Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

2 HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat (IV.17.) önkormányzati határozat 17/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 18/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat a évi költségvetési ellenőrzésekről védőnői állásra pályázat kiírására Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Önkormányzati tulajdon értékesítésére 19/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Tiszapüspöki és Kengyel településekkel folytatott, oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalások felfüggesztéséről RENDELETEK: 3/2008.(IV.19) önkormányzati rendelet 4/2008.(IV.19.) önkormányzati rendelet 5/2008.(IV.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Élelmezési térítési díjak megállapítására

3 3 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján tartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Juhász Ferenc, Majorné Bíró Éva, Kovács Jánosné, Kaszanyi Kálmán, Guttyán Sándor, Plesovszki István, Keskeny Ervin és Mező József képviselők, Kazinczi Istvánné, Kolozsvári Andrea intézményvezetők, Pozsa Sándorné gazdaságvezető Kalmár Krisztina jegyzőkönyvvezető Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Bejelenti, hogy Sass Istvánné képviselő jelezte távolmaradását. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Kazinczi István polgármester II. III. IV. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Előadó: Hegedűs László jegyző Élelmezési térítési díjak megállapítására Előadó: Hegedűs László jegyző Jelentés a évi költségvetési ellenőrzésekről Előadó: Hegedűs László jegyző Előterjesztések: 1. Egyebek Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt lakossági kérdéseknek és képviselői interpellációknak ad helyt.

4 Lakossági kérdés nem hangzik el. 4 Képviselői interpelláció: Kovács Jánosné képviselő megkérdezi, hogy az Ady Endre út és Hunyadi út kereszteződése mikor lesz kijavítva? Hiszen körülbelül 2 hónappal ezelőtt interpellált ez ügyben. Kazinczi István polgármester: A kedvezőtlen időjárás miatt nem tudták eddig a munkát elvégezni az emberek. Amint az idő engedi a hidegaszfaltot, ki fogják vinni az emberek. Ez egyelőre csak tűzoltómunka, az útépítések alkalmával meg lesznek rendelve a kátyúzási munkák is a kivitelezőtől. Az interpelláló képviselő és a Képviselő-testület az interpellációra adott választ elfogadja. I. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A beszámoló és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottság részletesen tárgyalta a beszámolót, és megállapította, hogy az önkormányzat a költségvetési törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tett. Részletesen tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. Kiemeli az önkormányzat dolgozóinak munkáját, és megköszöni az intézményvezetőknek a takarékos gazdálkodást. A beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. Kazinczi István polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját. Külön köszöni Juhász Ferenc alpolgármesternek, hogy minden Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen részt vett. Köszöni a végrehajtó szerv dolgozónak az eredményes munkájukat. Javasolja a beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a beszámolót és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.18.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv ában kapott felhatalmazás alapján a 2007.évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: Első rész: Az önkormányzat 2007.évi bevételei forrásonként 1..

5 5 /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetésében ezer Ft bevétel teljesült. /2/ Az állami támogatás: ezer Ft. /3/ Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: ezer Ft. 2.. A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Második rész: Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként 3.. /1/ Az önkormányzat 2007.évi működési kiadásai: ezer Ft. /2/ Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai:1.906 ezer Ft. /3/ A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Harmadik rész: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Az önkormányzat 2007.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: ezer Ft Az önkormányzat 2007.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: ezer Ft-ban elfogadja. Negyedik rész: Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 6.. /1/ Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: ezer Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt összegből: a.) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások: b.) KSZSZK-hoz átadás: ezer Ft ezer Ft /3/ A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Ötödik rész:

6 6 Pénzmaradvány 7.. Az önkormányzatnak évben pénzmaradványa nem keletkezett. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő önkormányzati rendelet: 2/2007./II.22./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés elfogadására, 7/2007./IV.11./ sz.önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 8/2007/VI.01./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 9/2007/IX.17./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 2/2008/II.29./sz. önk. rendelet a 2007.évi költségvetés módosítására 8.. Tiszatenyő, április hó Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző ZÁRADÉK: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző

7 7 Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai l.számú melléklet Ezer Ft-ban! módosított/ vagy eredeti teljesítés telj. %-a Megnevezés Előző időszak Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SzJA normatív % Gépjármű adó % Termőföld hasz % Átengedett össz: % Szociális ell % Normatív tám % Kiegészítő tám % Központosított % CÉDE TEKI % Vis maior % ÖNHIKI % Egyéb támogatás % Államháztartási tartalék Állami tám össz, % Költségvetési kieg. 0 Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Támogatás ért. bevétel össz % Működésre átvett % Felhalmozásra átvett % Átvett összesen % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés % Hitel % Pénzmaradvány % Bevétel összesen %

8 Az adóteljesítések. 1/a.sz. melléklet Forintban Adónem Hátralék Msz. kommunális Váll. kommunális Iparűzési Termőföld b Gépjármű Pótlék Összesen:

9 1/b.számú melléklet Intézményi bevételei Ft-ban! Szakfeladat Működési bevétel eltérés % Lapkiadás Iskolai étkezés ,71 Iskola ,73 Közművelődés ,35 Könyvtár ,00 ÁMK Összesen ,53 Óvodai étkezés ,79 Óvoda ,37 Óvoda összesen ,91 Házi gondozás ,47 Szociális étkezés ,49 Nappali ellátás ,33 Alapszolg. Összesen ,23 Segélyek ,63 Ingatlan hasznosítás ,53 Hivatal ,77 Karbantartók ,40 Vízkár elhárítás ,60 Községgazdálkodás ,03 Mg. Tevékenység ,92 Védőnő ,15 Szennyvíz ,00 Hulladék kezelés ,47 Temetkezés ,47 PH.összesen: ,96 Összesen: ,17

10 2. sz. melléklet 2007.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Dologi kölcsön,hiteltör. Támogatás Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Házi gondozás % Szoc. étkeztetés % Gyermekjól.sz % Idősek klubja % Gondozási k.ö % Hitel 0 PH összesen: % Kiadás össz.: %

11 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai év Ezer Ft-ban! Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Támogatás Felhalmozás % PH % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Szennyvíz elvezet % Községgazd % Mezőgazdasági tevékenység % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Pénzügyi tev % Temetkezés % Sport % 189 PH. Összesen: %

12 KIMUTATÁS A Tiszatenyői Tagintézmény II. félévi költségvetés teljesítéséről Település/Megnevezés Tiszatenyői Tagintézmény mód ei. telj. é.er.ei. Teljesítési adatok szakfeladatonként Házi Nappali Családs.és Szoc. étk. összesen segíts.ny. ellátás Gyejó BEVÉTEL Működési bevétel ebből:- Int. ell.díj bev egyéb bev Véglegesen átv.pe = Működési célú = Felhalmozási célú Int.finansz.(normatíva) = Alap norm = Kiegészítő norm = 13.havi Finansz.korr Létszám korr.miatt KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi juttatás = Bér = Egyéb Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiad = Felujitás = Beruházás KSZSZK Irodára jutó Elszámolási különb Törökszentmiklós, április 04. Futóné Őz Judit igazgató Sándor Józsefné gazdasági vezető

13 Az Önkormányzat évi mérlege Ezer forintban! Eszközök Források A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I.Induló I. Inmateriális javak II.Tőke változás II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok E. TARTALÉKOK /Gépek,berend.felsz F. 3./ Folyamatb.lévő beruh KÖTELEZETTSÉGEK 4./ Járművek Rövid lejáratú / Tenyészállatok Egyébpassziv /Beruházi előlegek / Részesedések / Kölcsönök III. Üzemelt. Átadott B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek /Követelések /Pénzeszközök /Egyéb aktiv pü.elsz Összesen: Összesen:

14 II. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen a legfontosabb napirendi pont volt. A bizottság javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A személyes térítési díj a későbbiekben kerül meghatározásra. Kazinczi István polgármester a személyes térítési díjak kiszabásánál figyeljünk oda a létszámváltozásra. Javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2008.(IV.18.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról Tiszatenyő Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv./továbbiakban Sztv./92. /1/ bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról szóló 11/2006.(VI.30.) rendeletet / továbbiakban: R /az alábbiak szerint módosítja: 1.. /1/ A R. 2. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Sztv 3../2/ és /3/ bekezdésében foglalt személyekre. /2/ A R. 2. /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Törökszentmiklósi többcélú kistérségi társulás fenntartásában lévő Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Margaréta Alapszolgáltatási Központ /továbbiakban :Központ/ ellátási kötelezettsége Tiszatenyő közigazgatási területére terjed ki. 2.. A R. 3. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Központ Tiszatenyő közigazgatási területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.

15 A R. 4.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Étkeztetés /1/ Az étkeztetésről az Sztv /1/ bekezdésében foglaltak szerint kell gondoskodni. /2/ Az szervezett étkeztetést a Központ az idősek nappali ellátást nyújtó intézményben biztosítja. /3/ A napi egyszeri meleg ételt az igénybevevők lakóhelyére a Központ szállítja. 4. A R.5../1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /1/ Házi segítségnyújtás keretében a Sztv ában foglaltakról kell gondoskodni. 5.. A R.6../1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A családsegítést a Sztv 64.. alapján látja el. 6.. /1/ A R.10../3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a Sztv. 114., 115. és a alapján térítési díjat kell fizetni. /2/ A R.10../4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjait e rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani. Záró rendelkezések 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 5../2/bekezdése, 6../2/ bekezdése, 10.. /5/-/10/ bekezdései hatályukat vesztik. Tiszatenyő, április 10. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző

16 Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Tiszatenyő,2008. április Hegedűs László jegyző III. Napirend: Élelmezési térítési díjak megállapítására Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólás hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A rendelet módosítására az egy, illetve két forintos érmék bevonása miatt került sor. A kerekítés szabályai szerint változtak a térítési díjak. Javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja alábbi rendeletét. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008.(IV.18.) rendelete Élelmezési térítési díjak megállapítására A Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI sz tv. értemében a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.. A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj: (1) Óvodai egész napos ellátás 360,-Ft - Tizórai 70,-Ft - Ebéd 250,-Ft - Uzsonna 40,-Ft (2) Iskolai egész napos ellátás 440,- Ft - Tízórai 80,-Ft

17 17 - Ebéd 300,-Ft - Uzsonna 60,-Ft (3) Alkalmazottak ebéd 450,-Ft 2.. A rendelet május 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg 15/2007(XII.20)önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 19. napján kihirdettem. Tiszatenyő,2008. április 19. Hegedűs László jegyző IV. Napirend: Jelentés a évi költségvetési ellenőrzésekről A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A bizottság tudomásul vételre javasolja. Kazinczi István polgármester: a jelentés alátámasztja, hogy nem csak jó színvonalon, hanem törvényesen is működik az önkormányzat. Javasolja a jelentést elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a évi költségvetési ellenőrzésekről készült jelentést tudomásul veszi és meghozza alábbi határozatát. 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat a évi költségvetési ellenőrzésekről Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tevékenységről készített beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a belső ellenőrzés tervszerűsége, hatékonysága, szabályozottsága tovább javult, a felelősségi rendszer kialakítása, működtetése törvényszerű.

18 18 A belső ellenőrzés fő feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 1. A belső ellenőrzések realizálásánál az intézményvezetők mellet a feladat ellátását végző dolgozót is be kell vonni, ezzel növelhető az ellenőrzés hatékonysága. 2. FEUVE rendszer évi felülvizsgálatával biztosítani kell a pénzügyi ellenőrzési rendszer folyamatos, a változásokat is követő működtetését. Ennek kapcsán a belső szabályzatok, és munkaköri leírások folyamatos felülvizsgálatát el kell végezni. Határidő:2008. december 31. Felelős: Hegedűs László jegyző 3. A Képviselő-testület 71/2006.(X.26) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 4. Erről értesülnek Kazinczi István polgármester Helyben Képviselőtestület tagjai Helyben Hegedűs László jegyző Helyben Kazinczi Istvánné ÁMK Igazgató Helyben Kolozsvári Andrea Gyöngyvirág Művészeti Óvoda Vezetője Helyben Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Törökszentmiklós V. Napirend: Védőnői állásra pályázat kiírása A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester: Harmadik alkalommal kerül sor a pályázat kiírására, idáig nem jelentkezett senki. Kovács Jánosné képviselő megkérdezi, hogy hol és ki végzi majd a jelentkezőkön a képességvizsgálatot? Hegedűs László jegyző: Az önkormányzat bizottságot fog alakítani, akik elbírálják majd a pályázatokat. A mostani pályázati kiírás szélesebb körben fog megjelenni. Kazinczi István polgármester: Mindenképpen egy szakemberekből álló bizottságot kell majd összeállítani. Javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát.

19 19 16/2008.(VI.17.) önkormányzati határozat védőnői állásra pályázat kiírására Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (4) bekezdése által megállapított feladatkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltak figyelembevételével- védőnői állás betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: Pályázati feltételek: -egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma, -magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázathoz mellékelni kell: -részletes szakmai és személyes önéletrajzot, -végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Pályázat benyújtásának határideje: Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 nap A pályázatokat Tiszatenyő község polgármesteréhez kell benyújtani lezárt borítékban. Cím: 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26. A borítékon kérjük feltüntetni: védőnői pályázat Pályázat elbírálásának határideje: Egészségügyi Közlönyben a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi testületi ülésen. Munkahely: Védőnői Szolgálat 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26/b. Beosztás: védőnő Megbízás kezdő időpontja: június 1. határozatlan időre Juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. A pályázóknak képesség és alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. A pályázatokat előzetesen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság értékeli. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A Képviselő-testület a védőnői állásra kiírt pályázatát megjelenteti: - Egészségügyi Közlöny - Új Néplap -www.tiszatenyo.hu -www.kozigallas.hu

20 20 Határidő: Felelős: április 25. a pályázat megjelentetésére május 31. a pályázatok elbírálására. Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Helyben Képviselő-testület tagjai Helyben Irattár Egyebek: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási igény benyújtásához Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatban a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester: A társulások pénzelvonásokkal járnak. Az ÖNHKI 23 millió forintra kerekítetten lett beadva. Mivel a Margaréta Gondozási Központ átment a Kistérségi Társuláshoz január 1-től a 3000 fő alatti településeknek nem kötelező feladat a nappali ellátás, csak a gyermekjólét és a házi gondozás kötelező. Jövőre mindenképpen kikerül az ÖNHIKI-ből. Juhász Ferenc alpolgármester: Az önkormányzat sok esetben szociálisan túlérzékeny. Véleménye szerint valamiféle kompromisszumot kell kötni. Kazinczi István polgármester javasolja az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 17/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A. Tiszatenyő Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

21 21 B. Tiszatenyő község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi I. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1895 fő. II. III. IV. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn. A 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója és iparűzési adó címen döntött helyi adó bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI. Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A - a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. Saját döntése alapján könyvvizsgálót zárszámadásának hitelesítésével sem bízott meg. Tájékoztatás a MÁV Vasútállomás köztisztasági kötelezéséről Hegedűs László jegyző: Ismerteti a MÁV Zrt vezérigazgatóságnak címzett levelét. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a Hegedűs László jegyző tájékoztatóját tudomásul veszi. Tájékoztatás kérése az Univer Coop Zrt-től parkolóhely kialakításáról Hegedűs László jegyző ismerteti az Univer Coop Zrt-nek küldött levelét, és az arra adott táékoztatást. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a Hegedűs László jegyző tájékoztatóját tudomásul veszi.

22 22 A Kossuth L. út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról Hegedűs László jegyző: A pályázati felhívást közzétettük. A beérkezett ajánlatok közül Földi Attila ajánlata volt a legkedvezőbb, aki Ft+ÁFA összegért fogja bérelni az önkormányzattól a helyiséget. A bérleti szerződés megkötésére a jövő héten kerül sor. Önkormányzati tulajdon értékesítéséről Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Javasolja, hogy a Képviselő-testület 500 ezer forint plusz Áfa összegben állapítsa meg a vételárat. A telek könyv szerinti értéke: 475 ezer forint. Guttyán Sándor képviselő: Reálisnak tartja az árat, mivel két portának felel meg a telek. Kazinczi István polgármester: A Vöröshadsereg út és a Dürgő porta közötti területről van szó, csak 500 ezer forint feletti vételárnál kellene hirdetnünk. Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 18/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Önkormányzati tulajdon értékesítésére Tiszatenyő község önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. Tv. 80..(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló módosított 13/2004-(V.03.) rendeletében foglalt szabályozásnak megfelelően a Tiszatenyő, 508/1 hrsz-u 1517 négyzetméter területű földterületét értékesítésre kijelöli. Az ingatlan nettó eladási árát ,- Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat az értékesítés lebonyolításával, az adásvételi szerződés megkötésére Kazinczi István polgármestert hatalmazza fel. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal mint általános vagyonkezelő Helyben Helyben Helyben

23 23 Vendéglátó helyiségek nyitva tartásának korlátozása Hegedűs László jegyző: Utána járt ennek a kérdéskörnek. Az önkormányzat szabályozhatja az üzletek nyitva tartását, de csak úgy, ha feltételt szab. Javasolja, hogy és 6 00 óra között alkoholt és más jövedéki termékeket ne árusíthassanak. Ezen kell a Képviselő-testületnek elgondolkoznia, és rendeletben szabályoznia. Tájékoztató oktatási intézményi társulás létrehozásának lehetőségéről Kazinczi István polgármester: Évek óta próbálkozunk oktatási társuláshoz partnert szervezni, több irányban is. A legújabb irányvonal Tiszapüspöki és Kengyel települések lettek volna. Szakmailag egyelőre semmi sem indokolja, hogy Tiszatenyő társulási formába lépjen. A fő probléma az, hogy nem tudják eldönteni, ki legyen a gesztor. Sorra szűnnek meg a társulások, az emberi tényező miatt, pedig anyagilag megéri. Tiszatenyőnek sem szakmailag, sem anyagilag nem éri meg a társulás, hiszen a mi településünk ÖNHIKI-s település, a másik kettő pedig nem az. Ahogy ez most a szociális területen is bekövetkezett. Hegedűs László jegyző: A tegnapi egyeztető ülésen elhangzott, hogy Kengyel szeretne a gesztor lenni. Nem látja biztosítottnak a gesztori teendő ellátását. Egy ember látná el a gazdasági feladatokat. Véleménye szerint Tiszatenyő lenne a legalkalmasabb a gesztori feladatok ellátására. Majorné Bíró Éva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Szakmailag abszolút nem tartja indokoltnak a belépést a társulásba. Véleménye szerint nem nyernének, hanem veszítenének vele. Ha anyagilag sem éri meg, akkor nincs értelme. Úgy gondolja, hogy nincs meg a kellő bizalom. Kazinczi István polgármester: Javasolja, hogy függesszék fel a két településsel az oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalásokat. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és meghozza alábbi határozatát. 19/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat Tiszapüspöki és Kengyel településekkel folytatott, oktatási társulás lehetőségéről szóló egyeztető tárgyalások felfüggesztéséről Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Kengyel, Tiszapüspöki és Tiszatenyő által létrehozandó intézményfenntartó társulás lehetőségéről és úgy döntött, hogy szakmai és anyagi előnyök hiányában

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 34/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat 35/2008.(IX.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben