-1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet)"

Átírás

1 -1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) 1./ Az alapító neve, címe, induló vagyon: Szarvas Város Barátainak Köre Szarvas Alkotmány u. 7/2.¹ /nyt. Békés Megyei Bíróság 45. sz. képv: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna elnök/ /egyszázezer/ Ft rendelkezésre bocsátásával a jelen alapító okiratban rögzített célok megvalósítására alapítványt hoz létre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. 74/A - 74/ F -ban foglaltak alapján. 2./ Az alapítvány neve: SZARVASÉRT Alapítvány Alapítás éve: 2000² 3./ Székhelye: 5540, Szarvas Malom u. 11/4. Telephelyek: 5540, Szarvas Szabadság út , Szarvas Damjanich u , Szarvas Kossuth u. 30. Működési területe: Szarvas város.³ 4./ Az alapítvány célja: Az alapítvány az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, közhasznú célok megvalósítása érdekében: 4 - szervezi és összehangolja polgárok, civil és gazdálkodó szervezetek azon anyagi, vagy szellemi felajánlását, melyet ők Szarvas város társadalmi, gazdasági, sport, kulturális életének fejlesztésére, épített, vagy természeti környezetének megóvására, vagy bővítésére szántak, - törekszik arra, hogy a várost országhatárainkon belül és kívül minél szélesebb körben ismerjék, - propaganda és nevelő tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a polgárok önkéntesen óvják és gyarapítsák környezetüket, - jutalmazza azokat, akik az alapítvány céljaival összhangban kiemelkedő tevékenységet folytattak - adományokat gyűjt a 350/2011.(XII.30) sz. kormányrendelet szabályi szerint 5 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Az alapítvány Szarvas Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján kulturális közfeladatot lát el, ezért kiemelten közhasznú szervezetnek számít. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a szarvasi helyi sajtó útján, valamint internetes honlapján 6 nyilvánosságra hozza. 1 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 2 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 3 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 4 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 5 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 6 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

2 -2-5./ Az Alapítvány induló vagyona: Ft./százezer/ készpénz, amelyet az alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsátott. 6./Az alapítványi vagyon felhasználásának elvei: Az alapítvány vagyonával annak kezelő szerve gazdálkodik. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében hozott döntések nem lehetnek ellentétesek a lakosság által választott önkormányzati testületek rendelkezéseivel. Az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, de csak céljainak veszélyeztetése nélkül. Az alapítvány vállalkozói tevékenysége: - Könyv kiskereskedelem (TEÁOR 4761) - Újság papíráru kiskereskedelem (TEÁOR 4779) - Máshova nem sorolt egyéb kiskereskedelem (TEÁOR 4778) - Folyóirat. időszaki kiadványok kiadása (TEÁOR 5814) - Egyéb kiadó tevékenység (TEÁOR 5819) - Adatfeldolgozás (TEÁOR 6311) - Jogi tevékenység (TEÁOR 6910) - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás (TEÁOR 6399) - Munkaközvetítés (TEÁOR 7810) - Egyéb emberi erőforrás- ellátás (TEÁOR 7830) - Összetett adminisztratív szolgáltatás (TEÁOR 8111) - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (TEÁOR 8219) - Konferencia- szervezés (TEÁOR 8230) - Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (TEÁOR 8299) - Sport, szabadidős képzés (TEÁOR 8551) - Kulturális képzés (TEÁOR 8552) - Máshova nem sorolt egyéb oktatás (TEÁOR 8553) - Oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560) - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás (TEÁOR 8899) - Előadóművészet (TEÁOR 9001) - Előadóművészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002) - Alkotóművészet (TEÁOR 9003) - Máshova nem sorolt egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) 7 - Az alapítványi vagyon csak a 4./ pontban foglalt célokra, a vállalkozási tevékenység beindítására és az alapítvány működési kiadásaira használható fel. Bevételek, kiadások: Az alapítvány bevétele: a. Vállalatoktól, vállalkozóktól kapott támogatások b. Magánszemélyek hozzájárulásai, befizetései c. Pályázatokon elnyert támogatások d. Önkormányzati támogatás e. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel f. Közművelődési vagy együttműködési megállapodások alapján keletkező bevétel g. Szolgáltatási ellenérték h. Programfinanszírozás i. Normatív támogatás 8 7 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 8 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

3 Az alapítvány kiadásai: a. Alapcél szerinti közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek b. Vállalkozói tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek c. Pályázati programok végrehajtásának költségei d. Működési költségek e. Értékcsökkenési leírás 9-3- Az alapítványi célok érdekében a kezelő szerv: - díjakat, kitüntetéseket, ösztöndíjakat alapíthat, - pályázatokat, versenyeket írhat ki, - adományokat gyűjthet, amelynek részletes szabályait belső szabályzat tartalmazza 10 - bármilyen formát alkalmazhat, amely a feladatok elvégzésére a legcélszerűbbnek látszik. Az alapítvány csak olyan célok megvalósításához foghat hozzá, amelynek pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Az évente felhasznált vagyon csak olyan mérvű lehet, amely az alapítvány következő évi működését még nem veszélyezteti. Az induló vagyon mértéke alá az alapítvány vagyona nem csökkenhet / Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai, külföldi magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha az alapítvány céljait elfogadja és, feladatainak megvalósítását kívánja elősegíteni. A csatlakozó hozzájárulása fejében feltételeket nem köthet ki. 8./ Az alapítvány kezelő szerve: a hét főből álló kuratórium. Elnöke: Závogyán Judit ( an: Chudik Judit) Szarvas, Malom u. 11/4. Alelnöke: Dr. Pusztai Andrea ( an: Turi Éva Margit) Szarvas, Alkotmány u.26/1. Tagjai: :Petneházi Andrea ( an: Barta Róza) Szarvas, Vágóhíd u. 1/2. Márton László ( an: Magyar Erzsébet) Szarvas, Kossuth u. 37. Ozsváth Zsuzsanna ( an: Varga Irma Ilona) Szarvas, Jókai u. 63. Gazdasági vezető: Sutyinszyi Zoltán ( an: Trnyik Judit) Szarvas, Szabadság út 65 1/5. Titkára:Mihaleczné Kovács Mária ( an: Jambrich Mária) Szarvas, Körös u A kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak, illetve az alapító tagoknak közeli hozzátartozói, és nem állhatnak az alapítókkal döntésüket befolyásoló függőségi kapcsolatban. A kuratórium megbízatása öt évre szól Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 10 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 11 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 12 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 13 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

4 -4-9./ Kuratórium jogköre: - kezeli és gyarapítja az alapítvány vagyonát, - az alapító okiratban rögzített elvek szerint dönt a vagyon felhasználásáról - dönt csatlakozás, illetve hozzájárulás kérdésében, - a bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és alelnökének vagy titkárának együttes aláírása szükséges / A Kuratórium elnöke: - egy személyben képviseli az alapítványt, illetve a kuratóriumot - összehívja és vezeti a kuratórium üléseit, - gondoskodik a hozott döntések végrehajtásáról, - összeállítja az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottai felett, - irányítja az alapítvány pályázati tevékenységét, e körben projektvezetői feladatokat láthat e.l 15 Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesítheti. Mindkettő egyidejű akadályoztatása esetén a titkár a helyettes / A Kuratórium működése: A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülést tart. Üléseit- a napirend közlésével legalább öt nappal korábban az elnök hívja össze. Az összehívás írásos meghívóval történik, amit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni, valamint az Alapítvány honlapján is közzé kell tenni.az ülés összehívása elektronikus úton is történhet. 17 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt, de szavazati joguk csak a Kuratórium tagjainak van. A Kuratórium határozatképes,ha ülésén legalább négy tag megjelent. A határozathozatalhoz a jelenlévők többségének egybehangzó szavazata szükséges. A szavazás nyílt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely emelkedő számozással és meghozatalának időpontjával tartalmazza a Kuratórium határozatait és a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyveket időrendben lefűzve kell tárolni. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyből azok tartalma, meghozataluk ideje, a szavazati arányok megállapíthatók. A határozatokat az érintettel írásban kell közölni és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni, valamint az alapítvány honlapján is közzé kell tenni. 18 Az alapítvány irataiba a Kuratórium egy tagjának jelenlétében bárki betekinthet. 14 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 15 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 16 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 17 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

5 18 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata -5- A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az alapítvány és a kuratórium működésének további részletes szabályait, a tisztségviselők feladatait, a hatásköröket és döntési jogköröket az alapítvány belső szabályzata, az ügyrend tartalmazza. Az ügyrendet a kuratórium hagyja jóvá. A jogszabály szerint kötelező egyéb belső szabályzatok elkészítéséről a kuratórium elnöke gondoskodik / Az alapítvány beszámolói: Az éves pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet jogszabály szerinti formában és tartalommal való elkészítéséért az elnök a felelős. Elfogadásukhoz a Kuratórium legalább négy tagjának szavazata kell. A kuratórium jóváhagyását követően a beszámolót tájékoztatás céljából az alapító szervezetnek a kuratórium elnöke megküldi. A beszámolókat a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni és az alapítvány honlapján is közzé kell tenni Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 20 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

6 -6-13./ Közhasznúsági feladatok: Az alapítvány a évi CLXXV. törvényben meghatározott közhasznú jogállás feltételeit biztosítja és az alábbi közhasznú tevékenységeket gyakorolja.21 - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés (TEÁOR 8559) - kulturális tevékenység (TEÁOR 9499) - kulturális örökség megóvása (TEÁOR 9499) - műemlékvédelem (TEÁOR 9499) - természetvédelem, állatvédelem (TEÁOR 9499) - környezetvédelem (TEÁOR 9499) - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (TEÁOR 9499) - közrend és közbiztonság védelme (TEÁOR 9499) - euroatlanti integráció elősegítése (TEÁOR 9499) - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, szociális segélyezés (TEÁOR 8899) - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (TEÁOR 9499) - emberi és állampolgári jogok védelme (TEÁOR 9499) - közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervek által igénybe vehető- szolgáltatások (TEÁOR 9499) - sport és sporttevékenység támogatása kivéve a munkaviszonyhoz és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységeket (TEÁOR 8551,9319,9329) 22 Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból- tagjain kívül- mások is részesülhetnek, szolgáltatások fajtái szerint a kuratórium által esetenként meghatározott módon / A felügyelő bizottság: Elnöke: Koltai Lajosné ( an: Körmendi Rozália) Szarvas, Jókai u. 36. Tagjai: Brusznyiczki Erika ( an: Melis Mária) Szarvas, Vasút u 85/1. Bencsik Márk ( an: Glózik Klára) Szarvas, Malom u. 99. A felügyelő bizottság elnökét a Kuratórium üléseire meg kell hívni. A felügyelő bizottság feladata az Alapítvány jogszabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzése és pénzügyi beszámolóinak felülvizsgálata. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 22 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 23 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata 24 Módosította a Sz.V.B.K. Egyesület 3/2012.(10.01) sz. elnökségi határozata

7 -7-15/ Az alapítvány megszűnése esetén fennmaradó vagyonát Szarvas Város Önkormányzata részére kell átadni, aki köteles azt hasonló célok megvalósítására fordítani. Az alapítók kijelentik, hogy a Kuratórium tagjaival sem hozzátartozói, sem egyéb, azok tagságának betöltését akadályozó függőségi kapcsolatban nem állnak. Szarvas, május. 02. Dr. Dezső István sk. elnök Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület Záradék: Az alapító okirat módosítását a Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület Elnöksége 3/ 2012 (10.01.) számú elnökségi határozatával elfogadta. Szarvas, október. 01. Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna /elnök/ Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a 2011. április 2. napján megtartott Taggyűlésen

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1

~ljjf ~'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 r: /: -.:~-...,.. - l ~ító okirat i... 2D04 03. i::. \. 1-- --( ~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 _...-.._._-...,_... _..- Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve -

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen

Részletesebben