Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója"

Átírás

1 Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged,

2 Tartalom Bevezetés... 3 Demográfia, településszerkezet, foglalkoztatási jellemzők... 3 Jogszabályi keretek... 6 A szociális alapszolgáltatások... 9 Az étkeztetés... 9 Étkeztetés között A házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Makón között A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Makón között A családsegítés Családsegítésen megjelentek létszáma között A nappali ellátást nyújtó intézmények Idősek Klubja létszámának alakulása között Az idősek gondozóháza létszámának alakulása között Gyermekek átmeneti elhelyezését szolgáló otthon A családok átmeneti otthona létszámának alakulása között Helyzetfeltárás a Makói Kistérségben a szociális szolgáltatások biztosítása terén A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei SWOT-analízis A módszertani feladatok ellátása A Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei Felhasznált források Mellékletek

3 Bevezetés E koncepció áttekinti Makó városának szociális alap-és szakosított ellátásait, a jelenleg hatályos szociális törvény irányelvei szerint, továbbá helyzetfeltárás alapján javaslatokat fogalmaz meg Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteit illetően. Demográfia, településszerkezet, foglalkoztatási jellemzők Csongrád megye lakónépessége a év negyedik negyedévében 424 ezer fő volt (forrás: KSH Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2008/3), ebből a Makói Kistérség főt képviselt, mely a megye lakosságának 11,24%-át tette ki. Makó lakónépessége fő, így a kistérség lakosságának több mint a felét egyedül teszi ki. (forrás: A Magyar Köztársaság Helységnévtára, 2008) A kistérséghez 17 település tartozik. Makóról mintegy perc alatt minden települést megközelíthetünk: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak, Nagyér, Pitvaros és Óföldeák tartozik közvetlenül Makó és térségébe. A térség központja a 700 éves városi múlttal rendelkező Makó, mely hagyományos központi szerepkörénél fogva a kistérségi együttműködés központja is. A természetes fogyás és szaporodás 1000 lakosra vetített átlaga alapján látható, hogy a kistérség igen kedvezőtlen helyzetben van: a -6,4-es átlag jelzi azt a folyamatos népességfogyást, ami évtizedek óta jellemző trendként sújtja úgy az országot, mint a Dél- Alföldet, és a Makói Kistérséget is. Látható továbbá, hogy a belföldi vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó 1,2-es értéke alig változtat a népességfogyáson (forrás: Csongrád megyei TeIR, Szeged, 2007.). 3

4 A Makói Kistérség korfájának alakulása Korcsoport 85-X Fő 4

5 A kistérség egészének korfája kedvezőtlen tendenciákat mutat a jövőre vonatkozóan. A gyermekek és fiatalok száma az elmúlt 8 esztendő alatt jelentősen csökkent, még a középkorúak és idősek száma jelentősen növekedett. Amennyiben a lakosság korösszetételében drasztikus változás nem következik be, úgy kistérség lakossága a következő időszak alatt, várhatóan ra elöregedik. Makó Város népességének alakulása korcsoportok szerint (Forrás: Makó Város Önkormányzata) össz: 80 és idősebb korcsoportok , , , , ,00-500,00 0,00 500,00 fő Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet Makó város esetében, ahol az elmúlt 16 év alatt az 54 évesnél fiatalabb korosztályba tartozók száma jelentősen csökkent. A város 1992 és 2008 között összességében 2591 főt veszített népességéből, ebből 910 főt tesz ki az aktív korosztály éves korcsoportjába tartozók számának csökkenése. Az idősek száma ezzel ellentétben, a legöregebb korcsoportban növekedést mutat. A születések száma a városban ugyancsak folyamatosan csökken. Még 1994-ben 270 újszülött látta meg a napvilágot Makón, 2008-ra ez a szám 209-re apadt. Aggasztó továbbá a 6-17 éves korcsoport létszámának jelentős csökkenése, melynek valószínűsíthető oka ebben a korcsoportban az elvándorlás, amely a település népességmegtartó erejének gyengülését mutatja. A vándorlási különbözet -227 fő 2008-ban. (Forrás: Makó Város Önkormányzat) A makói Kistérség Csongrád megye ötödik legurbanizáltabb kistérsége a hét közül, az urbanizáltság foka 51%, vagyis minden második lakos városi életmódot folytat, ami a Makó, mint legnagyobb település által okozott lakosságszám-aránytalanság miatt óvatosan kezelendő érték, mert leginkább Makóra jellemző (forrás: Csongrád megyei TeIR, Szeged, 2007.). 5

6 A munkaerő-piaci helyzet az utóbbi négy évben nem változott jelentősen a Makói kistérségben, illetve Makó városában. A munkanélküliség az országos átlag feletti mértékben stagnált, noha 2006-ban számosan kiléptek a rendszerből, és így némileg csökkent a 2003 óta folyamatosan emelkedő munkanélküliségi ráta 15,9%-ról 13,7%-ra, majd 2008 nyarára 11,9%-ra. Regisztrált álláskeresők száma, fő Munkanélk. Ráta % a Makói kirendeltségen 2003 december , december , december , december , július ,9 Jogszabályi keretek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1- jén hatályba lépett módosítása miatt a szociális szolgáltatások rendszere átstrukturálódott, így megváltoztak az önkormányzatok feladatellátási kötelezettségei is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92..(3)(5) bekezdése alapján a kistérségi társulás azon szolgáltatások vonatkozásában köteles elkészíteni a szolgáltatástervezési koncepciót, amelyeket a társulás keretében látnak el. A szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a törvény: (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatás tervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 6

7 b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. Az ellátási formák átstrukturálása mellett január 1-től az önkormányzatok kötelező feladatainak köre a szociális szolgáltatások terén: Alapszolgáltatások: a helyi önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét nem érinti a társulás létrehozása. Így a helyi önkormányzat feladatait és hatásköreit tekintve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a mérvadó, amely alapján a települési önkormányzat feladata, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. Ezt kiegészítik a szociális törvényben rögzítettek, amely szerint: 86. (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani a) (hatályon kívül) b) étkeztetést, c) házi segítségnyújtást, d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez - való hozzáférést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a b) pontban nem említett nappali ellátást, továbbá december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, e) ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. 89. (1) A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. 7

8 (3) Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást. Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérése alapján a település lakosainak ellátását nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a másik település lakosai számára. (4) A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét. 90/A. A szociális hatóság az e törvényben meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri. Amennyiben az önkormányzat ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, felszólítja az önkormányzatot megfelelő határidő kitűzésével a feladat teljesítésére. 91. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. A Gyermekvédelmi törvény szerint: 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)- (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni 94/A. A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. A fentiek alapján Makó Városában kötelezően ellátandó feladatok a Szociális Törvény szerint: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. családsegítés 5. nappali ellátás 8

9 Gyermekvédelmi Törvény szerint: 1. gyermekjóléti szolgálat 2. gyermekek napközbeni ellátása 3. bölcsőde 4. gyermekek átmeneti gondozása A település lakosságszáma a KSH által működtetett Magyar Köztársaság Helységnévtára [http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_kisterseg_show?nn=3604], alapján a január 1-i állapotot mutatja) A fős város, Makó a kistérség központja, a rajta kívüli 16 kistérségi településnek számos közvetlen és közvetett módon nyújtva segítséget. Többek között Makó szervezte meg a szociális és gyermekjóléti ellátások társulásban működtethető jelenlegi rendszerét. Makó az egyetlen település a kistérségben, amelyben minden szociális és gyermekjóléti alap- és szakosított ellátás elérhető. Makó így képes a szociális étkeztetés; a házi segítségnyújtás; a családsegítő szolgálat; az idősek jelzőrendszere; az idősek gondozóháza; az idősek klubja; a bölcsőde; a gyermekjóléti szolgáltatások; és a gyermekek átmeneti gondozásának működtetésére. A családok átmeneti otthona Makón fogadja a kistérség összes településén jelentkező igényt. A szociális alapszolgáltatások Az étkeztetés keretében a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk esetén. 9

10 Étkeztetés között Makó A házi segítségnyújtást minden településen biztosítani kell annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben megkapják a szükséges segítséget. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (szociális törvény 63. (1) bekezdés) január 01. napjától - a szociális törvény módosításával - a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek vizsgálata céljából 3 fős szakértői bizottság működik. A házi segítségnyújtás esetén bevezetésre kerülő gondozási szükséglet mérése azon cél megvalósítását segíti elő, hogy a szolgáltatásokban a legnagyobb gondozási, ápolási szükségletű és egyben a legkevesebb jövedelemmel, vagyonnal, valamint a legkisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező személyek részesüljenek. A házi segítségnyújtás igénybevételére napi négy órát meg nem haladó ápolási szükséglet mellett kerülhet sor. A szolgáltatás szakmai minőségének biztosítása, valamint a lehető legkedvezőbb állami normatív támogatás megszerzése céljából célszerű többcélú kistérségi társulásban gondolkodni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Makón között Makó A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás több évi kísérleti modellezés után 2005-től szerepel önálló ellátási formaként a szociális törvényben, ugyanakkor jétől már csak a házi segítségnyújtással együtt szervezhető. A jelzőrendszer fontos eszköz a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek megoldására, a bentlakásos intézménybe kerülés elkerülésére vagy későbbi időpontra halasztására. Házi segítségnyújtás Makón között Makó A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 10

11 Családsegítésen megjelentek létszáma között Makó A nappali ellátást nyújtó intézmények hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött,fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (szociális törvény 65/F. (1) bekezdés) A nappali ellátás legismertebb formája az idősek klubja. Idősek Klubja létszámának alakulása között Makó Szakosított szociális szolgáltatások Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni." (szociális törvény 66. (1) bekezdés) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezést biztosító nyújtó intézmények típusai: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, bázis-szállás." (szociális törvény 80. (1), (3) bekezdés) 11

12 Az idősek gondozóháza létszámának alakulása között Makó Gyermekek átmeneti elhelyezését szolgáló otthon a kistérségben Makón található, ismertsége a településen 85,8%-os. A családok átmeneti otthona létszámának alakulása között felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek Makó Családok átmeneti otthona csak Makón üzemel a kistérségben, 3 anya és 5 gyermek tartózkodott a 2006-os felmérés időpontjában az intézményben. A Családok átmeneti otthonában a férőhelyek száma: 14 A Makói Kistérségben működő tartós bentlakásos intézmények legfontosabb adatai Intézmény megnevezése Maros Menti Idősek Otthona Intézmény székhelye Makó Fenntartó Megyei Önk. Szervezeti forma Ellátotti csoport Intézmény típusa Önálló Idősek Ápológondozó Működési engedély Engedélyezett férőhelyek száma Emelt szintű ellátás típusa dec. dec. aug. dec. dec. aug december 31. Návay Aranka Idősek Otthona Mentál Gondozó Otthon Óföldeák Kiszombor Megyei Önk. Mentál Gondozó Alapítvány Részben önálló idősek Önálló Idősek Ápológondozó Ápológondozó Határozatlan visszavonva A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelelet módosításáról szóló 353/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet 18. (5) bekezdése szerint: a december 31-én 2012 december 31-e előtt érvényét vesztő ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket a működést engedélyező szerv december 31-ig felülvizsgálja az Szmr a (2) bekezdésének a) pontja alapján ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók, intézmények kivételével. Ha a szolgáltató, intézmény a felülvizsgálat időpontjában nem felel meg a működési engedély kiadásához szükséges feltételeknek, a működést engedélyező szerv 2012 december 31-ig ideiglenes működési engedélyt ad ki. 12

13 E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően, a működést engedélyező szerv december 31- ig adta ki, a Maros Menti Szociális Intézmény Makó ideiglenes működési engedélyét. Az állandó működési engedély ki nem adásának oka, az intézmény tárgyi feltételeinek hiányossága. A Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a február 28-án kelt /2008. számú határozatával a Csongrád Megyei Mentál Gondozó Alapítvány által fenntartott Szociális Otthon (Kiszombor, Rákóczi u. 8.) működési engedélyét visszavonta azzal, hogy a határozat azonnal végrehajtható, s a fenntartónak a szolgáltatás nyújtását március 17-ig abba kell hagynia. Helyzetfeltárás a Makói Kistérségben a szociális szolgáltatások biztosítása terén A Makói Kistérségben végzett információgyűjtés során nyilvánvalóvá vált, hogy a kistérség 16 kistelepülésén a szociális szolgáltatások ellátása nagy nehézségekbe ütközik. Ez a részint az ellátottakra jutó állami normatíva folyamatos csökkenése, részint az önkormányzatok évek óta tartó folyamatos eladósodása, részint pedig az ellátottakra háruló terhek növekedése által generált állapot egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja a szociális ellátórendszert a kistelepüléseken, melyekre ráadásul az oktatásügyi és egészségügyi problémák is legalább ilyen súllyal nehezednek. A fentiek ellenére a szociális ellátás az azt igénylők között népszerű, megfelelő színvonalon működik, s a nehézségek ellenére a felvállalt szerepet betölti. Makó, mint kistérség-központ lakosságszámát (24658 lakossal) tekintve a kistérség többi településéhez viszonyítottan jobb helyzetben van, de a normatívák csökkenése, illetve a törvényi szabályozás instabilitása, folyamatos átszervezése miatt a szociális szolgáltatások működtetésének terén szintén számos problémával küzd. Az állami normatíva lehívásának nehézségei logikus lépésként arra sarkallhatnák a falvak és községek szociális szakembereit és elöljáró testületét, hogy igyekezzenek olyan szövetségeket, egyesüléseket létrehozni, amelyek a normatíva megszerzését nagyban megkönnyíthetik, és bár az ez irányba való elmozdulás logikájával tisztában vannak a döntéshozók, eddig mégsem tettek elégséges lépéseket az intézményi szinten való egységesülés felé. A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete Makó Város szinte mindegyik szociális ellátási forma működtetésének finanszírozását kénytelen egyéb saját forrásból is kipótolni, még az idősek klubjának működtetését is. Vannak nem feltétlenül költséghatékony új rendelkezések is: a törvényben felemelték a hajléktalanok nappali melegedőjének finanszírozását ami pozitívum, ugyanakkor lecsökkentették az idősek klubjáét: holott tapasztalati tény, hogy a hajléktalanok nem ülnek hosszú órákat ezen a helyen, míg az idősek klubjában töltött időt az idősek igyekeznek maximális hosszúságúra nyújtani, hogy így csökkentsék otthoni fűtési költségeiket. Időszerűtlen rendelkezés a hajléktalanok éjjeli menedékére vonatkozó szabályozás is: 4 m 2 helyet kell hagyni az épületben minden ott tartózkodó hajléktalan számára akkor, amikor a téli hónapokban a hajléktalanok száma ezt nem teszi lehetővé, tehát a mennyiségi ellátás biztosítására sincs maradéktalan lehetőség, a törvényben mégis a minőségi ellátást követelik meg. Ebbe a nem kívánt irányba hathat az a takarékossági szempontokat figyelembe venni kívánó javaslat is, hogy az idősek klubjában fizessenek az ellátottak térítési díjat, ami a szakemberek 13

14 szerint tovább fogja apasztani a szociális ellátást igénybe vevő, és minden tekintetben rá is szoruló idősek számát. Ez azt eredményezheti, hogy a települési önkormányzatok és az idős lakosok közötti kapcsolat egyre inkább erodálódik, s ez éppen az életminőség romlását vonja maga után ott, ahol azon az állam szándékai szerint javítani kellene. Az idősek klubja ezen kívül általában a szociális étkeztetés ellátóhelye is, így az idősek nélküli klub elosztóhelyként sem lenne funkcióképes, ami a település további leépülését eredményezi. Ez a klubokban való takarékoskodás helyett a klubok megszűnéséhez vezet, ami kockáztatná az étkeztetést is. A makói ENI (Egyesített Népjóléti Intézet) igény szerint biztosítja az ellátást még akkor is, ha az állami normatíva az adott személy ellátásának csak töredékét fedezi, minthogy nincs más lehetősége a hozzátartozó nélküli személyeknek a házi gondozáshoz, illetve az étkeztetéshez való hozzájutásra. A normatíva arra késztethetné az intézményvezetőt, hogy a gazdaságosságot vegye figyelembe, de a Makói Önkormányzat részéről a szociális érzékenység nagy, és annak ellenére, hogy a házi gondozás az egyik legnagyobb ráfizetéssel működő szolgáltatás, az önkormányzat igyekszik azt maximálisan végrehajtani. A legtöbb falusi vagy községi önkormányzat arra törekszik, hogy legalább a meglévő szociális szolgáltatásait ne veszítse el. Az állami normatívát minden ellátás esetében keveslik, az önkormányzat által az ellátásokhoz hozzáadott összegeket csak nagy nehézségek árán képesek előteremteni. Rendkívül kockázatos helyzetet teremt ugyanakkor a csökkenő állami normatíva és a szűkös önkormányzati források kiegészítéseként szedett térítési díjak emelése is, mert egy bizonyos összeghatár felett e lépéssel éppen a szolgáltatás igénylőit veszítheti el az ellátó intézmény, amellyel az egyes szolgáltatásokra igényelhető állami normatív támogatás is együtt csökken. A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az a három ellátási forma, amit leginkább fejleszteni kellene úgy Makón, mint a kistérség másik 16 településén, de néhány kistelepülésen sokszor még ezekre az alapszolgáltatásokra is alig van jelentkező (az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Ferencszállás, Klárafalva, Kövegy és Óföldeák nem veszi igénybe a szolgáltatásokat). E szolgáltatásokat a jelenleginél olcsóbbá kellene tenni (jobban támogatni), hogy a rossz anyagi körülmények között élő rászorulók és a kistérség egyre idősödő lakossága egyáltalán választani akarja őket. Az államilag finanszírozott étkeztetés ellátottak által fizetendő térítési díja néhány településen például a piaci ár feletti, így az idősek inkább egy-egy közelebbi vendéglátóegységből hozatnak maguknak ételt. A 2007-es és ezt követő makói fejlesztések leginkább a házi gondozás és az idősellátás irányába kellene, hogy összpontosuljanak tehát a kistérségben, valamint Makón a bölcsődei ellátás fejlesztésére. Ez utóbbi intézmény 2007-ben már %-os telítettséggel működött, ezt az igénymennyiséget látva mindenképpen az elhelyezési gondok enyhítésére volna szükség. E csaknem másfélszeres helykihasználásra ugyanakkor alig 90%-os normatíva-lehívási képességgel bír az intézmény, így a városnak milliókkal kell hozzájárulnia a bölcsőde működéséhez, az egész szociális ellátórendszer hiánypótlása ugyanakkor 100 milliós mértékű összeget emészt fel Makón. 14

15 A jelenlegi állapotok szerint Makó mind a 16 rajta kívüli kistérségbeli településsel kapcsolatot tart legalább egy szolgáltatás biztosítása erejéig (ez a családok átmeneti otthona), illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít Kiszomboron, Ferencszálláson, Klárafalván és Királyhegyesen; valamint lehetővé teszi a Makón található hajléktalanok nappali melegedőjének használatát Ferencszállás, Klárafalva és Királyhegyes számára. A fenti kapcsolati viszonyokat mutató ábrán piros nyilak az egy vagy több szociális szolgáltatást intézményi társulásban vagy külön megállapodás alapján végző településeket kötik össze. A szociális szolgáltatásokat önállóan végző települések: Apátfalva, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak. 15

16 SWOT-analízis ERŐSSÉGEK Tartós bentlakásos intézményrendszer jelenléte A településen kiépült szociális alapszolgáltatások rendszere Kiépített és működőképes jelzőrendszeres gondozás Fokozott részvételi hajlandóság pályázatokon Kezdeményező készség az intézmények részéről (innovativitás) GYENGESÉGEK Társulásban ellátott feladatok elfogadása hiányos a településeken Non-profit szervezetek hiánya A civil szféra alacsony részvételi aránya a szociális szolgáltatásban Bentlakásos elhelyezésre várók magas száma Együttműködés gyenge foka (önkormányzat intézmény - civil szféra) Infrastruktúra elhasználtsága, nehezen járható utak Emelkedik az idős, beteg emberek aránya Növekszik a családsegítő szolgálatoknál a sokproblémás családok száma Gyermekek napközbeni elhelyezésének, problémái LEHETŐSÉGEK A kiépült alapszolgáltatások jó kiindulópontok a speciális alapellátási formák bővítéséhez Többszektorúság fejlesztése (civil szervezetek, nonprofit szektor) Módszertani illetve modellprogramok feladatellátás felvállalása Önkéntesek bevonása, társadalmi szolidaritás növelése Szeged pozitív agglomerációs hatása erősödik Vidékfejlesztés előtérbe kerül az EU-ban Helyi lakosság nyitott gondolkodása, pozitív életszemlélete VESZÉLYEK Az önkormányzat nem tudja megszervezni határidőre a hiányzó ellátási feltételeket egyes alapellátási formák esetében Saját erőforrás hiánya miatt a pályázati felhívások tartalma erősen befolyásolja a fejlesztési irányokat Szociális szakma gyenge érdekérvényesítő ereje Kiszámíthatatlan állami normatívák 16

17 A módszertani feladatok ellátása A módszertani feladatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kinevezett regionális intézmények látják el szakfeladatonként. A módszertani intézmény a minisztériummal kapcsolatban áll, és a szociális ellátás vonatkozásában információadási, tájékoztatási feladatokat lát el, tájékoztat a pályázatokról, szakmai eseményekről, törvényi változásokról, stb. A Makói Kistérség szociális szolgáltatásáért felelős módszertani intézmények a következők: Szeged MVJÖ Humán Szolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél- Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat, Szeged Kereszttöltés u. 13. Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Szentes, Szentes, Csallány Gábor part 1. Aranysziget Idősotthon, Csongrád, Gyöngyvirág u Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regionális Hajléktalan Módszertan, Kecskemét, Hoffmann J. u.1. Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya, Esély Közalapítvány Regionális Forrásközpont, Szolnok, Kossuth u. 2., Egyesített Népjóléti Intézmény, Makó, Béke u

18 A Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei A települési önkormányzatnak kistérségi összefogással, mint minden más feladatellátásra kötelezett szervezetnek, ki kell alakítania a segítségnyújtás azon formáit, amelyekkel az igényekhez, szükségletekhez igazodó, korszerű szociális ellátás megvalósítható. Ennek elérése érdekében meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a cél megvalósításának irányait is kijelölik. A célok, célkitűzéseknek a fejlesztési prioritásoknak igazodniuk kell: A Nemzeti Fejlesztési Terv ig terjedő szakaszához Dél-alföldi Regionális Operatív Programhoz A Csongrád Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz Az Országos és Megyei Fogyatékosügyi program évre szóló elképzeléseihez A társult települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióiban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez A fenti alapdokumentumok alapján a szociális szolgáltatások fejlesztésének főbb célterületei: - Fokozott figyelmet kell szentelni a meglévő ellátási formák folyamatos monitorizálásának. Korszerű intézményhálózat működtetése, mennyiségi bővítés a várakozók magas és egyre növekvő számára tekintettel. Törekedni kell a család közeli ellátási formák megvalósítására, de szükség szerint fokozott figyelmet kell fordítani egyes speciális ellátási szükségletekkel rendelkező csoportok igényeire. - A hiányzó ellátási formák működtetési feltételeinek kialakítása és a rászorulók számára történő biztosítása. Szolgáltatásoknak egyénre szabottaknak, szakszerűeknek kell lenniük, figyelembe véve a képességek, készségek fejlesztését, lehetőségek szerint a rehabilitációt kell szolgálniuk, valamint elő kell segíteni az önrendelkezés érvényre juttatását. - A meglévő intézményrendszerek egészét tekintve elsődleges a jogszabályi minimumfeltételek megteremtése mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítása települési és kistérségi szinten. A meglévő ellátások szakmai tartalmának korszerűsítéséhez elengedhetetlen a szolgáltatások színvonalának emelése, a dolgozók szakmai felkészültségének növelése, az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének szükség szerinti átalakítása, egy korszerűbb szemléletmód érvényesítése az ellátásban és egy esetleges szervezeti integráció megvalósítása. - Mindenki számára hozzáférhető (akadálymentes, érzékelhető és biztonságos) környezet megteremtése - A feladatfinanszírozási rendszer elveinek érvényesítése, hatékonyságának fokozása, a szakmai elvárások maradéktalan teljesítése és az intézményi önállóság (ezen belül a gazdasági) növelése mellett. - A civil szervezetek társadalmi súlyának növelésével elő kell segíteni a lakosság és az ellátottak igényeinek fokozott megjelenését a döntéshozatalban. Közösségfejlesztő programok szervezésével, önsegítő csoportok létrehozásával, a megalakult csoportoknak, egyesületeknek nyújtott konzultációkkal mobilizálni a civil szervezetekben rejlő erőforrásokat. Hálózati együttműködés kialakítása a civil szervezetek között. 18

19 - A szolgáltatások egymásra épülésének elve mentén hatékony kapcsolat- és információs rendszer működtetése az állami-kistérségi, kistérségi önkormányzati valamint a nem állami szolgáltató között. A lépcsőzetesség elve alapján a tényleges állapothoz igazodó szolgáltatásra kerüljön sor, javítani kell a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. - Társadalmi-gazdasági-területi kohéziós törekvések szem előtt tartása - Komplex térségi szociális programok indítása a halmozottan hátrányos helyzet oldása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. - Elő kell segíteni a rászorultak könnyebb tájékozódását a szociális ellátórendszerben, a szolgáltatásokat ismertté, a rendszert átláthatóvá kell tenni. - Fokozott figyelmet kell fordítani az ellátásban részesülők jog- és érdekvédelmének biztosítására, és figyelembe kell venni az ellátást igénylők önrendelkezési jogát. - Halmozottan hátrányos emberek részére komplex fejlesztési program beindítása Marginalizálódott csoportok (munkanélküliek, romák, fogyatékosok, szenvedélybetegek) helyzetének javítása munkalehetőségek, speciális foglalkoztatást elősegítő munkalehetőségek és közösségi programok által. - Élhető település megteremtésére irányuló ágazatközi fejlesztések - Élethosszig tartó tanulást célzó programok - Információs társadalom kiépítése - Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében a szociális szolgáltatások európai szintre emelése feltételeinek megteremtésére mind az államnak, mind a kistérségnek kiemelt figyelmet kell fordítani. A fentiekben megfogalmazottak alapján, valamint törvényi kötelezettségből adódóan a szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai elsősorban: Időskorúak (kiemelten: demensek, mozgáskorlátozottak) romák Fogyatékos személyek Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek Speciális ellátást igénylő személyek A szociális szolgáltatások fejlesztését alapvetően két cél mentén kell megszervezni. Az egyik a meglévő ellátási formák minőségi/mennyiségi fejlesztése, a másik a hiányzó szolgáltatások biztosítása. Figyelembe véve a szociális ellátórendszer jelenlegi helyzetét a város területén, a koncepció által átfogott időszakban a két cél között szakmai szempontokat figyelembe véve, az erőforrások megfelelő arányú elosztása indokolt. A fejlesztési stratégia kidolgozásához figyelembe kell venni a helyi tendenciákat: A szolgáltatásokat igénybevevők körét illetve az általuk hozott problémakört. - A hátrányos helyzetű családok, gyerekek, idősek létszámát és arányát. - A szenvedélybetegségen belül az alkoholizmus okozta társadalmi, szociális és egészségügyi hatásmechanizmusokat. - A különböző fogyatékossággal élő személyek speciális igényeit, szükségleteit. - A település gazdasági- foglalkoztatottsági mutatóit. 19

20 A Makó Város szociális szolgáltatás fejlesztésének várható irányai A legfontosabb általános irányvonal a fejlesztések során: Jogszabályi előírások teljesítése a társulásban ellátott szociális szolgáltatási feladatok esetében Személyi feltételek biztosítása Tárgyi feltételek biztosítása Szakképzettségi feltételek teljesítése Működőképesség megőrzése Ellátotti csoportokra vonatkozó fejlesztési irányvonalak 1. Időskorúak speciális igényeihez igazodó szolgáltatások Mind az idősellátás, mind a rehabilitáció területén olyan komplex, integrált rendszert kell kialakítani, amely egyenlő hozzáférésű, megfelelő kapacitású, költség-hatékony és a rehabilitációs hálózat esetében a fogyatékosság, a funkciócsökkenés okozta szükségleteket, illetve az idősellátás során a változó életkori profilok mellett a különleges életkori igényeket is képes kielégíteni A válaszképesség növelése érdekében meg kell teremteni a korszerű idősellátás helyszíneit, tárgyi és személyi követelményeit. 2. Meglévő intézményre épülő szolgáltatás továbbbővítése, fejlesztése: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítségével fenntartható a biztonságos életvitel, megelőzhető a jóval drágább és egyébként indokolatlan intézményi elhelyezés, ugyanakkor gazdaságosabban szervezhető az ellátást végző gondozók munkája is. Ezeknél az okoknál fogva fontos a készülék szám növelése, és az ellátotti csoportba célszerű volna bevonni az időskorúakon kívül a fogyatékosokat krónikus betegségben szereplőket is. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése A fejlesztés szükségességét az elmúlt években jelentkező megnövekedett igények támasztják alá. A megnövekedett igények hátterében elsősorban a romló családi körülmények, valamint a munkaerőpiaci helyzetben bekövetkezett változások állnak, melyek okán egyre több kisgyermekes anya kényszerül arra, hogy minél hamarabb munkába álljon. 3. Szociális információs adatbázis létrehozása - fejlesztése Kistérség 2006-ban készült szociális térképének felülvizsgálata - Szociális Kalauz kiadása WEB oldal létrehozása. Hiányzik egy a szociális változásokat figyelembe vevő, a megváltozott gazdasági, társadalmi helyzetet átfogóan értékelő dokumentum, mely a fejlesztések pontos és kiszámítható tervezését elősegítené. Az igénybevevők részére pontos tájékoztatást nyújthatnának a szolgáltatások típusairól, illetve azok igénybevevésének lehetőségeiről. 20

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.( V.28.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 9/2009. (VI.04) számú rendeletének módosításáról Újhartyán Község

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14.

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSABACSÜD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2007 (IV.27.) KT RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL (egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben