Gróf Esterházy László ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gróf Esterházy László (1626 1652)"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MARTÍ TIBOR Gróf Esterházy László ( ) Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez Doktori (PhD) értekezés Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, vezető: Dr. Fröhlich Ida Társadalom- és Életmódtörténeti Műhely, vezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna Témavezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés: a dolgozat célkitűzései 4 I.1. Historiográfiai bevezetés a családtörténeti kutatásokhoz 17 I.2. A XVI XVII. századi főúri életrajzokról 17 I.3. Az Esterházy család kutatástörténete 19 II. A gyermek- és ifjúkor ( ) 28 II.1. A család: Esterházy Miklós nádor famíliája 28 II.2. Gyermekkor és neveltetés 30 II.3. A nádori udvarból az iskolapadba 31 II.4. Tanulmányok és olvasmányok: Esterházy László műveltsége 35 II.5. A másodszülött nádorfi 38 II.6. Új helyzetben: elsőszülötté előlépve (1642) 47 II.6.1. Esterházy László és az atyafiak szerepe: Esterházy Dániel és Esterházy Farkas 47 II.6.2. Nagy kihívás előtt: a családi örökség megtartásának és gyarapításának feladata 76 III. Az atyai örökség sikeres folytatása a Magyar Királyság elitjében: az ifjú gróf címei és tisztségei 91 III.1. Az örökölt grófi cím birtokában: a felsőtábla tagja 91 III.2. A család dunántúli hatalmának továbbvitele: a Sopron vármegyei főispánság ( ) 94 III.3. A tehetséges nádorfi gyarapodó elismerései: császári kamarás és aranysarkantyús vitéz ( ) 95 III.4. A magyar politikai elit csúcsának közelében: magyar királyi tanácsos (1652) 105 IV. A magyar arisztokráciában: főúri pártfogók, barátok és ellenlábasok 108 IV.1. Esterházy Miklós körének oltalmában? 108 IV.2. A külföldi kapcsolatok 114 IV.3. Barátok és pártfogók: Batthyány I. Ádám és Pálffy Pál 118 IV.3.1. A dunántúli főkapitány: Batthyány I. Ádám 118 IV.3.2. Szoros barátságban a befolyásos nagyúrral: Esterházy László és Batthyány Eleonóra házassága 123 IV.3.3. Közös portyák Batthyány generálissal 132 2

3 IV.4. A dunáninneni kamaraelnök, országbíró és nádor: Pálffy Pál 137 IV.5. Kitekintés: szempontok a familiárisi kör kutatásához 140 IV.6. Küzdelem a családi vagyon megszerzéséért: az ifjú arisztokrata birtok-, pénz- és zálogügyei 146 V. Az önálló karrier meghatározó állomása: a pápai főkapitányság 153 V.1. Pápa helye a XVII. század közepi végvárrendszerben 153 V.2. A pápai főkapitány feladatai 154 V.3. Egy különleges előzmény: Pázmány Miklós rövid pápai főkapitánysága 1648-ban 163 V.4. Pápa és az Esterházyak a XVII. század első felében 170 V.5. A főkapitány és a végvárváros 172 V.6. A pápai őrség összetétele 178 V.7. Exkurzus: Esterházy László és katonai felettesei: Mansfeld győri generális és Puchheim Haditanács-elnök 181 VI. Egy családi tragédia visszhangja és következményei: Esterházy László vezekényi halála 185 VI.1. A vezekényi ütközet augusztus 26-án 185 VI.2. A vezekényi csata hazai és nemzetközi visszhangja 186 VI.3. A nádorfi halálának következményei 192 VII. László gróf élete a família későbbi reprezentációjában 198 VII.1. Egy ismeretlen mű Esterházy László vezekényi haláláról? A De morte pulchra, pretiosa et honesta című munka keletkezésének hátteréről 198 VII.2. László gróf szerepe a család későbbi generációinak tudatában és reprezentációjában 202 VIII. Összegzés és tanulságok 208 IX.1 Felhasznált levéltári források 212 IX.2. Kiadott források és elektronikus adattárak 213 X. Felhasznált nyomtatott irodalom 215 XI. Táblázatok és térképek jegyzéke 237 XII. Függelék 238 XII.1. Esterházy László itineráriuma 238 XII.2. Forrásszövegek 276 3

4 Bevezetés: a dolgozat célkitűzései Gróf Esterházy László ( ) élettörténetének és kapcsolatrendszerének részletes feltárásával ez ideig adós maradt a történeti kutatás. Személye a vezekényi csatában elesett unokatestvéreivel együtt az Esterházy-rokonság és a leszármazottak, valamint a magyar történelmi köztudat számára egyet jelent a hazáért való hősi életáldozattal, famíliájának örök időkre dicsőséget és megbecsültséget szerző hős alakjával, aki tragikusan rövid földi életével, ám dicsőséges halálával apja méltó utódának bizonyult. Az Esterházy család (Domus Esterhazyana) Esterházy Miklós nádor ( ) fényes pályájának és jól ismert házassági politikájának köszönhetően a XVII. század első harmadában a Magyar Királyság mágnás-, majd grófi famíliái közé emelkedett. Míg páratlan karrierjéről, különleges politikai pályájáról, kiterjedt diplomáciai kapcsolatairól és a korban egyedülálló vagyonszerzéséről egyaránt híres Miklós nádor, valamint kisebb fia, az atyja és László bátyja örökébe lépő, izgalmas személyiségű Pál nádor ( ) pályája több, klasszikussá vált feldolgozásnak köszönhetően jelentős részben ismertek, addig a két nádor között élt Esterházy-családtagok (László, Dániel, Farkas) életéről önálló, összefoglaló igénnyel írt életrajz még nem született. Csupán résztémákat feldolgozó, jóllehet értékes és a maguk nemében jelentős publikációk állnak rendelkezésre. Szakdolgozatomban annak idején két nyugat-dunántúli nagyúr, Esterházy László és apósaként a vele később rokonságba is került Batthyány I. Ádám ( ) kapcsolatát, az információszerzés korabeli működését vizsgáltam kettejük fennmaradt levelezését összegyűjtve és elemezve. Akkori témavezetőm, dr. J. Újváry Zsuzsanna biztatására László gróf halálával kapcsolatos kutatásai közben merült fel ugyanis, hogy a fiatal főúr élete önálló feldolgozásra is érdemes az adatgyűjtést e levelezés feldolgozása után posztgraduális tanulmányaim keretében is folytattam. Ekkor azonban már jóval nagyobb forrásanyag szisztematikus átnézését tűztem ki célul, eleinte nem sejtvén, hogy a nagyreményű, mindössze 26 éves életpályát befutó Esterházy László életére vonatkozó források feltárása túlmutat egyetlen személy életrajzán: László gróf életének feldolgozása az Esterházy család történetének egyik, a família jövője szempontjából meghatározó időszak átfogó bemutatását is szükségessé teszi. Noha a nagytekintélyű apa, Miklós nádor öröksége az utódok számára hatalmas vagyont, tekintélyes jövedelmű, igen jelentős birtokokat és vele együtt több országrészre kiterjedő, összetett és a családhoz hű familiáris-köröket jelentett, az utódok megfelelő cselekvése, az öröklött vagyont biztosító, azt megőrző és gyarapító lépései, 4

5 következetes stratégiája nélkül még az oly gondos tudatossággal hátrahagyott nádori végakarat sem garantálhatta feltétlenül a család további emelkedését és sikertörténetét. Igaz, a családi vagyon eredményes megőrzésében kulcsszerepe volt annak, hogy a még Miklós nádor által kijelölt, László gróf nagykorúsításáig működő gyámi tanács, elsősorban Esterházy Dániel és Farkas gondosan őrködtek a nádor testamentumának pontról-pontra való betartásán miként erről az alábbiakban még részletesen szólunk. Egyszerűbben fogalmazva: Esterházy László élete egybeesett az Esterházyak történetének azzal a fejezetével, amikor még nem dőlt el, hogy megmarad-e a família a Magyar Királyság vezető elitjében. Mint ismeretes, az Esterházyak vezekényi véráldozata az egész királyságban, Erdélyben, sőt a Habsburg Monarchia számos területén is nagy visszhangot váltott ki. Esterházy László személyét így a köztudat napjainkig mindenekelőtt Vezekényhez kapcsolja. Dolgozatom egyik legfőbb tézise és tapasztalata azonban az, hogy László és nagybátyjai személyes érdeme, hogy a fiatalon elhunyt gróf életében és azt követően is átgondolt birtokpolitikai stratégiával, fegyelmezett és következetes lépésekkel biztosították az Esterházy család helyét a királyságot vezető arisztokráciában és politikai elitben, amelyet Miklós nádor vívott ki. Jóllehet a korszakra vonatkozó történeti irodalom, elsősorban a család históriáját tárgyaló művek alapján ennek az izgalmas időszaknak a végkimenetele vagyis Esterházy Pál Orsolyával kötött házassága, gyors rang- és címszerzései, majd a hitbizomány általa történt létrehozása ismert, a nádor évi halálától a másodszülött László évi haláláig terjedő időszak konkrét családtörténeti eseményeit ez ideig csak részben tárták fel. Munkámban ezek nyomonkövetésére vállalkozom, döntően újonnan feltárt levéltári források alapján. Mivel László életrajzának átfogó megrajzolását számos résztanulmány segíti, ezért eredményeiket szintetizáló igénnyel építettem be a dolgozatba. Esterházy László kapcsolatrendszere, örökölt és szerzett címei és tisztségei nyilvánvalóvá teszik, hogy a magyar politikai elit tagja volt. Azonban az ifjú László gróf fiatal életkora miatt természetszerűleg nem juthatott el ezen kör csúcsára, az országos főméltóság betöltéséig, bár magyar tanácsosként ennek előszobájában járt. Az elitben elfoglalt helyének meghatározásához összehasonlító igénnyel összegyűjtöttem az általa viselt címek és rangok kapcsán azon (korabeli) főúri családok tagjait is, akiknek társadalmi státusza és karrierje lehetővé teszik az Esterházy Lászlóval való összevetést. Pályájának vizsgálata interdiszciplináris jellegű: személyi iratainak, levelezésének, családi, rokoni, főúri kapcsolatrendszerének, politikai és katonai pályájának, familiáriskörének, udvartartásának, műveltségének elemzése többféle megközelítést tesz lehetségessé. Kutatásaim hosszú tavú célja elsősorban Esterházy László életének összefoglaló 5

6 igénnyel történő bemutatása, de ezen túl a Miklós nádor halálától a fiatal Pál színrelépéséig tartó időszak monografikus feldolgozása is. Jelen dolgozatban azonban a terjedelmi korlátokból adódóan László gróf életének különböző metszeteit vázolom fel különálló fejezetekben. Önálló feldolgozást és további kutatást igényel Esterházy László Miklós nádortól megörökölt familiárisköreinek feltárása, dolgozatomban csak a folyamatban lévő kutatás lehetőségeinek és szempontjainak összefoglalására vállalkozhattam. László pályájának felvázolásakor törekedtem az atyai örökség továbbvitelének és a saját teljesítményének bemutatására, illetve szétválasztására. Több éves, hazai és külföldi levéltárakban végzett kiterjedt forrás- és adatgyűjtésem során igyekeztem mindazon forráscsoport és irategyüttes, valamint az őrző intézmények (hazai és külföldi levél-, kézirat- és könyvtárak) számbavételére, amelyek szisztematikus átnézése alapján valószínűsítettem, hogy az Esterházy László személyére, kapcsolatrendszerére, az általa betöltött tisztségek és címek történetére direkt vagy közvetve információt tartalmazó források döntő hányadát megismerhetem (elsősorban családfői működésének, tisztségeinek és hivatalainak idejére vonatkozóan, tehát szeptember 11. és aug. 26. között). 1 Vagyis a módszer, amelyre törekedtem: a teljes körű és 1 Esterházy László pályájának megismeréséhez a nélkülözhetetlen hazai családi levéltárak és személyi fondok: MNL OL P 108 (Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositorium), P 113 (Vegyes iratok), P 123 (Miklós nádor), P 124 (László gróf), P 125 (Pál nádor), P 507 (nádasdladányi Nádasdy), P 707 (Zichy), P 1290 és 1294 (zólyomi Esterházy-ág), P 1314 (Batthyány); P 1865 (Sibrik); MNL OL R 319 Családok, személyek Káldy cs.) iratanyagán kívül egyrészt átnéztem a Magyar Királyság központi kormányszervei (Magyar Kancellária, Magyar Kamara Archívuma) levéltárainak egy-két sorozatát (MNL OL A 32 (Litterae privatorum), A 95 (Acta Diaetalia); illetve MNL OL E 168 (Aszalay István alországbíró iratai), E 174 (Arch. fam. Eszterházy), E 185 (Nádasdy), E 199 (Wesselényi), másrészt a vármegyei igazgatás intézményeinek forrásai közül Győr, Sopron, Vas, Veszprém vármegyék nemesi kis- és közgyűléseinek jegyzőkönyveit. A vizsgált időszakra vonatkozóan egyedül Győr vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei vannak kiadva: HEGEDÜS- SZABÓ 2007, HEGEDÜS-SZABÓ Ahol megmaradt, a megyei számadásokat, a megyékhez érkezett leveleket és a nevezett megyék folyamodványait; a győri, vasvári, veszprémi, pozsonyi székeskáptalanok hiteleshelyi levéltárainak protokollum-, és iratsorozatait. Az egykor Körmenden őrzött Batthyány-levéltárnak a ma a körmendi Batthyány-Strattmann László Múzeum tulajdonában lévő részéből is átnéztem a korszakban keletkezett iratokat; kutatásaim során felhasználtam a gr. Batthyány Ádám ( ) 1649-ből hiányzó itineráriumát részben pótló, kíséretét név szerint felsoroló forrást: Batthyány I. Ádám feljegyzése az útjain őt elkísérő főúri kíséretről (1649): Anno die 9 Februar, hogi Eszterhas Laszloval Kismartonban mentem kik iöttek el vellem szekereken es lovakon is, BSLM, A városi iratok közül Sopron város irataiban a levelezést (Oerteliana) kutattam. További értékes források feltárását tették lehetővé (elsősorban a korszak levelezésanyagában) az esztergomi Prímási Levéltár világi levéltárának Acta Radicalia-sorozatában, az MTA Kézirattárában az MTA Történelmi Bizottságának oklevélmásolat-gyűjteményében, a bécsi Pálffy-, valamint a pozsonyi Erdődy-levéltárban végzett kutatásaim. Emellett a Habsburg Monarchia kora újkori központi kormányszervei által kiállított iratok sorozataiból törekedtem szisztematikusan átnézni az Udvari Haditanács protokollumait (1645 és 1652 között), az Alte Feldakten (AFA) iratait 1649 és 1652 között (Kt ), valamint a HKR Sonderreihen sorozatából a katonai kinevezésekről vezetett iktatókönyveket és kinevezéseket (Bestallungen). A Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA), Alte Hofkammer sorozataiból: közötti évkörben átnéztem az Hoffinanz egységes protokollumsorozatának köteteit (a monarchia országai szerint utólag osztották az iratanyagot sorozatokba: Hoffinanz Österreich, Hoffinanz Böhmen, így jött létre később) a Hoffinanz Ungarn sorozata, amelynek iratait elsősorban a kismartoni birtokper történetére koncentrálva kutattam (HFU, r. Nr ). Az alsó- 6

7 szisztematikus adatgyűjtés volt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy valóban sikerült minden adatot és forrást összegyűjtenem. Sok kérdést még így sem lehet megválaszolni, hiszen az írott források sokszor eleve töredékes információi nem teszik lehetővé az életrajz írójának, hogy a kortárs szemtanú hitelességével mutassa be az illető minden napját és az életével, családjával, karrierjével összefüggő valamennyi történést feltárja. Legfeljebb az lehetséges, hogy az Esterházy László élete és családtörténete szempontjából meghatározónak vélt csomópontokat és jelenségeket fejezetek formájában felvillantsam. Ennek kulcsszavai: atyai végakarat; családi-rokoni kapcsolatrendszer família, atyafiak (rokonság) és házasság; familiárisok; a politikai elit tagjaként való pályakezdés és tapasztalatszerzés a két király-, majd nádorválasztó országgyűlésen és a vármegyei politika szintjén; örökölt vagyon és szerzemények (címek és rangok); pártfogók, barátok és ellenlábasok; katonai pálya és tisztségek; maga az ember: hit (mély katolikus meggyőződés és devóció), név, öntudat, virtus, rang, reprezentáció; egyéniség; képzettség, ambíció, kihívás, küzdelem, karrier; hősi halál. Mivel a források bősége nem azonos a család minden tagja vonatkozásában, a família nem minden tagjának életét ismerjük azonos mélységben. Esterházy László életpályája kutatásának szükségességét a legújabb szakirodalom is hangsúlyozza, 2 és több helyen is előfordul arra vonatkozó megállapítás, hogy László gróf családfői működésének éveiben több a tisztázatlan, kutatandó kérdés. Ezek közül jelentőségét tekintve levelezésének feldolgozása, illetve kapcsolatrendszerének feltárása áll az első helyen. 3 László gróf apja halálát követő, részben önálló működése mindössze szűk hét évet ( ) tett ki; ez az időszak azonban a Magyar Királyság XVII. századi történetén belül, a század egészét tekintve is, különleges jelentőséggel bírt. Esterházy Miklós nádor halálával nemcsak az Esterházy família történetében zárult le egy meghatározó jelentőségű korszak; a királyság politikai elitjének is elkerülhetetlen módon újra kellett rendeződnie. Jelentős kül- és belpolitikai változásokra kellett megfelelő választ találni. A harmincéves ausztriai birtokok (Niederösterreichische Herrschaftsakten) iratai közül főleg a kismartoni uradalom (E 29/A/2, Eisenstadt, Herrschaft, ) iratait néztem át, valamint a Hoffinanz egy másik sorozatából, az Udvari Kamara ügyintézése során keletkezett iratok másolatait tartalmazó Gedenkbücher -sorozat köteteit (Ungarische Reihe, Bd ). Az FHKA különgyűjteményei (Sammlungen und Selekte) közül a családi gyűjtemények (Familienakten) Esterházyakra (E-75) vonatkozó részét is kutattam. A Haus-, Hof- und Staatsarchiv anyagában a Türkei I. (Turcica, Kt : ), az Ungarische Akten, a korabeli velencei követjelentések XIX. századi másolatait (Venedig, Dispacci di Germania, Bd. 90, 92 93, 102a b), illetve a Hofarchive sorozataiból a főudvarmesteri levéltár két fondját: (1. Obersthofmeisteramt: Obersthofmeisteramtsakten, Kt. 1 ( ) és 2. Ältere Zeremonialakten, Kt. 2 ( )), valamint a XVII. század közepén a császári udvari kamarási kinevezésekről vezetett jegyzékeket (Oberstkämmereramt: Kämmerer-Ernennungen, Kämmererverzeichnis der Kaiser Ferdinand II. und Leopold I. ( ) kutattam. A különgyűjtemények közül Sigray János kéziratos naplóját (1652) néztem meg a Kos-gyűjtemény anyagában. 2 DOMINKOVITS 2009b, FEJES 1996,

8 háború lezárulásának közeledtével joggal lehetett remélni, hogy a közép-európai Habsburg Monarchia a törökkel kötött sorozatos békék után erejét végre a hostis naturalis kiűzésére fogja összepontosítani. A Batthyány I. Ádám, Csáky László, Homonnai Drugeth György és Nádasdy Ferenc neveivel fémjelezhető kör mellett az Esterházy Lászlóval szoros barátságot ápoló Zrínyi Miklós évi törökellenes terveinek és harcainak Klaniczay Tibor a korábbi szokásos portyázásoktól eltérően mélyebb politikai értelmet tulajdonított. 4 A magyar politikai elit bízott abban, hogy nem voltak hiábavalóak azok az erőfeszítések, amelyek immár hosszú évtizedek óta a császár és a szultán közötti béke jegyében a királyság és hódolt országrész határán a béke fenntartására irányultak és sok feszültséget keltettek. A vesztfáliai béke időszakában a főrendek részéről még a kivárás, az udvar iránti lojalitás demonstrálása volt a jellemző; a feszültségek csak jóval később eszkalálódtak a Wesselényiszervezkedésben, de a magyar rendeknek mind Erdélyhez, 5 mind Bécshez való viszonyulása jelentősen átalakult a korszakban, valójában azonban csak 1652-t követően. 6 Az apja örökébe lépő Esterházy László családfői működésének ideje tehát éppen egy átalakuló időszak volt a királyság politikai elitje szempontjából is. A nádorok, különösen Pálffy Pál ( ) és az egész királyság rendi politikáját meghatározta a harmincéves háborút lezáró, azzal egyidejű várakozás; ők amellett, hogy a XVII. század elején a Habsburg Monarchiában szinte egyedülállóan széleskörű magyar rendi jogokat és kiváltságokat igyekeztek megőrizni törekedtek az uralkodóhoz való lojalitásukat megmutatni, például a nagy háború lezárultával a német katonaságnak a magyar végvárakba történő beszállásolásával, a magyar főrendek nagy birtokvitái során a kamarák bevételeinek optimalizálásával. A korszak királyságbeli politikai elitjének legmeghatározóbb alakja Pálffy Pál nádor, egykori kamaraelnök; a személyével alaposabban foglalkozók az udvar és a rendek között az érdekeket kiegyensúlyozottan figyelembe vevő, felekezeti szempontból türelmes vagy legalábbis visszafogott, jó erdélyi kapcsolatokkal rendelkező politikus képét állítják elénk. 7 Az 1646/47., és az évi országgyűlések résztvevői jelentős események és közjogi változások alakítói voltak: az új országos főméltóságok (nádor, országbíró) megválasztásán kívül 1647-ben IV. Ferdinánd magyar királlyá koronázására, 1649-ben az 1490-ben a Habsburgoknak elzálogosított nyugat-magyarországi uradalmaknak a Magyar Királysághoz való visszacsatolására került sor. A diétán tárgyalt főbb kérdések közül mind a felekezeti kérdésekben hozott végzések (1646/47. évi VI. törvénycikk a templomoknak az 4 KLANICZAY 1964, 318 skk. 5 PÉTER 1973; FUNDAREK 2008, HÖBELT 2008, 372. skk. 7 FUNDAREK 2008; FUNDAREK 2006, ; FUNDÁRKOVÁ 2009, LX LXVIII. 8

9 evangélikusok számára való visszaadásáról), mind a városok adómentességének felülvizsgálatát elindító döntések 8 személyesen is érintették Esterházy Lászlót, akit a többségében a győri egyházmegye területén fekvő Esterházy-birtokok miatt birtokosként és Pápa várának főkapitányaként, illetve a pápai uradalom földesuraként is érintett a diéta végzéseinek végrehajtása. 9 Így a korszak politikai kérdései és a magyar rendeket aktuálisan foglalkoztató problémák kontextusában kell elhelyezni Miklós nádor másodszülött fiának életét is. A fiatalon meghalt főúr feladatkörei, életének különböző helyszínei, valamint maga a forrásanyag is már önmagukban strukturálják az életrajzát. Rövid életútja ellenére pályája és személye meghatározó jelentőségű volt az Esterházy-család történetében. Ez annak ellenére is igaz, hogy több helyen is hangsúlyozzák az eddigi szerzők, hogy kevésbé folyhatott bele az [apja temetésével kapcsolatos] előkészületekbe a nádor legidősebb fia, az akkor húszéves tapasztalatlan László, 10 birtokügyekkel kapcsolatos lépéseiben a nála hat évvel idősebb Nádasdy Ferenchez 11 képest tétovább, lassúbb, 12 nehézkesebb 13 volt, és a fontosabb ügyekben valójában a család rangidős férfitagjai, nevezetesen László nagybátyja, Esterházy Dániel (1580 k. 1654), illetve másik nagybátyjának, az evangélikus Esterházy Gábornak Farkas nevű fia (1615. május szeptember 2.) személyes szerepe és fellépése volt meghatározó. A források azonban ezt a leegyszerűsített képet legfeljebb csak részben, leginkább a nádor halálát közvetlenül követő időszakra (és akkor is árnyaltabb megközelítést szükségessé téve) erősítik meg. Az újonnan feltárt iratok alapján úgy vélem, hogy László aki mellett magától értetődő módon végig ott voltak a Miklós nádor végakarata szerint eljáró atyafiak öntudatos, büszke, talán részben éppen a rá háruló feladatok és a felelősség miatt korán éretté váló főúr volt, aki családfőként is megállta a helyét, 14 ráadásul egy, az Esterházyak története szempontjából meglehetősen kritikus időszakban. 15 Kétségtelen 8 BESSENYEI 1991, J. ÚJVÁRY 2005; TUSOR 1997, ; TUSOR 1998, 5 26; TUSOR 2000, VISKOLCZ 2006, Nádasdy Ferenc (1621 k. 1671) Esterházy László sógora, 1655-től haláláig országbíró; a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolásakor kivégezték, birtokait elkobozták. Életére: MOHL 1900, ; országbírói tevékenységéről: TOMA 2005a. 12 FEJES 1996, Csizi István Aszalay István levelei alapján jut arra a következtetésre, hogy a szakirodalom (elsősorban Fejes Judit tanulmánya) Esterházy László személyével kapcsolatos megállapításai helytállóak. CSIZI 2003, Esterházy László önállóan és felelősen gondolkozó voltára l. pl. Batthyány Ádámnak írt levelét (P 124, nr. 1554, [1648. márc.]) 15 Két másik szerző és vélemény a szakirodalomból: 1. [ ] Nem könnyű, nem csekély kihívás ez természetesen, de a felkészültnek és rátermettnek mutatkozó Esterházy Lászlót, úgy tűnik, cseppet sem nyomasztja. Sőt, a fejlemények kimondottan ígéretesek: biztató hadi sikerek portyázó török csapatok ellen különböző helyszíneken, majd kezdeti, de korántsem tétova lépések a politika színterén. Mindezzel párhuzamosan kölcsönös rokonszenven alapuló egyetértés kezd kialakulni közte és a nála hat évvel idősebb 9

10 ugyanakkor, hogy Esterházy Dániel és Farkas, valamint a legnagyobb formátumú familiárisok (Aszalay István, Eörsy Zsigmond, Kürtössy György, Rauch Dániel) személyében olyan meghatározó segítséget kapott a fiatal főúr, amely nélkül a nádor örökségének legfeljebb töredéke maradhatott volna a család kezében. Az önállóság hét esztendeje alatt ugyanis Lászlónak nem kisebb hordejerű kihívásoknak kellett megfelelnie, mint: 1. a Miklós nádortól megörökölt vagyont meg kellett őriznie, a zálogként kezére jutó birtokokat ki kellett váltania és meg kellett védenie az aspiránsoktól gondolva itt elsősorban a kismartoni zálogbirtok adományos birtok formájában történt biztosításáról (1648), amelynek érdekében nagyon komoly küzdelmet kellett folytatnia sógorával, gr. Nádasdy Ferenccel ( ). 2. Ki kellett házasítania testvérét, Mariankát, az esküvőt meg kellett szerveznie Saját magának meg kellett házasodnia a még apja életében eltervezett házasságnak megfelelően 17 és utódokról gondoskodnia (ez nem sikerült). 4. A vármegyei politikában soproni főispánként 18 részt kellett vennie: ez az említett Nádasdy Ferenccel folytatott (vagyoni és politikai) versengésének egy másik színtere volt. 5. Katonai tisztségét (a pápai főkapitányságot) el kellett látnia; a várat meg kellett erősítenie, a még korábban apja által Csáky Lászlónak zálogba adott, időközben Konszki Gáspárné Balassa Zsuzsanna kezére került pápai uradalom helyzetét jogilag tisztáznia kellett (vagyis ki kellett váltania az elzálogosított részt). 6. Az ország politikai elitjének tagjaként (illetve megkockáztatható: egy sokak által ígéretesnek remélt politikai pálya várományosaként) a legfontosabb magyar politikusokkal és bécsi udvari körökkel aktív kapcsolatot kellett tartania hiszen király- és nádorválasztó országgyűlésen vett részt; a Magyar Királyság legreprezentatívabb eseményén, az uralkodó koronázásán kiemelt feladatot kapott: IV. Ferdinánd koronázási ünnepségekor Horvátország zászlaját Zrínyi Miklós ( ), a költő és hadvezér között, aki messze tekintő, távlatos elképzeléseiben komoly szerepet szán Fraknó grófjának, a néhai nádor fiának. A jelek arra mutatnak tehát, hogy Esterházy László idővel fel fog nőni a feladathoz, és méltó lesz az apai örökségre a szó átvitt, eszmei értelmében is. Szilágyi András: A kincstár történetének fénykora a herceg-nádor, Esterházy Pál ( ) működése idején. In: Esterházy-kincsek , 31; 2. Für die Geschichte der Grafschaft Forchtenstein war seine kurze Herrschaft insoferne von großer Bedeutung, als unter ihm im Jahre 1646 die Urbarialabgaben und schuldigkeiten der Untertanen viele Orte in kontraktmäßig festgelegte fixe Pauschalsummen umgewandelt wurden, deren Einbringung den Gemeinden übertragen wurde; diese erlangten hiedurch größere Autonomie. Harald Prickler: Ladislaus Esterházy ( ). In: Bollwerk Forchtenstein 1993, 166. Prickler szócikkét August Ernst Fraknóról írt tanulmánya alapján készítette: ERNST 1981, in: Landestopographie 1981, 281 skk.; 3. [Esterházy Miklós] A 25 esztendő során egy korszerű, jól kiépített nádori apparátust teremtett és hagyott utódaira. Tekintélye egész famíliájának rengeteg hívet és barátot szerzett. Halála után a család vezető embere fia, László gróf lett, aki húszesztendősen még nem pályázott apja hivatali örökére, de állásfoglalása a kérdésben mégis mérvadó volt. LAUTER 2008, Esterházy Mária, (1638. febr ápr. 2.) férjhez ment ápr. 28-án a szenczi várban homonnai gr. Drugeth Györgyhöz. DUCHOŇOVÁ 2011, Esterházy László esküvőjéről: KOLTAI 2003a, DOMINKOVITS 2009b,

11 vitte; 19 a koronázást követő lakomán Pálffy Miklóssal együtt előmetélő volt Apja végrendeletének szellemében a Miklós nádortól örökölt kapcsolatrendszert (familiáris- és [fő]nemesi körökkel) életben kellett tartania. 8. A kiterjedt birtokokkal kapcsolatos jogi és pénzügyi problémákat kezelnie kellett; az ügyeket az Udvari Kamaránál, a pozsonyi Magyar Kamaránál, a pozsonyi, esztergomi, győri, vasvári káptalanoknál kellett intéznie; ehhez többször Pozsonyba, illetve Nagyszombatba kellett utaznia, ahol az ügyeiben érdekelt többi féllel meg kellett egyeznie. Ezzel összefüggően sokszor a hivatalból való közvetítővel, pl. a kamaraelnök Lippay Gáspárral, illetve az előbb országbírói tisztségben lévő, utóbb nádori méltóságra emelkedő Pálffy Pállal kellett egyezségre jutnia. 9. A családi adósságokat a hitelezőkkel szemben rendeznie kellett Birtokait szemmel kellett tartania: emiatt amellett, hogy rendszeresen levelezett birtokai tisztviselőivel, a tiszttartókkal (provizorokkal) nagyon sokszor úton volt). 22 E gazdag felsorolás azonban folytatható: 11. birtokai népességének vallási viszonyaival is foglalkoznia kellett; havonta általában egyszer felkereste apósát, Batthyány I. Ádámot ilyenkor gyakran táncolt, ivott, mulatott; engesztelésképpen, saját lelkének üdvössége érdekében végzett cselekedeteire (magánájtatosságra, mariazelli zarándoklataira, pozsonyi társulattal való kapcsolattartására) is időt kellett szakítania; 14. portyákon vett részt, amelyek közül a legismertebb az augusztus végi segesdikiskomáromi portya 25 volt; 15. végül, horderejét tekintve egyáltalán nem utolsósorban, bizonyosra vehető, hogy még életében megszületett az ötlet a családban, miszerint öccsének, Pálnak Orsolyával való gyűrűváltására teljes titokban sort kellett keríteni; 26 ennek 19 Az évi koronázáskor használt zászló a legrégibb fennmaradt horvát zászló a legújabb kutatások szerint: PÁLFFY 2013, a tanulmány horvát nyelvű változata megjelenés alatt. Köszönöm Pálffy Gézának a kézirat rendelkezésemre bocsátását. ÖStA, HHStA, Zeremoniellakten, Akten 3 (Kt. 3), , nr. 11., fol. 1 6 (Ordo Coronationis Ferdinandi IV. 16 Junii 1647, fol. 2v. A többi forrást l. a Az atyai örökség sikeres folytatása a Magyar Királyság elitjében: az ifjú gróf címei és tisztségei c. fejezetben. 20 PÁLFFY 2004, Esterházy Farkas leveleiből tudjuk, kik voltak a hitelezők. A család pénzügyi helyzetével kapcsolatos, eddig ismeretlen adatokat tartalmaz (László gróf személyi fondjának és a Repositorium iratain kívül) a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárának protokollum-sorozata; az adatokat az 5., 6. és a 7. sz. táblázatokban (77 81, 82 84, ill oldalakon) összefoglalom. 22 Ez felesége hozzá írt leveleiből derül ki. (MNL OL P 124, nr. 1 13: márc júl. 8.) 23 Lippay György erre többször felszólította (vö. TUSOR 1994, II. k., : Lippay levele Esterházy Lászlónak az árvai vizitációval kapcsolatban, Nagyszombat, márc. 8.); előfordult, hogy Pálffy Pál konkrétan instruálta is, pl. a pápai evangélikusok templomépítésével kapcsolatban szinte utasította a templomépítés tiltására. Pálffy Pál Esterházy Lászlóhoz, Bécs, április 17. MNL OL P 124, nr Volt ilyen oldala Esterházy Lászlónak, vö. Esterházy Pál Ifjúkori visszaemlékezései. J. ÚJVÁRY Vö. [ ] az Kegyelmetek egészségeért most is eleget iszunk. Esterházy László Batthyány Ádámhoz, Pápa, február 1., MNL OL P 1314, nr Kiskomárom kapcsán: SZVITEK 2008, FEJES 1996,

12 előkészületeiről kétségkívül tudott. 27 Orsolya a Thurzó-vagyonrész egyedüli örököseként hatalmas hozományt vitt volna magával egy esetleges külső házassággal. A család jövőjét döntő módon meghatározó házasság, Pál és Orsolya frigye így titokban jött létre. Az ezzel kapcsolatos pápai diszpenzáció megszerzésének története ismert; László grófnak az előkészítésben lehet az eddig feltételezettnél komolyabb szerepet tulajdonítani (a sárfenéki (Mannersdorf) sarutlan karmelitákkal való kapcsolat ápolása révén). 28 Elképzelésem szerint a fenti csomópontok képezik a keretét egy olyan munkának, amely László gróf életét kívánja összefoglaló jelleggel megrajzolni. Személye érthető módon elsősorban három unokatestvérével (Ferenc, 29 Tamás, 30 Gáspár 31 ) együtt történt hősi halála és a század legemlékezetesebb főúri temetésének 32 tartott búcsúztatása miatt folyamatosan jelen van a történeti köztudatban. A korszak kutatóinak publikációiban legyenek művészet-, irodalom-, 33 had-, 34 művelődés-, egyház- 35 vagy éppen köztörténészek időről-időre megjelenik alakja: a korabeli politikai elit hozzá vagy vele kapcsolatban írt levelei kapcsán, a családi tradíció és emlékezet tárgyi emlékeinek apropóján, 36 könyvtárának fennmaradt darabjaiban előforduló tulajdonosi bejegyzései kapcsán, a mariazelli főúri zarándoklatok kutatásával összefüggésben, 37 Sopron vármegye főispánságával, 38 illetve familiárishálózata, 39 a hatalmas területeket felölelő Esterházybirtokok miatt az osztrák és a magyar helytörténeti forrásokban, valamint feldolgozásokban lépten-nyomon találkozunk a nevével, emlékével, személyével nyomtatványban, tézislapon, a vezekényi emlékműnél, fegyvertárak darabjai révén (Bécs, 27 MNL OL P 124, nr. 185, Esterházy Farkas Esterházy Lászlónak, Galánta, jún. 20. Ebben a levélben Farkas javasolta Lászlónak, hogy Pál és Orsolya eljegyzésére a lehető leghamarabb és titokban kerüljön sor. Bubics-Merényi (1895) idézte legelőször Pál ifjúkori visszaemlékezéseit, melyben leírta, hogy a Pál és Orsolya közötti gyűrűváltás Esterházy Farkas előkészítését követően történt meg. 28 PERES 2009, 102, 387. jegyzet. 29 Esterházy Ferenc gyarmati kapitány ( aug. 26.) Báró Esterházy Pál érsekújvári vicekapitány és Károlyi Zsuzsanna fia. Eszterházy, 1901, Esterházy Tamás, lévai vicekapitány (1625. dec aug. 26.), Esterházy Dániel és Rumy Judit fia. Eszterházy, 1901, 185. Lévai kapitányságát kérvényezte a Haditanácsnál: ÖStA, KA, HKR Bd. 300 (Exp.), (1649. máj. 25.) fol. 176r. 31 Esterházy Gáspár (1628. jan aug. 26.) Róla: ESZTERHÁZY 1901, 192.; Hadtörténeti emlékek 1896, (3427. tétel) SZABÓ 1989; J. ÚJVÁRY 2006, ; J. ÚJVÁRY 2009a, 9 23; VISKOLCZ 2009, Halotti beszédek, (Hoffmann Pál: Gyászbeszéd Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár felett; RMK I 868; RMNy 2459) és Pálffy Tamás oratio-ja (RMK III. 1830; kiadása és fordítása: Halotti beszédek, , ). 34 CZIGÁNY 2004, BUZÁS, 1981; RITTSTEUER, A felsorolt irodalmon (elsősorban a katalógusköteteken) kívül: GALAVICS G., HÉJJNÉ DÉTÁRI A., TOMPOS L., SZILÁGYI A. művei, Bollwerk Forchtenstein, Fürsten Esterházy 1995, GALAVICS 1988, ; SZILÁGYI , A Wideman-féle ábrázolások kapcsán: GÖDÖLLE 2008, FAZEKAS 2005, DOMINKOVITS 2009b. 39 DOMINKOVITS 2008 (Kürtössy Györgyről); DOMINKOVITS 2012a (Rauch Dánielről). 12

13 Heeresgeschichtliches Museum; Fraknó), ötvöstárgyak, régi ruhadarabok kapcsán, 40 műtárgyak aukcióin (Dániel és László meghívója Miklós nádor temetésére). 41 Egyfelől tehát ismert személyről van szó: a vele kapcsolatos adatokat viszont eddig legfeljebb csak egy-egy résztéma (házassága, lakodalma, főispánsága) vonatkozásában vizsgálták. Személyi iratainak igen értékes, egy iratfolyómétert is meghaladó nagyságú gyűjteménye részeiben természetesen ismert a korszakkal és különösen az Esterházy család XVII. századi történetével foglalkozó kutatók számára, de a megjelent publikációk eddig leginkább csak a családtagok (közülük is csak Dániel és Farkas) vagy egy-egy személy (Batthyány Ádám, a familiárisok közül Aszalay István, Eörsy Zsigmond, Rauch Dániel, Nyáry Bernát stb.) leveleinek közlésére, illetve említésükre szorítkoztak. Kiterjedt levelezése amelynek legnagyobb része fennmaradt lehetővé teszi mind magyar, mind pedig külföldi kapcsolatrendszerének feltárását. Ez még akkor is igaz, ha az általa írt levelek (néhány címzett, pl. apósa, Batthyány Ádám vagy Aszalay István) kivételével csak igen hosszadalmas munkával és a személyi fond gazdagságához képest csak töredékesen gyűjthetők össze (sokkal többet tudnánk róla, ha ismernénk pl. Pálffy Pálhoz, Zrínyihez, Johann Christoph Puchheimhez vagy Rákóczi Zsigmondhoz írt leveleit). A legtöbb adat érthetően az apja halálát követő, viszonylag rövidebb életszakaszáról áll rendelkezésre. E forrásokon belül elkülönülnek és kiemelt jelentőséggel bírnak: 1) a családtagok által hozzá intézett levelek, 2) az idegenek által írt levelek, 3) különböző személyek és vármegyék, valamint helységek folyamodványai, 4) az uralkodói és közhatósági (kamarai) rendeletek és 5) a személyi fond végén található vegyes iratok, amelyek között éppúgy találhatók birtokjogi iratok, László gróf fogalmazványai, különböző feljegyzések, mint tanulmányai során írt (1644), kéziratban maradt vizsgamunkái, már publikált társulati nyomtatványok, összeírások, számadások, nyugták, olyan iratok, amelyek bizonyos útjainak költségeit, egyes birtokok jövedelmeinek adott időszakra vonatkozó kimutatásait kivételes részletességgel engedik megismerni. Ugyanakkor az is tény, hogy a személyével kapcsolatos adatok szisztematikus összegyűjtéséhez messze nem elegendő pusztán a személyi fond iratanyagára vagy akárcsak a Repositorium hatalmas anyagának irataira támaszkodni; zálogés birtokjogi ügyei vagy pápai főkapitánysága idejének feldolgozása is tucatnyi különböző levéltár igen eltérő forrástípusainak átnézésével lehetséges csak. Több vármegye nemesi 40 A pogány török által megh öletett szeginy Eszterház Lászlo vörös atlacz arany prémel, pillangokkal és gyöngyökkel ki varrott nyári panczér ungő. Idézi: HÉJJNÉ DÉTÁRI 1975, 487; PERES 2009, 120, 475. jegyzet. 41 Feltehetően az egyik felső-magyarországi város követeinek szóló meghívó (a temetésre). 1 beírt oldal. Két papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Fraknó, XI. 1. (a letöltés időpontja: október 20.) 13

14 közgyűlési jegyzőkönyvei, több káptalan hiteleshelyi levéltárának irat- és protokollumsorozata, számos családi levéltár kisebb és nagyobb egysége, fondja, több központi bécsi és magyar kormányszerv megfelelő iratsorozatainak kutatása szükséges. A látszólag szűknek tűnő évkör ( ) vizsgálatakor így hamar szembesültem azzal, hogy a személy, akinek megismerésére vállalkoztam, valójában csak emberi (és hivatali) kapcsolatain keresztül érthető meg, ami értelemszerűen kortársai pályájának megismerését is szükségessé teszi. Az Esterházy-család tagjainak összetartó, egymásért és a família jövőjéért közösen küzdő hozzáállása pedig gyakorlatilag elengedhetetlenné teszi, hogy bármelyik Esterházyval is foglalkozzék a kutató, az elődök és sok szempontból az utódok személyét is meg kell ismernie, ha valóban árnyalt képet akar nyerni az illetőről. Ez fokozottan érvényes Esterházy Lászlóra. Végül pályájának két jellegzetességét érdemes már bevezetésünkben is kiemelni, hiszen ez végsősoron a rá vonatkozó forrásadottságokat is eredményezi. 1. Váratlanul lett elsőszülött : másodszülött fiú lévén 1641-ig, István bátyja haláláig, az unokatestvéreivel, Dániel fiaival együtt nevelkedett (ezt Miklós nádor évi végrendelete is megemlíti), és jóllehet apja nagyon szerette és figyelmes gondoskodással, szeretettel vették körül miként ez szülei levelezéséből tudható, apja tudatában és terveiben István haláláig mégsem elsőszülöttként volt jelen. Noha Miklós nádor korábbi végrendeletei szerint a legfontosabb birtokot, Fraknót (és Kismartont) Lászlóra, nem pedig elsőszülött fiára, Istvánra hagyta volna bátyja halála a távlati terveket illetően mégis különleges újratervezést igényelt. Jóllehet az Esterházy-család, különösen Miklós nádor az új helyzetekre gyakorlatias és hatékony lépésekkel válaszolt, mégiscsak váratlan fejlemény volt, hogy László elsőszülötté lépett elő. 2. A másik, a családot vele kapcsolatban teljesen váratlanul érő esemény pedig nyilvánvalóan halála volt. 42 Ugyanazokkal a családtagokkal együtt halt meg, akikkel együtt végezte tanulmányait. Miklós nádor negyedszázadot felölelő pályája, László és unokatestvérei hősi halála amelyet az ország és az udvar részéről egyaránt mély megdöbbenéssel fogadtak végeredményben egyedülállóan előnyös pozíciót és uralkodói támogatást biztosítottak a fiatal, László halálakor 17 éves Pál számára, akit mint utóbb kiderült tehetsége és képességei szintén maximálisan alkalmassá tettek arra, hogy apja és bátyja nyomdokaiba lépve kiteljesítse a család felemelkedését. Jelen dolgozat alapvető céljai: 42 Esterházy László váratlan halála miatt nem készít(het)ett végrendeletet; a család vagyoni helyzetének egyfajta látképét jelentik azok az inventáriumok, amelyek a vezekényi csatát követően készültek. 14

15 1. Az eddigi kutatásoknál felhasznált források körénél bővebb forrásbázis alapján szeretném vizsgálni, hogy a szakirodalom Esterházy Lászlóval kapcsolatban (ismétlődő) megállapításai helytállóak-e. Két megállapítás többször is visszatérő eleme ugyanis az irodalomnak: A) Esterházy László családfői működésének sikere, vagyis a nádortól örökölt birtokok megtartása és az Esterházy családnak a nádor életében elért emelkedése csak az idősebb családtagok, Esterházy Dániel és Farkas, valamint a legbizalmasabb familiárisok, elsősorban is Eörsy Zsigmond lépéseinek volt köszönhető. B) Esterházy László lépései, amelyek az Esterházy-birtokok megtartására irányultak, nehézkeseknek tűnnek; Fejes Judit szerint a família nagy vetélytársával, a nyugat-dunántúli országrész legbefolyásosabb dominusával, Nádasdy Ferenccel összevetve ez különösen szembetűnő, de a főúr más levelezését vizsgálva, konkrétan a kiemelkedő karriert befutó fontos familiáris, Aszalay István László gróffal való korrespondenciáját feldolgozó munka is erre a következtetésre jutott. A megállapítások helytállósága oly módon ellenőrizhető, ha mind Esterházy László, mind pedig az atyafiak, Dániel és Farkas, valamint a vezető familiárisok konkrét szerepét feltárjuk és lépéseik jelentőségét a család vagyoni helyzetében bekövetkező változások fényében összevetjük és értékeljük. 2. Esterházy Lászlónak a Magyar Királyság politikai elitjében elfoglalt helyét kívánom meghatározni: A) örökölt és szerzett címeinek, rangjainak és tisztségeinek összehasonlító vizsgálatán, valamint B) bel- és külföldi kapcsolatrendszerének feltárásán keresztül, elsősorban a nyomtatott és levéltári forrásanyag alapján létrehozott adatbázis(ok) elemzésével. 3. Ami az Esterházyak személyzeti politikáját illeti, a szakirodalom szerint Esterházy László és a családtagok törekvése e ponton eltért egymástól: míg Esterházy László az udvartartásban szívesen látott volna új embereket, addig Dániel a korábban bevált, Miklós nádor idején alkalmazásba vett emberek megtartását és további alkalmazását pártolta. 43 A megállapítás ellenőrzése módszertanilag nyilvánvalóan úgy lenne lehetséges, ha a Miklós nádor halálának pillanatában alkalmazásban lévő személyek listáját összevetnénk a László gróf idején vitt udvartartásban levőkkel. A téma teljes körű feldolgozása szükségessé teszi az uradalmak alkalmazottainak (tiszttartó [provisor], számtartó [rationista]), valamint a vár(uradalmak) élén állók (kapitány, udvarbíró, hadnagy, vajdák, porkolábok, viceporkolábok) összegyűjtését, lehetőleg legalább két időpontból: 1645 körül, illetve pl. az egyik, László gróf halálához közeli esztendőből. Mivel az adatgyűjtés még további 43 FEJES 1996, 129, 136, 156. DOMINKOVITS 2008, 146. Csizi István Fejes Juditra (FEJES 1996, 133.) hivatkozva: CSIZI 2003, 4. 15

16 kutatásokat igényel, ezért a dolgozatban csak a feldolgozás első eredményeinek jelzésére vállalkozom. 3. Pápai főkapitányságának történetét Pápa várának, városának és uradalmának korabeli történetébe ágyazva, eddig nem vizsgált források alapján, részletesen feldolgozom. 4. Óvatosan megfogalmazott célként, de tudatosan törekedve rá, igyekszem a gr. Esterházy László személyére vonatkozó adatok lehetőség szerinti teljes összegyűjtésére, aminek segítségével a jövőben egy önálló kötetben megjelentethető monográfiává szerkeszthető a dolgozat. Az adatgyűjtés több témára irányul és különböző forráscsoportok átnézésével történik: A) Esterházy László személyén keresztül a pápai főkapitányság működésének vizsgálata a XVII. század közepén. B) A bécsi központi kormányszervek (Udvari Haditanács, Udvari Kamara) iratanyagában előforduló adatok, valamint egész ügyek kapcsolódó iratanyagának feldolgozása, különösen is az ügymenet(ek) részleteinek rekonstruálásával; C) a személyi fondban (P 124) található levelezésekből szisztematikusan kigyűjthető adatok ismertetése (pl. portyáinak időpontja, adósságainak és az általa felvett hitelek nagysága, hitelezőinek kiléte); D) az Esterházy család vagyoni helyzetével összefüggő konkrét ügyek szétszórt iratanyagának összegyűjtése (különböző káptalanok hiteleshelyi gyakorlata során keletkezett iratanyagainak feldolgozása, melyek Esterházy László személyéhez kapcsolódnak). A témaadásáért, munkám támogatásáért és értékes segítségéért köszönetet mondok konzulens tanáromnak, dr. J. Újváry Zsuzsannának. Hálás köszönettel tartozom továbbá mindazoknak, akik idejüket nem sajnálva, előzékeny módon osztották meg tudásukat, és különböző módon segítették munkámat: Dominkovits Péter, Fazekas István, Hermann István, Jakab Réka, Jankovics József, Jusztin Péter, Kádár Zsófia, Koltai András, Lakatos Bálint, Monok István, Pálffy Géza, Peres Zsuzsanna, Soós István, Schramek László, Szelestei N. László, Szilágyi András, valamint azok a levél- és könyvtárosok, akiket név szerint ehelyütt nem említek. Hermann István és Szabó András Péter több alkalommal, önzetlenül bocsátott rendelkezésemre értékes forrásokat és adatokat. Bécsi kutatásaimat a K sz. OTKApályázat támogatása, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Diákok a tudományért Szakalapítványa (2006), az Osztrák Magyar Akció Alapítvány (2009), a Stipendienstiftung der Republik Österreich (2010), valamint a bécsi Collegium Hungaricum (2012) ösztöndíjai, bécsi és pozsonyi kutatóútjaimat és különböző magyarországi levéltárakban végzett kutatásaimat folyamán az MTA BTK Lendület Szent Korona-kutatócsoport támogatása tette lehetővé. 16

17 I. Historiográfiai bevezetés a családtörténeti kutatásokhoz I.1. A XVI XVII. századi főúri életrajzokról A nyugat-dunántúli főúri családok leszármazásának, családi kapcsolatainak kutatása az utóbbi években jelentős eredményeket ért el. A magyar és a tágabb értelemben vett közép-európai (cseh, horvát, osztrák, szlovák nyelvű) történetírás utóbbi húsz évének termése jelzi, hogy a térségben korábban (Ausztria kivételével) kényszerű okok miatt háttérbe szoruló elitkutatás új lendületet kapott, és több család esetében jelentős eredmények születtek. Ezek a tanulmányok, konferencia- és kiállításkatalógus-kötetek, illetve szakfolyóiratok tematikus számai az utóbbi években egy biztató hiánypótlás kezdetét jelentik. 44 A magyar nemesség XVI. századi bécsi integrációjának, 45 valamint a XVII. századra zárttá váló főrendi réteg famíliáinak, így a legfontosabb (dunántúli / nyugat-magyarországi) főnemesi családok tagjainak a Magyar Királyság politikai elitjében befutott karrierjeinek vizsgálata 46 hozta a legfigyelemreméltóbb eredményeket. Emellett természetesen nem feledkezünk el az udvar- 47, a birtok-, 48 a főúri mecenatúra-, 49 a művészettörténeti, 50 az irodalom- 51, a zene-, 52 a könyvtár- és olvasmánytörténeti, 53 a főúri családi kapcsolatokat hálózatszerűen feltérképező, 54 valamint az egy-egy (fő)nemesi család 55 történetére fókuszáló kutatásokról. A feldolgozások mellett 44 Elsősorban a Batthyány, Esterházy, Illésházy, Nádasdy, Pálffy, Révay, Thurzó, Zrínyi, bizonyos családtagok vonatkozásában pedig az Erdődy családok kora újkori története állt a kutatások homlokterében. A legfontosabb publikációkat felsorolja a témáról: PÁLFFY 2006, 61 92, ill. Společnost 2006, Újabban (nem a teljesség igényével és csak a jelen dolgozat szempontjából leginkább releváns eredmények): a évi szalonaki Esterházy-konferencia, ennek német nyelvű kötete: Familie Esterházy 2009., illetve szintén 2009-ben a Századok 4. száma; a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum által szervezett Nádasdy-konferencia (2012). 45 PÁLFFY 2010a, illetve PÁLFFY 2002, Jelen dolgozat témája szempontjából meghatározó: PÁLFFY 2009d, ; PÁLFFY 2009a, DOMINKOVITS PÁLFFY 2010, és ; PÁLFFY 2011, 63 84; J. ÚJVÁRY ZIMÁNYI 2009, KOLTAI 2012; Idővel paloták 2005; Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. VÁRKONYI Ágnes. Bp., Gondolat, Az Esterházyak vonatkozásában: TOBLER 2005; UŐ: Die Hochfürstliche Esterházysche Zentralverwaltung vom Ende des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Die Fürsten Esterházy 1995, ; FÜLÖP 1995b, Részletes historiográfiai áttekintést ad: DOMINKOVITS 2012b, A korszakra vonatkozóan meghatározóak a Nádasdy (III.) Ferenc mecénási tevékenységét interdiszciplináris módon kutató Nádasdy-kutatócsoport eredményei: A mecénás Nádasdy Ferenc. Az arisztokrata udvari kultúra formái a 17. századi Magyarországon (a letöltés időpontja: október 27.) 50 GALAVICS 1988, ; BUBRYÁK Esterházy KIRÁLY 2001a, 2001b, 2004, (A Batthyány, Nádasdy, Esterházy családok udvarainak, legújabban pedig az erdélyi fejedelmi udvar XVII. századi zenészeiről). 53 MONOK Arisztokrácia kapcsolatrendszere : 55 Teljesség nélkül: Zrínyiek 2007; BENDA 2007, ; a Batthyányakról: Batthyányak 2006, illetve Batthyányak katalógus 2005; a Pálffyakról: Pálfiovci 2003; a Nádasdyakról: Századok 2010/4, részben 5. száma; 2010-ben a Szalonaki Beszélgetések (Schlaininger Gespräche) sorozatban a Nádasdy-família története 17

18 jelentős a főúri levelezésekből készített (sajnos kis számú) forráspublikáció. 56 Lippay György esztergomi érsek magyarországi főnemesekhez írt leveleinek összegyűjtése a főpap kapcsolatrendszerének feltárásán túl a XVII. század középső harmadának (királyságbeli) főrendi társadalmáról is számottevő forrásanyagot tett ismertté. 57 Ugyanakkor szembetűnő, hogy egyes kulcsszereplők életpályájának komplex megrajzolására szinte alig találunk példát; 58 történeti életrajzot mint hagyományos történetírói műfajt pedig az egyetemes történetírás sem mutat fel sokat az utóbbi időben. 59 Az egyes személyekkel kapcsolatban született meghatározó munkák szinte kivétel nélkül egy-egy aspektusra (pl. az udvartartásra 60 ) helyezik a hangsúlyt. Kétségtelen, hogy a történeti életrajzok első virágzása a hazai történetírásban a pozitivizmus korára esett. A Magyar Történelmi Társulat kezdeményezésére indult sorozat koncepciója a korban igen modernnek számított, amely Péter Katalin megfigyelése szerint többek között a női életrajzok hangsúlyos előtérbe helyezésével (pl. Ipolyi Arnoldnak a Nyáry Krisztináról szóló munkájával) azóta is különös jelentőségű teljesítménye a magyar történetírásnak. A Magyar história Életrajzok sorozatban jelent meg Péter Katalin Miklós nádorról írt életrajza: a nádor politikai karrierjének és birtokszerzési stratégiájának bemutatása mellett e mű hívta fel a figyelmet a főúr arisztokrata kapcsolatrendszerének jelentőségére és a nádor körül kialakuló, esterházystáknak nevezett politikai csoportra. 61 E sorozatok kötetein kívül olyan rövidebb-hosszabb tanulmányok is születtek, amelyek többsége ugyan nem komplex életrajz készítésének igényével íródott, mégis kiváló és értékes összefoglalását adták több XVII. századi főúri életpályának. 62 A közép-európai Habsburg Monarchia kora újkori főnemességéből talán csak Gundaker von Liechtenstein életrajzát lehet megemlíteni, mint modern biográfiát. 63 Ez a munka viszont rendkívül fontos, hiszen a szerkezete nem a XIX. századi történeti életrajzokéhoz hasonló kronologikus elbeszélésmódot követi, hanem nagy témakörök pl. volt terítéken. Az Esterházyakról az említetteken kívül: Bollwerk Forchtenstein 1993; Szilágyi 1994; Die Fürsten Esterházy 1995; Esterházy-kincsek A régebbi okmánytárak közül meghatározó jelentőségű, különösen a dolgozat témájának szempontjából: Oklevéltár 1901 és JEDLICSKA Az újabb forráspublikációk közül: Pálffy Pál levelei Újabb jelentős forráspublikáció, amely Pálffy Pál nádor Maximilian von Trauttmansdorffnak írt leveleit adta közre: FUNDÁRKOVÁ TUSOR I-II Fontos kivételek: HORN 2002; PAPP 2011; KOLTAI A történeti életrajz(írás) módszertana, főleg a kapcsolódó elméleti kérdések ennek ellenére foglalkoztatják a történetírást művelőket. Vö. KLINGENSTEIN 1979; WINKELBAUER 2000; Biographische Methoden 1998; Grundlagen 2002; Handbuch Biographie Szűkebb értelemben vett kora újkori főúri életrajzokra gondolok; az uralkodók pályájáról születtek fontos munkák, pl. III. Ferdinándról: HÖBELT 2008 és HENGERER KOLTAI BENDA : 61 PÉTER 1985, Vö. DOMINKOVITS 2012c, Pl. DEÁK 1883; SZABADY 1936; ZICHY 1942/ WINKELBAUER L. még: Die Habsburgermonarchie

19 felmenők szülők testvérek; a felekezeti kötődések (konfesszió konvertálás); tisztségek hivatalok (rangok); patrónus kliens-rendszer; udvartartás, paloták, reprezentáció; főúri mecenatúra; neveltetés és gyermeknevelés; pietás (vallás és világnézet); házasságok mentén strukturálja az alsó-ausztriai arisztokrata életútját. Talán nem véletlen, hogy Thomas Winkelbauer módszerének következtében igen komplex látásmód birtokában tudta megírni az egész összetett Monarchia történetét. 64 Koltai András Batthyány I. Ádám ( ) udvaráról írt műve is szakít a hagyományos biográfiák szerkezetével és nagyobb témakörökre osztva mutatja be a főúr udvartartását, és ezen keresztül tágabb famíliájának életét. I.2. Az Esterházy-család kutatástörténete Gróf Esterházy László a történeti köztudatban a tragikus vezekényi ütközet időpontjától kezdve folyamatosan jelen van; személyét halála pillanatától kezdve tudatos és egyre sokrétűbb kultusszal övezte a család, a rokonság, az uralkodó és a leszármazottak, aminek köszönhetően alakja unokatestvéreivel együtt összeforrt a csata emlékezetével és a hazáért hozott hősi önfeláldozás és életáldozat eszményével. Ennek köszönhetően neve széles körben ismert maradt. Dicsőséges halálának emlékét a mára sajnos elveszett vagy lappangó Zrínyi-vers, különböző, dicsőítő céllal alkotott művek; tézislap, portrék, a vezekényi ütközetről és a nagyszombati gyászmenetről készített festmények, csodálatos műtárgyak, a híres Trophaeum, majd a csata helyszínén előbb a XVIII. század elején állított emlékoszlop, utóbb pedig annak pusztulása után újabb emlékmű őrizte meg. Életénél tehát sokkal jelentősebbé vált halála és az ennek nyomán tudatosan felépített kultusz, amely méltán hozta létre azt a nimbuszt, amivel az Esterházy-família történelmi tagjaira mind a mai napig tekintünk. Viszont László gróf életéről a pozitivizmus koráig viszonylag kevés olyan adat lehetett ismert, ami nem a hivatalos kultusz része volt; kivéve persze közvetlen rokonait, elsősorban is öccsét, Pál nádort, aki ifjúkori visszaemlékezéseiben élénken idézte fel bátyja alakját. Az a szűk kör, akiknek erre lehetősége volt, nyilván ismerhette a Trophaeum leírását és a nyomtatásban megjelent halotti beszédeket is, 65 de a családi archívum Lászlóra 64 WINKELBAUER A László felett, Hoffmann Pál pécsi püspök által elmondott beszédet pl. nagy valószínűséggel ismerte, sőt fel is használta az id. Zichy István felett Nagyszombatban április 20-án halotti orációt mondó egyházi személy is; erre utal a két személy fizikai leírásának hasonlatossága: 1. Hoffmann Pál 1653-ban megjelent magyar nyelvű halotti beszédében (RMK 868) így írja le Esterházy László megjelenését: Néki igen ékes, tisztes ábrázatja, gyönyörűséges szép egyenlőséggel való teteminek, tagjainak, öszvefoglalása, vitézi módra alkotott, tetőtől fogva talpig tekéntetes úri termete, kiért az idegen nemzetek előtt is nem egyéb, hanem tekéntetes, szép gróf volt az ő 19

20 vonatkozó, személyes iratai a XIX. századig elzárva maradtak. A Magyar Királyság köztörténetét a XVIII. században korszakos jelentőségű művében megíró Kazy Ferenc ( ) említést tett Lászlóról is, az évi országgyűlésen a rendek által megajánlott fegyveresek kapcsán. 66 A László grófról a XVIII. századi tudományosság által összegyűjthető ismereteket Bél Mátyás foglalta össze grandiózus művében, a Sopron vármegye leírását adó, Bél életében kéziratban maradt kötetben. 67 A kultuszképzés szép példája Czompó Sándor magyar nyelvű oratiója, mely Esterházy Pál Antal herceg ( ) soproni főispáni beiktatása alkalmából hangzott el; a Bél munkájának részeként ismert és nemrég közölt szöveg a família laudálásakor nem mulasztotta el kiemelni, hogy az Esterházyak Nemzetünkhöz mutatott Szeretetét nagy Vezekényi Hartzon, Ezer hat száz ötven kettödik esztendőben, néhai bóldog emlékezetű, Méltóságos Esterházy László, Ferencz, Tamás, és Gáspár uraknak Hazájokért ki öntött vérek petsételte. 68 A vezekényi csata eseményeiről és Lászlóról később részletesebben írt Foglár Imre, aki Bars vármegye főszolgabírójaként, helytörténeti érdeklődése miatt szentelt 1842-ben megjelent művében egy fejezetet a évi eseménynek. 69 Az Esterházy-család hercegi ágának iratait a család levéltárosai a XVIII. században rendezték; 70 az anyag tudományos feldolgozása azonban csak a század második felében, nagyrészt azonban csak a XIX. század derekán második felében kezdődhetett el, és Toldy Ferenc, majd Szalay László korában, illetve később, leginkább Merényi Lajos idejében kapott lendületet, immár a hazai történetírás pozitivista időszakában. Esterházy László fennmaradt iratait először a családtagok rendezhették: erre utalnak az eredeti oklevelek némelyikének verzóján Esterházy Farkas jellegzetes kézírásával készített neve. Ily nagy ékességének megfelelt ereje is, mert oly szálas, oly vastag, tetemes ember nem volt udvarában, akit csak fél könyökkel is (ha akarta) orrára nem taszított. Senki őnálánál jobban a tárgyat meg nem lőtte, a kézíjat erősebben meg nem vonta, a gyűrűt mesterségesben meg nem öklelte, a lovat keményebben meg nem ülte (Idézi: KOVÁCS S. I. 1983, 78.); 2. Id. Zichy Istvánról (RMK I. 1448): Néki fejedelmi tisztes ábrázattya, tagjainak szép egyenlőséggel való egyben foglalása, nemes erkölcse, kiért az idegen nemzetek előtt is tekintetes deli úr volt az ő neve. Ily természetes ékességinek megfelelt ereje is (szóllok vitézi erejérül, mely a gyakorlatból velősödik s nevelkedik). Senki a kézíjat, az ideget erősebben meg nem vonta, a gyűrűt mesterségesebben meg nem öklelte, a lovat szebben és erősebben meg nem ülte. Vitézi bátor szívének mennyi majd számlálhatatlan alkalmatosságokkal való jeleit adta s hatta, hazája, nemzete oltalma és szabadulása mellett, vérének serkedezésével, életének sok alkalommal való veszedelmével. Idézi: ZICHY 1942/1943. Az egyezések kiemelése tőlem (M. T.) 66 KAZY 1741, 141. Esterházy László 25 fegyverest állított ki. Idézi: ESZTERHÁZY 1901, 107, 33. jegyzetben. 67 BEL 2012, 178, passim. 68 BEL 2012, FOGLÁR 1842, Az Esterházy levéltár történetéről és rendezéséről a XVIII XIX. században: RESS 1994, ; RESS 1999, ; RESS 2004,

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére.

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

2000. LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2000. LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2000. LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2000. LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2000. LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / TARTALOMJEGYZÉK 1TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS (Ödenburger Rundschau, Lokalhistorische Quartalschrift, Redaktion:

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916)

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) MÛHELY PÁLFFY GÉZA Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) Kutatási munkaterv a Lendület II. Programra (2012 2017) Az elmúlt

Részletesebben

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet A vég A szatmári megegyezés csaknem valamennyi történeti összefoglalónkban, miként egyéb történeti munkáinkban és történeti tudatunkban

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661)

A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661) A szécsényi seregszék jegyzıkönyve (1656 1661) A SZÉCSÉNYI SEREGSZÉK JEGYZİKÖNYVE (1656 1661) Salgótarján, 2010 ADATOK, FORRÁSOK ÉS TANULMÁNYOK A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBÓL 59. Sorozatszerkesztı: TYEKVICSKA

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben