Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető"

Átírás

1 Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

2 Gyermeki jogok és kötelességek november 20. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye évi LXIV. Tv. az Egyezmény a magyar jogrendszer részévé vált évi XXXI. Tv. (Gyvt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1997. november 1.) Veszélyeztetettség olyan a gyermek, vagy más személy által tanúsított -magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza Gyermeki jogok, - a gyermeknek joga: Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, Segítséget kapjon a saját családban történő nevelkedéséhez, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez ( től),

3 Gyermeki jogok és kötelességek Fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek (életkor) a különleges ellátáshoz, Fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségére káros szerek elleni védelemhez, Bántalmazással fizikai, szexuális, vagy lelki erőszakkal elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez, Védelme érdekében eljáró szakemberek gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el, Médiában fejlettségének megfelelő, magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, védelmet élvezzen az erőszak és pornográfia káros hatásaival szemben, A gyermek szüleitől és más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani, Joga van örökbefogadó családban, vagy más családot pótló ellátás formájában, -a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. ÚJ! 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását befogadó szülőnél kell biztosítani, kivéve: ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, testvérek együttes elhelyezése nem lehetséges,

4 Gyermeki jogok és kötelességek A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, etnikai, kulturális hovatartozását, A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez a vérszerinti család beleegyezése mellett a kapcsolattartáshoz, Joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek (de, ha egy utcában is ), Joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, tájékoztatást kapjon jogairól, személyét és vagyonát érintő kérdésekben meghallgassák, véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék, Megjegyzés: 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 2.. A.) pont: az ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes meghallgatása során az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni Panasszal éljen, Bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen,

5 Gyermeki jogok és kötelességek A nevelésbe gyermek joga különösen: életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan - állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő törvényes képviseletben részesüljön, - gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével, vagy testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezze, - véleményt nyilvánítson, gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze, - támogatást kapjon családi környezetébe való visszatéréshez, azt kezdeményezze, személyes kapcsolatait ápolja, - Utógondozásban részesüljön. Ha személyes kapcsolatainak ápolása személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja, -a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartási joga korlátozható, megvonható, szüneteltethető. A speciális gyermekotthonban, vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket fokozott védelemben kell részesíteni, -személyes szabadságát korlátozó intézkedés csak feltétlenül indokolt esetben, -önmaga, vagy mások veszélyeztetése esetén alkalmazható.

6 Gyermeki jogok és kötelességek A gyermek kötelessége különösen: - együttműködjön szülőjével, más törvényes képviselőjével, - képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, - tartózkodjék az egészségét károsító életmódtól, károsító szerek használatától. Az intézményi házirend a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermek jogait és kötelezettségeit. A Gyvt. célja, alapelvei és hatálya Célja Megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, mely szerint az állam, a helyi önkormányzatok, gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek segítséget nyújtsanak - a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, - szülői kötelességek teljesítéséhez, - gondoskodjanak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, - hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, - a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

7 Gyermeki jogok és kötelességek Alapelvek A gyermekek védelmét ellátók a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogait biztosítva járnak el, Tevékenységük során együttműködnek a családdal és jogszabályban meghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését, A családban történő nevelkedést segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani, A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához igazodóan gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell, Az ellátások igénybe vétele általában önkéntes, a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybe vételére, A gyermek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

8 Gyermeki jogok és kötelességek A Gyvt. hatálya kiterjed: MO területén tartózkodó magyar állampolgárságú, letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre (amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában) a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát MO területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, A menedékjogról szóló törvény szerint 18. életévét be nem töltött, menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett MO területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül, -feltéve, hogy a gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította,

9 Gyermeki jogok és kötelességek A Gyvt. hatálya kiterjed a MO területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha -az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, - nevelési felügyelet elrendelésének, -gyám kirendelésének elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna, - feltéve, hogy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. MO területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében a Gyvt-takkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés, vagy más jogszabály szerint személyes joguk az irányadó.

10 Teljes körű ellátás A Gyvt. a gyermekvédelmi szakellátások, otthont nyújtó ellátásának bevezető szabályozása (Gyvt /1/ bekezdés) körében rendelkezik arról, hogy az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek számára a Gyvt (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást. A teljes körű ellátás tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: - a gyermekek átmeneti gondozása (gyermekjóléti alapellátás jogintézménye) keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal, mentalhigiénésés egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni (CSÁO-ban szükség szerinti ellátásáról). A teljes körű ellátás részletes szabályozását a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint: -gondozott gyermek számára naponta életkorának megfelelő, legalább ötszöri (egy alkalommal meleg) egészséges étkezést kell biztosítani. - a napi ötszöri étkezés napi költsége az öregségi ny.minimum legkisebb összegének 2,4 % - ánál nem lehet kevesebb,

11 Teljes körű ellátás - ha egészségi állapota indokolja az orvos előírásainak megfelelő étkezést kell biztosítani, -ruházat gyermekenként: 6 váltás fehérnemű, 3 váltás hálóruha, évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi felsőruha és cipő, alkalmi és sportruházat, - a költségek éves összege az öregségi ny.minimum 250 %-a, - a ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe a gyermeket ahogy életkorára tekintettel elvárható - bevonhatja, - az ellátást nyújtó gondoskodik a ruházat cseréjéről, -gyermekenként biztosítani kell tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, textíliákat, 3 váltás ágyneműt, -biztosítani kell az első szakképzettség megszerzéséhez szükséges tandíjat, tankönyveket, tanszereket, kézitáskát, iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket, - biztosítani kell a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés költségeit, -biztosítani kell olyan eszközöket (jegyet, bérletet, levelezés, telefonálás postai költségét), amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve a gyámságot ellátó személlyel kapcsolatot tarthat, - gondoskodni kell a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről,

12 Teljes körű ellátás -a különleges, vagy speciális ellátásra szoruló gondozott gyermeknek a fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyulásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzéséről a fenntartó gondoskodik, - 3 éven felül gondozott gyermeket zsebpénzzel kell ellátni, - a szökött, gondozott gyermeket a szökés időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg, - a gondozott gyermek a zsebpénz felhasználásáról maga dönt, -a 3-6 éves korú gondozott gyermek részére a zsebpénz nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre szóló felhasználást.

13 Gyermeki jogok védelmének rendszere Ellátási formák, - a gyermekek védelmének rendszere A gyermekek védelme: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét -pénzbeli, - természetbeni, - személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, - személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások és - hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Pénzbeli és természetbeni ellátások - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (jegyző), - gyermektartásdíj megelőlegezése (járási gyámhivatal), - otthonteremtési támogatás (járási gyámhivatal).

14 Gyermeki jogok védelmének rendszere Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátások - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti gondozása: - befogadó szülő, - helyettes szülő, - gyermekek átmeneti otthona, - családok átmeneti otthona, Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások -otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, gyermekotthon, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegek otthona, -

15 Gyermeki jogok védelmének rendszere Különleges ellátás tartósan beteg, illetve fogyatékos + 3 év alatti gyermek Speciális ellátás súlyos pszichés tüneteket mutató + súlyos disszociálistüneteket mutató (gyermekkorú bűnelkövető) + pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek - utógondozói ellátás, - területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, - védelembe vétel, - családbafogadás, - ideiglenes hatályú elhelyezés, - nevelésbe vétel, - nevelési felügyelet elrendelése, - utógondozás elrendelése, - utógondozói ellátás elrendelése.

16 Pénzbeli és természetbeni ellátások A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy (szülő) vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Célja: annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult - gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - természetbeni támogatásának (Erzsébet-utalvány), - e törvényben és más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családba fogadó gyám jogosult pénzbeli ellátásra, ha: - tartásra köteles, -nyugellátásban, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

17 Pénzbeli és természetbeni ellátások A gyámhatóság (Jegyző) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: -öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 % -át (egyedülálló szülő neveli + a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos + nappali oktatásban 23 éves, felsőfokú nappali oktatás 25 éves), - öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 % - át, ismerve a vagyoni helyzet vizsgálatát. Vagyon:hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog (nem minősül vagyonnakaz az ingatlan, amelyben életvitelszerűen élnek, mozgáskorlátozottságra tekintettel vásárolt gépjármű). Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó: szülő, szülőházastársa, élettársa + 20 évnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermek + 23 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatásban tanul + 25 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőfokú tanulmányokat folytató + korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, fogyatékos gyermek.

18 Pénzbeli és természetbeni ellátások Óvodáztatási támogatás Célja: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A jegyző a jogosultságot kérelemre annak a szülőnek, vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében - halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította (csak alapfokú isk.v.) -annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az 5. évét betöltötte megkezdi az óvodai nevelésben való részvételét és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. A kérelem annak a nevelési évnek a kezdetéig terjeszthető elő, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. Az első alkalmat követően a jegyző további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek, vagy családba fogadó gyámnak, ha -a gyermek továbbra is 3H és a - törvényes képviselő továbbra is gondoskodik a rendszeres óvodába járásról.

19 Pénzbeli és természetbeni ellátások A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint, A jegyző ök. Rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani. Gyermektartásdíj megelőlegezése Akkor van helye: - bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában megállapította, - behajtása átmenetileg behajthatatlan, -a gondozó szülő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani (egy főre jutó jövedelem nem éri el a ö.ny.m. kétszeresét. A behajthatatlanságot a kötelezett rendszeres jövedelmére és egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően lehet megállapítani, -a foglalási jegyzőkönyv 6 hónapnál régebbi nem lehet.

20 Pénzbeli és természetbeni ellátások Nincs helye a megelőlegezésnek: -a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj szerződés, vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, - külföldi tartózkodási helye ismeretlen, - jogosulttal közös háztartásban él. Nincs helye továbbá: részösszegű megfizetés esetén (alapösszeg 50 %-át meghaladta) és lejárt gyermektartásdíj esetén. A feltételek fennállása esetén nagykorúvá válás után is megállapítható, a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatása idejére, legfeljebb a 20. életév betöltéséig. A gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként a m.ö.ny. ( Ft.) legkisebb összegének 50 %-át. Ennél alacsonyabb összeg akkor állapítható meg, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben tudja biztosítani, de ebben az esetben sem lehet kevesebb a m.ö.ny. 10 % -ánál. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

21 Pénzbeli és természetbeni ellátások A megelőlegezés a központi költségvetés terhére biztosított. Ha a megelőlegezést a JGYH jogerősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az előrelátható fennállásáig, legfeljebb 3 évig tart. Egy alkalommal legfeljebb további 3 évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, vagy ismételten elrendelhető. A megelőlegezés legfeljebb 6 hónapra felfüggeszthető: - a kérelmező körülményeiben változás állt be, - a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett végrehajtás eredménnyel járt, -a kötelezett legalább 2 egymást követő alkalommal fizet tartásdíjat, feltéve, hogy az alapösszeg 50 % - át meghaladta, - a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelte el a JGYH. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezett a kamatokkal az államnak megtéríti, A meg nem térített összeget a JGYH méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletfizetést engedélyezhet, A fennálló tartozása kötelezett halála esetén megszűnik.

22 Pénzbeli és természetbeni ellátások Otthonteremtési támogatás Célja: a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jusson, tartós lakhatása megoldott legyen, Jogosult az a fiatal felnőtt: -legalább 3 éves folyamatos gondozási helyen eltöltött nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, - készpénzének vagyonának értéke nem haladja meg az ö.ny.m. hatvanszorosát. A készpénzvagyonba az árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítás nem számolható be. A nevelésbe vétel időtartamába az ID-tbe kell számítani, ha nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban helyezték el. A támogatás MO-n használható fel: - tulajdonba kerülő lakás lakhatóvá tételére, - építési telek, lakás, család ház vásárlására, építésére, - bérleti jogviszony létesítésére, - ök-i bérlakás felújítására, - lakás-előtakarékossági programban való részvételre,

23 Pénzbeli és természetbeni ellátások - hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, - indokolt esetben szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulásra. A fiatal felnőtt kérelmében nyilatkozik: az UG. Intézménnyel együttműködik. A támogatás mértéke: - 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vétel esetén ö.ny.m. negyvenszerese, - 4 évet meghaladó ö.ny.m. ötvenszerese, - 5 évet meghaladó ö.ny.m. hatvanszorosa. Ha a támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére kérte, JGY részletekben történő kifizetésről dönthet, minden előző részlet cél szerinti felhasználásáról okmányokkal igazoltan el kell számolni. Az otthonteremtési támogatás felhasználásáról egy éven belül okmányokkal igazoltan el kell számolni. A támogatás a központi költségvetés terhére biztosított. A JGYH 5 év időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az állam javára.

24 Pénzbeli és természetbeni ellátások A fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változás esetén az elidegenítési tilalom feloldható, -a megszerzett új ingatlanra legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig bejegyezteti, A JGYH a fiatal felnőttet a nagykorúság elérése előtt 6 hónappal írásban tájékoztatja. Az otthonteremtési támogatás iránti igény a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. év betöltéséig nyújtható be, - a határidő jogvesztő.

25 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Általános szabályok A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodás formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában a gyámhatóság dönt. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik: - megjelölt, illetve meghosszabbított időtartam leteltével, - a jogosultsági feltételek megszűnésével. Az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. Az intézményvezető az önkéntesen igénybevett ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, -írásban értesíti a jogosultat, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

26 Gyermekjóléti alapellátások célja Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, - a családban történő nevelésének elősegítéséhez, - a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyetetettség megszüntetéséhez, - a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél, vagy intézményben kell biztosítani. Biztos Kezdet Gyermekház Célja: a szoci-kulturális hátrányokkal küzdő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő,óvodáskort még el nem értgyermekek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

27 Gyermekjóléti alapellátások A Biztos Kezdet Gyerekház együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, védőnői szolgálattal, óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, a jelzőrendszer tagjaival. A Gyermekházra e törvény gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szolgáltatás, amely a szociális módszereivel szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, - veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslatok, - fenti tevékenységek összehangolása, -tájékoztatás inkubátorokról (az örökbefogadás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről).

28 Gyermekjóléti alapellátások A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, - családi konfliktusok megoldása (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás), - kezdeményezi: egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, - családsegítés igénybevételét, - egészségügyi ellátások igénybevételét, - pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételét, - a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - családgondozás biztosítása, - utógondozás biztosítása.

29 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgálat A települési ök. önálló intézményként, családsegítő szolgálat, nevelési-oktatási intézmény önálló intézményeként, illetve képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat: - folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, - szervezi a helyettes szülői hálózatot, - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez a helyiséget, - részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

30 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti központ:általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése,veszélyeztetettségének megelőzése érdekében egyéni és csoportos szolgáltatásokat nyújt: - utcai és lakótelepi szociális munkát, - kapcsolattartási ügyeletet, - kórházi szociális munkát, - készenléti szolgálatot. Gyermekek napközbeni ellátása A gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, étkeztetését kell megszervezni, akinek szülei munka-erőpiaci részvételt elősegítő programban vesznek részt, betegségük, vagy egyéb ok miatt ellátásáról nem tudnak gondoskodni, -a szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Különösen olyan gyermeknek kell biztosítani: - akinek állandó napközbeni ellátásra van szüksége, -akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban háromnál több gyermeket nevelnek

31 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátásának formái: Bölcsőde Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek (ha 3. életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodára: a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig gondozható bölcsődében). Végezheti fogyatékos gyermekek nevelését, gondozását is (legfeljebb 6 éves koráig). Speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével is segítheti a családokat. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. Családi napközi Nem nevelési-oktatási intézmény, ellátja bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermek, illetve iskolai oktatásban részesülő gyermek iskolai nyilvántartási idején kívüli, illetve magántanuló napközbeni ellátását. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. Az ellátást nagykorú, teljesen cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nyújthatja.

32 Gyermekjóléti alapellátások - személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, - tanfolyamon eredményesen vett részt. A gyermek a CSANA-ban 20 hetestől 14 éves korától gondozható. Családi gyermekfelügyelet Az ellátást nyújtó a saját otthonában nyújtja a nappali felügyeletet és étkeztetést. A gyermek 2 éves kortól 4 éves korig gondozható. Házi gyermekfelügyelet A szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosítja, ha a gyermek állandó, vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (betegség). Az ellátás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához. Alternatív napközbeni ellátás Játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás (Csányi Alapítvány) - gyermek szocializációját támogatja, - veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek nappali felügyelet, sportfoglalkoztatás, étkezés.

33 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása-keretében a gyermek teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. - ideiglenes jelleggel, ha szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte, más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja biztosítani. A gyermek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető (Pécs, Megye u.) A 12. életévét be nem töltött gyermek átmeneti gondozását elsősorban helyettes szülőnél kell biztosítani. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gyermekek átmeneti gondozása keretében kell biztosítani a lakóhelyéről önkényesen eltávozott és ezért felügyelet nélkül maradt gyermek elhelyezését is. Az átmeneti gondozáshoz be kell szerezni a szülő beleegyező nyilatkozatát. Ha a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza az elhelyezés 6 hónappal meghosszabbítható.

34 Gyermekjóléti alapellátások Az átmeneti gondozás formái: - helyettes szülő, - gyermekek átmeneti otthona, - családok átmeneti otthona. Befogadó szülők (új) -átmeneti, vagy tartós jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az általa befogadott gyermeknek és fiatal felnőttnek. - befogadó szülő: helyettes szülő, nevelőszülő, speciális nevelőszülő, különleges nevelőszülő A nevelőszülő gondozásában kizárólag átmeneti gondozásban lévő, vagy kizárólag gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek lehet (kivéve: UG fiatal felnőtt és annak átmeneti gondozásban lévő gyermeke) Helyettes szülő Családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

35 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti otthona Családban élő, átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek élhet, akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az átmeneti otthon segítséget nyújt a családjába történő visszatéréséhez. Legalább 12, legfeljebb 40 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. Családok átmeneti otthona Az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülője együttesen helyezhető el, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket e miatt kellene elválasztani szülőjétől, családjától. Legalább 12, legfeljebb 40 felnőtt és gyermek együttes ellátása biztosítható. - befogadja a bántalmazott, vagy várandós anyát, szülészetről kikerült anyát és gyermekét, - segítséget nyújt a szülőnek a gyermek szükség szerinti ellátásához, -biztosítja a szülő számára a gyermekkel való együttes lakhatást, pszichológiai éasmentális segítséget nyújt. CSÁO krízisközpontot működtethet. Félutasházszolgáltatás keretében krízisközpontból CSÁO-bólkikerült bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez segítséget kell biztosítani.

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során.

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. 1 Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben Budapest, 2014. május 29. Ki védi meg a gyermekeket? Biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekét, szociális

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben