Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete"

Átírás

1 Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005. (X. 28.) ÖR, a 4/2006. (II. 15.) ÖR, a 7/2006. (III. 31.) ÖR, a 12/2006. (IX. 8.) ÖR, a 15/2006. (XI. 16.), 17/2006. (XII. 22.), 4/2007. (III. 14.), 11/2007. (VII.7.), 18/2007. (XII.14.), 5/2008. (III.31.), 12/2008. (XI.14.) 1/2009. (I.30.) ÖR], 5/2009. (II.27.) ÖR, 8/2009. (III.28.) ÖR, 14/2009. (VI.30.), 15/2009. (VII.23.) ÖR, 4/2010. (II.16.) ÖR /Egységes szerkezetben!/ Tiszaszentimre Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. Tv. (továbbiakban: Sztv.) 25.. (3) bekezdésében, 26. -ában és a 92.. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. 1 (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Tiszaszentimre Község közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) az Sztv. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő al- 1 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től)

2 - 2 - kalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Hatásköri rendelkezések 2. 2 (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az alábbi, szociális rászorultságtól függő, pénzbeli ellátásokat biztosítja az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) 3 az Sztv. 38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, b) 4 c) átmeneti segélyt, valamint pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt (továbbiakban: szociális kölcsönt), d) temetési segélyt. (2) Tiszaszentimre Önkormányzata az alábbi természetbeni szociális ellátásokat biztosítja az Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott feltételek szerint: a) köztemetést, b) 5 c) 6 (3) 7 3. (1) 8 A Képviselőtestület az e rendeletben szabályozott a) szociális kölcsön, b) temetési segély, c) lakásfenntartási támogatás megállapításának jogát a polgármesterre átruházza. (2) 9 a Képviselőtestület az e rendeletben szabályozott a) 10 b) átmeneti segély megállapításának jogát a Szociális Bizottságára átruházza. 2 Módosította a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (hatályos: jan. 1.) 3 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 4 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (hatályos: február 26-tól) 5 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (2010. február 26-tól) 6 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 7 Hatályon kívül helyezte a 16/2004. (V. 28.) ÖR 8 Módosította a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (hatályos: jan. 1.) 9 Módosította a 12/2006. (IX. 8.) ÖR (hatályos: szept. 8-tól) 10 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (2010. február 26-tól)

3 - 3 - (3) 11 A köztemetés megállapításának joga a polgármester hatásköre. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. (2) 12 A szociális ellátások iránti kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok, melyeken tömören és világosan fel vannak tüntetve a formanyomtatvány kitöltésének szabályai, fel vannak sorolva azok a mellékletek, iratok, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek, a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők. (3) 13 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. 5. (1) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha az életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (3) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Az értesítés a Polgármesteri Hivatalon keresztül is megtehető (1) A megállapított ellátások kifizetése és folyósítása a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül, vagy átutalással bankszámlára utólag minden hónap 5-éig történik. (2) A segélykeret felhasználását a Pénzügyi Bizottság évente ellenőrizheti Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 12 Módosította a 15/2006. (XI. 16.) ÖR (hatályos: nov. 16.) 13 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 14 Módosította a 15/2006. (XI. 16.) ÖR, (hatályos: nov. 16.) 15 Hatályon kívül helyezte a 7/2006. (III. 31.) ÖR, (hatályos: április 1-től)

4 (1) Az Sztv-ben meghatározott feltételek hiányában vagy az Sztv. megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetésére a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) a felére csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, c) részletekben fizettetheti meg. II. fejezet Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély (1) Az Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy (továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszaszentimrei Szakmai Egysége családsegítésének családgondozója (továbbiakban: családgondozó). (3) A rendszeres szociális segélyre jogosult 16 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 17 Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (2007. jan. 1-től) 18 Módosította az 1/2009. (I. 30.) ÖR (Hatályos: tól, de a foly-ban lévő ügyekre is alk. kell.)

5 - 5 - a.) a családgondozónál nyilvántartásba veteti magát, b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családgondozóval, továbbá c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a beilleszkedést segítő programok típusai: a.) a családgondozóval való kapcsolattartás, b.) a nem foglalkoztatott személy számára a családgondozó által előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése. (5) A rendszeres szociális segélyre jogosult a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a családgondozóval. Erről a jogosultságot megállapító határozatban, a családgondozó pontos címének megjelölésével rendelkezni kell. (6) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a.) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a családgondozóval, vagy b.) nem vesz részt a családgondozóval kötött megállapodás alapján a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programban és az elmulasztott határnaptól számított 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki magát a családgondozónál. (7) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében közfoglalkoztatást szervez, melyet külön megállapodás alapján a KÖZÉP- TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. útján lát el. Lakásfenntartási támogatás /1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. /2/ Tiszaszentimre Község Önkormányzata normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, 19 Módosítva a 15/2004. (V. 28.) ÖR (Hatályos: től, de a folyamatban lévő ügyekre is!)

6 - 6 - továbbá önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. /3/ Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. /4/ Helyi lakásfenntartási támogatás esetén költségeken a) a lakbért vagy albérleti díjat, b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, c) a távhő-szolgáltatási díjat, d) a közös költséget, e) a csatornahasználati díjat, f) a szemétszállítás költségeit, g) a villanyáram költségeit, h) a vízfogyasztás költségeit, i) a gázfogyasztás költségeit, j) a tüzelőanyag költségeit kell érteni. /5/ Költségeken a (4) bekezdés a-f) pontjában meghatározottakat, továbbá a) a villanyáram költségeit havi Ft-ig, b) a vízfogyasztás költségeit havi Ft-ig, c) a gázfogyasztás költségeit havi Ft-ig kell figyelembe venni. Amennyiben a kérelmező a gázfűtés kivételével a fűtés költségét számlával igazolja, úgy azt teljes egészében figyelembe kell venni. /6/ A lakásfenntartási támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve a lakhatás költségei közül a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét a pénzintézet igazolásával, c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal, d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja. /7/ A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap. /8/ A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege: Ft. /9/ A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

7 - 7 - /10/ Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. /11/ A /10/ bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit Átmeneti segély 13. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata átmeneti segélyben részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket, akiknek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a támogatott, kérelmező jövedelmére tekintet nélkül - hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő eset: a) a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány, b) a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylő betegség, c) baleset, melynek gyógyulási időszaka a 3 hónapot meghaladja. d) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás és/vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok pl. lakástűz, csőtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak, e) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás berendezési-felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti. f) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes fedezni. 20 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II. 26.) ÖR (Hatályos: február 26-tól, de a jelenleg folyósított díjakat május 31-el kell megszüntetni)

8 - 8 - (5) 21 Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ftnál, de a nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (6) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló. Szociális kölcsön 14. (1) 22 Tiszaszentimre Község Önkormányzata legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át-át - bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadása merül fel (pl. temetés, elemi kár stb.) amely veszélyezteti családja létfenntartását, - rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére. (2) Nem részesíthető kölcsönben az (1) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha - köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, - rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, - korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. (3) 23 Ha a kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét nem haladja meg 3 hónap, ha a kétszeresét nem haladja meg 6 hónap, ha a háromszorosát nem haladja meg 9 hónap alatt kell visszafizetni, havonként előre meghatározott részletekben. (4) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetén a behajtás módját. Temetési segély 15. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 21 Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól) 22 Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól) 23 Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól)

9 - 9 - (2) Temetési segély nem állapítható meg annak: a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét; b.) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesül. (3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (4) A (3) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy kérelem elutasításának tényét a határozat számának megjelölésével a számlákra rá kell vezetni. (5) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál. (6) Az (5) bekezdés értelmében a temetési segély összege ,- Ft. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben, amennyiben a haláleset helye szerint illetékes a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv ában foglaltaknak megfelelően. Közgyógyellátás (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) 26 Az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át eléri, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 150 %- át, egyedül élő esetén 200 %-át. 24 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 25 Módosította a 7/2006. (III. 31.) ÖR, (hatályos: április 1-től, de a folyamatban lévő ügyekre is alk. kell) 26 Módosította az 5/2008. (III.31.) ÖR, (hatályos: március 31-től, de a foly-ban lévő ügyekre is alk.)

10 IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Szociális ellátási formák (1) 29 Tiszaszentimre Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja társulási megállapodás alapján a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja (5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 2.) által. a) Alapszolgáltatások - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - támogató szolgáltatás - nappali ellátás b) Szakosított ellátások - idősek otthona. (2) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó tanyagondnoki szolgáltatásról külön önkormányzati rendeletben rendelkezik. 19/A (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem lépesek biztosítani, különösen, a.) koruk, b.) egészségi állapotunk, c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelmező akkor jogosult az ellátásra 27 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 28 Módosította a 14/2005. (IX. 23.) ÖR (Hatályos: től) 29 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 30 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 31 Megállapította az 5/2008. (III.31.) ÖR, (hatályos: március 31-től)

11 a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb, b.) egészségi állapota miatt, mert I-II. csoportbeli rokkant, melyet határozattal kell igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol, c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja. d.) a szenvedélybetegség fennállását háziorvos/szakorvos igazolhatja, e.) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell igazolni Az ellátások igénybevételének módja, térítési díjak (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. (2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja tiszaszentimrei szakmai egységének vezetőjéhez ( továbbiakban intézményvezető) kell benyújtani. (3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor kivéve a családsegítés - az ellátást igénylővel illetőleg törvényes képviselőjével az intézményvezető megállapodást köt. (4) Az intézményvezető étkeztetés esetében külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátását igénylő krízishelyzetben van és az ellátás biztosítása életmentő. Ebben az esetben az ellátás igénybevétele térítésmentes. (5) Az ellátások intézményi térítési díjának mértékét és a fizetésre kötelezettek körét az 1. számú mellékelt tartalmazza Szociálpolitikai kerekasztal (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai az önkormányzat működési területén 32 Megállapította a 5/2008. (III.31.) ÖR, (hatályos: április 1-től) 33 Megállapította az 5/2009. (II.27.) ÖR, (2009. február 27-től)

12 szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá az e rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztalt a Szociális Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag vezeti, adminisztrációs feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi V. Fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet az 1. (3)-(4) bekezdésének kivételével február 20- án lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet 1. (3)-(4) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 12/2001. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint ennek módosításáról szóló 5/2002. (III. 29.) sz., a 9/2002. (VIII. 16.) sz., a 4/2003. (II. 14.) sz., a 8/2003. (VIII. 15.) sz., valamint a 13/2003. (X. 31.) sz. önkormányzati rendeletek. (4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Tiszaszentimre, február 13. Beleznay Sándor sk. polgármester Juhászné Papp Irén sk. j e g y z ő 34 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 35 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 36 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től)

13 számú melléklet 37 Tiszaszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (II. 16.) rendeletéhez I. Tiszaszentimre Község Önkormányzata rendeletében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozóan március 1-től az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja meg: Szolgáltatás Intézményi térítési díj Étkeztetés Étkeztetés: Kiszállítás: 330.-Ft/nap 60.-Ft/nap Házi segítségnyújtás Nappali ellátás 770.-Ft/óra 200.-Ft/nap Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása A) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátásban részesülők B) Akik az Országos Rehabilitációs és Szociális szakértői Intézet vagy a pszichiátriai/neurológiai szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkező demens betegek Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Étkezés költségei: Reggeli: Ebéd: Vacsora: 280.-Ft/nap 570.-Ft/nap 450.-Ft/nap Támogató szolgáltatás Szállítás: Személyi segítés: 10.-Ft/km 60.-Ft/óra 37 Megállapította a 4/2010. (II.26.) ÖR, (hatályos: február 26-tól, alk. márc. 1.)

14 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások köréből az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása esetén a személyi térítési díj megállapítása az alábbiak alapján történik: a.) Étkeztetés: az étkeztetés személyi térítési díja azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % - át nem haladja meg Ft/nap b.) Házi segítségnyújtás: 50.-Ft/óra c.) Idősek nappali ellátása: 0.-Ft/nap 2. Támogató szolgáltatás esetén a szociálisan nem rászorult személyek a szolgáltatás igénybe vétele esetén az alábbi személyi térítési díj megfizetésére kötelesek: Szállítási szolgáltatás: 242.-Ft/km Személyi segítés: Ft/óra 3. Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb, b.) egészségi állapota miatt, mert I-II. csoportbeli rokkant, melyet határozattal kell igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol, c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja. d.) a szenvedélybetegség fennállását háziorvos/ szakorvos igazolhatja, e.) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell igazolni. II. Tiszaszentimre Község Önkormányzata március 1-től az alkalmazotti és vendégebéd térítési díját 591 Ft/adag összegben határozza meg. A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 2. számú melléklet 38 Szociálpolitikai kerekasztal tagjai Fenntartó képviseletében: - az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag, - az önkormányzat egészségügyi, szociális ügyekkel foglalkozó tanácsnoka, 38 Megállapította az 5/2009. (II.27.) ÖR, (hatályos: február 27-től)

15 tanyagondnok, - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője. Egyéb szervezetek képviseletében: - Kisebbségi Önkormányzat által delegált tag - védőnő - háziorvosok - Települési Civil Fórum képviselői - Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi képviselője, - Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ igazgatója. 3. számú melléklet Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től)

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben