KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eszközei, eljárásai... 7 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai egészségnevelési program Az elsısegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos intézményi terv Az iskola környezeti nevelési programja A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER, SZERVEZETI FORMÁK A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási óra A nevelési oktatási célok megvalósítását segítı egyéb tevékenységek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFİNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFİNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLİ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE AZ ISKOLA SZEREPLİINEK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A szülı, a tanuló, a pedagógus, az intézmény partnerei kapcsolattartásának rendje, formái A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az iskolába jelentkezı tanulók felvételének, átvételének elvei

3 HELYI TANTERV A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelezı és nem kötelezı (választható) tantárgyak és óraszámaik, óraterv A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A mindennapos testnevelés A tanulók fizikai állapotának mérése A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 67 A gyermekek esélyegyenlıségét szolgáló intézkedések A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenırzése, értékelése A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK

4 ISKOLÁNKRÓL Intézményünk a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola 1974 óta végzi a körmendi és a Körmend környéki települések gyermekeinek nevelését, oktatását. Az indulás éveiben diákotthon, kollégium mőködött az iskola falai között. Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelı oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk Körmend, a szomszédos települések, a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézető, gondolkodású emberek cselekvı együttélésének gyakoroltatására. Figyelemmel vagyunk a beiskolázási körzetünkben élı családok szociális, anyagi, kulturális helyzetére. Nevelı oktató munkánkban a tanórákon és a tanórákon kívül segítjük a nehezebb körülmények között élı, esetleges hátránnyal induló tanulóink felzárkóztatását, kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük tehetséges, jó képességő diákjaink fejlesztését. A társadalom, a pedagógusok, a szülık célja azonos: gyermekeinkbıl mővelt, képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola. Az iskola arculata, jellemezıi: az alsó évfolyamok alapozó munkája (írás, olvasás, számolás) az informatika, angol és német nyelvek oktatása testnevelés, úszásoktatás, sportfoglalkozások technikai, mővészeti, könyvtári tevékenységek iskolai szabadidıs programok, bel és külföldre szervezett kirándulások. A jellemzık alapján fogalmaztuk meg intézményünk mottóját : az 1 4. évfolyamok alapozó munkájával írni, olvasni, számolni tudó emberek a sportos jelleg megtartásával egészséges emberek az informatika, a német és angol nyelvek oktatásával a világban és a világgal kommunikálni tudó, az önálló ismeretszerzés képességével rendelkezı emberek felnevelésében veszünk részt a magunk eszközeivel. A mővészeti, technikai, könyvtári és szabadidıs foglalkozások, kirándulások megszervezésével a gyerekek személyiségének kiteljesedését segítjük. Iskolánk célja: tanulóink képességeiknek megfelelı középiskolát találjanak maguknak. Intézményünkben minden megtalálható, ami egy iskolában fontos: tágas belsı terek; szabadtéri sportpályák; játszóudvar; könyvtár; szaktantermek; sportcsarnok; uszoda. 4

5 Iskolai hagyományaink: Tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek. A nemzeti ünnepekre mősoros iskolai ünnepségekkel emlékezünk. Városi szintő mősorokon szerepelnek diákjaink. Az ıszi, tavaszi idıszakban iskolai szinten belföldi, külföldi kirándulásokat szervezünk. Alapítványi, iskolai gálamősorok, kulturális események. Iskolai nyílt napok (az iskolába járó gyermekek szüleinek, a leendı elsıs diákjaink szüleinek a beiskolázás elıtt). Tanulmányi osztálykirándulások, táborok májusban, júniusban. Jutalomkirándulás év végén a tanulmányi és sportterületeken kiváló teljesítményt nyújtó tanulóink számára. A kiemelkedı eredményeket elérı diákjaink alapítványi, iskolai jutalmazása. A szülıknek, pedagógusoknak Szülıi Szervezet bált rendezünk, melynek bevételével az iskola programjait támogatjuk. Tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket (Somogyi Kupa: úszás, labdarúgás) szervezünk, részt veszünk a különbözı szintő pályázatokon, versenyeken, vetélkedıkön. Nyelvvizsgára felkészítı foglalkozások. ECDL vizsgáztatás, úszótanfolyamok, óvodás torna, sítábor szervezése. Szüreti vigasságok, mulatságok rendezvény. Karácsonyi, húsvéti játszóházak. Az elıbb felsoroltakon kívüli mősoros rendezvényeink: Gesztenye és tökfesztivál Mikulás Adventi napok Karácsonyi ünnep Farsang Gyermek és sportnap Táncház Anyák Napja alkalmából az édesanyák köszöntése Osztályok klubdélutánjai 8. osztályosok tanévzáró rendezvényei. A szakmai, társadalmi, gazdasági változásokat figyelembe véve kiemelt feladatunk: a kialakított iskolai hagyományok megırzése, folytatása, szakmai fejlıdés, tárgyi feltételeink javítása. 5

6 Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsıdi Tagiskolája szeptember 1 tıl tagintézményünk a Magyarszecsıdi iskola. Iskolánkban családias légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ezt a törekvésünket nagymértékben segíti az osztályok alacsony létszáma. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekbıl. Iskolánk elsısorban a szülıkkel és az Önkormányzatokkal ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt vesz a három község életében. A nevelést és oktatást megfelelı arányban ötvözı családias iskola mőködését biztosítjuk. A létszámadatok erényünkké segítik tenni: a személyközpontúságot, az esélyegyenlıséget, a biztos alapmőveltségi szintre épülı tudást. A nevelésben fı értékként kezeljük: a felelısségérzetet, a becsületességet, az emberséges magatartást minden körülményben. Kiemelt oktatási céljaink biztosítják, hogy a tanulók: jó kommunikációs készséggel, az önálló véleményalkotás képességével, jó fizikai állóképesség mellett, egészségesen, természetszeretı és környezetóvó diákként folytathassák tanulmányaikat. Vállaljuk a jó értelemben vett konzervatív oktatási értékekre és struktúrára épített falusi iskola képét. Fontos számunkra, hogy diákjaink érezzék, nem csak tanulni járnak iskolánkba, hanem ez egyben második otthonuk is, ahol kötelességeik mellett jogaik is vannak. A tagiskolában 1 4. évfolyamokon, összevont osztályokban történik a gyermekek képzése. Tornaszoba, füves iskolai udvar áll a tanulók rendelkezésére. A technikai, informatikai, szemléltetıeszközökkel való felszereltség jó szintő. A nevelési és oktatási célok megvalósítását a következı tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: informatika, német, kézmőves szakkörök, úszás; tömegsport; versenyek, vetélkedık; tanulmányi kirándulások; szabadidıs foglalkozások; hit- és vallásoktatás. Az intézmény hagyományainak megfelelı programok: tanulmányi versenyek, sportvetélkedık ünnepi mősorok, emlékmősorok a községekben, idısek napja, anyák napja, falusi gyermeknap szervezése, évszakokhoz kapcsolódó rendezvények, farsang, nyílt nap, közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások a körzeti megbízott segítségével, szabadtéri tanórák évszakokhoz illeszkedı kézmőves foglalkozások, színházlátogatások, iskolai gyermeknap, tanulmányi kirándulás, papírgyőjtés. 6

7 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei Iskolánk nevelı-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Figyelmet fordítunk a nyitottságra, a gyermekközpontúságra és az emberiség elıtt álló közös problémákra, valamint a különbözı kultúrák iránti fogékonyságra. A kialakult iskolai profilra alapozva az a célunk, hogy intézményünk modern tartalmakat közvetítsen, fejlesszük gyermekeink világban való eligazodáshoz szükséges képességét, fejlesszük a problémamegoldó gondolkodást. Tanulóinkban kialakítjuk az önálló tájékozódás képességét - ez a képesség a hagyományos információhordozókból, könyvtárakból való tájékozódást és a modern informatikai, kommunikációs eszközök alkalmazását egyszerre jelenti. Ezzel teremtjük meg az önálló, élethosszig tartó tanuláshoz való alkalmazkodás alapjait, feltételeit. A mővészeti, sport, közösségi foglalkozások, kirándulások, az aktív iskolai szabadidı gyermekeink személyiségének kiteljesedését segítik. Célunk, hogy tanulóink tanulmányaik befejezésével kreatív személyiséggé, tisztességes, edzett, alkotásra képes emberré váljanak. Megszerzett tárgyi tudásukkal, sikeresen haladjanak további életpályájukon. Legyenek képesek eligazodni az állandóan változó világban. Ehhez erısítenünk kell az önálló tájékozódás képességét. Így érhetjük el azt, hogy minden tanulónk megfelelı középiskolát találjon magának, és tovább gazdagítsa személyiségét. Nevelıtestületünk együtt hat a diákokra. Azonos irányú, együttes nevelıi hatásra törekszünk. Alapelveink: tisztelet tanítványnak, szülınek, kollégának, a pedagógus hivatásnak. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, diákjaink korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bıvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Szellemileg, erkölcsileg, testileg, lelkileg egészséges, nyílt, ıszinte, kellı önkontrollal rendelkezı nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyerekekbıl. Ennek érdekében: a tervszerő nevelı oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerő, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthetı alapmőveltséget nyújt intézményünk olyan az emberre, társadalomra, mővészetekre, természetre, tudományokra, technikára vonatkozó ismereteket közöl, amelyek megalapozzák diákjaink mőveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat a szőkebb és tágabb környezetükben 7

8 az iskola oktató tevékenységének célja a gyermeki személyiség széleskörő fejlesztése célunk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit arra törekszünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelünk a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására neveljük tanulóinkat segítjük tanulóinknak észrevenni, értékelni a jót, megelızni, felismerni a rosszat arra törekszünk, hogy az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció normái, formái kialakuljanak diákjainkat megismertetjük nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeivel, kiemelkedı személyiségeivel, hagyományaival, ennek segítségével erısítjük a gyerekek haza, szülıföld iránti szeretetét. Intézményünk a szülıkkel kialakított kapcsolat révén részt vesz lakóhelyünk életében. rendszeres kapcsolatot tartunk diákjaink szüleivel, a családokkal iskolánk életét, tevékenységét, eredményeit megismertetjük a szülıkkel, az érdeklıdı emberekkel kapcsolatban vagyunk a város iskoláival, intézményeivel hagyományainkhoz híven intézményünk képviselteti magát a különféle városi rendezvényeken, a diákok számára szervezett városi szintő események szervezésében, lebonyolításában részt vállalunk. Iskolánk biztosítja tanulói számára az esélyegyenlıséget. o mivel különbözı érdeklıdéssel és képességekkel rendelkezı, más más érzelmi, testi fejlettségő, motivációjú és eltérı szocializáltsággal rendelkezı gyereket nevelünk együtt, fontos az egyéni bánásmód, a megfelelı foglalkozások alkalmazása, biztosítása. Pedagógusaink mindennapi nevelı oktató munkája arra irányul, hogy a lehetı legtöbb diákunk az általános iskola végére testileg, lelkileg, szellemileg edzett, egészségesen élı, nyílt, ıszinte, kellı önkontrollal rendelkezı, a nemzetét, történelmét, anyanyelvét, a természetet, az egyetemes kulturális értékeket tisztelı ifjúként lépjen tovább a nevelés és oktatás következı szakaszába. 8

9 Az iskolában folyó nevelı és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményi nevelı oktató munkánk céljait az általános emberi és a nemzeti értékek diákokkal történı megismertetése, elfogadtatása, átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvetı feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklıdésre, aktivitásra építsen. Az iskola által közvetített a személyiségfejlıdés szempontjából fontos értékeket diákjaink sajátítsák el, ezeket képviseljék, ezek határozzák meg magatartásukat, viselkedésüket. A közvetítendı értékek: az élet tisztelete, védelme a természeti környezet megóvása, állat és növényvédelem az ember testi és lelki egészsége, a testmozgás iránti igény, az egészségvédelem, az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása) önismeret, a személyiség kialakításának, kibontakoztatásának igénye, felelısségvállalás a saját sors alakításáért, önállóság, kitartás, szorgalom és kreativitás, nyitottság az emberi kapcsolatok, a barátság fontossága, hőség, önzetlenség, megértés, tapintat, ıszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség a család szeretete, tisztelete, a családtagok megbecsülése a közösségekben kulturált magatartásra törekvés, megfelelı kommunikáció, az egyéni és a közérdek felismerése, együttmőködési és segítıkészség, a konfliktuskezelés és a megegyezésre törekvés fontossága, fegyelem, önfegyelem igény a világ és az emberiség közös problémáinak megismerésére az önálló tanulás képességeinek kialakítása, az önmővelés iránti igény kialakítása szülıföldünk, Magyarország megismerése, szeretete, a nemzeti hagyományok ápolása, népünk történetének, kultúrájának, jelképeinek ismerete, megbecsülése a kisebbség és a többség fogalmainak ismerete, a kisebbségben élı magyarság életének megismerése, a Magyarországon élı kisebbségek, más népek kultúrájának tiszteletben tartása az alkotmányosság, törvényesség, állampolgári és egyetemes emberi jogok tisztelete A felsorolt értékek elsajátítását a tanórai és a tanórán kívüli nevelési tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó értékelések segítik. Nevelési céljaink megvalósítását az intézmény pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek segítik. A nevelés eszközei, eljárásai, a nevelési módszerek egymással összefüggı elemek. 9

10 A nevelési módszereknek igazodni kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségükhöz, képességeikhez. A módszerek igazodnak a nevelık személyiségéhez, pedagógiai felkészültségükhöz és pedagógiai kultúrájukhoz. A mindenkori szituációkat és azok tartalmát is figyelembe vesszük a módszerek alkalmazásakor. Ebbıl következik, hogy minden nevelési szituáció más módon és más más módszerek alkalmazásával oldható meg. Fontos, hogy mindig egyszerő, világos, a gyerekek életkorának megfelelı módszereket használunk. Nevelési módszereink két csoportba oszthatók: 1. Közvetlen módszerek: alkalmazásuk során a nevelı közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett módszerek: a nevelı hatás áttételesen, a diákok közösségén keresztül érvényesül. A meggyızés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei: ide tartozik az oktatás valamennyi módszere. Az iskolai foglalkozásokon alkalmazzuk a meggyızést, a példát, példakép és eszménykép állítását, a példakövetést. Szerepet kap a bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás és tudatosítás módszere. Lényeges az elıadás, vita, beszámoló alkalmazása. A tevékenység megszervezésének módszerei: alkalmazzuk a követelést, megbízást, ellenırzést, értékelést, gyakorlást, játékos módszereket. A magatartásra ható módszerek: az ösztönzı módszerek, a dicséretek formája szóbeli vagy írásbeli. Különbözı fórumokon történik: osztályban, iskolai szinten. A követendı egyéni és csoportos, együttes munkát, mintát emeljük ki és jutalmazzuk meg. Kényszerítı módszerek: minden komolyabb magatartási probléma esetén a szaktanár felveszi a kapcsolatot az osztályfınökkel, annak érdekében, hogy a felmerült problémát kezelni tudjuk. Itt is a szóbeli és írásbeli formulákat alkalmazzuk. A negatív viselkedés kialakulását felügyelet, ellenırzés, felvilágosítás, figyelemfelhívás a betartandó magatartási normákról, követelés alkalmazásával igyekszünk megakadályozni. Eszközök, technikák Kihasználjuk a szituációs és szerepjátékok, a drámajáték lehetıségeit. Teret adunk a verbális eszközök használatának: a spontán vagy tervezett, a szabad vagy irányított, az egyéni vagy csoportos beszélgetéseknek. A beszélgetések az ön- és emberismeret fejlesztéséhez járulnak hozzá. A dramatizáló tevékenységgel mintát és modellt, egyfajta megerısítést tudunk nyújtani. Ezek diákjaink problémamegoldó, konfliktuskezelı készségeit fejlesztik, a meglévıket erısítik. 10

11 Nevelési céljaink megvalósulását, nevelı oktató munkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha diákjaink a nyolcadik évfolyam végén: egyéni képességeik alapján a lehetı legjobb szinten megfelelnek a tantárgyi követelményeknek, a továbbhaladás feltételeinek olyan ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, jártasságokkal rendelkeznek, amelyek alapot adnak a középiskolai követelmények teljesítéséhez elképzeléseik vannak jövıjükkel kapcsolatban rendelkeznek a közösségben éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákkal. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Intézményünk nevelı oktató munkájának alapvetı feladata, hogy tanulóink a különbözı szintő adottságaikkal, eltérı mértékő fejlıdésükkel, az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, érdeklıdési körüket érintı tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A diákok tudásának, képességeinek, egész személyiségének széleskörő fejlesztése áll munkánk középpontjában. Figyelembe vesszük, hogy a nevelés-oktatás színtere nemcsak az iskola, a társadalmi élet, tevékenység fórumainak is jelentıs szerepük van. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: Értelmi nevelés Feladatunk a megismerési vágy felkeltése, a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Nagy szerepet kap az önállóság. Fontos teendınk az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Az önálló ismeretszerzés különbözı formáit tanítjuk, gyakoroltatjuk. A tanulási tevékenység során diákjaink tapasztalatok szerzésével, ezek értelmezésével végzik feladataikat. A tanulási folyamatban a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Arra törekszünk, hogy az iskolai élet információi, élményei változatosak legyenek, tanulóink rendelkezzenek az információs rendszerekben való eligazodás és ezek használatának képességeivel. Feladat az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása lényeges teendınk. Tudatosítanunk kell az emberek által végzett munka fontosságát. Gyakoroltatjuk az önellátásra, a környezet rendben tartására irányuló tevékenységeket. 11

12 Erkölcsi nevelés, segítı életmódra nevelés Meg kell ismertetni tanulóinkkal az alapvetı erkölcsi értékeket, ezeket tudatosítani szükséges, fontos a meggyızıdéssé alakítás. Feladatunk az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságát tudatosítani kell, az együttmőködési készség kialakítása lényeges feladat. A nevelés feladata a kulturált magatartás, kommunikáció elsajátítása. Ki kell alakítanunk tanulóinkban az élı, élettelen környezet jelenségeire, a tanulói közösségekre, önmagukra irányuló helyes, aktivitásra, cselekvésre késztetı érzelmeket. Diákjainknak az intézményi közösség mindennapi életében tapasztalniuk kell az egyének és a csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítıkészségének elınyeit, esetleges hiányuk következményeit. Kapcsolatainkban felértékelıdött a kommunikáció szerepe. A sikert a szereplık közötti jó kapcsolat kialakulása jelenti. Ennek fejlesztését segítjük. Az iskola feladata, hogy a pozitív szociális szokások kialakulását, gyarapodását segítse. Ezt olyan intézményi életrend kialakításával, mőködtetésével tudjuk megvalósítani, amelyben a tanulók biztonságban, jól érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitıl egyértelmően, következetesen elvárhatók. Egészséges életmódra nevelés A terület feladata a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiségeket kell nevelnünk. Tudatosítjuk az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságát. Kialakítjuk az egészséges életmód iránti igényt. Ebben az iskolai sportélet, egyéb foglalkozások, iskolán kívüli fórumok, lehetıségek hatékony kihasználása segíti munkánkat. Tevékenységünk során számítunk az iskolaorvos, az iskola-védını aktív közremőködésére, együttmőködésére. A tanulói önértékelés rendszeres szerepet kap a nevelımunka során. Önálló tanulói munkavégzéssel, szereplésekkel tudjuk ezt fejleszteni. Állampolgári, nemzeti nevelés Feladatunk az alapvetı állampolgári jogok, kötelességek megismertetése. Tanulóink érdeklıdését fel kell kelteni a társadalmi jelenségek, a felmerülı problémák iránt. Diákjainkban ki kell alakítanunk azt az igényt, hogy részt vegyenek az iskolai és a helyi közéletben, a közösségi tevékenységekben. Intézményünk feladata a demokráciára nevelés, a demokratikus viselkedés gyakorlási feltételeinek, lehetıségeinek megteremtése. Ennek színtere az intézményi diákönkormányzat mőködése. Meg kell ismertetnünk tanulóinkkal a szülıhely, a haza múltját, jelenét. Iskolai tevékenységünk során gondot fordítunk nemzeti hagyományaink, nemzeti kultúránk megismertetésére, emlékeink tiszteletére, ápolására. Fontos feladatunk a hazaszeretetre nevelés. 12

13 Iskolai egészségnevelési program Arra kell törekedni, hogy az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. Az iskolának feladata, hogy az oktatás tartalmából kiválassza azokat az ismereteket, amelyek alkalmasak lehetnek a biológiai szükségletek egészséges, kulturált kielégítését szolgáló motívumok elsajátítására, a hátrányos szokások, minták, meggyızıdések lebontására. Ezeket az ismereteket szükség szerint ki kell egészíteni a célnak megfelelı tartalmakkal. Az is iskolai feladat, hogy az ismereteket idıben elosztva megbeszélés, vita formájában feldolgozza. Az egészségnevelésnek fejlesztenie kell a tanulók felelısségérzetét önmaguk, mások és a környezetük iránt. Az egészség megırzési tevékenység fı célja, hogy képessé tegye a tanulókat arra, hogy kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törıdjenek egészségükkel, ehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal, lehetıségekkel. Az iskola egészségnevelési tevékenységének feladatai: egészségük védelme, megırzése érdekében a diákok korszerő ismeretekkel, ezek gyakorlásához szükséges készségekkel, jártasságokkal rendelkezzenek tanulóinknak bemutatjuk, valamint gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészséget óvó viselkedésformákat diákjaink az életkoruknak megfelelı szinteken tanórai és tanórán kívüli egyéb foglalkozások kereteiben foglalkoznak az egészség megırzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel a következı területeken a táplálkozás: A tudatos táplálkozás (a szakszerően tervezett étkezés) valójában életfontosságú, jövıt meghatározó, mivel a bevitt anyagok mennyisége, minısége egyértelmően meghatározza, hogy mibıl, mi módon építünk, pótolunk és mőködünk. Bizonyos betegségek kialakulásában egyértelmő az összefüggés az elfogyasztott étel mennyisége, minısége és a következmények között pl. szív, érrendszeri, emésztırendszeri, allergiás betegségek. Fontos, hogy tanulóink tudják a fogyókúrázás egészséget veszélyeztetı következményekkel járhat. az alkohol, a kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre: Feladatunk a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatásainak, következményeinek életkornak megfelelı megismertetése. A szenvedélybetegségek megelızése érdekében a pozitív értékrend, önbizalom, pozitív önértékelés, döntéshozatali, konfliktuskezelı képességek fejlesztése. 13

14 a családi és kortárskapcsolatok: Az iskola ismeretközvetítı funkciója mellett a felnıtt normákat is közvetíti. Az osztályközösség, az osztálytársak fontos kortárskapcsolatot jelentenek önálló értékrenddel, szereplehetıségekkel. A családi élet kapcsolati hálóinak fontosságát, a barátságot, mint a kapcsolati rendszer egyik alapját tudatosítani kell diákjainkban. Feladatunk az önismeret, a reális énkép szerepét, fontosságát erısíteni. A konfliktusok kezelésének módjaival, a kommunikáció szerepével meg kell ismertetni tanulóinkat. a környezet védelme: A jelen hatásai a jövıre, a technológiai fejlıdés káros következményei. Hogyan tud az emberiség összefogni a természet védelme érdekében? az aktív életmód, a sport: A mozgásigény kialakítása, a mozgás és az egészség kapcsolatának tudatosítása. A rendszeres testmozgás megtervezése. A rendszeres testmozgás szerepe az egészség megtartásában. A testmozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A pihenés, a relaxáció szerepe, formái. a személyes higiénia: A testkép megerısítése. A külsı megjelenés összetevıi, jelentése, hatása. Mozgás és személyes higiénia. A testmozgás és a testápolás szerepe az egészség megtartásában. az elsısegély nyújtás alapismeretei: A biztonság megırzése. Az emberi egészséget veszélyeztetı tényezık, a kockázatos és veszélyes viselkedési módok, az érzelmek és a viselkedés kapcsolata. Az egyén és a csoport viszonya a kockázatok felmérésében, kivédésében. szexuális fejlıdés: Tájékozódás szexuális kérdésekben. Fontos, hogy tanulóink rendelkezzenek kellı ismeretekkel a szexuális higiénia jelentıségérıl, módjáról, a fogamzás megelızésének jelentıségérıl, módszereirıl. Ismerjék meg a fertızı és nemi úton terjedı betegségeket. A nemi érés tudatosítása, a nemi identitás kialakulása. A nemi szerepek sztereotípiái. Az abortusz erkölcsi, kulturális, vallási vonatkozásai. Az egészségnevelési tevékenység az intézmény minden pedagógusának és minden tanórai és tanórán kívüli egyéb foglalkozásnak is feladata. Az egészségnevelés módszerei: játékok alkalmazása, szituációs feladatok, projektmódszer, filmek vetítése, plakátok készítése, megbeszélések, vita, szülıi értekezlet. Az egészségnevelésben alkalmazott mérési módszerek: kérdıív; programok kezdetén és végén kitöltött tesztek; interjú; célcsoportos beszélgetés; tanulói munkák, kiállítási anyagok minısége; szülıi értekezleteken erısségek, gyengeségek győjtése a programokról; munkaközösségi foglalkozásokon történı értékelés; értékelés nevelıtestületi értekezleten. 14

15 Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységformák: a mindennapos testedzés lehetıségei: testnevelés órák sportfoglalkozások úszásoktatás szakági foglalkozások (labdarúgás, úszás, torna, kosárlabda sportágakban) játékos, egészségfejlesztı testmozgás. a helyi tantervben szereplı környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés tantárgyak tananyagai. az 5 8. évfolyamon, az osztályfınöki órákon feldolgozott ismeretek. évente egy az egészségvédelemmel, a helyes táplálkozással, elsısegély-nyújtással, közlekedéssel foglalkozó nap szervezése az alsó és a felsı tagozatos diákjaink számára. az egészségnevelést szolgáló, segítı egyéb foglalkozások: szakkörök szervezése (Vöröskereszt, csecsemıápolás, elsısegély-nyújtás). osztályonként gyalog vagy kerékpártúrák szervezése. vetélkedı rendezése az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókról. az iskolaorvos, iskolai védını segítségének igénybe vétele: Az iskolai egészségügyi szolgálat éves munkaterv alapján tevékenykedik. Orvosi szobával rendelkezik az intézmény. Oltási, szőrési nap: szerda. A védınıi tanácsadás idıpontja: szerda 8 10 óra. Az iskolaorvos, védını rendszeresen végzi a tanulók egészségügyi, higiéniai szőrését, a kötelezı oltásokat. A szőrıvizsgálatok alapján szakorvosi beutalóval látja el a gyerekeket. Folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezetıségével, jelzi az egészségügyi problémákat. A védını heti rendszerességgel segíti az iskolaorvos munkáját, vezeti a dokumentációt, szőréseket végez, kezeli a tanulók egészségügyi könyvét. Mindkét szakember aktívan részt vesz az iskola egészségnevelési programjának megvalósításában. Segítenek szakkörök elindításában, mőködtetésében. A rendelı melletti faliújság tájékoztató anyagainak témái: egészséges táplálkozás, az energiaitalok veszélyei; a dohányzás; AIDS világnap; influenza; a kullancsveszély. Az egészségnevelési hónap keretében faliújság, rajzpályázat, egészségnevelési vetélkedı szervezését segíti a védını. Bekapcsolódnak 5 8. évfolyamokon az osztályfınöki órák megtartásába: egészséges táplálkozás és életmód; serdülıkor; dohányzás megelızési program; családi életre nevelés, fogamzás, fogamzásgátlás; a drog veszélyei, megelızés; nemi betegségek AIDS, hepatitis, HPV. 15

16 Az elsısegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos intézményi terv Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy diákjaink ismerjék meg az elsısegélynyújtás fogalmát ismerkedjenek meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakkal ismerjék fel a kialakult vészhelyzeteket ismerjék a leggyakrabban elıforduló sérülések élettani hátterét, a várható következményeit sajátítsák el az alapvetı elsısegély-nyújtási módokat ismerjék meg a mentıszolgálat feladatait, felépítését, mőködését tudják, hogy mikor és hogyan kell mentıt hívni. Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos fontos feladatok: diákjaink korszerő ismeretekkel, ezek gyakorlásához szükséges készségekkel, jártasságokkal rendelkezzenek a gyerekeknek bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsısegély-nyújtás alapismereteit tanulóink életkoruknak megfelelıen tanórai és egyéb foglalkozások kereteiben foglalkoznak az alapismeretekkel. Az alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok érdekében: kapcsolatot építünk ki, illetve folytatjuk az együttmőködést a Mentıszolgálattal, a Vöröskereszttel diákjaink beneveznek az elsısegély-nyújtással kapcsolatban rendezett vetélkedıkbe támaszkodunk az elsısegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen részt vett pedagógusaink tudására, ismeretére, munkájára. Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló tevékenységek: a helyi tantervben szereplı tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek Tantárgy biológia Elsısegély-nyújtási alapismeretek rovarcsípés, légúti akadály, vérzések (artériás, ütıeres), újraélesztés kémia mérgezés, vegyszer okozta sérülés, égési sérülés, savmarás, szén-monoxid mérgezés, forrázás fizika testnevelés égési sérülés, forrázás esés, magasból esés 16

17 az ötödik-nyolcadik évfolyamokon, az osztályfınöki órákon feldolgozott ismeretek: közlekedési baleset esetén szükséges teendık; segítségnyújtás a baleseteknél; a mentıszolgálat szervezete és mőködése; a mentık hívásának módja; az iskolaorvos, iskolai védını segítségének igénybe vétele. Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: szakkör elsısegély-nyújtási bemutató, témanap szervezése a Mentıszolgálat, a Vöröskereszt bevonásával. Az iskola környezeti nevelési programja A Föld népességének növekedése, a modern társadalmak anyagias, fogyasztói szemlélete, a források szőkülése, a gazdaság és a természet közötti ellentmondás, a gazdasági, politikai, kulturális, szociális, ökológiai válságok sorozatai arra figyelmeztetik az emberiséget, ha nem változtatnak a szemléletükön veszélybe sodorják az emberi létet. Minden társadalomnak, nemzetnek érdeke, kötelessége, úgy kielégíteni a szükségleteit, hogy ne veszélyeztesse a saját és a következı nemzedék életét, ne károsítsa meg a természetet. Ehhez olyan kultúrát kell teremteni és a nevelésben, oktatásban közvetíteni, amelyben az értékek ennek a gondolatnak felelnek meg. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy a világ egységes egész és ık a többi emberrel együtt egészként részei annak, amit a különbözı tantárgyakban tanulnak az ugyanarról a természetrıl, társadalomról, az emberrıl szól. A nevelésben a környezet egységének megértését, elfogadását kell célkitőzésként megfogalmazni. Az iskolai környezeti nevelés kiemelt feladatai: a tanulókban a környezettudatos magatartás szemléleti alapjainak megteremtése, a környezetért felelıs életvitel elısegítése, mit is tehetünk egyéni életünkben a környezetünkért; fontos teendı a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelı, óvó szokásrendszer megalapozása a gyerekekkel megismertetjük, gyakoroltatjuk a környezet megóvásához szükséges képességeket, készségeket, ezek segíthetik a természeti és társadalmi környezet mőködését diákjaink életkoruknak megfelelı szinten tanórai és egyéb foglalkozások kereteiben foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából fontos ismeretekkel: a környezet fogalmával (kozmikus, természeti, társadalmi, emberi) a földi rendszer egységével a környezetszennyezés formáival, káros hatásaival a környezetvédelem lehetıségeivel 17

18 lakóhelyünk, közvetlen környezetünk természeti értékeivel lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, minden tanórai és egyéb foglalkozásnak feladata. A környezeti nevelés módszerei: játékok alkalmazása, szituációs feladatok, modellezés, riport, projektmódszer, terepi módszerek, filmvetítés. A környezeti nevelésben alkalmazott mérési módszerek: kérdıív; programok, projektek kezdetén, végén kitöltött, környezettudatos szemléletet vizsgáló tesztek; interjú; célcsoportos beszélgetés; tanulói munkák, kiállítási anyagok, pályázatok minısége; szülıi értekezleten erısségek, gyengeségek győjtése a programokról; munkaközösségi foglalkozásokon, nevelıtestületi értekezleteken történı értékelés. A környezeti nevelést szolgáló tevékenységformák: a helyi tantervben szereplı környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, kémia tantárgyak tananyagai az ötödik nyolcadik évfolyamokon az osztályfınöki órákon feldolgozott ismeretek a környezeti nevelést szolgáló egyéb foglalkozások: osztályonként szervezett gyalog és kerékpártúrák a környéken, a környezeti értékek felfedezése a Föld napja alkalmából környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó vetélkedı, verseny szervezése az iskolai környezet rendszeres szépítése, takarítása hulladékgyőjtés szervezése az iskolában. 18

19 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelı oktató munka iskolánkban a nevelık és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén és közvetett módon a tanulói közösségek egymásra hatásán keresztül valósul meg, érvényesül. A diákok közösségben és a közösség által történı nevelésének megszervezése, irányítása iskolai nevelı és oktató munkánk alapvetı feladata. A közösségfejlesztés területei: tanórák, egyéb foglalkozások, a diákönkormányzati munka, szabadidıs tevékenységeink. Az egyes területek feladatai, céljai mások, abban viszont megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak a gyerekek közösségi magatartásának kialakításához, a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlıdéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához, az együtt érzı magatartás kialakulásához, az embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. A felsorolt területeken végzett munkánkkal hozzájárulunk tanulóink közösségi magatartásának kialakításához, a közösségi normák elfogadtatásához, az emberi kapcsolatok fejlıdéséhez. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat összhangban, egymást erısítve végezzük. A mi iskolánk vállalása teljes körő együttmőködést, az iskola valamennyi dolgozójának együttes felelısségét jelenti. Így tudunk összehangolt pedagógiai hatásokat nyújtani. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: o A különféle intézményi tanulói közösségek megszervezése, nevelıi irányítása. Feladata az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos, tervszerő nevelıi fejlesztése. A tanórákon megvalósítandó feladatok: a tanulás támogatása segítségnyújtással, közösségi ellenırzéssel a tanulói tapasztalatszerzés, kezdeményezés segítése a tanulói önállóság, öntevékenység fejlesztése a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése, a helyes cselekvés bemutatása, példamutatás, bírálat, önbírálat diákjainkat arra irányítjuk, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak a kommunikációs kultúra középpontjában változatos munkaformákkal csoportmunka, egyéni munka, kísérletek, versenyek segítségével az egymásért való felelısség érzésének erısítése. 19

20 o A tanórán kívüli tevékenységek közösségfejlesztı feladatai: a különbözı tevékenységek, játékok megfelelı tervezésével, irányításával a közösséghez tartozás érzését erısítjük tanulóink ismerjék a társas együttélés alapvetı szabályait, ezek a közösségben való kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek a változatos foglalkozások (mővészeti, technikai, sport, napközi, tanulószoba, játszóházak) a közösségi magatartás erısítéséhez járulnak hozzá a kirándulásokon, túrákon, táborozásokon a természet iránti tisztelet, a környezet iránti felelısség érzését kell elmélyíteni. o A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében: a diákközösségek irányításánál a nevelıknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: ez a kisgyermeknek a felnıttek elvárásainak megfelelni akaró magatartásától, a személyiség önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásáig tartó folyamat. o Az önkormányzás képességének kialakítása: a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelıi segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitőzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, az elvégzett munkát értékelni tudják. a diák-önkormányzati megbeszéléseken az aktuális feladatok, problémák áttekintése mellett az elkövetkezı idıszak teendıit, programjait tárgyalják meg a különbözı korcsoportok együtt végzett tevékenysége révén erısödik diákjainkban az együvé tartozás, az egymás iránti felelısségvállalás érzése a diákközgyőlést úgy szervezzük meg, hogy a gyerekek ténylegesen át tudják tekinteni az önkormányzat mőködését, a tanulói jogok érvényesülését, az esetleges diákjogi problémákra közösen keresünk elfogadható megoldásokat hagyományos közösségépítı tevékenységeink: farsang, gyermeknap, táborozások, túrák. o A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: a tanulói közösségeket irányító pedagógusok feladata, a közösségek tevékenységének tervezése, folyamatos szervezése a tanulói közösség által történı közvetett nevelés akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, ezekben aktív résztvevık a tevékenység során a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz, viselkedési formákhoz tapasztalatokat győjthetnek. 20

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1 Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Körmendi SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Körmendi SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Körmendi SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Pedagógiai Program célja... 4 1.2 A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 1.3

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE 5 8. évfolyam 2008. 1. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK CÉLJA, FELADATAI A pedagógiai program nevelıtestület által elfogadott nevelési

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Cigánd, 2009. augusztus 24. Készítette: Bodnár Balázs iskolaigazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Juhász Gyula Általános Iskola

Juhász Gyula Általános Iskola Juhász Gyula Általános Iskola OM 037732 KLIK Váci Tankerület 134010 Vác Báthori u. 17-19 2013. TA RTA L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE:... 4 PÁLYÁZAT:... 4 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. PEDAGÓGIAI PROGRAM Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. (Németh László) Frey János Általános Iskola Majs 2013 1 Mottó: Meg kell tanítani

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI Pedagógiai Program DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI Pedagógiai Program DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM DERECSKE Derecske, 2013. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK A fejezet címe Oldal Bevezetés 3. A köznevelési törvény

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola. Pedagógiai Program

Széchenyi István Általános Iskola. Pedagógiai Program 1 Tartalom BEVEZETŐ... AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 AZ

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bénye-Káva Általános Iskola 126004 2216 Bénye, Fő út 83-85. Tel/fax/ 29/434-125 Email: benyeiskola@freemail.hu P E D A G Ó G I A I P R O G R A M ELFOGADTA: B é n y e K á v a Á l t a l á n o s I s k o l

Részletesebben