TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:"

Átírás

1 TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott idıszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejárati idıpontja azonos; 2. allokáció: túljegyzés, illetve aukciós túlkereslet esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követı eljárás, mely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az elıre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékérıl; 3. anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás mőködésére ellenırzı befolyást gyakorol; 4. aukció: a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetıséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek; 5. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír; 6. áru: minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehetı dolog, illetve dolog módjára hasznosítható természeti erı, ide nem értve a pénzügyi eszközt; 7. befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; 8. befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelı által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelı befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévı egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelı döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; 9. befektetési alapkezelı: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezı részvénytársaság, vagy fióktelep; 10. befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelı a befektetési alapkezelı megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévı értékpapírok letéti ırzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tıkéjének összegyőjtése céljából nyitandó letéti számlát is, illetve megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelık sajátos ellenırzését végzi; 11. befektetési alap letétkezelı: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet; 12. befektetési alap saját tıkéje: a befektetési alap saját tıkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködése során a saját tıke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos; 13. befektetési hitel: értékpapír vásárlásához nyújtott éven belüli lejáratú hitel, ha a hitelt nyújtó részt vesz az ügylet lebonyolításában; 14. befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) e törvényben meghatározott módon és alakszerőséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; 15. befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történı folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása; 16. befektetési tanácsadás: befektetési eszközre (82. ), a tıkepiacra vonatkozó olyan, értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat ellenszolgáltatás fejében történı átadása, amelynek célja, hogy ezek ismeretében az ügyfél olyan döntést hozzon, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele; 17. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszámolóházat; 18. befektetı: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelıvel, árutızsdei szolgáltatóval, vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja; 19. befolyásoló részesedés: egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetıleg egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy a) összességében a tulajdoni hányad, illetıleg a szavazati jogok legalább tíz százalékát birtokolja, vagy b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezetı vagy felügyelı szervei, illetıleg testületei tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy c) alapszabály, alapító okirat vagy szerzıdés alapján döntı befolyást gyakorolhat a vállalkozás mőködésére; 20. bizományosi tevékenység: megbízás alapján a befektetési szolgáltató és az árutızsdei szolgáltató saját nevében az ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége; 21. csere-ügylet: az Szmt. szerinti swap-ügylet; 22. delta-tényezı: az opció alapjául szolgáló befektetési eszköz, áru vagy deviza árfolyamának (árának) egy pénzegységnyi változása hatására az opció értékében bekövetkezı változást jelzı mutatószám; 23. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; 24. devizabelföldi:

2 a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja és alkalmazottja e minıségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendı, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaságot, e) a külföldön lévı külképviselet; 25. devizakülföldi: a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet jogi formájától függetlenül, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön mőködı fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévı képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott mőködik, továbbá f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság; 26. dotációs tıke: a fióktelep létesítéséhez és mőködéséhez az alapító által tartósan, korlátlanul, tehermentesen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott tıke; 27. egyedi kockázat: az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képezı értékpapír egyedi jellemzıihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata; 28. elfogadott ország: Magyarország, valamint minden olyan ország, amely kielégíti a következı feltételeket: a) a befektetési szolgáltatási tevékenység prudens folytatása biztosított és megfelelıen felügyelt, b) rendelkezik a pénzmosás megelızését szolgáló megfelelı jogszabályi elıírásokkal, c) rendelkezik megfelelı adatvédelmi elıírásokkal, és d) illetékes felügyeleti hatóságával a Felügyeletnek együttmőködési megállapodása van; 29. elismert (szabályozott) piac: az elfogadott ország tızsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti az alábbi feltételeket: a) a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabályok, piaci szokványok szerint folyik, b) rendszeres idıszakonként, meghatározott idıben mőködik, c) a piaci szereplık mőködésére, tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (tıkekövetelmény, letéti elıírás stb.), d) biztosított a nyilvános áralakulás (a nap elején, napközben és a nap végén kötelezı az árakat, továbbá a forgalmi adatokat nyilvánosságra hozni), e) a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének a minimális feltételeit meghatározzák, f) a piaci kereskedelemben szereplı pénzügyi eszközök kibocsátói nyilvánosságra hoznak minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását érintheti (transzparencia), g) a piaci szereplık a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját tevékenységükrıl, és h); 30. ellenırzı befolyás: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom; 31. ellenırzött társaság: a Gt.-ben ilyenként meghatározott fogalom; 32. elszámolási rendszer: pénz- és értékpapír átutalások egységes rend és közös szabályok szerinti feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás; 33. elszámolóház: a tızsdén és tızsdén kívül megkötött pénz- és tıkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítı szakosított hitelintézet; 34. értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minısülı befektetési eszköz; 35. értékpapír kód: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítı értékpapírok azonosítására szolgáló bető vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja (ISIN azonosító); 36. értékpapír-sorozat: az azonos típusú, azonos elıállítású, azonos jogokat megtestesítı értékpapír egy meghatározott idıpontban kibocsátott teljes mennyisége, illetve az eltérı idıpontban kibocsátott értékpapírok valamely késıbbi idıpontban azonos jogokat megtestesítı teljes mennyisége; 37. értékpapír kölcsönzés: értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevı részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevı köteles azonos darabszámú, azonos névértékő, azonos fajtájú és sorozatú értékpapírt egy, a szerzıdésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövıbeni idıpontban visszaadni a kölcsönbe adó, vagy az általa megjelölt harmadik személy részére;

3 38. értékpapír letéti ırzés: értékpapír befektetési szolgáltató által megırzésre történı átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása; 39. értékpapír letétkezelés: értékpapír letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása; 40. értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás; 41. felügyeleti hatóság: a külföldi befektetési szolgáltató, árutızsdei szolgáltató, befektetési alapkezelı, tızsde, illetıleg elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet tevékenységi felügyeletét ellátó külföldi szervezet; 42. felosztott hozam: a tıkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelı a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni; 43. forgalomba hozatal: az értékpapír tulajdonjogának elsı ízben történı keletkeztetésére irányuló eljárás; 44. forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közremőködı befektetési szolgáltató; 45. fıiroda: az a hely, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos központi döntéshozatal történik; 46. független pénzügyi szakértı: olyan könyvvizsgáló, befektetési tanácsadási tevékenység végzésére jogosult személy vagy forgalmazó, aki a vételi ajánlat közzétételének idıpontját megelızı három éven belül nem állt megbízásos jogviszonyban sem az ajánlattevıvel, sem a vételi ajánlattal érintett részvénytársasággal, sem az ebben, illetve az ajánlattevıben befolyással rendelkezı személlyel; 47. garancia alap: tıkepiaci ügyletek elszámolásának a biztosítékaként az elszámolóház által kezelt olyan pénz-, illetve értékpapíralap, amely a teljesítéshez óvadékul szolgál; 48. harmadik ország: az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak; 49. hátralévı átlagos futamidı: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévı futamidı a következı kamat-megállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı (duration); 50. hitelviszonyt megtestesítı értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetıleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezınek) a megjelölt idıben és módon megfizeti, illetve teljesíti; 51. hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; 52. indexkövetı befektetési alap: olyan befektetési alap, amely befektetési politikájában valamely elismert (szabályozott) piac által meghirdetett index, illetve valamely, a lehetséges befektetık részére elıre meghirdetett, a Felügyelet által jóváhagyott egyéb index leképezésére vállalkozott; 53. intézményi befektetı: a) a hitelintézet, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelı, a kockázati tıketársaság, kockázati tıkealap, a biztosító intézet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendı; 54. járulékos vállalkozás: olyan vállalkozás, amely kizárólagosan vagy elsıdlegesen egy vagy több befektetési vállalkozás, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet vagy befektetési alapkezelı üzletszerő tevékenységét kiegészítı tevékenységet, így különösen ingatlankezelést, adatfeldolgozást, pénzszállítást, biztonsági, illetıleg kommunikációs szolgáltatást végez; 55. jegyzés: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetınek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére; 56. jegyzési garanciavállalás: a) az értékpapír saját számlára történı lejegyzésére, illetve megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás, vagy b) a jegyzés vagy eladás meghiúsulásának elkerülése érdekében szerzıdésben vállalt mennyiségő értékpapír lejegyzésére, illetıleg megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás; 57. jegyzett tıke: az Szmt.-ben meghatározott tıke, valamint a dotációs tıke; 58. kapcsolt vállalkozás: a vállalkozás anyavállalata, leányvállalata, a vállalkozás anyavállalatának leányvállalata, a vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonos vagy olyan vállalkozás, amelyben a vállalkozás vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelı bizottsági tagja, vezetı tisztségviselıje, illetve ezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik; 59. kereskedelmi tevékenység: befektetési szolgáltató, illetve árutızsdei szolgáltató által pénzügyi eszköz, illetve áru saját számlára történı adásvétele, cseréje; 60. kibocsátási program: egy kibocsátótól származó, hitelviszonyt megtestesítı, egymást követı nyilvános értékpapírkibocsátás-összesség, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó a program indításakor rögzíti, és az egyes részkibocsátások során a kibocsátó meghatározza a kibocsátás egyedi adatait;

4 61. kibocsátó: az a jogi személy, illetıleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja; 62. klíring: a fizetési megbízásokra, pénz- és tıkepiaci ügyletek elszámolására ide nem értve a Hpt. szerinti elszámolásforgalmi ügyletet, átutalásokra (transzferekre) vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerısítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végsı elszámolandó pozíció kialakítása a tényleges teljesítést megelızıen (bruttó vagy nettó elven); 63. klíringtag: az elszámolási rendszerben közvetlenül részt vevı személy; 64. kockázatvállalás: egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben történı kockázatvállalás, így különösen a) befektetési hitel nyújtása az ügyfélnek, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személynek, b) halasztott pénzügyi teljesítés engedése az ügyfélnek, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személynek, c) az ügyfél, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személy által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír megvásárlása, tulajdonban tartása, d) tulajdoni részesedés megszerzése, tulajdonban tartása az ügyfél vállalkozásban, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó bármely vállalkozásban, e) minden olyan pozíció, amely az ügyfél, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személy által kibocsátott értékpapírra vezethetı vissza, f) az ügyfél, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személy által kibocsátott, a befektetési szolgáltatónál óvadékba helyezett értékpapír, g) értékpapír-kölcsönzés, h) az ügyféllel, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személlyel szemben fennálló bármilyen egyéb követelés, ide nem értve 1. a szavatoló tıke kiszámítása során a befektetési szolgáltató által levont tételeket; 2. valutában bonyolított ügyletek esetében a fizetést követı negyvennyolc órát meg nem haladóan fennálló követelést; 3. értékpapír adásvételi ügyletek esetében a fizetést vagy az értékpapír leszállítását követı öt munkanapot meg nem haladóan fennálló követelést, i) az ügyféllel, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személlyel szemben a kereskedési és bizományosi tevékenységgel összefüggı partnerkockázat, j) az ügyfélnek, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személynek a portfoliója hozamára és a tıke megóvására vonatkozóan tett ígéret, k) az ügyféllel, illetıleg az ügyfélcsoporthoz tartozó személlyel szemben fennálló bármilyen, az e) és h) alpontok szerinti kockázatok közé nem sorolható függı és jövıbeni kötelezettségvállalás; 65. konszolidált beszámoló: az Szmt. szerint meghatározott fogalom; 66. kollektív befektetés-kezelés: a kollektív befektetési forma részére végzett portfolió-kezelési tevékenység; 67. kollektív befektetési értékpapír: a) a befektetési jegy, továbbá b) az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja vonatkozó rendelkezési jogot, illetıleg az értékpapír által megtestesített jogok gyakorlását biztosító sorozatban kibocsátott névre szóló átruházható értékpapír; 77. nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplı eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a portfoliót terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is; 78. nyíltvégő befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történı befektetés; 68. kollektív befektetési forma: azonos szerzıdési feltételek mellett, a befektetık által átadott eszközök egymástól el nem különített, együttes kezelésével létrehozott és mőködtetett befektetési eszközcsoport, mely a befektetık részére végzett, elıre meghatározott, azonos jogi keretek között történik. A kollektív befektetési forma létrehozatalának és mőködésének célja, hogy befektetıi számára portfolió-kezelési szolgáltatást nyújtson, illetıleg tagjaiként a befektetık közvetve vegyenek igénybe befektetés-kezelési szolgáltatást; 69. közeli hozzátartozó: a Ptk ának b) pontjában meghatározott személy; 70. központi értékpapír nyilvántartás: a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshetı módon tartalmazó nyilvántartás; 71. központi értékpapír-számla: a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás; 72. közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetıleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetıleg szavazati joggal rendelkezı más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történı gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni

5 hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni; 73. külföldi befektetési vállalkozás: a székhely állam jogszabályi rendelkezéseinek megfelelıen a 81. -ban foglalt befektetési és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységnek megfeleltethetı tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezı külföldi székhelyő vállalkozás; 74. leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek mőködésére egy másik vállalkozás ellenırzı befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni. 75. likvid eszköz: a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét; 76. másodlagos értékpapír: letétkezelı által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végsı jogosult) részére kibocsátott, az elsıdleges értékpapírra 79. nyilvános ajánlattétel: értékpapír nyilvános forgalomba hozatala keretében, egyedileg elıre meg nem határozott befektetık részére közzétett eladási ajánlat; 80. nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörő (egyedileg elıre meg nem határozott befektetık részére történı) forgalomba hozatala; 81. nyitott pozíció: a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység, illetıleg árutızsdei szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerzıdı fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidıig helytállási kötelezettséget jelentı ügyletek együttes értéke; 82. nyitva szállítás: olyan átruházható értékpapírral kapcsolatos ügylet, amelynek során az értékpapír és az ellenérték szolgáltatása (átutalása) nem azonos idıpontban történik; 83. pénzpiaci eszköz: sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek; 84. pénzügyi eszköz: a befektetési eszköz és a deviza; 85. portfolió: a portfolió-kezelési tevékenységet végzı számára átadott eszközök, illetıleg ezen eszközökbıl a portfoliókezelési tevékenységet végzı által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége; 86. portfolió-kezelés: az a tevékenység, amelynek során a befektetı meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfolió-kezelési tevékenységet végzı szervezet (hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelı) rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a befektetı által adott megbízás alapján befektetési eszközökbe fektesse és kezelje a befektetı javára azzal, hogy a befektetı a megszerzett befektetési eszközökbıl eredı kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli; 87. pozíciólezáró nettósítás: azonnali deviza- és értékpapírügyletbıl, származtatott ügyletbıl, repora vagy fordított repora, illetıleg értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból vagy más hasonló pénzügyi ügyletbıl eredı tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történı átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik; 88. repo és fordított repo ügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerzıdéskötéssel egyidejőleg meghatározott vagy meghatározandó jövıbeli idıpontban történı visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevı az ügylet tárgyát képezı értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevı javára a futamidı alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthetı. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képezı és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetık. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevıje szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendı. Az óvadéki repo ügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok a felek eltérı megállapodásának hiányában az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidı végén abban az esetben száll át a vevıre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg; 89. rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; 90. sorozatban kibocsátott értékpapír: ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapjául szolgáló jogviszonyból eredı jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékő részre (névérték) osztva megtestesítı értékpapír; 91. szavatoló tıke: a befektetési vállalkozásnak a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tıkéjének azon része, valamint azok az egyéb jogokat biztosít; 98. tızsdei kereskedı: a tızsdén kereskedési joggal rendelkezı személy; 99. tızsdei termék: a tızsdén forgalmazott pénzügyi eszköz és áru; ennek során az ügyfél pénzét és egyéb eszközét kezeli; források, amelyek a befektetési vállalkozással szemben fennálló követelés kielégítésébe azonnal, harmadik fél hozzájárulása nélkül bevonhatók; 92. származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva);

6 93. tagsági jogokat megtestesítı értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba vételét elismerve arra kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb 94. teljesítés: a klíringtagok egymással szemben valamint a tızsdei ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalással kötött ügylet esetében a klíringtagok és az elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet között fennálló pénzben meghatározott követeléseinek (pozícióinak) kiegyenlítése (átutalása), illetıleg a klíringtagok egymással szemben nem pénzben fennálló követeléseinek teljesítése (szállítása); 95. tızsde: a hatékony tıkeáramlás, tıkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tızsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elısegítı gazdálkodó szervezet; 96. tızsdei adat: a tızsdei kereskedés során a tızsdére bevezetett tızsdei termékek vonatkozásában a tızsdei kereskedık által tett, és a kereskedési rendszer által sorba rendezett ajánlatok, továbbá a létrejött tızsdei ügyletek ár, illetve árfolyam információi, valamint a tızsde által számított és közzétett indexértékek; 97. tızsdére bevezetett értékpapír: a tızsdei értékpapírlistán szereplı értékpapír; 100. ügyfél: az a személy, aki az e törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; 101. ügyfélcsoport: a Hpt. szerint meghatározott fogalom; a) a befektetési szolgáltatóval, illetıleg árutızsdei szolgáltatóval kötött szerzıdés alapján, annak nevében, felelısségére és kockázatára eljáró személy, aki/amely a befektetési szolgáltató, illetıleg az árutızsdei szolgáltató bizományosi, illetıleg kereskedelmi tevékenységét megbízási szerzıdés alapján végzi és 102. ügyfélszámla: az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutızsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál; 103. ügynök: b) az a személy, aki/amely a befektetési szolgáltató, illetıleg az árutızsdei szolgáltató bizományosi, illetıleg kereskedelmi tevékenységét elısegítı tevékenységet végez; 104. üzletszerő tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység; 105. vállalkozás: az üzletszerő gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a fióktelep és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozás jelleget vélelmezni kell; 106. vezetı állású személy: a) a vállalkozás vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja, b) a fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és c) minden olyan személy, akit a vállalkozás alapszabálya, alapító okirata, társasági szerzıdése, szervezeti és mőködési szabályzata ilyenként határoz meg; 107. zártvégő befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra; 108. folyamatos kibocsátás: a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, valamint a nyílt végő befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó idıszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük idıpontjától kezdıdik; 109. termékcsoport: olyan termékek köre, amelyekkel a tızsdén annak szabályzata alapján azonos feltételek mellett lehet kereskedni; 110. kiszervezés: ha a befektetési szolgáltató a befektetési, illetıleg a kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységéhez, valamint az árutızsdei szolgáltató árutızsdei szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetıleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tıle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társasággal kizárólagos szerzıdést köt; 111. pénzügyi holding társaság: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom; 112. részesedési viszony: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom; 113. szoros kapcsolat: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom; 114. vegyes tevékenységő holding társaság: olyan pénzügyi holding társaságnak, hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak nem minısülı vállalkozás, melynek legalább egy befektetési vállalkozás leányvállalata van.

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1 1. oldal 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 1 A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4.

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június 17. Felhívjuk

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Kurázsi

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a Pioneer Flotta Alapok Alapja mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-182 Hatálybalépés: 2014.december

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: PSZÁF KE-III-50141/2011. számú

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-585 Hatálybalépés:

Részletesebben

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-584 Hatálybalépés:

Részletesebben