Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg - elő zően az elnökség Muszka Dániel vezetésével megtekintette az ideiglenesen egy volt szegedi lakta - nyaépületben mintegy 2500 m 2 -en el - helyezett informatikatörténeti gyűjteményt. Elsőként az ülésre vendégként meg - hívott Nagy Sándor, Szeged al polgár - mestere tájékoztatta az elnökséget a város által (az NJSZT támogatásával) benyújtott pályázatról, amely nek hivatalos eredményhirdetése az ülés napjáig nem volt, ám sikere ese tén Szeged városa jelentős anyagi tá - mogatást kaphat egy több részből ál ló csodák palotája meg építésére és berendezésére. Ezek közül az egyik (és szándék szerint eu rópai hírűvé vá - ló) rész lesz az In formatikatörté ne ti Múzeum, a mely koncepciójának kialakítását, a berendezési tárgyak biz - tosítását, a mú ze um szakmai be ren - dezését felhasz nálva az Infor ma ti - katörté neti Mú zeum Alapít vány ku - ráto rai nak szakértelmét és a rend sze - rezett, kiállí tásra kiválogatott gyűj - teményi tárgyakat, va la mint leg alább 5 éven ke resztüli üzemelte té sét (amelyhez pályázati tá mogatás nem jár, azonban pá lyá zati feltétel) az NJSZT vállalta fel. Szeged városa biztosítja a többi pályázati feltételt, köztük az épület megépí té sét a már az Önkormányzat rendel kezé sére álló, belvárosi telken. A pro jekthez termé - szetesen marke-tingterv is ké szül, a múze um hoz pedig a kiállító tereken túl műhely- és raktár helyiség is tartozik majd. A múzeum üzemel tetését az NJSZT önálló fele lősséggel végzi majd mondta Alföldi István. Nagy Sándor Szeged város nevében köszönetét fe - jezte ki az NJSZT áldo zatkész tá mo - gatá sáért. 2. SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM E napirendi pont keretében Alföldi István beszámolt arról, hogy Társa sá - gunk szinte valamennyi hazai szakmai civil szervezetben (IVSZ, In fó - rum, MATISZ, Vezető Informa ti ku - sok Szövetsége, HTE, FVSZ, ISACA Hungary) folyamatosan kép viselteti magát, és számos együtt mű ködésben is részt vesz. Mindezek ellenére fo - galmazott Alföldi István sajnos to - vábbra sem alakult ki közös platform, szervezett együt tmű ködés a digitális esélyegyenlőség meg terem tését cél zó törekvésekben. A nemzetközi szakmai kapcsolatok tekintetében az együttműködés teljes mértékben meg felel az NJSZT há roméves programjában foglaltaknak. 3. OPERATÍV ÜGYEK Az októberi ECDL CEO-fórumon elhangzott osztrák kezdeményezést átvéve az ECDL Iroda felvette a kapcsolatot a SOTE II. sz. Gyermek - klinikájával, egy olyan együttmű kö - dés megteremtése érdekében, amely során az NJSZT tan anyaggal, okta - tással és számítógépek kihelyezé sé - vel segíti a kórházban ápolt, elsősorban daganatos gyermekek ECDLképzését. A kórház a kezdemé nye - zést örömmel fogadta, a projekt indí - tása folyamatban van. Az elnökség üdvö zölte a kezdeményezést. Pályázatot nyert az NJSZT: az evita Nemzeti Platform működte - té se immár pályázati keretek között zajlik, december 3-án sor is ke rült az első munkamegbeszélésre a már ko - rábban is e témában együttműködő ta gok között. Mintegy 11 ezer diák nevezésé vel elindultak a szokásos diákverse nyek (Nemes Tihamér Országos Kö zép - iskolai Tanulmányi Programozó és Alkalmazói Verseny, valamint a Február 1-jétől új ECDL-vizsga - követelmények (l o.) SEGÍTSÜNK EGYÜTT! Az NJSZT közhasznú szervezetként egyre több, a digitális esélyegyenlőség megvalósulását támogató, rászorultakat segítő projektben vesz részt. Ezúton is kérjük tag - társaink támogatását ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani azok számára, akik az in formációs társadalomba hátrá nyos helyzetük miatt csak ko moly nehézségek árán tudnának beilleszkedni. Közhasznú projektjeinkről a Mi Újság hasábjain és a honlapon nyújtunk tájékoztatást. Kérjük tehát, hogy a közelgő adó bevallás alkalmával adójuk 1%-ával ezúttal is támogassák a Neumann János Szá mí tógép-tudományi Társaság közcélú tevékenységét. NJSZT Adószám Támogatásukat köszönjük. Lo go Országos Számítástechnikai Ta nul mányi Verseny), és a tehetség - gon dozó szakkörök is. Új szakmai közösség alapítását hagyta jóvá az elnökség, Dömölki Bálint kezdeményezésére. (l. 13/2009. sz. határozat) A tartalomból Területi szervezeteink 2. oldal Szakmai közösségeink 3. oldal ECDL 4 5. oldal Verseny futás 6. oldal Rendezvénysoroló 7 8. oldal Tallózó oldal Díjazási javaslatok 11. oldal

2 2 12/2008 (12.04.) sz. határozat Az elnökség elfogadta az ügyvezető igazgató által beterjesztett, 2009 el - ső félévére szóló munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a januárban tárgyalandó napirendi pontok közé fel - veszi az Informatikatörténeti Múzeum témáját is. 13/2008 (12.04.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a számí - tás technika-történeti munkaközös - ség munka-nevet viselő új szakmai szer vezet létrehozásáról szóló kez - demé nye zést, mivel az mindenben meg felel az Alapszabályban erre vonat ko zó kritériumoknak. Területi szervezeteink Az NJSZT területi szervezetei 2008-ban Területi szervezeteink az előző évekhez hasonlóan, 2008-ban is számos magas szakmai színvo - nalú rendezvényt szerveztek, hozzá já - rultak az ifjúság szakmai fejlő dé sé hez, a digitális írástudás terjesz té sé hez, elősegítették a szakmai tapasz ta lat cse rét, valamint sikeresen mű köd tet nek számos szakmai közösséget. A CEGLÉDI SZERVEZET újrakezdte ak tív működését, és 2008-ban két új szervezet is alakult: a PILISCSABAI és a GYÖNGYÖS VÁROSI SZER VEZET. Megalakulása óta mindkét szerve zet több sikeres rendezvényt és figye lemre méltó eredményt tudhat magáénak. Az újonnan alakult Piliscsaba váro si szervezet tevékenységi köre a di gi tá lis esélyegyenlőség és -írástudás ter jesztéséhez kapcsolódik. Folya ma tosan dolgoznak egy olyan, az in ter neten működő távoktatási rend sze ren, amely segítségével ott honról ve het nek részt korrepetáláso kon és szakmát adó képzéseken olyan hallga tó k, akik bármilyen akadályo zottság mi att nem tehetik meg, hogy bejárjanak oktatási intézménybe. Tavaly megvalósult egy országos Java előadássorozat. Az érdeklődők Buda - pesten kívül Debrecenben, Eger ben, Győrben, Szegeden és Szombat he - lyen vehettek részt az előadásokon. A Cegléd városi szervezet országos informatikai vetélkedősorozatot szer - ve zett ál talános iskolások felső tago za - tos diá kjai számára. A városi informatikai gyűjtemény feldolgozása folyamatban van, tavasz - szal kiállítás nyílik az anyag te ma - tikus válogatásából. A CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET a te hetséggondozási program keretében ta valy is több szakmai verseny támogatásában vett részt: ilyenek a First Lego League robotépítési és progra - mozási verseny és a Robot szumó ver - seny (ld. 6. old.). Díjazták az informa - tikai ver senyeken jól szereplő Cson g- rád me gyei résztvevőket, illet ve szakmai na pot tartottak a Drupal CMS rendszerrel kapcsolatban. Tevékenységeik között szerepelt továbbá a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter, a szegedi Szoftver - ipari Innovációs Kutató Központ, az e-szeged Konzorcium, a szegedi.net Kompetencia Központ és az Infor - matikatörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása is. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET évi rendezvényei, prog ramjai a web-alapú, valamint a szolgáltatásorientált fejlesztések új technológiáihoz, a digitális fotózással kap csolatos ismeretterjesztő munká - hoz, illetve a területi szervezet 30 éves ju bi leumához kapcsolódtak. A 30 év munkájáról publikációt je - lentettek meg a legfontosabb ese mé - nyekkel (http://rs1.szif.hu/~raffai/nj- szt_gyor/). Nagy érdeklődésre tartott számot a SZEGEDI INFORMATIKATÖRTÉNETI GYŰJ TE MÉNY meglátogatására szer - vezett szakmai kirándulás. A bemutatót Bohus Mihály tartotta. Továbbra is sikeresen működtetik Digitális Fotóklubjukat, a tehetséggon dozási program keretében pedig meg - rendezésre került az immáron hagyo - mányos hallgatói konferencia. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZERVEZET az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral kö zösen szervezte meg a hagyo má nyos Internet Fiesta rendezvényt. Immár harmadik alkalommal, ismét nagy sikerrel került megrendezésre az Informatikus Bál, amely al kal mat adott az informatikusok kötetlen, ba - ráti beszélgetésére is. Az elmúlt évek egyik legnépsze rűbb rendezvénye volt a Sörinfo, amelyen a régió informatikai klaszte rei kerültek bemutatásra. A területi szervezet részt vett az In - formatika a felsőoktatásban, valamint a 3. MoodleMoot Konferencia meg - szervezésében. A HEVES MEGYEI SZERVEZET sikeresen rendezte meg a Nemes Tihamér, il let ve a kibővült informatikai OKTV prog ramozói és alkalmazói versenyt re - gio nális szinten, valamint verseny fel - ké szítőt is tartottak az érdeklő dők nek. Tavaly is segítséget nyújtottak Eger város és a régió informatikai rend sze - rének feltérképezésében szaktanács - adó tagjaik bevonásával. Fontos esemény volt az Eszterházy Károly Főiskolával közösen rende - zett, hagyományosnak tekinthető Me - gyei Tudomány Napi rendezvény, to - vábbá támogatták a Tech Day meg - szervezését is. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZER VEZETNÉL 2008-ban a következő témákban szerveztek szakmai rendez - vényeket: a digitális írástudás helyze - te a régióban, a térség információ mene dzselése, gondolatok a helyi információs társadalomról. Tá mo gatták a Lábas Antal informatikai em lék - versenyt. Nagy sikerrel rendezték meg a Mo - dern Üzleti Tudományok Főisko lá já - val közösen a tudománynapi konferenciát, amelyen 200 érdeklődő vett részt. A területi szervezet ismertsége to - vább nőtt a helyi médiával és part - ner int é zményekkel való aktív együtt - mű kö dés nek köszönhetően. A Modern Üzleti Tudományok Fő - iskolájának Szenátusa Fűrész József - nek MÜTF Emlékérmet adományo - zott a főiskola és a régió közötti kap - csolatok erősítése, valamint a tudo - má nyos együttműködés fejlesztése terén végzett jelentős szerepéért. A PAKS VÁROSI SZERVEZET tagjai közül az érdeklődők két nagy külföldi szak kiállításra (CeBIT, Systems) látogattak el, központi támogatással. A lá - tottakról szakmai előadásokon és a Mi Újság hasábjain számoltak be. Támogatják a szegedi Informatikatörténeti Múzeum Alapítvány gyűjte - ményének bővítését is. A jubileumukat ünneplő SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET - NÉL DVD kiadványt készítettek az

3 3 elmúlt 30 év munkájáról és a szerve - zet legfontosabb eseményeiről. Tovább folytatták munkájukat a ro - botfoci területén; a foglalkozások már két szakkörben is folynak az Ifjúsági Csoport közre működése által. Meg - szervezték a Ma gyar Ifjúsági Robot - foci Bajnokságot. Magyar diákok sikeresen szerepeltek Kínában a RoboCup világbajnokságon, ahol kiváló eredményeket ér - tek el, va lamint a Kutatók Éjszakája Szakmai közösségeink NJSZT IKF-hírek Az EMV-szabvány Amikor évekkel ezelőtt a Eu ropay, a MasterCard és a Visa megal - kották a ne vük kezdőbetűi után EMV-nek el ne vezett chipkártya-szab - vá nyo kat, a bankkártya-társaságok azt a célt tűzték ki, hogy a tagban kok ál tal kibocsátott chipes (in tel li gens) kártyák egymással kom pa tibilisek legyenek. KÉTUTAS HITELESÍTÉS Az intelligens kártyák magasabb szintű biztonságot nyúj tanak, de további lehetősé ge ket is kínálnak: például meg - sorozatban négyórás robotfoci show-n, ahol a világbajnokságon elért ered mé - nyekről is beszámoltak. Továbbra is sikeresen működtetik a Linux-klubot rendszeres programok - kal és rendezvényekel. A VAS MEGYEI SZERVEZET tárgyaláso kat folytatott a Kecskeméti Műszaki Főiskolával az új OKJ-nak megfelelő akkreditált felsőfokú szakképzések bevezetéséről Szombathelyen. aka dá lyozható a vis sza élés, ha kár tya nincs jelen típusú tranz ak ció at vég - zünk. Az erre irá nyu ló táma dá sok ki - védésére a Cryp tocard ne vű kanadai biztonságtechnikai cég olyan, megerő - sí tett hitele sítésű fizetési kártyát dobott piacra, amely egyszeri jel szó ge nerá - torral teszi bizton sá gossá a tranzakciókhoz szükséges bejelent kezé se ket. A Visa ugyancsak nemrégiben je - lentett be hasonló pilotot az Egye sült Királyságban, Svájc ban, és Izra el ben. ZSEB-KÁRTYAOLVASÓ Egyre több olyan meg ol dás születik, amely kiegé szíti az EMV- kártyák funkciona litását. Például a Gemalto bejelentette Ezio Pocket Reader nevű, zseb -kártyaolva - sóját, amelyet a MasterCard elsőként tanú sított a kártyáin megjelenő chi pek adatai nak hitelesítésére. Az ú.n. Ad - vanced Authen tication for Chip spe - cifikáció két szin tű hitelesítést való sít Közreműködtek az Info-Savaria rendezvény, valamint a Nemes Tiha - mér OKSZTV és más számítás - tech n ikai versenyek megszerve zé - sében. A ZALA MEGYEI SZERVEZET a közös ségformálásra helyezi a hangsúlyt, és aktívan tartja a kapcsolatot tagjaival. Tóth Ferenc, az NJSZT alelnöke meg az EMV-kártyákon, füg getlenül at tól, hogy azokat megsze mé lye sítet - ték-e vagy nem a MasterCard chipautentikációs programja szerint. A zsebolvasó a pénzintézeteket is támogatja ott, a hol a PIN-kódot nem használják az ügyfelek azo no sítá - sához. Így a Gemato ta nú sí tott esz kö - ze könnyebbé teszi, hogy erős au ten ti - ká ciót alkalmazzanak teljes online ügy félkörökben, mivel az ügy fe lek nek már nem kell változtatni meg lévő kártyáikon. Az olvasó megnöveli az online tranzakciók biztonsá gát is, s ezzel bár - milyen környe zet ben használható. NJSZT IKF-RENDEZVÉNY A február 17-i ren dez vény a chipkártyák banki felhasz nálásáról; szabvá nyok ról, és a kormányzat ezzel kap - csolatos ter veiről szól. Részletek a hscf.net oldalon ol vashatók, az NJSZT IKF hírlevélre a hon - lapon lehet fel irat kozni. A rádiófrekvenciás azonosítás A hódító RFID Arádióhullámok egyre inkább kö rülvesznek bennünket, az RFID-tech nológia jóvoltából is. A rádió frek ven ciás azonosítás napjainkban már elterjedt móddá vá - lik. Az RFID vi lág piacának értéke 2008-ban várhatóan meghaladta az 5,3 milliárd dollárt (l. Kétszámje gyű növekedés a globális RFID-piacon c. írásunkat a Az RFID-val támogatott biometria szé les tömegeket ismertet meg az adatvédelem eme új formájával. A biomet - rikus rendszerek fokozato san meg hó - dítják a személyes adat me nedzsment és biztonság piacát is. Noteszgépek, mobiltelefonok, táro ló eszközök és más személyes elektro nikus holmi egyre nagyobb valószí nű séggel biometrikus hozzáférési védelmet (l. Az RFID a mindenna pokban című cikkünket a nyújtanak. Az egyik legutóbbi pi lotnak a fa - iparban lehettünk tanúi, amelynek ke retében 29 eu rópai vállalat fogott össze, hogy RFID alapú alkal mazást és beszállítói elemzői rendszert fejlesszenek a fafeldolgozó üzemek hatékonyságának növelé sé re (l. RFIDval a fa ipa ri logisztika javítá sáért c. cikkünket a Az RFID-technológia egyik válfaja, az NFC lehet az alapja a digitális pénztárcának is, amely a mobilszolgáltatások új generációjának egyik legnagyobb ígérete. A Juniper Re - search előrejel zése szerint a jelenlegi 50 mil lió körüliről 2013-ra 700 millióra ugrik az NFC-képes mobi - lok száma. A technológia leválthatja a bankkártyákat, hitelkártyákat, he - lyettesítheti a készpénzt, és múze - umba küldheti a lakáskulcsokat. Az újítás lényege a fizikai kontaktus nél küli adatátvitel. Az adatok cseré - jéhez az eszközöket csak közelíteni kell egymáshoz, a távolság legfeljebb 10 centiméter lehet. (l. Telefonálj a pénz tárcáddal! a www. hscf.net-en.) Az RFID válsághelyzetben is megállja a helyét, hiszen nehéz gaz - dasági helyzetben a gyártók és a ke - reskedők számára is különösen fon - tos szempont a költséghaté kony ság. Az eszközlokalizáció, -követés és -nyilvántartás egyik leghatéko nyabb módja az RFID alkalmazása. (Erről bővebben a Válság és RFID című cikkben olvashat a net-en.) Mártonffy Attila

4 4 ECDL november 1. Írország 10,47% 2. Málta 8,98% 3. Svédország 4,84% 4. Dánia 4,60% 5. Ausztria 4,47% 6. Norvégia 4,20% 7. Görögország 3,87% 8. Magyarország 3,29% 9. Ciprus 3,13% 10. Egyesült Királyság 2,96% a vizsgázók lélekszámhoz viszonyított aránya alapján ECDL Top 10 a vizsgázók száma alapján november 1. Egyesült Királyság Olaszország Svédország Írország Görögország Ausztria Németország Magyarország Dánia Norvégia Február 1-jétől új, frissített ECDL vizsgakövetelmények Syllabus 5.0 TÁJÉKOZTATÓ Ahogyan azt lapunkban már hónapok óta jelezzük, 2009 február 1-jei ha - tállyal életbe lép a Syllabus 5.0, a nemzetközi ECDL Alapítvány által frissített új vizsgakövetelmény. Az új vizsgapéldákat az ECDL Ala pít - vány jó váhagyásával, a Kossuth Ki adó gon - dozá sában megjelent, könyv árusi forgalomban is kapható 3 kö te tes ECDL Vizsga pél da - tár tartalmazza. Formai újdonság, hogy a Képszer kesztés és Webkezdő modulok vizsga példáinak szá - ma is megsokszo rozódott, így lehetővé vált nyilvánossá tételük. A 3 kötet 3 3 modul vizsgapéldáit veszi sorra. A vizsgák letételének sor rendje továbbra is tetszőleges, az ECDL Select tavalyi bevezetésével pedig a legtöbb vizsgaköz pontnál rugalmasabbá vált a modulvá - lasz tás is. A 9 modul közül 4 kötelező (Ope - rá ci ós rendszerek, Szövegszer kesztés, Táblázat kezelés, valamint az Internet és kommunikáció), 3 pedig szabadon választható a fennmaradó 5 közül (IKT alapismeretek, Adat bázis-kezelés, Prezentáció, Kép szerkesztés és Web kezdő). A frissített követelményrendszer tovább - ra sem jelent forradalmi válto zásokat: a feladatok nem nehe zeb bek, csak napraké - szeb bek. A már letett vizsgák ter mészetesen érvé - nyesek azok szá má ra is, akik még a teljes bizonyít ványt nem sze rezték meg: az új kö - ve te l mény end szer szerinti vizsgázás csu pán a még hátra lévő vizsgá kat érinti. A teljes követelményrendszer ol vas ható a címen, az alábbi összefoglaló táblázat pedig a legfontosabb jellemzők alapján ha sonlítja össze az eddigi (2009. ja - nuár 31-ig ér vényes), vizsgapéldatárat az új - jal, amelyből kötelező jelleggel feb ru - ár 1-jétől kezdve kell vizs gázni. Az új példatár az ECDL Alapítvány ajánlása szerint modelként szolgálhat más országok számára is. M1 IKT ALAPISMERETEK (Syllabus 4.0) január 31-ig (Syllabus 5.0) 1-jétől 32 feleletválasztós kérdés 36 feleletválasztós kérdés 6 téma körből, a témakörönkénti kérdé sek számát a modul ismertető tartalmazza. A sike res vizsgához leg alább 27 pon tot el kell érni. Új, a korszerűbb technológiákat is magukban foglaló kérdések. Tovább ra is automata vizsga szoftver gene rálja a kérdéseket, de a kérdések sor számát nem tünteti fel. A vizsga pél datár a fel készülést segítendő tartalmazza a megoldókulcsot is, azonban a vizsgafeladatlapon a szoftver a 4 lehetséges válasz sorrendjét vé let len szerűen felcseréli. A modul neve megváltozott. Eddigi elnevezés: Információtechnológiai alapismeretek (IT alapismeretek); az új elnevezés: Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapismeretei (IKT alapismeretek). M2 OPERÁCIÓS RENDSZEREK minimális változás A szöveges fájlok már nemcsak editorral hozhatók létre, hanem szövegszerkesztővel is és bármilyen szöveges állomány elfogadható a vizsgán (pl..txt,.doc,.rtf,.odt) A feladatsorok nem tartalmaznak floppylemezre vonatkozó műveleteket.

5 5 M3 SZÖVEGSZERKESZTÉS 10 alap és 6 emelt szin tű művelet. Si ke res vizsga 90, ill. 50%- nál. 3 féle feladattípus Nincs külön alap-és emelt szintű művelet. A részfeladatok 1 vagy 2 pontot érnek, a megfelelési szint 75%. Minden feladatban körlevelet is kell készíteni. Megszűnik a tiltott műveletek fogalma is. M4 TÁBLÁZATKEZELÉS 10 alap és 3 emelt szintű mű - ve let. A megfe le lési szint 90, ill. 50%. Tiltott művelet ese tén a vizs ga érvénytelen. A változás csupán annyi, hogy megszűnik a tiltott művelet kate gória, a lényeg a 75% teljesítése. M5 ADATBÁZIS-KEZELÉS A modult minimális változás jellemzi. A feladatok megfogalmazása egy értel - műbb, a forrástáblák módosítása se gíti az ellenőrzést. M6 PREZENTÁCIÓ Nincs változás. M7 INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Az A és B részfeladat, a B rész - ben egy kere sési feladattal. B rész javítása az alapján tör - ténik, hogy a vizsgázó megtalálta-e a ke re sett információt. Ezt elsősorban a ke resett információt tartalmazó ol dal ról küldött alap ján el len őrzik. Az A rész nem változott. A B részben 3 keresési fel adatot kell meg oldani; a tartalmi változás mi nimális. B rész javítása az alapján tör ténik, hogy a vizsgázó megtalálta-e a keresett információt. A javí tás a vizsga lapra rávezetett válaszok alapján történik. A modul neve megváltozott. Eddigi elnevezés: Információ és kommunikáció; új elnevezés: Internet és kommunikáció M8 KÉPSZERKESZTÉS Titkos vizsgafeladatbázis Nyilvános vizsgapéldák (60 db) A vizsgán a feladatlap megjeleníti a kiindulási képeket és az elvárt eredményt is. M9 WEBKEZDŐ Titkos vizsgafeladatbázis Nyilvános vizsgapéldák (60 db)

6 6 Verseny futás Acsongrádi Lego Rockers csa - pat az NJSZT támogatásával vett részt a Zürichben megrendezett FLL robottervezési, építési és programozási versenyen, ahol igen sikeresen szerepelt: a legeredményesebb kelet-európai csapatként, össze tettben a 11. helyezést érték el. A robotjáték során nyolcaddöntő - be jutott a csapat, és a 7. helyen vég - zett a robottervezés és programozás kategóriában is. Nem a szokásos módon várta a Mikulást az a hat csongrádi kisdiák, aki a Svájcban megrendezett nemzetközi versenyen (Németország, Ausztria, Svájc, Lengyelország, Szlová kia, Csehország, Magyarország) képvi selhette hazánkat. A 24 csapatot számláló mezőnyben is fiatalnak számító batsányis di ákok jól szerepeltek a megmérette té sen. Az egyik legfontosabb részben, a robotjátékban sikerült nyolcaddöntőbe jutniuk. A csapat másik erőssé ge a stabilan megépített robot, a gyor san cserélhető karok és a jól megterve - zett modulszerű program, ezeknek kö szönhetően a robotterv és prog ra - mozás kategóriában szintén a 7. he - lyen tudtak végezni. A robotjáték si - ke re azon is múlik, hogy mennyire összehangolt annak a két csapattagnak a munkája, akik a versenyen in - dítják a robotot. Berti és Zoli sokszor végigjátszották már ezt a 2,5 percet, az iskolában gyakorlásképpen és az eddigi versenyeken is. A csapat többi tagja a klímaváltozás magyarországi szakértőivel (Tuba Zoltán gödöllői professzorral és Somogyi Zoltán erdészeti tudományos igazgatóval) vette fel a kapcsolatot. Megismer ked - tek az ő kutatási területükkel, így elő - adásukat e két fő gondolat köré építették. Bemutatták, hogy a nö vényvilág miként reagál majd a felgyorsult fo lyamatokra, a széndioxid koncentráció és a hőmérséklet növeke dé sére, felhívták a figyelmet az em be ri tevé - keny ség visszavonhatatlan következmé nyeire és arra is keresték a választ, A First Lego League robot tervezési és építési verseny Közép-európai döntője hogy milyen módon lehetne mérsékelni a felmelegedést kiváltó ha tásokat. Saját ötletként olyan ro bo tot terveztek, amely képes kiválogatni és megfelelő tárolóba juttatni a széndioxidot, de arra is rámutattak, hogy a termé szet ben már jó ideje lé teznek ilyen ro botok: a fák, így a par lagon hagyott területek erdő sí - té sét is javasolták. A versenyen sokszor elhangzik: a mai versenyzők a jövő mérnökei, s ez nemcsak közhely, hiszen a diákok az FLL versenyek kapcsán csak úgy le het nek sikeresek, ha új ismeretszer zési és munkamódszereket alkalmaznak és jól beszélnek idegen nyelveket is. A kisgimnazisták nagyon sok ta - pasztalatot gyűjtöttek, és már lelkesen készülnek a következő év kihí vására, amelynek témája: Smart Move, azaz hogyan lehet a köz le kedés és a szállítások legbiztonságosabb, leg - ha tékonyabb módját meg találni. A feszített tempójú, svájci pontos - sággal megrendezett egész napos versenyt követően a Zürich környéki hegyek között túráztunk. A friss hegyi levegő, a csodálatos kilátás, és egy kis hóesés felejthe tet - lenné tette a gyerekek számára a sváj ci természet szépségeit. A csapat tagjai: Sáfrány Anna, Kovács Vivien, Bálint Karola, Pintér Boglárka, Faragó Zoltán és Márton Bertold. Felkészítő tanáraik: Giliczéné Lász ló Kókai Mária és Gilicze Tamás Giliczéné László Kókai Mária csapatvezető

7 7 Rendezvénysoroló IX. BME NEMZETKÖZI 24 ÓRÁS PROGRAMOZÓVERSENY május 1 3. között rendezik meg a már ha gyo mányos nak te kint hető BME Nemzetközi 24 órás Progra mo zóversenyt. Az extrém kihívásokat kereső prog ramozóknak feb ruár 21-ig van lehetőségük, hogy jelentkezzenek Eu rópa egyik legran gosabb versenyére. A döntőt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) tartjuk. További információk: Mészáros József telefon: +36-(20) Felhívás konferencia-részvételre 6. OGIK ORSZÁGOS GAZDASÁGINFORMATIKAI KONFERENCIA OKTÓBER FAMULUS KONFERENCIAKÖZPONT, GYŐR Az Országos Gazdaság infor ma tikai Konferencia immár 6. alkalommal kerül megrendezésre. Az idei OGIK különleges sé ge, hogy az IFIP CON- FENIS konferenciasorozatának ke - re tében, önálló szakmai sávként szervezzük, ma gyar és angol nyelvű elő - adásokra is lehetőséget adva. Hívjuk és várjuk a rendezvényre mindazokat, akik a gazdaság különböző területein, az igazgatásban, az üzleti szférában, a felsőoktatásban és a kutatásban informatikai témákkal, üzleti alkalmazásokkal foglalkoznak, akik a téma iránt érdeklődnek, és a - kik eredményeiket ismertetni, prob lémáikat másokkal megosztani, meg - vitatni kívánják. A Konferencia pontos programjá - ról, az előadói, illetve részvételi je - lentkezési feltételekről a Szervezőbizottság folyamatosan frissített tá jé - koztatást nyújt a GIKOF honlap ján, a végleges prog ramot a Pro g ram - bizottság a benyújtott előadások alapján fogja összeállítani. Az elő zetes tervek szerint rész - ben kül földi előadókkal négy-öt plenáris elő adásra, valamint szekció-elő adások ra, és az aktuális kér - désekről szer vezett műhelyvitára kerül sor. A KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI 1. gazdaságinformatika az EU országaiban (meghívott külföldi elő adók - kal); 2. módszertanok, IR-fejlesztési technológiák: az IR-fejlesztés új as pektusai, vállalati és üzleti model - le zés, modellvezérelt architektúra (MDA), modellező nyelvek és mo - delltranszformációs eszközök; 3. in - novatív megoldások és architektú rák, szolgáltatás-orientált fejlesztés (SOA), adatbázis-technológiák, adattárházak, tudásmenedzsment, tudásbázi sok; 4. az IR-fejlesztés és -szolgáltatás speciális elméleti és gya korlati kérdései, követelmény - elemzés és -specifikáció; igények válto zásainak követése, informatikai projektek, IT-be ruházások és megté - rü lésük, költség- és hatékonyság - elemzés, vállalati és kormányzati IR (ERP, CRM, SCM stb.), intelligens megoldások, globális rendsze - rek, webtechnológiák, tartalomszolgáltatás, szemantikus Web, in for - ma tikai rendszerek menedzselé se, új - ratervezés, integráció, minőség, biz - tonság, auditálás; 5. gazdaságinformatikai szakemberek oktatása, kép - zés e, szakember-igény, IT-szakmaiság programja (I3P), elvárásokhoz illesztett képzés, elearning-megol - dások: programcsomagok, képzések, tananyagok. ELŐADÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK Absztrakt megküldése: Elfogadás visszaigazolása: Teljes cikk beküldése: PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉG A Programbizottság a konferencia - füzetben adja ki az összefoglalókat, a teljes cikkeket konferencia CD-n bocsátja a résztvevők rendelkezé sé - re, és lehetőséget nyújt a magyar nyelvű cikkeknek a GIKOF Journalban, az angol nyelvűeknek pedig a SEFBIS Journal-ban (Palatia Kiadó), illetve az Enterprise Information Systems Journal-ban (Taylor and Francis) történő publikálására. Jelentkezés és további információ: Raffai Mária

8 8 Call for Papers CONFENIS OF OCTOBER, GYŐR, FAMULUS HOTEL, CONFERENCE CENTRE The Enterprise Information Systems International Con - ference on Research and Prac - tical Issues of EIS (CONFENIS) is a primary international event of the IFIP TC8 Working Group 8.9. This program provides an opportunity for academicians and practitioners throughout the world to gather, ex - change ideas, and present original research in the field of enterprise in - formation systems. The CONFENIS' 2009 Conference is sponsored mainly by the International Fede ration for Information Processing (IFIP), TC8, and WG8.9 on Enter prise Infor - mation Systems, hosted by the John von Neumann Computer Society (NJSZT) and locally organized by the Community of Scien tific and Educational Forum on Bu si ness In - formation Systems (NJSZT GIKOF) and the Szechenyi Istvan University. CALL FOR PAPER The IPC invites authors to submit their original and unpublished works, analogy-based thinking hypothesis, innovations, experience-based re - flec tions and ideas etc. IMPORTANT DATES Submission of extended abstracts (max 1 page of A4 size) Notifications of Acceptance Submission of camera-ready papers PROCEEDINGS, EDITORS The Organizing Committee will publish the Proceedings on CD, and if there will be demand enough for the printed version then OC manages the publishing at the Springer for extra charge of the proceedings book. The papers will be published in the IFIP Digital Library, and the extended reviewed version of the overall best papers will be published in a special edition of SEFBIS Journal (Palatia Publishing) or in the journal entitled Enterprise Informa - tion Systems (Editor: Taylor and Francis). Prof. Mária Raffai Detailed information: ~raffai/confenis2009 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS NETWORKSHOP 2009 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ április Tutoriálok: április 14. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési In tézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar Inter - net Társaság idén tizennyolcadik alkalommal rendezi meg országos NETWORKSHOP 2009 konferenciáját. A rendezvény házigazdája a Szegedi Egyetem József Attila Tudományos és Információs Központja. Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-há lózati, in - for ma ti kai élet (Internet) legrangosabb ese ményévé nőt - te ki ma gát. Itt találkozhatnak e rohamo san fejlődő te rület techno - lógiájának, alkalmazásainak kutatói, fej lesz tői, a gyár - tók, a szolgáltatók és a felhasználók. A RENDEZVÉNY TÉMAKÖREI: ADATHÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLESZTÉSEK; KÖZ - OKTATÁS, FELSŐOKTATÁS, E-LEARNING; TAR TA LOMSZOL- GÁLTATÓK, KÖNYVTÁRAK, LEVÉL TÁRAK, MÚZEU MOK; ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTE TÉSI TECHNOLÓ - GI ÁK; SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, GRID; HÁ LÓ ZAT - BIZ TONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, KÖZTES REND SZE REK (MIDDLEWARE); JOGI, ETIKAI, SZABÁLYO ZÁSI KÉR DÉ SEK; TUTORIÁLOK A témák részletes leírását, a tervezett időbeosztást, a jelentke zési feltételeket, és az egyéb tudnivalókat az alábbi honlapokon találják: A konferencia szervezői az NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. Tallózó Megjelent az Információs Társadalom című folyóirat 2008/4. száma, amely korlátozott példányszámban igényelhető az NJSZT titkárságon, illetve megrendelhető a Gondolat K iadónál a ero.net címen. A kötet egyik fő témája Pierre Levy nyomán az értelmiség új fele - lőssége a kommunikáció korában. A cikkhez Alföldi István, Bőgel György, Csermely Péter, Csaba Ders és Tamás Pál hozzászólásai ol vashatók. A kötet megjelentetését az NJSZT támogatta. Megjelent a Műszaki Szem le, az Erdélyi Ma - gyar Műszaki Tu do mányos Társaság folyóiratának 43/200. szá ma. Ebben az NJSZT Tehetésggon do - zási szakmai közösségének elnö ke, Zsakó László, illetve dr. Tarcsi Ádám tollából olvasható egy írás a prog ra - mozási versenyek számon kérési formáiról. Bővebb információ:

9 9 Amire talán már nem is emlékezünk... Ez történt 2008-ban, az IT világában Így év elején érdemes áttekinteni, mi minden történt az informatika világában 2008-ban. Ebben pró - bált segíteni Miklovicz Norbert, az Internet vállalkozás a semmiből cí - mű ebook szerzője és a alapító főszer - kesztője. Az alábbiakban ebből idé - zünk. KÜLFÖLD Az Intel kiszállt a százdolláros laptop fejlesztéséből. Eldőlt a blue-ray (Sony) és a hd - dvd (Toshiba) technológia harca a blue-ray javára. A döntő az volt, hogy az amerikai filmgyártó cégek (és a felnőttfilmek gyártói is) a Sony technológiáját támogatták. Bill Gates, a világ 2. leggazda gabb embere és a Microsoft többségi tulajdonosa utolsó előadását tartotta a CES 2008 informatikai szakkiállításon. A rosszindulatú programok elleni harc érdekében szövetséges kapcsolatot alakított ki a Microsoft, a McAfee, a Kaspersky Lab és a Sy - mantec Anti Malware Testing Stan - dards Organisation néven. Bemutatták a Google Android névre keresztelt mobiltelefonját. A Polaroid bejelentette, hogy leállította azonnali képelőhívási funk ci - óval rendelkező fényképező gépei - nek gyártását, és a hozzá való fil me - ket is csak 2009-ig gyártják. Egy 2004 óta húzódó per miatt a Microsoftot 899 millió euróra büntette az Európai Bizottság. Az Ericsson Kaliforniába helyezi át kutatási-fejlesztési központját. Megtartják a 29. nyári olimpiai já - tékokat Pekingben. Sok tv-állomás HD minőségben sugároz. A meg - nyitóünnepség közvetítését pedig több mint fél ezer mobil átjátszó an - tenna üzembe helyezésével oldják meg. A GTS-Datanet 200 km-es ge - rinchálózat-bővítést jelent be. Október 1-jén bejelentik, hogy a Matsushita márka beolvad a Pana - sonic márkanévbe. A legnagyobb laptopgyártók rangsorban, 2008-ban: Acer, HP, Dell. FELVÁSÁRLÁSOK Az Econet Invest Vagyonkezelő Kft. internetszolgáltató cége, az Ex - ternet 950 millió forintnyi Externetrészvényért felvásárolta a Vivanet in ternetszolgáltatót. Felvásárlás és egyesítés után In - vitel Távközlési Zrt. néven egyesült a Hungarotel Zrt, a Pantel Kft., a HTCC Kft, a V-Holding Kft. és az Euroweb Zrt. A Sun Microsystems felvásárolta a Mysql AB-t, amely a legismertebb nyílt forráskódú adatbázis-kezelő fejlesztője. Február 1-jén a Microsoft felvá - sárlási ajánlatott tett a Yahoo-nak részvényenként 31$-os áron. A tranzakció később nem jött létre. A Yahoo felvásárolta az Index - tools néven ismert Tensa Kft-t, amely webanalitikai megoldásokkal foglalkozik (olyan, mint a Google Analytics a szerk.). A Sanoma felvásárolja a mobilport.hu weboldalt. A GTS alternatív távközlési céget felvásárolja egy konzorcium (Co - lumbia Capital M/C Venture Part - ners Innova Capital). Megveszik a Vatera.hu aukciós ol - dalt. A vásárló a dél-afrikai Nas pers médiacég egyik divíziója, a MIH In - ternet Europe. Az árat nem közölték. A Fujitsu Ltd. 450 millió euróért megveszi a Fujitsu-Siemens tulajdonjogának másik 50%-át is, amely (logikusan) eddig a Siemens AG kezében volt. HAZAI STATISZTIKA Az internetezők több mint 80%-a már vásárolt valamit a világhálón. A lakosság 25 30% -a rendel ke - zik alapvető számítógépes és internetes ismeretekkel. Valamivel több, mint 300 ezer ECDL bizonyítványt adtak ki. Az NHH közleménye szerint a ha - zai szolgáltatók több mint 200 ezer új előfizetéssel növelték ügyfél kö - rüket. Ez az év közepén már azt je - lentette, hogy 100 emberre 116 mo - biltelefon jut. A BSA szerint ma 42% a kalóz - szoftverek aránya. Az interneten a legnépszerűbb na - pilapok 2008-ban: Blikk, Metro, Nép - szabadság, a menedzserek köré ben: Origo, Index, portfolio.hu. A KPMG tanácsadó cég jelenté - séből kiderül, hogy hazánk nincs a harminc legvonzóbb be fektetési cél - pontnak tekintett ország között első felében közel 9000 ter - ra bájtnyi tárolókapacitást értéke sí - tettek. Magyarországon a 14 évesnél idő - sebb lakosság 49%-a rendelkezik in - ternettel. Miklovicz Norbert Prím Online, január 11.

10 10 Informatikatörténeti Múzeum a szegedi csodák palotájában... Már gondolkodhatnak az épí té szek azon, hogy milyen legyen a szegedi csodák pa lo tája. Oda költö zik a Száz szorszép játszóház, az Informatikatörté neti Múzeum és néhány lát - ványlabo r. Aközelmúltban mutatták meg az érdeklődő építészeknek a leen dő sze gedi cso dák palotája területét. Bejárták a Kál vária sugárút Jósika utca Lon doni körút Gogol utca ál tal határolt tömböt, s most pá lyázhatnak az egye lőre nem túl dallamosan hang zó, de hivatalosan Agóra Pólus nak ne vezett belvárosi közösségi köz pont terve zésére. Korábban megírtuk: az önkormány - zat körülbelül négyezer négyzetmé te - ren, 1,9 milliárd forintból, nagy részt p ályázati forrásból hozná létre a pa lo - tát (a pályázatot beadták, döntés még nincs). A területet most az IKV hasz - nálja, de magánházak is érintettek a beruházásban: a Kálvá ria sugárúton például két, helyi vé dettség alatt álló ház fogja közre a tervezett közösségi központot. La kos sági fórumon a tulaj - donosok azt kérték: ha már épít kez - nek, tegyék rendbe a védett házak homlokzatát. Erre az önkormányzatnak külön pá lyázati kerete van. A T alakú telken épülő kulturális centrumban kap helyet a Százszor - szép Gyermekház (a funkció marad, csak az infrastruktúra fejlődik), az informatikatörténet múzeum a szá - mítógépeket így is nagyjából évente ezren nézik meg, hogy nem túl frek - ventált helyen, az Öthalmi úti volt szovjet laktanyában őrzik azokat. A kiállítást új helyén a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tartaná fenn. A Szegedi Tudományegyetem is használná az Agórát, projektje egye - lőre informatórium néven fut. Az egyszerre bemutató és egyszerre hasznos térben például PhD hallgatók dolgoznának és magyaráznák a látogatóknak a munkájukat. A negyedik lakó az SZBK látványla boratóriuma lesz, specialitása, hogy a közönséget is bevonják majd a kí sérletekbe. A házat a Gogol utca felől lehetne megközelíteni, az önkormányzat het ven parkolóhelyet szeretne létrehozni. Számításaik szerint a forgalom nem nő számottevően a kör nyé - ken: a ház nyitvatartási ide jében ó rán ként 7 8 autóval halad majd el több a területen. Gonda Zsuzsanna Dél-Magyarország december 4. Interjú Alföldi Istvánnal Kell a szinergia Szakmai pálya: Villamosmérnöki, mérnök-köz gaz dá - szi és mérnök-tanári diplo mával rendelkezik. Pályafutását a KSH-ban kezdi, 1986 és 1990 között fejleszté si igazgató, több nagy projekt vezetője óta az NJSZT ügyvezető igazgatója. Nevéhez fűződik az ECDL ha zai bevezetése. Kormányzati elkötelezettségre, átgondolt stratégiára volna szükség ahhoz, hogy Ma - gyar országon a digitális írástudók szá ma elérje a kívánatos, 2 3 milliós szintet. Meddig jutottunk el Magyar - országon 2008-ban a digitális írástudás terén? Számos, önmagában jó és szimpatikus program született, ha azonban ezek nem alkotnak egységet, el marad az igazi siker. Mind a mai na pig hi - ányzik az a kormányzati elköte lezett - ség, ami egységbe foglalhatná az egy - más tól függetlenül működő progra - mo kat. A más-más minisztériumhoz, fel ügye leti szer vek hez tartozó prog ra - mok csak né hány ezer emberhez ér nek el, holott az volna a feladatuk, hogy milliókat tanítsanak meg a digitális írástudásra. Magyarországon jelenleg reálisan 2-3 millió ember lenne bevonható a digitális írástudók körébe. Hogy lehetne a jelenlegi kedvezőtlen helyzeten változtatni? Arra van szükség, hogy az em - berek megtanulják biztonságosan használni az internetet, és megismerjék a mögöttes tartalmat. Alap - vető a vi lágháló használa tá hoz szükséges motiváció megterem tése is. A szá m í tógép-használat gya korlati lépései csak ezután követ kez nének. Há rom év alatt több millió emberhez lehet ne így eljuttatni a szük sé - ges is mere te ket közösségi he lye ken, egyé ni kép zéssel vagy e-learn ing ke re t ében. (folytatás a következő oldalon)

11 11 (az előző oldal folytatása) Mennyire becsüli ezen átfogó program összköltségét? Mindennel együtt úgy száz-száz - ötven milliárd forintra, természetesen utó finanszírozással. Ebben az összegben már benne van a széles sávú hozzáférések még szélesebb kör számá ra történő biztosítása is. Hangsú lyo - zom, utófinanszírozásról beszélek. Szó sincs arról, hogy e ha talmas össz e- get bárkinek előre ki kel lene fizet nie. Induláskor csak a kor mányzati elkö - telezettségre volna szükség, fi zetni az eredmények függvényében kellene. Az NJSZT az el múlt években már többször, több fó rumon összefoglalta megoldási ja vaslatait. Ezek szerint csekély eredménnyel. Számos ügyben fordulunk a kormányzathoz, ám az a ta pasz tala tunk, hogy inkább a részlet kérdé sek ben ka - punk válaszokat, az átfogó té mákban több nyire elmaradnak a döntések. Való színű, a leg több döntéshozó úgy gon dolja, hogy az információs társa - dal mi ismeretek maguktól is terjednek, így elegendők a kü lönálló prog - ra mok. A mu ltina ci o nális vállalatok úgy is ránk erőltetik az újabbnál ú jabb meg ol dáso kat, előbb-utóbb nem térhetünk ki a ha s z ná latuk elől. A fiatalabb generáció már semmi - képpen sem. Csakhogy a gond az, hogy Magyarországon az idősebb generáció ebből a szempontból leg - alább is nem az 50 éveseknél, ha - nem a harmincasoknál kezdődik. Szinergia nélkül nem számíthatunk komoly ered ményre, a látványos ak - ci ók akár ki is olthatják egymást. Félő, hogy tíz év múlva teljes lesz a káosz. Mi a helyzet az ECDL-lel? A szá - mokból ítélve a téren nincs okunk a szégyenre. Valóban, az ECDL igazi siker - történet. Eddig közel 350 ezer em - bert sikerült bevonni a képzésbe. Az érintett számítógép-használati tudá - sa kézzelfogható megtakarításokat eredményez. Felmérések igazolják, hogy a pchasználati nem-tudás mi lyen hatalmas munkaidő-kiesést és ezzel anyagi kárt okoz. Hazai vi szonylatban ez évi több 10 milliárd forintban mér hető. Eredményeinkre egyrészt nagyon büszke vagyok, másrészt el kell is - mernem: igazán akkor lehetnénk elé - gedettek, ha kétszer ennyien vettek volna részt a képzésben. És most hadd kanyarodjak vissza a kormány - zati szerepvállaláshoz. Meg győ ző - désem, hogy ha a kormány egy séges állásfoglalást tenne az ECDL fontos - sága mellett, valamint deklarálná, hogy megbízik az NJSZT-ben és a 400 vizsgaközpontban, akkor rövid időn belül elérnénk a nemzetközi ta - pasztalat szerint kívánatos 6 7%-os elterjedtséget, azaz a ezer vizsgázót. IT Business különszám, december Várjuk Tagtársaink díjazási javaslatait Kedves Tagtársunk! Évtizedes hagyományainknak meg - felelően Társaságunk ez évben is el - ismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős eredményt elért szakembereket. Az NJSZT Díjbizott - sága a jelölteket most is széles körű közvéleménykutatással kívánja ki vá - lasztani. Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk most tagtársainkhoz, hogy te gye - nek javaslatot olyan személyekre, akiket méltónak tartanak a Társaság által alapított díjak va la me lyi kére. NEUMANN-DÍJ E díjjal elsősorban azok tevékeny ségét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kiala kítá sában, a társadalom informatizá lá sában értek el jelentős eredmé nye ket, és az NJSZTben is eredményesen dolgoztak. A Társaság névadójának emlékét idéző érmet 1976 óta évente egyszer, és legfeljebb három ember kaphatja. KALMÁR-DÍJ Azok részére adományozható, akik a számítástechnika alkalmazása terü - letén értek el kimagasló eredmé nye - ket. A Társaság e kitüntetése amelyet szintén 1976 óta adományoz Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudo - mányegyetem professzoráról kapta a nevét. Kalmár professzort hazánkban a kibernetika megalapítójaként tartják számon. TARJÁN-EMLÉKÉREM E kitüntetést azok számára adomá - nyozza Társaságunk, akik a számí - tás technika oktatásában, népszerű sí - tésében nyújtottak kiemelkedő telje - sítményt. A díj alapítási éve Tarján Re zső az NJSZT első elnöke volt, aki munkásságának köszönhetően az elektronika egyik megteremtőjeként vonult be a köztudatba. KEMÉNY JÁNOS-DÍJ 35 éven aluli fiataloknak adomá nyozható szakmai, alkotó és publi ká ciós tevékenységük alapján. A díj alapítási éve Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv e gyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt. NEUMANN-EMLÉKPLAKETT Az emlékplakettet Társaságunk olyan külföldi vagy külföldön élő magyar informatikusok számára adomá nyozza, akik munkájukkal hozzá járultak a magyar informatika fej lő dé sé hez, ill. külföldi elismert sé géhez. Célunk továbbra is az, hogy méltó el ismerésben részesülhessenek mind azok, akik sokat tesznek a szakma és az informatikai társadalom fejlő déséért, az eredmények széles körű el terjesztéséért. Kérjük, hogy javaslataikat küldjék el rövid, legfeljebb egy ol da las indokolással együtt március 20-ig. Dr. Bakonyi Péter, a Díjbizottság elnöke Fax:

12 12 Február 1-jétől új ECDL vizsgapéldatár frissített követelményrendszer szerint, 3 kötetben Ára: 2990 Ft/kötet Már kapható a könyvesboltokban és az ECDL Irodában. Megrendelhető: A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselő jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következő lapzárta: 18.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám TARTALOMJEGYZÉK 147/2008.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4370, Ft

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4370, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. már ci us 11., péntek 31. szám Ára: 4370, Ft TARTALOMJEGYZÉK 44/2005. (III. 11.) Korm. r. A kor mány za ti in for ma ti ka ko or di ná ci ó já ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben