Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat (IV.17.) önkormányzati határozat 17/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 18/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat a évi költségvetési ellenőrzésekről védőnői állásra pályázat kiírására Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Önkormányzati tulajdon értékesítésére 19/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Tiszapüspöki és Kengyel településekkel folytatott, oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalások felfüggesztéséről RENDELETEK: 3/2008.(IV.19) önkormányzati rendelet 4/2008.(IV.19.) önkormányzati rendelet 5/2008.(IV.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Élelmezési térítési díjak megállapítására

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Juhász Ferenc, Majorné Bíró Éva, Kovács Jánosné, Kaszanyi Kálmán, Guttyán Sándor, Plesovszki István, Keskeny Ervin és Mező József képviselők, Kazinczi Istvánné, Kolozsvári Andrea intézményvezetők, Pozsa Sándorné gazdaságvezető Kalmár Krisztina jegyzőkönyvvezető Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Bejelenti, hogy Sass Istvánné képviselő jelezte távolmaradását. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Kazinczi István polgármester II. III. IV. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Előadó: Hegedűs László jegyző Élelmezési térítési díjak megállapítására Előadó: Hegedűs László jegyző Jelentés a évi költségvetési ellenőrzésekről Előadó: Hegedűs László jegyző Előterjesztések: 1. Egyebek Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt lakossági kérdéseknek és képviselői interpellációknak ad helyt.

4 Lakossági kérdés nem hangzik el. 4 Képviselői interpelláció: Kovács Jánosné képviselő megkérdezi, hogy az Ady Endre út és Hunyadi út kereszteződése mikor lesz kijavítva? Hiszen körülbelül 2 hónappal ezelőtt interpellált ez ügyben. Kazinczi István polgármester: A kedvezőtlen időjárás miatt nem tudták eddig a munkát elvégezni az emberek. Amint az idő engedi a hidegaszfaltot, ki fogják vinni az emberek. Ez egyelőre csak tűzoltómunka, az útépítések alkalmával meg lesznek rendelve a kátyúzási munkák is a kivitelezőtől. Az interpelláló képviselő és a Képviselő-testület az interpellációra adott választ elfogadja. I. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A beszámoló és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottság részletesen tárgyalta a beszámolót, és megállapította, hogy az önkormányzat a költségvetési törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tett. Részletesen tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. Kiemeli az önkormányzat dolgozóinak munkáját, és megköszöni az intézményvezetőknek a takarékos gazdálkodást. A beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. Kazinczi István polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját. Külön köszöni Juhász Ferenc alpolgármesternek, hogy minden Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen részt vett. Köszöni a végrehajtó szerv dolgozónak az eredményes munkájukat. Javasolja a beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.18.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv ában kapott felhatalmazás alapján a 2007.évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: Első rész: Az önkormányzat 2007.évi bevételei forrásonként 1..

5 5 /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetésében ezer Ft bevétel teljesült. /2/ Az állami támogatás: ezer Ft. /3/ Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: ezer Ft. 2.. A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Második rész: Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként 3.. /1/ Az önkormányzat 2007.évi működési kiadásai: ezer Ft. /2/ Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai:1.906 ezer Ft. /3/ A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Harmadik rész: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Az önkormányzat 2007.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: ezer Ft Az önkormányzat 2007.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: ezer Ft-ban elfogadja. Negyedik rész: Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 6.. /1/ Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: ezer Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt összegből: a.) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások: b.) KSZSZK-hoz átadás: ezer Ft ezer Ft /3/ A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Ötödik rész:

6 6 Pénzmaradvány 7.. Az önkormányzatnak évben pénzmaradványa nem keletkezett. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő önkormányzati rendelet: 2/2007./II.22./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés elfogadására, 7/2007./IV.11./ sz.önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 8/2007/VI.01./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 9/2007/IX.17./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 2/2008/II.29./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 8.. Tiszatenyő, április hó Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző ZÁRADÉK: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző

7 7 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai l.számú melléklet Ezer Ft-ban! módosított/ vagy eredeti teljesítés telj. %-a Megnevezés Előző időszak Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SzJA normatív % Gépjármű adó % Termőföld hasz % Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám % Központosított % CÉDE TEKI % Vis maior % ÖNHIKI % Egyéb támogatás % Államháztartási tartalék Állami tám össz, % Költségvetési kieg. 0 Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Támogatás ért. bevétel össz % Működésre átvett % Felhalmozásra átvett % Átvett összesen % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés % Hitel % Pénzmaradvány % Bevétel összesen %

8 Az adóteljesítések. 1/a.sz. melléklet Forintban Adónem Hátralék Msz. kommunális Váll. kommunális Iparűzési Termőföld b Gépjármű Pótlék Összesen:

9 1/b.számú melléklet Intézményi bevételei Ft-ban! Szakfeladat Működési bevétel eltérés % Lapkiadás Iskolai étkezés ,71 Iskola ,73 Közművelődés ,35 Könyvtár ,00 ÁMK Összesen ,53 Óvodai étkezés ,79 Óvoda ,37 Óvoda összesen ,91 Házi gondozás ,47 Szociális étkezés ,49 Nappali ellátás ,33 Alapszolg. Összesen ,23 Segélyek ,63 Ingatlan hasznosítás ,53 Hivatal ,77 Karbantartók ,40 Vízkár elhárítás ,60 Községgazdálkodás ,03 Mg. Tevékenység ,92 Védőnő ,15 Szennyvíz ,00 Hulladék kezelés ,47 Temetkezés ,47 PH.összesen: ,96 Összesen: ,17

10 2. sz. melléklet 2007.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Házi gondozás % Szoc. étkeztetés % Gyermekjól.sz % Idősek klubja % Gondozási k.ö % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

11 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai év Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 189 PH. Összesen: %

12 KIMUTATÁS A Tiszatenyői Tagintézmény II. félévi költségvetés teljesítéséről Település/Megnevezés Tiszatenyői Tagintézmény mód ei. telj. é.er.ei. Teljesítési adatok szakfeladatonként Házi Nappali Családs.és Szoc. étk. összesen segíts.ny. ellátás Gyejó BEVÉTEL Működési bevétel ebből:- Int. ell.díj bev egyéb bev Véglegesen átv.pe = Működési célú = Felhalmozási célú Int.finansz.(normatíva) = Alap norm = Kiegészítő norm = 13.havi Finansz.korr Létszám korr.miatt KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi juttatás = Bér = Egyéb Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiad = Felujitás = Beruházás KSZSZK Irodára jutó Elszámolási különb Törökszentmiklós, április 04. Futóné Őz Judit igazgató Sándor Józsefné gazdasági vezető

13 Az Önkormányzat évi mérlege Ezer forintban! Eszközök Források A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I.Induló I. Inmateriális javak II.Tőke változás II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok E. TARTALÉKOK /Gépek,berend.felsz F. 3./ Folyamatb.lévő beruh KÖTELEZETTSÉGEK 4./ Járművek Rövid lejáratú / Tenyészállatok Egyébpassziv /Beruházi előlegek / Részesedések / Kölcsönök III. Üzemelt. Átadott B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek /Követelések /Pénzeszközök /Egyéb aktiv pü.elsz Összesen: Összesen:

14 II. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen a legfontosabb napirendi pont volt. A bizottság javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A személyes térítési díj a későbbiekben kerül meghatározásra. Kazinczi István polgármester a személyes térítési díjak kiszabásánál figyeljünk oda a létszámváltozásra. Javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2008.(IV.18.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Tiszatenyő Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv./továbbiakban Sztv./92. /1/ bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendeletet / továbbiakban: R /az alábbiak szerint módosítja: 1.. /1/ A R. 2. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Sztv 3../2/ és /3/ bekezdésében foglalt személyekre. /2/ A R. 2. /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Törökszentmiklósi többcélú kistérségi társulás fenntartásában lévő Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Margaréta Alapszolgáltatási Központ /továbbiakban :Központ/ ellátási kötelezettsége Tiszatenyő közigazgatási területére terjed ki. 2.. A R. 3. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Központ Tiszatenyő közigazgatási területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.

15 A R. 4.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Étkeztetés /1/ Az étkeztetésről az Sztv /1/ bekezdésében foglaltak szerint kell gondoskodni. /2/ Az szervezett étkeztetést a Központ az idősek nappali ellátást nyújtó intézményben biztosítja. /3/ A napi egyszeri meleg ételt az igénybevevők lakóhelyére a Központ szállítja. 4. A R.5../1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /1/ Házi segítségnyújtás keretében a Sztv ában foglaltakról kell gondoskodni. 5.. A R.6../1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A családsegítést a Sztv 64.. alapján látja el. 6.. /1/ A R.10../3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a Sztv. 114., 115. és a alapján térítési díjat kell fizetni. /2/ A R.10../4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjait e rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani. Záró rendelkezések 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 5../2/bekezdése, 6../2/ bekezdése, 10.. /5/-/10/ bekezdései hatályukat vesztik. Tiszatenyő, április 10. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző

16 Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Tiszatenyő,2008. április Hegedűs László jegyző III. Napirend: Élelmezési térítési díjak megállapítására Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A rendelet módosítására az egy, illetve két forintos érmék bevonása miatt került sor. A kerekítés szabályai szerint változtak a térítési díjak. Javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008.(IV.18.) rendelete Élelmezési térítési díjak megállapítására A Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI sz tv. értemében a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.. A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj: (1) Óvodai egész napos ellátás 360,-Ft - Tizórai 70,-Ft - Ebéd 250,-Ft - Uzsonna 40,-Ft (2) Iskolai egész napos ellátás 440,- Ft - Tízórai 80,-Ft

17 17 - Ebéd 300,-Ft - Uzsonna 60,-Ft (3) Alkalmazottak ebéd 450,-Ft 2.. A rendelet május 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg 15/2007(XII.20)önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Tiszatenyő,2008. április 19. Hegedűs László jegyző IV. Napirend: Jelentés a évi költségvetési ellenőrzésekről A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottság tudomásul vételre javasolja. Kazinczi István polgármester: a jelentés alátámasztja, hogy nem csak jó színvonalon, hanem törvényesen is működik az önkormányzat. Javasolja a jelentést elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a évi költségvetési ellenőrzésekről készült jelentést tudomásul veszi és meghozza alábbi határozatát. 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat a évi költségvetési ellenőrzésekről Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tevékenységről készített beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a belső ellenőrzés tervszerűsége, hatékonysága, szabályozottsága tovább javult, a felelősségi rendszer kialakítása, működtetése törvényszerű.

18 18 A belső ellenőrzés fő feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 1. A belső ellenőrzések realizálásánál az intézményvezetők mellet a feladat ellátását végző dolgozót is be kell vonni, ezzel növelhető az ellenőrzés hatékonysága. 2. FEUVE rendszer évi felülvizsgálatával biztosítani kell a pénzügyi ellenőrzési rendszer folyamatos, a változásokat is követő működtetését. Ennek kapcsán a belső szabályzatok, és munkaköri leírások folyamatos felülvizsgálatát el kell végezni. Határidő:2008. december 31. Felelős: Hegedűs László jegyző 3. A Képviselő-testület 71/2006.(X.26) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 4. Erről értesülnek Kazinczi István polgármester Helyben Képviselőtestület tagjai Helyben Hegedűs László jegyző Helyben Kazinczi Istvánné ÁMK Igazgató Helyben Kolozsvári Andrea Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Vezetője Helyben Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Törökszentmiklós V. Napirend: Védőnői állásra pályázat kiírása A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester: Harmadik alkalommal kerül sor a pályázat kiírására, idáig nem jelentkezett senki. Kovács Jánosné képviselő megkérdezi, hogy hol és ki végzi majd a jelentkezőkön a képességvizsgálatot? Hegedűs László jegyző: Az önkormányzat bizottságot fog alakítani, akik elbírálják majd a pályázatokat. A mostani pályázati kiírás szélesebb körben fog megjelenni. Kazinczi István polgármester: Mindenképpen egy szakemberekből álló bizottságot kell majd összeállítani. Javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát.

19 19 16/2008.(VI.17.) önkormányzati határozat védőnői állásra pályázat kiírására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (4) bekezdése által megállapított feladatkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltak figyelembevételével- védőnői állás betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: Pályázati feltételek: -egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma, -magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázathoz mellékelni kell: -részletes szakmai és személyes önéletrajzot, -végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Pályázat benyújtásának határideje: Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 nap A pályázatokat Tiszatenyő község polgármesteréhez kell benyújtani lezárt borítékban. Cím: 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26. A borítékon kérjük feltüntetni: védőnői pályázat Pályázat elbírálásának határideje: Egészségügyi Közlönyben a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi testületi ülésen. Munkahely: Védőnői Szolgálat 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26/b. Beosztás: védőnő Megbízás kezdő időpontja: június 1. határozatlan időre Juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. A pályázóknak képesség és alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. A pályázatokat előzetesen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság értékeli. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Képviselő-testület a védőnői állásra kiírt pályázatát megjelenteti: - Egészségügyi Közlöny - Új Néplap -www.tiszatenyo.hu -www.kozigallas.hu

20 20 Határidő: Felelős: április 25. a pályázat megjelentetésére május 31. a pályázatok elbírálására. Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Helyben Képviselő-testület tagjai Helyben Irattár Egyebek: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási igény benyújtásához Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatban a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester: A társulások pénzelvonásokkal járnak. Az ÖNHKI 23 millió forintra kerekítetten lett beadva. Mivel a Margaréta Gondozási Központ átment a Kistérségi Társuláshoz január 1-től a 3000 fő alatti településeknek nem kötelező feladat a nappali ellátás, csak a gyermekjólét és a házi gondozás kötelező. Jövőre mindenképpen kikerül az ÖNHIKI-ből. Juhász Ferenc alpolgármester: Az önkormányzat sok esetben szociálisan túlérzékeny. Véleménye szerint valamiféle kompromisszumot kell kötni. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 17/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A. Tiszatenyő Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

21 21 B. Tiszatenyő község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi I. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1895 fő. II. III. IV. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn. A 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója és iparűzési adó címen döntött helyi adó bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI. Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A - a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. Saját döntése alapján könyvvizsgálót zárszámadásának hitelesítésével sem bízott meg. Tájékoztatás a MÁV Vasútállomás köztisztasági kötelezéséről Hegedűs László jegyző: Ismerteti a MÁV Zrt vezérigazgatóságnak címzett levelét. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a Hegedűs László jegyző tájékoztatóját tudomásul veszi. Tájékoztatás kérése az Univer Coop Zrt-től parkolóhely kialakításáról Hegedűs László jegyző ismerteti az Univer Coop Zrt-nek küldött levelét, és az arra adott táékoztatást. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a Hegedűs László jegyző tájékoztatóját tudomásul veszi.

22 22 A Kossuth L. út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról Hegedűs László jegyző: A pályázati felhívást közzétettük. A beérkezett ajánlatok közül Földi Attila ajánlata volt a legkedvezőbb, aki Ft+ÁFA összegért fogja bérelni az önkormányzattól a helyiséget. A bérleti szerződés megkötésére a jövő héten kerül sor. Önkormányzati tulajdon értékesítéséről Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Javasolja, hogy a Képviselő-testület 500 ezer forint plusz Áfa összegben állapítsa meg a vételárat. A telek könyv szerinti értéke: 475 ezer forint. Guttyán Sándor képviselő: Reálisnak tartja az árat, mivel két portának felel meg a telek. Kazinczi István polgármester: A Vöröshadsereg út és a Dürgő porta közötti területről van szó, csak 500 ezer forint feletti vételárnál kellene hirdetnünk. Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 18/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Önkormányzati tulajdon értékesítésére Tiszatenyő község önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. Tv. 80..(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 13/2004-(V.03.) rendeletében foglalt szabályozásnak megfelelően a Tiszatenyő, 508/1 hrsz-u 1517 négyzetméter területű földterületét értékesítésre kijelöli. Az ingatlan nettó eladási árát ,- Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat az értékesítés lebonyolításával, az adásvételi szerződés megkötésére Kazinczi István polgármestert hatalmazza fel. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal mint általános vagyonkezelő Helyben Helyben Helyben

23 23 Vendéglátó helyiségek nyitva tartásának korlátozása Hegedűs László jegyző: Utána járt ennek a kérdéskörnek. Az önkormányzat szabályozhatja az üzletek nyitva tartását, de csak úgy, ha feltételt szab. Javasolja, hogy és 6 00 óra között alkoholt és más jövedéki termékeket ne árusíthassanak. Ezen kell a Képviselő-testületnek elgondolkoznia, és rendeletben szabályoznia. Tájékoztató oktatási intézményi társulás létrehozásának lehetőségéről Kazinczi István polgármester: Évek óta próbálkozunk oktatási társuláshoz partnert szervezni, több irányban is. A legújabb irányvonal Tiszapüspöki és Kengyel települések lettek volna. Szakmailag egyelőre semmi sem indokolja, hogy Tiszatenyő társulási formába lépjen. A fő probléma az, hogy nem tudják eldönteni, ki legyen a gesztor. Sorra szűnnek meg a társulások, az emberi tényező miatt, pedig anyagilag megéri. Tiszatenyőnek sem szakmailag, sem anyagilag nem éri meg a társulás, hiszen a mi településünk ÖNHIKI-s település, a másik kettő pedig nem az. Ahogy ez most a szociális területen is bekövetkezett. Hegedűs László jegyző: A tegnapi egyeztető ülésen elhangzott, hogy Kengyel szeretne a gesztor lenni. Nem látja biztosítottnak a gesztori teendő ellátását. Egy ember látná el a gazdasági feladatokat. Véleménye szerint Tiszatenyő lenne a legalkalmasabb a gesztori feladatok ellátására. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Szakmailag abszolút nem tartja indokoltnak a belépést a társulásba. Véleménye szerint nem nyernének, hanem veszítenének vele. Ha anyagilag sem éri meg, akkor nincs értelme. Úgy gondolja, hogy nincs meg a kellő bizalom. Kazinczi István polgármester: Javasolja, hogy függesszék fel a két településsel az oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalásokat. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 19/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Tiszapüspöki és Kengyel településekkel folytatott, oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalások felfüggesztéséről Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Kengyel, Tiszapüspöki és Tiszatenyő által létrehozandó intézményfenntartó társulás lehetőségéről és úgy döntött, hogy szakmai és anyagi előnyök hiányában

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben