A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 BOCSKAI ISTVÁN BAJTÁRSI EGYESÜLET D E B R E C E N P É T E R F I A U. 58. Tárgy: A Szociális Alapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege. Készült: 4 példányban 1. pld 8 lap sz.. pld. Melléklet: Névjegyzék A L A P Í T Ó O K I R A T A Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Egyesülete által alapított, de jogutódja a Bocskai István Bajtársi Egyesület által tovább működtetett, a Hajdú Bihar megyei Bíróság által április 1. napján, 307. sorszám alatt nyilvántartásba vett SZOCIÁLIS ALAPITVÁNY Alapító Okiratát az alapítás óta eszközölt módosításokra is tekintettel az Egyesület közgyűlése, a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvény (Ptk.) 74/B. (5). bekezdésében, valamint a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított évi CLVI.(Ktsz.) törvény rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel a módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adja ki. I. Az alapítvány neve: SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY II. Az alapítvány székhelye: 4024, Debrecen, Piac utca 24. III. Működési területe: (regionális) IV. Jogállása: Debrecen MJ. Város és Hajdu-Bihar Megye Önálló jogi személy, közhasznú szervezet. V. Az alapítvány célja: 1. Az alapító Egyesület a Magyar Honvédség (HM), a rendvédelmi és rendészeti szervek (BM, IM, PM) Debrecen MJ városban és Hajdú-Bihar megyében élő nyugdíjasait és aktív tagjait szervezi egységes közösségé. Az Egyesület tagsága részére térítésmentes, vagy kedvezményes térítésű kulturális, oktatási, ismeretterjesztő és szabadidő programokat szervez, valamint szociális rászorultság, vagy súlyos rendkívüli esemény bekövetkezésekor elsősorban tagjai részére anyagi támogatást nyújt. 2. A Egyesület közgyűlése januárjában ezért döntött úgy, hogy elsősorban az Egyesület tagjai részére főként szociális rászorultság alapján a segélyezés és más anyagi támogatás (pl. üdültetés, illetve oktatási, kulturális, sport stb. rendezvényen való részvételt, egészségügyi szolgáltatás költségéhez hozzájárulás) lehetőségének biztosításához, közérdekű célra alapítványt létesít. 3. Az Alapítvány állami szervekként működő volt szolgálati helyek (HM, BM, IM, PM. szervek) és az önkormányzatok ilyen irányú kötelezettségeit kiegészítve, a tagok segélyezésével, (az időskorúak, hátrányos helyzetű csoportok segítése) illetve más anyagi 1

2 támogatás biztosításával, közhasznú szociális tevékenységet fejt ki. Nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásiból az Egyesület tagjain kívül mások is részesülhessenek. VI. Az alapítvány célszerinti tevékenysége: 1. Szociális tevékenység. (Kszt ) pont) 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. (Kszt ) pont) 3. Kulturális tevékenység. (Kszt ) pont) 4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. (Kszt ) pont VII. Csatlakozás: Az Alapítvány nyitott, ahhoz a Ptk. 74/B. (2). bekezdésében foglaltaknak megfelelően pártok és politikai szervek kivételével magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az előző pontokban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a kuratórium dönt. VIII. Az alapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja: 1. A szociális alapítvány induló tőkéje,az alapítás időpontjában a Egyesület által biztosított Ft, azaz Hatvanezer forint volt. A jelenlegi törzstőke meghaladja az azaz Egymillió forintot. 2. A Szociális Alapítvány vagyona a költségvetés központi és helyi szervei, a honvédség a rendvédelmi- és rendészeti szervek, más állami, gazdasági társadalmi szervek, intézmények, magánszemélyek (pl. szja. 1 %-a) adományaiból, a pályázatokon elnyert juttatásokból a továbbiakban adományokból a csatlakozó személy, vagy szervezet vagyonrendeléséből, és a vagyon hozadékaiból gyarapítható. 3. Az Alapítvány részére befizetett vagyonrendelés és az adományok a mindenkori törzstőke gyarapítását szolgálják, kivéve ha az adományozó a pénzbeli adománynak a céltevékenységhez kapcsolódó rendeltetéséről írásban, ettől eltérő módon (segélykeret bővítése, működési költségek, stb.) rendelkezett. 4. A mindenkori törzstőke folyó évben jóváírt kamatai, az Alapítvány befektetett eszközeinek, egyéb vagyonainak, folyó évi hozadékai, az adományozók célszerinti juttatásai, a pályázatokon meghatározott célra elnyert összegek képezik az Alapító Okirat V. fejezet 2. pontjában körvonalazott, de az alábbiakban részletezett szociális támogatások, illetve az Alapítvány működésével kapcsolatos dologi kiadások alapját. 5. A segélyezés, vagy az egyéb támogatás (V. fejezet 2. pont) a kérelmező pályázata, vagy az illetékes társadalmi aktíva (küldött) írásbeli javaslata alapján szociális rászorultság és/vagy előre nem látható rendkívüli esemény terheinek enyhítése céljából folyósítható. 2

3 a. Szociális rászorultság alapján elsősorban azok részesülhetnek segélyezésben, egyéb támogatásban, akiknek életfeltételei jelentősen romlottak, a megélhetést biztosító egy főre jutó havi összes jövedelmük nem éri el, vagy jelentősen nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét, és hozzátartozóik rendszeres anyagi segítségre sem számíthatnak. b. Az előre nem látható rendkivüli események közé tartozhatnak a tag, vagy a házastársa halála, a tag huzamosabb kórházi kezelése, a jelentős károkozással járó elemi csapás és minden más olyan rendkivüli esemény, amelynél az okozott kár, veszteség mértéke a támogatás folyósítását indokolttá teszi. c. A kuratórium, egyedi elbírálás alapján a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjasa, illetve más nyugdíjasok részére akkor is megítélheti támogatás folyósítását, ha a pályázó nem tagja az alapító Egyesületnek. 6. A folyó évben segélyezésre, támogatásra, illetve dologi kiadásokra fel nem használt keretösszeg, vagy vannak egy része, a következő évi keretösszeget, vagy a törzstőkét növelheti. IX. Az alapítvány kezelő szerve, képviselete és működésének rendje. 1. A Szociális Alapítvány a Ptk. 74/A. -ától a 74/F. -áig terjedő, az alapítványok működési rendjéről szóló rendelkezések betartásával működik. Működésének rendjét az alapító Egyesület közgyűlése által jóváhagyott a fent hivatkozott törvényi rendelkezésekkel összhangban álló Alapító Okirat rögzíti. 2. Az Alapítvány kezelő testülete az alapító Egyesület közgyűlése által 4 évi időtartamra választott 5 tagú kuratórium. A kuratórium elnökét a közgyűlés választja. A kuratórium a munkáját bárminemű díjazás nélkül, társadalmi munkában látja el. A kuratórium tagjai igényt tarthatnak viszont a munkájukkal összefüggésben felmerült költségek megtérítésére. A kuratórium tagjává választható meg az cselekvőképes, büntetlen, magyar állampolgár, aki a feladat ellátását írásban vállalja. A kuratórium negyedévenként ülésezik, de szükség esetén rendkivüli ülés is összehívható. 3. A kuratórium tikárát, és gazdasági vezetőjét a kuratórium testületi ülésén választja meg. A kuratórium tisztségviselőinek és tagjainak névsorát az Alapító Okirat melléklete tartalmazza. 4. A Kuratórium a segélyek támogatások odaítélése, és más pénzügyi, anyagi, szervezeti kérdésekben testületi ülésen határoz. A testületi ülésekről jegyzőkönyvet készít, és érdemi döntésekről határozatot hoz, amely a jegyzőkönyv részét is képezheti. A jegyzőkönyvet a testületi ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. 5. A kuratórium testületi üléseit a kuratórium elnöke akadályoztatása esetén a titkár, vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti. 6. A testületi ülés határozatképes, ha azon 3 kuratóriumi tag jelen van. A kuratórium határozatainak meghozatalához a jelenlevő tagok egyszerű szavazattöbbsége szükséges. A 3

4 kuratórium minden jelenlevő tagját egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 7. A kuratórium a döntéseit, okmányok, bizonylatok vizsgálata, valamint a rendelkezésre álló személyes ismeretek alapján hozza. Az egyesületi tag segélyezése esetén az Egyesület elnöksége, illetve a körzeti aktíva (küldött) véleményét is meghallgatja. 8. A kuratórium elnöke: az alapító Egyesület közgyűlése által megválasztott Csefkó Gábor (an: Pécsi Julianna) 4031 Debrecen Derék utca 126. V/17. sz. alatti lakos látja el az Alapítvány általános képviseletét. Tartós távolléte esetén a kuratórium titkára, vagy gazdasági vezetője helyettesíti. Az Alapítvánnyal kapcsolatos ügyintézés körében az elnököt általános kiadmányozási jog illeti meg, amely kiterjed azokra az ügyekre is, amelyekre az Alapító Okirat a későbbiekben a titkár, a gazdasági vezető, illetve a jogi képviselő részére biztosít kiadmányozási jogkört. Önálló jogi képviselő hiányában, vagy akadályoztatása, összeférhetetlensége esetén ellátja az Alapítvány jogi képviseletét. 9. A kuratórium titkára intézi az Alapítvány adminisztrációs ügyeit, előkészíti és összehívja a kuratórium testületi üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, szervezi az adományok gyűjtését, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, intézkedik ezek hasznosításáról. Propagálja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását. Helyettesíti a kuratórium elnökét. Végzi a kimenő és bejövő iratok kezelését. Vezeti az Alapítvány működésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogkört gyakorolja. 10. A kuratórium gazdasági vezetője biztosítja az Alapítvány gazdálkodásának, pénzforgalmának jogszerű bonyolítását. Gondoskodik a pénzforgalommal, és gazdálkodással kapcsolatos számviteli és egyéb nyilvántartások szakszerű vezetéséről. Az Alapítvány befektethető eszközeinek legkedvezőbb elhelyezése érdekében kapcsolatot tart a pénzintézetekkel. Szükség szerinti igazolást ad ki az adományok befizetésének adójogi igazolásához. Tartós távolléte esetén helyettesíti a kuratórium titkárát. Kapcsolatot tart a pénzügyi és gazdasági műveletek végzéséhez szükségszerűen kapcsolódó szervekkel. Tevékenységi körében a szükséges kiadmányozási jogkört gyakorolja. 11. Az Alapítvány jogi képviseletét az alapító Egyesület mindenkori jogi képviselője látja el társadalmi munkában, az Alapítvány képviseletére is jogosító bírósági nyilvántartásba vétel alapján. Az esetlegesen felmerült költségeit az alapító egyesülettől igényelheti. A jogi képviselő nem szükségképpen tagja a kuratóriumnak. A jogi képviselet esetenkénti, vagy tartós ellátására társadalmi munkában a kuratórium elnöke más jogi végzettséggel rendelkező személynek is adhat megbízást. A jogi képviselő jogosult az Alapítvány nevében és képviseletében bíróságok és más hatóságok előtt peres és nem peres ügyekben eljárni, keresetlevelet, beadványokat, szerződéseket és egyéb iratokat készíteni, kiadmányozni, ellenjegyezni. Köteles a törvényes kereteken belül az Alapítvány jogi képviseletét ellátni. Tevékenysége során kötve van a kuratórium jogszerűen hozott döntéseihez, a kuratóriumi elnökének jogszerű véleményéhez. Ezektől eltérő jogi álláspontjáról a kuratórium elnökéhez feljegyzést készít, illetve a jogi képviseletet az adott ügyben megtagadhatja. 4

5 12. Amennyiben a jogi képviselő nem tagja a kuratóriumnak, úgy Őt a testületi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni. 13. A kuratórium tagjai kötelesek a kuratórium munkájában részt venni, a testületi üléseken megjelenni, a kuratórium határozatainak meghozatalában véleményük nyilvánításával, személyi függetlenségük biztosítása mellett a legjobb meggyőződésük szerint közreműködni. A kuratórium valamennyi tisztségviselőjének és tagjának kötelessége az Alapítvány pénz- és egyéb vagoni eszközeinek takarékos, és a jó gazda gondosságával való kezelése. 14. Amennyiben a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját, célszerinti tevékenységét veszélyezteti, vagy működését az alapító más komoly indokkal jogszerűen kifogásolja, az alapító egyesület közgyűlése a kuratórium megbízatását visszavonhatja, és új összetételű kezelő szervezet részére adhat megbízást. X. Az Alapítványra, mint közhasznú szervezetre vonatkozó egyéb rendelkezések. 1. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 2. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott célra fordíthatja. 3. Az Államháztartás alrendeszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerzős alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 4. A kuratórium a felelős személyt (a kuratórium és az alapító egyesület tisztségviselőit, a kuratórium tagját), a támogatót valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybevehető szolgáltatások, illetve az alapító egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 5. Az Alapítvány, váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 6. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az Államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7. A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készíteni. 8. Az Alapítvány által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetők, ezeket az Alapítványkuratóriuma sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 9. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat (országgyűlési, önkormányzati képviselő jelölése, a kampány támogatása stb.) szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 5

6 10. A kuratórium az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentésnek tartalmazni kell a mindenkor hatályos Kht. 19. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő előírásokat. Az éves beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentést az alapító Egyesület közgyűlése hagyja jóvá. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 11. A kuratóriumnak olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 12. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül (Kht. 8. (l). bek. a. b. pont). 13. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. XI. Az alapítvány felügyelete: 1. Az Alapítvány belső ellenőrzését az alapító Egyesület Felügyelő Bizottsága látja el. Az Egyesület közhasznú szervezet. Alapszabálya a Felügyelő Bizottság tevékenységével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az ellenőrzések eredményéről évente, az egyesület közgyűlésének számol be. 2. Az Alapítvány pénzügyi ellenőrzése az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága feladata. 3. A költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. 4. A törvényességi felügyeletet a Hajdu-Bihar Megyei Főügyészség látja el. XII. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs, vagy döntés nem születik, úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. XIII. Vegyes rendelkezések: 1. A kuratórium testületi ülései nyilvánosak. A személyiségi jogok és titokvédelmi szabályok megsértésének veszélye esetén az elnök a testület erre vonatkozó határozata eseté zárt ülés megtartását is elrendelheti. 6

7 2. A testületi ülésekre a testületi tagok és a meghívottak részére meghívót kell küldeni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, valamint az ülésre vonatkozó más közleményeket. 3. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba, beszámolókba az alapító Egyesület tisztségviselői, és a felügyeletet ellátó szervek tagjai korlátozás nélkül, más személyek a személyiségi jogok és a titokvédelmi szabályok sérelme nélkül - a kuratóriumi elnökének előzetes engedélyével tekinthetnek be. 4. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba való betekintés rendjéről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. 5. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének, vagy elutasításának ideje, ez utóbbi indoka. 6. A kuratórium az Alapítványnak a közhasznúsági jelentésben szereplő éves eredményét a helyi sajtóban is közzéteheti. 7. Az Alapítvány nevében, vagy javára végzett adománygyűjtés csak a kuratórium elnöke által aláírt és az Alapítvány bélyegzőjével ellátott írásbeli meghatalmazás alapján végezhető. Az adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zaklatásával a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 8. Az alapító Egyesület közgyűlése jogosult az Alapító Okiratot módosítani, szükség esetén a kuratórium létszámát új tag megválasztásával hét főre kiegészíteni. 9. Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban, a közhasznú szervezetekről szóló módosított évi CLVI. törvényben, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokban megfogalmazott rendelkezéseket kell alkalmazni. Az alapító Egyesület közgyűlése felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy a Szociális Alapítványnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírásával és az Egyesület bélyegzőjével hitelesítse. XIV. Záradék 1. Jelen Alapító okiratot az Alapítók 4/2013. ( ) BIBE egyesületi határozat alapján módosították. 2. Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. 3. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot: kuratórium összetétele, létszáma, kuratórium határozatképessége. 7

8 4. Alulírott Alapító szervezet képviselője a fenti határozat mellékelésével igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. Debrecen, május 9. SZARKA JÁNOS az alapító egyesület elnöke Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot kapják eredetiben: l. Debreceni Törvényszék 2. Az alapító egyesület elnöke 3. Az alapítvány kuratóriumának elnöke 4. Az egyesület irattára. 8

9 A Szociális Alapítvány 4024, Debrecen, Piac utca 24. A Szociális Alapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának melléklete a kuratórium összetételéről ( hivatkozva Alapító Okirat IX/3. ): 1. Elnök: Csefkó Gábor (an: Pécsi Julianna) 4031, Debrecen Derék utca 126. V/17. szám alatti lakos, 2. Gazdasági vezető: Végh György 4225, Debrecen- Józsa Óiskola út 13. szám alatti lakos, 3. Titkár: Tóth István 4028, Debrecen Jánosi utca 10. szám alatti lakos, 4. Tag: Horogh Kálmán 4031 Széchenyi utca 73. /B. szám alatti lakos, 5. Tag: Serestyén Lajos 4002, Debrecen Kosbor utca 10. szám alatti lakos. Debrecen, május 9. SZARKA JÁNOS az alapító egyesület elnöke 9

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület elnevezése: Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 2.) Az Egyesület székhelye: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. 3.)

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

"Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege

Pest Megyei Orvosokért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege "Pest Megyei Orvosokért" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege TERVEZET a jelenlegi jogi helyzetnek megfelelő, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem I. 1. Az alapítvány nyilvántartási száma: 589005. Az alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló határozat

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben