Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető"

Átírás

1 Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

2 Gyermeki jogok és kötelességek november 20. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye évi LXIV. Tv. az Egyezmény a magyar jogrendszer részévé vált évi XXXI. Tv. (Gyvt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1997. november 1.) Veszélyeztetettség olyan a gyermek, vagy más személy által tanúsított -magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza Gyermeki jogok, - a gyermeknek joga: Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, Segítséget kapjon a saját családban történő nevelkedéséhez, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez ( től),

3 Gyermeki jogok és kötelességek Fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek (életkor) a különleges ellátáshoz, Fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségére káros szerek elleni védelemhez, Bántalmazással fizikai, szexuális, vagy lelki erőszakkal elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez, Védelme érdekében eljáró szakemberek gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el, Médiában fejlettségének megfelelő, magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, védelmet élvezzen az erőszak és pornográfia káros hatásaival szemben, A gyermek szüleitől és más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani, Joga van örökbefogadó családban, vagy más családot pótló ellátás formájában, -a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. ÚJ! 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását befogadó szülőnél kell biztosítani, kivéve: ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, testvérek együttes elhelyezése nem lehetséges,

4 Gyermeki jogok és kötelességek A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, etnikai, kulturális hovatartozását, A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez a vérszerinti család beleegyezése mellett a kapcsolattartáshoz, Joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek (de, ha egy utcában is ), Joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, tájékoztatást kapjon jogairól, személyét és vagyonát érintő kérdésekben meghallgassák, véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék, Megjegyzés: 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 2.. A.) pont: az ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes meghallgatása során az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni Panasszal éljen, Bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen,

5 Gyermeki jogok és kötelességek A nevelésbe gyermek joga különösen: életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan - állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő törvényes képviseletben részesüljön, - gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével, vagy testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezze, - véleményt nyilvánítson, gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze, - támogatást kapjon családi környezetébe való visszatéréshez, azt kezdeményezze, személyes kapcsolatait ápolja, - Utógondozásban részesüljön. Ha személyes kapcsolatainak ápolása személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja, -a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartási joga korlátozható, megvonható, szüneteltethető. A speciális gyermekotthonban, vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket fokozott védelemben kell részesíteni, -személyes szabadságát korlátozó intézkedés csak feltétlenül indokolt esetben, -önmaga, vagy mások veszélyeztetése esetén alkalmazható.

6 Gyermeki jogok és kötelességek A gyermek kötelessége különösen: - együttműködjön szülőjével, más törvényes képviselőjével, - képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, - tartózkodjék az egészségét károsító életmódtól, károsító szerek használatától. Az intézményi házirend a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermek jogait és kötelezettségeit. A Gyvt. célja, alapelvei és hatálya Célja Megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, mely szerint az állam, a helyi önkormányzatok, gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek segítséget nyújtsanak - a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, - szülői kötelességek teljesítéséhez, - gondoskodjanak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, - hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, - a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

7 Gyermeki jogok és kötelességek Alapelvek A gyermekek védelmét ellátók a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogait biztosítva járnak el, Tevékenységük során együttműködnek a családdal és jogszabályban meghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését, A családban történő nevelkedést segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani, A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához igazodóan gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell, Az ellátások igénybe vétele általában önkéntes, a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybe vételére, A gyermek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

8 Gyermeki jogok és kötelességek A Gyvt. hatálya kiterjed: MO területén tartózkodó magyar állampolgárságú, letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre (amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában) a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát MO területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, A menedékjogról szóló törvény szerint 18. életévét be nem töltött, menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett MO területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül, -feltéve, hogy a gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította,

9 Gyermeki jogok és kötelességek A Gyvt. hatálya kiterjed a MO területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha -az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, - nevelési felügyelet elrendelésének, -gyám kirendelésének elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna, - feltéve, hogy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. MO területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében a Gyvt-takkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés, vagy más jogszabály szerint személyes joguk az irányadó.

10 Teljes körű ellátás A Gyvt. a gyermekvédelmi szakellátások, otthont nyújtó ellátásának bevezető szabályozása (Gyvt /1/ bekezdés) körében rendelkezik arról, hogy az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek számára a Gyvt (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást. A teljes körű ellátás tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: - a gyermekek átmeneti gondozása (gyermekjóléti alapellátás jogintézménye) keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal, mentalhigiénésés egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni (CSÁO-ban szükség szerinti ellátásáról). A teljes körű ellátás részletes szabályozását a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint: -gondozott gyermek számára naponta életkorának megfelelő, legalább ötszöri (egy alkalommal meleg) egészséges étkezést kell biztosítani. - a napi ötszöri étkezés napi költsége az öregségi ny.minimum legkisebb összegének 2,4 % - ánál nem lehet kevesebb,

11 Teljes körű ellátás - ha egészségi állapota indokolja az orvos előírásainak megfelelő étkezést kell biztosítani, -ruházat gyermekenként: 6 váltás fehérnemű, 3 váltás hálóruha, évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi felsőruha és cipő, alkalmi és sportruházat, - a költségek éves összege az öregségi ny.minimum 250 %-a, - a ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe a gyermeket ahogy életkorára tekintettel elvárható - bevonhatja, - az ellátást nyújtó gondoskodik a ruházat cseréjéről, -gyermekenként biztosítani kell tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, textíliákat, 3 váltás ágyneműt, -biztosítani kell az első szakképzettség megszerzéséhez szükséges tandíjat, tankönyveket, tanszereket, kézitáskát, iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket, - biztosítani kell a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés költségeit, -biztosítani kell olyan eszközöket (jegyet, bérletet, levelezés, telefonálás postai költségét), amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve a gyámságot ellátó személlyel kapcsolatot tarthat, - gondoskodni kell a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről,

12 Teljes körű ellátás -a különleges, vagy speciális ellátásra szoruló gondozott gyermeknek a fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyulásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzéséről a fenntartó gondoskodik, - 3 éven felül gondozott gyermeket zsebpénzzel kell ellátni, - a szökött, gondozott gyermeket a szökés időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg, - a gondozott gyermek a zsebpénz felhasználásáról maga dönt, -a 3-6 éves korú gondozott gyermek részére a zsebpénz nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre szóló felhasználást.

13 Gyermeki jogok védelmének rendszere Ellátási formák, - a gyermekek védelmének rendszere A gyermekek védelme: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét -pénzbeli, - természetbeni, - személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, - személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások és - hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Pénzbeli és természetbeni ellátások - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (jegyző), - gyermektartásdíj megelőlegezése (járási gyámhivatal), - otthonteremtési támogatás (járási gyámhivatal).

14 Gyermeki jogok védelmének rendszere Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátások - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti gondozása: - befogadó szülő, - helyettes szülő, - gyermekek átmeneti otthona, - családok átmeneti otthona, Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások -otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, gyermekotthon, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegek otthona, -

15 Gyermeki jogok védelmének rendszere Különleges ellátás tartósan beteg, illetve fogyatékos + 3 év alatti gyermek Speciális ellátás súlyos pszichés tüneteket mutató + súlyos disszociálistüneteket mutató (gyermekkorú bűnelkövető) + pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek - utógondozói ellátás, - területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, - védelembe vétel, - családbafogadás, - ideiglenes hatályú elhelyezés, - nevelésbe vétel, - nevelési felügyelet elrendelése, - utógondozás elrendelése, - utógondozói ellátás elrendelése.

16 Pénzbeli és természetbeni ellátások A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy (szülő) vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Célja: annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult - gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - természetbeni támogatásának (Erzsébet-utalvány), - e törvényben és más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családba fogadó gyám jogosult pénzbeli ellátásra, ha: - tartásra köteles, -nyugellátásban, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

17 Pénzbeli és természetbeni ellátások A gyámhatóság (Jegyző) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: -öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 % -át (egyedülálló szülő neveli + a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos + nappali oktatásban 23 éves, felsőfokú nappali oktatás 25 éves), - öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 % - át, ismerve a vagyoni helyzet vizsgálatát. Vagyon:hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog (nem minősül vagyonnakaz az ingatlan, amelyben életvitelszerűen élnek, mozgáskorlátozottságra tekintettel vásárolt gépjármű). Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó: szülő, szülőházastársa, élettársa + 20 évnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermek + 23 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatásban tanul + 25 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőfokú tanulmányokat folytató + korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, fogyatékos gyermek.

18 Pénzbeli és természetbeni ellátások Óvodáztatási támogatás Célja: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A jegyző a jogosultságot kérelemre annak a szülőnek, vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében - halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította (csak alapfokú isk.v.) -annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az 5. évét betöltötte megkezdi az óvodai nevelésben való részvételét és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. A kérelem annak a nevelési évnek a kezdetéig terjeszthető elő, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. Az első alkalmat követően a jegyző további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek, vagy családba fogadó gyámnak, ha -a gyermek továbbra is 3H és a - törvényes képviselő továbbra is gondoskodik a rendszeres óvodába járásról.

19 Pénzbeli és természetbeni ellátások A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint, A jegyző ök. Rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani. Gyermektartásdíj megelőlegezése Akkor van helye: - bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában megállapította, - behajtása átmenetileg behajthatatlan, -a gondozó szülő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani (egy főre jutó jövedelem nem éri el a ö.ny.m. kétszeresét. A behajthatatlanságot a kötelezett rendszeres jövedelmére és egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően lehet megállapítani, -a foglalási jegyzőkönyv 6 hónapnál régebbi nem lehet.

20 Pénzbeli és természetbeni ellátások Nincs helye a megelőlegezésnek: -a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj szerződés, vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, - külföldi tartózkodási helye ismeretlen, - jogosulttal közös háztartásban él. Nincs helye továbbá: részösszegű megfizetés esetén (alapösszeg 50 %-át meghaladta) és lejárt gyermektartásdíj esetén. A feltételek fennállása esetén nagykorúvá válás után is megállapítható, a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatása idejére, legfeljebb a 20. életév betöltéséig. A gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként a m.ö.ny. ( Ft.) legkisebb összegének 50 %-át. Ennél alacsonyabb összeg akkor állapítható meg, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben tudja biztosítani, de ebben az esetben sem lehet kevesebb a m.ö.ny. 10 % -ánál. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

21 Pénzbeli és természetbeni ellátások A megelőlegezés a központi költségvetés terhére biztosított. Ha a megelőlegezést a JGYH jogerősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az előrelátható fennállásáig, legfeljebb 3 évig tart. Egy alkalommal legfeljebb további 3 évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, vagy ismételten elrendelhető. A megelőlegezés legfeljebb 6 hónapra felfüggeszthető: - a kérelmező körülményeiben változás állt be, - a kötelezett rendszeres jövedelmére vezetett végrehajtás eredménnyel járt, -a kötelezett legalább 2 egymást követő alkalommal fizet tartásdíjat, feltéve, hogy az alapösszeg 50 % - át meghaladta, - a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelte el a JGYH. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezett a kamatokkal az államnak megtéríti, A meg nem térített összeget a JGYH méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletfizetést engedélyezhet, A fennálló tartozása kötelezett halála esetén megszűnik.

22 Pénzbeli és természetbeni ellátások Otthonteremtési támogatás Célja: a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jusson, tartós lakhatása megoldott legyen, Jogosult az a fiatal felnőtt: -legalább 3 éves folyamatos gondozási helyen eltöltött nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, - készpénzének vagyonának értéke nem haladja meg az ö.ny.m. hatvanszorosát. A készpénzvagyonba az árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítás nem számolható be. A nevelésbe vétel időtartamába az ID-tbe kell számítani, ha nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban helyezték el. A támogatás MO-n használható fel: - tulajdonba kerülő lakás lakhatóvá tételére, - építési telek, lakás, család ház vásárlására, építésére, - bérleti jogviszony létesítésére, - ök-i bérlakás felújítására, - lakás-előtakarékossági programban való részvételre,

23 Pénzbeli és természetbeni ellátások - hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, - indokolt esetben szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulásra. A fiatal felnőtt kérelmében nyilatkozik: az UG. Intézménnyel együttműködik. A támogatás mértéke: - 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vétel esetén ö.ny.m. negyvenszerese, - 4 évet meghaladó ö.ny.m. ötvenszerese, - 5 évet meghaladó ö.ny.m. hatvanszorosa. Ha a támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére kérte, JGY részletekben történő kifizetésről dönthet, minden előző részlet cél szerinti felhasználásáról okmányokkal igazoltan el kell számolni. Az otthonteremtési támogatás felhasználásáról egy éven belül okmányokkal igazoltan el kell számolni. A támogatás a központi költségvetés terhére biztosított. A JGYH 5 év időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az állam javára.

24 Pénzbeli és természetbeni ellátások A fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változás esetén az elidegenítési tilalom feloldható, -a megszerzett új ingatlanra legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig bejegyezteti, A JGYH a fiatal felnőttet a nagykorúság elérése előtt 6 hónappal írásban tájékoztatja. Az otthonteremtési támogatás iránti igény a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. év betöltéséig nyújtható be, - a határidő jogvesztő.

25 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Általános szabályok A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodás formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában a gyámhatóság dönt. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik: - megjelölt, illetve meghosszabbított időtartam leteltével, - a jogosultsági feltételek megszűnésével. Az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. Az intézményvezető az önkéntesen igénybevett ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, -írásban értesíti a jogosultat, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

26 Gyermekjóléti alapellátások célja Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, - a családban történő nevelésének elősegítéséhez, - a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyetetettség megszüntetéséhez, - a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél, vagy intézményben kell biztosítani. Biztos Kezdet Gyermekház Célja: a szoci-kulturális hátrányokkal küzdő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő,óvodáskort még el nem értgyermekek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

27 Gyermekjóléti alapellátások A Biztos Kezdet Gyerekház együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, védőnői szolgálattal, óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, a jelzőrendszer tagjaival. A Gyermekházra e törvény gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szolgáltatás, amely a szociális módszereivel szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, - veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslatok, - fenti tevékenységek összehangolása, -tájékoztatás inkubátorokról (az örökbefogadás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről).

28 Gyermekjóléti alapellátások A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, - családi konfliktusok megoldása (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás), - kezdeményezi: egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, - családsegítés igénybevételét, - egészségügyi ellátások igénybevételét, - pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételét, - a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - családgondozás biztosítása, - utógondozás biztosítása.

29 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgálat A települési ök. önálló intézményként, családsegítő szolgálat, nevelési-oktatási intézmény önálló intézményeként, illetve képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat: - folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, - szervezi a helyettes szülői hálózatot, - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez a helyiséget, - részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

30 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti központ:általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése,veszélyeztetettségének megelőzése érdekében egyéni és csoportos szolgáltatásokat nyújt: - utcai és lakótelepi szociális munkát, - kapcsolattartási ügyeletet, - kórházi szociális munkát, - készenléti szolgálatot. Gyermekek napközbeni ellátása A gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, étkeztetését kell megszervezni, akinek szülei munka-erőpiaci részvételt elősegítő programban vesznek részt, betegségük, vagy egyéb ok miatt ellátásáról nem tudnak gondoskodni, -a szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Különösen olyan gyermeknek kell biztosítani: - akinek állandó napközbeni ellátásra van szüksége, -akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban háromnál több gyermeket nevelnek

31 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátásának formái: Bölcsőde Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek (ha 3. életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodára: a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig gondozható bölcsődében). Végezheti fogyatékos gyermekek nevelését, gondozását is (legfeljebb 6 éves koráig). Speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével is segítheti a családokat. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. Családi napközi Nem nevelési-oktatási intézmény, ellátja bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermek, illetve iskolai oktatásban részesülő gyermek iskolai nyilvántartási idején kívüli, illetve magántanuló napközbeni ellátását. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. Az ellátást nagykorú, teljesen cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nyújthatja.

32 Gyermekjóléti alapellátások - személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, - tanfolyamon eredményesen vett részt. A gyermek a CSANA-ban 20 hetestől 14 éves korától gondozható. Családi gyermekfelügyelet Az ellátást nyújtó a saját otthonában nyújtja a nappali felügyeletet és étkeztetést. A gyermek 2 éves kortól 4 éves korig gondozható. Házi gyermekfelügyelet A szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosítja, ha a gyermek állandó, vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (betegség). Az ellátás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához. Alternatív napközbeni ellátás Játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás (Csányi Alapítvány) - gyermek szocializációját támogatja, - veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek nappali felügyelet, sportfoglalkoztatás, étkezés.

33 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása-keretében a gyermek teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. - ideiglenes jelleggel, ha szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte, más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja biztosítani. A gyermek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető (Pécs, Megye u.) A 12. életévét be nem töltött gyermek átmeneti gondozását elsősorban helyettes szülőnél kell biztosítani. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gyermekek átmeneti gondozása keretében kell biztosítani a lakóhelyéről önkényesen eltávozott és ezért felügyelet nélkül maradt gyermek elhelyezését is. Az átmeneti gondozáshoz be kell szerezni a szülő beleegyező nyilatkozatát. Ha a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza az elhelyezés 6 hónappal meghosszabbítható.

34 Gyermekjóléti alapellátások Az átmeneti gondozás formái: - helyettes szülő, - gyermekek átmeneti otthona, - családok átmeneti otthona. Befogadó szülők (új) -átmeneti, vagy tartós jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az általa befogadott gyermeknek és fiatal felnőttnek. - befogadó szülő: helyettes szülő, nevelőszülő, speciális nevelőszülő, különleges nevelőszülő A nevelőszülő gondozásában kizárólag átmeneti gondozásban lévő, vagy kizárólag gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek lehet (kivéve: UG fiatal felnőtt és annak átmeneti gondozásban lévő gyermeke) Helyettes szülő Családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

35 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti otthona Családban élő, átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek élhet, akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az átmeneti otthon segítséget nyújt a családjába történő visszatéréséhez. Legalább 12, legfeljebb 40 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. Családok átmeneti otthona Az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülője együttesen helyezhető el, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket e miatt kellene elválasztani szülőjétől, családjától. Legalább 12, legfeljebb 40 felnőtt és gyermek együttes ellátása biztosítható. - befogadja a bántalmazott, vagy várandós anyát, szülészetről kikerült anyát és gyermekét, - segítséget nyújt a szülőnek a gyermek szükség szerinti ellátásához, -biztosítja a szülő számára a gyermekkel való együttes lakhatást, pszichológiai éasmentális segítséget nyújt. CSÁO krízisközpontot működtethet. Félutasházszolgáltatás keretében krízisközpontból CSÁO-bólkikerült bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez segítséget kell biztosítani.

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK I.

GYERMEKJOGI ISMERETEK I. dr. Jásper András gyermekjogi képviselő GYERMEKJOGI ISMERETEK I. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2009. (III.25.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2009. (III.25.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2009. (III.25.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Hagyárosbörönd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben