R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS"

Átírás

1 R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő, jelen pályázati kiírás 3. számú mellékletében felsorolt nem lakás célú helyiségek bérbeadásának nyilvános, egyfordulós pályázatáról /1 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja bérbe adni a részletes pályázati dokumentumban szereplő üres nem lakás célú helyiségeket. A pályázat kiírására a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 15/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 7. alapján kerül sor. A pályázat kiírója a bérbeadó:belváros-lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. Tel: , A pályázat lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal, Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztálya (továbbiakban: Lebonyolító) látja el. Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér emelet 608.szoba Tel: Gede Ibolya , Macharovszky Csaba Fax.: Részvétel feltételei: A pályázaton minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. A részletes pályázati dokumentáció a Lebonyolító Erzsébet tér sz. alatti irodájában vehető át január 25 - február 1. napjáig ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek). A pályázati dokumentáció ára: ,- Ft + ÁFA, azaz Harmincezer forint + ÁFA, melyet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat OTP Banknál vezetett bankszámlájára átutalással is meg lehet fizetni. Az átutalásnál fel kell tüntetni, helyiségpályázat, pályázati dokumentáció, továbbá kerüljön feltüntetésre, hogy kinek a nevében utalja, amennyiben nem azonos az átutaló személy a pályázó személyével. A pályázaton való részvétel feltétele a részletes pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentáció megvásárlása átutalással és készpénz átutalási megbízással történhet. Aki a pályázati dokumentációt megvásárolja, annak ellenértéke visszatérítésére nem tarthat igényt akkor sem, ha nem nyújt be pályázatot. 1

2 Pályázat benyújtására csak a pályázati dokumentációt megvásárló természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogosult, akinek egyben a befizetőnek kell lennie. A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, amely ingatlanonként Ft + ÁFA, azaz Százezer forint + ÁFA. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a fizetendő bérleti díjba beszámít vagy a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé (óvadék) alakul át. A pályázati biztosítékot átutalással a Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat OTP Banknál vezetett sz. bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalásnál fel kell tüntetni, helyiségpályázat, pályázati biztosíték. A pályázati biztosíték visszajár: - a pályázati felhívás visszavonásától, - az ajánlatok érvénytelenségének, eredménytelenségének megállapításától, - az ajánlatok elbírálásától számított 15 napon belül. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségi időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. A bérbeadás határozatlan időre történhet. A bérlőnek a szerződés megkötése előtt óvadékot kell fizetni. Az óvadék mértéke a helyiség háromtól tizenkettő hónapig terjedő bérleti díjnak megfelelő összeg. A Pályázó köteles az óvadék mértékére ezen intervallumon belül (3-12 hónap) ajánlatot tenni, ennek hiányában a pályázatot el kell utasítani. A bérlőnek bérleti díjat kell fizetni, amelynek alapjául - a 402/2004.(V.13.) B-L.Ö. képviselő-testületi határozata szerint - a helyiség aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Az éves bérleti díj a helyiség aktualizált forgalmi értékének a 402/2004.(V.13.) képviselő-testületi határozatban foglalt százalékos mértéke. A 402/2004.(V.13.) képviselő-testületi határozat a kiírás 2. számú melléklete. A bérleti díjat évente március 1-jétől a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelni kell. A pályázati kiírásban szereplő helyiségek funkciója a társasházi alapító okirat illetve az utoljára végzett tevékenység alapján került meghatározásra. Funkcióváltás nélkül erre a tevékenységre köthető meg a bérleti szerződés. A helyiség bérbeadására való felajánlás során nem szavatolható, hogy a bérlő - amennyiben nem az alapító okiratnak megfelelő tevékenységet kívánja folytatni - a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja, amennyiben a évi CXXXIII. Törvény alapján a társasház hozzájárulása szükséges, akár 2

3 hasznosítás módjának megváltoztatásához, akár a kérelmező által a funkcióhoz kapcsolódó, a helyiségben végezni kívánt engedélyhez kötött építési tevékenységhez, átalakításokhoz. A nyilatkozatok beszerzésére biztosított határidő lejártáig a kiválasztott bérlő a szerződés megkötésétől elállhat. A kiválasztott bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy ha a nyilatkozatok beszerzésére biztosított határidő leteltéig nem jelenti be elállását és a szerződést sem köti meg, a pályázati biztosítékot elveszti. Ebben az esetben a kiválasztott bérlőnek vállalnia kell, hogy megfizeti az Önkormányzatnak - a bérlő kiválasztása és a szerződés megkötésének kitűzött határideje közötti időszakra számítva - a helyiség utáni társasházi közös költségnek megfelelő összeget is. Bérbe vevőnek az általa a helyiségben folytatni kívánt tevékenységéhez be kell szereznie a szükséges hatósági és egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat. A bérbeadó értelemszerűem nem szavatolja ezen hatósági és más engedélyek beszerezhetőségét, ezzel kapcsolatban bérlőkkel szemben semmilyen szavatosságot nem vállal. Bérbe vevő az általa bérbe venni kívánt helyiséget megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel veszi át. A felszereltségéről, műszaki állapotáról a kiíró külön tájékoztatást nem ad, azt a kérelmező a helyszínen tekintheti meg A bérbe adó a helyiségnek - a bérlő tevékenysége gyakorlásához szükséges - kialakítását, berendezésekkel, felszerelésekkel való ellátását bérbeadó oldalról nem vállalja. A helyiséget bérlő köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni, karbantartani, szükség esetén felújítani, bérlő ezen kötelezettségét a bérleti szerződésben rögzíteni kell. A 15/2007.(IV.19.) önkormányzati rendeletben szabályozott esetekben a helyiség felújítására fordított összeg bérleti díjba történő beszámításának feltétele, hogy a munkálatok műszaki tartalmáról, a várható költségeiről, a bérbe számítható költségek legmagasabb mértékéről és időtartalmáról, valamint a munkálatok elvégzésének határidejéről előzetesen írásban a bérbeadó és a bérbe vevő megállapodjanak. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnésekor, de legkésőbb a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a helyiségből kiköltözik, az ingóságaitól kiüríti és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban és felszereltséggel, leltár szerint a bérbeadó birtokába adja. Ezt követően a bérbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. Helyiségek megtekintése A helyiségek megtekintésének igényét kizárólag elektronikusan a címen a helyiségek címének megjelölésével Február 2-4-ig 18 h- ig lehet jelezni. Kizárólag a pályázati dokumentáció megvételét követően lehet 3

4 megtekinteni a helyiségeket, ezért kérjük, hogy a pályázati dokumentáció árának megfizetéséről szóló igazolást a megtekintési kérelemhez csatolni szíveskedjenek. Ennek hiányában nem álló módunkban a helyiségeket megmutatni. Pályázat benyújtása A pályázati ajánlatot 3 példányban 1 db zárt borítékban kell leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Egy példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva kell leadni. A tulajdonos döntését segíti, amennyiben a bérlő az általa a helyiségben végezni kívánt tevékenységét, referenciáit röviden bemutatja. (nem kötelező) A borítékra kizárólag a megpályázott helyiség címét lehet ráírni. Amennyiben a pályázó több helyiségre kívánja benyújtani pályázatát, úgy minden helyiségre külön kell a pályázatot benyújtania. A pályázat átvételekor a pályázó átvételi elismervényt kap. A pályázatot a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A hiányosan kitöltött nyomtatvány esetén a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázati ajánlatnak tartalmazni kell a pályázati felhívás feltételeinek elfogadását, valamint az ellenszolgáltatás és óvadék fizetésének teljesítésére vonatkozó kötelezettséget. Gazdasági társaság pályázata esetén csatolni kell a pályázati ajánlathoz a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyző végzését, valamint az aláírási címpéldány, illetve aláírás minta eredeti vagy hiteles másolatát. Ha a pályázó meghatalmazott útján jár el, két tanú előtt aláírt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazást kell csatolni. Társadalmi szervezet esetén Alapító Okiratot, a társadalmi szervezet képviselőjének a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot kell csatolni. A pályázatot a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján kell leadni ügyfélfogadási időben. Pályázat bontása és elbírálása BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: február ÓRA A pályázatok felbontására Február 23. napján 10 h órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében kerül sor, amelyre a pályázatot kiíró a pályázókat ezennel meghívja. 4

5 A pályázatok felbontásakor minden pályázat megvizsgálásra kerül abból a szempontból, hogy tartalmazzák-e azokat a feltételeket és nyilatkozatokat, amelyek a jelen pályázati kiírásban szerepelnek. Ha a pályázó a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem tesz eleget, illetve az abban előírt nyilatkozatokat nem teszi meg, a pályázat érvénytelen. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell: - A pályázó nevét és a bérbe venni kívánt helyiség címét, - A pályázat megfelel-e a kiírásban foglalt feltételeknek, - A pályázat érvénytelen és milyen okból, - Ha a pályázatot illetően hiánypótló nyilatkozatot tettek azt, hogy ki tette, milyen felhatalmazás alapján, mi volt a pótolandó nyilatkozat, illetve hogyan nyilatkozott a pályázó. A pályázatokat a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság bírálja el. A Bizottság minden helyiség tekintetében meghatározza, hogy mely pályázatokat sorolja az első és melyeket a második helyre. A pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a pályázók nevét, az érvényes és érvénytelen pályázatokat és a Bizottság által kiválasztott bérlők nevét. Eredményes pályázat esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az első két helyre sorolt pályázó nevét és a döntés indokát. A beérkezett pályázatokról a Bizottság javaslatára a Polgármester dönt, a pályázati kiírásban meghatározott elbírálási szempontrendszer szerint. A pályázat elbírálásáról a nyertes pályázót értesíteni kell, amelyben közölni kell a bérleti szerződés megkötésének helyét és időpontját. A szerződés, előszerződés megkötésére a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 nap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a nyertes pályázó ismételt felszólítás ellenére sem köt bérleti szerződést vagy a pályázat eredménytelen a Polgármester dönt a pályázat megismétléséről vagy arról, hogy a második helyre kiválasztott pályázóval köt szerződést. A pályázati elbírálás szempontjai: A Bizottság a döntés során figyelembe veszi: - a pályázó ajánlatát az óvadék mértékére vonatkozóan, - a pályázó ajánlatát a bérleti díj mértékére vonatkozóan, - a pályázó helyiségben milyen tevékenységet kíván végezni, - a pályázó a helyiség felújítása során kéri-e bérleti díj csökkentését, ha igen milyen mértékben, milyen jogcímen, - a helyiség felújítása költségeire kér-e bérbeszámítást, - a pályázó ajánlatát azonos épületen belül több albetétre vonatkozóan. 5

6 - Több azonos bérleti ajánlat esetén azt kell a bérlőnek kiválasztani, aki a helyiséget magában foglaló épületben külön tulajdonnal (tulajdoni hányaddal) rendelkezik. Ha több ilyen ajánlatot tevő van, akkor azt kell előnyben részesíteni, aki nyertessége esetén előszerződés közbeiktatása nélkül kész a bérleti szerződés megkötésére. Több azonos vagy közel azonos ajánlatok esetén a Bizottság javaslatára a Polgármester dönthet úgy, hogy a beérkezett azonos vagy közel azonos ajánlatot tevők meghívásával árverés vagy ismételt ajánlattételt útján kívánja a helyiséget bérbeadni. Az ismételt ajánlattétel elbírálásának feltételrendszerét a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság határozza meg. A pályázatok elbírálásának végső határideje március 7. A nyertesek neve az Önkormányzat hirdetőtáblájára a döntést követően 5 napra kifüggesztésre kerül és a nyerteseket postai úton is értesíti a Kiíró a döntést követő 15 napon belüli postázással. A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa abban az esetben is ha több azonos vagy közel azonos érvényes ajánlat érkezett. A megkötendő bérleti szerződésekre a jelen pályázati feltételekben nem szereplő kérdésekben az Önkormányzat 15/2007.(IV.19.) önkormányzati rendeletében, valamint a 402/2004.(V.13.) B-L.Ö határozatában foglaltak az irányadóak. Budapest, Január 18. Szentgyörgyvölgyi Péter Polgármester Mellékletek: 1.sz. melléklet: Pályázati nyomtatvány 2.sz. melléklet: 402/2004. sz. határozat kivonat a bérleti díj számításhoz 3. sz. melléklet: Helyiségek listája 6

7 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 1051 Budapest, Erzsébet tér számú melléklet PÁLYÁZATI LAP Pályázó neve:.. Cégjegyzékszáma: magánszemély esetében születési hely, idő/anyja neve:..... Székhely/lakás címe:..... Telefonszáma:.. PÁLYÁZOTT HELYISÉG Címe:... Folytatni kívánt tevékenység: A pályázó ajánlatát az óvadék mértékére vonatkozóan ( 3-12 hónapig):....hó A pályázó ajánlata a bérleti díj mértékére vonatkozóan (min. a jogszabályban meghatározott, tevékenységnek megfelelő):.. Ft/év A pályázó kér e bérleti díj csökkentést? Ha igen, milyen jogcímen.. 7

8 A helyiség felújítása költségeire kér-e bérbeszámítást:. A helyiséget magában foglaló épületben külön tulajdonnal (tulajdoni hányaddal) rendelkezik?: Jelen pályázati adatlapon megjelölt albetéten (pályázott helyiség) kívül nyújtott-e be más, a pályázott helyiséggel azonos címen lévő albetétre pályázatot?. Amennyiben igen, az albetétek felsorolása: A pályázati biztosíték visszafizetését átutalással az alábbiak szerint kérem: Pénzintézet:... Számlaszám:... Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismertem, és azokat elfogadom. valamint az ellenszolgáltatás (bérleti díj) és óvadék fizetésének teljesítését vállalom. Nyilatkozom, hogy a kérelmező nem áll sem csődeljárás, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt. Budapest, hó... nap... aláírás Melléklet: a pályázati biztosíték, pályázati dokumentum ellenérték befizetésének igazolása, gazdasági társaság pályázata esetén csatolni kell a pályázati ajánlathoz a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyző végzését, aláírási címpéldány, vagy aláírás minta eredeti vagy hiteles másolatát, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, ha a pályázó meghatalmazott útján jár el, két tanú előtt aláírt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazást kell csatolni, társadalmi szervezet esetén alapító okirat, társadalmi szervezet képviselőjének a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentum. 8

9 A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Vagyonnyilvántartási és hasznosítási Osztálya által előkészített ingatlanhasznostási pályázatokról kér e ben vagy postai úton tájékoztatót? A/ igen, az alábbi címre:.. B/ nem 9

10 2. számú melléklet Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2004. (V.13.) B-L.Ö határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról egységes szerkezet II. FEJEZET A HELYISÉGBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 8. A helyiségbér alapjául a helyiségnek a Kt. határozata szerint aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Az alap bérleti díj, ennek alapján a megállapított bérleti díj éves mértéke - a jelen határozat szerinti kivételekkel - a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább 8%-a, amennyiben a helyiségben a bérleti szerződés alapján pénzváltó (TEÁOR: ) tevékenység végezhető a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább12%-a. 9. A helyiségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díjból kedvezményt kell adni. Megállapított bérleti díj címén a bérlőtől a kedvezmény alapján megállapított éves bérleti díj ÁFÁ-val növelt összegét kell igényelni. Kedvezmény alapján Bérleményben végzett tevékenység megállapított éves bérleti díj legalább a forgalmi érték következő százaléka: Irodai tevékenység 7 % Kereskedelem (üzlet) és szeszmentes vendéglátás, egészségügyi 6 % magánpraxis Népi iparművészeti és- képzőművészeti cikk, könyv árusítás, valamint 5 % kultúrcikk kiskereskedelem, ha a bérlő könyvek, zeneművek, időszaki lapok értékesítésével foglalkozik, garázs, Kereskedelmi alapellátás, oktatás, kölcsönzés, posta, művészeti galéria, 4 % élelmiszer kiskereskedelem, egészségügyi tevékenység, gyógyszer kiskereskedelem, ideértve a gyógynövény-árusítást is, és a gyógyászati segédeszköz kiskereskedelmet is, közművelődés, trafóház, vízóra-és gázfogadó, valamint WC helyiség, raktározás Közétkeztetés (TEAOR 55.52), lakossági szolgáltatás Lakossági kisipari szolgáltatás, valamint ruházati és egyéb 3 % konfekcionált termékek, bőr, konfekcionált termékek és lábbeli, villamos és híradástechnikai közszükségleti cikkek javítása, látszerészeti és optikai eszközök javítása óra- és ékszerjavítás, mosás, vegytisztítás, textilfestés, műterem, kivéve a műteremlakást és a műteremhez tartozó lakást Pártok által folytatott politikai tevékenység 11% % 10

11 A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság egyedi döntésével a helyiség alapbérleti díj éves mértékét a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 2%-ig csökkentheti, ha a helyiségben non-profit szervezet az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosság számára és érdekében végez tevékenységet. Pincehelyiségek bérbeadása esetén, illetve, ha a helyiség több, mint 80%-a a pinceszinten helyezkedik el, a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság dönthet a bérleti díj mérsékeléséről, azzal, hogy a bérleti díj nem lehet kevesebb, mint a társasház által meghatározott közös költség helyiségre jutó- Önkormányzatot terhelő- hányada, illetve ha a helyiség nem társasházban található, akkor a bérleti díj nem lehet kevesebb, mint az Önkormányzat által a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre fordított költségek két éves átlaga, ideértve az épületre fordított költségek helyiségre jutó részét. a.) Lakossági kisipari szolgáltatások különösen: -háztartási gépszerelő -rádió és televízió műszerész -látszerész -órás -kulcsmásolás -asztalos -kárpitos -könyvkötő -szőnyegjavító -mű és géphímző -bőrdíszműves cipész -kesztyűs -szűcs -ernyőkészítő -fehérnemű készítő, javító -férfi szabó -női szabó -kalapos, és sapkakészítő -porcelánfestő, javító -címfestő -üveges -gázöngyújtó töltő és javító -kőműves -gázvezetés és készülékszerelő -redőnyös -szobafestő mázoló, tapétázó -vízvezetékszerelő -fényképész -férfi fodrász -fodrász, kozmetikus -manikűr, pedikűr b.) lakossági szolgáltató tevékenység (pl: szolárium, Internet szolgáltatás, fénymásolás szolgáltatás) 11

12 3. számú melléklet Ssz. Épület címe Albetét címe Albetét szintek Tul. lap szerinti alapterület (m 2 ) Jelenlegi funkció Bejárat 1. Arany János utca 15 földszint (A003) 45 Iroda Udvari 2. Bajcsy-Zs. út 18 földszint (A005) fszt, fszt. gal. 303 Iskola Utcai 3. Bajcsy-Zs. út 62 földszint (A005) 23 Raktár Udvari 4. Balassi Bálint utca 9-11 fsz. 3 (A002) 309 Iroda Utcai 5. Balassi Bálint utca 9-11 fsz. 4 (A003) 89 Iroda Utcai 6. Báthory utca 18 félemelet (A009) 92 Iroda Lépcsh 7. Báthory utca 18 földszint (A003) 92 Iroda Másik alb. 8. Báthory utca 18 pince (A001) 50 Raktár Utcai 9. Dorottya utca 11 földszint (A004) 85 Raktár Udvari 10. Dorottya utca 11 földszint (A005) 121 Iroda Udvari 11. Falk Miksa utca 3 4.emelet 1 (A041) 365 Iroda Közöster. 12. Falk Miksa utca 3 4.emelet 2 (A042) 45 Iroda Közöster. 13. Falk Miksa utca 3 5.emelet 1 (A044) 323 Iroda Közöster. 14. Falk Miksa utca 3 5.emelet 2 (A045) 102 Iroda Közöster. 15. Falk Miksa utca 3 5.emelet 3 (A046) 270 Iroda Közöster. 16. Fehérhajó utca 8-10 földszint (A005) 35 Iroda Udvari 17. Ferenczy István utca 24 földszint (A002) 25 Iroda Udvari 18. Garibaldi utca 3 földszint (A003) alagsor, fsz. 155 Iroda Utcai 19. Garibaldi utca 3 földszint (A004) alagsor, fsz. 74 Iroda Utcai 20. Gerlóczy utca 3 földszint (0005) 26 Üzlet Utcai 21. Gerlóczy utca 3 földszint (0007) 46 Vendéglát ó Utcai 22. Gerlóczy utca 3 földszint (0008) 24 Üzlet Utcai 23. Gerlóczy utca 3 földszint (A006) 27 Üzlet Utcai 24. Gerlóczy utca 3 pince (A001) fszt.,pince,fsz.galéria 93 Üzlet Utcai 25. Gerlóczy utca 3 pince (A002) 39 Üzlet Utcai 26. Gerlóczy utca 3 pince (A003) 27 Raktár Udvari 27. Haris köz 2 földszint (A002) pince, fszt, fszt. gal. 138 Iroda Utcai 28. Haris köz 4 tetőtér (A026) 146 Iroda Lépcsőh 29. Irányi utca 10 földszint (A004) fszt.,fszt.galéria 17 Üzlet Utcai 30. Károly körút 14 földszint (A005) fszt.,fszt galéria 21 Üzlet Utcai 31. Magyar utca 27 pince (A002) 28 Raktár Utcai 32. Molnár utca 31 fszt II. (0002) 30 Üzlet Utcai 33. Nádor utca 18 1.emelet (0005) 414 Iroda Lépcsőh 34. Nádor utca 18 2.emelet (0006) 415 Iroda Lépcsőh 35. Nádor utca 18 2.emelet (0007) 210 Iroda Lépcsőh 36. Nádor utca 18 3.emelet (0008) 383 Iroda Lépcsőh 37. Nádor utca 26 5.emelet 3 (A040) 294 Iroda Lépcsh 38. Október 6. utca 5 földszint (A001) fszt.,pince 324 Vendéglát Utcai 12

13 ó 39. Petőfi tér 3-5 földszint (A009) 124 Üzlet Utcai 40. Sas utca 1 2.emelet (A022) 58 Iroda Lépcsh 41. Sas utca 1 2.emelet (A024) 48 Iroda Lépcsh 42. Sas utca 1 2.emelet (A025) 249 Iroda Lépcsh 43. Sas utca 1 2.emelet (A026) 193 Iroda Lépcsh 44. Sas utca 1 3.emelet (A027) 433 Iroda Lépcsőh 45. Sas utca 1 3.emelet (A028) 257 Iroda Lépcsőh 46. Szent István krt emelet (A026) 255 Iroda Közöst 47. Váci utca 11/B félemelet (A017) 414 Iroda Lépcsőh 48. Váci utca 11/B félemelet (A018) 288 Iroda Lépcsőh 49. Vadász utca 34 földszint (A007) 40 Üzlet Utcai 50. Vadász utca 34 földszint (A010) 38 Üzlet Utcai 51. Városház utca 16 földszint 5 (A006) 49 Üzlet Utcai 52. Zoltán utca 9 földszint 2 (A002) fszt.,fszt galéria 40 Iroda Utcai 53. Zoltán utca 9 pince 1 (A001) 89 Raktár Utcai 13

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, V. ker. Dorottya u. 9. szám 24482/0/A/4;5;6 helyrajzi szám alatt elhelyezkedő nem

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 9/2008 Tf.: Bodor Krisztina Ikt. Szám: Véleményező Bizottság:TVMB, PTB Tárgy: A volt Őzike Presszó épületének bérbeadására pályázat kiírása Melléklet: 2

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint Kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT TALÁLHATÓ VEGYESPIAC ELÁRUSÍTÓ HELYEK SZOMBATI NAPRA SZÓLÓ BÉRLETÉRE

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására Ügyszám: PH/6001-3/2016. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei: Név: Bük Város Önkormányzat Képviselője: dr. Németh Sándor polgármester Cím: 9737 Bük, Széchenyi

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására Budapest

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben