Társulási Megállapodás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társulási Megállapodás"

Átírás

1 Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: Bognár Jenő polgármester, másrészről Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Dózsa- Pál Tibor polgármester és Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) képviseli: Sipos Lajos polgármester (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: I. Általános rendelkezések 1.) Fenti önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. (1) bekezdésének felhatalmazása, valamint az Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében a korábban jogi személyiség nélkül működő társulást jelen társulási megállapodás keretei között jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint: 2.) A Társulás neve, székhelye: 2.1. Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Rövidített neve: Bátaszék és Környéke Óvodai Társulás 2 Székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u ) A Társulás jogállása: 3.1. A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 4.) A Társulás működési területe: 1 a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a 127/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 72/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, míg Pörböly község képviselő-testülete a 49/2013. VI.13.) számú határozatával hagyta jóvá. Hatályos július 1-jétől. 2 az I. fejezet 2.1. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrészt Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/a.) pontja állapította meg. 1

2 4.1. Bátaszék város, Alsónyék valamint Pörböly községek közigazgatási területe. 5.) A Társulás létrejötte, időtartama: 5.1. A Társulás a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által minősített többséggel történő jóváhagyásával és július 1-jével jön létre, határozatlan időre A Társulás alapításával kapcsolatban költség nem merült fel, ezért arra forrást a társult tagoknak nem kell biztosítani. 1.) A társulás célja: II. A Társulás célja, feladat- és hatásköre 1.1. A társulás célja, hogy a társulást alkotó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Mötv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában előirt óvodai ellátást, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 42. -ában meghatározott bölcsődei ellátást, valamint a gyermek-és közétkeztetést közösen mikrotérségi keretek között lássák el az újonnan létrejövő intézményben. 2.) A társulás feladat- és hatásköre: 2.1. Jelen társulási megállapodás III/1. pontjában meghatározott intézmény közös fenntartásával a) a társult önkormányzatok részére alapfeladatként látja el a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései alapján az óvodai nevelést, a nemzetiségekhez tartozó óvodai nevelést, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, a Mötv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában előirt óvodai ellátás, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 42. -ában meghatározott bölcsődei ellátás és c) a gyermek-és közétkeztetés biztosítása. III. A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos rendelkezések 1.) A társulás által közösen fenntartott intézmény; 1.1. Neve: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 1.2. Székhelye: 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a Telephelyei, tagintézményei: 3 az I. fejezet 5.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 7.) pontja állapította meg. 2

3 a) 7140 Bátaszék, Perczel u. 1. (Bölcsőde) - telephely b) 7148 Alsónyék, Fábián Pál u. 3. Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde alsónyéki tagintézménye c) 7142 Pörböly, Óvoda u. 3. (Óvoda és konyha) Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde pörbölyi tagintézménye 1.4. Fenntartó szerve: Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása 7140 Bátaszék, Szabadság u Irányító szerve: Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7140 Bátaszék, Szabadság u Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bátaszék tekintetében Bátaszék Város Önkormányzata 7140 Bátaszék, Szabadság u ) A Társulási Tanács irányítási jogai: a) az Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása; b) az Óvoda költségvetésének, zárszámadásának és létszámkeretének jóváhagyása; c) az Óvoda egységes pedagógiai programjának jóváhagyása, módosítása, hatályon kívül helyezése; d) adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, továbbá a maximális csoport létszámtól való eltérés engedélyezése; e) a bölcsődei és az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása; f) bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele; g) a közfeladatok ellátásra vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése; h) a jogszabályban meghatározott esetekben az Óvoda döntéseinek előzetes és utólagos jóváhagyása, i) egyedi utasítása kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; j) az Óvoda jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, k) az Óvoda előző nevelési éve végrehajtásáról, valamint a következő nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól szóló beszámoló elfogadása. 4 4 a megállapodás III. fejezet 2./k.) pontját beiktatta Bátaszék Város Képviselő-testülete a 220/2013.(XII.19.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 124/2013.(XII.12.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 92/2013.(XII.21.) számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos január 1-jétől. 3

4 3.) Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések: 3.1. Az Óvoda alapító okiratának elfogadása, valamint annak módosítása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik Felek megállapodnak abban, hogy a Gyvt. 29. (3) bekezdése alapján Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács előzetesen véleményezi Az Óvoda működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy alkalommal az igazgató beszámolót készít, amelyet megküld az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyás céljából Szerződő felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátása során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ezen különösen a társulás működési területét képező települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, a gyermekorvossal, védőnőkkel, civil szervezetekkel és az egyházak képviselőivel történő együttműködés értendő. 4.) Az egyes munkáltatói jogok gyakorlása: 4.1. Az Óvodát - egyszemélyi felelősként az igazgató vezeti. Az igazgatót pályázat útján, határozott időre a Társulási Tanács bízza meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületei véleményének előzetes kikérésével. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az igazgató közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat is a Társulási Tanács gyakorolja A tagintézmények vezetői felett a munkáltató jogot az igazgató gyakorolja azzal a kitétellel, hogy az alapvető munkáltató jogok gyakorlása előtt ki kell kérni az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes írásos véleményét. A tagintézmény vezetőinek megbízása szintén nyilvános pályázat útján történik, a pályázatásra és a megbízásra vonatkozó központi jogszabályok figyelembevételével. 1.) A Társulási Tanács: IV. A Társulási szervezete és működése 1.1. A Társulás legfelsőbb döntéshozó szerve, mely 3 (három) főből áll. 5 6 a III. fejezet 3.2. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrészt Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/b.) pontja állapította meg. a III. fejezet 4.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 1.) pontja állapította meg. 4

5 1.2. A Társulási Tanácsot a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, megbízatásuk a polgármester megbízatásának idejéig tart A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkeznek A Társulási Tanács alakuló ülését Bátaszék város polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás testületek általi jóváhagyását követő 30 napon belül. Az alakuló ülésen választják meg az elnököt, és az alelnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 2.) A Társulási Tanács elnöke: a) ellátja a Társulás képviseletét, b) összehívja a Társulási Tanács ülését, c) vezeti a tanácskozást, d) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, e) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és zárszámadást. 3.) A Társulási Tanács működése: 3.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze, és vezeti A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 7 b) a Társulás tagjai egynegyedének napirendet is tartalmazó indítványára, a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül, c) Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 3.3. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak A Társulási Tanács zárt ülést tart az Mötv. 46. (2) bekezdésében meghatározott esetekben A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglaltakat A jegyzőkönyvet az elnök és Bátaszék város jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az jegyző az ülést követő 15 napon belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a IV. fejezet 3.2. a.) pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20..) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/c.) pontja állapította meg. a IV. fejezet 3.6. pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014. (II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/d.) pontja állapította meg. 5

6 3.7. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a Társulási Tanács tagjainak több mint a fele jelen van A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes személy útján lehet A határozathozatalhoz a Társulási Tanács tagjainak több mint a fele szavazata szükséges A Társulási Tanács határozatait az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni, az alábbiak szerint: A határozat jelölése: Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának.../ év (hó, nap) TT határozata. 4.) A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre: a) elnökének, alelnökének megválasztása, b) a Társulás szervezeti és működési szabályzat elfogadása, c) a Társulás költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának elfogadása, 9 d) a Társulás pénzmaradvány felhasználásának elfogadása, e) pályázat benyújtása, f) gyakorolja a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványokat, viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. A c) és e) pontok tekintetében valamennyi települési önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatára van szükség Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések - e megállapodás 2. melléklet a.) pontja szerinti - 10 lakosságszámának a felét Minősített többségű döntés szükséges: a) az intézmény igazgatójával kapcsolatos munkáltatói döntés véleményezéséhez, 9 a megállapodás IV. fejezet 4/c) pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 220/2013.(XII.19.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 124/2013.(XII.12.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 92/2013.(XII.21.) számú határozatával elfogadott módosítás állapította meg. Hatályos január 1-jétől 10 a IV. fejezet 4.1. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 2.) pontja állapította meg. 6

7 b) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, c) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 5.) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: 5.1. A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) látja el, melynek keretében: a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács és a tisztségviselők feladatainak ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket, b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat, d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, valamint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, e) ellátja a Társulás költségvetésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a V. pontban foglaltak szerint. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a KÖH a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza A munkaszervezet költségeit a Társulás tagjai viselik. A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a munkaszervezet költségeihez a település lakosságszámának arányában - melyet a megállapodás 2. melléklete b.) pontja tartalmazza - járulnak hozzá. A hozzájárulás mértéke 550-, Ft/fő/év, melyet minden negyed év első hónapjának 5. napjáig átutal a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett számú számlájára. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a társulás munkaszervezetének költségeit minden évben - minden év május utolsó napjáig felülvizsgálják. 11 V. A társulás költségvetése, a tagok költségviselése 1.1. A Társulás saját éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján működik, melyet a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban fogadja el. A Társulás szakfeladatrendjét a megállapodás 3. melléklete tartalmazza A közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az alsónyéki tagóvoda költségvetését Alsónyék Község Képviselő- 11 a IV. fejezet 5.2. pont második mondata Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 3.) pontja állapította meg. 7

8 testülete hagyja jóvá, és az így jóváhagyott költségvetés Alsónyék Község Képviselőtestületének határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe, míg a pörbölyi tagintézmény költségvetését Pörböly Község Képviselőtestülete hagyja jóvá, és az így jóváhagyott költségvetés Pörböly Község Képviselőtestületének határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe. Társulás tagjai saját hozzájárulásukat, az elfogadott költségvetés szerint havonta előre, a tárgyhónap 5. napjáig átutalják a Társulás számlájára A Társulás feladat-ellátásnak, ezen belül az intézmény működésének fedezetéül a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt feladatalapú támogatás, a társulási feladatellátás révén igénybe vehető támogatás, a közösen fenntartott intézmények működtetéséből származó bevétel, a társult tagok saját hozzájárulásai, valamint a pályázati támogatások szolgálnak A tagintézmények működéséhez, fenntartásához a pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az éves költségvetési rendeleteikben elkülönített előirányzatként biztosítják. A feladatalapú támogatásokat a Társulás igényli a központi költségvetésből. A közszolgáltatási feladat ellátásához, a tagok a tagintézményűk működtetéséhez szükséges bevételek és kiadások különbözetének forrását támogatásértékű működési kiadásként átutalják a Társulás bankszámlájára. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét Az intézmény bölcsődei telephelyének fenntartásával kapcsolatos valamennyi kiadás kizárólag Bátaszék városát terheli, a bölcsőde fenntartásával kapcsolatos állami támogatások és egyéb bevételek Bátaszék Város Önkormányzatát illetik Bátaszék Város Önkormányzatát terheli teljes egészében a bátaszéki konyha működtetésével kapcsolatos kiadás. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét 1.7. Pörböly Község Önkormányzatát terheli teljes egészében a pörbölyi konyha működtetésével kapcsolatos kiadás. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása illetve jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti. 8

9 Amennyiben a Társulás felé a székhely önkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon legnagyobb lakosságszámmal rendelkező tagönkormányzata jogosult, akinek a Társulás felé tartozása nem áll fenn. Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül A tárgyévet követő év május 31. napjáig a társult önkormányzatok a tényleges zárszámadásban kimutatott kiadások alapján elszámolnak egymással. Az erről szóló beszámolót a KÖH juttatja el az érintett önkormányzatok polgármestereinek Amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatnak társulási elszámolásból adódó tartozása van a Társulás felé, kötelezettségét legkésőbb a folyó év július 31. napjáig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a megadott határidőig erre nem kerül sor, a Társulás tértivevényes fizetési felszólítást bocsát ki, amelyben 8 napos fizetési határidőt jelöl meg fizetési határidőként. Az újabb határidő elmulasztása esetén a Társulás jogosult a társulási megállapodás 1. melléklet szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására. A beszedési megbízás sikertelensége esetén a Társulás jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese Amennyiben a társulási elszámolás alapján a Társulásnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatok felé kizárólag amiatt, hogy több hozzájárulást fizettek be, mint amit kellett volna -, ezen kötelezettségének folyó év augusztus 31. napjáig köteles egy összegbe eleget tenni. A Társulás pénzmaradványáról illetve annak felhasználásáról a Társulási Tanács dönt A Társulás nevében kötelezettséget vállalni és utalványozni az elnök vagy a Társulási Tanács által írásban felhatalmazott személy jogosult. Az Óvoda előirányzatai tekintetében kötelezettséget vállalni és utalványozni az intézmény vezetője jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KÖH pénzügyi irodavezetője, vagy az általa írásban erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a KÖH ezirányú szabályzatában foglaltak az irányadóak. 12 az V. fejezet pont első és harmadik mondata Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.- i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 4.) pont ja állapította meg. 9

10 1.14. Az Óvoda e társulási megállapodás alapján ellátott feladatai ellátását, költségeinek felhasználását évente egy alkalommal az önkormányzatok által megbízott - önkormányzatonként 1-1 főből álló - munkacsoport a zárszámadás időszakában lefolytatott vizsgálat keretében értékelheti, melynek eredményéről az esetleges intézkedési javaslataival együtt a munkacsoport tagjai képviselő-testületeiket a vizsgálatot követő testületi ülésen tájékozatják. VI. A társulás vagyona 1.1. Az Óvoda épületei az adott települési önkormányzat tulajdonában maradnak, a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, melyeket térítésmentesen biztosítanak a társulási feladatellátáshoz. Jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatok fűtés, világítás, takarítás kapcsolatos teendők megvalósításáról az önkormányzatok gondoskodnak A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen (pl. pályázat keretében elnyert támogatás) szerzett vagyon feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata A DDOP-3.1.2/2F azonosító számú, Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása című pályázat keretében beszerzésre került eszközök Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonát fogják képezni. Ezen beszerzett eszközöket Bátaszék Város Önkormányzata a pályázatban meghatározott eszközlistának megfelelően, a pályázatban részt vevő partnerek ingyenes használatába adja át Ugyancsak ezen pályázat keretében megvalósuló építési beruházás keretében létrejövő fejlesztéseket Bátaszék Város Önkormányzata aktiválja, azok átadásáról az együttműködő partnerek a projekt fenntartási idejének lejártát követően rendelkeznek akként, hogy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát fogják majd képezni A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (más pályázat útján) keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi. A pályázathoz szükséges önrészt az ingatlan fekvése szerinti társult település biztosítja A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik, és egyeztetik A Társulás gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, illetve vállalkozásban nem vehet részt. 10

11 1.9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba esetleg bevitt vagyonnal a Mötv. 90. (5) bekezdése alapján el kell számolni A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse A Társulás megszűnése esetén a társult települési önkormányzatok képviselőtestületei a nevelési feladatukról önállóan gondoskodnak, úgy a tagintézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek A vagyonfelosztás fontosabb elvei: a) az esetleg a Társulás használatába adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat az eredeti tulajdonos birtokába kell visszaadni, b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában, pénzben kell megváltani, c) a társulás által szerzett vagyont a tagok eltérő rendelkezése hiányában lakosságszám arányosan kell felosztani. VII. A csatlakozás, a kiválás, a kizárás szabályai, a Társulás megszűnése A Társulás tagjai azon önkormányzatoknak teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: a) elfogadják a társulás céljait, b) hatékonyan közreműködnek a Társulás feladatainak ellátásában, c) vállalják a költségek viselésének - e megállapodásban rögzített módját és mértékét, d) a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el A Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni, tagot kizárni, a Társulást megszüntetni a Mötv , illetve 91. -a szerint lehet, az alábbi kivételekkel: a.) a társulási megállapodás módosítását Társulás bármely tagja kezdeményezheti a Társulási Tanács felé írásban, az erről szóló, indokolást is tartalmazó képviselőtestületi határozat megküldésével. A kezdeményezéssel kapcsolatban a Társulási Tanács következő ülésén javaslatot fogad el, melyet a kezdeményezéssel együtt megküld Társulás valamennyi tagjának. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról a javaslat kézbesítésétől számított 60 napon belül döntenek. b.) csatlakozni a nevelési év első napjától lehet. A csatlakozási szándékról szóló döntést a tárgyév januárjának végéig kell meghozni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni. A Társulás tagjai a kérelem kézbesítésétől számított 60 napon belül, legkésőbb a a VI. fejezet 1.9. pontját Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselőtestülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 1.) pontja állapította meg. a VII. fejezet címét Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/e.) pontja állapította meg. 11

12 tárgyév március végéig döntenek. A társulási megállapodás módosítását legkésőbb a tárgyév májusának utolsó munkanapján kell elfogadni. c.) A Társulásból kiválni, a Társulásból tagot kizárni a nevelési év végével lehet. A kiválási szándékról, illetve a kizárásról szóló döntést legkésőbb a tárgyév február végéig kell meghozni, és erről a Társulási Tanácsot értesíteni. A Társulás tagjai a kérelem kézbesítésétől számított 60 napon belül, legkésőbb a tárgyév március végéig döntenek. A társulási megállapodás módosítását legkésőbb a tárgyév májusának utolsó munkanapján kell elfogadni A Társulásban résztvevő képviselő-testületek a Társulás megszűnése esetén egymással elszámolni kötelesek, legkésőbb a megszűnést követő 60 napon belül. A Társulás megszűnését követően: a) a Társulás működése során keletkezett iratanyaga a Hivatalnál kerül elhelyezésre és megőrzésre az iratkezelési szabályok szerint; b) a folyamatban lévő, esetleges pályázatokat (lebonyolítás, pályázati támogatással kapcsolatos elszámolás, monitoring) a pályázattal érintett feladat-ellátási hely tulajdonával rendelkező önkormányzatnak kell átadni; c) az egyes feladat-ellátási helyek működési bevételeiből eredő követeléseket (térítési díj, egyéb szolgáltatási díj) a követeléssel érintett feladat-ellátási hely tulajdona szerint érintett önkormányzatnak kell átadni. VIII. A társulás ellenőrzésének rendje 1.1. A társult képviselő-testületek célszerűségi és gazdaságossági szempontból is ellenőrizhetik a Társulás működését. Ebben a társult önkormányzatok képviselőtestületei, illetve jegyzői vehetnek részt. Az ellenőrzés folyamán a társulással kapcsolatos minden adatba, nyilvántartásba betekinthetnek. IX. Záró rendelkezések 1.1. Jelen megállapodás hatálybaba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a január 1-étől hatályos Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulási megállapodása és azt ezt módosító valamennyi megállapodás Jelen társulási megállapodás július 1-jén lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges A Társulás tagjai a megállapodás aláírásával és elfogadásával kijelentik, hogy a Társulásból a VI. fejezet 1.4. pontban megnevezett pályázat kötelező fenntartási időszakában nem válnak ki. 15 a VII. fejezet 1.2. pont b. és c.) pontjában szereplő dőlt betűs szövegrést Bátaszék Város Képviselőtestülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/f.) pontja állapította meg. 12

13 1.4. Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egyeztetéssel kívánják rendezni, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni A társulási megállapodást közös értelmezés után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek mint az önkormányzat akaratával teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. Bátaszék, március 26. Bognár Jenő Dózsa-Pál Tibor Sipos Lajos polgármester polgármester polgármester Bátaszék Város Önk. Alsónyék Község Önk. Pörböly Község Önk. 13

14 1. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Alulírott..., (az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, hogy a...-nál (a hitelintézet neve és címe) vezetett. számú számlámat a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a.számla javára megterhelje. Kelt:.... a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása Záradék:... (a hitelintézet neve és címe) mint a számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás) - mint jogosult a társulási megállapodás alapján felmerülő követelését a számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Társulást. A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a Társulás tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:..... hitelintézet 14

15 2. melléklet 16 a.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma (2014. január 1-jei állapot) Bátaszék város 6622 fő 82,7 % Alsónyék község 800 fő 10,0 % Pörböly község 587 fő 7,3 % Összesen: 8009 fő 100,0 % b.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma (2013. január 1-jei állapot) Bátaszék város 6689 fő 82,9 % Alsónyék község 796 fő 9,9 % Pörböly község 581 fő 7,2 % Összesen: 8066 fő 100,0 % 16 a 2. mellékletet Bátaszék Város Képviselő-testülete a 25/2014.(II.20.) önk.-i határozatával, Alsónyék Község Képviselő-testülete a 10/2014.(II.13.) önk.-i határozatával és Pörböly Község Képviselő-testülete a 15/2014.(III.21.) számú határozatával elfogadott módosítás 6/g.) pontja állapította meg. 15

16 3. melléklet A társulás szakágazata és szakfeladat rendje a.) szakágazata: Óvodai nevelés b.) szakfeladatai: éttermi, mozgó vendéglátás (konyha, ebédlő működtetése, meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása,) rendezvényi étkeztetés (konyha, ebédlő működtetése, meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása,) óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése (Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása, helyiségek bérbeadása) óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - kétnyelvű óvodai nevelés, ellátás bölcsődei ellátás 16

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szám: /2016/I. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában biztosított szabad társulási jog alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Sápi András Intézményi referens Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/11

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. köznevelési intézmény közös fenntartására

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. köznevelési intézmény közös fenntartására TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészről Bogyiszló Község Önkormányzata (7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.) képviseli: Tóth István polgármester, másrészről

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

142. számú előterjesztés

142. számú előterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához a Mötv. 88. (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 142. számú előterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:.. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István másrészről Szálka Község Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám: IV. 686/2015. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), képviseli Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: Okirat száma: Módosító okirat A a Dombóvár város polgármestere által 04. június 0. napján kiadott okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Vaszar Község Polgármesterétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására

Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására Jelen együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) Bajót Község Önkormányzata (szh.: 2533 Bajót, Kossuth

Részletesebben