SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA I. Az intézmény szakmai mőködése Az intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. Az elmúlt évekhez hasonlóan hét településen lát el szociális alapfeladatokat és két településen biztosít szakosított ellátást. A közösségi szenvedély betegellátást a szolnoki kistérségben szintén a mi intézményünk biztosítja. Szakmai központja Besenyszög, Szabadság tér 3. Telephelyei: Tiszasüly, Kíséri út 20. Kıtelek, Damjanich út 11. Nagykörő, Szabadság út 2. A szolgálatok a telephelyvezetık koordinálásával önálló szervezeti egységekben mőködnek. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetıket, gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a telephelyvezetık feladatukat a feladat ellátásukhoz kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján végzik. A szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a hét település - Besenyszög, Tiszasüly, Kıtelek, Hunyadfalva, Nagykörő, Csataszög, Szajol társulásával a mikrotérség biztosítja. Lakosságszám: - Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva Nagykörő Csataszög Szajol 3956 A szociális szolgáltatások alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élık közül kerülnek ki, elsısorban idısek, betegek, fogyatékkal élık. Az idıs népesség számaránya Magyarországon az elkövetkezı idıkben jelentıs növekedésen megy keresztül. Az öregedés jelenségében rejlı nagy dilemma az, hogy hogyan tudja a társadalom integrálni ezeket az embereket, elfogadni szükségleteiket, társadalmi tagságot biztosítani számukra úgy, hogy mindemellett a támogatásukra létrejött ellátórendszerek, szervezetek is fennmaradjanak. 1. Szervezeti felépítés 2012-ben az alábbi feladatokat láttuk el, melyet a következı szervezeti ábra mutat:

2 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Besenyszög Szakmai központ Szajol Tiszasüly Telephely Kıtelek Telephely Hunyadfalva Nagykörő Csataszög Telephely Étkeztetés, házi Idısek klubja Tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Idısek otthona Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Idısek klubja Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Tanyagondnoki Szolgálat Étkeztetés, házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi Idısek klubja Étkeztetés, házi Jelzırendszeres házi Étkeztetés, házi Jelzırendszeres házi Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Idısek otthona Jelzırendszeres házi Házi Szenvedélybetegek közösségi ellátása Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenı, Vezseny, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfő, Szajol, Besenyszög, Kıtelek, Hunyadfalva, Nagykörő, Csataszög, Tiszasüly

3 2. Feladatmutatók Normatíva szerinti Záró Étkezés Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva 5 5 Nagykörő Csataszög - 0 Szajol Összesen Házi Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva Nagykörő Csataszög - 0 Szajol Összesen Jelzırendszeres házi Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Hunyadfalva - 0 Nagykörő Csataszög 3 3 Szajol Összesen Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Záró Normatíva szerinti Besenyszög 9 10 Tiszasüly Kıtelek 8 8 Hunyadfalva 2 2 Nagykörő 7 7 Csataszög 2 2 Szajol 4 4 Martfő 5 5 Rákócziújfalu 5 5 Rákóczifalva 6 6 Tószeg 8 8 Tiszavárkony 5 5 Tiszajenı - - Vezseny 2 2 Összesen Idısek klubja Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Összesen Idısek otthona Záró Normatíva szerinti Besenyszög Nagykörő Összesen 72 71

4 Tanyagondnoki szolgálat Záró Normatíva szerinti Besenyszög Tiszasüly Összesen Családsegítés Záró (ellátottak száma) Normatíva szerinti (lakosság szám) Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen Gyermekjóléti szolgálat Záró (ellátottak száma) Normatíva szerinti (lakosság szám) Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög 9 97 Szajol Összesen Az ellátottak számának alakulása évben ellátásonként, az elızı évekkel összehasonlítva milyen tendenciák figyelhetık meg az ellátottak számának alakulásában évi évi évi évi Étkezés Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Házi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Jelzırendszeres házi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen:

5 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére évi évi évi évi Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Martfő Rákócziújfalu Rákóczifalva Tószeg Tiszavárkony Tiszajenı Vezseny Összesen: évi évi évi évi Idısek klubja Besenyszög Tiszasüly Kıtelek Összesen: évi évi évi évi Idısek otthona Besenyszög Nagykörő Összesen: évi évi évi évi Tanyagondnoki szolgálat Besenyszög Tiszasüly Összesen: évi évi évi évi Családsegítés Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen: évi évi évi évi Gyermekjólét Besenyszög Tiszasüly Hunyadfalva Nagykörő Kıtelek Csataszög Szajol Összesen:

6 4. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylık összetétele. Az alapellátás területén jelentkezı igényeket teljes egészében sikerült ellátnunk. Szajol esetében a nappali ellátást biztosító Idısek klubja nem állt még rendelkezésre ben, de július 2-tıl 30 férıhelyes intézmény létrehozását tervezi a település, jelenleg az elıkészítı munkák folynak a rendelkezésre álló épületben. A jelzırendszeres házi 2012-ben még a települések anyagi hozzájárulásával biztosítva volt, de a jelenlegi finanszírozás körüli bizonytalanság erre a szolgáltatásra rányomja a bélyegét. A szakosított ellátást biztosító idısek otthonát Nagykörőben 22 férıhellyel, Besenyszögön pedig 50 férıhellyel üzemeltettük. Megfigyelhetı, hogy a lakók egyre súlyosabb egészségi és mentális állapotban kerülnek be az intézménybe, amely nagy szakmai hozzáértést kíván az ápolást végzı személyzet számára. Az átlagéletkor 82 év. Folyamatosan vannak várakozóink, de az érdeklıdık száma sokkal magasabb, ez is azt tükrözi, hogy a családok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják idıs, beteg hozzátartozóik ápolását megfelelı szinten biztosítani. 5. Az ellátás szakmai színvonalának megítélése ellátási területenként A biztosított szolgáltatások formái Alapellátás keretein belül: a) Tanyagondnoki szolgáltatás Két tanyagondnoki szolgáltatást mőködtetünk. Besenyszögön Doba puszta, Szóró puszta, Fokorú puszta és Palotás külterületeinek ellátásával. Gépkocsival szállítjuk az ivóvizet, az alapvetı élelmiszereket. A tanyagondnok segít a hivatalos ügyek intézésében is, közvetlen kapcsolatot tart a szakmai központ dolgozóival, az orvossal. Tiszasüly külterületén (Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya)a tanyán élı családoknak nyújtunk segítséget. Mindkét tanyagondnok elvégezte a szükséges tanfolyamot. b) Étkeztetés Az alapellátások közül az egyik legnépszerőbb szolgáltatás; Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy közvetlenül a tálalókonyháról visznek haza, vagy ha az ellátást igénybevevı egészségi állapota ezt indokolja házi keretében szállítanak a gondozók az ellátott lakására. c) Házi ban Szintén kedvelt gondozási forma, az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen a lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán az ellátott háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek, mosás, takarítás, főtés, a testi, személyi higiéné fenntartásában. Meleg étel biztosítása, gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba kísérés. A gondozónık

7 tevékenységükrıl gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az állami normatíva igénylésének is feltétele. d) Jelzırendszeres házi A jelzırendszeres házi a saját otthonában élı, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülık használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzırendszeres koordinátori feladatokat a tiszasülyi telephelyvezetı látja el. A jelzırendszeres házi finanszírozásával vannak nagy gondok, hiszen erre a feladatellátásra pályázaton nyert összeg rendkívül kevés, nem fedezi a szolgáltatás biztosításának összegét, a Multi alarm céggel történt bérleti szerzıdés módosítása valamennyit enyhített a helyzeten, de megfelelı megoldást még erre a problémára nem találtunk. A 2013-as évre a finanszírozás körül még ettıl is nagyobb a bizonytalanság. e) Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdı, ill. krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása. A szolgáltatás célja a családok életvezetési képességének megırzése, a krízishelyzet megszüntetése, ill. preventív ellátások biztosítása. A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtet, ennek keretében elısegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális szolgáltató központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelızésben. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy az egyének és családok életvezetési képességüket meg tudják ırizni A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történı kiemelésének a megelızése. Munkáját a családsegítı munkatársával együttmőködve látja el. Intézményünkben három dolgozó a családsegítı és a gyermekjóléti feladatokat egy személyben végzi. A jelzırendszer tagjainak esetmegbeszélıket tartanak. A törvény által elıírt gyermekvédelmi tanácskozást szervezik, ahol átfogóan értékelik a jelzırendszer éves mőködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség esetén javaslatot tesznek mőködésük javítására. A családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes. f) Idısek klubja Három idısek klubja mőködik a mikrotérségben, Besenyszögön 20, Tiszasülyön 30, Kıtelken 20 férıhellyel. Az idısek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybe vevık részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelı napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A klub az egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Célja a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között az egyedüllét megszüntetése. Feladatai közé tartozik a fizikai ellátás, az egészségügyi gondozás, és a mentálhigiénés ellátás. A mőködési engedélyeztetési eljárás során a tárgyi feltételek vizsgálatánál szempont volt az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, a besenyszögi és a

8 tiszasülyi épületnél ez biztosított, a kıtelki intézmény bejáratához a rámpa megépítése szükséges. g) Szenvedélybetegek közösségi ellátása A szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját otthonukban történik. Cél a lakókörnyezetben történı biztosítása az önálló életvitel fenntartásában, a megfelelı képességek megtartása, illetve fejlesztése. A háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozás. Feladatuk az orvosi és egyéb terápiás kezelésében, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése. A Szolnoki Kistérség egész területén végezzük a közösségi szenvedélybetegek ellátását. Ezen ellátási forma is pályázat útján van finanszírozva, sajnos nem kaptuk meg a pályázott összeget,4 fıállású dolgozóval látjuk ezt a feladatot. A dolgozók munkabérét pályázati forrásból biztosítjuk. A közösségi gondozók a településeket különbözı módon tudják elérni feladataik teljesítése során: busszal, saját gépkocsival, kerékpárral. A közösségi gondozók koordinátori feladatait martfői lakhellyel rendelkezı kollega látja el. A gondozók rendszeresen tartják a kapcsolatot a feladatellátás során. Az egyéni gondozási terveket elkészítik, ennek alapján történik a gondozás. Szakosított ellátás keretein belül mőködik h) Idısek otthona Besenyszögön 50-, Nagykörőben 22 férıhellyel mőködtetünk idısek otthonát. Az idısek otthonában az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt elsısorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végezzük. A földszintes épületek akadálymentesek, a bejáratokhoz rámpák kerültek. Nincsenek ajtóküszöbök, mód van a tolókocsival való közlekedésre, a folyosókon, fürdıkben és a wc helyiségekben kapaszkodók kerültek felszerelésre. Az egyes életfunkciók szétválasztásának lehetıségei adottak, van társalgó, ebédlıhelyiség. A lakószobák berendezése otthonos. A belsı udvar parkosított, fás, virágos pihenıkert, amely jól szolgálja a lakók pihenését. Az idısek otthoni egészségügyi ellátás kiterjed a lakók rendszeres orvosi felügyeletére, szakorvosi ellátásra, ápolásra, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátására, kórházi ellátásra. A lakók rendszeres orvosi felügyeletét az intézmény orvosa látja el. A mőszakos gondozók az ápolást, a gyógyszerelést és minden beavatkozást orvosi utasítás szerint végeznek. A fizikai ellátás keretein belül az idısek otthona folyamatos lakhatást, napi háromszori étkezést: reggelit, ebédet, vacsorát biztosít. Az intézményi textília mosásán túl az ellátottak ruháinak mosása is biztosított. Az intézmény minden helyisége naponta kerül takarításra, az erıs szennyezıdésnek kitett helyiségek szükség szerint naponta többször is. Fontos feladat a családi kapcsolatok megtartásának, vagy újraélesztésének a segítése. Az otthon dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakók számára a

9 család ne vesszen el. Az intézmény dolgozóinak igyekezni kell az idıs emberek bizalmát megnyerni, illetve megtartani, melyet megfelelı magatartással, tiszteletadással, megértéssel, türelemmel, empátiával, segítıkészséggel kell elérni. A foglalkoztatás célja a mindennapi életet tartalommal megtölteni, az egyén adottságainak messzemenı figyelembevételével. A foglalkoztatás lehet fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató. Fizikai foglalkoztatás fogalomkörébe tartozik az ellátott saját környezetének rendben tartása, ágyazás, az intézmény helyiségeinek takarításába való besegítés, ruhák hajtogatása, textíliák varrása, az udvar rendben tartásába való besegítés, virágok ápolása stb. Meg kell találni az egyéni foglalkoztatási formát, lehetıség szerint még az ágyhoz kötött betegeknél is. Szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatással igyekszünk biztosítani a szabadidı hasznos eltöltését. Ide tartozik: könyvek, folyóiratok, napilapok olvasása, zenehallgatás, videofilmek vetítése. Ünnepek megtartása iskolások, óvódások bevonásával. A foglalkozatást-szervezı és a mentálhigiénés munkatárs látja el ezt a feladatot, foglalkoztató mőhely áll ehhez a lakók rendelkezésére. II. A mőködési feltételek alakulása. 1. Személyi feltételek ellátási területenként Megnevezés Szakmai irányítás Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés igazgató gazdaságvezetı gazdasági ügyintézı Megnevezés Besenyszög hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek otthona orvos mozgásterapeuta foglalkoztatás-szervezı ápoló-gondozó technikai dolgozó Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Tanyagondnoki szolgálat tanyagondnok Szenvedélybetegek közösségi ellátása közösségi koordinátor közösségi gondozó Orvos konzultáns Jelzırendszeres házi gondozó, gépkocsivezetı hiány

10 Megnevezés Tiszasüly Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Tanyagondnoki szolgálat tanyagondnok Megnevezés Kıtelek hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek klubja idısek klubja vezetı Házi szociális gondozó Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Megnevezés Hunyadfalva hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Házi szociális gondozó Megnevezés Nagykörő hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Idısek otthona idısek otthona vezetı ápoló-gondozó technikai dolgozó Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó Megnevezés Szajol hiány Tényleges Jogszabály szerint szükséges többlet eltérés Házi szociális gondozó tiszteletdíjas Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozó hiány

11 Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az elızı évi mutatókhoz viszonyítva A gazdaságvezetınek új számítógépet vásároltunk. A házi nál a gondozónık részére új kerékpárok beszerzése folyamatos, ahol szükséges. A telephelyvezetıknek a régi mobiltelefonokat újra cseréltük, kedvezıbb tarifát biztosító szolgáltatóhoz szerzıdtünk, takarékossági okokból. 3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken, változás az elızı évihez viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetıségei A nyitva álló helységek akadálymentesítése még nem minden településen megoldott. A hiányosságok megszüntetésére keressük a pályázati forrásokat az érintett települések polgármestereivel együttmőködve. Szajol településnek a nappali ellátást biztosító idısek klubja mőködtetése a lakosságszám alapján jogszabályi kötelessége, az erre szolgáló épület átalakítása folyamatban van július 1-tıl indítjuk ezt a szolgáltatást 30 férıhellyel. Nagykörő telephelyvezetıje megszerezte szociális munkás diplomáját. Hunyadfalván a házi ban dolgozó kollega szerezte meg szociális gondozó-ápolói végzettségét. Besenyszögön három fı szociális gondozó-ápoló képesítés megszerzése van folyamatban. Tiszasülyön a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat családgondozójának írta elı az engedélyezı hatóság a szociális diploma megszerzését, a pedagógus végzettsége mellé. A kötelezı kreditpontok megszerzése a szakdolgozók számára folyamatos, ebben igyekszünk együttmőködni a társintézményekkel. III. A gazdálkodás helyzete 1. A gazdálkodás alakulása Kiadás Bevétel Év Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat Elıirányzat elıirányzat elıirányzat Teljesítés Az intézmény gazdálkodása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon látja el, mely tartalmazza az általános elveken túl, a házi pénztárak mőködési rendjét, a pénzkezelés személyi feltételeit, a pénztárak mőködési rendjét, elılegek biztosítását. Gazdasági vezetı látja el az intézmény gazdasági feladatait, munkáját gazdasági ügyintézı segíti. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja gazdálkodására évben is a takarékosság volt jellemzı. Felhalmozási jellegő kiadásaink igen csekélyek, hiszen költségvetésünk nem nyújt fedezetet rá. Sajnos ez a tendencia jövıre is folytatódik, ami igen rossz hatással lehet feladat ellátásunkra. Az elhasználódott eszközök pótlását, a nyitva álló helyiségek karbantartási munkálatait, felújításait minden képen meg kell oldanunk.

12 Többletbevételekhez próbálunk pályázatok útján hozzájutni. Gazdálkodási szempontból igen jelentıs az ellátotti alakulása, hiszen a jogcímekhez tartozó fajlagos összegek, évrıl-évre csökkenı tendenciát mutatnak. Ezt kompenzálni igen nehéz. Ha növeljük az ellátotti ot, növelni kell a gondozók át, ami jelentıs költségnövekedést eredményez. Ezen korlátok között igen nehéz ellátásbıvítést úgy elérni, hogy az intézmény pénzügyi mérlege egyensúlyban legyen. A gazdálkodással összefüggı feladatok megoldása költségvetés elkészítése, térítési díjak kiszámítása a telephelyvezetıkkel együttesen történik. A területi szociális bizottság üléseinek a Besenyszögi Polgármesteri Hivatal ad helyet. Minden intézményünket, a telephelyeket érintı fontosabb kérdésben megbeszélést tartunk, melyre meghívást kapnak a telephelyvezetık is, hogy munkájuk végzéséhez minden ismerettel, információval rendelkezzenek, ahhoz, hogy a településeken élı lakosság szociális szükségleteit a lehetıségekhez mérten a legmegfelelıbb szinten tudják kielégíteni. Együtt gondolkodva igyekszünk eligazodni a folyamatosan változó jogszabályok között. Egyre nehezebb fenntartani az intézményeket a normatívákból, a térítési díjak emelése, tehát a saját bevétel növelését a meghatározott jogszabályok behatárolják. Sajnos a kisebb település önkormányzatainak anyagi helyzete sem jó, a hozzájárulásokat nehezen tudják teljesíteni. Ennek ellenére a szociális szakembereknek mindent meg kell tenniük szakmai kompetenciájukon belül, hogy a lehetı legjobb ellátást kapják a rászorulók. 2. Az egyes ellátások normatív támogatásának és az ellátás tényleges költségének alakulása, az egyes ellátások fajlagos költségének alakulása (egy ellátottra vetített költség) évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Demens személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés 0 Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Házi + szociális étkeztetés

13 Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása +Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Házi + szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Közösségi szenvedélybeteg ellátás Jelzırendszeres házi Összesen évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Szociális étkeztetés

14 Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Közösségi szenvedélybeteg ellátás Jelzırendszeres házi Összesen évben Normatív állami támogatás eft Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás összesen Besenyszög Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Tiszasüly Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Kıtelek Házi Szociális étkeztetés Idısek nappali ellátása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Nagykörő

15 Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Hunyadfalva Házi Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Csataszög Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Összesen A térítési díj bevételek alakulása, az intézményi térítési díj és az ellátottak jövedelmének összehasonlítása 2010, 2011 és 2012 évben (ténylegesen befizetett térítési díj/normatíva igénylés szempontjából figyelembe vett által maximálisan befizethetı térítési díj 100) évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés Maximálisan elérhetı bevétel (eft) Maximálisan elérhetı bevétel (eft)

16 2012. évben normatíva szerinti ellátotti befolyt (eft) bevétel Besenyszög -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Tiszasüly szociális étkeztetés Kıtelek szociális étkeztetés Nagykörő -Szociális étkeztetés Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szajol szociális étkeztetés Hunyadfalva szociális étkeztetés Maximálisan elérhetı bevétel (eft) 4. A mőködési feltételek megítélése, változások és tendenciák az elızı évekhez viszonyítva. A táblázatban jól látható, hogy az intézmény számára kedvezıtlen tendeciák indultak el az utóbbi években. A normatív támogatás az utóbbi két évben, szinte változatlan szinten maradt, míg a dologi kiadások és a bér és járulék költségek növekedtek. Ennek kompenzálására a saját bevételt kellett növelnünk, ami az ellátottak szempontjából nem túl szerencsés. ezer Ft-ban Megnevezés Normatív állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Összesen Bér Járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Összesen Ellenırzések, események 2012.február 28-an a Szolnoki Kistérség belsı ellenırzése folytatott vizsgálatot az NRSZH pályázati pénzeszközök felhasználása, elszámolása szabályszerőségi vizsgálat október 10-én Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása belsı ellenırei Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos felhasználás elszámolása témakörben lefolytatott szabályszerőségi vizsgálat. Magyar Államkincstár tartott helyszíni ellenırzést 2012.szeptember11-12-ig, ellenırzött szolgáltatás típusa jelzırendszeres házi július 27-én az NRSZH szociális fıosztálya a jelzırendszeres házi évrıl szóló elszámolásának végleges elfogadásával és lezárásával kapcsolatosan június 21-én az NRSZH helyszíni ellenırzést tartott a jelzırendszeres házi mőködtetésével kapcsolatban.

17 2012.augusztus 28-án helyszíni ellenırzést tartott a szenvedélybetegek közösségi ellátásáról. IV. Az ellátások minıségi és mennyiségi fejlesztésének lehetıségei 1. A rendelkezésre álló személyi, tárgyi eszközök kihasználtságának hatékonyságának megítélése évben. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket kihasználtuk, az adott emberi erıforrással célszerően gazdálkodtunk. 2. Az ellátásokat befolyásoló változások évben, évben változások okai. Az ellátásokat igénybe vevık száma a településeken kisebb eltéréseket mutat. A normatívák összege nem változott, a kiadások viszont emelkedtek: kötelezı minimálbéremelés, vásárolt szolgáltatások árának emelkedése. 3. Szükséges intézkedések fenntartói és intézményi évben. A gazdálkodás során a szakosított ellátásnál bevezetésre került a feladatfinanszírozás, amely mind a fenntartótól, mind az intézményektıl újfajta gondolkodásmódot kíván a gazdálkodás terén. Az új önkormányzati törvény 2013.július 1-ig biztosít lehetıséget a településeknek, hogy átgondolják és meghozzák döntéseiket, hogy milyen szervezeti formában kívánják szociális intézményeiket tovább mőködtetni. A meghozott döntések után kell az intézmény dokumentumait: alapító okirat, szakmai program, szervezeti és mőködési szabályzat átdolgozni és kérni a mőködési engedélyek módosítását. 4. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források és a várható pályázati lehetıségek. A szakosított ellátás területén van két benyújtott pályázatunk jelenleg. Mindkét idısek otthonára Bentlakásos intézmények korszerősítése (TIOP /1) pályázat benyújtásáról döntés született a besenyszögi, illetve a nagykörői képviselıtestület is határozatot hozott az önerı biztosításáról, valamint a társulási tanács is meghozta ez irányú döntését. A pályázatok benyújtója az intézmény. A besenyszögi pályázati projekt címe: Besenyszögi Szociális Szolgáltató strukturális fejlesztése. Megvalósulna az A és B szárny közötti szárazbejáró beépítése mosókonyha céljára és az udvaron épülne egy fedett szín. Az eszközbeszerzés keretében ipari mosó-és szárítógép beszerzését tervezzük. Az 1990-ben épült A szárny felújítása, nyílászáróinak cseréje, korszerősítése valósulhatna meg. A nagykörői pályázati projekt címe: A nagykörői idısek otthona fejlesztése. A projekt megvalósításának eredményeképpen a férıhelyek száma 22 fırıl 26 fıre emelkedne. A bıvítéssel megvalósulni egy kb. 380 négyzetméter teljesen új építéső szárny, valamint az új szobák berendezése és a régi rész szobaberendezéseinek megújítása is. Mindkét pályázat befogadást nyert (2012.május 22.), de a támogatásról döntés még nem született. A házi mőködtetésének feltétele, hogy a finanszírozáshoz pályázati forráshoz jusson az intézmény. A települések még a mőködéshez szükséges kiegészítést

18 is nagyon nehezen tudták biztosítani pályázati forrás nélkül nem tudjuk ezt a feladatot ellátni. 5. Az ellátások fejlesztésének lehetıségei Az intézmény takarékos gazdálkodása szempontjából pályázati lehetıségeket vizsgálni kell, együttmőködve a települések vezetıivel. A főtési kiadások csökkentésénél kihasználni az Uniós pályázati lehetıségeket a megújuló energiák felhasználására. A szociális ellátó rendszer számára kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérni, s minden lehetıséget megragadva forrásokhoz jutni az intézmény mőködése érdekében. Az emberi erıforrásokkal való ésszerő gazdálkodás biztosítása annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevı ellátottak megkapják az állapotuknak megfelelı magas színvonalú ellátást. Besenyszög, március 28. Csapó Pálné igazgató

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e M e d g y e s b o d z á s k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5663 M e d g y e s b o d z á s Széchenyi u. 38. 68/ 425-000 68/526-331 G y e r m e k j ó

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben