I. Fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdése a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) (2) bekezdésében és 134/E. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyekre. (2) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 2. (1) A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. A kérelmet a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. (3) A jogosultsági feltételek fennállását a közös háztartásban való együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, fogyatékosságot, munkanélküliséget, az Önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi szolgáltatóval szemben fennálló díjhátralékot köz- vagy teljes bizonyító értékű magánokirattal és a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az Önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. (4) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő személy szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmező és vele azonos ingatlanban élő hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetők. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló

2 nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. (5) Amennyiben az igénylő vagy háztartása jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, vagy kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Polgármesteri Hivatal beszerzi az adóhatóság igazolását a jövedelemadó-alapra vonatkozóan. (6) Amennyiben a kérelmező nyilatkozataira vonatkozóan kétség merül fel, az elbírálásra jogosult szerv a jegyzőt vagy a Szociális Szolgáltató Központot helyszíni ellenőrzésre kéri fel a nyilatkozatokban foglalt tények és körülmények valódiságának megvizsgálására. (7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket a Szociális Szolgáltató Központhoz kell benyújtani, amelyek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. (8) A rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a Polgármesteri Hivatal pénztárából vagy kérelem alapján bankszámlára történő utalással. (9) A természetben nyújtott ellátások számláit a Polgármesteri Hivatal egyenlíti ki. II. Fejezet Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételei 3. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának helyi feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa az alábbiak szerint: a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott házat aa) rendszeres takarítással, ab) a berendezési tárgyak portalanításával, ac) a mosható eszközök mosásával és ad) más alkalmas módon tisztán tartsa, b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ház udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát, árkot ba) gyommentesítéssel, bb) fűnyírással, bc) kaszálással, bd) sepregetéssel, be) hó- és síkosság-mentesítéssel, valamint bf) más alkalmas módon tisztán tartsa, c) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát ca) rendszeres karbantartással, cb) a hibák kijavításával és cc) más alkalmas módon biztosítsa, d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan higiénikus állapotát da) az ingatlan burkolatainak fertőtlenítő tisztításával,

3 db) a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre álló, rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény elhelyezésével, valamint az ingatlan hulladéktól való teljes mentesítésével, dc) legalább udvari illemhely létesítésével, rendszeres takarításával, fertőtlenítésével, dd) a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. (1) és (2) bekezdésében foglaltak teljesítésével, de) rágcsálóktól, kártevőktől, élősködőktől való mentesítéssel és df) más alkalmas módon biztosítsa. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését a Szociális Szolgáltató Központ ellenőrzi. III. Fejezet Települési támogatás 4. (1) A Képviselő-testület a hatáskörébe utalt, e rendelet hatálya alá tartozó hatáskörök gyakorlását a (2) bekezdésben meghatározott támogatási jogcímek esetében a Szociális Bizottságra, a (3) bekezdésben meghatározott támogatási jogcímek esetében a polgármesterre ruházza át. (2) A Szociális Bizottság települési támogatás keretében nyújt a) ápolási célú települési támogatást, b) közgyógyellátási célú települési támogatást, c) kegyeleti célú települési támogatást, d) tanévkezdési célú települési támogatást, e) otthonteremtési célú települési támogatást, f) kelengye célú települési támogatást, g) rendkívüli települési támogatást. (3) A polgármester települési támogatás keretében nyújt a) lakhatási célú települési támogatást, b) köznevelési célú települési támogatást, c) időskorúak települési támogatását, d) rendkívüli települési támogatást. (4) Települési támogatásra az a személy válhat jogosulttá, aki Taktaharkányban legalább 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Taktaharkányban lakik. 1. Ápolási célú települési támogatás 5. (1) A 4. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: ápolási célú települési támogatás). (2) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (3) A tartós betegség meglétét és a (2) bekezdésben foglaltakat a háziorvos igazolja.

4 (4) Az ápolási célú települési támogatásra az válhat jogosulttá, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 200%-át nem haladja meg. (5) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási célú települési támogatás összegét, ide nem értve a (6) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási célú települési támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján keresőképtelenné válása esetén folyósítanak, c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja. (6) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) a (2) és (4) (5) bekezdésekben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási célú települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (8) Az ápolási célú települési támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. (9) Az ápolási célú települési támogatást a Szociális Bizottság egy évre állapítja meg. (10) A Szociális Bizottság az ápolási célú települési támogatást legfeljebb tíz fő részére állapíthatja meg. (11) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (12) Az ápolási célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben a (2) (5) és (10) (11) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 2. Közgyógyellátási célú települési támogatás 6. (1) A 4. (2) bekezdés b) pontja szerinti, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: közgyógyellátási célú települési támogatás). (2) A közgyógyellátási célú települési támogatást a Szociális Bizottság állapítja meg. A közgyógyellátási célú települési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. (3) A közgyógyellátási célú települési támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az Szt. szerinti közgyógyellátásra.

5 (4) Közgyógyellátási célú települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetén 300%-át és a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. (5) A közgyógyellátási célú települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani. (6) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető. (7) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja. (8) Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (a továbbiakban: BNO kód). Az igazolás tartalmazza továbbá az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését és a külön jogszabályban meghatározott azonosító adatait, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást. A csak szakorvos által vagy csak szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszereket az igazoláson a szakorvos nevének, pecsétszámának feltüntetésével külön meg kell jelölni. A szakorvos a kérelmező igénye esetén az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja. (9) A közgyógyellátási célú települési támogatás havi összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35%-át érheti el, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (10) A közgyógyellátási célú települési támogatást a Szociális Bizottság hat hónapra állapítja meg. (11) A közgyógyellátási célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (12) A közgyógyellátási célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben a (4) és (10) (11) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 3. Kegyeleti célú települési támogatás 7. (1) A 4. (2) bekezdés c) pontja szerinti, az elhunyt hozzátartozó eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: kegyeleti célú települési támogatás). (2) Kegyeleti célú települési támogatásra jogosult a haláleset időpontjában taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozója beleértve a temetésről gondoskodó más személyt is, ha a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetén 300%-át. (3) A kegyeleti célú települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

6 a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemigazolást, b) a temetési számlákat, c) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (4) A kegyeleti célú települési támogatás összege Ft. (5) Nem állapítható meg kegyeleti célú települési támogatás annak, a) akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése, b) aki az elhunyt eltemettetésére köteles, de az eltemettetésről nem gondoskodik. (6) A kegyeleti célú települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani. (7) A kegyeleti célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (8) A kegyeleti célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben a (2) (7) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 4. Tanévkezdési célú települési támogatás 8. (1) A 4. (2) bekezdés d) pontja szerinti iskolakezdési költségek enyhítéséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: tanévkezdési célú települési támogatás). (2) Tanévkezdési célú települési támogatás állapítható meg annak a) a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában tanulmányokat folytató általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy d) felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak, (3) A tanévkezdési célú települési támogatást kérelemre állapítja meg a Szociális Bizottság. A kérelmeket szeptember 1. és október 15. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. (4) A tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy hallgatói jogviszonynak a támogatás iránti kérelem évének szeptember 1. és október 15. napja között kiállított igazolását. (5) A tanévkezdési célú települési támogatás pénzben nyújtható, mértéke az általános iskolai tanulók esetében a megvásárolt tankönyv ára, a középiskolai, vagy a felsőfokú tanulmányokat folytató kérelmezők esetében tanulónként, hallgatónként legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft. (6) A (2) bekezdés a) b) pontjaiban meghatározott esetben a tanévkezdési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az igénylő a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint az igénylő által

7 életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (7) A tanévkezdési célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az (5) (6) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 5. Otthonteremtési célú települési támogatás 9. (1) A 4. (2) bekezdés e) pontja szerinti otthonteremtéshez kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: otthonteremtési célú települési támogatás) Taktaharkány népességmegtartó erejének fokozása, valamint lakónépesség számának növelése érdekében a házaspárok első önálló lakástulajdonhoz jutásának segítésére nyújtott hozzájárulás. (2) A Szociális Bizottság kérelemre otthonteremtési célú települési támogatásban részesítheti azt a házaspárt, akik az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek: a) egyik házastárs sem töltötte be a 40. életévét, b) legalább egyik házastárs közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, c) a házastársaknak, kiskorú gyermeküknek, vagy más velük együtt költöző hozzátartozójuknak lakástulajdona nincs, d) a vásárolt, vagy építendő ingatlanba költöző személyek száma alapján az egy főre eső lakrész alapterületének mértéke eléri a 6 m 2 -t, e) a házastársak az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy épített lakásban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, f) a lakást Taktaharkány közigazgatási területén vásárolják, vagy építik. (3) Nem részesíthető támogatásban az a házaspár, a) akik közül valamelyik házastárs, vagy a velük együtt költöző személy valamelyike korábban otthonteremtési célú települési támogatásban részesült, b) akik közül valamelyik házastárs közeli hozzátartozójától szerzik meg az ingatlan tulajdonjogát, c) akik közül valamelyik házastársnak, vagy a velük együtt költöző személyek valamelyikének üdülőtulajdona van. (4) Az otthonteremtési célú települési támogatás a) a lakásvásárlást követően a házastársak legalább egyikének az ingatlannyilvántartásba tulajdonosként történő bejegyzését, b) építést követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését és a házastársak legalább egyikének az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként történő bejegyzését követően, hat hónapon belül igényelhető. (5) Az otthonteremtési célú települési támogatás egyszeri összege: Ft. (6) Az otthonteremtési célú települési támogatással vásárolt, vagy épített lakás 5 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét az Önkormányzat részére 6 hónapon belül vissza kell fizetni. (7) Az otthonteremtési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje.

8 (8) Az otthonteremtési célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az (2) (4) és (7) bekezdésektől, valamint a 4. (4) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja. 6. Kelengye célú települési támogatás 10. (1) A 4. (2) bekezdés f) pontja szerinti, gyermek születésével felmerülő kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: kelengye célú települési támogatás). (2) A Szociális Bizottság kérelemre kelengye célú települési támogatásban részesítheti azt a 21. életévét betöltött édesanyát, aki az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek: a) házasságban él, b) a kérelmező, vagy házastársa közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll. (3) A kelengye célú települési támogatás a szülést követő 60 napon belül igényelhető. (4) A kelengye célú települési támogatás egyszeri összege: Ft. (5) A kelengye célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (6) A kelengye célú települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az (2) (3) és (5) bekezdésektől, valamint a 4. (4) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja. 7. Lakhatási célú települési támogatás 11. (1) A 4. (3) bekezdés a) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási célú települési támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, valamint a tüzelőanyag költségeihez lakhatási célú települési támogatást nyújthat. (3) A lakhatási célú települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetben nyújtott ellátást a jogosult a Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével kapja. (4) Lakhatási célú települési támogatásra válhat jogosulttá az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

9 (5) A lakhatási célú települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (6) Ha a háztartás a) az (5) bekezdés a) c) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) az (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) A lakhatási célú települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 450 Ft. (8) A lakhatási célú települési támogatás esetében elismert lakásnagyság, a) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik: 45 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 m 2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (9) A lakhatási célú települési támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2000 Ft és nem lehet több, mint 7000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (10) A TM kiszámítása a következő módon történik: J 0,5 NYM TM = 0,3 0,15 NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (11) A lakhatási célú települési támogatást a polgármester hat hónapra állapítja meg. (12) Lakhatási célú települési támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától. (13) A lakhatási célú települési támogatásban részesülő személy állandó lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a polgármester megszünteti.

10 (14) A polgármester a lakhatási célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltételéül szabhatja, hogy a jogosult előrefizetős mérőórát szereltessen fel a villanyáram és a gáz közül arra, amelyik tekintetében a lakhatási célú települési támogatást kérte. (15) A lakhatási célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (16) A lakhatási célú települési támogatást a polgármester különös méltánylást érdemlő esetben a (4), (9) (11) és (15) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 8. Köznevelési célú települési támogatás 12. (1) A 4. (3) bekezdés b) pontja szerinti, általános iskolai és óvodai étkezési térítési díjak viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: köznevelési célú települési támogatás). (2) A polgármester hivatalból a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kezdeményezésére induló eljárásra természetbeni szociális ellátás formájában köznevelési célú települési támogatásban részesítheti azt a szülőt, aki az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel: a) közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, b) a köznevelési célú települési támogatással érintett gyermeke rendszeres óvodába járásáról gondoskodik úgy, hogy a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, c) gondoskodik arról, hogy a köznevelési célú települési támogatással érintett gyermeke eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, d) az általános iskola vagy az óvodai étkezési térítési díjból más módon kedvezményben nem részesül. (3) A köznevelési célú települési támogatás mértéke az általános iskolai vagy az óvodai étkezési térítési díj 50%-ának megfelelő összeg. (4) A köznevelési célú települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (5) A köznevelési célú települési támogatást a polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az (2) (4) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 9. Időskorúak települési támogatása 13. (1) A 4. (3) bekezdés c) pontja szerinti, az időskorú polgárok életkörülményeinek javításához nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: időskorúak települési támogatása). (2) Időskorúak települési támogatásra jogosultak húsvét és karácsony előtt legfeljebb két héttel anyagi és jövedelmi helyzetüktől függetlenül azok, akik a tárgyév december 31. napjáig betöltötték vagy betöltik a 65. életévüket.

11 (3) Az időskorúak települési támogatásának egyszeri összege: 3000 Ft. (4) Az időskorúak települési támogatása megállapításának feltétele, hogy a jogosult a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa. (5) Az időskorúak települési támogatását kérelem alapján természetbeni ellátás formájában biztosítja a polgármester. 10. Rendkívüli települési támogatás 14. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a 4. (2) bekezdés g) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás nyújtható. (2) A Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a személyeket, akik a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy b) alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak (3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál és nem haladhatja meg a Ft-ot. (4) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható. A természetben nyújtott ellátást a jogosult a Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével kapja. Az ellátás biztosításának módjáról a Szociális Bizottság dönt. (5) A rendkívüli települési támogatás biztosítására a Szociális Bizottság a jogosult részére elszámolási kötelezettség ír elő. (6) A rendkívüli települési támogatás biztosításának feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezettségét a 3. -ban meghatározottak szerint biztosítsa, valamint a jogosult által életvitelszerűen lakott ház kertjét legalább 50 m 2 területen konyhakerti növények ültetésével, nevelésével, gondozásával megművelje. (7) Az (5) (6) bekezdésekben meghatározottak elmulasztása esetén a jogosult következő kérelmét a Szociális Bizottság elutasítja. (8) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. (9) A rendkívüli települési támogatást a Szociális Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az (5) (7) bekezdésektől eltérően is megállapíthatja. 15. (1) A polgármester a 4. (3) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban részesítheti azokat, akik olyan kimagasló tanulmányi, kulturális, vagy sportteljesítményt nyújtanak, mely példaértékű, ezért elismerése indokolt. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben hivatalból különösen nevelési-oktatási intézmény, kulturális, vagy sportszervezet kezdeményezésére induló eljárásra egyszeri Ft értékű természetbeni utalvány formájában adható támogatás. 16. (1) A polgármester pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában a 4. (3) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

a szociális ellátások helyi szabályairól.

a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben