Benedek Elek Óvoda OM Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com"

Átírás

1 Benedek Elek Óvoda OM Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Fátrai Zsuzsanna óvodavezető -1-

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ nyilvánossága Az intézmény általános jellemzői Az intézmény jellemzői és az Alapító Okirat szerinti jogosítványok Az intézmény működési alapdokumentumai Az óvoda szervezeti rendszere, irányítása Az óvodavezető és feladatköre Az óvodavezető felelős Az óvodavezető feladata Az óvodavezető közvetlen munkatársai Az óvodavezető-helyettes Telephely óvodavezető-helyettes A vezetők helyettesítési rendje Az óvoda vezetőségének kibővített tagjai Vagyonnyilatkozat-tétel Gyakorlati megvalósítása A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vonatkozásai Intézményünkben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek A hozzátartozók köre vagyonnyilatkozat szempontjából A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessége A vagyonnyilatkozat őrzése Az óvoda alkalmazotti közössége Az óvoda közösségei, kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az óvodaközösség A közalkalmazottak közössége A nevelők közösségei A nevelőtestület Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A gyermekek közössége A szülők közössége Az óvodaszék A kapcsolattartás rendszere A székhely óvoda és a telephely óvoda közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje: A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az óvoda működésének rendje, munkarend A gyermekek fogadása (nyitva tartás) A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nevelőmunkát közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozók munkarendje A vezetők benntartózkodásának rendje Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések

3 6.5. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés Felmentés a rendszeres óvodába járás alól Az óvodai elhelyezés megszűnése Az óvodaváltoztatás eljárási rendje A gyermek távolmaradásának, hiányzásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelezettség elérésére, az iskolaérettségre A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az étkezési térítési díj kedvezményekre vonatkozó szabályok Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje A nevelőmunka belső ellenőrzésének feladatai A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során Az ellenőrzés fajtái A gyermekek fejlődésének ellenőrzése Gyakornok és mentor A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai esélyegyenlőség biztosítása A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi óvó-, védő előírások, az óvoda dolgozóinak tennivalói baleset esetén Az óvoda dolgozóinak feladata gyermekbaleset esetén Rendkívüli esemény, bombariadó, katasztrófa esetén szükséges teendők Az óvodavezető feladatai: Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák feladatai: A gazdasági ügyintézők és a kisegítő dolgozók feladatai: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás Egyéb rendelkezések Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Záró rendelkezések Mellékletek A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés Munkaköri leírás minták Záradék

4 A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 40. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a Benedek Elek Óvoda, mint közoktatási intézmény, mint költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél-és feladatrendszer ésszerű és hatékony megvalósítását szabályozza. Célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, a gyermeki jogok érvényesítése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény A Munka Törvénykönyve évi I. tv. (Mt.) és annak módosításai Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet ÁNTSZ- előírások, helyi szabályozások a 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről évi XXXI Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Államháztartási Törvény 10. (4) bekezdés Számviteli Törvény 1999.évi XLII. törvény 4. (7) bekezdés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló végrehajtásáról -4-

5 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása A Benedek Elek Óvoda felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a Közalkalmazotti Tanács véleményezi, a nevelőtestület elfogadja, a szülői munkaközösségek képviselői egyetértésüket adják, és a fenntartó jóváhagyja Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya Kiterjed: Benedek Elek Óvoda pedagógusaira, a nem pedagógus munkakört betöltőkre, (továbbiakban alkalmazottak) az óvodába felvett gyermekekre, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire. Betartása kötelező érvényű az óvoda minden közalkalmazottjára és az óvodával szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép életbe és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ nyilvánossága Az SZMSZ a többi dokumentummal együtt a dolgozók és a szülők rendelkezésére áll a vezetői irodában, a telephelyen a vezető-helyettesi irodában. Vele kapcsolatos információkat a vezető és helyettesei adnak, illetve az óvodavezető feladta az összevont szülői értekezleten annak ismertetése. -5-

6 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Az intézmény jellemzői és az Alapító Okirat szerinti jogosítványok Az Alapító Okiratot elfogadó fenntartói határozat száma: 225/2012. (XI.22.) kgy.sz. és 246/2012. (XII.14.) kgy.sz. Az Alapító Okirat kelte: Tatabánya, december 14. Az intézmény neve: Benedek Elek Óvoda Székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Telephelye: Móra Ferenc Óvoda telephely 2800 Tatabánya, Molnár János u. 4/a. Az intézmény alapítója: Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Alapítás időpontja: augusztus 01. Az intézmény közfeladata: közoktatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerint Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: óvodai nevelés Az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok: Az intézmény alaptevékenységi besorolása: Szakfeladat csoport: óvodai nevelés Szakfeladatok: Szakfeladat megnevezése: óvodai nevelés, ellátás óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai intézményi étkeztetés -6-

7 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény alaptevékenysége - óvodai nevelés - alapfeladatait, az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének költségvetési rendeletben biztosított előirányzatokból látja el - óvodai intézményi közétkeztetés Az intézmény bélyegzői, azok lenyomatai: Az intézménybélyegzőjét az óvodavezető, az óvodavezető-helyettesek és az óvodatitkár használhatják. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: Az óvoda 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig nevelőintézményként ellátja a szülők igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok: - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott módon látja el az óvodás korú gyermekek nevelését, oktatását. - Nevelési koncepcióját, programját az óvoda maga választja meg, mely az óvoda nevelőtestületének döntése alapján készül. Minden lehetőséget felhasznál arra, hogy a gyermekek minél harmonikusabban, kiegyensúlyozottabban fejlődhessenek az óvodai foglakozás alatt. -7-

8 Helyi feladatok: - Prevenció érdekében a 4-5 éves gyermekek szűrése mozgás és értelmi fejlettség szempontjából, szakember bevonásával. - Krónikus légúti betegségben szenvedő óvodás korú gyermekek nevelése. - Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést, továbbá óvodai fejlesztő programokat szervez. Az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek: - Határozatlan idejű szerződések megkötésére a fenntartó előzetes hozzájárulása után az intézmény vezetője jogosult. - Határozott idejű (maximum 1 év) bérleti szerződések megkötésére az intézmény vezetője jogosult, amelyről a fenntartót tájékoztatni köteles. Az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatok: január 1-jétől hatályos szakfeladat számok: Szakfeladatok: Szakfeladat megnevezése: munkahelyi étkeztetés Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény működési köre: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Alapító jogokat gyakorló irányító szerve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Gazdálkodási besorolás alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. -8-

9 Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat útján, a közgyűlés döntésétől függően 5 éves időtartamra bízza meg a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 138/1992. évi kormányrendelet alapján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 1. a közalkalmazotti jogviszony, évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, évi LXXIX. törvény a közoktatásról 3. munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Jogelőd intézményei: Ságvári Endre Óvoda (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d.) OM azonosító: Adószám: Móra Ferenc Óvoda (2800 Tatabánya, Molnár János u. 4/a.) OM azonosító: Adószám: Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, képviseleti jogát az intézmény vezetője esetenként vagy tartósan átruházhatja az intézmény bármely dolgozójára. A fenntartói ellenőrzés rendje: Pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzést Tatabánya Megyei Jogú Város jegyzője rendel el. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Közoktatási intézmény - Óvoda OM száma: Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény adószáma: Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény statisztikai számjele:

10 A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám: Csoportok száma: 12 csoport Felvehető maximális létszám: 307 fő a székhelyen (Ságvári E. út 7/d.): 208 fő a telephelyen (Molnár J. u. 4/A.): 99 fő A feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon: Benedek Elek Óvoda helyrajzi száma: 2126/40 Címe: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Móra Ferenc Óvoda helyrajzi száma: 2570/1 Címe: 2800 Tatabánya, Molnár János u. 4/a. A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A feladat ellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény vezetőjét Az intézmény működési alapdokumentumai A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító Okirat Az óvoda helyi pedagógiai programja Az intézmény éves pedagógia munkaterve Intézményi esélyegyenlőségi program Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei Házirend Belső szabályzatok (vezetői utasításra) Az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az óvoda pedagógiai programja, mely - az óvodában folyó nevelő munka szakmai tartalmi szabályozója - tartalmazza (Kt CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről): A pedagógiai program -10-

11 1. (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat. Az óvoda éves munkaterve az óvoda hivatalos feladatsora, mely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Az éves munkatervet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten elfogadja. Az éves munkaterv tartalmazza: a kiinduló helyzetképet a pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben a stratégiai tervet, mely az alábbiakra terjed ki: o szakmai programok o rendezvények o kapcsolattartási formák, programok o feladatelosztás a nevelőtestületben gazdálkodást, fejlesztést az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését -11-

12 Az Intézményi Esélyegyenlőségi Program a települési program alapján készült. Az intézményben megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását ösztönözzük a program megvalósításával. A Szervezeti és Működési Szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak legfontosabb feladata, hogy olyan szervezetet működtessen, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az óvodai élet egyes területeire vonatkozó vezetői utasítások: az alkalmazottak munkaköri leírásai, irat- és adatkezelési szabályzat, munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv, stb. A házirend a gyermeki jogok és kötelességek érvényesülésének, gyakorlásának, az óvoda élet- és munkarendjének szabályait rögzíti. Munkaügyi, munkajogi helyi szabályzatok: Közalkalmazotti szabályzat Kollektív szerződés A közalkalmazotti szabályzat a munkáltató és a közalkalmazotti tanács kapcsolatrendszerével és a részvételi jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket szabályozza. A kollektív szerződés a munkáltató és a munkahelyi szakszervezet együttműködésének formáit, valamint a közalkalmazottak jogaival és kötelességeivel kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. 3. Az óvoda szervezeti rendszere, irányítása 3.1. Az óvodavezető és feladatköre Az óvoda élén óvodavezető magasabb vezető - áll, ő az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Két helyettes segíti az óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. -12-

13 Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belső szabályzata, valamint a fenntartó határozza meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólagosan az intézményvezető, a munkáltatói jogkör nem ruházható át Az óvodavezető felelős - az intézmény szakszerű és törvényes működésért, - a takarékos gazdálkodásért, - az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, - a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a számviteli rendért, - az óvoda gazdasági eseményeiért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermekvédelmi feladatok megszervezésért és ellátásáért, - a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a gyermekbalesetek megelőzéséért, - a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért, - a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, - a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért, - a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, - az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért, azon lehetőség figyelembe vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat, - a gazdasági feladatokban közreműködő gazdasági vezető, gazdasági ügyintézők munkájának közvetlen irányításáért Az óvodavezető feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, -13-

14 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői munkaközösséggel való együttműködés, a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása, az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe, a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott-feladatok ellátása, az intézményi szabályzatok, munkatervek, helyi pedagógiai program, minőségirányítási program elkészítése, óvodai beíratás megszervezése. Az óvodavezető megbízatása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra szól. Az óvodavezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza Az óvodavezető közvetlen munkatársai Az óvodavezető közvetlen munkatársai közé az alábbi magasabb vezető beosztású dolgozók tartoznak: - óvodavezető-helyettes - telephely óvodavezető-helyettes Az óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben ellátja helyettesítését. Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti őt. Tartós távolétnek minősül az egy hetet meghaladó távollét. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák és a kertész munkáját. -14-

15 Az óvodavezető-helyettes feladatai - a házi továbbképzések megszervezése, - a szakmai munkaközösségek működésének segítése, - a helyettesítési beosztás elkészítése, - javaslatot tesz az erkölcsi és anyagi jutalmazásra, kitüntetésre, - részt vesz a szabadságolási terv elkészítésében, - a munkabiztonsági, a tűz és katasztrófavédelmi megbízottal rendszeresen ellenőrzi az intézmény állagát, a szabályok betartását, - szakmai, gazdasági, egyéb ügyekben eljár a vezető útmutatása alapján, - ellenőrzi a munkafegyelem betartását, - ellenőrzi a pedagógusok adminisztrációs munkáit (mulasztási napló, csoportnapló), - ellenőrzi és megszervezi a technikai dolgozók munkájának folyamatosságát és minőségét, - levezeti a testületi értekezleteket, - javaslatot ad az óvoda pedagógiai programjához és munkaterveihez, - figyelemmel kíséri és ellenőrzi az udvari életet, figyeli a pályázatokat és megírásukhoz megkeresi a megfelelő személyt. Az óvodavezető-helyettes feladatait, felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza Telephely óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, szervezi a telephely óvoda munkáját. Felelős mindazon tevékenységek megszervezéséért, melyek a székhelyóvodában az általános helyettes feladatai. Szoros kapcsolatot tart a székhelyóvodával, biztosítja az információk továbbítását. Az óvodavezető, illetve helyettese akadályoztatása esetén ellátja helyettesítésüket. A nevelés területén közreműködik a vezető által meghatározott tevékenységek irányításában. Feladatait, felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. A vezetők közötti együttműködés formái: - az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés - a vezetői megbeszélés a hónap első szerdáján 3.3. A vezetők helyettesítési rendje Az óvodavezető távollétében - a munkáltatói jogkör gyakorlása, valamint az azonnali döntést nem igénylő ügyek kivételével- az óvodavezető helyettes jogosult intézkedni. -15-

16 Az óvodavezető és helyettese egyidejű telephelyen a helyettes - távolléte esetén a vezetői feladatokat a megbízott szakmai munkaközösség - vezető látja el. Amennyiben a szakmai munkaközösségek vezetői is távol vannak, úgy a szakvizsgázott, majd a rangidős, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus látja el a helyettesítést. Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az óvodavezető vezető beosztású munkatársaival szükség szerint megbeszélést tart. A megbeszélést az óvodavezető hívja össze Az óvoda vezetőségének kibővített tagjai az óvodavezető; az óvodavezető helyettes; telephely óvodavezető-helyettes; a szakmai munkaközösségek vezetői; a közalkalmazotti tanács elnöke; a szakszervezeti titkár. Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az óvoda vezetősége szükség szerint megbeszélést tart az aktuális feladatokról. A megbeszélést az óvodavezető készíti elő és vezeti. Az óvoda vezetőségének tagjai belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az óvodavezető feladata Vagyonnyilatkozat-tétel A vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek köre kibővül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. törvény alapján, melynek rendelkezései januártól 1-jétől léptek hatályba. Célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése Gyakorlati megvalósítása Az a személy, aki a törvény 3. -ában felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be, az e törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletében rögzített adatlap -16-

17 kérdései alapján nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vonatkozásai E törvény 3. (1) pontja szerint: vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként- javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. A fentiek értelmében az intézményvezetőn túl e törvény vonatkozik mindazokra, akik a vezető helyettesítése során döntéshelyzetbe kerülnek Intézményünkben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek óvodavezető óvodavezető-helyettes telephely óvodavezető-helyettes A hozzátartozók köre vagyonnyilatkozat szempontjából a házastárs az élettárs (Ptk. 685/A ) a közös háztartásban élő szülő, nagyszülő, gyermek(ek), függetlenül attól, hogy kiskorú-e, vagy elmúlt 18 éves, és nagykorú (ha nincs saját vagyona, akkor ezt a tényt kell rögzíteni) a házastárs, élettárs gyermeke(i), ideértve az örökbe fogadott és nevelt gyermeket is A hangsúly a közös háztartáson van. Ha valakinek a gyermeke(i), szülei máshol laknak, akkor rájuk nem vonatkozik a nyilatkozatadási kötelezettség A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei A formai követelményeket a törvény 11. -a részletesen szabályozza. -17-

18 A vagyonnyilatkozatot két példányban, az e törvény mellékletében meghatározottak szerint kell kitölteni, és a kötelezett által, valamennyi oldalán aláírva, példányonként külön-külön, zárt borítékba kell helyezni. A nyilatkozó és az őrzéséért felelős személy (óvodavezető) a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadásakor a borítékot lezárták. Az őrzésért felelős óvodavezető a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, másik példányát az őrzésért felelős személy (óvodavezető) az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat a nyilatkozó és az őrzésért felelős személy példányát is csak a 14. -ban meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a 14. rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. Egyéb esetben a boríték(ok) felnyitása törvénytelen, jogi következményeket von maga után! A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessége Az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, telephely óvodavezető-helyettes és a gazdasági vezető legelső esetben 2008 évben a továbbiakban, amikor valaki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyba, beosztásba kerül, a feladatkör betölthetősége érdekében a kinevezését megelőzően a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka-vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, 5 év múlva, az esedékesség évében, június 30-ig Aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb állami pénzeszközök felett rendelkezik, annak kétévente esedékes a vagyonnyilatkozat beadása. Ez vonatkozik az óvodavezetőre. -18-

19 3.5.7 A vagyonnyilatkozat őrzése A vagyonnyilatkozat (ok) őrzője az óvodában az óvodavezető. Az óvodavezető köteles az érintett személyt, illetve személyeket a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének időpontjáról legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza a törvény mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozati nyomtatványokat saját és hozzátartozói számára a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való figyelmeztetést Az óvoda alkalmazotti közössége Az óvoda alkalmazotti közösségét a közoktatási törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezető alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető óvodavezető-helyettes telephely óvodavezető-helyettes óvodapedagógusok A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: pedagógiai asszisztensek a dajkák Az egyéb alkalmazottak: az óvodatitkár 4. Az óvoda közösségei, kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével 4.1. Az óvodaközösség Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják A közalkalmazottak közössége Az óvodai alkalmazottak: óvodapedagógusok, dajkák, kisegítők, gazdasági feladatokat ellátók. -19-

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben