Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg - elő zően az elnökség Muszka Dániel vezetésével megtekintette az ideiglenesen egy volt szegedi lakta - nyaépületben mintegy 2500 m 2 -en el - helyezett informatikatörténeti gyűjteményt. Elsőként az ülésre vendégként meg - hívott Nagy Sándor, Szeged al polgár - mestere tájékoztatta az elnökséget a város által (az NJSZT támogatásával) benyújtott pályázatról, amely nek hivatalos eredményhirdetése az ülés napjáig nem volt, ám sikere ese tén Szeged városa jelentős anyagi tá - mogatást kaphat egy több részből ál ló csodák palotája meg építésére és berendezésére. Ezek közül az egyik (és szándék szerint eu rópai hírűvé vá - ló) rész lesz az In formatikatörté ne ti Múzeum, a mely koncepciójának kialakítását, a berendezési tárgyak biz - tosítását, a mú ze um szakmai be ren - dezését felhasz nálva az Infor ma ti - katörté neti Mú zeum Alapít vány ku - ráto rai nak szakértelmét és a rend sze - rezett, kiállí tásra kiválogatott gyűj - teményi tárgyakat, va la mint leg alább 5 éven ke resztüli üzemelte té sét (amelyhez pályázati tá mogatás nem jár, azonban pá lyá zati feltétel) az NJSZT vállalta fel. Szeged városa biztosítja a többi pályázati feltételt, köztük az épület megépí té sét a már az Önkormányzat rendel kezé sére álló, belvárosi telken. A pro jekthez termé - szetesen marke-tingterv is ké szül, a múze um hoz pedig a kiállító tereken túl műhely- és raktár helyiség is tartozik majd. A múzeum üzemel tetését az NJSZT önálló fele lősséggel végzi majd mondta Alföldi István. Nagy Sándor Szeged város nevében köszönetét fe - jezte ki az NJSZT áldo zatkész tá mo - gatá sáért. 2. SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM E napirendi pont keretében Alföldi István beszámolt arról, hogy Társa sá - gunk szinte valamennyi hazai szakmai civil szervezetben (IVSZ, In fó - rum, MATISZ, Vezető Informa ti ku - sok Szövetsége, HTE, FVSZ, ISACA Hungary) folyamatosan kép viselteti magát, és számos együtt mű ködésben is részt vesz. Mindezek ellenére fo - galmazott Alföldi István sajnos to - vábbra sem alakult ki közös platform, szervezett együt tmű ködés a digitális esélyegyenlőség meg terem tését cél zó törekvésekben. A nemzetközi szakmai kapcsolatok tekintetében az együttműködés teljes mértékben meg felel az NJSZT há roméves programjában foglaltaknak. 3. OPERATÍV ÜGYEK Az októberi ECDL CEO-fórumon elhangzott osztrák kezdeményezést átvéve az ECDL Iroda felvette a kapcsolatot a SOTE II. sz. Gyermek - klinikájával, egy olyan együttmű kö - dés megteremtése érdekében, amely során az NJSZT tan anyaggal, okta - tással és számítógépek kihelyezé sé - vel segíti a kórházban ápolt, elsősorban daganatos gyermekek ECDLképzését. A kórház a kezdemé nye - zést örömmel fogadta, a projekt indí - tása folyamatban van. Az elnökség üdvö zölte a kezdeményezést. Pályázatot nyert az NJSZT: az evita Nemzeti Platform működte - té se immár pályázati keretek között zajlik, december 3-án sor is ke rült az első munkamegbeszélésre a már ko - rábban is e témában együttműködő ta gok között. Mintegy 11 ezer diák nevezésé vel elindultak a szokásos diákverse nyek (Nemes Tihamér Országos Kö zép - iskolai Tanulmányi Programozó és Alkalmazói Verseny, valamint a Február 1-jétől új ECDL-vizsga - követelmények (l o.) SEGÍTSÜNK EGYÜTT! Az NJSZT közhasznú szervezetként egyre több, a digitális esélyegyenlőség megvalósulását támogató, rászorultakat segítő projektben vesz részt. Ezúton is kérjük tag - társaink támogatását ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani azok számára, akik az in formációs társadalomba hátrá nyos helyzetük miatt csak ko moly nehézségek árán tudnának beilleszkedni. Közhasznú projektjeinkről a Mi Újság hasábjain és a honlapon nyújtunk tájékoztatást. Kérjük tehát, hogy a közelgő adó bevallás alkalmával adójuk 1%-ával ezúttal is támogassák a Neumann János Szá mí tógép-tudományi Társaság közcélú tevékenységét. NJSZT Adószám Támogatásukat köszönjük. Lo go Országos Számítástechnikai Ta nul mányi Verseny), és a tehetség - gon dozó szakkörök is. Új szakmai közösség alapítását hagyta jóvá az elnökség, Dömölki Bálint kezdeményezésére. (l. 13/2009. sz. határozat) A tartalomból Területi szervezeteink 2. oldal Szakmai közösségeink 3. oldal ECDL 4 5. oldal Verseny futás 6. oldal Rendezvénysoroló 7 8. oldal Tallózó oldal Díjazási javaslatok 11. oldal

2 2 12/2008 (12.04.) sz. határozat Az elnökség elfogadta az ügyvezető igazgató által beterjesztett, 2009 el - ső félévére szóló munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a januárban tárgyalandó napirendi pontok közé fel - veszi az Informatikatörténeti Múzeum témáját is. 13/2008 (12.04.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a számí - tás technika-történeti munkaközös - ség munka-nevet viselő új szakmai szer vezet létrehozásáról szóló kez - demé nye zést, mivel az mindenben meg felel az Alapszabályban erre vonat ko zó kritériumoknak. Területi szervezeteink Az NJSZT területi szervezetei 2008-ban Területi szervezeteink az előző évekhez hasonlóan, 2008-ban is számos magas szakmai színvo - nalú rendezvényt szerveztek, hozzá já - rultak az ifjúság szakmai fejlő dé sé hez, a digitális írástudás terjesz té sé hez, elősegítették a szakmai tapasz ta lat cse rét, valamint sikeresen mű köd tet nek számos szakmai közösséget. A CEGLÉDI SZERVEZET újrakezdte ak tív működését, és 2008-ban két új szervezet is alakult: a PILISCSABAI és a GYÖNGYÖS VÁROSI SZER VEZET. Megalakulása óta mindkét szerve zet több sikeres rendezvényt és figye lemre méltó eredményt tudhat magáénak. Az újonnan alakult Piliscsaba váro si szervezet tevékenységi köre a di gi tá lis esélyegyenlőség és -írástudás ter jesztéséhez kapcsolódik. Folya ma tosan dolgoznak egy olyan, az in ter neten működő távoktatási rend sze ren, amely segítségével ott honról ve het nek részt korrepetáláso kon és szakmát adó képzéseken olyan hallga tó k, akik bármilyen akadályo zottság mi att nem tehetik meg, hogy bejárjanak oktatási intézménybe. Tavaly megvalósult egy országos Java előadássorozat. Az érdeklődők Buda - pesten kívül Debrecenben, Eger ben, Győrben, Szegeden és Szombat he - lyen vehettek részt az előadásokon. A Cegléd városi szervezet országos informatikai vetélkedősorozatot szer - ve zett ál talános iskolások felső tago za - tos diá kjai számára. A városi informatikai gyűjtemény feldolgozása folyamatban van, tavasz - szal kiállítás nyílik az anyag te ma - tikus válogatásából. A CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZET a te hetséggondozási program keretében ta valy is több szakmai verseny támogatásában vett részt: ilyenek a First Lego League robotépítési és progra - mozási verseny és a Robot szumó ver - seny (ld. 6. old.). Díjazták az informa - tikai ver senyeken jól szereplő Cson g- rád me gyei résztvevőket, illet ve szakmai na pot tartottak a Drupal CMS rendszerrel kapcsolatban. Tevékenységeik között szerepelt továbbá a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter, a szegedi Szoftver - ipari Innovációs Kutató Központ, az e-szeged Konzorcium, a szegedi.net Kompetencia Központ és az Infor - matikatörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása is. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZERVEZET évi rendezvényei, prog ramjai a web-alapú, valamint a szolgáltatásorientált fejlesztések új technológiáihoz, a digitális fotózással kap csolatos ismeretterjesztő munká - hoz, illetve a területi szervezet 30 éves ju bi leumához kapcsolódtak. A 30 év munkájáról publikációt je - lentettek meg a legfontosabb ese mé - nyekkel (http://rs1.szif.hu/~raffai/nj- szt_gyor/). Nagy érdeklődésre tartott számot a SZEGEDI INFORMATIKATÖRTÉNETI GYŰJ TE MÉNY meglátogatására szer - vezett szakmai kirándulás. A bemutatót Bohus Mihály tartotta. Továbbra is sikeresen működtetik Digitális Fotóklubjukat, a tehetséggon dozási program keretében pedig meg - rendezésre került az immáron hagyo - mányos hallgatói konferencia. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZERVEZET az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral kö zösen szervezte meg a hagyo má nyos Internet Fiesta rendezvényt. Immár harmadik alkalommal, ismét nagy sikerrel került megrendezésre az Informatikus Bál, amely al kal mat adott az informatikusok kötetlen, ba - ráti beszélgetésére is. Az elmúlt évek egyik legnépsze rűbb rendezvénye volt a Sörinfo, amelyen a régió informatikai klaszte rei kerültek bemutatásra. A területi szervezet részt vett az In - formatika a felsőoktatásban, valamint a 3. MoodleMoot Konferencia meg - szervezésében. A HEVES MEGYEI SZERVEZET sikeresen rendezte meg a Nemes Tihamér, il let ve a kibővült informatikai OKTV prog ramozói és alkalmazói versenyt re - gio nális szinten, valamint verseny fel - ké szítőt is tartottak az érdeklő dők nek. Tavaly is segítséget nyújtottak Eger város és a régió informatikai rend sze - rének feltérképezésében szaktanács - adó tagjaik bevonásával. Fontos esemény volt az Eszterházy Károly Főiskolával közösen rende - zett, hagyományosnak tekinthető Me - gyei Tudomány Napi rendezvény, to - vábbá támogatták a Tech Day meg - szervezését is. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZER VEZETNÉL 2008-ban a következő témákban szerveztek szakmai rendez - vényeket: a digitális írástudás helyze - te a régióban, a térség információ mene dzselése, gondolatok a helyi információs társadalomról. Tá mo gatták a Lábas Antal informatikai em lék - versenyt. Nagy sikerrel rendezték meg a Mo - dern Üzleti Tudományok Főisko lá já - val közösen a tudománynapi konferenciát, amelyen 200 érdeklődő vett részt. A területi szervezet ismertsége to - vább nőtt a helyi médiával és part - ner int é zményekkel való aktív együtt - mű kö dés nek köszönhetően. A Modern Üzleti Tudományok Fő - iskolájának Szenátusa Fűrész József - nek MÜTF Emlékérmet adományo - zott a főiskola és a régió közötti kap - csolatok erősítése, valamint a tudo - má nyos együttműködés fejlesztése terén végzett jelentős szerepéért. A PAKS VÁROSI SZERVEZET tagjai közül az érdeklődők két nagy külföldi szak kiállításra (CeBIT, Systems) látogattak el, központi támogatással. A lá - tottakról szakmai előadásokon és a Mi Újság hasábjain számoltak be. Támogatják a szegedi Informatikatörténeti Múzeum Alapítvány gyűjte - ményének bővítését is. A jubileumukat ünneplő SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET - NÉL DVD kiadványt készítettek az

3 3 elmúlt 30 év munkájáról és a szerve - zet legfontosabb eseményeiről. Tovább folytatták munkájukat a ro - botfoci területén; a foglalkozások már két szakkörben is folynak az Ifjúsági Csoport közre működése által. Meg - szervezték a Ma gyar Ifjúsági Robot - foci Bajnokságot. Magyar diákok sikeresen szerepeltek Kínában a RoboCup világbajnokságon, ahol kiváló eredményeket ér - tek el, va lamint a Kutatók Éjszakája Szakmai közösségeink NJSZT IKF-hírek Az EMV-szabvány Amikor évekkel ezelőtt a Eu ropay, a MasterCard és a Visa megal - kották a ne vük kezdőbetűi után EMV-nek el ne vezett chipkártya-szab - vá nyo kat, a bankkártya-társaságok azt a célt tűzték ki, hogy a tagban kok ál tal kibocsátott chipes (in tel li gens) kártyák egymással kom pa tibilisek legyenek. KÉTUTAS HITELESÍTÉS Az intelligens kártyák magasabb szintű biztonságot nyúj tanak, de további lehetősé ge ket is kínálnak: például meg - sorozatban négyórás robotfoci show-n, ahol a világbajnokságon elért ered mé - nyekről is beszámoltak. Továbbra is sikeresen működtetik a Linux-klubot rendszeres programok - kal és rendezvényekel. A VAS MEGYEI SZERVEZET tárgyaláso kat folytatott a Kecskeméti Műszaki Főiskolával az új OKJ-nak megfelelő akkreditált felsőfokú szakképzések bevezetéséről Szombathelyen. aka dá lyozható a vis sza élés, ha kár tya nincs jelen típusú tranz ak ció at vég - zünk. Az erre irá nyu ló táma dá sok ki - védésére a Cryp tocard ne vű kanadai biztonságtechnikai cég olyan, megerő - sí tett hitele sítésű fizetési kártyát dobott piacra, amely egyszeri jel szó ge nerá - torral teszi bizton sá gossá a tranzakciókhoz szükséges bejelent kezé se ket. A Visa ugyancsak nemrégiben je - lentett be hasonló pilotot az Egye sült Királyságban, Svájc ban, és Izra el ben. ZSEB-KÁRTYAOLVASÓ Egyre több olyan meg ol dás születik, amely kiegé szíti az EMV- kártyák funkciona litását. Például a Gemalto bejelentette Ezio Pocket Reader nevű, zseb -kártyaolva - sóját, amelyet a MasterCard elsőként tanú sított a kártyáin megjelenő chi pek adatai nak hitelesítésére. Az ú.n. Ad - vanced Authen tication for Chip spe - cifikáció két szin tű hitelesítést való sít Közreműködtek az Info-Savaria rendezvény, valamint a Nemes Tiha - mér OKSZTV és más számítás - tech n ikai versenyek megszerve zé - sében. A ZALA MEGYEI SZERVEZET a közös ségformálásra helyezi a hangsúlyt, és aktívan tartja a kapcsolatot tagjaival. Tóth Ferenc, az NJSZT alelnöke meg az EMV-kártyákon, füg getlenül at tól, hogy azokat megsze mé lye sítet - ték-e vagy nem a MasterCard chipautentikációs programja szerint. A zsebolvasó a pénzintézeteket is támogatja ott, a hol a PIN-kódot nem használják az ügyfelek azo no sítá - sához. Így a Gemato ta nú sí tott esz kö - ze könnyebbé teszi, hogy erős au ten ti - ká ciót alkalmazzanak teljes online ügy félkörökben, mivel az ügy fe lek nek már nem kell változtatni meg lévő kártyáikon. Az olvasó megnöveli az online tranzakciók biztonsá gát is, s ezzel bár - milyen környe zet ben használható. NJSZT IKF-RENDEZVÉNY A február 17-i ren dez vény a chipkártyák banki felhasz nálásáról; szabvá nyok ról, és a kormányzat ezzel kap - csolatos ter veiről szól. Részletek a hscf.net oldalon ol vashatók, az NJSZT IKF hírlevélre a hon - lapon lehet fel irat kozni. A rádiófrekvenciás azonosítás A hódító RFID Arádióhullámok egyre inkább kö rülvesznek bennünket, az RFID-tech nológia jóvoltából is. A rádió frek ven ciás azonosítás napjainkban már elterjedt móddá vá - lik. Az RFID vi lág piacának értéke 2008-ban várhatóan meghaladta az 5,3 milliárd dollárt (l. Kétszámje gyű növekedés a globális RFID-piacon c. írásunkat a Az RFID-val támogatott biometria szé les tömegeket ismertet meg az adatvédelem eme új formájával. A biomet - rikus rendszerek fokozato san meg hó - dítják a személyes adat me nedzsment és biztonság piacát is. Noteszgépek, mobiltelefonok, táro ló eszközök és más személyes elektro nikus holmi egyre nagyobb valószí nű séggel biometrikus hozzáférési védelmet (l. Az RFID a mindenna pokban című cikkünket a nyújtanak. Az egyik legutóbbi pi lotnak a fa - iparban lehettünk tanúi, amelynek ke retében 29 eu rópai vállalat fogott össze, hogy RFID alapú alkal mazást és beszállítói elemzői rendszert fejlesszenek a fafeldolgozó üzemek hatékonyságának növelé sé re (l. RFIDval a fa ipa ri logisztika javítá sáért c. cikkünket a Az RFID-technológia egyik válfaja, az NFC lehet az alapja a digitális pénztárcának is, amely a mobilszolgáltatások új generációjának egyik legnagyobb ígérete. A Juniper Re - search előrejel zése szerint a jelenlegi 50 mil lió körüliről 2013-ra 700 millióra ugrik az NFC-képes mobi - lok száma. A technológia leválthatja a bankkártyákat, hitelkártyákat, he - lyettesítheti a készpénzt, és múze - umba küldheti a lakáskulcsokat. Az újítás lényege a fizikai kontaktus nél küli adatátvitel. Az adatok cseré - jéhez az eszközöket csak közelíteni kell egymáshoz, a távolság legfeljebb 10 centiméter lehet. (l. Telefonálj a pénz tárcáddal! a www. hscf.net-en.) Az RFID válsághelyzetben is megállja a helyét, hiszen nehéz gaz - dasági helyzetben a gyártók és a ke - reskedők számára is különösen fon - tos szempont a költséghaté kony ság. Az eszközlokalizáció, -követés és -nyilvántartás egyik leghatéko nyabb módja az RFID alkalmazása. (Erről bővebben a Válság és RFID című cikkben olvashat a net-en.) Mártonffy Attila

4 4 ECDL november 1. Írország 10,47% 2. Málta 8,98% 3. Svédország 4,84% 4. Dánia 4,60% 5. Ausztria 4,47% 6. Norvégia 4,20% 7. Görögország 3,87% 8. Magyarország 3,29% 9. Ciprus 3,13% 10. Egyesült Királyság 2,96% a vizsgázók lélekszámhoz viszonyított aránya alapján ECDL Top 10 a vizsgázók száma alapján november 1. Egyesült Királyság Olaszország Svédország Írország Görögország Ausztria Németország Magyarország Dánia Norvégia Február 1-jétől új, frissített ECDL vizsgakövetelmények Syllabus 5.0 TÁJÉKOZTATÓ Ahogyan azt lapunkban már hónapok óta jelezzük, 2009 február 1-jei ha - tállyal életbe lép a Syllabus 5.0, a nemzetközi ECDL Alapítvány által frissített új vizsgakövetelmény. Az új vizsgapéldákat az ECDL Ala pít - vány jó váhagyásával, a Kossuth Ki adó gon - dozá sában megjelent, könyv árusi forgalomban is kapható 3 kö te tes ECDL Vizsga pél da - tár tartalmazza. Formai újdonság, hogy a Képszer kesztés és Webkezdő modulok vizsga példáinak szá - ma is megsokszo rozódott, így lehetővé vált nyilvánossá tételük. A 3 kötet 3 3 modul vizsgapéldáit veszi sorra. A vizsgák letételének sor rendje továbbra is tetszőleges, az ECDL Select tavalyi bevezetésével pedig a legtöbb vizsgaköz pontnál rugalmasabbá vált a modulvá - lasz tás is. A 9 modul közül 4 kötelező (Ope - rá ci ós rendszerek, Szövegszer kesztés, Táblázat kezelés, valamint az Internet és kommunikáció), 3 pedig szabadon választható a fennmaradó 5 közül (IKT alapismeretek, Adat bázis-kezelés, Prezentáció, Kép szerkesztés és Web kezdő). A frissített követelményrendszer tovább - ra sem jelent forradalmi válto zásokat: a feladatok nem nehe zeb bek, csak napraké - szeb bek. A már letett vizsgák ter mészetesen érvé - nyesek azok szá má ra is, akik még a teljes bizonyít ványt nem sze rezték meg: az új kö - ve te l mény end szer szerinti vizsgázás csu pán a még hátra lévő vizsgá kat érinti. A teljes követelményrendszer ol vas ható a címen, az alábbi összefoglaló táblázat pedig a legfontosabb jellemzők alapján ha sonlítja össze az eddigi (2009. ja - nuár 31-ig ér vényes), vizsgapéldatárat az új - jal, amelyből kötelező jelleggel feb ru - ár 1-jétől kezdve kell vizs gázni. Az új példatár az ECDL Alapítvány ajánlása szerint modelként szolgálhat más országok számára is. M1 IKT ALAPISMERETEK (Syllabus 4.0) január 31-ig (Syllabus 5.0) 1-jétől 32 feleletválasztós kérdés 36 feleletválasztós kérdés 6 téma körből, a témakörönkénti kérdé sek számát a modul ismertető tartalmazza. A sike res vizsgához leg alább 27 pon tot el kell érni. Új, a korszerűbb technológiákat is magukban foglaló kérdések. Tovább ra is automata vizsga szoftver gene rálja a kérdéseket, de a kérdések sor számát nem tünteti fel. A vizsga pél datár a fel készülést segítendő tartalmazza a megoldókulcsot is, azonban a vizsgafeladatlapon a szoftver a 4 lehetséges válasz sorrendjét vé let len szerűen felcseréli. A modul neve megváltozott. Eddigi elnevezés: Információtechnológiai alapismeretek (IT alapismeretek); az új elnevezés: Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapismeretei (IKT alapismeretek). M2 OPERÁCIÓS RENDSZEREK minimális változás A szöveges fájlok már nemcsak editorral hozhatók létre, hanem szövegszerkesztővel is és bármilyen szöveges állomány elfogadható a vizsgán (pl..txt,.doc,.rtf,.odt) A feladatsorok nem tartalmaznak floppylemezre vonatkozó műveleteket.

5 5 M3 SZÖVEGSZERKESZTÉS 10 alap és 6 emelt szin tű művelet. Si ke res vizsga 90, ill. 50%- nál. 3 féle feladattípus Nincs külön alap-és emelt szintű művelet. A részfeladatok 1 vagy 2 pontot érnek, a megfelelési szint 75%. Minden feladatban körlevelet is kell készíteni. Megszűnik a tiltott műveletek fogalma is. M4 TÁBLÁZATKEZELÉS 10 alap és 3 emelt szintű mű - ve let. A megfe le lési szint 90, ill. 50%. Tiltott művelet ese tén a vizs ga érvénytelen. A változás csupán annyi, hogy megszűnik a tiltott művelet kate gória, a lényeg a 75% teljesítése. M5 ADATBÁZIS-KEZELÉS A modult minimális változás jellemzi. A feladatok megfogalmazása egy értel - műbb, a forrástáblák módosítása se gíti az ellenőrzést. M6 PREZENTÁCIÓ Nincs változás. M7 INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Az A és B részfeladat, a B rész - ben egy kere sési feladattal. B rész javítása az alapján tör - ténik, hogy a vizsgázó megtalálta-e a ke re sett információt. Ezt elsősorban a ke resett információt tartalmazó ol dal ról küldött alap ján el len őrzik. Az A rész nem változott. A B részben 3 keresési fel adatot kell meg oldani; a tartalmi változás mi nimális. B rész javítása az alapján tör ténik, hogy a vizsgázó megtalálta-e a keresett információt. A javí tás a vizsga lapra rávezetett válaszok alapján történik. A modul neve megváltozott. Eddigi elnevezés: Információ és kommunikáció; új elnevezés: Internet és kommunikáció M8 KÉPSZERKESZTÉS Titkos vizsgafeladatbázis Nyilvános vizsgapéldák (60 db) A vizsgán a feladatlap megjeleníti a kiindulási képeket és az elvárt eredményt is. M9 WEBKEZDŐ Titkos vizsgafeladatbázis Nyilvános vizsgapéldák (60 db)

6 6 Verseny futás Acsongrádi Lego Rockers csa - pat az NJSZT támogatásával vett részt a Zürichben megrendezett FLL robottervezési, építési és programozási versenyen, ahol igen sikeresen szerepelt: a legeredményesebb kelet-európai csapatként, össze tettben a 11. helyezést érték el. A robotjáték során nyolcaddöntő - be jutott a csapat, és a 7. helyen vég - zett a robottervezés és programozás kategóriában is. Nem a szokásos módon várta a Mikulást az a hat csongrádi kisdiák, aki a Svájcban megrendezett nemzetközi versenyen (Németország, Ausztria, Svájc, Lengyelország, Szlová kia, Csehország, Magyarország) képvi selhette hazánkat. A 24 csapatot számláló mezőnyben is fiatalnak számító batsányis di ákok jól szerepeltek a megmérette té sen. Az egyik legfontosabb részben, a robotjátékban sikerült nyolcaddöntőbe jutniuk. A csapat másik erőssé ge a stabilan megépített robot, a gyor san cserélhető karok és a jól megterve - zett modulszerű program, ezeknek kö szönhetően a robotterv és prog ra - mozás kategóriában szintén a 7. he - lyen tudtak végezni. A robotjáték si - ke re azon is múlik, hogy mennyire összehangolt annak a két csapattagnak a munkája, akik a versenyen in - dítják a robotot. Berti és Zoli sokszor végigjátszották már ezt a 2,5 percet, az iskolában gyakorlásképpen és az eddigi versenyeken is. A csapat többi tagja a klímaváltozás magyarországi szakértőivel (Tuba Zoltán gödöllői professzorral és Somogyi Zoltán erdészeti tudományos igazgatóval) vette fel a kapcsolatot. Megismer ked - tek az ő kutatási területükkel, így elő - adásukat e két fő gondolat köré építették. Bemutatták, hogy a nö vényvilág miként reagál majd a felgyorsult fo lyamatokra, a széndioxid koncentráció és a hőmérséklet növeke dé sére, felhívták a figyelmet az em be ri tevé - keny ség visszavonhatatlan következmé nyeire és arra is keresték a választ, A First Lego League robot tervezési és építési verseny Közép-európai döntője hogy milyen módon lehetne mérsékelni a felmelegedést kiváltó ha tásokat. Saját ötletként olyan ro bo tot terveztek, amely képes kiválogatni és megfelelő tárolóba juttatni a széndioxidot, de arra is rámutattak, hogy a termé szet ben már jó ideje lé teznek ilyen ro botok: a fák, így a par lagon hagyott területek erdő sí - té sét is javasolták. A versenyen sokszor elhangzik: a mai versenyzők a jövő mérnökei, s ez nemcsak közhely, hiszen a diákok az FLL versenyek kapcsán csak úgy le het nek sikeresek, ha új ismeretszer zési és munkamódszereket alkalmaznak és jól beszélnek idegen nyelveket is. A kisgimnazisták nagyon sok ta - pasztalatot gyűjtöttek, és már lelkesen készülnek a következő év kihí vására, amelynek témája: Smart Move, azaz hogyan lehet a köz le kedés és a szállítások legbiztonságosabb, leg - ha tékonyabb módját meg találni. A feszített tempójú, svájci pontos - sággal megrendezett egész napos versenyt követően a Zürich környéki hegyek között túráztunk. A friss hegyi levegő, a csodálatos kilátás, és egy kis hóesés felejthe tet - lenné tette a gyerekek számára a sváj ci természet szépségeit. A csapat tagjai: Sáfrány Anna, Kovács Vivien, Bálint Karola, Pintér Boglárka, Faragó Zoltán és Márton Bertold. Felkészítő tanáraik: Giliczéné Lász ló Kókai Mária és Gilicze Tamás Giliczéné László Kókai Mária csapatvezető

7 7 Rendezvénysoroló IX. BME NEMZETKÖZI 24 ÓRÁS PROGRAMOZÓVERSENY május 1 3. között rendezik meg a már ha gyo mányos nak te kint hető BME Nemzetközi 24 órás Progra mo zóversenyt. Az extrém kihívásokat kereső prog ramozóknak feb ruár 21-ig van lehetőségük, hogy jelentkezzenek Eu rópa egyik legran gosabb versenyére. A döntőt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) tartjuk. További információk: Mészáros József telefon: +36-(20) Felhívás konferencia-részvételre 6. OGIK ORSZÁGOS GAZDASÁGINFORMATIKAI KONFERENCIA OKTÓBER FAMULUS KONFERENCIAKÖZPONT, GYŐR Az Országos Gazdaság infor ma tikai Konferencia immár 6. alkalommal kerül megrendezésre. Az idei OGIK különleges sé ge, hogy az IFIP CON- FENIS konferenciasorozatának ke - re tében, önálló szakmai sávként szervezzük, ma gyar és angol nyelvű elő - adásokra is lehetőséget adva. Hívjuk és várjuk a rendezvényre mindazokat, akik a gazdaság különböző területein, az igazgatásban, az üzleti szférában, a felsőoktatásban és a kutatásban informatikai témákkal, üzleti alkalmazásokkal foglalkoznak, akik a téma iránt érdeklődnek, és a - kik eredményeiket ismertetni, prob lémáikat másokkal megosztani, meg - vitatni kívánják. A Konferencia pontos programjá - ról, az előadói, illetve részvételi je - lentkezési feltételekről a Szervezőbizottság folyamatosan frissített tá jé - koztatást nyújt a GIKOF honlap ján, a végleges prog ramot a Pro g ram - bizottság a benyújtott előadások alapján fogja összeállítani. Az elő zetes tervek szerint rész - ben kül földi előadókkal négy-öt plenáris elő adásra, valamint szekció-elő adások ra, és az aktuális kér - désekről szer vezett műhelyvitára kerül sor. A KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI 1. gazdaságinformatika az EU országaiban (meghívott külföldi elő adók - kal); 2. módszertanok, IR-fejlesztési technológiák: az IR-fejlesztés új as pektusai, vállalati és üzleti model - le zés, modellvezérelt architektúra (MDA), modellező nyelvek és mo - delltranszformációs eszközök; 3. in - novatív megoldások és architektú rák, szolgáltatás-orientált fejlesztés (SOA), adatbázis-technológiák, adattárházak, tudásmenedzsment, tudásbázi sok; 4. az IR-fejlesztés és -szolgáltatás speciális elméleti és gya korlati kérdései, követelmény - elemzés és -specifikáció; igények válto zásainak követése, informatikai projektek, IT-be ruházások és megté - rü lésük, költség- és hatékonyság - elemzés, vállalati és kormányzati IR (ERP, CRM, SCM stb.), intelligens megoldások, globális rendsze - rek, webtechnológiák, tartalomszolgáltatás, szemantikus Web, in for - ma tikai rendszerek menedzselé se, új - ratervezés, integráció, minőség, biz - tonság, auditálás; 5. gazdaságinformatikai szakemberek oktatása, kép - zés e, szakember-igény, IT-szakmaiság programja (I3P), elvárásokhoz illesztett képzés, elearning-megol - dások: programcsomagok, képzések, tananyagok. ELŐADÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK Absztrakt megküldése: Elfogadás visszaigazolása: Teljes cikk beküldése: PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉG A Programbizottság a konferencia - füzetben adja ki az összefoglalókat, a teljes cikkeket konferencia CD-n bocsátja a résztvevők rendelkezé sé - re, és lehetőséget nyújt a magyar nyelvű cikkeknek a GIKOF Journalban, az angol nyelvűeknek pedig a SEFBIS Journal-ban (Palatia Kiadó), illetve az Enterprise Information Systems Journal-ban (Taylor and Francis) történő publikálására. Jelentkezés és további információ: Raffai Mária

8 8 Call for Papers CONFENIS OF OCTOBER, GYŐR, FAMULUS HOTEL, CONFERENCE CENTRE The Enterprise Information Systems International Con - ference on Research and Prac - tical Issues of EIS (CONFENIS) is a primary international event of the IFIP TC8 Working Group 8.9. This program provides an opportunity for academicians and practitioners throughout the world to gather, ex - change ideas, and present original research in the field of enterprise in - formation systems. The CONFENIS' 2009 Conference is sponsored mainly by the International Fede ration for Information Processing (IFIP), TC8, and WG8.9 on Enter prise Infor - mation Systems, hosted by the John von Neumann Computer Society (NJSZT) and locally organized by the Community of Scien tific and Educational Forum on Bu si ness In - formation Systems (NJSZT GIKOF) and the Szechenyi Istvan University. CALL FOR PAPER The IPC invites authors to submit their original and unpublished works, analogy-based thinking hypothesis, innovations, experience-based re - flec tions and ideas etc. IMPORTANT DATES Submission of extended abstracts (max 1 page of A4 size) Notifications of Acceptance Submission of camera-ready papers PROCEEDINGS, EDITORS The Organizing Committee will publish the Proceedings on CD, and if there will be demand enough for the printed version then OC manages the publishing at the Springer for extra charge of the proceedings book. The papers will be published in the IFIP Digital Library, and the extended reviewed version of the overall best papers will be published in a special edition of SEFBIS Journal (Palatia Publishing) or in the journal entitled Enterprise Informa - tion Systems (Editor: Taylor and Francis). Prof. Mária Raffai Detailed information: ~raffai/confenis2009 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS NETWORKSHOP 2009 Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ április Tutoriálok: április 14. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési In tézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar Inter - net Társaság idén tizennyolcadik alkalommal rendezi meg országos NETWORKSHOP 2009 konferenciáját. A rendezvény házigazdája a Szegedi Egyetem József Attila Tudományos és Információs Központja. Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-há lózati, in - for ma ti kai élet (Internet) legrangosabb ese ményévé nőt - te ki ma gát. Itt találkozhatnak e rohamo san fejlődő te rület techno - lógiájának, alkalmazásainak kutatói, fej lesz tői, a gyár - tók, a szolgáltatók és a felhasználók. A RENDEZVÉNY TÉMAKÖREI: ADATHÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLESZTÉSEK; KÖZ - OKTATÁS, FELSŐOKTATÁS, E-LEARNING; TAR TA LOMSZOL- GÁLTATÓK, KÖNYVTÁRAK, LEVÉL TÁRAK, MÚZEU MOK; ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTE TÉSI TECHNOLÓ - GI ÁK; SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, GRID; HÁ LÓ ZAT - BIZ TONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, KÖZTES REND SZE REK (MIDDLEWARE); JOGI, ETIKAI, SZABÁLYO ZÁSI KÉR DÉ SEK; TUTORIÁLOK A témák részletes leírását, a tervezett időbeosztást, a jelentke zési feltételeket, és az egyéb tudnivalókat az alábbi honlapokon találják: A konferencia szervezői az NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. Tallózó Megjelent az Információs Társadalom című folyóirat 2008/4. száma, amely korlátozott példányszámban igényelhető az NJSZT titkárságon, illetve megrendelhető a Gondolat K iadónál a ero.net címen. A kötet egyik fő témája Pierre Levy nyomán az értelmiség új fele - lőssége a kommunikáció korában. A cikkhez Alföldi István, Bőgel György, Csermely Péter, Csaba Ders és Tamás Pál hozzászólásai ol vashatók. A kötet megjelentetését az NJSZT támogatta. Megjelent a Műszaki Szem le, az Erdélyi Ma - gyar Műszaki Tu do mányos Társaság folyóiratának 43/200. szá ma. Ebben az NJSZT Tehetésggon do - zási szakmai közösségének elnö ke, Zsakó László, illetve dr. Tarcsi Ádám tollából olvasható egy írás a prog ra - mozási versenyek számon kérési formáiról. Bővebb információ:

9 9 Amire talán már nem is emlékezünk... Ez történt 2008-ban, az IT világában Így év elején érdemes áttekinteni, mi minden történt az informatika világában 2008-ban. Ebben pró - bált segíteni Miklovicz Norbert, az Internet vállalkozás a semmiből cí - mű ebook szerzője és a alapító főszer - kesztője. Az alábbiakban ebből idé - zünk. KÜLFÖLD Az Intel kiszállt a százdolláros laptop fejlesztéséből. Eldőlt a blue-ray (Sony) és a hd - dvd (Toshiba) technológia harca a blue-ray javára. A döntő az volt, hogy az amerikai filmgyártó cégek (és a felnőttfilmek gyártói is) a Sony technológiáját támogatták. Bill Gates, a világ 2. leggazda gabb embere és a Microsoft többségi tulajdonosa utolsó előadását tartotta a CES 2008 informatikai szakkiállításon. A rosszindulatú programok elleni harc érdekében szövetséges kapcsolatot alakított ki a Microsoft, a McAfee, a Kaspersky Lab és a Sy - mantec Anti Malware Testing Stan - dards Organisation néven. Bemutatták a Google Android névre keresztelt mobiltelefonját. A Polaroid bejelentette, hogy leállította azonnali képelőhívási funk ci - óval rendelkező fényképező gépei - nek gyártását, és a hozzá való fil me - ket is csak 2009-ig gyártják. Egy 2004 óta húzódó per miatt a Microsoftot 899 millió euróra büntette az Európai Bizottság. Az Ericsson Kaliforniába helyezi át kutatási-fejlesztési központját. Megtartják a 29. nyári olimpiai já - tékokat Pekingben. Sok tv-állomás HD minőségben sugároz. A meg - nyitóünnepség közvetítését pedig több mint fél ezer mobil átjátszó an - tenna üzembe helyezésével oldják meg. A GTS-Datanet 200 km-es ge - rinchálózat-bővítést jelent be. Október 1-jén bejelentik, hogy a Matsushita márka beolvad a Pana - sonic márkanévbe. A legnagyobb laptopgyártók rangsorban, 2008-ban: Acer, HP, Dell. FELVÁSÁRLÁSOK Az Econet Invest Vagyonkezelő Kft. internetszolgáltató cége, az Ex - ternet 950 millió forintnyi Externetrészvényért felvásárolta a Vivanet in ternetszolgáltatót. Felvásárlás és egyesítés után In - vitel Távközlési Zrt. néven egyesült a Hungarotel Zrt, a Pantel Kft., a HTCC Kft, a V-Holding Kft. és az Euroweb Zrt. A Sun Microsystems felvásárolta a Mysql AB-t, amely a legismertebb nyílt forráskódú adatbázis-kezelő fejlesztője. Február 1-jén a Microsoft felvá - sárlási ajánlatott tett a Yahoo-nak részvényenként 31$-os áron. A tranzakció később nem jött létre. A Yahoo felvásárolta az Index - tools néven ismert Tensa Kft-t, amely webanalitikai megoldásokkal foglalkozik (olyan, mint a Google Analytics a szerk.). A Sanoma felvásárolja a mobilport.hu weboldalt. A GTS alternatív távközlési céget felvásárolja egy konzorcium (Co - lumbia Capital M/C Venture Part - ners Innova Capital). Megveszik a Vatera.hu aukciós ol - dalt. A vásárló a dél-afrikai Nas pers médiacég egyik divíziója, a MIH In - ternet Europe. Az árat nem közölték. A Fujitsu Ltd. 450 millió euróért megveszi a Fujitsu-Siemens tulajdonjogának másik 50%-át is, amely (logikusan) eddig a Siemens AG kezében volt. HAZAI STATISZTIKA Az internetezők több mint 80%-a már vásárolt valamit a világhálón. A lakosság 25 30% -a rendel ke - zik alapvető számítógépes és internetes ismeretekkel. Valamivel több, mint 300 ezer ECDL bizonyítványt adtak ki. Az NHH közleménye szerint a ha - zai szolgáltatók több mint 200 ezer új előfizetéssel növelték ügyfél kö - rüket. Ez az év közepén már azt je - lentette, hogy 100 emberre 116 mo - biltelefon jut. A BSA szerint ma 42% a kalóz - szoftverek aránya. Az interneten a legnépszerűbb na - pilapok 2008-ban: Blikk, Metro, Nép - szabadság, a menedzserek köré ben: Origo, Index, portfolio.hu. A KPMG tanácsadó cég jelenté - séből kiderül, hogy hazánk nincs a harminc legvonzóbb be fektetési cél - pontnak tekintett ország között első felében közel 9000 ter - ra bájtnyi tárolókapacitást értéke sí - tettek. Magyarországon a 14 évesnél idő - sebb lakosság 49%-a rendelkezik in - ternettel. Miklovicz Norbert Prím Online, január 11.

10 10 Informatikatörténeti Múzeum a szegedi csodák palotájában... Már gondolkodhatnak az épí té szek azon, hogy milyen legyen a szegedi csodák pa lo tája. Oda költö zik a Száz szorszép játszóház, az Informatikatörté neti Múzeum és néhány lát - ványlabo r. Aközelmúltban mutatták meg az érdeklődő építészeknek a leen dő sze gedi cso dák palotája területét. Bejárták a Kál vária sugárút Jósika utca Lon doni körút Gogol utca ál tal határolt tömböt, s most pá lyázhatnak az egye lőre nem túl dallamosan hang zó, de hivatalosan Agóra Pólus nak ne vezett belvárosi közösségi köz pont terve zésére. Korábban megírtuk: az önkormány - zat körülbelül négyezer négyzetmé te - ren, 1,9 milliárd forintból, nagy részt p ályázati forrásból hozná létre a pa lo - tát (a pályázatot beadták, döntés még nincs). A területet most az IKV hasz - nálja, de magánházak is érintettek a beruházásban: a Kálvá ria sugárúton például két, helyi vé dettség alatt álló ház fogja közre a tervezett közösségi központot. La kos sági fórumon a tulaj - donosok azt kérték: ha már épít kez - nek, tegyék rendbe a védett házak homlokzatát. Erre az önkormányzatnak külön pá lyázati kerete van. A T alakú telken épülő kulturális centrumban kap helyet a Százszor - szép Gyermekház (a funkció marad, csak az infrastruktúra fejlődik), az informatikatörténet múzeum a szá - mítógépeket így is nagyjából évente ezren nézik meg, hogy nem túl frek - ventált helyen, az Öthalmi úti volt szovjet laktanyában őrzik azokat. A kiállítást új helyén a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tartaná fenn. A Szegedi Tudományegyetem is használná az Agórát, projektje egye - lőre informatórium néven fut. Az egyszerre bemutató és egyszerre hasznos térben például PhD hallgatók dolgoznának és magyaráznák a látogatóknak a munkájukat. A negyedik lakó az SZBK látványla boratóriuma lesz, specialitása, hogy a közönséget is bevonják majd a kí sérletekbe. A házat a Gogol utca felől lehetne megközelíteni, az önkormányzat het ven parkolóhelyet szeretne létrehozni. Számításaik szerint a forgalom nem nő számottevően a kör nyé - ken: a ház nyitvatartási ide jében ó rán ként 7 8 autóval halad majd el több a területen. Gonda Zsuzsanna Dél-Magyarország december 4. Interjú Alföldi Istvánnal Kell a szinergia Szakmai pálya: Villamosmérnöki, mérnök-köz gaz dá - szi és mérnök-tanári diplo mával rendelkezik. Pályafutását a KSH-ban kezdi, 1986 és 1990 között fejleszté si igazgató, több nagy projekt vezetője óta az NJSZT ügyvezető igazgatója. Nevéhez fűződik az ECDL ha zai bevezetése. Kormányzati elkötelezettségre, átgondolt stratégiára volna szükség ahhoz, hogy Ma - gyar országon a digitális írástudók szá ma elérje a kívánatos, 2 3 milliós szintet. Meddig jutottunk el Magyar - országon 2008-ban a digitális írástudás terén? Számos, önmagában jó és szimpatikus program született, ha azonban ezek nem alkotnak egységet, el marad az igazi siker. Mind a mai na pig hi - ányzik az a kormányzati elköte lezett - ség, ami egységbe foglalhatná az egy - más tól függetlenül működő progra - mo kat. A más-más minisztériumhoz, fel ügye leti szer vek hez tartozó prog ra - mok csak né hány ezer emberhez ér nek el, holott az volna a feladatuk, hogy milliókat tanítsanak meg a digitális írástudásra. Magyarországon jelenleg reálisan 2-3 millió ember lenne bevonható a digitális írástudók körébe. Hogy lehetne a jelenlegi kedvezőtlen helyzeten változtatni? Arra van szükség, hogy az em - berek megtanulják biztonságosan használni az internetet, és megismerjék a mögöttes tartalmat. Alap - vető a vi lágháló használa tá hoz szükséges motiváció megterem tése is. A szá m í tógép-használat gya korlati lépései csak ezután követ kez nének. Há rom év alatt több millió emberhez lehet ne így eljuttatni a szük sé - ges is mere te ket közösségi he lye ken, egyé ni kép zéssel vagy e-learn ing ke re t ében. (folytatás a következő oldalon)

11 11 (az előző oldal folytatása) Mennyire becsüli ezen átfogó program összköltségét? Mindennel együtt úgy száz-száz - ötven milliárd forintra, természetesen utó finanszírozással. Ebben az összegben már benne van a széles sávú hozzáférések még szélesebb kör számá ra történő biztosítása is. Hangsú lyo - zom, utófinanszírozásról beszélek. Szó sincs arról, hogy e ha talmas össz e- get bárkinek előre ki kel lene fizet nie. Induláskor csak a kor mányzati elkö - telezettségre volna szükség, fi zetni az eredmények függvényében kellene. Az NJSZT az el múlt években már többször, több fó rumon összefoglalta megoldási ja vaslatait. Ezek szerint csekély eredménnyel. Számos ügyben fordulunk a kormányzathoz, ám az a ta pasz tala tunk, hogy inkább a részlet kérdé sek ben ka - punk válaszokat, az átfogó té mákban több nyire elmaradnak a döntések. Való színű, a leg több döntéshozó úgy gon dolja, hogy az információs társa - dal mi ismeretek maguktól is terjednek, így elegendők a kü lönálló prog - ra mok. A mu ltina ci o nális vállalatok úgy is ránk erőltetik az újabbnál ú jabb meg ol dáso kat, előbb-utóbb nem térhetünk ki a ha s z ná latuk elől. A fiatalabb generáció már semmi - képpen sem. Csakhogy a gond az, hogy Magyarországon az idősebb generáció ebből a szempontból leg - alább is nem az 50 éveseknél, ha - nem a harmincasoknál kezdődik. Szinergia nélkül nem számíthatunk komoly ered ményre, a látványos ak - ci ók akár ki is olthatják egymást. Félő, hogy tíz év múlva teljes lesz a káosz. Mi a helyzet az ECDL-lel? A szá - mokból ítélve a téren nincs okunk a szégyenre. Valóban, az ECDL igazi siker - történet. Eddig közel 350 ezer em - bert sikerült bevonni a képzésbe. Az érintett számítógép-használati tudá - sa kézzelfogható megtakarításokat eredményez. Felmérések igazolják, hogy a pchasználati nem-tudás mi lyen hatalmas munkaidő-kiesést és ezzel anyagi kárt okoz. Hazai vi szonylatban ez évi több 10 milliárd forintban mér hető. Eredményeinkre egyrészt nagyon büszke vagyok, másrészt el kell is - mernem: igazán akkor lehetnénk elé - gedettek, ha kétszer ennyien vettek volna részt a képzésben. És most hadd kanyarodjak vissza a kormány - zati szerepvállaláshoz. Meg győ ző - désem, hogy ha a kormány egy séges állásfoglalást tenne az ECDL fontos - sága mellett, valamint deklarálná, hogy megbízik az NJSZT-ben és a 400 vizsgaközpontban, akkor rövid időn belül elérnénk a nemzetközi ta - pasztalat szerint kívánatos 6 7%-os elterjedtséget, azaz a ezer vizsgázót. IT Business különszám, december Várjuk Tagtársaink díjazási javaslatait Kedves Tagtársunk! Évtizedes hagyományainknak meg - felelően Társaságunk ez évben is el - ismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős eredményt elért szakembereket. Az NJSZT Díjbizott - sága a jelölteket most is széles körű közvéleménykutatással kívánja ki vá - lasztani. Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk most tagtársainkhoz, hogy te gye - nek javaslatot olyan személyekre, akiket méltónak tartanak a Társaság által alapított díjak va la me lyi kére. NEUMANN-DÍJ E díjjal elsősorban azok tevékeny ségét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kiala kítá sában, a társadalom informatizá lá sában értek el jelentős eredmé nye ket, és az NJSZTben is eredményesen dolgoztak. A Társaság névadójának emlékét idéző érmet 1976 óta évente egyszer, és legfeljebb három ember kaphatja. KALMÁR-DÍJ Azok részére adományozható, akik a számítástechnika alkalmazása terü - letén értek el kimagasló eredmé nye - ket. A Társaság e kitüntetése amelyet szintén 1976 óta adományoz Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudo - mányegyetem professzoráról kapta a nevét. Kalmár professzort hazánkban a kibernetika megalapítójaként tartják számon. TARJÁN-EMLÉKÉREM E kitüntetést azok számára adomá - nyozza Társaságunk, akik a számí - tás technika oktatásában, népszerű sí - tésében nyújtottak kiemelkedő telje - sítményt. A díj alapítási éve Tarján Re zső az NJSZT első elnöke volt, aki munkásságának köszönhetően az elektronika egyik megteremtőjeként vonult be a köztudatba. KEMÉNY JÁNOS-DÍJ 35 éven aluli fiataloknak adomá nyozható szakmai, alkotó és publi ká ciós tevékenységük alapján. A díj alapítási éve Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv e gyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt. NEUMANN-EMLÉKPLAKETT Az emlékplakettet Társaságunk olyan külföldi vagy külföldön élő magyar informatikusok számára adomá nyozza, akik munkájukkal hozzá járultak a magyar informatika fej lő dé sé hez, ill. külföldi elismert sé géhez. Célunk továbbra is az, hogy méltó el ismerésben részesülhessenek mind azok, akik sokat tesznek a szakma és az informatikai társadalom fejlő déséért, az eredmények széles körű el terjesztéséért. Kérjük, hogy javaslataikat küldjék el rövid, legfeljebb egy ol da las indokolással együtt március 20-ig. Dr. Bakonyi Péter, a Díjbizottság elnöke Fax:

12 12 Február 1-jétől új ECDL vizsgapéldatár frissített követelményrendszer szerint, 3 kötetben Ára: 2990 Ft/kötet Már kapható a könyvesboltokban és az ECDL Irodában. Megrendelhető: A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselő jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következő lapzárta: 18.

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak

Az Alapszabályban foglaltak A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az NJSZT 2006. évi rendes közgyûlésérõl Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2006. május 4-én megtartotta idei rendes közgyûlését a Neumann

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben