BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYSZOMBATHELY 650 ÉVES"

Átírás

1 . SZEPTEMBER XVIII. Meghívó Idősek Napi Ü n n e p s é g r e Hagyományainkhoz híven. október -én vasárnap déli órai kezdettel a Közművelődés Házában kerül megrendezésre az idősek napja. Ebből az alkalomból minden év feletti lakosunkat szeretettel hívunk és várunk! Ünnepi ebéd-műsor-zenés-táncos délután! Közr: a Mocsári Zenekar Községi Önkormányzat MEGHÍVÓ FOLKLÓR ESTRE! Szeretettel meghívjuk a bakonyszombathelyi Közművelődés Házába. október -án / szombaton / este órára Közreműködnek: Pántlika és Tavaszka Néptáncegyüttes Bakonyszombathely, Bakony Néptáncegyüttes Bakonytérség, Bástya Citerazenekar Bakonytérség, TÁNCHÁZ CITERÁRA ÉS NÉPI ZENEKARRA! Díszvendégünk: az ausztriai Dobersberg város küldöttsége Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a részvétel díjtalan! ÉVFOLYAM. SZÁM - ÁRA: FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÚJABB NAGY PÁLYÁZATI SIKER: MEGVALÓSULHAT A TORNACSARNOK BAKONYSZOMBATHELYEN! MILLIÓ FORINT KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉSRE Az elmúlt héten vált publikussá, mivel már az EU magyarországi hatósága és a miniszter is jóvá hagyta: pályázati támo gatást nyert - közös kis térségi keretekben be- kormányzat és az általá nos iskola előtt az elkö vetkezendő egy év során. A tervezett beépítendő összterület: m. Az iskolabővítési program nagy költségkihatása miatt Látványterv: baloldalon az új épületegyüttes, jobbra pedig a meglevő iskolaépület nyújtott - pályamunkájá a község számára csak több val egy un. többfunkciós lépcsős ütemezésben való tornacsarnok program sulhat meg.. ütemben - és megvalósítására. ennek a pályázatnak a kere Az elnyert pályázati ösz- tiben - a többfunkciós szeg.-ft, a kö nagyterem- tornacsarnok telező önerő.- rész kerül kivitelezésre. Ft, a megvalósítás. vagy. és. ütemben pályázati összege : valósulnak meg egy későb.-ft, melyet kiegészíte bi pályázat sikeres támoga nek a saját kivitelű mun tásával a kiegészítő helyi kák /meglévő épület - ségek : vizesblokk, szertár, nyelvi labor - bontása, orvosi rendelő, tanári szo parkosítás, parkoló kiala ba, stb. + egy nyelvi labor kítás, stb./ közel m. Ft és további oktatási termek. értékben. Így egy milli Ennek az ütemnek a költ ót meghaladó program ségkihatása - millió megvalósítása áll az Ön(Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

2 (Folytatás az előző oldalról) forint. Az Önkormányzat elkészítette a kiegészítő épületegyüttes terveit is, arra már jogerős építési engedéllyel is rendelkezik. A tornacsarnok részre mivel itt a pályázat két lépcsős és nem volt kötelező az építési engedély - az alapdokumentációk készültek el, a tel jes tervdokumentáción Mogyorósi László tervező mérnök dolgozik. / Megfelelő készültségi állapotnál a tervdokumentáció fontosabb részeit közli a Hírmondó. / Bakonyszombathely Képviselő-testü lete több hónapon keresztül tárgyalta az iskolabővítési programot. Szakér tőket is bevont a téma döntés-előké szítésébe, mely vélemények után al ternatíva kínálkozott a megvalósítás ra. Végül a Képviselő-testület az üte mezett megvalósítás mellett döntött, elsősorban a finanszírozási nehézsé gek következtében. A nagy költségek miatt a többfunkciós terem sportpálya alapterületét is csökkentette, fenntart va azt a lehetőséget, hogy megfelelő pénzügyi forráslehetőség esetén azt növelhesse. adat-ellátási funkciói betöltéséhez hi ányoznak az oktatási terek (gyógytestnevelés, stb.). A je lenlegi nyelvi labor épülete, mely a régebbi széntároló kényszem átalakí tásával jött létre, nem megfelelő. A tanórán kívüli oktatás-nevelés, inno vációk, napközi otthonos foglalkozá sok megtartása is helyiségproblémát jelent és a meglévő oktatási terek a tanórai foglalkozásokra sem elegen dőek. A fejlesztés, e problémák meg oldásán kíván segíteni.. SZEPTEMBER sokhoz szükséges eszközök közül a tanuló asztalokat és székeket. Mivel a nagyterem tornateremként is funkcionál majd, ezért sporteszközök beszerzése is szükséges (többek kö zött kosárpalánk, védőháló), melyre szintén a pályázat ad fedezetet. A programban szerepel a régi iskola udvar felújítása is, az parkosításra ke iül, valamint e pályázathoz csatlako zóan az un. OLLÉ udvar / műfüves pálya / kialakítására is pályázik az Önkormányzat. Előzmények : Mint a Hírmondó többször is kö zölte, a Képviselő-testület -ben A bakonyszombathelyi iskolaépület alkotott, több cikluson is átívelő hez egy multifunkcionális feladatok ellátására alkalmas könnyű tetőszer központi terve az oktatási intéz kezetű nagy terem és kiszolgáló helyi ményfejlesztés. Ezt a testület ún. ségei, illetve osztály- és szaktermek gazdasági programjában - épülnek két ütemben. E pályázat kere. - is megerősítette. A. évi tében a fejlesztés első ütemeként a program elsőbbséget biztosított az többfunkciós terem épül meg. A meg un. régi iskola épületének újjal való valósuló épületrészek egy folyosóval kiváltásának, mely -ben meg nyernek majd összeköttetést a jelenle valósult. Ugyan a ciklusprogram úgy fogalmazott, hogy a terv / új iskola, gi épületegyüttessel. A projekt fő célja, hogy egy multi tornacsarnok, óvodafelújítás vagy új A testület határozatának meghozatala funkcionális közoktatási tér iskolabő óvodaépület kialakítása / több ciklu son átívelő program, első lépcsője kor azt is megfogalmazta, hogy a ki vítéssel történő megvalósításával: egészítő épületegyüttes megvalósítása - e tér keretein belül megoldja azok igen rövid időn belül megvalósulha közvetlenül az. ütem után, forrás nak a tevékenységeknek a színvonalas tott. Bakonyszom-bathelyen. au esetén kedvező esetben pedig azzal helyigényét, mely jelenleg hiányzik, gusztus -án átadásra került a XXI. század iskolája. párhuzamosan megkezdődik. megoldatlan: Az iskolabővítési program mikrotérsé- - tanórai testnevelés, tanórán kívü gi szerepkörünk, és térségi feladataink li sportfoglalkozások, községi sza alapján is szükséges, hiszen nincsenek badidősport, meg a feltételei a testnevelésnek, a - gyógytestnevelés, gyógytestnevelésnek, a nyelvi labor - drámapedagógia / színjátszás /, épülete nem megfelelő, stb. - néptánc, - énekkar és zenei nevelés, AZ I S K O L A F E J L E S Z T É S I - napköziotthonos foglalkozások. Az ált. iskola nem rendelkezik tor PROGRAM RÖVID nateremmel, melyben ezek a funk ÖSSZEFOGLALÁSA ciók közös használattal megvaló Az új iskola átadás után A probléma, melyet az új síthatók lennének. A programban épületegyüttes megold Ehhez Önkormányzatunk Európai tehát a testneveléssel együtt komplex Jelenleg a tanév nagyobb részében - közoktatási célok együttes megvaló Uniós pályázaton nyert támogatást is kola-beruházási programjára, mely októbertől március végéig - nincse sulása történik meg. nek meg a testnevelés tanórai és tan Pályázati keretből kívánja továbbá az hez az építésen túl informatikai eszkö órán kívüli feltételei (tornaterem), va Önkormányzat finanszírozni a dráma zök beszerzése is társult. lamint az intézmény kistérségi fel pedagógiai és napközis foglalkozá Az új épületegyüttes terve, elhelyezkedése, célja (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

3 (Folytatás az előző oldalról) Következhetett az un. több funkciós épületegyüttes megva lósítása, melynek legfontosabb része a tornacsarnok. A neheze dő költségvetési és gazdasági háttér ellenére Önkormányza tunk programjához következetes maradt. Az új iskolaépület átadá sát követően pár hónappal már pályázott is a megvalósításra. A Nemzeti Sporthivatal által meg hirdetett és PPP konstrukcióban megvalósítani tervezett korsze rű tornatermet mindenhol" programokhoz kapcsolódott Bakonyszombathcly Önkor mányzata is. A munka a megvalósíthatósági tanulmánnyal indult, majd elké szültek a műszaki dokumentáci ók, az üzemeltetési terv és a tel jes pályázati anyag. Valószínűtlennek és túl szépnek tűnt, hogy a megyei nyertes pá lyázó között ismét ott volt Bakonyszombathcly is. Sajnos azzá is vált, mivel a pályázati ön erő rendkívül magas összege / - millió forint / ellehetetlení tette pályázati részvételünket vissza kellett lépnünk. A következő próbálkozásunk az ún. Norvég Alap pályázati forrás ra irányult. Itt pályamunkánk si keresen túljutott az első két bírá lati lépcsőn, de végül is az utolsó körben elutasításra került. / Itt szinte kivétel nélkül országos, re gionális és megyei hatókörű in tézmények, szervezetek nyertek támogatást. /. SZEPTEMBER Közép-Dunántúli Regionális Fej lesztési Tanácshoz irányzott kis térségi EU-s pályázathoz, mely végül is sikerhez vezetett. Párhuzamosan az Önkor mányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz is pályázott az Önkormányzat - szintén kistérségi keretekben az ÖTM / rendelete alapján - a kistelepülési iskolák fejleszté sét szolgáló kerettámogatásra. Ez a pályázat is támogatást nyert, általános iskolánk tekin tetében:.-ft érték ben. Itt a kötelező önrész a tel jes kivitelezési díj % -a,.-ft, valamint a járu lékos költségek / közbeszerzés, műszaki ellenőr, pályázati költ ségek /.-FT. így több mint millió forint szolgálja az iskola fejlesztését e pályázat keretében. A projekt energiata karékosságot szolgál, az iskola mindennapi működésének költ ségeit csökkenti. Ezek közül a fűtési költségek a legmagasab bak, így a program - egyrészt - a biokazánra való áttérést szolgál ja. Másik része a műszaki tarta lomnak egy napkollektoros rend szer megvalósítása több lépcső ben, melynek első mérföldköve, egy alapszett kerül megvalósítás ra. A napkollektor főként a me legvíz előállítását szolgálja, de a fűtésben is besegít". A két pályázat összességében tehát több mint millió fo rint értékben fejleszti Bakonyszombathelyen a Bene Ilyen előzmények, több évi erő dek Elek Általános Iskolát. feszítések után csatlakoztunk a Bakonyszombathelyen - cm-es tuják Ft/db áron kaphatók! / MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló.évi LXV.Tv. / / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését. szeptember -én / hétfőn / órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről../ Beszámoló a. évi költségvetés I. fél éves teljesítéséről. Előadó: Hennann Imréné pénzügyi főelőadó./ Tájékoztató a foglalkoztatottság és a mun kanélküliség helyzetéről Bakonyszombathelyen Előadó: Nagyné Baráth Teréz, a kisbéri munkaügyi központ vezetője./ A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösz töndíjrendszer. évi fordulójához való csatlakozás Előterjesztő: Kadlecsik Gyöngy jegyző./a szlovákiai Kamocsával kötendő partner községi szerződés megtárgyalása./ Az ausztriai Dobersberg küldöttségének fogadása, programterv Előadó: Géringer Istvánné közművelődési intézményvezető./ A Benedek Elek Általános Iskola torna csarnok pályázatának bonyolítása./ Egyebek a) Önkormányzati földingatlan vásárlási ké relme b) Szeptemberi-októberi önkormányzati programok tervezése Bakonyszombathely,. szeptember. Pintér Lajos polgármester BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

4 . SZEPTEMBER Hírünk a megyében... KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP,. SZEPTEMRER. REFERENCIAKÖZPONT LEHET A BAKONYSZOMBATHELYI ISKOLA EGY OSCAR-DÍJAS TALÁLMÁNY NYOMÁN tében a kompetenciaalapú oktatás be vezetésén is túljutottak. A bakonyszombahtelyi önkormányzat -ben egy PHARE-pályázat ke retében korszerűsítette a XXI. század követelményeinek megfelelően az is kola épületegyüttesét, mellyel az el sők között értek el eredményét a XXI. század iskolája zászlósható program ban. A fiatal tudós szimpatikusnak találta a kis település tervét, és pozitív választ adott. A következő hetekben az önkor mányzat a technikai feltételekről és a találmány védettségének biztosításá ról tárgyal majd a tudós köré csopor tosult D for All Kft. munkatársaival. A referenciaközpont megvalósítására a bakonyszombathelyi önkormányzat pályázati úton, EU-s forrásokat is be kíván vonni a fejlesztésbe. A LeonarDo projekt megvalósulása esetén a Benedek Elek Általános Iskola informatika termében lát hatóvá és kipróbálhatóvá válik az általános iskolai korosztályok számára is az informatikai D technológia, amely a közönsé ges személyi számítógépek há romdimenziós konfigurációvá való átalakításával a virtuális va lóság létrehozását teszi lehetővé minden eddiginél érzékleteseb ben. A forradalmian új fejlesz téssel a pedagógusok képessé Rátai Dániel rokonszenvvel fogadta a válnak olyan összefüggéseket bakonyszombathelyiek megkeresését megértetni tanítványaikkal, amelyeket képtelenség szavakkal leír Pintér Lajos azt javasolta, hogy a ni vagy krétával felrajzolni. bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola referencia, bemutató helye legyen közoktatási területen a A projekt megvalósulása esetén a LeonarDo projektnek Az intézmény bakonyszombathelyi intézmény hazai jelenleg is több informatikai innová és külföldi partnerkapcsolataira is tá ció résztvevője. Bemutatóhelye példá maszkodva, bevonja a digitális tábla ul az úgy nevezett interaktív táblák iránt eddig is érdeklődő közoktatási nak. Emellett egy EU-s pályázat kere intézményeket az innovációba - tud Világszenzációnak számított, hogy a napokban, az innovációs Oscarnak számító Tech Awardsdíjat az oktatási kategóriában a magyar Rátai Dánielnek ítélnék oda a három- dimenziós megjele nítésre alkalmas, LeonarDo el nevezésű találmányáért, Arizoná ban, Phoenixben, a éven aluli tudósok olimpiájának nevezett vi lágversenyen. A találmány alkal mazásával a közönséges számító gépeken is megjeleníthető a töké letes háromdimenziós virtuális vi lág. Alig pár nappal a világszenzá ciót kiváltó siker után Pintér La jos bakonyszombathelyi polgár mester együttműködést ajánlott az ifjú feltalálónak, aki rokon szervvel fogadta a bakonyalji tele pülés megkeresését. tuk meg a terv részleteit Pintér Lajos tól. Riport Rátai Dániellel "Az e m b e r normális k ö z e g e a tér" Rátai Dániel éves felfedező. Be vallása szerint már - találmánya van. Legsikeresebb ötletével körülbe lül harmincezer forintos ráfordítással háromdimenziós megjelenítésre és érintőképernyős interakcióra tesz ké pessé egy hagyományos személyi szá mítógépet. Az ifjú mérnök LeonarDo fantázianéven indította el masináját a év alatti mérnökök számára rende zett legfontosabb nemzetközi verse nyen, az International Science and Engineering Fair-en (ISEF). A talál mány összesen hat díjat söpört be a vetélkedőn, ami példátlan siker. Az if jú fejlesztő a Mindentudás Egyetemé nek nyilatkozott. Feltételezem, hogy sok interjút ké szítettek veled az utóbbi időben. El tudnád mégis mondani sokadszor, mi a lényege többszörös nagydíjas találmányodnak? - A lényege, hogy egy normál, kétdi menziós számítógépet át tudok alakí tani háromdimenzióssá. Ez alatt azt értem, hogy a számítógép képes tér ben megjeleníteni az általam rajzolta kat, ami által ezután képes vagyok tér ben dolgozni. Egy háromdimenziós szemüveg van rajtunk, és azzal érzé keljük, amit a számítógép megjelenít. Ehhez én egy speciális szemüveget használtam. Ez eredetileg - gyárilag torzít egy kicsit, és emiatt nagyon ha mar észre lehet venni, hogy amit lá tunk vele, az csak egy illúzió. Ezt én feljavítottam. Vettem két olcsó webkamerát, amelyek két különböző pozícióból érzékelik a számítógép (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

5 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) előtti teret, azon belül is három fény forrást (kettőt a szemüvegen, egyet pedig a ceruzán, mellyel majd rajzo lok). Mivel a szemüvegen található érzékelőkkel a számítógép a szemem helyét is be tudja mérni, ezért szinte tökéletes és nagyon valós térhatást tu dok elérni. Az ember normális közege a tér, a számítógép kétdimenziós meg jelenítése az ember számára mestersé ges. Csak remélni tudom, hogy ez az egyszerű és olcsó szerkezet képes lesz átlépni ezen a határon. Ez valójában egy virtuális valóság? - Igen. Tulajdonképpen egy újfajta virtuális valóság, mert bizonyos szempontból ilyen minőségre még a drágább HMD-szemüvegek, vagy HMD-sisakok sem képesek. (HMD Head Mounted Display - fejre illeszt hető kijelző - a szerk.) Egy-egy ilyen szerkezet több százezer forintba kerül. Ezeknek a felbontása nagyon rossz és a látószögük is meglehetősen kicsi, így valós virtuális élmények átélésére még mindig nem alkalmasak. Az én találmányom a megjelenítés szem pontjából hoz újdonságot, és abban, hogy használata közben a levegőben lehet vele műveleteket elvégezni. Az érzékelővel felszerelt ceruzámmal tu dok úgy dolgozni, mintha egy térbeli kurzor lenne, így képes vagyok a tér ben rajzolni vele. A térben bárhova tu dok húzni egy vonalat és a szerkezet ezt tökéletesen megjeleníti a térben. Olyan ez, mintha lenne egy varázsceruzám. Hány évig tartott a LeonarDo ki fejlesztése? - Körülbelül két-három hónapot vett igénybe, másfél évre szétszórva. Sok időmet elvitte egy másik munka, ame lyet szimultán folytattam a háromdi menziós számítógéppel. Rátai Dániel találmánya előtt Segítette valaki a munkádat? - Szakmailag nem igazán. Kisebb se gítségeket kaptam innen-onnan. Nem tudtam például, miként olvassam be a webkamerák képét. Ezt az egyik isko latársam magyarázta el nekem. Más kor olyan egyenlettel találkoztam, amit nem tudtam kiszámolni. Ebben egy lengyel ismerősöm segített, aki mesélt nekem egy egyenletmegoldó programról, amelyet aztán megtanul tam használni. Matematikában, vagy a különféle algoritmusokban, tehát a fejlesztőmunkában viszont a magam ura voltam. Azért nem segített senki, mert nem kértem. Nem kér az ember segítséget addig, amíg nincs elakadva. Szerencsére amibe belefogtam, sike rült magamtól is. A legnagyobb segít séget az jelentette, hogy a szüleim és az iskola (Neumann János Számítás technikai Szakközépiskola) megte remtették annak a lehetőségét, hogy dolgozni tudjak. Anyakönyvi hírek Házasságot kötöttek: Sekk Rózsa és Hoffer Károly Köszöntjük községünk új állampolgárait: Kámán Kinga és Vancsai József kislányát: Vancsai Júlia Zselykét Illés Tünde és Adamek István kisfiát: Adamek Rolandot Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Olsa Andrásnétól (Táncsics u.) A LeonarDo felhasználása A program eredetileg autótervezés céljából készült, segítségével nem szükséges lerajzolni az autót, majd makettet készíteni róla, és azt Dscannerret beolvasni a számítógép be, hanem azonnal térben lehet raj zolni. Előnye, hogy az arányok is jobban kijönnek, és a rajzolás az első pillanattól kezdve könnyen ellen őrizhető (az addig rajzoltak bármikor elforgathatók, szemben egy papírra vetett rajzzal). Egy mérnök emellett térben tudja rakosgatni a különféle alkatrészeket egy motor tervezésénél az eddigi kétdimenziós megjelenítés helyett. Ezeket az előnyöket orvosi célokra is jól fel lehet használni, pél dául egy-egy műtét modellezésében. Nemrég egy kémiatanár érdeklődött a program iránt, mert ennek segítsé gével talán jobban el tudja magya rázni diákjainak a molekulák szerke zetét. A diákok egy olcsóbb Dszemüvegben követhetnék, ahogyan a tanár egy projektor segítségével megjeleníti a molekulákat. Jól jöhet a program egy festő vagy egy szob rász számára is. A LeonarDo a szá mítógépes játékfejlesztésben és játé kokban egyaránt újdonságot hozhat. A Biblia Éve! Immáron hatodik alkalomból sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Hit Gyülekezete Kisbéren az Ipartestületek Székházában tartandó előadássorozatára, melynek címe: A Biblia, mint sikerkalauz. A hatodik előadáson "A siker az egészség, gyógyulás területén a Biblia alapján" témát hallgathatják meg a kedves érdeklődők. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! Kezdés időpontja: Szeptember péntek,. órakor az Ipar testületek Székházában. Üdvözlettel: Horváth Levente BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

6 Ünnepek és események szeptember hónapban: Szeptember. Kalkuttai Boldog Teréz a szegények támogatója és segítője Szeptember. Kassai vértanúk. Ka tolikus hitükért életüket adták. Szeptember. Szűz Mária születése /Kisboldogasszony/ este órakor szentmise. Szeptember. Aranyszájú Szent Já nos püspök és egyháztanító. Szeptember. Szent Kereszt felma gasztalása ünnepe. Szeptember. Szent Máté evangé lista. Szeptember. SZENTÍRÁS VA SÁRNAPJA Szeptember. Szent Mihály főan gyal ünnepe. Szeptember Szent Jeromos egyházta nító. A hónap szentje: Kalkuttai Boldog Teréz Ágnes Gonxha Bojaxhiu -ben született albán szülőktől. A mohame dán környezet ellenére hűségesen ra gaszkodott a család katolikus hitéhez. Ágnes állami iskolába járt, de tagja lett a Mária Kongregációnak. ban barátnőjével elhatározták, hogy szerzetesnővérnek jelentkeznek az Angolkisasszonyok Rendjébe. Rövi desen Indiába küldték noviciátusba, tanulmányainak megkezdésére. A Te réz nevet -ben vette fel. -ig földrajzot tanított egy kalkuttai kö zépiskolában. Eletében a fordulat -ben következett be, mikor lelki gyakorlatra utazott egy zsúfolt vona ton, és látta az emberek nyomorúságát és kitaszítottságát. Ez volt életének nagy pillanata, mert elhagyta a tanító rendet és engedéllyel, Kalkutta sze Alsóörs. Az idén is megtartottuk a tavaly nagy sikert ara tott alsóörsi hittantábort. Kelemen atya elintézte, hogy aug. -től -ig a bencések nyaralójában pihenhettünk és élvezhettük a Balatoni nyarat. Augusztus -én indultunk vonattal Kisbérről Székesfehérvárig, majd onnan ismét vonatra szállva Alsóörsig. Miután megérkeztünk mindjárt ebédeltünk is, és indultunk a strandra. Másnap el sétáltunk Felsőörsre a kilátóhoz, és onnan a ma gasból néztük meg a Balatont és csodás környé két. Természetesen idén sem maradt ki Tihany a csodálatos hely. Megnéztünk egy remetebarlangot, onnan pedig gyalog mentünk fel az apátsá gig. Jeromos testvér, aki már kétszer is volt a mi templomunk kedves vendége szeretettel vezetett körül bennünket az Apátságban és mindent meg néztünk. A táborban esténként nagy közös beszélgetések voltak, és természetesen imádkoztunk is. Az utol só este tábortűz is volt. Ez az nap nagyon gyor san eltelt, de sok szép élménnyel gazdagodtunk, volt sok vidámság, sok fürdés, jó pihenés. Köszö net érte mindazoknak, akik megszervezték, és vi gyáztak ránk. Reméljük, hogy jövőre is lesz hit tantábor. Vig Dorina és Rózsa Viktória. SZEPTEMBER génynegyedébe költözött a szegények szolgálatára. Letette a rendi ruhát és fehér száriba öltözött, amelyet kes keny kék szegély övezett. Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi képzésben részesült, majd visszatért Kalkuttába. -ben pápai jóváha gyással megalapította a Szeretet Misszionáriusai Társulatot. Nagyon gyorsan elterjedt rendje az egész vilá gon. Jelmondatuk: a nap órájában Jézus Krisztust szolgáljuk. Számtalan küldetést kapóit: pld. -ben a Bé ke Nobel-díjat. -ben halt meg és II. János Pál pápa már -ban a bol dogok sorába iktatta. Templomunkról képeslap kapható a sekrestyében vagy a plébánián. Ára: Ft / d b. Farkas József Plébános Az evangélikus egyház hírei Újra szólnak a harangok! Egy viharos augusztusi reggelen villám csapott a Kossuth utcai elektromos hálózatba, ami elér te az evangélikus templomot, és a harangot vezérlő higanykap csolók szabályosan felrobban tak. Mivel manapság már nin csenek kézzel húzható kötelek, így harang nélkül maradtunk három hétig, amikorra mindent sikerült beszerezni. Valljuk be, harang nélkül min den furcsább, üresebb, hiszen hozzátartozik a mindennapja inkhoz. Hívogat az istentiszte letre, esti imádságra szólít fel, halottainkat búcsúztatja, de fi gyelmeztetett egykor veszede lemre is, és hirdeti mindenkor Isten nagyobb dicsőségét. A ha rangszó tehát irányt mutat, és az tűnik fel igazán, amikor hiány zik, amikor nem töri meg a csendet, amikor néma a torony. Hetedikén vasárnap, újra meg szólalhatott ez a sokaknak ked ves hang, és bizony jó újra hal lani! Fiát halljuk meg mindanynyian, hogyan hívogat hálaadás ra, az Isten követésére, dicsér jük együtt Urunkat! Hálaadás! Gyülekezetünkben minden esz tendőben így ősz elején tartjuk az Aratási hálaadó ünnepet", amikor hálát adunk az Istennek a betakarításért, a termésért. Így volt ez most is, szeptember én, amikor a harangszó köszö netmondásra hívott mindannyi unkat azért, hogy az Úristen most is megáldotta a vetésein ket. De ez az istentisztelet volt a tanévkezdő alkalmunk is, amire (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

7 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) minden hittanos hivatalos volt. Sajnos nem mindenki tudott itt lenni, pedig ilyenkor egy személyes áldással boesátjuk őket az iskolaév nehézségei elé, s egy igés lapot" kapnak aján dékba, ami az év igéje-támasza lehet számukra. Az ünnep így is szép volt, s aki részt vett rajta, az megtanulhatta, vagy újra tanulhatta, hogy mi is az a hála, ami manapság már csak a kórházi zseb pénzben jelenik meg. Hálát adni, va gyis köszönetet mondani az Istennek mindenkor, mindenért, ez a boldog élet nyitja! Amikor nem vádaskodunk, nem azon sopánkodunk, hogy mi nincs, hanem hálát adunk mindazért, amit kaptunk, amit megkaphattunk. Legyen ez a mi életünk meghatározó ja is! a gyülekezet presbitériuma Tájékoztató a. évi szeptember havi ügyvédi fogadónap időpontjáról Dr. Nedeljkovic Linda szeptember -én hétfőn - óráig tart ingyenes jogi tanácsadást a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Kisbér, Angol kert. sz. alatti helyi seidében. Iskolai hírek Szeptember -én, pénteken este tar tottuk tanévnyitó ünnepélyünket. A tanévkezdés hangulatát idéző műsort a. osztályos tanulók adták. Hétfőn, szeptember l-jén megszólalt a csen gő, jelezve számunkra is a /-es tanév kezdetét. Tanu lónk száma fő. A bejáró tanulók iskolabusszal, illetve polgári járattal jönnek iskolába. Lehetőség van az idén is az alsósoknak napközit, a fel sősöknek tanulószobát igénybe venni. A hittanosok órarend szerint hitokta tásban részesülnek. Osztályaink, tanulócsoportjaink az alábbi osztályfőnökök vezetésével dolgoznak:. osztály (iskolaotthonos)- Áment Róbertné, Szabóné László Gizella. osztály (iskolaotthonos)- Szteblák Zsuzsa, Kolonicsné Molnár Judit. osztály- Fidlerné Cserháti Teréz. osztály- Kovácsné Villand Lívia Kincses Csoport- Béber Anna. osztály- Bikali Istvánné. osztály- Kovácsné Sándor Éva. osztály- Török Elekné. osztály- Borbély Ilona, Panákné Miszlai Margit A napközi otthont vezeti- Janóné Kucserka Mária Tanulószoba- Luksik András A tanulókkal foglakozik még Gálné Farkas Irén, Homoki Péterné, Gubucz Lajosné, Kakuláné Rózsa Zsuzsa, Pintérné Ballabás Márta és Janó Atti la. Legfontosabb feladatunk a tanulás, emellett rengeteg tanórán kívüli lehe tőség közül választhatnak a gyerekek: sport (foci, kézilabda, télen ping pong) zene (dob, furulya, fuvola) néptánc képzőművészet klasszikus tánc (. osztályosoknak) idegen nyelvi szakkörök (német, angol) alapfokú nyelvvizsgára előkészítő (német, angol) középiskolai előkészítő. osztályo soknak (magyar, matematika) énekkar természetismeret szakkör gyógytestnevelés színjátszó szakkör Lehetőség van arra is, hogy költségtérí téses formában a gyerekek gyors-és gép írást tanuljanak, ami számítógépes vilá gunkban nagyon hasznos ismereteket ad. A tanfolyamot Barabás Anna tanárnő tartja megfelelő számú jelentkező esetén helyben. A tandíj. forint, mely összeg megbeszélés szerint részletekben is fizethető. Erre jelentkezni -szeptem ber végéig-az osztályfőnököknél lehet. Az új iskola felépítése és iskolánk névfelvétele óta különösen fontos számunkra szeptember utolsó péntek je, ugyanis ekkor tartjuk a most máihagyományosnak mondható Benedek Elek Napot. Az idén szeptember án rendezzük meg tanítás nélküli munkanap keretében, erre a rendez vényre a gútai testvériskolánk kül döttségét is várjuk. Híres, igazságos királyunk éve lépett trónra, tiszte letére ez az év a Reneszánsz éve". Ebből az alkalomból országszerte rendezvényeket tartanak, és program jainkkal mi is csatlakozunk ehhez az évfordulóhoz. A körzet iskoláinak fel hívásokat tettünk közzé, melyben a tanulók képzőművészeti, irodalmi és számítógépes pályamunkákat készít hetnek. Délelőtt vetélkedők zajlanak, délután Hidán Csaba történész, régész tart előadást, valamint viselet-és fegy verbemutatót. Ezután király-illetve udvarhölgyválasztásra kerül sor, lo vagi torna és végül reneszánsz, bál zárja a napot. A programok helyszíne a korábbi évektől eltérően a falu új fő tere lesz. Szívesen látjuk az érdekelő döket a délutáni rendezvényekre. Szeptember -én, hétfőn este óra kor szülői értekezletet tartunk az isko lában, erre hívjuk és várjuk a tisztelt Szülőket. Minden tanulónak és szülőnek ered ményes tanévet kívánunk! BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

8 . SZEPTEMBER Közérdekű Információk TÁÉKOZTATÓ A NEM LESZEK HÁTRÁNYBAN!" (TÁMOP..-/) ELNEVEZÉSŰ PROGRAMRÓL ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE Ki jelentkezhet a programba? A programba azok jelentkezését várjuk, aki elvégezték az általános iskola osz tályát, nem rendelkeznek munkahellyel, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (Pl. a szakképzettséggel nem rendelkezők, elavult szakmával rendel kezők, év felettiek, nők, nagycsalá dosok, munkatapasztalattal nem rendel kező - év közöttiek, romák) és érez nek magukban elegendő erőt és kitartást, ahhoz hogy a hónapon át tartó képzés ben részt vegyen, és azt követően elhe lyezkedjen. A jelentkezők közül személyes elbe szélgetés után választjuk ki a prog ramban résztvevőket. A programba bekerülőknek a Munka ügyi Központnál regisztráltatniuk kell magukat! Mi a Nem leszek hátrányban!" program? A Nem leszek hátrányban!" az Euró pai Unió és Magyar Állam által finan szírozott, az OKTÁV Továbbképző Kht. által megvalósítandó összetett program, melynek célja a hátrányos helyzetű emberek piaeképes szakké pesítéshez és munkahelyhez juttatása, a munkában való tartós megmaradása. E eél elérése érdekében a résztvevők a szakképzés mellett a program teljes Milyen képzésben lehet részt ideje ( hónap) alatt komplex pszi- venni? cho-szociális segítséget (Pl: tanulási Kőműves és szociális gondozó és ápo és munkamotivációs tréning, tanulás ló (Kisbér kistérségben csak ez utób technikai tréning, önismeret és önbi bi!) államilag elismert (OKJ-s) kép zalom erősítés, álláskeresési techni zésben vehetnek részt azok, akik befe kák, stb.) kapnak szakembereinktől. A jezték az általános iskola osztályát. program hozzá kíván járulni a külön A képzés előreláthatóan. novem böző okból hátrányos helyzetű embe ber -án kezdődik és. július -án rekkel szemben megnyilvánuló diszk vizsgával zárul. Az elméleti és gya korlati képzések napi órában zajla rimináció leküzdéséhez. nak a hét minden napján. Otthon Szociális Szolgáltató Nevelő szülői és Helyettes Szülői Hálózat Cím: Sülysáp, Kisköz. Pf:. Tel: Kedves Érdeklődő! Tisztelt Nevelőszülőnek Jelentkező! Az Otthon Szociális Szolgáltató neve lőszülői tanfolyamot indít a gyermek védelmi gondoskodásra szoruló gyer mekeket vállalók számára. Az Otthon Szociális Szolgáltató célja, hogy az állami illetve önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi ellátást nyújtson a rászoruló gyerme keknek, fiatal felnőtteknek és csalá doknak az önkormányzati és állami szervezetekkel kötött megállapodás alapján. Feladatának tekinti a gyer mekvédelmi gondoskodásban lévő és a hátrányos helyzetű gyermekek, fia talok közvetlen segítését és képesség fejlesztését, szabadidős, sport és kul turális programok biztosítását, üdülte tését. A nevelőszülői tevékenységről A természetes családi környezet ide iglenes vagy végleges hiánya esetén a gyermek elhelyezése történhet neve lőszülőnél. Mit nyújt a program a résztve vőknek? Ingyenes szakképzés A képzés hónapja alatt képzési tá mogatást folyósítunk, melynek össze ge. Ft/hó Számítógép felhasználói alapismere tek Ingyenes tankönyv és munkaruha Útiköltség térítés Tanulásra, álláskeresésre történő fel készítés, lelki segély és jogtanácsadás Munkahelyhez segítés Hogyan lehet jelentkezni? Jelentkezési lap kitöltésével, melyet szintén ben, vagy kérésre pos tán tudunk megküldeni, és amelyet az OKTÁV Kht. címére ( Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. -.) kell visszaküldeni. Hamaro san elektronikus úton az OKTÁV honlapján keresztül is lehetővé válik a jelentkezés: További információt, segítséget kaphat az alábbi elérhetőségen: Nádori Helga pályázati referens /--, A nevelőszülő feladata, hogy átme netileg pótolja a gyermek gondozásá ban akadályozott vér szerinti szülőt, és számára saját háztartásában teljes körű ellátást biztosítson (lakhatás, ét kezés, ruházkodás, iskoláztatás, gon dozás-nevelés a gyermek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szük ségletének megfelelően). Ez az elhelyezés addig tart, amíg a szülő akadályoztatva van a gyermeke nevelésében, de legfeljebb a gyer mek/fiatal felnőtt (felsőfokú tanul mányok esetén ) éves koráig. Te kintettel arra, hogy az elhelyezés akár (Folytatás a következő oldalon) BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

9 . SZEPTEMBER (Folytatás az előző oldalról) több évig is tarthat, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésén túl a nevelőszülőnek további feladati is vannak: például elő kell segítenie a gyermek személyiségének lehető leg teljesebb kibontakozását, a pályavá lasztásra, illetve a munkába állásra való felkészülését, az önálló életveze tésre és alapvető személyes ügyek in tézésére való alkalmasságát. A nevelőszülői feladatok ellátására felkészítő tanfolyam két részből tevő dik össze:. FIKSZ órás döntéselőkészítő tréning. A tanfolyam alapja a FIKSZ (felelősség, információ, kompetenci ák, szülőknek), melynek célja, hogy a résztvevők saját maguk ismerjék fel, alkalmasak lesznek-e a nevelőszülői feladatok ellátására, vagy sem. A kép zés során a nevelőszülői szerep ellátá sához szükséges szakismeret és kész ségek, azaz kompetenciák kialakítása és fejlesztése történik, helyzetgyakor latok, szituáicós játékok, közös be szélgetések révén. A felkészítést két képzett tréner, egy gyakorló nevelő szülő és egy szociális szakember vég zi. A nevelőszülői alkalmasság feltételei: nevelőszülő az a huszonegyedik élet évét betöltött, cselekvőképes, büntet len előéletű személy lehet, aki a nála elhelyezett gyermeknél, legfeljebb évvel idősebb. A törvény által meghatározott felké. A döntéselőkészítő-tréning elvégzé szítő tanfolyamon részt vett. Személyisége, egészségi állapota (há se után kerülhet sor a nevelőszülői ké ziorvos igazolása) alapján alkalmas a pesítés megszerzésére, mely órás. nála elhelyezett gyermek kiegyensú A képzés tematikája szerint olyan el lyozott fejlődésének biztosítására és a méleti ismeretanyagra (pedagógiai, szociológiai, családjába történő visszakerülésének jogi pszichológiai, támogatására, valamint megfelelő be egészségügyi stb.) és gyakorlati útmu fogadó környezettel rendelkezik (szá tatókra tehetnek szert a résztvevők, raz, világosjói fűthető lakás, a neve melyek a nevelőszülői tevékenység lőszülőktől külön szobában történő el folytatása során hasznosak. helyezéssel, legalább t négyzetméter A képzés a jelentkezőkkel egyeztetett személyes élettér biztosításával). időpontban előreláthatólag hétvége A nevelőszülő saját eltartására szoruló ken történik. gyerekeit is beszámítva, legfeljebb A tanfolyam sikeres elvégzése után a gyermek gondozását végezheti. résztvevők tanúsítványt kapnak, amely feljogosítja őket nevelőszülői feladatok ellátására. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az is, hogy a foglalkozásokról való hiányzás ne le gyen több a teljes óraszám %-nál. A tanfolyam megkezdése előtt min den jelentkezők személyesen is fel fognak keresi a szervezők. A nevelőszülő, a gyermek/fiatal fel nőtt ellátásának idejére - a Gyermek védelmi Törvény és a mindenkori nyugdíjminimum (ebben az évben. Ft) alapján - nevelési díjat (-ban:. Ft/hó/gyermek, tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetén. Ft/hó/gyer mek), ellátmány (. vagy. Ft) és nevelőszülői díjat (. Ft) kap. A nevelőszülő a gyermekek ellátására jogviszonyt létesít az adott működte tővel, ahonnan a továbbiakban az ellá tás biztosításához szükséges finanszí rozást kapja, illetve munkájához a szakmai segítséget és ellenőrzést. A nevelőszülőnél elhelyezett gyerme kek esetében is jár/igénybe vehető a családipótlék, a GYES, a GYED, a betegszabadság és a főállású anyaság. Bővebb felvilágosítást és a felmerülő kérdésekre választ személyesen adok a /- telefonszámon. Faragó György intézményvezető Gázpalack eladó! Kossuth u. -- Disznóvágáshoz szükséges eszközök eladók (üst, üstház; hastok, vindők, műanyag nagyedények, rendfa) Érd: - BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

10 SPORT H Í R E K. augusztus -én vasárnap deli órakor indult útjára a. Sárkányi Őrület országúti futó verseny. Településünket a km-es távon hárman képvisel ték. Szép helyezést értek el mindannyian, melyet Önkor mányzatunk külön díjjal is elis mert. Gratulálunk a résztvevők nek! - éves fiú korcsoport első helyezettje: Czeglédi Dávid éves korig lány korcsoport ban második helyezett: Czeglédi Laura - éves férfi korcsoport har madik helyezett: Kállai István Rövid határidővel, KEDVEZŐ ÁRON vállaljuk: színes plakátok, szórólapok, könyvek, újságok, prsospektusok szerkesztését és nyomását; épületek, üzletek, autók stb. dekorációját; bélyegző készítést. Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. /B Tel.: /-, /- lelkes(ajmultigrafi.t-online.hu. SZEPTEMBER KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LARDARÚGÓ SZÖVETSÉG -. ÉVI BAJNOKSÁG Megyei III. o. felnőtt bajnokság DÉLI csop. állása.forduló után HELY CSAPATOK MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. Pont Bakonyszombathely KSE Komlód KSK Bókod ESE Szendi KSE Dad KSE Koppánymonostor SE Környe SE II. Császár SE Mocsa KSE - Bársonyosi SK - Tárkány KSE - Ete SE II. - KOMÁROM-ESZTERGOM M E G Y E I LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG -. ÉVI BAJNOKSÁGA Megyei III. o. ifjúsági bajnokság DÉL csop. állása. Forduló után MSZ Győz. Dönt. Ver. Rúg Kap. Gólk. HELY CSAPATOK Mocsa KSE Bokod ESE Komlód KSK Koppánymonostor SE Bakonyszombathely SE Szendi KSE - Dad KSE Császár SE - Tárkány KSE - - Bársonyosi SK M. III. o. D -.ford. eredm. Környe SE II - Császár SE Koppánymon. SE - Bársonyosi SK Mocsa KSE - B.szombathely - Ete SE II. Bokod ESE - Dad KSE Kömlőd KSK Tárkány KSE - Szend KSE feln Pont Ifi BAKONYSZOMBATHELYI A kiadásért felel: Ö n k o r m á n y z a t B a k o n y s z o m b a t h e l y G é p e l t e : G é r i n g e r Istvánné, K ö r m e n d i Mária S z e r k e s z t e t é s b e n k ö z r e m ű k ö d ö t t : Pintér Lajos Főszerkesztő: Lelkes László Felelős kiadó: Multi Grafi Kft, Nagyigmánd Tel.: /- Készült : p é l d á n y b a n BAKONYSZOMBATHELY ÉVES

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben