Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója"

Átírás

1 Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged,

2 Tartalom Bevezetés... 3 Demográfia, településszerkezet, foglalkoztatási jellemzők... 3 Jogszabályi keretek... 6 A szociális alapszolgáltatások... 9 Az étkeztetés... 9 Étkeztetés között A házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Makón között A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Makón között A családsegítés Családsegítésen megjelentek létszáma között A nappali ellátást nyújtó intézmények Idősek Klubja létszámának alakulása között Az idősek gondozóháza létszámának alakulása között Gyermekek átmeneti elhelyezését szolgáló otthon A családok átmeneti otthona létszámának alakulása között Helyzetfeltárás a Makói Kistérségben a szociális szolgáltatások biztosítása terén A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei SWOT-analízis A módszertani feladatok ellátása A Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei Felhasznált források Mellékletek

3 Bevezetés E koncepció áttekinti Makó városának szociális alap-és szakosított ellátásait, a jelenleg hatályos szociális törvény irányelvei szerint, továbbá helyzetfeltárás alapján javaslatokat fogalmaz meg Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteit illetően. Demográfia, településszerkezet, foglalkoztatási jellemzők Csongrád megye lakónépessége a év negyedik negyedévében 424 ezer fő volt (forrás: KSH Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2008/3), ebből a Makói Kistérség főt képviselt, mely a megye lakosságának 11,24%-át tette ki. Makó lakónépessége fő, így a kistérség lakosságának több mint a felét egyedül teszi ki. (forrás: A Magyar Köztársaság Helységnévtára, 2008) A kistérséghez 17 település tartozik. Makóról mintegy perc alatt minden települést megközelíthetünk: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak, Nagyér, Pitvaros és Óföldeák tartozik közvetlenül Makó és térségébe. A térség központja a 700 éves városi múlttal rendelkező Makó, mely hagyományos központi szerepkörénél fogva a kistérségi együttműködés központja is. A természetes fogyás és szaporodás 1000 lakosra vetített átlaga alapján látható, hogy a kistérség igen kedvezőtlen helyzetben van: a -6,4-es átlag jelzi azt a folyamatos népességfogyást, ami évtizedek óta jellemző trendként sújtja úgy az országot, mint a Dél- Alföldet, és a Makói Kistérséget is. Látható továbbá, hogy a belföldi vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó 1,2-es értéke alig változtat a népességfogyáson (forrás: Csongrád megyei TeIR, Szeged, 2007.). 3

4 A Makói Kistérség korfájának alakulása Korcsoport 85-X Fő 4

5 A kistérség egészének korfája kedvezőtlen tendenciákat mutat a jövőre vonatkozóan. A gyermekek és fiatalok száma az elmúlt 8 esztendő alatt jelentősen csökkent, még a középkorúak és idősek száma jelentősen növekedett. Amennyiben a lakosság korösszetételében drasztikus változás nem következik be, úgy kistérség lakossága a következő időszak alatt, várhatóan ra elöregedik. Makó Város népességének alakulása korcsoportok szerint (Forrás: Makó Város Önkormányzata) össz: 80 és idősebb korcsoportok , , , , ,00-500,00 0,00 500,00 fő Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet Makó város esetében, ahol az elmúlt 16 év alatt az 54 évesnél fiatalabb korosztályba tartozók száma jelentősen csökkent. A város 1992 és 2008 között összességében 2591 főt veszített népességéből, ebből 910 főt tesz ki az aktív korosztály éves korcsoportjába tartozók számának csökkenése. Az idősek száma ezzel ellentétben, a legöregebb korcsoportban növekedést mutat. A születések száma a városban ugyancsak folyamatosan csökken. Még 1994-ben 270 újszülött látta meg a napvilágot Makón, 2008-ra ez a szám 209-re apadt. Aggasztó továbbá a 6-17 éves korcsoport létszámának jelentős csökkenése, melynek valószínűsíthető oka ebben a korcsoportban az elvándorlás, amely a település népességmegtartó erejének gyengülését mutatja. A vándorlási különbözet -227 fő 2008-ban. (Forrás: Makó Város Önkormányzat) A makói Kistérség Csongrád megye ötödik legurbanizáltabb kistérsége a hét közül, az urbanizáltság foka 51%, vagyis minden második lakos városi életmódot folytat, ami a Makó, mint legnagyobb település által okozott lakosságszám-aránytalanság miatt óvatosan kezelendő érték, mert leginkább Makóra jellemző (forrás: Csongrád megyei TeIR, Szeged, 2007.). 5

6 A munkaerő-piaci helyzet az utóbbi négy évben nem változott jelentősen a Makói kistérségben, illetve Makó városában. A munkanélküliség az országos átlag feletti mértékben stagnált, noha 2006-ban számosan kiléptek a rendszerből, és így némileg csökkent a 2003 óta folyamatosan emelkedő munkanélküliségi ráta 15,9%-ról 13,7%-ra, majd 2008 nyarára 11,9%-ra. Regisztrált álláskeresők száma, fő Munkanélk. Ráta % a Makói kirendeltségen 2003 december , december , december , december , július ,9 Jogszabályi keretek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1- jén hatályba lépett módosítása miatt a szociális szolgáltatások rendszere átstrukturálódott, így megváltoztak az önkormányzatok feladatellátási kötelezettségei is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92..(3)(5) bekezdése alapján a kistérségi társulás azon szolgáltatások vonatkozásában köteles elkészíteni a szolgáltatástervezési koncepciót, amelyeket a társulás keretében látnak el. A szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a törvény: (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatás tervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 6

7 b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. Az ellátási formák átstrukturálása mellett január 1-től az önkormányzatok kötelező feladatainak köre a szociális szolgáltatások terén: Alapszolgáltatások: a helyi önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét nem érinti a társulás létrehozása. Így a helyi önkormányzat feladatait és hatásköreit tekintve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a mérvadó, amely alapján a települési önkormányzat feladata, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. Ezt kiegészítik a szociális törvényben rögzítettek, amely szerint: 86. (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani a) (hatályon kívül) b) étkeztetést, c) házi segítségnyújtást, d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez - való hozzáférést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a b) pontban nem említett nappali ellátást, továbbá december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, e) ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. 89. (1) A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. 7

8 (3) Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást. Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérése alapján a település lakosainak ellátását nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a másik település lakosai számára. (4) A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét. 90/A. A szociális hatóság az e törvényben meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri. Amennyiben az önkormányzat ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, felszólítja az önkormányzatot megfelelő határidő kitűzésével a feladat teljesítésére. 91. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. A Gyermekvédelmi törvény szerint: 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)- (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni 94/A. A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. A fentiek alapján Makó Városában kötelezően ellátandó feladatok a Szociális Törvény szerint: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. családsegítés 5. nappali ellátás 8

9 Gyermekvédelmi Törvény szerint: 1. gyermekjóléti szolgálat 2. gyermekek napközbeni ellátása 3. bölcsőde 4. gyermekek átmeneti gondozása A település lakosságszáma a KSH által működtetett Magyar Köztársaság Helységnévtára [http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_kisterseg_show?nn=3604], alapján a január 1-i állapotot mutatja) A fős város, Makó a kistérség központja, a rajta kívüli 16 kistérségi településnek számos közvetlen és közvetett módon nyújtva segítséget. Többek között Makó szervezte meg a szociális és gyermekjóléti ellátások társulásban működtethető jelenlegi rendszerét. Makó az egyetlen település a kistérségben, amelyben minden szociális és gyermekjóléti alap- és szakosított ellátás elérhető. Makó így képes a szociális étkeztetés; a házi segítségnyújtás; a családsegítő szolgálat; az idősek jelzőrendszere; az idősek gondozóháza; az idősek klubja; a bölcsőde; a gyermekjóléti szolgáltatások; és a gyermekek átmeneti gondozásának működtetésére. A családok átmeneti otthona Makón fogadja a kistérség összes településén jelentkező igényt. A szociális alapszolgáltatások Az étkeztetés keretében a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk esetén. 9

10 Étkeztetés között Makó A házi segítségnyújtást minden településen biztosítani kell annak érdekében, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben megkapják a szükséges segítséget. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (szociális törvény 63. (1) bekezdés) január 01. napjától - a szociális törvény módosításával - a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek vizsgálata céljából 3 fős szakértői bizottság működik. A házi segítségnyújtás esetén bevezetésre kerülő gondozási szükséglet mérése azon cél megvalósítását segíti elő, hogy a szolgáltatásokban a legnagyobb gondozási, ápolási szükségletű és egyben a legkevesebb jövedelemmel, vagyonnal, valamint a legkisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező személyek részesüljenek. A házi segítségnyújtás igénybevételére napi négy órát meg nem haladó ápolási szükséglet mellett kerülhet sor. A szolgáltatás szakmai minőségének biztosítása, valamint a lehető legkedvezőbb állami normatív támogatás megszerzése céljából célszerű többcélú kistérségi társulásban gondolkodni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Makón között Makó A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás több évi kísérleti modellezés után 2005-től szerepel önálló ellátási formaként a szociális törvényben, ugyanakkor jétől már csak a házi segítségnyújtással együtt szervezhető. A jelzőrendszer fontos eszköz a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek megoldására, a bentlakásos intézménybe kerülés elkerülésére vagy későbbi időpontra halasztására. Házi segítségnyújtás Makón között Makó A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 10

11 Családsegítésen megjelentek létszáma között Makó A nappali ellátást nyújtó intézmények hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött,fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (szociális törvény 65/F. (1) bekezdés) A nappali ellátás legismertebb formája az idősek klubja. Idősek Klubja létszámának alakulása között Makó Szakosított szociális szolgáltatások Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni." (szociális törvény 66. (1) bekezdés) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezést biztosító nyújtó intézmények típusai: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, bázis-szállás." (szociális törvény 80. (1), (3) bekezdés) 11

12 Az idősek gondozóháza létszámának alakulása között Makó Gyermekek átmeneti elhelyezését szolgáló otthon a kistérségben Makón található, ismertsége a településen 85,8%-os. A családok átmeneti otthona létszámának alakulása között felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek felnőtt gyerek Makó Családok átmeneti otthona csak Makón üzemel a kistérségben, 3 anya és 5 gyermek tartózkodott a 2006-os felmérés időpontjában az intézményben. A Családok átmeneti otthonában a férőhelyek száma: 14 A Makói Kistérségben működő tartós bentlakásos intézmények legfontosabb adatai Intézmény megnevezése Maros Menti Idősek Otthona Intézmény székhelye Makó Fenntartó Megyei Önk. Szervezeti forma Ellátotti csoport Intézmény típusa Önálló Idősek Ápológondozó Működési engedély Engedélyezett férőhelyek száma Emelt szintű ellátás típusa dec. dec. aug. dec. dec. aug december 31. Návay Aranka Idősek Otthona Mentál Gondozó Otthon Óföldeák Kiszombor Megyei Önk. Mentál Gondozó Alapítvány Részben önálló idősek Önálló Idősek Ápológondozó Ápológondozó Határozatlan visszavonva A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelelet módosításáról szóló 353/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet 18. (5) bekezdése szerint: a december 31-én 2012 december 31-e előtt érvényét vesztő ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket a működést engedélyező szerv december 31-ig felülvizsgálja az Szmr a (2) bekezdésének a) pontja alapján ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók, intézmények kivételével. Ha a szolgáltató, intézmény a felülvizsgálat időpontjában nem felel meg a működési engedély kiadásához szükséges feltételeknek, a működést engedélyező szerv 2012 december 31-ig ideiglenes működési engedélyt ad ki. 12

13 E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően, a működést engedélyező szerv december 31- ig adta ki, a Maros Menti Szociális Intézmény Makó ideiglenes működési engedélyét. Az állandó működési engedély ki nem adásának oka, az intézmény tárgyi feltételeinek hiányossága. A Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a február 28-án kelt /2008. számú határozatával a Csongrád Megyei Mentál Gondozó Alapítvány által fenntartott Szociális Otthon (Kiszombor, Rákóczi u. 8.) működési engedélyét visszavonta azzal, hogy a határozat azonnal végrehajtható, s a fenntartónak a szolgáltatás nyújtását március 17-ig abba kell hagynia. Helyzetfeltárás a Makói Kistérségben a szociális szolgáltatások biztosítása terén A Makói Kistérségben végzett információgyűjtés során nyilvánvalóvá vált, hogy a kistérség 16 kistelepülésén a szociális szolgáltatások ellátása nagy nehézségekbe ütközik. Ez a részint az ellátottakra jutó állami normatíva folyamatos csökkenése, részint az önkormányzatok évek óta tartó folyamatos eladósodása, részint pedig az ellátottakra háruló terhek növekedése által generált állapot egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja a szociális ellátórendszert a kistelepüléseken, melyekre ráadásul az oktatásügyi és egészségügyi problémák is legalább ilyen súllyal nehezednek. A fentiek ellenére a szociális ellátás az azt igénylők között népszerű, megfelelő színvonalon működik, s a nehézségek ellenére a felvállalt szerepet betölti. Makó, mint kistérség-központ lakosságszámát (24658 lakossal) tekintve a kistérség többi településéhez viszonyítottan jobb helyzetben van, de a normatívák csökkenése, illetve a törvényi szabályozás instabilitása, folyamatos átszervezése miatt a szociális szolgáltatások működtetésének terén szintén számos problémával küzd. Az állami normatíva lehívásának nehézségei logikus lépésként arra sarkallhatnák a falvak és községek szociális szakembereit és elöljáró testületét, hogy igyekezzenek olyan szövetségeket, egyesüléseket létrehozni, amelyek a normatíva megszerzését nagyban megkönnyíthetik, és bár az ez irányba való elmozdulás logikájával tisztában vannak a döntéshozók, eddig mégsem tettek elégséges lépéseket az intézményi szinten való egységesülés felé. A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete Makó Város szinte mindegyik szociális ellátási forma működtetésének finanszírozását kénytelen egyéb saját forrásból is kipótolni, még az idősek klubjának működtetését is. Vannak nem feltétlenül költséghatékony új rendelkezések is: a törvényben felemelték a hajléktalanok nappali melegedőjének finanszírozását ami pozitívum, ugyanakkor lecsökkentették az idősek klubjáét: holott tapasztalati tény, hogy a hajléktalanok nem ülnek hosszú órákat ezen a helyen, míg az idősek klubjában töltött időt az idősek igyekeznek maximális hosszúságúra nyújtani, hogy így csökkentsék otthoni fűtési költségeiket. Időszerűtlen rendelkezés a hajléktalanok éjjeli menedékére vonatkozó szabályozás is: 4 m 2 helyet kell hagyni az épületben minden ott tartózkodó hajléktalan számára akkor, amikor a téli hónapokban a hajléktalanok száma ezt nem teszi lehetővé, tehát a mennyiségi ellátás biztosítására sincs maradéktalan lehetőség, a törvényben mégis a minőségi ellátást követelik meg. Ebbe a nem kívánt irányba hathat az a takarékossági szempontokat figyelembe venni kívánó javaslat is, hogy az idősek klubjában fizessenek az ellátottak térítési díjat, ami a szakemberek 13

14 szerint tovább fogja apasztani a szociális ellátást igénybe vevő, és minden tekintetben rá is szoruló idősek számát. Ez azt eredményezheti, hogy a települési önkormányzatok és az idős lakosok közötti kapcsolat egyre inkább erodálódik, s ez éppen az életminőség romlását vonja maga után ott, ahol azon az állam szándékai szerint javítani kellene. Az idősek klubja ezen kívül általában a szociális étkeztetés ellátóhelye is, így az idősek nélküli klub elosztóhelyként sem lenne funkcióképes, ami a település további leépülését eredményezi. Ez a klubokban való takarékoskodás helyett a klubok megszűnéséhez vezet, ami kockáztatná az étkeztetést is. A makói ENI (Egyesített Népjóléti Intézet) igény szerint biztosítja az ellátást még akkor is, ha az állami normatíva az adott személy ellátásának csak töredékét fedezi, minthogy nincs más lehetősége a hozzátartozó nélküli személyeknek a házi gondozáshoz, illetve az étkeztetéshez való hozzájutásra. A normatíva arra késztethetné az intézményvezetőt, hogy a gazdaságosságot vegye figyelembe, de a Makói Önkormányzat részéről a szociális érzékenység nagy, és annak ellenére, hogy a házi gondozás az egyik legnagyobb ráfizetéssel működő szolgáltatás, az önkormányzat igyekszik azt maximálisan végrehajtani. A legtöbb falusi vagy községi önkormányzat arra törekszik, hogy legalább a meglévő szociális szolgáltatásait ne veszítse el. Az állami normatívát minden ellátás esetében keveslik, az önkormányzat által az ellátásokhoz hozzáadott összegeket csak nagy nehézségek árán képesek előteremteni. Rendkívül kockázatos helyzetet teremt ugyanakkor a csökkenő állami normatíva és a szűkös önkormányzati források kiegészítéseként szedett térítési díjak emelése is, mert egy bizonyos összeghatár felett e lépéssel éppen a szolgáltatás igénylőit veszítheti el az ellátó intézmény, amellyel az egyes szolgáltatásokra igényelhető állami normatív támogatás is együtt csökken. A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az a három ellátási forma, amit leginkább fejleszteni kellene úgy Makón, mint a kistérség másik 16 településén, de néhány kistelepülésen sokszor még ezekre az alapszolgáltatásokra is alig van jelentkező (az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Ferencszállás, Klárafalva, Kövegy és Óföldeák nem veszi igénybe a szolgáltatásokat). E szolgáltatásokat a jelenleginél olcsóbbá kellene tenni (jobban támogatni), hogy a rossz anyagi körülmények között élő rászorulók és a kistérség egyre idősödő lakossága egyáltalán választani akarja őket. Az államilag finanszírozott étkeztetés ellátottak által fizetendő térítési díja néhány településen például a piaci ár feletti, így az idősek inkább egy-egy közelebbi vendéglátóegységből hozatnak maguknak ételt. A 2007-es és ezt követő makói fejlesztések leginkább a házi gondozás és az idősellátás irányába kellene, hogy összpontosuljanak tehát a kistérségben, valamint Makón a bölcsődei ellátás fejlesztésére. Ez utóbbi intézmény 2007-ben már %-os telítettséggel működött, ezt az igénymennyiséget látva mindenképpen az elhelyezési gondok enyhítésére volna szükség. E csaknem másfélszeres helykihasználásra ugyanakkor alig 90%-os normatíva-lehívási képességgel bír az intézmény, így a városnak milliókkal kell hozzájárulnia a bölcsőde működéséhez, az egész szociális ellátórendszer hiánypótlása ugyanakkor 100 milliós mértékű összeget emészt fel Makón. 14

15 A jelenlegi állapotok szerint Makó mind a 16 rajta kívüli kistérségbeli településsel kapcsolatot tart legalább egy szolgáltatás biztosítása erejéig (ez a családok átmeneti otthona), illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít Kiszomboron, Ferencszálláson, Klárafalván és Királyhegyesen; valamint lehetővé teszi a Makón található hajléktalanok nappali melegedőjének használatát Ferencszállás, Klárafalva és Királyhegyes számára. A fenti kapcsolati viszonyokat mutató ábrán piros nyilak az egy vagy több szociális szolgáltatást intézményi társulásban vagy külön megállapodás alapján végző településeket kötik össze. A szociális szolgáltatásokat önállóan végző települések: Apátfalva, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak. 15

16 SWOT-analízis ERŐSSÉGEK Tartós bentlakásos intézményrendszer jelenléte A településen kiépült szociális alapszolgáltatások rendszere Kiépített és működőképes jelzőrendszeres gondozás Fokozott részvételi hajlandóság pályázatokon Kezdeményező készség az intézmények részéről (innovativitás) GYENGESÉGEK Társulásban ellátott feladatok elfogadása hiányos a településeken Non-profit szervezetek hiánya A civil szféra alacsony részvételi aránya a szociális szolgáltatásban Bentlakásos elhelyezésre várók magas száma Együttműködés gyenge foka (önkormányzat intézmény - civil szféra) Infrastruktúra elhasználtsága, nehezen járható utak Emelkedik az idős, beteg emberek aránya Növekszik a családsegítő szolgálatoknál a sokproblémás családok száma Gyermekek napközbeni elhelyezésének, problémái LEHETŐSÉGEK A kiépült alapszolgáltatások jó kiindulópontok a speciális alapellátási formák bővítéséhez Többszektorúság fejlesztése (civil szervezetek, nonprofit szektor) Módszertani illetve modellprogramok feladatellátás felvállalása Önkéntesek bevonása, társadalmi szolidaritás növelése Szeged pozitív agglomerációs hatása erősödik Vidékfejlesztés előtérbe kerül az EU-ban Helyi lakosság nyitott gondolkodása, pozitív életszemlélete VESZÉLYEK Az önkormányzat nem tudja megszervezni határidőre a hiányzó ellátási feltételeket egyes alapellátási formák esetében Saját erőforrás hiánya miatt a pályázati felhívások tartalma erősen befolyásolja a fejlesztési irányokat Szociális szakma gyenge érdekérvényesítő ereje Kiszámíthatatlan állami normatívák 16

17 A módszertani feladatok ellátása A módszertani feladatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kinevezett regionális intézmények látják el szakfeladatonként. A módszertani intézmény a minisztériummal kapcsolatban áll, és a szociális ellátás vonatkozásában információadási, tájékoztatási feladatokat lát el, tájékoztat a pályázatokról, szakmai eseményekről, törvényi változásokról, stb. A Makói Kistérség szociális szolgáltatásáért felelős módszertani intézmények a következők: Szeged MVJÖ Humán Szolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél- Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat, Szeged Kereszttöltés u. 13. Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Szentes, Szentes, Csallány Gábor part 1. Aranysziget Idősotthon, Csongrád, Gyöngyvirág u Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regionális Hajléktalan Módszertan, Kecskemét, Hoffmann J. u.1. Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya, Esély Közalapítvány Regionális Forrásközpont, Szolnok, Kossuth u. 2., Egyesített Népjóléti Intézmény, Makó, Béke u

18 A Makó Város szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei A települési önkormányzatnak kistérségi összefogással, mint minden más feladatellátásra kötelezett szervezetnek, ki kell alakítania a segítségnyújtás azon formáit, amelyekkel az igényekhez, szükségletekhez igazodó, korszerű szociális ellátás megvalósítható. Ennek elérése érdekében meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a cél megvalósításának irányait is kijelölik. A célok, célkitűzéseknek a fejlesztési prioritásoknak igazodniuk kell: A Nemzeti Fejlesztési Terv ig terjedő szakaszához Dél-alföldi Regionális Operatív Programhoz A Csongrád Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz Az Országos és Megyei Fogyatékosügyi program évre szóló elképzeléseihez A társult települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióiban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez A fenti alapdokumentumok alapján a szociális szolgáltatások fejlesztésének főbb célterületei: - Fokozott figyelmet kell szentelni a meglévő ellátási formák folyamatos monitorizálásának. Korszerű intézményhálózat működtetése, mennyiségi bővítés a várakozók magas és egyre növekvő számára tekintettel. Törekedni kell a család közeli ellátási formák megvalósítására, de szükség szerint fokozott figyelmet kell fordítani egyes speciális ellátási szükségletekkel rendelkező csoportok igényeire. - A hiányzó ellátási formák működtetési feltételeinek kialakítása és a rászorulók számára történő biztosítása. Szolgáltatásoknak egyénre szabottaknak, szakszerűeknek kell lenniük, figyelembe véve a képességek, készségek fejlesztését, lehetőségek szerint a rehabilitációt kell szolgálniuk, valamint elő kell segíteni az önrendelkezés érvényre juttatását. - A meglévő intézményrendszerek egészét tekintve elsődleges a jogszabályi minimumfeltételek megteremtése mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítása települési és kistérségi szinten. A meglévő ellátások szakmai tartalmának korszerűsítéséhez elengedhetetlen a szolgáltatások színvonalának emelése, a dolgozók szakmai felkészültségének növelése, az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének szükség szerinti átalakítása, egy korszerűbb szemléletmód érvényesítése az ellátásban és egy esetleges szervezeti integráció megvalósítása. - Mindenki számára hozzáférhető (akadálymentes, érzékelhető és biztonságos) környezet megteremtése - A feladatfinanszírozási rendszer elveinek érvényesítése, hatékonyságának fokozása, a szakmai elvárások maradéktalan teljesítése és az intézményi önállóság (ezen belül a gazdasági) növelése mellett. - A civil szervezetek társadalmi súlyának növelésével elő kell segíteni a lakosság és az ellátottak igényeinek fokozott megjelenését a döntéshozatalban. Közösségfejlesztő programok szervezésével, önsegítő csoportok létrehozásával, a megalakult csoportoknak, egyesületeknek nyújtott konzultációkkal mobilizálni a civil szervezetekben rejlő erőforrásokat. Hálózati együttműködés kialakítása a civil szervezetek között. 18

19 - A szolgáltatások egymásra épülésének elve mentén hatékony kapcsolat- és információs rendszer működtetése az állami-kistérségi, kistérségi önkormányzati valamint a nem állami szolgáltató között. A lépcsőzetesség elve alapján a tényleges állapothoz igazodó szolgáltatásra kerüljön sor, javítani kell a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. - Társadalmi-gazdasági-területi kohéziós törekvések szem előtt tartása - Komplex térségi szociális programok indítása a halmozottan hátrányos helyzet oldása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. - Elő kell segíteni a rászorultak könnyebb tájékozódását a szociális ellátórendszerben, a szolgáltatásokat ismertté, a rendszert átláthatóvá kell tenni. - Fokozott figyelmet kell fordítani az ellátásban részesülők jog- és érdekvédelmének biztosítására, és figyelembe kell venni az ellátást igénylők önrendelkezési jogát. - Halmozottan hátrányos emberek részére komplex fejlesztési program beindítása Marginalizálódott csoportok (munkanélküliek, romák, fogyatékosok, szenvedélybetegek) helyzetének javítása munkalehetőségek, speciális foglalkoztatást elősegítő munkalehetőségek és közösségi programok által. - Élhető település megteremtésére irányuló ágazatközi fejlesztések - Élethosszig tartó tanulást célzó programok - Információs társadalom kiépítése - Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében a szociális szolgáltatások európai szintre emelése feltételeinek megteremtésére mind az államnak, mind a kistérségnek kiemelt figyelmet kell fordítani. A fentiekben megfogalmazottak alapján, valamint törvényi kötelezettségből adódóan a szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai elsősorban: Időskorúak (kiemelten: demensek, mozgáskorlátozottak) romák Fogyatékos személyek Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek Speciális ellátást igénylő személyek A szociális szolgáltatások fejlesztését alapvetően két cél mentén kell megszervezni. Az egyik a meglévő ellátási formák minőségi/mennyiségi fejlesztése, a másik a hiányzó szolgáltatások biztosítása. Figyelembe véve a szociális ellátórendszer jelenlegi helyzetét a város területén, a koncepció által átfogott időszakban a két cél között szakmai szempontokat figyelembe véve, az erőforrások megfelelő arányú elosztása indokolt. A fejlesztési stratégia kidolgozásához figyelembe kell venni a helyi tendenciákat: A szolgáltatásokat igénybevevők körét illetve az általuk hozott problémakört. - A hátrányos helyzetű családok, gyerekek, idősek létszámát és arányát. - A szenvedélybetegségen belül az alkoholizmus okozta társadalmi, szociális és egészségügyi hatásmechanizmusokat. - A különböző fogyatékossággal élő személyek speciális igényeit, szükségleteit. - A település gazdasági- foglalkoztatottsági mutatóit. 19

20 A Makó Város szociális szolgáltatás fejlesztésének várható irányai A legfontosabb általános irányvonal a fejlesztések során: Jogszabályi előírások teljesítése a társulásban ellátott szociális szolgáltatási feladatok esetében Személyi feltételek biztosítása Tárgyi feltételek biztosítása Szakképzettségi feltételek teljesítése Működőképesség megőrzése Ellátotti csoportokra vonatkozó fejlesztési irányvonalak 1. Időskorúak speciális igényeihez igazodó szolgáltatások Mind az idősellátás, mind a rehabilitáció területén olyan komplex, integrált rendszert kell kialakítani, amely egyenlő hozzáférésű, megfelelő kapacitású, költség-hatékony és a rehabilitációs hálózat esetében a fogyatékosság, a funkciócsökkenés okozta szükségleteket, illetve az idősellátás során a változó életkori profilok mellett a különleges életkori igényeket is képes kielégíteni A válaszképesség növelése érdekében meg kell teremteni a korszerű idősellátás helyszíneit, tárgyi és személyi követelményeit. 2. Meglévő intézményre épülő szolgáltatás továbbbővítése, fejlesztése: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segítségével fenntartható a biztonságos életvitel, megelőzhető a jóval drágább és egyébként indokolatlan intézményi elhelyezés, ugyanakkor gazdaságosabban szervezhető az ellátást végző gondozók munkája is. Ezeknél az okoknál fogva fontos a készülék szám növelése, és az ellátotti csoportba célszerű volna bevonni az időskorúakon kívül a fogyatékosokat krónikus betegségben szereplőket is. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése A fejlesztés szükségességét az elmúlt években jelentkező megnövekedett igények támasztják alá. A megnövekedett igények hátterében elsősorban a romló családi körülmények, valamint a munkaerőpiaci helyzetben bekövetkezett változások állnak, melyek okán egyre több kisgyermekes anya kényszerül arra, hogy minél hamarabb munkába álljon. 3. Szociális információs adatbázis létrehozása - fejlesztése Kistérség 2006-ban készült szociális térképének felülvizsgálata - Szociális Kalauz kiadása WEB oldal létrehozása. Hiányzik egy a szociális változásokat figyelembe vevő, a megváltozott gazdasági, társadalmi helyzetet átfogóan értékelő dokumentum, mely a fejlesztések pontos és kiszámítható tervezését elősegítené. Az igénybevevők részére pontos tájékoztatást nyújthatnának a szolgáltatások típusairól, illetve azok igénybevevésének lehetőségeiről. 20

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szolgáltatástervezési koncepció az Államreform Operatív Program 1.1.5/C. támogatásával, a Szatmári Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta sajátmagát embertársainak. Leonyid Leonov

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben