a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma ÉVES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma ÉVES BESZÁMOLÓ A 2. évi C törvény szerint Keltezés: Miskolc, 212. április 12. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám a A. I II III Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön A tétel megnevezése Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév b c d e Keltezés: Miskolc, 212. április 12. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Sorszám a B. I II III IV C MÉRLEG Eszközök (aktívák) Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok KÖVETELÉSEK Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek A tétel megnevezése Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı érétkpapírok PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások b Elızı év c Elızı év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Miskolc, 212. április 12. (képviselıje)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám a D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E Saját tıke JEGYZETT TİKE A tétel megnevezése Ebbıl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) TİKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Céltartalékok a várható kötelezettségekre Céltartalékok a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév b c d e Keltezés: Miskolc, 212.április 12.. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám a F. I II III G Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK A tétel megnevezése Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Elızı év b c d Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levı vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levı vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Elızı év(ek) módosításai Tárgyév e FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Miskolc, 212. április 12. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség eljárással ) Sorszám a I II. III IV V. VI. VII. A. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (1+2) ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások ( ) Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés A tétel megnevezése Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4) Egyéb bevételek Értékcsökkenési leírás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) b Elızı év c Elızı év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e Keltezés: Miskolc, 212.április 12 a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS ( összköltség eljárással ) adatok E Ft-ban Sorszám a VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. A tétel megnevezése b Kapott (járó) osztalék és részesedés ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás elıtti eredmény (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) Elızı év c e Elızı év(ek) módosításai d Tárgyév Keltezés: Miskolc, 212.április 12 a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

8 Független Könyvvizsgálói Jelentés A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Társaság tulajdonosainak Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft (székhely: 3525 Miskolc Széchenyi utca 17,cégjegyzékszám: ) mellékelt 211. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszeg E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához. Vélemény A könyvvizsgálat során a vállalkozó (NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft ) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a vállalkozó (NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft ) én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztem a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft mellékelt 211. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

9 A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft 211. évi üzleti jelentése a NORRIA Nonprofit Közhasznú 211. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Miskolc, 212. május 9. Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Képviseletre jogosult neve Gyémánt Auditor Kft 39 Szerencs Kassa út 1/b Nyilvántartásba-vételi szám:433 Bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Nyiriné Bárdosi Mária Kamarai tagsági szám:183

10 Cégjegyzékszám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő társaság 211. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Tartalom I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása 2. Számviteli politika kiemelt elemei 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi mutatók II. Specifikus rész 1. A mérleghez kapcsolódó információk 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk III. Tájékoztató rész MISKOLC, 212. április 12. 1/16

11 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. / A vállalkozás bemutatása Alapítás idıpontja: 27. december 21. Mőködési forma: közhasznúsági fokozatú közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaság Alapítók: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Törzsbetét összege: Ft Tulajdoni hányad: 49,6% Szavazati arány: 4,% B-A-Z megyei Kereskedelmi és Iparkamara Törzsbetét összege: Ft Tulajdoni hányad: 11,2% Szavazati arány: 13,38% INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Kht. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% Nógrádi Gazdaságfejlesztı Kht. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% Inwest 2 Szaktanácsadó Betéti Társaság Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% BIO-INDIKÁTOR Szolgáltató Kkt. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% INNOCENTER Innovációs Központ Kht. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelı Zrt. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% 2/16

12 KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Törzsbetét összege: 56..-Ft Tulajdoni hányad: 5,6% Szavazati arány: 6,66% Alapítói vagyon: Ft készpénz Tevékenységi körök: A társaság fıtevékenységi köre: Üzleti élet szabályozása A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: Könyvkiadás Címtárak, levelezıjegyzék kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás PR, Kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás M.n.s egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás M.n.s egyéb oktatás Oktatást kiegészítı tevékenység A társaság egyéb tevékenységei: Egyéb sokszorosítás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, Web-hoszting szolgáltatás Mőszaki vizsgálat, elemzés Egyéb emberierıforrás-ellátás, -gazdálkodás 3/16

13 Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u.17 Fióktelepei: 33 Eger Széchenyi u Salgótarján Rákóczi u. 36 Internetes honlap címe: Internetes elérhetıség: Cégbejegyzés idıpontja: 28. január 24. A társaság ügyvezetı igazgatója: Dr Nyiry Attila Lakcím: 3525 Miskolc, Dayka G. 1-7 B lépcs. 1/2. Az ügyvezetı feladatát 27. december 21-tıl látja el. A felügyelı bizottság elnöke: Dr. Mang Béla Lakcím: 3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 15 A felügyelı bizottság elnöke i hatállyal lemondott, helyére a tulajdonosok a beszámolási idıszakban nem jelöltek egyelıre senkit. A felügyelı bizottság tagjai: Major János Lakcím: 3534 Miskolc, Költı u. 17. Dr. Gergely Sándor Lakcím: 126 Budapest, Endrıdy Sándor u. 21/c Mesterné Berta Ildikó Mariann Lakcím: 31 Salgótarján, Pécskı u. 38. Könyvvizsgálat: A társaság a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója: Gyémánt Auditor Kft 39 Szerencs, Alkotmány u. 21. A beszámoló hitelesítésére jogosult könyvvizsgáló: Nyíriné Bárdosi Mária A könyvvizsgáló tárgyévi díjazása 36 eft+ áfa. Könyvviteli szolgáltatás A vállalkozásra vonatkozik a 2. évi C. törvény 151..(1) bekezdése. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelıs személy neve: Kovácsné Bán Erzsébet, Kamarai tagsági száma: Lakcím: 3535 Miskolc, İz u /Számviteli politika kiemelt elemei A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely az NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft adottságainak, körülményeinek megfelelı számviteli rendszer, értékelési módok és eljárások megválasztását jelenti. 4/16

14 A cég számviteli politikájának célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson a cég jövedelemteremtı képességérıl, vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetérıl a számviteli- pénzügyi törvények elıírásainak maximális betartása mellett. 1. Az eszközök minısítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai A vállalkozás eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján sorolja a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. A vállalkozás vezetıje határozza meg az eszközök besorolását. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követıen megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a mőködést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását megváltoztatja a vállalkozás; a befektetett eszközt átsorolja a forgóeszközök közé vagy fordítva. 2. A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja Az Kft a számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. Az éves beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítı melléklet üzleti jelentés A Kft emellett közhasznúsági jelentést is készít. Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági formából következıen kötelezı kettıs könyvvitel. A mérleg és az eredménykimutatás választott formája A vállalkozás a számviteli törvény 1. számú melléklete alapján az "A" változat szerint állítja össze mérlegét. A vállalkozás a számviteli törvény 2. számú melléklete alapján összköltség eljárással "A" változat szerint készíti eredménykimutatását. A mérleg és eredménykimutatás összeállítása a számviteli törvény számú mellékletében részletezett mérleg és eredménykimutatás nagybetővel, római és arab számmal jelölt sorai alapján történik. A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés napja: tárgyévet követı év február Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása A kft nem aktiválja a külsı vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket. 4. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája Terv szerinti értékcsökkenés Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják. 5/16

15 A vállalkozás a maradványérték összegét az üzembe helyezés idıpontjában meglévı információk alapján a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozza meg, a számviteli politikában meghatározott értékhatár 2 millió Ft - felett. A vállalkozás a terv szerinti értékcsökkenés számítását a könyvekbe történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl alkalmazza.. A vállalkozás minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve a 1 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve lineáris leírási módszerrel határozza meg. A 1 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben számolja el a cég. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja a vállalkozás addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják. Nem számol el terv szerinti értékcsökkenést a cég a telek bekerülési értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál, valamint a számviteli törvény szerint tiltott egyéb eszköz után. Nem számol el a vállalkozás terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenést számol el a vállalkozás az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után a vállalkozás kivezeti a könyveibıl. A vállalkozás az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatja ki az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét. 6/16

16 5. Az értékhelyesbítés elszámolása A Kft. nem élt az értékhelyesbítés lehetıségével. 6. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása A Kft a külföldi pénzértékre szóló követelés és kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát MNB árfolyamon számítja át forintra. 7. Céltartalék képzés rendje A vállalkozás az adózás elıtti eredmény terhére céltartalékot képez az olyan várható, jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre, amelyek feltételezhetıen vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük idıpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan. Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének dokumentálását hitelt érdemlı módon végzi. A rendszeresen és folyamatosan felmerülı költségekre nem képezhetı céltartalék! 8. Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értékének megállapítása A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény ában elıírtak szerint történik. 9. Készletek elszámolásának és értékelésének módjai A vállalkozás a készletek között jellemzıen árukat (közvetített szolgáltatásokat), és saját szolgáltatások befejezetlen értékét tartja nyilván. Az áruk, és saját termeléső készletek bekerülési értéke az értékelési szabályzatban meghatározott tételekbıl adódik. 1. A költségelszámolás rendszere, választott módszere A költségelszámolás rendje kapcsolódik egyrészt az eredménykimutatás választott formájához, másrészt a vezetıi számvitel kialakításához, valamint megfelel a számviteli törvény elıírásainak. A vezetıi igény valamint a projekt alapú elszámolás ellenırizhetısége indokolja az elsıdleges 6-7 számlaosztály, és a másodlagos 5-ös számlaosztály alkalmazását. A vállalkozás eredménykimutatását összköltség-eljárással állítja össze. A vállalkozás számlarendje tartalmazza a költség/ráfordítás egyeztetés lehetıségeit. 3./ Vagyoni, pénzügyi jövedelmezıségi mutatók Adatok %-ban kifejezve Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés Elızı év Tárgyév Saját tıke aránya 43,78 45,97 A saját tıke és a befektetett eszközök aránya 1531,28 132,73 A tartós források és a befektetett eszközök aránya 1531,28 132,73 Források aránya 27,18 77,92 7/16

17 A társaság befektetett eszközei között csak a mőködéshez szükséges tárgyi eszközök és immateriális javak kerültek kimutatásra. Adatok %-ban kifejezve A pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés Elızı év Tárgyév Készpénz likviditási mutató 764,52 154,79 Likviditási gyorsráta 796,41 185,89 Likviditási mutató 86,57 185,89 A társaság mérleg fıösszegének 55,44 %-át teszik ki a pénzeszközök. A viszonylag jó likviditási arányt 211-ben még biztosította a korábbi években képzıdött saját forrás, de rontotta a likviditási helyzetet az elızı évekhez képest az, hogy a támogatásból megvalósítandó feladatok egyes szakaszaihoz rendelt támogatási források késıbb érkeztek a vállalkozáshoz. Adatok %-ban kifejezve A jövedelmezıség alakulása Megnevezés Elızı év Tárgyév Árbevétel arányos nyereség 17,77 13,1 Árbevétel arányos jövedelmezıség 1,71 3,72 Eszköz arányos jövedelmezıség 3,32 5,67 Vagyonarányos jövedelmezıség 7,59 12,34 A Kft. nem nyereség orientált gazdasági társaság és a hagyományos értelemben vett jövedelem elérése nem szerepel tevékenységének prioritásai között. II. SPECIFIKUS RÉSZ 1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök 33.-eFt A befektett eszközök nettó értéken (bekerülési érték elszámolt értékcsökkenés) kerültek kimutatásra a mérlegben. Az értékcsökkenés meghatározásánál a leírási kulcs a várható élettartam alapján egyedileg kerül meghatározásra. A 1.-eFt egyedi érték alatti tárgyi eszközök esetében a bekerülési értéket a tárgyévben teljes egészében elszámolja a társaság költségként. 8/16

18 Az immateríális javak leírási ideje a várható használati idı alapján egyedileg kerül megállapításra Minden befektetett eszközre az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik. Értékcsökkenési leírást az aktiválás napjától számol el a társaság. Maradványérték meghatározására a 2...-Ft-ot meghaladó eszköz esetében kerül sor, egyedi értékelés alapján. Immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása A bruttó érték változása (eft-ban) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték I. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb berendezések Egyéb jármővek Üzemkörön kívüli eszk. Beruházások Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása Az értékcsökkenés változásai (eft-ban) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték I. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek II.Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb berendezések Egyéb jármővek 9/16

19 Forgóeszközök Követelések Értékpapírok Pénzeszközök eFt.-eFt eFt eFt Követelések: Vevık Követelések összesen eFt eFt Értékpapírok.-eFt.-eFt Pénzeszközök Pénztár Folyószámlák 437.-eFt eFt eFt Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Tárgyévre vonatkozó bevételek elıírása eft 211 évre járó kamat 2.-eFt Járó támogatások elhatárolása Ft eFt Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 212. évi hírlap elıfizetés 17.- eft 212. évi vagyonbiztosítás 49.- eft 211. évi felmerült, de 212 évi tev.-hez kapcs. egyéb költségek 3.- eft 69.-eFt Saját tıke 1/16

20 Jegyzett tıke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 1..-eFt eFt eFt eFt A jegyzett tıke összege 28-ban teljes összegben befizetésre került. Az eredménytartalék növekedése teljes egészében az elızı évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történt átvezetésébıl adódik Az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény 1 %-ban adózottan képzıdött. Lekötött tartalékot a társaságnak nem kellett képezni. Céltartalékok A társaságnak céltartalékot nem kellett képeznie. Kötelezettségek A társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók 212-ben esedékes fizetendı adók, járulékok Egészségpénztári befizetési kötelezettség Munkabér fizetési kötelezettség Rövid lejáratú kapott kölcsön eFt eFt 7.-eFt eFt 2..-eFt eFt A társaság 29. szeptemberében kérte felvételét az APEH köztartozásmentes adatbázisába, és ez a státusza a mérlegkészítés idıpontjában is fennállt. Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolás Költségek passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek eFt eft eft eFt Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Resgen támogatás 29-ben folyósított, de fel nem használt része eft 11/16

21 BAROSS támogatás 211-ben folyósított, de fel nem haszn.r eFt eFt Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 211. évre vonatkozó rezsi, telefon költségek idıbeli elhatárolása 76.-eFt 211. évi bankköltség 5.-eFt 211. évre vonatkozó egyéb költség elhatárolások eft 211. évre fizetendı kölcsönkamat eft 211. évi prémium jóváhagyott összeg és közterheinek elhatárolás eFt eFt Halasztott bevételek KLASZTER fejlesztési célra kapott támogatásból vásárolt eszközök elhatárolt bevétele NKTA fejlesztési célra kapott támogatásból vásárolt eszközök elhatárolt bevétele 39.-eFt 253.-eFt 292.-eFt 2. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Értékesítés nettó árbevétele Innovációhoz kapcsolódó és egyéb vállalkozási bevételek Telefonbeszélgetés továbbszámlázása eFt eft eFt Egyéb bevételek NKTA támogatás 211 évi bevétele KLASZTER támogatás 211 évi bevétele RESGEN támogatás 211 évi bevétele Baross támogatás 211-ben felhasznált része EFFECT program 211 évi bevétele NKTA fejlesztési támogatásból megvásárolt eszközök elhatárolt bevételének értékcsökkenésre jutó része KLASZTER fejlesztési támogatásból megvásárolt eszközök elhatárolt bevételének értékcsökkenésre jutó része Kerekítési bevétel eFt eFt eFt eFt eFt eFt 74.-eFt 3.- eft eFt 12/16

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben