SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA I. Az intézmény szakmai mőködése Az intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. Az elmúlt évekhez hasonlóan hét településen lát el szociális alapfeladatokat és két településen biztosít szakosított ellátást. A közösségi szenvedély betegellátást a szolnoki kistérségben szintén a mi intézményünk biztosítja. Szakmai központja Besenyszög, Szabadság tér 3. Telephelyei: Tiszasüly, Kíséri út 20. Kıtelek, Damjanich út 11. Nagykörő, Szabadság út 2. A szolgálatok a telephelyvezetık koordinálásával önálló szervezeti egységekben mőködnek. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetıket, gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a telephelyvezetık feladatukat a feladat ellátásukhoz kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján végzik. A szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a hét település - Besenyszög, Tiszasüly, Kıtelek, Hunyadfalva, Nagykörő, Csataszög, Szajol társulásával a mikrotérség biztosítja. Lakosságszám: - Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva Nagykörő Csataszög Szajol 3956 A szociális szolgáltatások alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élık közül kerülnek ki, elsısorban idısek, betegek, fogyatékkal élık. Az idıs népesség számaránya Magyarországon az elkövetkezı idıkben jelentıs növekedésen megy keresztül. Az öregedés jelenségében rejlı nagy dilemma az, hogy hogyan tudja a társadalom integrálni ezeket az embereket, elfogadni szükségleteiket, társadalmi tagságot biztosítani számukra úgy, hogy mindemellett a támogatásukra létrejött ellátórendszerek, szervezetek is fennmaradjanak. 1. Szervezeti felépítés 2012-ben az alábbi feladatokat láttuk el, melyet a következı szervezeti ábra mutat:

2 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Besenyszög Szakmai központ Szajol Tiszasüly Telephely Kıtelek Telephely Hunyadfalva Nagykörő Csataszög Telephely Étkeztetés, házi Idısek klubja Tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Idısek otthona Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Idısek klubja Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Tanyagondnoki Szolgálat Étkeztetés, házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Idısek klubja Étkeztetés, házi Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Jelzırendszeres házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Idısek otthona Jelzırendszeres házi Házi Szenvedélybetegek közösségi ellátása Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenı, Vezseny, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfő, Szajol, Besenyszög, Kıtelek, Hunyadfalva, Nagykörő, Csataszög, Tiszasüly

3 2. Feladatmutatók Normatíva szerinti Záró Étkezés Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva 5 5 Nagykörő Csataszög - 0 Szajol Összesen Házi Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva Nagykörő Csataszög - 0 Szajol Összesen Jelzırendszeres házi Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva - 0 Nagykörő Csataszög 3 3 Szajol Összesen Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Záró Normatíva szerinti Besenyszög 9 10 Tiszasüly Kıtelek 8 8 Hunyadfalva 2 2 Nagykörő 7 7 Csataszög 2 2 Szajol 4 4 Martfő 5 5 Rákócziújfalu 5 5 Rákóczifalva 6 6 Tószeg 8 8 Tiszavárkony 5 5 Tiszajenı - - Vezseny 2 2 Összesen Idısek klubja Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Összesen Idısek otthona Záró Normatíva szerinti Besenyszög Nagykörő Összesen 72 71

4 Tanyagondnoki szolgálat Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Összesen Családsegítés Záró (ellátottak száma) Normatíva szerinti (lakosság szám) Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen Gyermekjóléti szolgálat Záró (ellátottak száma) Normatíva szerinti (lakosság szám) Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög 9 97 Szajol Összesen Az ellátottak számának alakulása évben ellátásonként, az elızı évekkel összehasonlítva milyen tendenciák figyelhetık meg az ellátottak számának alakulásában évi évi évi évi Étkezés Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Házi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Jelzırendszeres házi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen:

5 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére évi évi évi évi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Martfő Rákócziújfalu Rákóczifalva Tószeg Tiszavárkony Tiszajenı Vezseny Összesen: évi évi évi évi Idısek klubja Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Összesen: évi évi évi évi Idısek otthona Besenyszög Nagykörő Összesen: évi évi évi évi Tanyagondnoki szolgálat Besenyszög Tiszasüly Összesen: évi évi évi évi Családsegítés Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Gyermekjólét Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen:

6 4. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylık összetétele. Az alapellátás területén jelentkezı igényeket teljes egészében sikerült ellátnunk. Szajol esetében a nappali ellátást biztosító Idısek klubja nem állt még rendelkezésre ben, de július 2-tıl 30 férıhelyes intézmény létrehozását tervezi a település, jelenleg az elıkészítı munkák folynak a rendelkezésre álló épületben. A jelzırendszeres házi 2012-ben még a települések anyagi hozzájárulásával biztosítva volt, de a jelenlegi finanszírozás körüli bizonytalanság erre a szolgáltatásra rányomja a bélyegét. A szakosított ellátást biztosító idısek otthonát Nagykörőben 22 férıhellyel, Besenyszögön pedig 50 férıhellyel üzemeltettük. Megfigyelhetı, hogy a lakók egyre súlyosabb egészségi és mentális állapotban kerülnek be az intézménybe, amely nagy szakmai hozzáértést kíván az ápolást végzı személyzet számára. Az átlagéletkor 82 év. Folyamatosan vannak várakozóink, de az érdeklıdık száma sokkal magasabb, ez is azt tükrözi, hogy a családok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják idıs, beteg hozzátartozóik ápolását megfelelı szinten biztosítani. 5. Az ellátás szakmai színvonalának megítélése ellátási területenként A biztosított szolgáltatások formái Alapellátás keretein belül: a) Tanyagondnoki szolgáltatás Két tanyagondnoki szolgáltatást mőködtetünk. Besenyszögön Doba puszta, Szóró puszta, Fokorú puszta és Palotás külterületeinek ellátásával. Gépkocsival szállítjuk az ivóvizet, az alapvetı élelmiszereket. A tanyagondnok segít a hivatalos ügyek intézésében is, közvetlen kapcsolatot tart a szakmai központ dolgozóival, az orvossal. Tiszasüly külterületén (Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya)a tanyán élı családoknak nyújtunk segítséget. Mindkét tanyagondnok elvégezte a szükséges tanfolyamot. b) Étkeztetés Az alapellátások közül az egyik legnépszerőbb szolgáltatás; Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy közvetlenül a tálalókonyháról visznek haza, vagy ha az ellátást igénybevevı egészségi állapota ezt indokolja házi keretében szállítanak a gondozók az ellátott lakására. c) Házi ban Szintén kedvelt gondozási forma, az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen a lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán az ellátott háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek, mosás, takarítás, főtés, a testi, személyi higiéné fenntartásában. Meleg étel biztosítása, gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba kísérés. A gondozónık

7 tevékenységükrıl gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az állami normatíva igénylésének is feltétele. d) Jelzırendszeres házi A jelzırendszeres házi a saját otthonában élı, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülık használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzırendszeres koordinátori feladatokat a tiszasülyi telephelyvezetı látja el. A jelzırendszeres házi finanszírozásával vannak nagy gondok, hiszen erre a feladatellátásra pályázaton nyert összeg rendkívül kevés, nem fedezi a szolgáltatás biztosításának összegét, a Multi alarm céggel történt bérleti szerzıdés módosítása valamennyit enyhített a helyzeten, de megfelelı megoldást még erre a problémára nem találtunk. A 2013-as évre a finanszírozás körül még ettıl is nagyobb a bizonytalanság. e) Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdı, ill. krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása. A szolgáltatás célja a családok életvezetési képességének megırzése, a krízishelyzet megszüntetése, ill. preventív ellátások biztosítása. A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtet, ennek keretében elısegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális szolgáltató központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelızésben. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy az egyének és családok életvezetési képességüket meg tudják ırizni A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történı kiemelésének a megelızése. Munkáját a családsegítı munkatársával együttmőködve látja el. Intézményünkben három dolgozó a családsegítı és a gyermekjóléti feladatokat egy személyben végzi. A jelzırendszer tagjainak esetmegbeszélıket tartanak. A törvény által elıírt gyermekvédelmi tanácskozást szervezik, ahol átfogóan értékelik a jelzırendszer éves mőködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség esetén javaslatot tesznek mőködésük javítására. A családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes. f) Idısek klubja Három idısek klubja mőködik a mikrotérségben, Besenyszögön 20, Tiszasülyön 30, Kıtelken 20 férıhellyel. Az idısek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybe vevık részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelı napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A klub az egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Célja a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között az egyedüllét megszüntetése. Feladatai közé tartozik a fizikai ellátás, az egészségügyi gondozás, és a mentálhigiénés ellátás. A mőködési engedélyeztetési eljárás során a tárgyi feltételek vizsgálatánál szempont volt az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, a besenyszögi és a

8 tiszasülyi épületnél ez biztosított, a kıtelki intézmény bejáratához a rámpa megépítése szükséges. g) Szenvedélybetegek közösségi ellátása A szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját otthonukban történik. Cél a lakókörnyezetben történı biztosítása az önálló életvitel fenntartásában, a megfelelı képességek megtartása, illetve fejlesztése. A háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozás. Feladatuk az orvosi és egyéb terápiás kezelésében, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése. A Szolnoki Kistérség egész területén végezzük a közösségi szenvedélybetegek ellátását. Ezen ellátási forma is pályázat útján van finanszírozva, sajnos nem kaptuk meg a pályázott összeget,4 fıállású dolgozóval látjuk ezt a feladatot. A dolgozók munkabérét pályázati forrásból biztosítjuk. A közösségi gondozók a településeket különbözı módon tudják elérni feladataik teljesítése során: busszal, saját gépkocsival, kerékpárral. A közösségi gondozók koordinátori feladatait martfői lakhellyel rendelkezı kollega látja el. A gondozók rendszeresen tartják a kapcsolatot a feladatellátás során. Az egyéni gondozási terveket elkészítik, ennek alapján történik a gondozás. Szakosított ellátás keretein belül mőködik h) Idısek otthona Besenyszögön 50-, Nagykörőben 22 férıhellyel mőködtetünk idısek otthonát. Az idısek otthonában az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt elsısorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végezzük. A földszintes épületek akadálymentesek, a bejáratokhoz rámpák kerültek. Nincsenek ajtóküszöbök, mód van a tolókocsival való közlekedésre, a folyosókon, fürdıkben és a wc helyiségekben kapaszkodók kerültek felszerelésre. Az egyes életfunkciók szétválasztásának lehetıségei adottak, van társalgó, ebédlıhelyiség. A lakószobák berendezése otthonos. A belsı udvar parkosított, fás, virágos pihenıkert, amely jól szolgálja a lakók pihenését. Az idısek otthoni egészségügyi ellátás kiterjed a lakók rendszeres orvosi felügyeletére, szakorvosi ellátásra, ápolásra, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátására, kórházi ellátásra. A lakók rendszeres orvosi felügyeletét az intézmény orvosa látja el. A mőszakos gondozók az ápolást, a gyógyszerelést és minden beavatkozást orvosi utasítás szerint végeznek. A fizikai ellátás keretein belül az idısek otthona folyamatos lakhatást, napi háromszori étkezést: reggelit, ebédet, vacsorát biztosít. Az intézményi textília mosásán túl az ellátottak ruháinak mosása is biztosított. Az intézmény minden helyisége naponta kerül takarításra, az erıs szennyezıdésnek kitett helyiségek szükség szerint naponta többször is. Fontos feladat a családi kapcsolatok megtartásának, vagy újraélesztésének a segítése. Az otthon dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakók számára a

9 család ne vesszen el. Az intézmény dolgozóinak igyekezni kell az idıs emberek bizalmát megnyerni, illetve megtartani, melyet megfelelı magatartással, tiszteletadással, megértéssel, türelemmel, empátiával, segítıkészséggel kell elérni. A foglalkoztatás célja a mindennapi életet tartalommal megtölteni, az egyén adottságainak messzemenı figyelembevételével. A foglalkoztatás lehet fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató. Fizikai foglalkoztatás fogalomkörébe tartozik az ellátott saját környezetének rendben tartása, ágyazás, az intézmény helyiségeinek takarításába való besegítés, ruhák hajtogatása, textíliák varrása, az udvar rendben tartásába való besegítés, virágok ápolása stb. Meg kell találni az egyéni foglalkoztatási formát, lehetıség szerint még az ágyhoz kötött betegeknél is. Szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatással igyekszünk biztosítani a szabadidı hasznos eltöltését. Ide tartozik: könyvek, folyóiratok, napilapok olvasása, zenehallgatás, videofilmek vetítése. Ünnepek megtartása iskolások, óvódások bevonásával. A foglalkozatást-szervezı és a mentálhigiénés munkatárs látja el ezt a feladatot, foglalkoztató mőhely áll ehhez a lakók rendelkezésére. II. A mőködési feltételek alakulása. 1. Személyi feltételek ellátási területenként Megnevezés Szakmai irányítás Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés igazgató gazdaságvezetı gazdasági ügyintézı Megnevezés Besenyszög hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek otthona orvos mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervezı ápoló-gondozó technikai dolgozó Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Tanyagondnoki szolgálat tanyagondnok Szenvedélybetegek közösségi ellátása közösségi koordinátor közösségi gondozó Orvos konzultáns Jelzırendszeres házi gondozó, gépkocsivezetı hiány

10 Megnevezés Tiszasüly Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Tanyagondnoki szolgálat tanyagondnok Megnevezés Kıtelek hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Megnevezés Hunyadfalva hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Házi szociális gondozó Megnevezés Nagykörő hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek otthona idısek otthona vezetı ápoló-gondozó technikai dolgozó Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Megnevezés Szajol hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó hiány

11 Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az elızı évi mutatókhoz viszonyítva A gazdaságvezetınek új számítógépet vásároltunk. A házi nál a gondozónık részére új kerékpárok beszerzése folyamatos, ahol szükséges. A telephelyvezetıknek a régi mobiltelefonokat újra cseréltük, kedvezıbb tarifát biztosító szolgáltatóhoz szerzıdtünk, takarékossági okokból. 3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken, változás az elızı évihez viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetıségei A nyitva álló helységek akadálymentesítése még nem minden településen megoldott. A hiányosságok megszüntetésére keressük a pályázati forrásokat az érintett települések polgármestereivel együttmőködve. Szajol településnek a nappali ellátást biztosító idısek klubja mőködtetése a lakosságszám alapján jogszabályi kötelessége, az erre szolgáló épület átalakítása folyamatban van július 1-tıl indítjuk ezt a szolgáltatást 30 férıhellyel. Nagykörő telephelyvezetıje megszerezte szociális munkás diplomáját. Hunyadfalván a házi ban dolgozó kollega szerezte meg szociális gondozó-ápolói végzettségét. Besenyszögön három fı szociális gondozó-ápoló képesítés megszerzése van folyamatban. Tiszasülyön a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozójának írta elı az engedélyezı hatóság a szociális diploma megszerzését, a pedagógus végzettsége mellé. A kötelezı kreditpontok megszerzése a szakdolgozók számára folyamatos, ebben igyekszünk együttmőködni a társintézményekkel. III. A gazdálkodás helyzete 1. A gazdálkodás alakulása Kiadás Bevétel Év Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat Elıirányzat elıirányzat elıirányzat Teljesítés Az intézmény gazdálkodása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon látja el, mely tartalmazza az általános elveken túl, a házi pénztárak mőködési rendjét, a pénzkezelés személyi feltételeit, a pénztárak mőködési rendjét, elılegek biztosítását. Gazdasági vezetı látja el az intézmény gazdasági feladatait, munkáját gazdasági ügyintézı segíti. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja gazdálkodására évben is a takarékosság volt jellemzı. Felhalmozási jellegő kiadásaink igen csekélyek, hiszen költségvetésünk nem nyújt fedezetet rá. Sajnos ez a tendencia jövıre is folytatódik, ami igen rossz hatással lehet feladat ellátásunkra. Az elhasználódott eszközök pótlását, a nyitva álló helyiségek karbantartási munkálatait, felújításait minden képen meg kell oldanunk.

12 Többletbevételekhez próbálunk pályázatok útján hozzájutni. Gazdálkodási szempontból igen jelentıs az ellátotti alakulása, hiszen a jogcímekhez tartozó fajlagos összegek, évrıl-évre csökkenı tendenciát mutatnak. Ezt kompenzálni igen nehéz. Ha növeljük az ellátotti ot, növelni kell a gondozók át, ami jelentıs költségnövekedést eredményez. Ezen korlátok között igen nehéz ellátásbıvítést úgy elérni, hogy az intézmény pénzügyi mérlege egyensúlyban legyen. A gazdálkodással összefüggı feladatok megoldása költségvetés elkészítése, térítési díjak kiszámítása a telephelyvezetıkkel együttesen történik. A területi szociális bizottság üléseinek a Besenyszögi Polgármesteri Hivatal ad helyet. Minden intézményünket, a telephelyeket érintı fontosabb kérdésben megbeszélést tartunk, melyre meghívást kapnak a telephelyvezetık is, hogy munkájuk végzéséhez minden ismerettel, információval rendelkezzenek, ahhoz, hogy a településeken élı lakosság szociális szükségleteit a lehetıségekhez mérten a legmegfelelıbb szinten tudják kielégíteni. Együtt gondolkodva igyekszünk eligazodni a folyamatosan változó jogszabályok között. Egyre nehezebb fenntartani az intézményeket a normatívákból, a térítési díjak emelése, tehát a saját bevétel növelését a meghatározott jogszabályok behatárolják. Sajnos a kisebb település önkormányzatainak anyagi helyzete sem jó, a hozzájárulásokat nehezen tudják teljesíteni. Ennek ellenére a szociális szakembereknek mindent meg kell tenniük szakmai kompetenciájukon belül, hogy a lehetı legjobb ellátást kapják a rászorulók. 2. Az egyes ellátások normatív támogatásának és az ellátás tényleges költségének alakulása, az egyes ellátások fajlagos költségének alakulása (egy ellátottra vetített költség) évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Demens személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés 0 Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Házi + szociális étkeztetés

13 Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Közösségi szenvedélybeteg ellátás Jelzırendszeres házi Összesen évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Szociális étkeztetés

14 Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Közösségi szenvedélybeteg ellátás Jelzırendszeres házi Összesen évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő

15 Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Összesen A térítési díj bevételek alakulása, az intézményi térítési díj és az ellátottak jövedelmének összehasonlítása 2010, 2011 és 2012 évben (ténylegesen befizetett térítési díj/normatíva igénylés szempontjából figyelembe vett által maximálisan befizethetı térítési díj 100) évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés Maximálisan elérhetı bevétel (eft) Maximálisan elérhetı bevétel (eft)

16 2012. évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés Maximálisan elérhetı bevétel (eft) 4. A mőködési feltételek megítélése, változások és tendenciák az elızı évekhez viszonyítva. A táblázatban jól látható, hogy az intézmény számára kedvezıtlen tendeciák indultak el az utóbbi években. A normatív támogatás az utóbbi két évben, szinte változatlan szinten maradt, míg a dologi kiadások és a bér és járulék költségek növekedtek. Ennek kompenzálására a saját bevételt kellett növelnünk, ami az ellátottak szempontjából nem túl szerencsés. ezer Ft-ban Megnevezés Normatív állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Összesen Bér Járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Összesen Ellenırzések, események 2012.február 28-an a Szolnoki Kistérség belsı ellenırzése folytatott vizsgálatot az NRSZH pályázati pénzeszközök felhasználása, elszámolása szabályszerőségi vizsgálat október 10-én Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenırei Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos felhasználás elszámolása témakörben lefolytatott szabályszerőségi vizsgálat. Magyar Államkincstár tartott helyszíni ellenırzést 2012.szeptember11-12-ig, ellenırzött szolgáltatás típusa jelzırendszeres házi július 27-én az NRSZH szociális fıosztálya a jelzırendszeres házi évrıl szóló elszámolásának végleges elfogadásával és lezárásával kapcsolatosan június 21-én az NRSZH helyszíni ellenırzést tartott a jelzırendszeres házi mőködtetésével kapcsolatban.

17 2012.augusztus 28-án helyszíni ellenırzést tartott a szenvedélybetegek közösségi ellátásáról. IV. Az ellátások minıségi és mennyiségi fejlesztésének lehetıségei 1. A rendelkezésre álló személyi, tárgyi eszközök kihasználtságának hatékonyságának megítélése évben. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket kihasználtuk, az adott emberi erıforrással célszerően gazdálkodtunk. 2. Az ellátásokat befolyásoló változások évben, évben változások okai. Az ellátásokat igénybe vevık száma a településeken kisebb eltéréseket mutat. A normatívák összege nem változott, a kiadások viszont emelkedtek: kötelezı minimálbéremelés, vásárolt szolgáltatások árának emelkedése. 3. Szükséges intézkedések fenntartói és intézményi évben. A gazdálkodás során a szakosított ellátásnál bevezetésre került a feladatfinanszírozás, amely mind a fenntartótól, mind az intézményektıl újfajta gondolkodásmódot kíván a gazdálkodás terén. Az új önkormányzati törvény 2013.július 1-ig biztosít lehetıséget a településeknek, hogy átgondolják és meghozzák döntéseiket, hogy milyen szervezeti formában kívánják szociális intézményeiket tovább mőködtetni. A meghozott döntések után kell az intézmény dokumentumait: alapító okirat, szakmai program, szervezeti és mőködési szabályzat átdolgozni és kérni a mőködési engedélyek módosítását. 4. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források és a várható pályázati lehetıségek. A szakosított ellátás területén van két benyújtott pályázatunk jelenleg. Mindkét idısek otthonára Bentlakásos intézmények korszerősítése (TIOP /1) pályázat benyújtásáról döntés született a besenyszögi, illetve a nagykörői képviselıtestület is határozatot hozott az önerı biztosításáról, valamint a társulási tanács is meghozta ez irányú döntését. A pályázatok benyújtója az intézmény. A besenyszögi pályázati projekt címe: Besenyszögi Szociális Szolgáltató strukturális fejlesztése. Megvalósulna az A és B szárny közötti szárazbejáró beépítése mosókonyha céljára és az udvaron épülne egy fedett szín. Az eszközbeszerzés keretében ipari mosó-és szárítógép beszerzését tervezzük. Az 1990-ben épült A szárny felújítása, nyílászáróinak cseréje, korszerősítése valósulhatna meg. A nagykörői pályázati projekt címe: A nagykörői idısek otthona fejlesztése. A projekt megvalósításának eredményeképpen a férıhelyek száma 22 fırıl 26 fıre emelkedne. A bıvítéssel megvalósulni egy kb. 380 négyzetméter teljesen új építéső szárny, valamint az új szobák berendezése és a régi rész szobaberendezéseinek megújítása is. Mindkét pályázat befogadást nyert (2012.május 22.), de a támogatásról döntés még nem született. A házi mőködtetésének feltétele, hogy a finanszírozáshoz pályázati forráshoz jusson az intézmény. A települések még a mőködéshez szükséges kiegészítést

18 is nagyon nehezen tudták biztosítani pályázati forrás nélkül nem tudjuk ezt a feladatot ellátni. 5. Az ellátások fejlesztésének lehetıségei Az intézmény takarékos gazdálkodása szempontjából pályázati lehetıségeket vizsgálni kell, együttmőködve a települések vezetıivel. A főtési kiadások csökkentésénél kihasználni az Uniós pályázati lehetıségeket a megújuló energiák felhasználására. A szociális ellátó rendszer számára kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérni, s minden lehetıséget megragadva forrásokhoz jutni az intézmény mőködése érdekében. Az emberi erıforrásokkal való ésszerő gazdálkodás biztosítása annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevı ellátottak megkapják az állapotuknak megfelelı magas színvonalú ellátást. Besenyszög, március 28. Csapó Pálné igazgató

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2013. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2013. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2013. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA I. Az intézmény szakmai működése Az intézmény fenntartója a Szolnoki

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2015. (II. 12.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 12.) határozata

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e Ikt.szám. 3211/2007. Javaslat az önkormányzat által kötelezıen megszervezendı idısek nappali ellátása kistérségi intézményben

Részletesebben

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben