GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORNOKI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK AZ AJTÓ, ÉS BELÉP RAJTA A JÖVŐ (GRAHAM GREENE) AZ SZMSZ EZEN MELLÉKLETÉT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ELFOGADTA: NOVEMBER 29.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzat hatálya A szabályzatban használt alapvető fogalmak A gyakornok munkavégzésének szabályai 5 A szakmai segítő feladatai 9 A gyakornok minősítése 10 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11 IV. MELLÉKLETEK 12 1.sz. mell. Gyakornok teljesítményértékelő lap 2.sz. mell. Gyakornok minősítő lap 24 3.sz. mell. Gyakornoki napló 27 4.sz. mell. Jogszabályok 32

3 3 I. BEVEZETŐ Az országgyűlés június 25-én fogadta el a évi C. törvényt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról, valamint a évi LXXXVII. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Ezt követte 211/2007. (VIII. 7.) kormányrendelet megjelenése, mely a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletet módosította az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően. II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A gyakornoki szabályzat kihirdetésétől visszavonásáig hatályos. 2. A gyakornoki szabályzat személyi hatálya az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörökbe kinevezett közalkalmazottakra terjed ki. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT ALAPVETŐ FOGALMAK Gyakornok Az az intézménybe újonnan kinevezett közalkalmazott, akinek kinevezése az E, F, G, H fizetési osztályba történik, kinevezése a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történik, kinevezése határozatlan időre szól (ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is),

4 4 nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Gyakornoki idő A gyakornok számára gyakornoki időt kell kikötni. A gyakornoki idő időtartama: az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két év, az F, G, H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell a közalkalmazott számára előírni. Az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörök tanító, tanár, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, gyógypedagógus (terapeuta), Szakmai segítő A szakmai követelmények eredményes teljesítése érdekében az intézményvezető által kinevezett pedagógus, aki megfelel a gyakornoki szabályzatban rögzített feltételeknek. A gyakornok közvetlen felettese Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a gyakornok munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. Szakmai követelmények A szakmai követelmények két részből állnak: o az általános követelményekből: az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni, o és o a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből: a munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje:

5 5 o az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését, o az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, o a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit, o a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, o a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok: o megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, o megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, o alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), o elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket. A GYAKORNOK MUNKAVÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI A gyakornok heti teljes munkaideje: 40 óra, heti kötelező óraszámát a közoktatásról szóló törvény 3. sz. melléklete alapján kell megállapítani. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében fel kell készülnie a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelmények teljesítésére, részt kell vennie a nevelőtestület munkájában, el kell látnia a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat. Ettől eltérően a gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszáma felett tanítás (foglalkozás) megtartása is elrendelhető, de kizárólag csak akkor, ha a betöltött munkakör

6 6 feladatainak ellátása előre nem tervezhető okból, váratlanul (betegség, baleset stb. miatt) lehetetlenné vált. osztályfőnöki megbízás is adható, de csak a gyakornok írásban adott hozzájárulásával. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében a szakmai segítővel havonta előre írásban egyeztetett feladatok megvalósításával teljesítenie kell a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelményeket. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: Óralátogatás, óramegbeszélés A gyakornoknak félévente legalább két alkalommal óralátogatást kell végeznie. A gyakornok óralátogatásait úgy kell összeállítani, hogy félévente legalább egy alkalommal látogassa a vele azonos tantárgyat tanító pedagógus óráját - ha van ilyen -, az általa tanított osztályok más tanóráit, a szakmai segítő óráit, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokat. Az óralátogatásokat minden esetben rövid megbeszélésnek kell követnie. Konzultáció A gyakornoknak legalább heti egy óra konzultációt kell folytatnia a szakmai követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekről szakmai segítőjével, illetve az adott feladatokhoz kapcsolódva az iskola más pedagógusaival. Részvétel a nevelőtestület munkájában A gyakornoknak elsősorban a nevelőtestület alábbi tevékenységeibe kell bekapcsolódnia: o nevelőtestületi értekezletek, o pedagógus továbbképzések, o az adott szakmai munkaközösség tevékenysége, o iskolai ünnepségek, megemlékezések, o szülői értekezletek, fogadó órák, o a tanulók számára szervezett kulturális, sport és szabadidős foglalkozások, o a diákönkormányzat rendezvényei. A szakmai követelményekben szereplő az intézmény működését meghatározó jogszabályok és helyi szabályzatok, előírások megismerése

7 7 A gyakornoknak a gyakornoki idő alatt meg kell ismernie a szakmai követelményekben szereplő alábbi jogszabályok itt megjelölt fejezeteit, valamint intézményi szabályzatokat és előírásokat: Jogszabályok o Közoktatásról szóló törvény A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei A szülő jogai és kötelességei Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai A pedagógus jogai és kötelességei A működés rendje A nevelési és pedagógiai program A tanítási év rendje, a tanítási-, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet Az iskolaszék A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése A fenntartói irányítás Értelmező rendelkezések 2. sz. melléklet o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A működés rendje A gyermek, tanuló kötelességeinek teljesítése A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet A diákönkormányzat A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások

8 8 A tanügyi nyilvántartások A foglalkozási napló A törzslap A bizonyítvány A tantárgyfelosztás és az órarend A tanügyi nyilvántartások vezetése Az iskolák által alkalmazott záradékok o 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Pedagógus igazolvány A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás o 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről A továbbképzés teljesítése A pedagógus-szakvizsga jellege és részei o 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Nemzeti alaptanterv o Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak részvételi jogai A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése A munkavégzés A fegyelmi felelősség A munkaidő és pihenőidő A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége o A fenntartó önkormányzat által kiadott rendeletek, dokumentumok Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv

9 9 o A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programja Az intézmény alapító okirata Intézményi szabályzatok és előírások Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi minőségirányítási program Gyakornoki szabályzat Munkaköri leírás Közalkalmazotti szabályzat Esélyegyenlőségi terv Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat A gyakornoknak a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, az óramegbeszélések, a konzultációk, valamint a nevelőtestületi munkában való részvétel körében elvégzett tevékenységeket az időpont, az időtartam és a tevékenység megjelölésével rögzítenie kell. Az adott tevékenységet irányító vagy abban közreműködő pedagógus a tevékenységek elvégzését a Gyakornoki napló -ban aláírásával igazolja. A SZAKMAI SEGÍTŐ FELADATAI A gyakornok szakmai segítőjét az intézmény igazgatója bízza meg. A megbízás írásban történik. Szakmai segítő a gyakornokkal azonos munkakörben dolgozó, az intézményben legalább 3 éve alkalmazott, legalább 4 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus lehet. A döntés előtt az igazgató beszerzi az érintett szakmai munkaközösség véleményét. A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. A szakmai segítő feladatai

10 10 A gyakornokkal közösen félévi bontásban összeállítja, ütemezi a gyakornoki idő egészére a gyakornok feladatait. Ez alapján minden hónapban előre írásban rögzítik a gyakornok következő havi tevékenységét. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, a konzultációk, illetve a gyakornok felkészítésével kapcsolatos tevékenységeinek időpontját és időtartamát rögzíti. A szakmai segítő havonta legalább egy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráit. A szakmai segítőnek folyamatosan a gyakornok rendelkezésére kell állnia a felmerülő problémák megbeszéléséhez, kérdései megválaszolásához. A szakmai segítő segíti a gyakornokot: o a követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében, értelmezésében, o az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak alkalmazásában, o a tanítási órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, a taneszközöknek a célszerű megválasztásában, o a tanítási órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, tanmenet, óravázlat készítésében, o tanítási órákhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, o a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátásában, o az intézménybe járó tanulók sajátos felkészítésének megismerésében, o a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal; a tehetséges tanulókkal való foglalkozásokban. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található értékelő lap segítségével minden tanév végén írásban értékeli a gyakornok teljesítményét. Az értékelést egyezteti azokkal a pedagógusokkal, akik az adott időszakban részt vettek a gyakornok felkészítésében. Az értékelés alapján az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat.

11 11 A GYAKORNOK MINŐSÍTÉSE Az intézmény vezetője a szakmai követelmények teljesítését a gyakornoki idő utolsó hónapjában a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Minősítő lap kitöltésével minősítéssel értékeli. A minősítés elkészítése előtt az intézmény vezetője kikéri a gyakornok közvetlen felettese és szakmai segítője javaslatát. A minősítés elkészítését értékelő megbeszélésnek kell megelőznie. Az értékelő megbeszélésen a gyakornok, a gyakornok közvetlen felettese, szakmai segítője és az intézmény vezetője vesz részt. A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései: o a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről, o a gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségekről, o a gyakornok önértékelése, o a szakmai segítő összegző értékelése, o a gyakornok közvetlen felettesének értékelése, o az intézmény vezetőjének értékelése, o az eltérő vélemények megbeszélése, o a Minősítő lap kitöltése, aláírása. A gyakornoknak a minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt eredmény adható. A gyakornokkal minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a gyakornok a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. A minősítés egy példányát, annak ismertetésekor, a gyakornoknak át kell adni. Amennyiben a gyakornok a minősítésekor nem megfelelt minősítést kap, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezése szerint közalkalmazotti jogviszonya a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon megszűnik.

12 12 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A gyakornoki szabályzat módosítását az intézmény vezetője, vagy a nevelőtestület kezdeményezheti. A gyakornoki szabályzat egy-egy példányát a munkáltató az intézmény alábbi helyiségeiben elhelyezi, hogy a közalkalmazottak bármikor tanulmányozhassák: iroda, tanári szoba stb. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni. Ecser, november 29. Ph. Pappné Horvárh Katalin Kt. elnöke Szeverné Csekei Csilla igazgató

13 13 1. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP Tanév: Az értékelt gyakornok neve: A gyakornok teljesítményének értékelése A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás) Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség) Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok

14 14 o önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése Az iskolai diákönkormányzat o programjainak önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Iskolai szintű kirándulások, táborok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel a kirándulásokon, táborokon

15 15 A tehetséges tanulók gondozása Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különböző szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön

16 16 A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók önkéntes korrepetálása, segítése Az érintett tanulók önkéntes felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára A tanterv minimum követelményeinek teljesítése, meghaladása a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében (az eredményes továbbhaladás biztosítása) Eredményes középiskolai továbbtanulás elősegítése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása

17 17 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása Továbbképzésekben való részvétel, önképzés, szakmai felkészültség A továbbképzés, önképzés lehetőségeinek önálló keresése Továbbképzéseken való részvétel A továbbképzéseken tanultaknak a nevelő-oktató munkában való hasznosítása A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak Idegen nyelvek ismerete, a nyelvismeret felhasználása az iskolai munka fejlesztésében Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban Az iskolai munka feltételeinek javítása Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel A beadott pályázatok eredményessége

18 18 Az eredményes pályázatok megvalósításába való bekapcsolódás Az iskolai alapítvány működésének segítése Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások Díjazás nélküli iskolai feladatok önkéntes vállalása A pályakezdő vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének segítése Önként vállalt feladatok, megbízatások a nevelőtestület közösségi életében, rendezvények, kötetlen összejövetelek o önálló szervezése o a szervezés segítése o részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken kötetlen összejöveteleken Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció)

19 19 Az iskola képviselete A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése Részvétel a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe A település rendezvényein, eseményein való részvétel Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil szervezeteiben Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége Előzetes felkészülés a tanítási órákra A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke a tanítási órákon

20 20 Változatos szervezeti formák a tanítási órákon A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon A tanulók aktív munkája és megfelelő magatartása a nevelő tanítási óráin A nevelő pedagógustól elvárható megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órákon A nevelő tanórai munkájának hozzájárulása az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatásához, gyakoroltatásához A helyi tanterv követelményeinek teljesítése a tantárgyi mérések alapján a nevelő által tanított tanulók körében Az országos kompetenciaméréseken elért eredmények a nevelő által tanított tanulók körében A tanulók eredményes (hasonló tanulmányi eredménnyel történő) továbbhaladása a magasabb évfolyamokon (felső tagozatban, középiskolában)

21 21 A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás Megfelelő magaviseletű osztályközösség, napközis csoport kialakítása Az iskolai, a diákönkormányzati munkában aktív osztályközösség, napközis csoport kialakítása A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösségek (pl.: szakkör, sportkör, énekkar stb.) eredményes, közös tevékenysége A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás Gyermekvédelmi feladatok ellátása A gyakornok szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület többi tagjával A gyakornok rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával (osztályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető az osztályfőnökkel, szaktanárok az osztályfőnökkel és egymással stb.) Személyes példamutatás A pedagógus etika alapvető normáinak betartása a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben

22 22 A gyakornok magatartása, viselkedése példamutató a tanulók és a többi nevelő számára A gyakornok munkához való viszonya példamutató a tanulók és a többi nevelő számára Munkafegyelem, a munkához való viszony A munkaköri kötelességek teljesítése A tanítási órák pontos és eredményes megtartása Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság) A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása A gyakornokra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága és pedagógiai szakszerűsége

23 23 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Részvétel a szakmai döntések előkészítésében (saját ötletek, megfelelő elemző - készség, vitakészség, önálló vélemény) Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása)

24 24 Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések.gyakornok a..-as tanévben: KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG FELETTI TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG ALATTI, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT NEM KIELÉGÍTŐ, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT Javaslatok, intézkedések a pedagógus teljesítményének minőségi javításához: hó...nap szakmai segítő Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom hó...nap gyakornok

25 25 Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm: hó...nap gyakornok

26 26 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; 2. sz. mell. GYAKORNOK MINŐSÍTŐ LAP A minősített gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: A minősítés időpontja: A minősítés megállapítása: Értékelési területek a szakmai követelmények alapján az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási programjának, kollektív szerződésének ismerete az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek és azok gyakorlati megvalósulásának ismerete a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogainak és kötelezettségeinek ismerete a fenntartói irányítással kapcsolatos általános Megfelelt Nem felelt meg

27 27 rendelkezések ismerete a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazása munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelvek, az oktatásszervezés gyakorlati feladatainak ismerete az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítése problémáinak ismerete a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztése (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatának ismerete A minősítés összegző megállapítása MEGFELELT NEM FELELT MEG Indokolás: (Nem megfelelt minősítés esetén részletes indokolás szükséges.) A gyakornok tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént.

28 28 A minősített észrevételei: A minősítést elfogadom. A minősítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem Aláírások: igazgató minősített gyakornok szakmai segítő Ph.

29 29 3. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI NAPLÓ A gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: Anyja neve: A gyakornoki idő kezdete: A gyakornoki idő vége: A minősítés várható ideje: A szakmai segítő neve: A gyakornoki naplót megnyitotta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph. A naplót vezeti: A gyakornoki naplót lezárta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph.

30 30 1. év, 1. félév A gyakornok számára előírt követelmények és a követelmények teljesítésének ütemezése a gyakornoki időn belül 1. év, 2. félév 2. év, 1. félév 2. év, 2. félév 3. év, 1. félév 3. év, 2. félév A követelmények teljesítésének módja A követelmények teljesítésének számonkérése, értékelése A követelmények teljesítésének számonkéréséért, értékeléséért felelős szakmai vezető

31 31 A GYAKORNOK SZÁMÁRA ELŐRE MEGHATÁROZOTT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK tanév.. félév Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus gyakornok szakmai vezető

32 32 A GYAKORNOK ÁLTAL ELVÉGZETT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK.tanév.. félév Nap, óra Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus aláírása Dátum: gyakornok szakmai vezető

33 33 A SZAKMAI SEGÍTŐ ÁLTAL ELVÉGZETT ÓRALÁTOGATÁSOK, KONZULTÁCIÓK.tanév. félév Nap, óra Óralátogatás (osztály, tantárgy) Konzultáció témája Gyakornok aláírása Dátum: szakmai vezető

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI I. ISTVÁN KÖZÉPISKOLA 2014. Székesfehérvár, 2014. november 27. Kiadta: Tóth Katalin Igazgató 1/27 Tartalom Törvényi háttér:... 3 A gyakornoki szabályzat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 4/B - ának (1) bekezdésében

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. Gyakornoki szabályzat Nagymágocs Mátyás király utca 20.

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. Gyakornoki szabályzat Nagymágocs Mátyás király utca 20. Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Gyakornoki szabályzat 6622 Nagymágocs Mátyás király utca 20. Pedagógus munkakör A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992.

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Gyakornoki szabályzata Hatályos: 2016. október 1. BRTKK SZMSZ GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos 2016. október

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: BIRKÁS KRISZTINA ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 18. NAPJÁTÓL 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI, IDŐBELI HATÁLYA... 3 II. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 3 III. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 IV.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat 1 Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2014. október 14-én a nevelőtestületi ülésén véleményezte. Érvényes:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 1. napjától Készítette: Szentgyörgyiné Szlovák Mária 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM Ikt.szám: 1120/2007. SZAKKÖZÉPISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY OM 037935 8100 Várpalota, Szent Imre út 9. tel/fax: 88/472-991 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jászberény 2016. Érvényes: 2015. szeptember 01. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gyakornoki Szabályzat Készítette: Gulyás Ágnes Érvényes: 2016. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Garda László intézményvezető Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA OM: 201901 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. augusztus Készítette: Kékesi-Szabó Csilla óvodavezető Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1.Fogalmak.3 2.A szabályzat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01.

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Gyakornoki Szabályzata Bácsalmás, 2016. szeptember 01. 1 BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDÉJE..

Részletesebben

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul.

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul. Intézményi Minőségirányítási Programunk módosítását a többször módosított a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. Törvény (Kjt) 009. január 1-jei módosítása, illetve a Közoktatási Törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben