előirt óvodai ellátás, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 42. -ában meghatározott bölcsődei ellátás és c) a gyermek-és közétkeztetés biztosítása. III. A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos rendelkezések 1.) A társulás által közösen fenntartott intézmény; 1.1. Neve: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 1.2. Székhelye: 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a Telephelyei, tagintézményei: 3 az I. fejezet 5.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 7.) pontja állapította meg. 2

3 a) 7140 Bátaszék, Perczel u. 1. (Bölcsőde) - telephely b) 7148 Alsónyék, Fábián Pál u. 3. Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde alsónyéki tagintézménye c) 7142 Pörböly, Óvoda u. 3. (Óvoda és konyha) Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde pörbölyi tagintézménye 1.4. Fenntartó szerve: Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása 7140 Bátaszék, Szabadság u Irányító szerve: Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7140 Bátaszék, Szabadság u Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bátaszék tekintetében Bátaszék Város Önkormányzata 7140 Bátaszék, Szabadság u ) A Társulási Tanács irányítási jogai: a) az Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása; b) az Óvoda költségvetésének, zárszámadásának és létszámkeretének jóváhagyása; c) az Óvoda egységes pedagógiai programjának jóváhagyása, módosítása, hatályon kívül helyezése; d) adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, továbbá a maximális csoport létszámtól való eltérés engedélyezése; e) a bölcsődei és az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása; f) bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele; g) a közfeladatok ellátásra vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése; h) a jogszabályban meghatározott esetekben az Óvoda döntéseinek előzetes és utólagos jóváhagyása, i) egyedi utasítása kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; j) az Óvoda jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, k) az Óvoda előző nevelési éve végrehajtásáról, valamint a következő nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól szóló beszámoló elfogadása. 4 4 a megállapodás III. fejezet 2./k.) pontját beiktatta Bátaszék Város Képviselő-testülete a 220/2013.(XII.19.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 124/2013.(XII.12.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 92/2013.(XII.21.) számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos január 1-jétől. 3

4 3.) Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések: 3.1. Az Óvoda alapító okiratának elfogadása, valamint annak módosítása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik Felek megállapodnak abban, hogy a Gyvt. 29. (3) bekezdése alapján Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács előzetesen véleményezi Az Óvoda működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy alkalommal az igazgató beszámolót készít, amelyet megküld az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyás céljából Szerződő felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátása során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ezen különösen a társulás működési területét képező települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, a gyermekorvossal, védőnőkkel, civil szervezetekkel és az egyházak képviselőivel történő együttműködés értendő. 4.) Az egyes munkáltatói jogok gyakorlása: 4.1. Az Óvodát - egyszemélyi felelősként az igazgató vezeti. Az igazgatót pályázat útján, határozott időre a Társulási Tanács bízza meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületei véleményének előzetes kikérésével. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az igazgató közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat is a Társulási Tanács gyakorolja A tagintézmények vezetői felett a munkáltató jogot az igazgató gyakorolja azzal a kitétellel, hogy az alapvető munkáltató jogok gyakorlása előtt ki kell kérni az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes írásos véleményét. A tagintézmény vezetőinek megbízása szintén nyilvános pályázat útján történik, a pályázatásra és a megbízásra vonatkozó központi jogszabályok figyelembevételével. 1.) A Társulási Tanács: IV. A Társulási szervezete és működése 1.1. A Társulás legfelsőbb döntéshozó szerve, mely 3 (három) főből áll. 5 6 a III. fejezet 3.2. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrészt Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/b.) pontja állapította meg. a III. fejezet 4.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 1.) pontja állapította meg. 4

5 1.2. A Társulási Tanácsot a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, megbízatásuk a polgármester megbízatásának idejéig tart A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkeznek A Társulási Tanács alakuló ülését Bátaszék város polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás testületek általi jóváhagyását követő 30 napon belül. Az alakuló ülésen választják meg az elnököt, és az alelnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 2.) A Társulási Tanács elnöke: a) ellátja a Társulás képviseletét, b) összehívja a Társulási Tanács ülését, c) vezeti a tanácskozást, d) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, e) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és zárszámadást. 3.) A Társulási Tanács működése: 3.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze, és vezeti A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 7 b) a Társulás tagjai egynegyedének napirendet is tartalmazó indítványára, a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül, c) Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 3.3. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak A Társulási Tanács zárt ülést tart az Mötv. 46. (2) bekezdésében meghatározott esetekben A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglaltakat A jegyzőkönyvet az elnök és Bátaszék város jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az jegyző az ülést követő 15 napon belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a IV. fejezet 3.2. a.) pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20..) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/c.) pontja állapította meg. a IV. fejezet 3.6. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/d.) pontja állapította meg. 5

6 3.7. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a Társulási Tanács tagjainak több mint a fele jelen van A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes személy útján lehet A határozathozatalhoz a Társulási Tanács tagjainak több mint a fele szavazata szükséges A Társulási Tanács határozatait az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni, az alábbiak szerint: A határozat jelölése: Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának.../ év (hó, nap) TT határozata. 4.) A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre: a) elnökének, alelnökének megválasztása, b) a Társulás szervezeti és működési szabályzat elfogadása, c) a Társulás költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának elfogadása, 9 d) a Társulás pénzmaradvány felhasználásának elfogadása, e) pályázat benyújtása, f) gyakorolja a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványokat, viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. A c) és e) pontok tekintetében valamennyi települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatára van szükség Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések - e megállapodás 2. melléklet a.) pontja szerinti - 10 lakosságszámának a felét Minősített többségű döntés szükséges: a) az intézmény igazgatójával kapcsolatos munkáltatói döntés véleményezéséhez, 9 a megállapodás IV. fejezet 4/c) pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 220/2013.(XII.19.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 124/2013.(XII.12.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 92/2013.(XII.21.) számú határozatával elfogadott módosítás állapította meg. Hatályos január 1-jétől 10 a IV. fejezet 4.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 2.) pontja állapította meg. 6

7 b) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, c) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 5.) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: 5.1. A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) látja el, melynek keretében: a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács és a tisztségviselők feladatainak ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket, b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat, d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, valamint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, e) ellátja a Társulás költségvetésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a V. pontban foglaltak szerint. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a KÖH a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza A munkaszervezet költségeit a Társulás tagjai viselik. A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a munkaszervezet költségeihez a település lakosságszámának arányában - melyet a megállapodás 2. melléklete b.) pontja tartalmazza - járulnak hozzá. A hozzájárulás mértéke 550-, Ft/fő/év, melyet minden negyed év első hónapjának 5. napjáig átutal a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a társulás munkaszervezetének költségeit minden évben - minden év május utolsó napjáig felülvizsgálják. 11 V. A társulás költségvetése, a tagok költségviselése 1.1. A Társulás saját éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján működik, melyet a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban fogadja el. A Társulás szakfeladatrendjét a megállapodás 3. melléklete tartalmazza A közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az alsónyéki tagóvoda költségvetését Alsónyék Község Képviselő- 11 a IV. fejezet 5.2. pont második mondata Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 3.) pontja állapította meg. 7

8 testülete hagyja jóvá, és az így jóváhagyott költségvetés Alsónyék Község Képviselőtestületének határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe, míg a pörbölyi tagintézmény költségvetését Pörböly Község Képviselőtestülete hagyja jóvá, és az így jóváhagyott költségvetés Pörböly Község Képviselőtestületének határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe. Társulás tagjai saját hozzájárulásukat, az elfogadott költségvetés szerint havonta előre, a tárgyhónap 5. napjáig átutalják a Társulás számlájára A Társulás feladat-ellátásnak, ezen belül az intézmény működésének fedezetéül a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt feladatalapú támogatás, a társulási feladatellátás révén igénybe vehető támogatás, a közösen fenntartott intézmények működtetéséből származó bevétel, a társult tagok saját hozzájárulásai, valamint a pályázati támogatások szolgálnak A tagintézmények működéséhez, fenntartásához a pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az éves költségvetési rendeleteikben elkülönített előirányzatként biztosítják. A feladatalapú támogatásokat a Társulás igényli a központi költségvetésből. A közszolgáltatási feladat ellátásához, a tagok a tagintézményűk működtetéséhez szükséges bevételek és kiadások különbözetének forrását támogatásértékű működési kiadásként átutalják a Társulás bankszámlájára. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét Az intézmény bölcsődei telephelyének fenntartásával kapcsolatos valamennyi kiadás kizárólag Bátaszék városát terheli, a bölcsőde fenntartásával kapcsolatos állami támogatások és egyéb bevételek Bátaszék Város Önkormányzatát illetik Bátaszék Város Önkormányzatát terheli teljes egészében a bátaszéki konyha működtetésével kapcsolatos kiadás. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét 1.7. Pörböly Község Önkormányzatát terheli teljes egészében a pörbölyi konyha működtetésével kapcsolatos kiadás. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása illetve jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti. 8

9 Amennyiben a Társulás felé a székhely önkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon legnagyobb lakosságszámmal rendelkező tagönkormányzata jogosult, akinek a Társulás felé tartozása nem áll fenn. Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül A tárgyévet követő év május 31. napjáig a társult önkormányzatok a tényleges zárszámadásban kimutatott kiadások alapján elszámolnak egymással. Az erről szóló beszámolót a KÖH juttatja el az érintett önkormányzatok polgármestereinek Amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatnak társulási elszámolásból adódó tartozása van a Társulás felé, kötelezettségét legkésőbb a folyó év július 31. napjáig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a megadott határidőig erre nem kerül sor, a Társulás tértivevényes fizetési felszólítást bocsát ki, amelyben 8 napos fizetési határidőt jelöl meg fizetési határidőként. Az újabb határidő elmulasztása esetén a Társulás jogosult a társulási megállapodás 1. melléklet szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására. A beszedési megbízás sikertelensége esetén a Társulás jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese Amennyiben a társulási elszámolás alapján a Társulásnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatok felé kizárólag amiatt, hogy több hozzájárulást fizettek be, mint amit kellett volna -, ezen kötelezettségének folyó év augusztus 31. napjáig köteles egy összegbe eleget tenni. A Társulás pénzmaradványáról illetve annak felhasználásáról a Társulási Tanács dönt A Társulás nevében kötelezettséget vállalni és utalványozni az elnök vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott személy jogosult. Az Óvoda előirányzatai tekintetében kötelezettséget vállalni és utalványozni az intézmény vezetője jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KÖH pénzügyi irodavezetője, vagy az általa írásban erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a KÖH ezirányú szabályzatában foglaltak az irányadóak. 12 az V. fejezet pont első és harmadik mondata Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.- i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 4.) pont ja állapította meg. 9

10 1.14. Az Óvoda e társulási megállapodás alapján ellátott feladatai ellátását, költségeinek felhasználását évente egy alkalommal az önkormányzatok által megbízott - önkormányzatonként 1-1 főből álló - munkacsoport a zárszámadás időszakában lefolytatott vizsgálat keretében értékelheti, melynek eredményéről az esetleges intézkedési javaslataival együtt a munkacsoport tagjai képviselő-testületeiket a vizsgálatot követő testületi ülésen tájékozatják. VI. A társulás vagyona 1.1. Az Óvoda épületei az adott települési önkormányzat tulajdonában maradnak, a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, melyeket térítésmentesen biztosítanak a társulási feladatellátáshoz. Jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatok fűtés, világítás, takarítás kapcsolatos teendők megvalósításáról az önkormányzatok gondoskodnak A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen (pl. pályázat keretében elnyert támogatás) szerzett vagyon feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata A DDOP-3.1.2/2F azonosító számú, Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása című pályázat keretében beszerzésre került eszközök Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonát fogják képezni. Ezen beszerzett eszközöket Bátaszék Város Önkormányzata a pályázatban meghatározott eszközlistának megfelelően, a pályázatban részt vevő partnerek ingyenes használatába adja át Ugyancsak ezen pályázat keretében megvalósuló építési beruházás keretében létrejövő fejlesztéseket Bátaszék Város Önkormányzata aktiválja, azok átadásáról az együttműködő partnerek a projekt fenntartási idejének lejártát követően rendelkeznek akként, hogy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát fogják majd képezni A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (más pályázat útján) keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi. A pályázathoz szükséges önrészt az ingatlan fekvése szerinti társult település biztosítja A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik, és egyeztetik A Társulás gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, illetve vállalkozásban nem vehet részt. 10

11 1.9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba esetleg bevitt vagyonnal a Mötv. 90. (5) bekezdése alapján el kell számolni A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse A Társulás megszűnése esetén a társult települési önkormányzatok képviselőtestületei a nevelési feladatukról önállóan gondoskodnak, úgy a tagintézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek A vagyonfelosztás fontosabb elvei: a) az esetleg a Társulás használatába adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat az eredeti tulajdonos birtokába kell visszaadni, b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában, pénzben kell megváltani, c) a társulás által szerzett vagyont a tagok eltérő rendelkezése hiányában lakosságszám arányosan kell felosztani. VII. A csatlakozás, a kiválás, a kizárás szabályai, a Társulás megszűnése A Társulás tagjai azon önkormányzatoknak teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: a) elfogadják a társulás céljait, b) hatékonyan közreműködnek a Társulás feladatainak ellátásában, c) vállalják a költségek viselésének - e megállapodásban rögzített módját és mértékét, d) a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el A Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni, tagot kizárni, a Társulást megszüntetni a Mötv , illetve 91. -a szerint lehet, az alábbi kivételekkel: a.) a társulási megállapodás módosítását Társulás bármely tagja kezdeményezheti a Társulási Tanács felé írásban, az erről szóló, indokolást is tartalmazó képviselőtestületi határozat megküldésével. A kezdeményezéssel kapcsolatban a Társulási Tanács következő ülésén javaslatot fogad el, melyet a kezdeményezéssel együtt megküld Társulás valamennyi tagjának. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról a javaslat kézbesítésétől számított 60 napon belül döntenek. b.) csatlakozni a nevelési év első napjától lehet. A csatlakozási szándékról szóló döntést a tárgyév januárjának végéig kell meghozni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni. A Társulás tagjai a kérelem kézbesítésétől számított 60 napon belül, legkésőbb a a VI. fejezet 1.9. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 1.) pontja állapította meg. a VII. fejezet címét Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/e.) pontja állapította meg. 11

12 tárgyév március végéig döntenek. A társulási megállapodás módosítását legkésőbb a tárgyév májusának utolsó munkanapján kell elfogadni. c.) A Társulásból kiválni, a Társulásból tagot kizárni a nevelési év végével lehet. A kiválási szándékról, illetve a kizárásról szóló döntést legkésőbb a tárgyév február végéig kell meghozni, és erről a Társulási Tanácsot értesíteni. A Társulás tagjai a kérelem kézbesítésétől számított 60 napon belül, legkésőbb a tárgyév március végéig döntenek. A társulási megállapodás módosítását legkésőbb a tárgyév májusának utolsó munkanapján kell elfogadni A Társulásban résztvevő képviselő-testületek a Társulás megszűnése esetén egymással elszámolni kötelesek, legkésőbb a megszűnést követő 60 napon belül. A Társulás megszűnését követően: a) a Társulás működése során keletkezett iratanyaga a Hivatalnál kerül elhelyezésre és megőrzésre az iratkezelési szabályok szerint; b) a folyamatban lévő, esetleges pályázatokat (lebonyolítás, pályázati támogatással kapcsolatos elszámolás, monitoring) a pályázattal érintett feladat-ellátási hely tulajdonával rendelkező önkormányzatnak kell átadni; c) az egyes feladat-ellátási helyek működési bevételeiből eredő követeléseket (térítési díj, egyéb szolgáltatási díj) a követeléssel érintett feladat-ellátási hely tulajdona szerint érintett önkormányzatnak kell átadni. VIII. A társulás ellenőrzésének rendje 1.1. A társult képviselő-testületek célszerűségi és gazdaságossági szempontból is ellenőrizhetik a Társulás működését. Ebben a társult önkormányzatok képviselőtestületei, illetve jegyzői vehetnek részt. Az ellenőrzés folyamán a társulással kapcsolatos minden adatba, nyilvántartásba betekinthetnek. IX. Záró rendelkezések 1.1. Jelen megállapodás hatálybaba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a január 1-étől hatályos Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulási megállapodása és azt ezt módosító valamennyi megállapodás Jelen társulási megállapodás július 1-jén lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges A Társulás tagjai a megállapodás aláírásával és elfogadásával kijelentik, hogy a Társulásból a VI. fejezet 1.4. pontban megnevezett pályázat kötelező fenntartási időszakában nem válnak ki. 15 a VII. fejezet 1.2. pont b. és c.) pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselőtestülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/f.) pontja állapította meg. 12

13 1.4. Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egyeztetéssel kívánják rendezni, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni A társulási megállapodást közös értelmezés után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek mint az önkormányzat akaratával teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. Bátaszék, március 26. Bognár Jenő Dózsa-Pál Tibor Sipos Lajos polgármester polgármester polgármester Bátaszék Város Önk. Alsónyék Község Önk. Pörböly Község Önk. 13

14 1. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Alulírott..., (az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, hogy a...-nál (a hitelintézet neve és címe) vezetett. számú számlámat a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a.számla javára megterhelje. Kelt:.... a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása Záradék:... (a hitelintézet neve és címe) mint a számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás) - mint jogosult a társulási megállapodás alapján felmerülő követelését a számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Társulást. A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Társulás tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:..... hitelintézet 14

15 2. melléklet 16 a.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma (2014. január 1-jei állapot) Bátaszék város 6622 fő 82,7 % Alsónyék község 800 fő 10,0 % Pörböly község 587 fő 7,3 % Összesen: 8009 fő 100,0 % b.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma (2013. január 1-jei állapot) Bátaszék város 6689 fő 82,9 % Alsónyék község 796 fő 9,9 % Pörböly község 581 fő 7,2 % Összesen: 8066 fő 100,0 % 16 a 2. mellékletet Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/g.) pontja állapította meg. 15

16 3. melléklet A társulás szakágazata és szakfeladat rendje a.) szakágazata: Óvodai nevelés b.) szakfeladatai: éttermi, mozgó vendéglátás (konyha, ebédlő működtetése, meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása,) rendezvényi étkeztetés (konyha, ebédlő működtetése, meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása,) óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése (Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása, helyiségek bérbeadása) óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - kétnyelvű óvodai nevelés, ellátás bölcsődei ellátás 16

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben