Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I."

Átírás

1 Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Halmaj Község Önkormányzata az évi LXV. tv. (Ötv.) 16..(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. Szt. 10. (1) bekezdésében, a 25.. (3) bekezdésében, a ában, a 32. (3) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, a 92.. (1)-(2) bekezdésében és 138 -ban ennek végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendeletekben, foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja (1) A rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően, meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. (2) A szociális segítséget (ellátást, szolgáltatást) minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét ez által is erősítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a Halmaj Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a településen tartózkodó a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e.) a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 6 és 7. -ban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. 3. Hatáskörök szabályozása (1) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza:: a) jogosulatlanul felvett szociális ellátások visszatérítésében döntés b) lakásfenntartási támogatás c) temetési segély d) köztemetés e) szociális étkeztetés f) szociális otthoni beutalás g) orvosi bizottsághoz történő beutalás h) házi segítségnyújtásra való jogosultság elbírálása i) családsegítés

2 (2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a szociális bizottságra ruházza a) átmeneti segélyügyek b) ápolási díj az Sztv.43/B. (1) bek. Szerint Eljárási rendelkezések 4. (1) Az Sztv-ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket minden esetben a Körjegyzőségen (3842 Halmaj, Kossuth út 1.) kell benyújtani az e célra rendszeresített igénylő lapon (továbbiakban kérelem). (2) A kérelmező kivéve a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, és az alanyi jogú közgyógyellátást igénylő köteles minden ellátási formához (kérelemhez) jövedelemigazolást csatolni. (3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, és az igazolás módja a jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét. b) az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed része munkáltatói igazolás alapján. c) alkalmi munkavállalásból származó jövedelem esetén munkavállalói kiskönyvvel illetve személyes nyilatkozattal a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagos havi nettó jövedelméről d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a d) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. e) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12-ed része, f) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. g) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás vagy határozat alapján számított havi nettó jövedelem, h) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében nyugdíjas igazolvány és a tárgyhavi vagy előző havi szelvény becsatolása, vagy a nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiadott személyes adatokat is tartalmazó éves összesítő, vagy tárgyévi megállapítás esetén a megállapító határozat bemutatása i) családi pótlék folyósítása esetén előző, vagy tárgyhavi bérjegyzék bemutatása amennyiben alkalmas a személy azonosítására, MÁK igazolás, vagy átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti aktuális havi pénzintézeti számlakivonat bemutatása, j) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából, stb. származó) jövedelmek esetén az előző 1 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás, vagy személyes nyilatkozat k) tartásdíj esetében - az utolsó 12 hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének 1 havi átlaga, - a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyítóerejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye-, postai feladóvevénye alapján számított egy havi gondozási díj. Amennyiben a tartásdíj fizetésre kötelezett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye más településen van, a Ket bekezdésében meghatározott jogsegély szolgálat keretében be kell szerezni a tartásdíj fizetésre kötelezett nyilatkozatát illetve bizonyítékait arra vonatkozóan, hogy a megelőző 1 évben ténylegesen mennyi tartásdíjat fizetett.

3 (4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. (5) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (6) Amennyiben a nettó jövedelem kiszámításának alapjául vett időszakban az igénylő vagy családtagja jövedelmében igazolható ok miatt tartós változás vélelmezhető, úgy az elbírálás időpontjában fennálló jövedelmi viszonyokat kell figyelembe venni. (7) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. (8) A gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez kért szociális eseti segély megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a szakorvosi-, valamint a gyógyászati segédeszköz beszerzési árára vonatkozó igazolásokat. (9) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. (10) A jogosultsági feltételek fennállását: a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybevett ellátást hivatalos okirattal, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. (11) Egyedülálló kérelmező, illetve egyedülálló családtag, hozzátartozó esetén igazolni kell továbbá - a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy válóperi végzéssel, - külön élés tényét: két tanú által ellenjegyzett büntető jogi felelősségre tett nyilatkozattal, - az új lakcímet igazoló okirattal. (12) Átmeneti segélyhez betegség esetén orvosi igazolás a betegségről, a gyógyszerköltségről, fekvő beteg intézmény igazolását, haláleset esetén eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, elemi kár esetén a szakhatósági véleményt, lopás esetén a feljelentésről szóló igazolást, stb. (13) Temetési segélyhez az eredeti temetési számlát és eredeti anyakönyvi kivonatot

4 (14) Köztemetéshez az eltemettetésre köteles személy anyagi büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot, hogy nem tud gondoskodni az eltemettetésről (15) Nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott átmeneti segély, ha az illetékes munkaügyi központ, a szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, vagy az önkormányzat közreműködésével felajánlott munkahelyet, vagy az önkormányzat által felkínált közhasznú munkát az érintett nem fogadja el. 5. (1) Az e rendeletben megállapított rendszeres pénzellátások lakossági folyószámlára utalással, kivételes esetben, hóközi kifizetés esetén házipénztárból, vagy a házipénztári kifizetéssel egyenértékű készpénzben történő kifizetéssel a Forró és Vidéke Takarékszövetkezet helyi fiókjánál történő felvétellel vagy a közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással adhatóak. (2) Az e rendeletben megállapított eseti pénzellátások kifizetése házipénztárból történik a megállapítást követő ügyfélfogadási időben. II. fejezet EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK 6. Rendszeres szociális segély (Szt. 37/A-37/G. -ig) (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni: a.) az önkormányzattal b.) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Szikszói Kirendeltségével c.) a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12. (2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. (3) Az együttműködés keretében a nem foglalkoztatott személy köteles a) az adatait, illetve adatainak megváltozást bejelenteni, b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik c) a beilleszkedést segítő programban részt venni, d) az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget elfogadni, feltéve, hogy a felajánlott munkával kapcsolatban teljesülnek az Szt. 37/H. (6) bekezdésben foglalt feltételek. (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki: a.) A Szikszói Kistérségi Szociális szolgáltató Központtal való kapcsolattartásra, b.) A Észak-magyarországi Regionális Mukaügyi Központ Szikszói Kirendeltségével együttműködni c.) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, d.) az Szt. 37/D 3. c. pontja a felajánlott iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére e.) a felajánlott és számára megfelelő az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőség elfogadása

5 f.) Az Szt. 37/D. 3. bekezdése a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. (5) A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal felvenni a kapcsolatot. A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ családgondozója levélben értesíti az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülőt a kapcsolatfelvétel idejéről és helyéről, majd megköti vele az együttműködési megállapodást. (6) A rendszeres szociális segélyt megállapító jogerős határozat egy példányát a Körjegyzőség megküldi a, Szikszói Kistérségi Szociális szolgáltató Központ 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12. kijelölt szerv részére, amely a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, majd kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról írásbeli megállapodást köt a segélyben részesülő személlyel. (7) A megállapodás tartalmazza különösen a.) az együttműködési program személyre meghatározott tartalmát, b.) a programon való részvétel gyakoriságát, amely évente négy alkalomnál kevesebb nem lehet, c.) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. (8) A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ írásban értesíti a Körjegyzőséget az együttműködés megvalósulásáról, a résztvevőkről és a távolmaradókról, valamint a távolmaradás indokáról, igazolásáról. (9) A beilleszkedést segítő programokról való távolmaradás igazolására csak házi-, szakorvosi, vagy valamely hatóság által kiállított hiteles igazolás fogadható el. 7. (1) Ha rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %- os mértékben kell folyósítani. (2) Amennyiben az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni, (3) A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha - a meghatározott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szikszói Kistérségi Szociális szolgáltató Központtal - a megállapodást nem köti meg, - az önkormányzat vagy a munkaügyi központ által felajánlott munkát nem fogadja el - az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg - a munkára jelentkezéskor ittas, bódult állapotban jelenik meg. - a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának az előírt határidőre nem tesz eleget (1) Az önkormányzat az aktív korú rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult, nem foglalkoztatott személyek számára foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség, közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka./továbbiakban az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás/ Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 3o munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. 8.

6 (2) Az önkormányzat az Szt. 37/H.(1) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségét más szerv bevonásával is teljesítheti. 9. Lakásfenntartási támogatás (Szt ) Az önkormányzat az Sztv ában foglaltak szerint normatív lakásfenntartási támogatást biztosít. 10. Ápolási díj (Szt ) Az önkormányzat alanyai jogú normatív ápolási díj folyósítását biztosítja az Sztv.44 (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerint. 11. Átmeneti segély (Szt. 45. ) (1) Vissza nem térítendő átmeneti segély nyújtható annak a személynek, vagy családnak, aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy alkalmanként jelentkező rendkívüli kiadásai vannak, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és megélhetéséhez szükséges feltételek más módon nem biztosíthatók, továbbá az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegétnek 150 %-át egyedülálló esetén ennek 200 %-át (2) A kérelmekben különösen méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetet, rajtuk kívülálló okot nem jelölnek meg a segélyt a szociális bizottság a következő segédelv alapján határozza meg: Ft-ig Egy főre jutó jövedelem esetén Ft Ft-tól Ft-ig Egy főre jutó jövedelem esetén Ft Ft-tól Ft-ig Egy főre jutó jövedelem esetén Ft Ft-tól Ft-ig Egy főre jutó jövedelem esetén Ft Ft. feletti Egy főre jutó jövedelem esetén kivételesen indokolt eset (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetekben elemi kár, betegség az (1), (2) bekezdésben meghatározotthoz képest magasabb jövedelemmel rendelkezőket is részesítheti segélyben a szociális bizottság. (4) Az átmeneti segély - élethelyzettől függően - az alábbi támogatási formákban nyújtható: a.) pénzbeli támogatás (vissza nem térítendő segély) b.) természetbeni támogatás (tüzelő, élelmiszer vásárlási utalvány, tartós élelmiszer, ruhanemű, (5) Az átmeneti segélyt a jogosult részére (természetbeni, pénzbeli) a döntést követő 5 munkanapon belül kell biztosítani. 12. Temetési segély (Szt. 46. )

7 (1) Temetési segélyben részesülhet az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, s az eltemettető a község közigazgatási területének állandó lakosa, feltéve hogy a temetési segély megállapításához szükséges feltételeknek megfelel (2) A temetési segély mértéke egységesen Ft, mely az eltemettetőt illeti meg (3) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri, vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét, egyedül élő esetén ennek hatszorosát, vagy aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. (4) A temetési segély kifizetése pénztárból a határozat meghozatalát követően azonnal történik. (5) A temetési segély iránti kérelemhez be kell csatolni fénymásolatban az igénylő nevére kiállított temetési számlát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot, melyre rá kell vezetni a temetési segély összegét. 13. Köztemetés (Szt. 48. ) (1) A polgármester gondoskodik a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül Halmaj közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik (2) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, melynek összege maximum Ft., lehetőség szerint az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembe vételével. (3) A polgármester egyedi esetekben kérheti az egyházak térítésmentes közreműködését a temetési szertartások lebonyolításához. (4) Ha az elhalt lakóhelye, illetve az eltemettetésére köteles személy, vagy az örökösök kiléte megállapításra kerül, úgy a temetési költség megtérítésére a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, mégpedig Az elhalt lakóhelye szerinti önkormányzattól a köztemetés költségeit visszaigényelni Hagyatéki hitelezőként az illetékes közjegyzőnek a költséget a megtérítés érdekében bejelenteni Az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezni. 14. Közgyógyellátás méltányosságból (Szt ) (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy, akinek havi egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladhatja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja (2) Közgyógyellátásról a jegyző dönt, a jogosultság egy évre kerül megállapításra. III. Fejezet

8 CSALÁDI SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ, GAZDÁLKODÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁS 15. Szociális földprogram A Képviselő-testület az önkormányzat által létrehozott Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítványa keretén belül a településen élők megélhetési lehetőségeinek elősegítése érdekében szociális földprogramot működtet. 16. Szociális földprogram célja A szociálisan rászorult személyek természetbeni ellátása. Ennek keretében: a. ingyenes földterület biztosítása b. további kedvezmények juttatása (kedvezményes vetőmag, művelés, stb.)melynek köréről, mértékéről a Közalapítvány Kuratóriuma dönt saját lehetőségein belül, a rászorultság mértékének megfelelően A rendelet hatálya A családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, de különösen - nagycsaládosok (három vagy több gyermeket nevelők) -egyedülálló esetén két vagy több gyermeket nevelő - jövedelemmel nem rendelkező - aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő - közhasznú, közcélú, közmunkaprogramban foglalkoztatott 18. A kedvezmények mértéke (1) A Kuratórium egy család esetén maximum 250 n-öl mezőgazdasági földterületet biztosíthat (2) Az alapítvány anyagi lehetőségétől függően művelési költség részbeni, vagy teljes átvállalására, kedvezményes vetőmag biztosítására, saját földterület gépi művelésére adhat kedvezményt. 19. Természetbeni ellátás biztosításának szabályai (1) a.) A természetbeni ellátás iránti kérelmet a tavaszi munkálatokra minden év március 15-ig az őszi munkálatokra, október 15-ig a Közalapítványhoz kell benyújtani. b.) A kérelemhez csatolni kell: - a saját és közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény stb.) 1 Módosította: 6/ (VI. 25.) rendelet 1. Hatályos: 2010.I.01.-től

9 - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy saját tulajdonú földterületet vagy önkormányzati tulajdonú földterületet szeretne művelni, illetve földet igényel, vagy művelést igényel, - nyilatkozatot arról, hogy az esetleges vetőmag támogatással és a tényleges vetőmag árának különbözetét, valamint a megállapított földmegmunkálási díjat megtéríti. 20. A természetbeni ellátást Közalapítványon keresztül, szociális földprogram keretében, az önkormányzati földtulajdon igénybevételével (7 ha), az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásával, valamint a Közalapítvány egyéb vállalkozási tevékenységéből elért bevételből az Alapítvány biztosítja. 21. A Képviselő-testület megbízza a Kuratóriumot a jelen rendelet figyelembe vételével a művelési ág és a térítési díjak megállapításával, a szociális földprogram végrehajtásával. 22. A Kuratórium köteles évente legalább két alkalommal tájékoztatni a testületet a rendelet végrehajtásáról. IV. Fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ALAPELLÁTÁSOK 23. Étkeztetés (1) Étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére, tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk egészségi állapotuk fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt (2) Étkeztetést lakásra szállítással azon személy(ek) részére biztosítható, aki 70. életévét betöltötte és egyedül él akinek egészségi állapota indokolja akinek fogyatékossága indokolja (3) Az egészségi állapotról kérelmező köteles a körzeti orvos igazolását becsatolni, mely tanúsítja, hogy önmaga és családja ellátására képtelen. (4) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet, formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat is. 24. A térítési díj megállapítása A térítési díj megállapítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

10 25. Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) (1) Külön eljárás keretében kell az ellátást biztosítani az e rendelet 29. -a szerinti külön eljárás nélküliséget indokoló körbe nem tartozó esetekben. (2) A házi segítségnyújtás keretében étkeztetés is biztosítható. (3) A térítési díj megállapítását a 2. sz. melléklet tartalmazza. V. fejezet 26. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) Az önkormányzat által adható méltányossági lakásfenntartási támogatást, az önkormányzat mindaddig biztosítja, míg az egyedi határozatokban megállapított határozott idő le nem telik. Új méltányossági ellátás lakásfenntartási támogatás a rendelet hatályba lépésétől nem állapítható meg kivéve azokat az eseteket, melyekben a kérelmet a hatályba lépést megelőzően már benyújtották. (3) A már megállapított méltányossági ápolási díjra az önkormányzat a fedezetet június 31-ig biztosítja, azt követően nem folyósítható, azt 2008 június 31 nappal meg kell szüntetni. (4) A folyamatban lévő ügyekre a hatályon kívül helyezett rendeletet kell alkalmazni. (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. végrehajtására alkotott 5/1997. (05.26.), 18/1997. (12.01.), 19/1998. (12.14.), 1/1999. (02.05.), 22/1999. (12.01.), 3/2000. (02.06.), 9/2000. (05.20.), 13/2000. (10.20.), 19/2000. (12.04.), 3/2002. (03.04.), 2/2003. (02.10.), 14/2003. (09.12.), 26/2003. (11.28.), 5/2004. (02.06.), 6/2004. (02.27.), 16/2004. (09.24.), 24/2004. (11.26.), 4/2005. (02.04.), 18/2005. (XI.30), 5/2006. (I.30), 13/2006. (VII.24.), 19/2006. (X.13.), 26/2006. (XII.04.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

11 1. sz. melléklet Alapnorma /élelmiszer/: 230 Ft/adag Rezsi: 245 Ft/adag Önköltség: 485 Ft/adag SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 1 Intézményi térítési díj Kedvezmény Térítési díj Ft/nap (bruttó) Ft/nap (bruttó) Ny.min. 150 %-ig % ig % 108 Ny.min %-ig % % 152 Ny.min 300 % felett 222 egyedülálló 20% család 0% 222 Házi segítségnyújtás Éves állami támogatás Állami támogatás Önköltség Intézményi térítési díj Ft/fő 1 órára Ft/óra Ft/óra Kedvezmény Térítési díj Ny.min. 150 %-ig ig Ny.min egyedülálló 20% család 0% 236 K.m.f. Tóth József polgármester Szántó Lászlóné körjegyző 1 Módosította: 11/2009 (VIII. 14. ) rendelet 1. Hatályos: VIII. 14-től

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.( II.27.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.( II.27.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.( II.27.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben