Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében"

Átírás

1 Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

2 Szentes Város Polgármestere U /2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és az Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntések figyelembevételével állítja össze. Az Áht. 13. (1) bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-éig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt, amit az Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése során figyelembe kell venni. A fentieken túl az Ávr. 26. (2) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. Az Ávr. 26. (3) bekezdése értelmében a költségvetési koncepció tervezetét a Képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. Az Áht. 87. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 1

3 A jogszabályok előírásai értelmében elkészült az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, ami figyelembe veszi a költségvetést megalapozó makrogazdasági adatokat, az Önkormányzat gazdasági programjában, a különböző területeket érintő koncepciókban megfogalmazott elképzeléseket, a T/ számú Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban foglaltakat. Az előzőek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, kihatnak az önkormányzat és a gazdasági környezet kapcsolatára, és egyúttal meghatározzák az önkormányzat feladatvállaló képességét is. A fentiek alapján összeállított évre szóló költségvetési koncepciót azzal az ajánlással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, hogy az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a gazdasági és társadalmi realitások alapján a kormányzati megszorítások miatti gazdasági kényszerek diktálta kedvezőtlen hatások mérséklésével és a költségvetési stabilitás megteremtésével létrehozott értékeket őrizzük. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadni szíveskedjenek. Szentes, október 14. Szirbik Imre 2

4 B e v e z e t é s A korábbi szabályozáshoz viszonyítva némiképp megváltoztak az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó szabályok. Az új szabályozás szerint a évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Az Önkormányzat jövő évi gazdálkodási és feladat-ellátási feltételeit az intézmény hálózatot érintő évi fenntartó váltás és a további működtetéssel kapcsolatos hozzájárulás mértéke, valamint a közszolgáltatások ár- és díjmegállapítás hatáskörének, illetve a szakmai jogszabályok kiszámíthatatlan változásának hatása nagymértékben befolyásolja. A évi gazdálkodás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi háttere a gazdasági kényszerek következtében egyre inkább gátat szab a város kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából elengedhetetlen fejlesztési feladatok elképzelések szerinti folytatásának. Minden erőforrást kimerít az intézmények elvárásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges anyagi háttér biztosítása. A városi költségvetés egyensúlyának megőrzése, a működőképesség fenntartása, a szolgáltatások alapvető szinten történő ellátása egyre nagyobb erőfeszítést igényel. A követelmények és elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes jogi szabályozás. Az önkormányzati feladatellátást szakmai oldalról meghatározó jogszabályok gyakori, és kiszámíthatatlan változása következtében évben is komoly feszültségek kialakulása várható, mivel a követelmények előírásai és az ahhoz rendelt pénzügyi források közötti összhang továbbra sem lesz biztosítható. Ebben a gazdasági helyzetben különösen fontos a reálisan beszedhető bevételek és alapvetően szükséges kiadások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló intézkedések megtétele, a kockázatok minimalizálása. Az általános feltételek között fokozott jelentőséggel bír az önkormányzati feladatrendszert közvetlenül vagy közvetett módon érintő jogi szabályozás és az annak hatására kialakuló gazdasági környezet. Ugyanakkor a költségvetésnek kiemelten kell kezelnie - a hátrányos helyzetű, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek segítésérét, - az óvodai nevelés elért színvonalának megőrzését, - a lakossági szolgáltatások szinten tartását, - a munkahelyek megőrzése és lehetséges bővítése érdekében a helyi gazdaság fejlesztését, - a közösen elhatározott fejlesztések továbbvitelével, célratörő pályázati munkával továbbra is biztosítani kell a város dinamikus fejlődését. A fentiek figyelembevétele mellett a évi költségvetési koncepció készítésénél a gazdasági programban megfogalmazott célok, elképzelések, a különböző szakmai területeket érintő koncepciókban elfogadott feladatok, az ismert környezeti változások kerültek előtérbe, mindazon túl, hogy az önkormányzati intézmények folyamatos működésének feltételeit biztosító elsőbbség érvényesült. A költségvetési koncepció legfőbb célja a évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározása, továbbá azoknak a legfontosabb 3

5 elveknek a megfogalmazása, amelyeket az Önkormányzat évi költségvetésének kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A koncepció összeállításnál az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre: A koncepció a jelenlegi ismeretekre alapozva tartalmazza a bevételek és a kiadások számbavételét. A saját bevételek növelése érdekében javaslatot fogalmaz meg a helyi rendeletek módosítására. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadásokra csak az alapvető működés biztosításán túl rendelkezésre álló források függvényében lesz mód, ezért a koncepció ezen a téren jelentős beruházások megvalósításával nem, illetve csak magas támogatottságú pályázatok esetében, azok előkészítésével összefüggő, illetve az önerő biztosításához szükséges kiadásokkal számol. A európai fejlesztési ciklus elindítása, a fejlesztési pályázatok előkészítése, megkezdése. Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásának folyamatában tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit, beleértve az intézményvezetőkkel történő egyeztetéseket, az intézményszerkezet feladathoz igazított átalakításának lehetőségeit is. A költségvetési koncepció fő feladata, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat költségvetésének tervezését, a hosszú távon is kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás megalapozását, az európai fejlesztési ciklus lehetőségeit kihasználva a város fejlődésének elősegítése. A finanszírozás feltételrendszere Gazdasági-költségvetési környezet A Kormány által T/ számon benyújtott, törvényjavaslat Magyarország évi költségvetéséről című parlamenti előterjesztés, tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés évi kapcsolatait. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 117. és a részletesen tartalmazza a január l-jétől hatályos, a helyi önkormányzatok normatív alapú finanszírozási rendszerét váltó, feladatfinanszírozási rendszerek paramétereit. Ennek kapcsán lényegesen csökkent az állam és az önkormányzat kapcsolatrendszeréből származó állami hozzájárulások mértéke, ami évben is érvényesül az alábbiak szerint: Nem számolhat az önkormányzat továbbra sem a személyi jövedelemadó korábban helyben maradó részével, a jövedelemkülönbségek mérséklésére nyújtott kiegészítő támogatással, a gépjárműadó 60%-ával. A törvényjavaslat szerint évben az önkormányzatok finanszírozása a évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban 4

6 nem tér el a évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC.törvény módosításával elfogadta a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetését, melynek hatása kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott pedagógusokra is. A pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében az életpálya szerinti béremelés a 2013/2014. tanítási évben 60 %-os mértékű, mely az azt követő években %-kal nő. Az óvodapedagógusok költségvetési törvény szerinti bértámogatása, valamint évben a minimálbér várhatóan 3 %-kal növekszik. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása arra alapoz, hogy az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetési, helyi adózás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását évben is, hasonlóan az előző évhez egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés összességében országosan köztisztviselői létszámot finanszíroz településkategóriánként differenciált mértékben. A településüzemeltetési feladatok tekintetében az önkormányzatok támogatása településkategóriánként kerül megállapításra a évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében kiegyenlítő rendszer szerepét tölti be a évtől bevezetett beszámítási rendszer, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenteti az általános támogatások mértékét. Ez a rendszer évben is működik, viszont differenciáltabb módon, ami azt jelenti, hogy az alacsony helyi adó potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni, így elsődlegesen a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd egyéb önkormányzati feladatokhoz, településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások, majd az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken. A költségvetési törvény tervezete alapján évben lehetőség lesz esetleges egyedi működési problémák kezeléséhez kiegészítő támogatás igénybe vételére. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása igénybevételének feltételei nem módosulnak. A köznevelést érintő változást a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra hozott, melynek alapján évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az 5

7 itt dolgozó - a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport, átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert - pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. A bértámogatás tekintetében a központi költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabályoknak való megfelelés többletköltségeit. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a szerinti képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor - a évben szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve - a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változás nem várható a évben kialakított struktúrához képest. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik, az érintettek minél komplexebb otthonközeli ellátása érdekében. A jegyzői hatáskörben maradt pénzbeli ellátásokat érintően nem történnek változások, a finanszírozás is a évi rendszernek megfelelően történik. - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a ténylegesen kifizetett segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető, - hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz a települések szociális segélyezési kiadásai arányában elosztva, a fenti segélyek kifizetésének önrészéhez, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá. A szociális alapellátások terén kisebb változások várhatók a finanszírozásban, ami többnyire a kistelepüléseket (2000 fő alatti) érinti. Az önkormányzatok a szakellátások tekintetében január 1-jétől csak az idős- és hajléktalan személyek ellátását biztosítják, mely feladatok támogatása változatlan, bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történik. E támogatási struktúra keretében a központi költségvetés feladatalapú finanszírozás keretében biztosítja a települések térítési díjból nem fedezett kiadásait. A gyermekszegénység elleni program évben is folytatódik, melynek keretében a központi költségvetés támogatást biztosít a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezéséhez. 6

8 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása évben a évben bevezetett struktúrát követi. A kulturális feladatokra - azon belül a kulturális javak védelmére, muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra - a törvényjavaslat szerint magasabb támogatási összeg lesz igényelhető, ami önállóan és kötött felhasználásúként jelenik meg a javaslatban. A többletforrás részben a megyei hatáskörű városi múzeumok feladatellátását segíti, részben a települési önkormányzatok muzeális intézményei feladatait szolgálja és hozzájárul a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásaihoz is. Változást jelent a szabályozásban, hogy nem csak az ezen szervezetet fenntartó önkormányzat igényelhet támogatást, hanem a muzeális intézményt támogató település is. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzatokból a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez vehető igénybe támogatás. A központi költségvetésben elkülönített forrásból az igénylők köre bővül, mivel nem csak a fenntartó önkormányzat juthat támogatáshoz, hanem a muzeális intézményt támogató önkormányzat is sikerrel pályázhat a szakmai feladatok megvalósítása érdekében. A központosított előirányzatokból történő támogatások között évben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés, a lakossági vízés csatorna szolgáltatás, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása. A e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése új előirányzatként jelenik meg a központosított előirányzatok között. A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról szóló 1339/2013.(VI.14.) Korm. határozat c) pontja olyan javaslat kidolgozását írja elő, mely ellensúlyozza a fuvarozói versenyképességet javító intézkedésnek helyi iparűzési adón és gépjárműadón keresztül a települési önkormányzatok évi költségvetésére gyakorolt hatását. Az e-útdíj bevételcsökkentő hatása először a évben, teljes évre vonatkozóan pedig év folyamán jelentkezik. Ezért a helyi önkormányzatok adóbevételeinek kompenzálására a törvényjavaslat szerint országosan 10 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására évben központilag elkülönített keret terhére a támogatási célok köre évben változatlan marad, továbbra is tartalmazza a évi központi költségvetési törvény évi módosításával bekerült új feladatokat, így a belterületi közutak és kerékpárutak infrastrukturális fejlesztését. Az előirányzat elsősorban továbbra is az uniós derogációs kötelezettséggel összefüggő fejlesztéseket szolgálja. A pályázó települési önkormányzatok köre az alábbiak szerint változik meg évhez képest: - azon települési önkormányzatok, amelyek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, már nem jogosultak pályázni, csak ha valamely más pályázati jogosultság feltételeinek megfelelnek, - adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok - még ha egyéb 7

9 pályázói kategóriákba nem is tartoznak bele - jogosultak pályázni. Változás továbbá, hogy nincs kötöttség az uniós forrásról szóló támogatói döntés meghozatalának időpontját tekintve egyik támogatási cél esetében sem. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővül az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásával. Az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen évben évhez hasonlóan - az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó év tényadata minden forintjához 1,5 forint összeg illeti meg az önkormányzatokat. A év közben a strukturális problémák kiigazítására szolgáló szerkezetátalakítási tartalék többek között a köznevelési intézmények működési kötelezettségével kapcsolatban jelentkező többletterhek kiegészítő támogatásának forrásául szolgál. A költségvetési törvény tervezete 3. számú melléklete alapján a központosított előirányzatokon belül új jogcím a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímre a helyi közösségi közlekedési feladatot ellátó települési önkormányzat jogosult pályázni, mely keret elosztása a közlekedési üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik évben sem címzett, sem céltámogatással nem indul új beruházás. A törvényjavaslat alapján a vis maior támogatás váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál. A támogatás vonatkozásában rendszer jellegű változás nem várható. A évben átalakult finanszírozási rendszer alapjaiban változtatta meg a évi költségvetés lehetőségeit, mindamellett, hogy a megváltozott szerkezeten túl, a költségvetési paraméterek lényegesen szigorodtak. A január l-jétől hatályba lépett Mötv (1) bekezdése alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - jogszabályban meghatározott - kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni. Az előzőek miatt egyre jobban felerősödik a kieső állami források helyi bevételekkel, kiadások csökkentésével történő pótlásának kényszere. A évtől hatályos rendelkezések szerint a évi költségvetésben sem tervezhető működési hiány, ezért az Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges forrásokat helyi intézkedések meghozatalával a korábbiaknál még körültekintőbb, és szigorúbb feltételek mellett kell biztosítani. Az adósságkonszolidáció költségvetésre gyakorolt hatása Az Önkormányzat - a február 28-án aláírt Megállapodás szerint forint összegű adósságátvállalásban részesült, ami a megmaradt adósságterhek csökkenése miatt könnyítést jelent a évi és az elkövetkezendő évek költségvetései számára. A következő évek gazdálkodása szempontjából az Önkormányzat számára kedvező, hogy a 8

10 az adósságátvállalás érintette a EUR-ban fennálló likvidhitel állományt, a CHF-ben fennálló kötvényt. A fennmaradó adósságállomány adósságterhe évben közel 285 millió Ft. A költségvetés tervezésének rendje Az önkormányzat éves üzleti terve az éves költségvetés, ami egy olyan alap, aminek biztosítania kell az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges anyagi hátteret. A helyi önkormányzatok költségvetés tervezésével kapcsolatban a következő - jelenleg hatályos - jogszabályok tartalmazzák a főbb elvárásokat: az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A önkormányzat következő évi költségvetésére irányuló tervezési eljárás során az első lépést a meghatározott központi szabályozás, a nemzetgazdasági előrejelzések, a költségvetési törvényjavaslat (GDP 2%, fogyasztói árindex 2,4%), valamint az önkormányzatok saját közép- és hosszú távú programjainak a figyelembevétele jelenti. A tervező munka jelen szakaszában az önkormányzatra vonatkozó következő dokumentumokban foglaltak költségvetési koncepcióba történő beépítésére lenne szükség: központi költségvetésről szóló törvény tervezetének önkormányzatokra vonatkozó önálló fejezetében rögzített elvárások, önkormányzat gazdasági programja, az önkormányzat különböző faladatainak ellátásához kapcsolódó koncepciók, előző évek zárszámadási adatai, a évi gazdálkodás tapasztalatai (I-III. negyedév gazdálkodási adatai). A költségvetést előkészítő munka fontos állomása a költségvetési koncepció összeállítása, ami a költségvetési évre vonatkozó feladatok és bevételek, valamint az ismert kötelezettségek felmérésén alapszik. A koncepció elkészítése során elengedhetetlen valamennyi feladat számbavétele, a források függvényében a feladatok rangsorolása, valamint a feladatellátás módjának és színvonalának áttekintése. A feladatok tekintetében mindenképpen szét kell választani a kötelező és az önként vállalt feladatokat, továbbá dönteni kell arról, hogy a nem kötelező feladatok ellátását továbbra is felvállalja-e, finanszírozza-e az önkormányzat. Az egyes feladatok feltérképezése és az ellátásról való döntés esetében figyelemmel kell lenni az egyes területek szakmai jogszabályainak előírásaira, amelyek konkrét létszám- és eszközigényt is támasztanak a feladatellátással szemben. A fentieket figyelembe véve a jelenlegi ismeretekre alapozott bevételek és kiadások felmérése megtörtént, melynek alapján megállapítható, hogy amennyiben az önkormányzatok állami költségvetésből származó bevételei a jelenleg hatályos szabályok szerint kerülnek 9

11 megállapításra, illetve az önkormányzati feladatok nem változnak, úgy a helyi bevételek inflációt követő emeléssel nem eredményezhetnek bevételi növekedést, ezért újabb feladatok finanszírozása nem vállalható. BEVÉTELEK SZÁMBAVÉTELE Az intézményi működési bevételek a szakmai jogszabályok, a központi szabályozás, valamint az intézmény-szerkezet átalakítás, illetve a saját bevételeket érintő helyi rendeletekben jóváhagyott díjak módosítása kapcsán változhatnak. A helyi adók növelésére, újabb helyi adók bevezetésére a lakosság teherbíró képességét, a külső gazdasági környezet változását figyelembe véve nincs lehetőség. A évi helyi adót érintő jogszabályok változásai még nem ismertek, ezért a koncepció készítése során azok változatlanságával számolva kerültek számba vételre a várható évi adóbevételek. Az építményadóról szóló módosított 38/1999. (XII.31. ) KT rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. Az adó alanyai ezért elsősorban a vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete, mértéke 600Ft/m 2, ami január 01-től alkalmazott mérték. Az adótárgyak köre építmények esetében szinte állandó, változás évről - évre alig tapasztalható. A koncepció készítés időszakában nem ismert olyan jelentős alapterületű vállalkozási célra készülő épület, amely adótárgyként alapterületével jelentősen megemelhetné a évre tervezhető építményadó bevétel összegét. Előre láthatóan ilyen épület lebontására, adótárgyként való megszűnésével sem lehet számolni évre adómérték emelés helyi döntés alapján nem várható, tekintettel arra, hogy emelés utoljára évben volt. Ezen tényezők alapján a évi építményadóból beszedhető bevétel összege a évi tervezettel azonos mértékben vehető figyelembe a költségvetésben. A magánszemélyek kommunális adójában - hasonlóan az építményadóhoz - sem az adótárgyak számának jelentős bővülése, sem a törvényi adómérték emelése, sem az egyéb szabályok változása nem várható. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2011(XII.31) önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adótétel belterületen 6.000,-Ft, külterületen 3.500,-Ft, egyéb külterületen 4.500,-Ft adótárgyanként, mely mértékek évtől kerültek megállapításra. A helyi szabályozás, és az adómérték törvényi változatlansága miatt bevétel növekedésre - a évben beszedhető eft-hoz viszonyítva évben nem lehet számítani. Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát, nem állandó lakosként eltölt évre sem adómérték változás nem tervezett, sem olyan szálláshelybővülés nem ismert, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős változását eredményezhetné. Így az adónemből várható bevétel számbavétele során a évre is várható eft-al megegyező bevétel tervezhető. A városban a helyi iparűzési adó március 01. napjától került bevezetésre. Az adó alanya az, aki a település illetékességi területén mint egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, 10

12 jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adómértéke egyező a helyi adókról szóló évi C. törvényben megállapított 2%-os maximum értékkel. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek (teherautók) után fizetendő, a megtett úttal arányos, elektronikus útdíj (e-útdíj) július 1-jétől történő bevezetésével a fuvareszközzel (közúti teherszállításra alkalmas járművel) rendelkező vállalkozások költségei megemelkedtek. Erre tekintettel a Helyi adókról szóló évi C. törvény 40/A. (1) bekezdésének b.) pontja alapján a fuvareszközzel rendelkezők levonhatják az általuk fizetendő helyi iparűzési adóból az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-át. A koncepció készítésének időszakában egyelőre sem az éves megtett km-ről, sem a fizetendő útdíj éves összegéről még nem áll rendelkezésre tényadat, ezért csak a évi bevétel csökkenése prognosztizálható, annak mértéke nem. Gépjárműadó (átengedett központi adó) működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat 30. (1) bekezdésének a.) pontja alapján - hasonlóan mint a évben - az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja július 01. napjától a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 7.. (2) bekezdésének a.) pontja alapján a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, illetve autóbusz esetében, az adó mértéke - az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után - a korábbi 1.200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkent. Míg évben ez a módosítás időarányosan csak a második félévi bevételben éreztette negatív hatását, addig évben az adómérték csökkenés 12 havi hatásával kell számolni. Előzetes felmérés szerint közel 190 gépjármű esetében jelentkezik adócsökkenés, összességében eft összegben, melynek 40%-ával - közel eft-tal - kell számolni az önkormányzat évi költségvetésében, mint gépjárműadó bevétel csökkenés. E változáson túl a jövő évi bevétel alakulására a településhez adózási szempontból tartozó gépjármű állományban bekövetkező változás - eladás, vétel, forgalomból, kivonás forgalomba helyezés - okozhat további eltérést. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból származó éves bevétel összege óta folyamatos csökkenést mutat. A évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak - ezért az adónemben bevétellel évben sem lehet számolni. Késedelmi pótlék és bírság jogcímű bevétel nagysága, mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözi. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke, illetve a kért részletfizetési kedvezmények száma. A késedelmi 11

13 pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Az elmúlt évben a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése volt tapasztalható, melyet az alábbi táblázat is szemléltet. Változás dátuma mérték január 30-tól 5,50% február 27-től 5,25% március 27-től 5,00% április 24-től 4,75% május 29-től 4,50% június 26-tól 4,25% július 24-től 4,00% augusztus 28-tól 3,80% szeptember 25-től 3,60% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% január 30-tól A jegybanki alapkamat 2013.évi alakulása február 27-től március 27-től április 24-től május 29-től június 26-tól július 24-től augusztus 28-tól szeptember 25-től Az adóbevételekhez kapcsolódó pótlékok esetében a évi várható bevétel tervezésénél a csökkenés hatását figyelembe kell venni, ami azt jelenti, hogy a év januárjától szeptemberig közel harmadával csökkentett jegybanki alapkamat mértékének megfelelő arányszámmal kell a tervezhető bevételt is meghatározni. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá február 01-től a díj mértéke jelentős mértékben növekedett a korábbi 180 Ft/m 3 -ről 1.800,-Ft/m 3 -re. A koncepció késztés időszakában már beérkeztek a évi bevallások, és ezek alapján már látható, hogy az emelés hatására nagy mennyiségű ingatlant kötöttek rá tulajdonosaik a városi csatornahálózatra, tehát jelentősen csökkent az adóalanyok száma. Ugyanakkor az önkormányzat által biztosított kedvezmények miatt a ténylegesen fizetendő díj összege sem emelkedik, így a reálisan tervezhető éves bevétel összege nem több mint a évi volt. A vagyonhasznosításból származó bevételek növelése az esetben történhet meg, amennyiben a fizetőképes kereslet pozitív irányban lényegesen megváltozik. Lényeges bevételkiesést okoz a Vízmű Kft. átalakításával, a különféle adók, járulékok befizetésével, a rezsi csökkenéssel kapcsolatos szabályok változása. A vízművek összevonása miatt a város elesik a hiteltörlesztésnél figyelembe vett bruttó közel 140 millió Ft bérleti díjtól, ami lényeges forráshiányt jelent az Önkormányzat költségvetésében. 12

14 KIADÁSOK FELMÉRÉSE A kiadások tekintetében a koncepció a évi adatokkal és a jelenleg hatályos szabályok szerinti kötelezettségekkel számol, de figyelembe veszi azokat a változásokat is melyek az intézményszerkezet átalakítással, az év közben meghozott testületi döntésekkel kapcsolatosak. A bevételek számbavétele alapján megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás feltételeit a számított bevételek továbbra sem fedezik, ezért a tervezőmunka folyamatában kiemelten kell kezelni a takarékosság, hatékonyság elveinek érvényesítésével meghatározott szükségletek rangsorolását, a szakmai területeket érintő különböző koncepcionális döntések felülvizsgálatát. A racionalitás jegyében folytatni szükséges az önkormányzati feladatok ellátását biztosító intézményszerkezet átalakítást, továbbá javítani szükséges a különböző koncepciókban, programokban foglalt feladatok és a források közötti összhangot. A fentiek, illetve az eltelt időszak változásai, a működési tapasztalatok alapján döntést kell hozni : - a Központi Orvosi Ügyelet további működtetéséről, - a Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatainak esetleges vállalkozásba adásáról, - a Sportközpont önállóan működő intézmény Városi Intézmények Gazdasági Irodájához való integrálásáról, - a Hajléktalan Segítő Központ, a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és a Gondozási Központ esetleges integrálásáról, - az önként vállalt feladatok további finanszírozásáról, különös tekintettel a nem önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek kedvezményes létesítményhasználatának, rendezvények támogatásának, az önkormányzati Nkft-k, sportegyesületek, és egyéb szervezetek támogatásának mértékéről. Az önkormányzati feladatellátás intézményeinek működési feltételei Városüzemeltetés Ezt a területet érintően a évi költségvetésben a források számbavétele során a feladatellátás korábbi hátterét adó Városellátó Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatokkal lehet számolni, de figyelembe kell venni a gazdálkodási forma változását, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat költségvetésében az egyes feladatok bevételei és költségei nem jelennek meg. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a feladatainak ellátásához nyújtott önkormányzati támogatással kapcsolódik. Az állami finanszírozás feltételeinek való megfelelés alapján indokolt a zöldfelületgazdálkodással, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok költségeit az Önkormányzat költségvetésében figyelembe venni. A feladatok ellátásával a továbbiakban is 13

15 célszerű a Nkft-t megbízni, mivel a szükséges feltételek a gazdálkodó szervezetnél továbbra is rendelkezésre állnak. A Nkft. működésének támogatását a költségvetés tervezésének folyamatában a feladatok részletes felülvizsgálatával, a realitások alapján kell megállapítani. Új feladat finanszírozása, fejlesztések támogatása abban az esetben szerepelhet a költségvetésben amennyiben annak forrásai a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként rendelkezésre állnak. A szervezet gazdálkodását oly módon kell szervezni, a feladatokat elvégezni, hogy a megszokott és elvárt szolgáltatási színvonal ne csökkenjen. Az előzetes számítások a évi önkormányzati támogatás infláció mértékével (2,4% ) megemelve került számba vételre. Az éves árbevétel kb. 50%-a származik önkormányzati forrásból, ezért az elvégzendő munkákat úgy kell megtervezni, hogy az feleljen meg a lakossági elvárásoknak és a várospolitikai céloknak. Az egyes szakfeladatokhoz rendelt kiadások fedezik az elvégzendő munkák valamennyi költségét, de nem tartalmaznak nyereséget. A legnagyobb gazdasági hátrányba a hulladékgazdálkodás került. Ezt a tevékenységet 2013-ig az önkormányzat csekély mértékben támogatta, a július 1-jétől bevezetett rezsicsökkentés, a lerakási járulék (6.000,-Ft/t), az e- útdíj és a felügyeleti díj (100,-Ft/fő/év) együttesen azt eredményezi, hogy emiatt az NKft.-nek közel 40 millió Ft önkormányzati támogatási igénye merül fel ahhoz hogy a gazdálkodása évben a hulladékszállítás miatt ne legyen veszteséges. A díjak évben nem emelkedhetnek és jó lenne, ha ezt a tevékenységet a kormány nem sújtaná újabb rezsicsökkentéssel. A feladatok bemutatása Út-, híd-, és járda üzemeltetés és fenntartás feladatellátását a évi szinten kell tartani. A közlekedés biztonsági feladatok és az állagmegóvások egyaránt fontosak. A kátyúzási munkák végzését nagyban megnehezíti, hogy aszfaltkeveréket Hódmezővásárhelyről kell szállítani. A rendszeres útellenőrzések célja többek között a burkolat hibák minél előbbi felfedezése, a Kresz-táblák, víznyelőrácsok és aknafedlapok ellenőrzése, a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet feltérképezése. Az Önkormányzat pénzügyének függvényében lesz folytatható a járda felújítási program. Az előzetes tervekben a forgalmasabb járdaszakaszok felújítása az elképzelés. Most éri el csúcspontját a 90-es évek második felében végzett távközlési hálózat építés hanyag munkavégzése okozta járda hibásodások száma. A betonlapos járdák felújítását STARTközmunka program keretében célszerű folytatni. Az Önkormányzat tulajdonában lévő hidaknál csak a legszükségesebb karbantartások elvégzésére kerülhet sor. Az Eszperantó híd átépítésére rendelkezésre áll a tervdokumentáció, az Nemzeti Közlekedési Hatóság Hídfőosztálya kiadta az építési engedélyt, az átépítés döntés és pénz kérdése. A burkolatjelek festését változatlan mennyiségben, a forgalom biztonsági szempontokat figyelembe véve kell elvégezni. A forgalmasabb bevezető utak és a kerékpárutak padkáinak és rézsűinek rendszeres kaszálása turisztikai szempontból is fontos feladat. Az autóbusz várók üzemeltetésére változatlan nagyságú forrás áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy az utóbbi időben megnövekedett a rongálások száma és nagysága, főleg a külterületi várók esetében. A képviselői interpellációkra fordítható keretből az előre nem tervezhető feladatokat kell elvégezni. Parkok és zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzése az Önkormányzattal 14

16 kötött szerződés alapján történhet, ami a kialakított parkok, közterületek, az Széchenyi Liget stb. gondozottságnak, tisztaságának, szépségének megőrizését és megtartását jelenti. A parkok, zöldfelületek, cserjék, fák, sétányok, virágágyások, játszóterek és utcabútorok folyamatos gondozására, javítására és fenntartására a Nkft. rendelkezik a szükséges munkaerővel és eszközparkkal, a szakmai irányítása a városi főkertész felügyelete mellett két kertészmérnök irányításával megoldható. A kiemelt parkok automata öntözőrendszerének üzemeltetése a rendszeres rongálások és lopások, de főként az emelkedő vízdíj miatt egyre költségesebb, ezért - ahol kivitelezhető évben ivóvíz helyett a talajvíz kutakból történő öntözésre való áttérést meg kell kezdeni. A gondozási hulladék összegyűjtése, szállítása a parkfenntartás eszközeivel biztosítható (2 db multicar, 1 db kistraktor). A növényvédelmi, és a kártevő irtási munkák elvégzése, a védekezés előrejelzés alapján szakvállalkozók bevonásával tervezett. A tapasztalatok alapján a szúnyogok elleni védekezés általában 4 légi és 4 földi irtással megoldható. Továbbra is fontos feladat olyan közkedvelt akciók folytatása, mint az Új Életfa osztás, a nagymamák egynyári virágpalántákkal történő ellátása és a karácsonyi díszkivilágítás. A városközpont rehabilitáció munkái során kialakított parkok és terek évi gondozása a megvalósítást követő első vegetációs idő alatt a kivitelező feladata. A lakossági és turisztikai igény miatt a Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetése sem hagyható el annak ellenére, hogy a bevételek a kiadások kb. 15%-át fedezik. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása A földmedrű nyíltszelvényű csapadékvíz elvezető árkok, a mirhó rendszerek és a Nagyvölgy csatorna karbantartását közmunka program keretében szükséges és célszerű tervezni feladat. A 70-es 80-as években épült nyíltszelvényű burkolt árkok felújítása viszont szakképzett munkaerőt igényel. A zárt szelvényű csatornák, víznyelő aknák, és azok bekötő vezetékei a belehullott hulladéktól és a téli síkosság mentesítő anyagtól kezd feliszaposodni. Ezen munkák végzése személyi és anyagi jellegű ráfordításokat igényel. A Nagyvölgy csatornán lévő és a Mentettréti átemelő szivattyúk karbantartása, üzembiztonságának ellenőrzése évben is feladatot jelent. Köztisztasági tevékenység A géppel nem takarítható közterületek, az utcai hulladékgyűjtők, az autóbusz várók egész éves feladatot jelentenek 4 fő kézi úttisztítónak. Az Erzsébet tér, Kossuth tér és a Szent Miklós tér takarítását 1 fő végzi a hétvégi napokon is. A gépi közterület tisztítása 2 db úttisztító géppel az időjárás függvényében folyamatosan történik. A K2000 típusú gép a járdákat és kerékpár utakat, az MFH 5000 típusú továbbra is az utakat takarítja. Ez utóbbi gépnek az év végén lejár a bérleti szerződése, de a szerződés lejártával az Önkormányzatnak elővásárlási joga van, melynek érvényesítése céljából tárgyalások kezdődtek a tulajdonos Szeged Beton Kft.-vel. A téli hó eltakarítást és síkosság-mentesítést a speciális jármű hiányában a Városellátó NKft. más szakfeladaton dolgozó járműveivel tervezi végezni, melyek felszerelhetők hóekével és síkosság mentesítő anyag kiszórására alkalmas felépítménnyel. A téli ügyeleti készenléti szolgálat általában november közepétől a következő év márciusáig tart. A szolgálat munkanapokon 03 órától 07 óráig, valamint pénteken 15 órától hétfő 07 óráig tart, 1 fő művezető, 10 fő gépkocsivezető és gépkezelő, valamint 3 fő fizikai állományú dolgozó vesz benne részt heti váltásban. 15

17 Hulladék gazdálkodás A települési szilárdhulladék közszolgáltatást korábbi gyakorlatát jelentősen módosító jogszabályi változtatások először évben fejtik ki hatásukat teljes egészében év elején lépett hatályba a Hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény által bevezetett lerakási járulék tonnánkénti 3.000,-Ft mértékkel. A legfrissebb becslés alapján az évről évre kismértékben csökkenő begyűjtésre kerülő hulladék mennyisége a évben várhatóan 6650 tonna körül várható. A évben megduplázódó hulladéklerakási járulék így eft terhet jelent, ezen túlmenően a hulladéklerakás díj - ami a évi tonnánként 4.000,-Ft mértékről várhatóan az előrejelzett 2,5 %-os infláció mértékével tonnánként Ft-ra emelkedik, ami további többlet költséget jelent év júliusában megjelent a közúti teherszállítást sújtó elektronikus útdíj, amely a felgyői hulladékkezelőbe történő szállítás során évente várhatóan eft+áfa többletkiadást eredményez. Ugyancsak év során kellett először fizetni a magyar Energetikai és Közmű Hivatal felé a települési szilárdhulladék közszolgáltatással kapcsolatos díjfelügyeleti díjat, ellátott lakosonként 100,-Ft-ot, ami az NKft. esetében eft többlet költséget jelent. A rezsicsökkentés a lakosság és a költségvetési intézmények (önkormányzati, oktatási, szociális és egészségügyi költségvetési intézmények) esetében július 01. napjától átlagosan 23 %-os díjcsökkentést eredményezett, amely éves szinten mintegy eft. A fentieket figyelembe véve a települési szilárdhulladék részleg évi tevékenységének eredménye a jelenlegi ismeretek alapján eft, melyet önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül nem tud az NKft. kigazdálkodni. A megszorítások miatt a részleg a év során fejlesztéssel, beruházással nem tervezhet. Fizetőparkolás A Petőfi Sándor u. - Kossuth tér 5.- Ady Endre u. átépítésével a Kossuth téren 23 db. parkolóhely szűnik meg, a városközpontban parkolási feszültségeket és parkolási díj bevétel kiesést okoz, és a Kossuth L. utca északi-déli lakóövezeteiben, továbbá a Horváth M. utcában az egyébként is túlzsúfolt parkolást növeli. Úgyszintén a parkolás tekintetében kritikus övezet a Kossuth L. utca társasházakhoz tartozó parkolóhelyek, ami a városközpontban a közterületi parkolóhelyek számának növelését indokolja. A városi piacok parkolóhelyeinek száma az igényeknek megfelelő. Az Apponyi téri piacnál meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a - piaci parkoló megépítésével - a Rákóczi u.- Deák F. u. összekötő Apponyi téri úton az kétoldali parkolás indokolt-e, a közlekedést zavarja-e. A Széchényi Ligetben, amennyiben elkészül az 50 méteres fedett uszoda, akkor szabályozni kell a Ligetben történő parkolást. Városi piacok A piaci bevételek a kiadásokat fedezik, de szükséges lenne a meglévő díj megemelése átlagosan 20%-os mértékben. A jelenlegi díjtételek január 1. napjától vannak érvényben. Temetőüzemeltetés Legfontosabb feladat a temetői szolgáltatás nyújtásához szükséges engedély megszerzése. A temetőkről szóló törvény módosításával a szociális temetés bevezetése és végrehajtása üzemeltetői feladat lesz. A még bérbe adható urnafülkék száma 25 db, ezért indokolt lenne 16

18 további urnafülkék megépítése anyagi fedezet függvényében. Tiszai partfürdő A Tiszán lévő önkormányzati tulajdont képező ingatlan bérbe adása, mint üdülő telkek sok jogi problémát vet fel. Ez a terület gyakorlatilag árterület, amin közel 30 éve nem történt növényvédelmi munkálat. A terület nincs pontosan felmérve, sok területen nem biztosítottak a bérbe adás feltételei, viszont a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a telkek iránt, ezért erre a területre fejlesztési koncepciót kellene kidolgozni. Megoldás lehet az is, hogy a város csak a partfürdő szakaszt üzemeltetné, a többi területet új szerződési feltételekkel bérbe adná, vagy eladná. A bérleti díj csak az üzemeltetési költségek 50%-át fedezik, így az üzemeltetés veszteséges. Állategészségügyi feladatok A tevékenységet évben változatlan formában és tartalommal tervezett folytatni, a működéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Terület felelős (postai levél küldemények kézbesítése) évben továbbra változatlan formában és létszámmal (5 fő) működtetni kell az önkormányzat és az önkormányzati intézmények postai küldeményeinek kézbesítését. Az Nkft-nél e tevékenység során bevétel nem keletkezik. A szolgáltatás küldeményenként kb. 50 % megtakarítást jelent a postai kézbesítéssel szemben. A szolgáltatás bővítésének vizsgálata szükséges. Bölcsődei szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatok A bölcsődei férőhelyek - a fejlesztés eredményeként - előre láthatólag biztosítják a felmerülő igények teljesítését, azonban a kihasználtság folyamatos figyelemmel kísérése továbbra is indokolt. A költségek csökkentése érdekében az alapfeladatok sérelme nélkül nyújtott szolgáltatásokat évben is fenn kell tartani. Szociális szolgálatok Az Önkormányzat évben is biztosítja a feltételeket a Dr. Sipos Ferenc Parkedő Otthon, a Gondozási Központ, a Hajléktalan Segítő Központ működtetéséhez. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a jogszabályi változások miatt megnövekedett az összetett egészségügyi problémával otthonba kerülő ellátottak száma, ezért gyakran van szükség szakorvosi, kórházi ellátásra, valamint szakápolási feladatok elvégzésére. Az egészségügyi szükségletekhez a jogalkotó sem az anyagi, sem a személyi feltételek előírásait nem igazította hozzá, ami napi szinten jelent problémát az egészségügyi és a szociális ellátók, a kórház és az idősotthon között. A szakápolási feladatokat az Otthonápolási szolgálat keretein belül vehetik igénybe a betegek, akik saját otthonukban laknak. Az intézmény lakóinak hiába ez az otthonuk, a szociális intézményen belüli szakápolási feladatokat az OEP nem finanszírozza, ennek hiányában nem kaphatják meg ezt a szolgáltatást az intézményben. A bentlakásos intézmény állami támogatása pedig nem nyújt fedezetet a szakápolási feladatokra, mivel az nem kötelező 17

19 feladata a szociális intézménynek. Amennyiben a szociális intézményben rendelkezésre állnak az előírt személyi és tárgyi feltételek a szakápolási feladatok ellátásához, akkor az egészségügyi tevékenység végzéséhez működési engedélyt kérhet a Járási Népegészségügyi Intézettől, aminek azonban költségvonzata van. A legjobb megoldás az volna, ha az OEP ugyanúgy, mint a kórházakban, a szociális otthonokban is finanszírozná az elvégzett egészségügyi feladatokat. Amíg ez nem valósul meg, addig a Parkerdő Otthonban csak önkormányzati támogatással lehetséges a feladat elvégzése. A pénzügyi háttér megteremetése esetén az ellátottak humánus ellátása érdekében az intézmény el tudná végezni a szakápolási feladatokat, mivel tárgyi és személyi feltételei adottak. A szociális és gyermekvédelem területén az évről-évre változó központi költségvetési szabályok és normatívák, a folyamatosan módosuló jogszabályok, továbbá a lakosság szükségletei, igényei határozzák meg a feltételeket. Az elvárásoknak való minél jobb megfelelés érdekében az Önkormányzatnak újabb és újabb lehetőségeket kell találnia a szolgáltatások fejlesztésére és finanszírozására, az ellátási színvonal megőrzésére. A szociális feladatokat ellátó intézmények esetében a racionalitás, a hatékonyság, a profil tisztítás elveinek figyelembe vételével mérlegelendő a Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó, önállóan működő Hajléktalan Segítő Központ, az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és a Gondozási Központ integrálása. Szociálpolitikai juttatások A szociális ellátások területén az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény érinti nagyobb mértékben a évi feladatellátást. Az önkormányzati segély kialakításának lényege, hogy összevonásra kerül az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet 18

20 alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. A települési önkormányzatnak december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló helyi rendeletét. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény, amely április 1-jén, július 1-jén már hatályba lépett. A fenti törvény értelmében január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez kerül a méltányossági közgyógyellátás megállapítása. Más jogszabályi módosításokról jelenleg nincs információ. A szociális törvény, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a települési önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés hozzájárulása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szerint nem változik. A évi költségvetés tervezésekor a pénzbeli és természetbeni ellátások esetében az alábbi területekre kell kiemelt figyelmet fordítani: aktív korúak segélye közfoglalkoztatás adósságcsökkentési támogatás nyári gyermekétkeztetés önkormányzati segélyezés kialakítása. A jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében az aktív korúak ellátására való jogosultsági feltételekben változás nem várható. Több éves tapasztalat alapján az egészségkárosodottak, az 55 év felettiek és a foglalkoztatás alól helyi rendelet alapján mentesültek létszámában nagyságrendi változás nem várható. A részükre kifizetett segélyek összege és az 19

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! 2/2014.(II.03) ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére 5250-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására Öttevényi Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nemti Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS. Nemti Község Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Nemti Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRA Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. január 1- től

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben