NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10 (1) bekezdése, 26 -a; 32. (3) bekezdése, 45. (1) bekezdése és a 132. (4) bekezdés g, pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja és hatálya 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykörű község közigazgatási területén élő 2. a) magyar állampolgárokra b) bevándoroltakra és letelepedettekre c) hontalanokra d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre (2) E rendelet hatálya a Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. (3) bekezdésében meghatározottra is. Hatásköri és eljárási szabályok 3. Nagykörü Községi Önkormányzat az arra jogosult részére az alábbi pénzbeli és természetbeni, továbbá személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a) települési támogatás ezen belül: aa.) rendkívüli települési támogatás ab.) temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

2 - 2 - ac.) lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás ad.) egyéb települési támogatás b) köztemetés c) étkeztetés d) házi segítségnyújtás e) családsegítés f) jelző rendszeres házi segítségnyújtás 4. (1) A 3. -ban meghatározott ellátások közül a szociális bizottság hatáskörébe tartozik a) a települési támogatások közül a rendkívüli települési támogatással, a lakhatási költségekhez nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi döntés, b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások tekintetében a részletfizetés engedélyezése, a tartozás részbeni vagy teljes elengedése (2) A 3. ab.) pontjában meghatározott a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás, valamint a 3. b.) pontjában meghatározott köztemetés elrendelése ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni. (3) A 3. c.) f.) pontjában meghatározott személyes gondoskodás igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról tekintettel arra, hogy ezen ellátások társulás útján biztosítottak Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete rendelkezik. 5. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli vagy természetbeni ellátások kérelemre vagy hivatalból nyújthatók. A kérelmeket a Nagykörüi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott formanyomtatványok igénybevételével. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről. (3) Halaszthatatlan esetben a kérelmező a szükséges igazolásokat utólag, a kérelem elbírálását követően is benyújthatja. 6. A szociális ellátások iránti kérelemhez benyújtott igazolások tartalmát a jegyző az alábbiak szerint ellenőrizheti: a) megkeresheti az illetékes adóhatóságot b) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót c) elrendelheti környezettanulmány készítését A támogatások folyósítása 7. A szociális hatáskört gyakorló szerv által odaítélt szociális támogatások folyósításáról a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az alábbiak szerint:

3 - 3 - a) a folyamatos, havi rendszerességű szociális ellátásokat utólag minden hó 5. napjáig kell kifizetni elsősorban a jogosult számlájára történő utalással b) az esetenkénti szociális ellátások pénztárból történő kifizetéséről az illetékes ügyintéző gondoskodik a döntést követő 5 napon belül II. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Az önkormányzat által nyújtott települési támogatás formái 8. Nagykörü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az arra jogosult részére pénzbeli vagy természetbeni ellátásként települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: a) rendkívüli települési támogatás b) temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás c) a lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás. Rendkívüli települési támogatás 9. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatás nyújtható. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, mert: a) krónikus, hosszan tartó betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett, b) elemi kár érte, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett c) nagyobb összegű váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni d) nyugdíj vagy más jellegű ellátásnak megállapítása és folyósítása elhózódik (3) A (2) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállása esetén a támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező illetve családja jövedelmi viszonyait tekintve az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg: a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át 10. Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető, különösen:

4 - 4 - a) hirtelen betegség, egészségromlás, kórházi kezelés esetén vagy b) elemi kár bekövetkezése esetén 11. (1) Rendkívüli és halaszthatatlan esetben ha a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a rendkívüli települési támogatás az e rendeletben foglalt bizonyítási, döntés előkészítési eljárás nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján is kiutalható. Ilyen esetben a szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselő a határozathozatalt követő 3 napon belül helyszíni ellenőrzést végezhet a nyilatkozat valódiságáról. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 12. A temetési költségek viseléséhez települési támogatás nyújtható azon kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 13. (1) A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás azon kérelmező részére állapítható meg, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. (2) Nem állapítható meg a temetési költségek viseléséhez települési támogatás azon személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 14. A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát b) amennyiben a haláleset nem Nagykörü községben történt, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát 15. A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás összege figyelemmel a helyben szokásos temetési költségekre egységesen ,-Ft. A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás

5 A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás (3) bekezdésben meghatározott havi költsége a háztartás összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (2) Lakásfenntartási költségként elismert kiadások: a) fizetendő lakbér, albérleti díj b) csatornahasználati díj, szennyvízszállítás díja c) szemétszállítás költségei d) villanyáram, víz- és gázfogyasztás költségei e) tüzelőanyag költsége, fűtés díja (3) A támogatást kérő a lakásfenntartás illetve a lakhatás költségei közül a) a lakbért, ill. az albérleti díjat a lakásbérleti, albérleti szerződéssel b) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal c) egyedi fűtés esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által igazolja. 17. (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatást az erre a célra rendszeresített az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igénylőlap, a szükséges jövedelemigazolások és nyilatkozhatok, valamint a kérelem benyújtását megelőző 3 havi a 16. (4) bekezdés szerinti számlák és dokumentumok benyújtásával kell igényelni. (2) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, de a fűtési költségek igazolására a fűtési idényre vonatkozó számlákat kell minden esetben csatolni. 18. (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás havi rendszerességgel folyósított ellátás, amelynek havi összege: 3.000,-Ft. (2) A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és határozott időtartamra, egy évre megállapított. 19. A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

6 - 6 - III. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Természetbeni települési támogatás 20. (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (2) A természetbeni települési támogatás formái: a) közüzemi díjak átvállalása b) tartós élelmiszer vásárlás c) személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátás térítési díjának átvállalása d) tüzelő vásárlás e) egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek, díjak átvállalása Köztemetés 21. A köztemetés mint természetbeni szociális ellátás elrendelése ügyekben a polgármester az Sztv ában meghatározottak szerint köteles eljárni. IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 22. Nagykörű Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Besenyszögi Szolgáltató Központja keretein belül biztosítja. V. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt ában meghatározott nyilvántartást vezet. 24.

7 - 7 - Az e rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a végrehajtása elősegítése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni. 25. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 3/2009. (III. 12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kelt: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 25-i ülésén. Dr Veres Nándor polgármester Munkácsi György jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet február 26. napján kihirdetésre került. Munkácsi György jegyző

8 - 8-1.számú melléklet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló /2015.( ) önkormányzati rendelethez KÉRELEM rendkívüli települési támogatás/ a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap 2. / Állampolgársága : - magyar - bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, - menekültként vagy oltalmazottként elismert Státuszt elismerő határozat száma: /20 ( a megfelelő rész aláhúzandó) 3. / Családi állapota: - egyedülálló (hajadon, nőtlen) - házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt - házastársától külön élő - elvált - özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó) 4. / Lakóhely: helység utca sz. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

9 - 9-5./A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok (család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa, vagy élettársa; valamint a b.) és c.) pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka: Kijelentem, hogy a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesültem - nem részesültem (kizárólag a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatási kérelem esetén kitöltendő)

10 III. Jövedelmi adatok* A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó: 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó. (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Szászberek, 20 év hó nap kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa/ bejegyzett élettársa aláírása

11 2. számú melléklet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló /2015.( ) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év,hó,nap): Lakóhelye: irányítószám település utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,ajtó Tartózkodási helye: irányítószám település utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): 1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A B C D Név (születési név) Születési hely, idő, Anyja neve Társadalombiztosítási (év,hó,nap) Azonosító Jele

12 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban: A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó: 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem 3. A lakáshoz kapcsolódó adatok 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: m A lakásban tartózkodás jogcíme: 3.3. A lakásfenntartás igazolt költségei: a) Lakbér, albérleti díj: Ft/hó b) Tüzelő költség, gáz, ill. egyéb fűtési díj: Ft/hó c) Víz, szennyvízcsatorna használati díj: Ft/hó d) Villanydíj: Ft/hó e) Szemétszállítási díj: Ft/hó Összesen: Ft/hó Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása *Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 1. melléklet a./2013. (.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I.

Részletesebben