BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES"

Átírás

1 . SZEPTEMBER XVIII. Meghívó Idősek Napi Ü n n e p s é g r e Hagyományainkhoz híven. október -én vasárnap déli órai kezdettel a Közművelődés Házában kerül megrendezésre az idősek napja. Ebből az alkalomból minden év feletti lakosunkat szeretettel hívunk és várunk! Ünnepi ebéd-műsor-zenés-táncos délután! Közr: a Mocsári Zenekar Községi Önkormányzat MEGHÍVÓ FOLKLÓR ESTRE! Szeretettel meghívjuk a bakonyszombathelyi Közművelődés Házába. október -án / szombaton / este órára Közreműködnek: Pántlika és Tavaszka Néptáncegyüttes Bakonyszombathely, Bakony Néptáncegyüttes Bakonytérség, Bástya Citerazenekar Bakonytérség, TÁNCHÁZ CITERÁRA ÉS NÉPI ZENEKARRA! Díszvendégünk: az ausztriai Dobersberg város küldöttsége Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a részvétel díjtalan! ÉVFOLYAM. SZÁM - ÁRA: FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÚJABB NAGY PÁLYÁZATI SIKER: MEGVALÓSULHAT A TORNACSARNOK BAKONYSZOMBATHELYEN! MILLIÓ FORINT KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉSRE Az elmúlt héten vált publikussá, mivel már az EU magyarországi hatósága és a miniszter is jóvá hagyta: pályázati támo gatást nyert - közös kis térségi keretekben be- kormányzat és az általá nos iskola előtt az elkö vetkezendő egy év során. A tervezett beépítendő összterület: m. Az iskolabővítési program nagy költségkihatása miatt Látványterv: baloldalon az új épületegyüttes, jobbra pedig a meglevő iskolaépület nyújtott - pályamunkájá a község számára csak több val egy un. többfunkciós lépcsős ütemezésben való tornacsarnok program sulhat meg.. ütemben - és megvalósítására. ennek a pályázatnak a kere Az elnyert pályázati ösz- tiben - a többfunkciós szeg.-ft, a kö nagyterem- tornacsarnok telező önerő.- rész kerül kivitelezésre. Ft, a megvalósítás. vagy. és. ütemben pályázati összege : valósulnak meg egy későb.-ft, melyet kiegészíte bi pályázat sikeres támoga nek a saját kivitelű mun tásával a kiegészítő helyi kák /meglévő épület - ségek : vizesblokk, szertár, nyelvi labor - bontása, orvosi rendelő, tanári szo parkosítás, parkoló kiala ba, stb. + egy nyelvi labor kítás, stb./ közel m. Ft és további oktatási termek. értékben. Így egy milli Ennek az ütemnek a költ ót meghaladó program ségkihatása - millió megvalósítása áll az Ön(Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

2 (Folytatás az előző oldalról) forint. Az Önkormányzat elkészítette a kiegészítő épületegyüttes terveit is, arra már jogerős építési engedéllyel is rendelkezik. A tornacsarnok részre mivel itt a pályázat két lépcsős és nem volt kötelező az építési engedély - az alapdokumentációk készültek el, a tel jes tervdokumentáción Mogyorósi László tervező mérnök dolgozik. / Megfelelő készültségi állapotnál a tervdokumentáció fontosabb részeit közli a Hírmondó. / Bakonyszombathely Képviselő-testü lete több hónapon keresztül tárgyalta az iskolabővítési programot. Szakér tőket is bevont a téma döntés-előké szítésébe, mely vélemények után al ternatíva kínálkozott a megvalósítás ra. Végül a Képviselő-testület az üte mezett megvalósítás mellett döntött, elsősorban a finanszírozási nehézsé gek következtében. A nagy költségek miatt a többfunkciós terem sportpálya alapterületét is csökkentette, fenntart va azt a lehetőséget, hogy megfelelő pénzügyi forráslehetőség esetén azt növelhesse. adat-ellátási funkciói betöltéséhez hi ányoznak az oktatási terek (gyógytestnevelés, stb.). A je lenlegi nyelvi labor épülete, mely a régebbi széntároló kényszem átalakí tásával jött létre, nem megfelelő. A tanórán kívüli oktatás-nevelés, inno vációk, napközi otthonos foglalkozá sok megtartása is helyiségproblémát jelent és a meglévő oktatási terek a tanórai foglalkozásokra sem elegen dőek. A fejlesztés, e problémák meg oldásán kíván segíteni.. SZEPTEMBER sokhoz szükséges eszközök közül a tanuló asztalokat és székeket. Mivel a nagyterem tornateremként is funkcionál majd, ezért sporteszközök beszerzése is szükséges (többek kö zött kosárpalánk, védőháló), melyre szintén a pályázat ad fedezetet. A programban szerepel a régi iskola udvar felújítása is, az parkosításra ke iül, valamint e pályázathoz csatlako zóan az un. OLLÉ udvar / műfüves pálya / kialakítására is pályázik az Önkormányzat. Előzmények : Mint a Hírmondó többször is kö zölte, a Képviselő-testület -ben A bakonyszombathelyi iskolaépület alkotott, több cikluson is átívelő hez egy multifunkcionális feladatok ellátására alkalmas könnyű tetőszer központi terve az oktatási intéz kezetű nagy terem és kiszolgáló helyi ményfejlesztés. Ezt a testület ún. ségei, illetve osztály- és szaktermek gazdasági programjában - épülnek két ütemben. E pályázat kere. - is megerősítette. A. évi tében a fejlesztés első ütemeként a program elsőbbséget biztosított az többfunkciós terem épül meg. A meg un. régi iskola épületének újjal való valósuló épületrészek egy folyosóval kiváltásának, mely -ben meg nyernek majd összeköttetést a jelenle valósult. Ugyan a ciklusprogram úgy fogalmazott, hogy a terv / új iskola, gi épületegyüttessel. A projekt fő célja, hogy egy multi tornacsarnok, óvodafelújítás vagy új A testület határozatának meghozatala funkcionális közoktatási tér iskolabő óvodaépület kialakítása / több ciklu son átívelő program, első lépcsője kor azt is megfogalmazta, hogy a ki vítéssel történő megvalósításával: egészítő épületegyüttes megvalósítása - e tér keretein belül megoldja azok igen rövid időn belül megvalósulha közvetlenül az. ütem után, forrás nak a tevékenységeknek a színvonalas tott. Bakonyszom-bathelyen. au esetén kedvező esetben pedig azzal helyigényét, mely jelenleg hiányzik, gusztus -án átadásra került a XXI. század iskolája. párhuzamosan megkezdődik. megoldatlan: Az iskolabővítési program mikrotérsé- - tanórai testnevelés, tanórán kívü gi szerepkörünk, és térségi feladataink li sportfoglalkozások, községi sza alapján is szükséges, hiszen nincsenek badidősport, meg a feltételei a testnevelésnek, a - gyógytestnevelés, gyógytestnevelésnek, a nyelvi labor - drámapedagógia / színjátszás /, épülete nem megfelelő, stb. - néptánc, - énekkar és zenei nevelés, AZ I S K O L A F E J L E S Z T É S I - napköziotthonos foglalkozások. Az ált. iskola nem rendelkezik tor PROGRAM RÖVID nateremmel, melyben ezek a funk ÖSSZEFOGLALÁSA ciók közös használattal megvaló Az új iskola átadás után A probléma, melyet az új síthatók lennének. A programban épületegyüttes megold Ehhez Önkormányzatunk Európai tehát a testneveléssel együtt komplex Jelenleg a tanév nagyobb részében - közoktatási célok együttes megvaló Uniós pályázaton nyert támogatást is kola-beruházási programjára, mely októbertől március végéig - nincse sulása történik meg. nek meg a testnevelés tanórai és tan Pályázati keretből kívánja továbbá az hez az építésen túl informatikai eszkö órán kívüli feltételei (tornaterem), va Önkormányzat finanszírozni a dráma zök beszerzése is társult. lamint az intézmény kistérségi fel pedagógiai és napközis foglalkozá Az új épületegyüttes terve, elhelyezkedése, célja (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

3 (Folytatás az előző oldalról) Következhetett az un. több funkciós épületegyüttes megva lósítása, melynek legfontosabb része a tornacsarnok. A neheze dő költségvetési és gazdasági háttér ellenére Önkormányza tunk programjához következetes maradt. Az új iskolaépület átadá sát követően pár hónappal már pályázott is a megvalósításra. A Nemzeti Sporthivatal által meg hirdetett és PPP konstrukcióban megvalósítani tervezett korsze rű tornatermet mindenhol" programokhoz kapcsolódott Bakonyszombathcly Önkor mányzata is. A munka a megvalósíthatósági tanulmánnyal indult, majd elké szültek a műszaki dokumentáci ók, az üzemeltetési terv és a tel jes pályázati anyag. Valószínűtlennek és túl szépnek tűnt, hogy a megyei nyertes pá lyázó között ismét ott volt Bakonyszombathcly is. Sajnos azzá is vált, mivel a pályázati ön erő rendkívül magas összege / - millió forint / ellehetetlení tette pályázati részvételünket vissza kellett lépnünk. A következő próbálkozásunk az ún. Norvég Alap pályázati forrás ra irányult. Itt pályamunkánk si keresen túljutott az első két bírá lati lépcsőn, de végül is az utolsó körben elutasításra került. / Itt szinte kivétel nélkül országos, re gionális és megyei hatókörű in tézmények, szervezetek nyertek támogatást. /. SZEPTEMBER Közép-Dunántúli Regionális Fej lesztési Tanácshoz irányzott kis térségi EU-s pályázathoz, mely végül is sikerhez vezetett. Párhuzamosan az Önkor mányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz is pályázott az Önkormányzat - szintén kistérségi keretekben az ÖTM / rendelete alapján - a kistelepülési iskolák fejleszté sét szolgáló kerettámogatásra. Ez a pályázat is támogatást nyert, általános iskolánk tekin tetében:.-ft érték ben. Itt a kötelező önrész a tel jes kivitelezési díj % -a,.-ft, valamint a járu lékos költségek / közbeszerzés, műszaki ellenőr, pályázati költ ségek /.-FT. így több mint millió forint szolgálja az iskola fejlesztését e pályázat keretében. A projekt energiata karékosságot szolgál, az iskola mindennapi működésének költ ségeit csökkenti. Ezek közül a fűtési költségek a legmagasab bak, így a program - egyrészt - a biokazánra való áttérést szolgál ja. Másik része a műszaki tarta lomnak egy napkollektoros rend szer megvalósítása több lépcső ben, melynek első mérföldköve, egy alapszett kerül megvalósítás ra. A napkollektor főként a me legvíz előállítását szolgálja, de a fűtésben is besegít". A két pályázat összességében tehát több mint millió fo rint értékben fejleszti Bakonyszombathelyen a Bene Ilyen előzmények, több évi erő dek Elek Általános Iskolát. feszítések után csatlakoztunk a Bakonyszombathelyen - cm-es tuják Ft/db áron kaphatók! / MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló.évi LXV.Tv. / / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését. szeptember -én / hétfőn / órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről../ Beszámoló a. évi költségvetés I. fél éves teljesítéséről. Előadó: Hennann Imréné pénzügyi főelőadó./ Tájékoztató a foglalkoztatottság és a mun kanélküliség helyzetéről Bakonyszombathelyen Előadó: Nagyné Baráth Teréz, a kisbéri munkaügyi központ vezetője./ A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösz töndíjrendszer. évi fordulójához való csatlakozás Előterjesztő: Kadlecsik Gyöngy jegyző./a szlovákiai Kamocsával kötendő partner községi szerződés megtárgyalása./ Az ausztriai Dobersberg küldöttségének fogadása, programterv Előadó: Géringer Istvánné közművelődési intézményvezető./ A Benedek Elek Általános Iskola torna csarnok pályázatának bonyolítása./ Egyebek a) Önkormányzati földingatlan vásárlási ké relme b) Szeptemberi-októberi önkormányzati programok tervezése Bakonyszombathely,. szeptember. Pintér Lajos polgármester BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

4 . SZEPTEMBER Hírünk a megyében... KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP,. SZEPTEMRER. REFERENCIAKÖZPONT LEHET A BAKONYSZOMBATHELYI ISKOLA EGY OSCAR-DÍJAS TALÁLMÁNY NYOMÁN tében a kompetenciaalapú oktatás be vezetésén is túljutottak. A bakonyszombahtelyi önkormányzat -ben egy PHARE-pályázat ke retében korszerűsítette a XXI. század követelményeinek megfelelően az is kola épületegyüttesét, mellyel az el sők között értek el eredményét a XXI. század iskolája zászlósható program ban. A fiatal tudós szimpatikusnak találta a kis település tervét, és pozitív választ adott. A következő hetekben az önkor mányzat a technikai feltételekről és a találmány védettségének biztosításá ról tárgyal majd a tudós köré csopor tosult D for All Kft. munkatársaival. A referenciaközpont megvalósítására a bakonyszombathelyi önkormányzat pályázati úton, EU-s forrásokat is be kíván vonni a fejlesztésbe. A LeonarDo projekt megvalósulása esetén a Benedek Elek Általános Iskola informatika termében lát hatóvá és kipróbálhatóvá válik az általános iskolai korosztályok számára is az informatikai D technológia, amely a közönsé ges személyi számítógépek há romdimenziós konfigurációvá való átalakításával a virtuális va lóság létrehozását teszi lehetővé minden eddiginél érzékleteseb ben. A forradalmian új fejlesz téssel a pedagógusok képessé Rátai Dániel rokonszenvvel fogadta a válnak olyan összefüggéseket bakonyszombathelyiek megkeresését megértetni tanítványaikkal, amelyeket képtelenség szavakkal leír Pintér Lajos azt javasolta, hogy a ni vagy krétával felrajzolni. bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola referencia, bemutató helye legyen közoktatási területen a A projekt megvalósulása esetén a LeonarDo projektnek Az intézmény bakonyszombathelyi intézmény hazai jelenleg is több informatikai innová és külföldi partnerkapcsolataira is tá ció résztvevője. Bemutatóhelye példá maszkodva, bevonja a digitális tábla ul az úgy nevezett interaktív táblák iránt eddig is érdeklődő közoktatási nak. Emellett egy EU-s pályázat kere intézményeket az innovációba - tud Világszenzációnak számított, hogy a napokban, az innovációs Oscarnak számító Tech Awardsdíjat az oktatási kategóriában a magyar Rátai Dánielnek ítélnék oda a három- dimenziós megjele nítésre alkalmas, LeonarDo el nevezésű találmányáért, Arizoná ban, Phoenixben, a éven aluli tudósok olimpiájának nevezett vi lágversenyen. A találmány alkal mazásával a közönséges számító gépeken is megjeleníthető a töké letes háromdimenziós virtuális vi lág. Alig pár nappal a világszenzá ciót kiváltó siker után Pintér La jos bakonyszombathelyi polgár mester együttműködést ajánlott az ifjú feltalálónak, aki rokon szervvel fogadta a bakonyalji tele pülés megkeresését. tuk meg a terv részleteit Pintér Lajos tól. Riport Rátai Dániellel "Az e m b e r normális k ö z e g e a tér" Rátai Dániel éves felfedező. Be vallása szerint már - találmánya van. Legsikeresebb ötletével körülbe lül harmincezer forintos ráfordítással háromdimenziós megjelenítésre és érintőképernyős interakcióra tesz ké pessé egy hagyományos személyi szá mítógépet. Az ifjú mérnök LeonarDo fantázianéven indította el masináját a év alatti mérnökök számára rende zett legfontosabb nemzetközi verse nyen, az International Science and Engineering Fair-en (ISEF). A talál mány összesen hat díjat söpört be a vetélkedőn, ami példátlan siker. Az if jú fejlesztő a Mindentudás Egyetemé nek nyilatkozott. Feltételezem, hogy sok interjút ké szítettek veled az utóbbi időben. El tudnád mégis mondani sokadszor, mi a lényege többszörös nagydíjas találmányodnak? - A lényege, hogy egy normál, kétdi menziós számítógépet át tudok alakí tani háromdimenzióssá. Ez alatt azt értem, hogy a számítógép képes tér ben megjeleníteni az általam rajzolta kat, ami által ezután képes vagyok tér ben dolgozni. Egy háromdimenziós szemüveg van rajtunk, és azzal érzé keljük, amit a számítógép megjelenít. Ehhez én egy speciális szemüveget használtam. Ez eredetileg - gyárilag torzít egy kicsit, és emiatt nagyon ha mar észre lehet venni, hogy amit lá tunk vele, az csak egy illúzió. Ezt én feljavítottam. Vettem két olcsó webkamerát, amelyek két különböző pozícióból érzékelik a számítógép (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

5 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) előtti teret, azon belül is három fény forrást (kettőt a szemüvegen, egyet pedig a ceruzán, mellyel majd rajzo lok). Mivel a szemüvegen található érzékelőkkel a számítógép a szemem helyét is be tudja mérni, ezért szinte tökéletes és nagyon valós térhatást tu dok elérni. Az ember normális közege a tér, a számítógép kétdimenziós meg jelenítése az ember számára mestersé ges. Csak remélni tudom, hogy ez az egyszerű és olcsó szerkezet képes lesz átlépni ezen a határon. Ez valójában egy virtuális valóság? - Igen. Tulajdonképpen egy újfajta virtuális valóság, mert bizonyos szempontból ilyen minőségre még a drágább HMD-szemüvegek, vagy HMD-sisakok sem képesek. (HMD Head Mounted Display - fejre illeszt hető kijelző - a szerk.) Egy-egy ilyen szerkezet több százezer forintba kerül. Ezeknek a felbontása nagyon rossz és a látószögük is meglehetősen kicsi, így valós virtuális élmények átélésére még mindig nem alkalmasak. Az én találmányom a megjelenítés szem pontjából hoz újdonságot, és abban, hogy használata közben a levegőben lehet vele műveleteket elvégezni. Az érzékelővel felszerelt ceruzámmal tu dok úgy dolgozni, mintha egy térbeli kurzor lenne, így képes vagyok a tér ben rajzolni vele. A térben bárhova tu dok húzni egy vonalat és a szerkezet ezt tökéletesen megjeleníti a térben. Olyan ez, mintha lenne egy varázsceruzám. Hány évig tartott a LeonarDo ki fejlesztése? - Körülbelül két-három hónapot vett igénybe, másfél évre szétszórva. Sok időmet elvitte egy másik munka, ame lyet szimultán folytattam a háromdi menziós számítógéppel. Rátai Dániel találmánya előtt Segítette valaki a munkádat? - Szakmailag nem igazán. Kisebb se gítségeket kaptam innen-onnan. Nem tudtam például, miként olvassam be a webkamerák képét. Ezt az egyik isko latársam magyarázta el nekem. Más kor olyan egyenlettel találkoztam, amit nem tudtam kiszámolni. Ebben egy lengyel ismerősöm segített, aki mesélt nekem egy egyenletmegoldó programról, amelyet aztán megtanul tam használni. Matematikában, vagy a különféle algoritmusokban, tehát a fejlesztőmunkában viszont a magam ura voltam. Azért nem segített senki, mert nem kértem. Nem kér az ember segítséget addig, amíg nincs elakadva. Szerencsére amibe belefogtam, sike rült magamtól is. A legnagyobb segít séget az jelentette, hogy a szüleim és az iskola (Neumann János Számítás technikai Szakközépiskola) megte remtették annak a lehetőségét, hogy dolgozni tudjak. Anyakönyvi hírek Házasságot kötöttek: Sekk Rózsa és Hoffer Károly Köszöntjük községünk új állampolgárait: Kámán Kinga és Vancsai József kislányát: Vancsai Júlia Zselykét Illés Tünde és Adamek István kisfiát: Adamek Rolandot Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Olsa Andrásnétól (Táncsics u.) A LeonarDo felhasználása A program eredetileg autótervezés céljából készült, segítségével nem szükséges lerajzolni az autót, majd makettet készíteni róla, és azt Dscannerret beolvasni a számítógép be, hanem azonnal térben lehet raj zolni. Előnye, hogy az arányok is jobban kijönnek, és a rajzolás az első pillanattól kezdve könnyen ellen őrizhető (az addig rajzoltak bármikor elforgathatók, szemben egy papírra vetett rajzzal). Egy mérnök emellett térben tudja rakosgatni a különféle alkatrészeket egy motor tervezésénél az eddigi kétdimenziós megjelenítés helyett. Ezeket az előnyöket orvosi célokra is jól fel lehet használni, pél dául egy-egy műtét modellezésében. Nemrég egy kémiatanár érdeklődött a program iránt, mert ennek segítsé gével talán jobban el tudja magya rázni diákjainak a molekulák szerke zetét. A diákok egy olcsóbb Dszemüvegben követhetnék, ahogyan a tanár egy projektor segítségével megjeleníti a molekulákat. Jól jöhet a program egy festő vagy egy szob rász számára is. A LeonarDo a szá mítógépes játékfejlesztésben és játé kokban egyaránt újdonságot hozhat. A Biblia Éve! Immáron hatodik alkalomból sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Hit Gyülekezete Kisbéren az Ipartestületek Székházában tartandó előadássorozatára, melynek címe: A Biblia, mint sikerkalauz. A hatodik előadáson "A siker az egészség, gyógyulás területén a Biblia alapján" témát hallgathatják meg a kedves érdeklődők. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! Kezdés időpontja: Szeptember péntek,. órakor az Ipar testületek Székházában. Üdvözlettel: Horváth Levente BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

6 Ünnepek és események szeptember hónapban: Szeptember. Kalkuttai Boldog Teréz a szegények támogatója és segítője Szeptember. Kassai vértanúk. Ka tolikus hitükért életüket adták. Szeptember. Szűz Mária születése /Kisboldogasszony/ este órakor szentmise. Szeptember. Aranyszájú Szent Já nos püspök és egyháztanító. Szeptember. Szent Kereszt felma gasztalása ünnepe. Szeptember. Szent Máté evangé lista. Szeptember. SZENTÍRÁS VA SÁRNAPJA Szeptember. Szent Mihály főan gyal ünnepe. Szeptember Szent Jeromos egyházta nító. A hónap szentje: Kalkuttai Boldog Teréz Ágnes Gonxha Bojaxhiu -ben született albán szülőktől. A mohame dán környezet ellenére hűségesen ra gaszkodott a család katolikus hitéhez. Ágnes állami iskolába járt, de tagja lett a Mária Kongregációnak. ban barátnőjével elhatározták, hogy szerzetesnővérnek jelentkeznek az Angolkisasszonyok Rendjébe. Rövi desen Indiába küldték noviciátusba, tanulmányainak megkezdésére. A Te réz nevet -ben vette fel. -ig földrajzot tanított egy kalkuttai kö zépiskolában. Eletében a fordulat -ben következett be, mikor lelki gyakorlatra utazott egy zsúfolt vona ton, és látta az emberek nyomorúságát és kitaszítottságát. Ez volt életének nagy pillanata, mert elhagyta a tanító rendet és engedéllyel, Kalkutta sze Alsóörs. Az idén is megtartottuk a tavaly nagy sikert ara tott alsóörsi hittantábort. Kelemen atya elintézte, hogy aug. -től -ig a bencések nyaralójában pihenhettünk és élvezhettük a Balatoni nyarat. Augusztus -én indultunk vonattal Kisbérről Székesfehérvárig, majd onnan ismét vonatra szállva Alsóörsig. Miután megérkeztünk mindjárt ebédeltünk is, és indultunk a strandra. Másnap el sétáltunk Felsőörsre a kilátóhoz, és onnan a ma gasból néztük meg a Balatont és csodás környé két. Természetesen idén sem maradt ki Tihany a csodálatos hely. Megnéztünk egy remetebarlangot, onnan pedig gyalog mentünk fel az apátsá gig. Jeromos testvér, aki már kétszer is volt a mi templomunk kedves vendége szeretettel vezetett körül bennünket az Apátságban és mindent meg néztünk. A táborban esténként nagy közös beszélgetések voltak, és természetesen imádkoztunk is. Az utol só este tábortűz is volt. Ez az nap nagyon gyor san eltelt, de sok szép élménnyel gazdagodtunk, volt sok vidámság, sok fürdés, jó pihenés. Köszö net érte mindazoknak, akik megszervezték, és vi gyáztak ránk. Reméljük, hogy jövőre is lesz hit tantábor. Vig Dorina és Rózsa Viktória. SZEPTEMBER génynegyedébe költözött a szegények szolgálatára. Letette a rendi ruhát és fehér száriba öltözött, amelyet kes keny kék szegély övezett. Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi képzésben részesült, majd visszatért Kalkuttába. -ben pápai jóváha gyással megalapította a Szeretet Misszionáriusai Társulatot. Nagyon gyorsan elterjedt rendje az egész vilá gon. Jelmondatuk: a nap órájában Jézus Krisztust szolgáljuk. Számtalan küldetést kapóit: pld. -ben a Bé ke Nobel-díjat. -ben halt meg és II. János Pál pápa már -ban a bol dogok sorába iktatta. Templomunkról képeslap kapható a sekrestyében vagy a plébánián. Ára: Ft / d b. Farkas József Plébános Az evangélikus egyház hírei Újra szólnak a harangok! Egy viharos augusztusi reggelen villám csapott a Kossuth utcai elektromos hálózatba, ami elér te az evangélikus templomot, és a harangot vezérlő higanykap csolók szabályosan felrobban tak. Mivel manapság már nin csenek kézzel húzható kötelek, így harang nélkül maradtunk három hétig, amikorra mindent sikerült beszerezni. Valljuk be, harang nélkül min den furcsább, üresebb, hiszen hozzátartozik a mindennapja inkhoz. Hívogat az istentiszte letre, esti imádságra szólít fel, halottainkat búcsúztatja, de fi gyelmeztetett egykor veszede lemre is, és hirdeti mindenkor Isten nagyobb dicsőségét. A ha rangszó tehát irányt mutat, és az tűnik fel igazán, amikor hiány zik, amikor nem töri meg a csendet, amikor néma a torony. Hetedikén vasárnap, újra meg szólalhatott ez a sokaknak ked ves hang, és bizony jó újra hal lani! Fiát halljuk meg mindanynyian, hogyan hívogat hálaadás ra, az Isten követésére, dicsér jük együtt Urunkat! Hálaadás! Gyülekezetünkben minden esz tendőben így ősz elején tartjuk az Aratási hálaadó ünnepet", amikor hálát adunk az Istennek a betakarításért, a termésért. Így volt ez most is, szeptember én, amikor a harangszó köszö netmondásra hívott mindannyi unkat azért, hogy az Úristen most is megáldotta a vetésein ket. De ez az istentisztelet volt a tanévkezdő alkalmunk is, amire (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

7 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) minden hittanos hivatalos volt. Sajnos nem mindenki tudott itt lenni, pedig ilyenkor egy személyes áldással boesátjuk őket az iskolaév nehézségei elé, s egy igés lapot" kapnak aján dékba, ami az év igéje-támasza lehet számukra. Az ünnep így is szép volt, s aki részt vett rajta, az megtanulhatta, vagy újra tanulhatta, hogy mi is az a hála, ami manapság már csak a kórházi zseb pénzben jelenik meg. Hálát adni, va gyis köszönetet mondani az Istennek mindenkor, mindenért, ez a boldog élet nyitja! Amikor nem vádaskodunk, nem azon sopánkodunk, hogy mi nincs, hanem hálát adunk mindazért, amit kaptunk, amit megkaphattunk. Legyen ez a mi életünk meghatározó ja is! a gyülekezet presbitériuma Tájékoztató a. évi szeptember havi ügyvédi fogadónap időpontjáról Dr. Nedeljkovic Linda szeptember -én hétfőn - óráig tart ingyenes jogi tanácsadást a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Kisbér, Angol kert. sz. alatti helyi seidében. Iskolai hírek Szeptember -én, pénteken este tar tottuk tanévnyitó ünnepélyünket. A tanévkezdés hangulatát idéző műsort a. osztályos tanulók adták. Hétfőn, szeptember l-jén megszólalt a csen gő, jelezve számunkra is a /-es tanév kezdetét. Tanu lónk száma fő. A bejáró tanulók iskolabusszal, illetve polgári járattal jönnek iskolába. Lehetőség van az idén is az alsósoknak napközit, a fel sősöknek tanulószobát igénybe venni. A hittanosok órarend szerint hitokta tásban részesülnek. Osztályaink, tanulócsoportjaink az alábbi osztályfőnökök vezetésével dolgoznak:. osztály (iskolaotthonos)- Áment Róbertné, Szabóné László Gizella. osztály (iskolaotthonos)- Szteblák Zsuzsa, Kolonicsné Molnár Judit. osztály- Fidlerné Cserháti Teréz. osztály- Kovácsné Villand Lívia Kincses Csoport- Béber Anna. osztály- Bikali Istvánné. osztály- Kovácsné Sándor Éva. osztály- Török Elekné. osztály- Borbély Ilona, Panákné Miszlai Margit A napközi otthont vezeti- Janóné Kucserka Mária Tanulószoba- Luksik András A tanulókkal foglakozik még Gálné Farkas Irén, Homoki Péterné, Gubucz Lajosné, Kakuláné Rózsa Zsuzsa, Pintérné Ballabás Márta és Janó Atti la. Legfontosabb feladatunk a tanulás, emellett rengeteg tanórán kívüli lehe tőség közül választhatnak a gyerekek: sport (foci, kézilabda, télen ping pong) zene (dob, furulya, fuvola) néptánc képzőművészet klasszikus tánc (. osztályosoknak) idegen nyelvi szakkörök (német, angol) alapfokú nyelvvizsgára előkészítő (német, angol) középiskolai előkészítő. osztályo soknak (magyar, matematika) énekkar természetismeret szakkör gyógytestnevelés színjátszó szakkör Lehetőség van arra is, hogy költségtérí téses formában a gyerekek gyors-és gép írást tanuljanak, ami számítógépes vilá gunkban nagyon hasznos ismereteket ad. A tanfolyamot Barabás Anna tanárnő tartja megfelelő számú jelentkező esetén helyben. A tandíj. forint, mely összeg megbeszélés szerint részletekben is fizethető. Erre jelentkezni -szeptem ber végéig-az osztályfőnököknél lehet. Az új iskola felépítése és iskolánk névfelvétele óta különösen fontos számunkra szeptember utolsó péntek je, ugyanis ekkor tartjuk a most máihagyományosnak mondható Benedek Elek Napot. Az idén szeptember án rendezzük meg tanítás nélküli munkanap keretében, erre a rendez vényre a gútai testvériskolánk kül döttségét is várjuk. Híres, igazságos királyunk éve lépett trónra, tiszte letére ez az év a Reneszánsz éve". Ebből az alkalomból országszerte rendezvényeket tartanak, és program jainkkal mi is csatlakozunk ehhez az évfordulóhoz. A körzet iskoláinak fel hívásokat tettünk közzé, melyben a tanulók képzőművészeti, irodalmi és számítógépes pályamunkákat készít hetnek. Délelőtt vetélkedők zajlanak, délután Hidán Csaba történész, régész tart előadást, valamint viselet-és fegy verbemutatót. Ezután király-illetve udvarhölgyválasztásra kerül sor, lo vagi torna és végül reneszánsz, bál zárja a napot. A programok helyszíne a korábbi évektől eltérően a falu új fő tere lesz. Szívesen látjuk az érdekelő döket a délutáni rendezvényekre. Szeptember -én, hétfőn este óra kor szülői értekezletet tartunk az isko lában, erre hívjuk és várjuk a tisztelt Szülőket. Minden tanulónak és szülőnek ered ményes tanévet kívánunk! BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

8 . SZEPTEMBER Közérdekű Információk TÁÉKOZTATÓ A NEM LESZEK HÁTRÁNYBAN!" (TÁMOP..-/) ELNEVEZÉSŰ PROGRAMRÓL ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE Ki jelentkezhet a programba? A programba azok jelentkezését várjuk, aki elvégezték az általános iskola osz tályát, nem rendelkeznek munkahellyel, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (Pl. a szakképzettséggel nem rendelkezők, elavult szakmával rendel kezők, év felettiek, nők, nagycsalá dosok, munkatapasztalattal nem rendel kező - év közöttiek, romák) és érez nek magukban elegendő erőt és kitartást, ahhoz hogy a hónapon át tartó képzés ben részt vegyen, és azt követően elhe lyezkedjen. A jelentkezők közül személyes elbe szélgetés után választjuk ki a prog ramban résztvevőket. A programba bekerülőknek a Munka ügyi Központnál regisztráltatniuk kell magukat! Mi a Nem leszek hátrányban!" program? A Nem leszek hátrányban!" az Euró pai Unió és Magyar Állam által finan szírozott, az OKTÁV Továbbképző Kht. által megvalósítandó összetett program, melynek célja a hátrányos helyzetű emberek piaeképes szakké pesítéshez és munkahelyhez juttatása, a munkában való tartós megmaradása. E eél elérése érdekében a résztvevők a szakképzés mellett a program teljes Milyen képzésben lehet részt ideje ( hónap) alatt komplex pszi- venni? cho-szociális segítséget (Pl: tanulási Kőműves és szociális gondozó és ápo és munkamotivációs tréning, tanulás ló (Kisbér kistérségben csak ez utób technikai tréning, önismeret és önbi bi!) államilag elismert (OKJ-s) kép zalom erősítés, álláskeresési techni zésben vehetnek részt azok, akik befe kák, stb.) kapnak szakembereinktől. A jezték az általános iskola osztályát. program hozzá kíván járulni a külön A képzés előreláthatóan. novem böző okból hátrányos helyzetű embe ber -án kezdődik és. július -án rekkel szemben megnyilvánuló diszk vizsgával zárul. Az elméleti és gya korlati képzések napi órában zajla rimináció leküzdéséhez. nak a hét minden napján. Otthon Szociális Szolgáltató Nevelő szülői és Helyettes Szülői Hálózat Cím: Sülysáp, Kisköz. Pf:. Tel: Kedves Érdeklődő! Tisztelt Nevelőszülőnek Jelentkező! Az Otthon Szociális Szolgáltató neve lőszülői tanfolyamot indít a gyermek védelmi gondoskodásra szoruló gyer mekeket vállalók számára. Az Otthon Szociális Szolgáltató célja, hogy az állami illetve önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi ellátást nyújtson a rászoruló gyerme keknek, fiatal felnőtteknek és csalá doknak az önkormányzati és állami szervezetekkel kötött megállapodás alapján. Feladatának tekinti a gyer mekvédelmi gondoskodásban lévő és a hátrányos helyzetű gyermekek, fia talok közvetlen segítését és képesség fejlesztését, szabadidős, sport és kul turális programok biztosítását, üdülte tését. A nevelőszülői tevékenységről A természetes családi környezet ide iglenes vagy végleges hiánya esetén a gyermek elhelyezése történhet neve lőszülőnél. Mit nyújt a program a résztve vőknek? Ingyenes szakképzés A képzés hónapja alatt képzési tá mogatást folyósítunk, melynek össze ge. Ft/hó Számítógép felhasználói alapismere tek Ingyenes tankönyv és munkaruha Útiköltség térítés Tanulásra, álláskeresésre történő fel készítés, lelki segély és jogtanácsadás Munkahelyhez segítés Hogyan lehet jelentkezni? Jelentkezési lap kitöltésével, melyet szintén ben, vagy kérésre pos tán tudunk megküldeni, és amelyet az OKTÁV Kht. címére ( Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. -.) kell visszaküldeni. Hamaro san elektronikus úton az OKTÁV honlapján keresztül is lehetővé válik a jelentkezés: További információt, segítséget kaphat az alábbi elérhetőségen: Nádori Helga pályázati referens /--, A nevelőszülő feladata, hogy átme netileg pótolja a gyermek gondozásá ban akadályozott vér szerinti szülőt, és számára saját háztartásában teljes körű ellátást biztosítson (lakhatás, ét kezés, ruházkodás, iskoláztatás, gon dozás-nevelés a gyermek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szük ségletének megfelelően). Ez az elhelyezés addig tart, amíg a szülő akadályoztatva van a gyermeke nevelésében, de legfeljebb a gyer mek/fiatal felnőtt (felsőfokú tanul mányok esetén ) éves koráig. Te kintettel arra, hogy az elhelyezés akár (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

9 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) több évig is tarthat, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésén túl a nevelőszülőnek további feladati is vannak: például elő kell segítenie a gyermek személyiségének lehető leg teljesebb kibontakozását, a pályavá lasztásra, illetve a munkába állásra való felkészülését, az önálló életveze tésre és alapvető személyes ügyek in tézésére való alkalmasságát. A nevelőszülői feladatok ellátására felkészítő tanfolyam két részből tevő dik össze:. FIKSZ órás döntéselőkészítő tréning. A tanfolyam alapja a FIKSZ (felelősség, információ, kompetenci ák, szülőknek), melynek célja, hogy a résztvevők saját maguk ismerjék fel, alkalmasak lesznek-e a nevelőszülői feladatok ellátására, vagy sem. A kép zés során a nevelőszülői szerep ellátá sához szükséges szakismeret és kész ségek, azaz kompetenciák kialakítása és fejlesztése történik, helyzetgyakor latok, szituáicós játékok, közös be szélgetések révén. A felkészítést két képzett tréner, egy gyakorló nevelő szülő és egy szociális szakember vég zi. A nevelőszülői alkalmasság feltételei: nevelőszülő az a huszonegyedik élet évét betöltött, cselekvőképes, büntet len előéletű személy lehet, aki a nála elhelyezett gyermeknél, legfeljebb évvel idősebb. A törvény által meghatározott felké. A döntéselőkészítő-tréning elvégzé szítő tanfolyamon részt vett. Személyisége, egészségi állapota (há se után kerülhet sor a nevelőszülői ké ziorvos igazolása) alapján alkalmas a pesítés megszerzésére, mely órás. nála elhelyezett gyermek kiegyensú A képzés tematikája szerint olyan el lyozott fejlődésének biztosítására és a méleti ismeretanyagra (pedagógiai, szociológiai, családjába történő visszakerülésének jogi pszichológiai, támogatására, valamint megfelelő be egészségügyi stb.) és gyakorlati útmu fogadó környezettel rendelkezik (szá tatókra tehetnek szert a résztvevők, raz, világosjói fűthető lakás, a neve melyek a nevelőszülői tevékenység lőszülőktől külön szobában történő el folytatása során hasznosak. helyezéssel, legalább t négyzetméter A képzés a jelentkezőkkel egyeztetett személyes élettér biztosításával). időpontban előreláthatólag hétvége A nevelőszülő saját eltartására szoruló ken történik. gyerekeit is beszámítva, legfeljebb A tanfolyam sikeres elvégzése után a gyermek gondozását végezheti. résztvevők tanúsítványt kapnak, amely feljogosítja őket nevelőszülői feladatok ellátására. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az is, hogy a foglalkozásokról való hiányzás ne le gyen több a teljes óraszám %-nál. A tanfolyam megkezdése előtt min den jelentkezők személyesen is fel fognak keresi a szervezők. A nevelőszülő, a gyermek/fiatal fel nőtt ellátásának idejére - a Gyermek védelmi Törvény és a mindenkori nyugdíjminimum (ebben az évben. Ft) alapján - nevelési díjat (-ban:. Ft/hó/gyermek, tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetén. Ft/hó/gyer mek), ellátmány (. vagy. Ft) és nevelőszülői díjat (. Ft) kap. A nevelőszülő a gyermekek ellátására jogviszonyt létesít az adott működte tővel, ahonnan a továbbiakban az ellá tás biztosításához szükséges finanszí rozást kapja, illetve munkájához a szakmai segítséget és ellenőrzést. A nevelőszülőnél elhelyezett gyerme kek esetében is jár/igénybe vehető a családipótlék, a GYES, a GYED, a betegszabadság és a főállású anyaság. Bővebb felvilágosítást és a felmerülő kérdésekre választ személyesen adok a /- telefonszámon. Faragó György intézményvezető Gázpalack eladó! Kossuth u. -- Disznóvágáshoz szükséges eszközök eladók (üst, üstház; hastok, vindők, műanyag nagyedények, rendfa) Érd: - BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

10 SPORT H Í R E K. augusztus -én vasárnap deli órakor indult útjára a. Sárkányi Őrület országúti futó verseny. Településünket a km-es távon hárman képvisel ték. Szép helyezést értek el mindannyian, melyet Önkor mányzatunk külön díjjal is elis mert. Gratulálunk a résztvevők nek! - éves fiú korcsoport első helyezettje: Czeglédi Dávid éves korig lány korcsoport ban második helyezett: Czeglédi Laura - éves férfi korcsoport har madik helyezett: Kállai István Rövid határidővel, KEDVEZŐ ÁRON vállaljuk: színes plakátok, szórólapok, könyvek, újságok, prsospektusok szerkesztését és nyomását; épületek, üzletek, autók stb. dekorációját; bélyegző készítést. Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. /B Tel.: /-, /- lelkes(ajmultigrafi.t-online.hu. SZEPTEMBER KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LARDARÚGÓ SZÖVETSÉG -. ÉVI BAJNOKSÁG Megyei III. o. felnőtt bajnokság DÉLI csop. állása.forduló után HELY CSAPATOK MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. Pont Bakonyszombathely KSE Komlód KSK Bókod ESE Szendi KSE Dad KSE Koppánymonostor SE Környe SE II. Császár SE Mocsa KSE - Bársonyosi SK - Tárkány KSE - Ete SE II. - KOMÁROM-ESZTERGOM M E G Y E I LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG -. ÉVI BAJNOKSÁGA Megyei III. o. ifjúsági bajnokság DÉL csop. állása. Forduló után MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. HELY CSAPATOK Mocsa KSE Bokod ESE Komlód KSK Koppánymonostor SE Bakonyszombathely SE Szendi KSE - Dad KSE Császár SE - Tárkány KSE - - Bársonyosi SK M. III. o. D -.ford. eredm. Környe SE II - Császár SE Koppánymon. SE - Bársonyosi SK Mocsa KSE - B.szombathely - Ete SE II. Bokod ESE - Dad KSE Kömlőd KSK Tárkány KSE - Szend KSE feln Pont Ifi BAKONYSZOMBATHELYI A kiadásért felel: Ö n k o r m á n y z a t B a k o n y s z o m b a t h e l y G é p e l t e : G é r i n g e r Istvánné, K ö r m e n d i Mária S z e r k e s z t e t é s b e n k ö z r e m ű k ö d ö t t : Pintér Lajos Főszerkesztő: Lelkes László Felelős kiadó: Multi Grafi Kft, Nagyigmánd Tel.: /- Készült : p é l d á n y b a n BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Ó, kiscelli Szent Szûz...

Ó, kiscelli Szent Szûz... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 14. SZÁM (566) 2012. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Tanévkezdés

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 9. szám 2005. szeptember 60 Ft Tanévnyitóhoz Jelentem a kedves Szülõknek, hogy Óvo- hogy a családok is kivétel nélkül ezt érezdánk és Általános Iskolánk felkészülten zék. Ifjúkoromban

Részletesebben

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2.

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2. a z Ab á d s za l ó ki Ö n ko rm á n yza t l a p j a H ÍRN ÖK X VI I. é vf. 9. s zá m 2 0 1 3. n o ve m b e r- d e ce m b e r 1 1-1 2. Abádszalóki Ingyenes! november-december Kedves Olvasó! Az Abádszalóki

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben