GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORNOKI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK AZ AJTÓ, ÉS BELÉP RAJTA A JÖVŐ (GRAHAM GREENE) AZ SZMSZ EZEN MELLÉKLETÉT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ELFOGADTA: NOVEMBER 29.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzat hatálya A szabályzatban használt alapvető fogalmak A gyakornok munkavégzésének szabályai 5 A szakmai segítő feladatai 9 A gyakornok minősítése 10 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11 IV. MELLÉKLETEK 12 1.sz. mell. Gyakornok teljesítményértékelő lap 2.sz. mell. Gyakornok minősítő lap 24 3.sz. mell. Gyakornoki napló 27 4.sz. mell. Jogszabályok 32

3 3 I. BEVEZETŐ Az országgyűlés június 25-én fogadta el a évi C. törvényt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról, valamint a évi LXXXVII. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Ezt követte 211/2007. (VIII. 7.) kormányrendelet megjelenése, mely a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletet módosította az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően. II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A gyakornoki szabályzat kihirdetésétől visszavonásáig hatályos. 2. A gyakornoki szabályzat személyi hatálya az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörökbe kinevezett közalkalmazottakra terjed ki. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT ALAPVETŐ FOGALMAK Gyakornok Az az intézménybe újonnan kinevezett közalkalmazott, akinek kinevezése az E, F, G, H fizetési osztályba történik, kinevezése a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történik, kinevezése határozatlan időre szól (ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is),

4 4 nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Gyakornoki idő A gyakornok számára gyakornoki időt kell kikötni. A gyakornoki idő időtartama: az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két év, az F, G, H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell a közalkalmazott számára előírni. Az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörök tanító, tanár, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, gyógypedagógus (terapeuta), Szakmai segítő A szakmai követelmények eredményes teljesítése érdekében az intézményvezető által kinevezett pedagógus, aki megfelel a gyakornoki szabályzatban rögzített feltételeknek. A gyakornok közvetlen felettese Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a gyakornok munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. Szakmai követelmények A szakmai követelmények két részből állnak: o az általános követelményekből: az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni, o és o a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből: a munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje:

5 5 o az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését, o az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, o a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit, o a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, o a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok: o megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, o megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, o alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), o elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket. A GYAKORNOK MUNKAVÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI A gyakornok heti teljes munkaideje: 40 óra, heti kötelező óraszámát a közoktatásról szóló törvény 3. sz. melléklete alapján kell megállapítani. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében fel kell készülnie a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelmények teljesítésére, részt kell vennie a nevelőtestület munkájában, el kell látnia a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat. Ettől eltérően a gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszáma felett tanítás (foglalkozás) megtartása is elrendelhető, de kizárólag csak akkor, ha a betöltött munkakör

6 6 feladatainak ellátása előre nem tervezhető okból, váratlanul (betegség, baleset stb. miatt) lehetetlenné vált. osztályfőnöki megbízás is adható, de csak a gyakornok írásban adott hozzájárulásával. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében a szakmai segítővel havonta előre írásban egyeztetett feladatok megvalósításával teljesítenie kell a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelményeket. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: Óralátogatás, óramegbeszélés A gyakornoknak félévente legalább két alkalommal óralátogatást kell végeznie. A gyakornok óralátogatásait úgy kell összeállítani, hogy félévente legalább egy alkalommal látogassa a vele azonos tantárgyat tanító pedagógus óráját - ha van ilyen -, az általa tanított osztályok más tanóráit, a szakmai segítő óráit, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokat. Az óralátogatásokat minden esetben rövid megbeszélésnek kell követnie. Konzultáció A gyakornoknak legalább heti egy óra konzultációt kell folytatnia a szakmai követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekről szakmai segítőjével, illetve az adott feladatokhoz kapcsolódva az iskola más pedagógusaival. Részvétel a nevelőtestület munkájában A gyakornoknak elsősorban a nevelőtestület alábbi tevékenységeibe kell bekapcsolódnia: o nevelőtestületi értekezletek, o pedagógus továbbképzések, o az adott szakmai munkaközösség tevékenysége, o iskolai ünnepségek, megemlékezések, o szülői értekezletek, fogadó órák, o a tanulók számára szervezett kulturális, sport és szabadidős foglalkozások, o a diákönkormányzat rendezvényei. A szakmai követelményekben szereplő az intézmény működését meghatározó jogszabályok és helyi szabályzatok, előírások megismerése

7 7 A gyakornoknak a gyakornoki idő alatt meg kell ismernie a szakmai követelményekben szereplő alábbi jogszabályok itt megjelölt fejezeteit, valamint intézményi szabályzatokat és előírásokat: Jogszabályok o Közoktatásról szóló törvény A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei A szülő jogai és kötelességei Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai A pedagógus jogai és kötelességei A működés rendje A nevelési és pedagógiai program A tanítási év rendje, a tanítási-, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet Az iskolaszék A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése A fenntartói irányítás Értelmező rendelkezések 2. sz. melléklet o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A működés rendje A gyermek, tanuló kötelességeinek teljesítése A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet A diákönkormányzat A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások

8 8 A tanügyi nyilvántartások A foglalkozási napló A törzslap A bizonyítvány A tantárgyfelosztás és az órarend A tanügyi nyilvántartások vezetése Az iskolák által alkalmazott záradékok o 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Pedagógus igazolvány A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás o 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről A továbbképzés teljesítése A pedagógus-szakvizsga jellege és részei o 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Nemzeti alaptanterv o Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak részvételi jogai A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése A munkavégzés A fegyelmi felelősség A munkaidő és pihenőidő A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége o A fenntartó önkormányzat által kiadott rendeletek, dokumentumok Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv

9 9 o A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programja Az intézmény alapító okirata Intézményi szabályzatok és előírások Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi minőségirányítási program Gyakornoki szabályzat Munkaköri leírás Közalkalmazotti szabályzat Esélyegyenlőségi terv Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat A gyakornoknak a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, az óramegbeszélések, a konzultációk, valamint a nevelőtestületi munkában való részvétel körében elvégzett tevékenységeket az időpont, az időtartam és a tevékenység megjelölésével rögzítenie kell. Az adott tevékenységet irányító vagy abban közreműködő pedagógus a tevékenységek elvégzését a Gyakornoki napló -ban aláírásával igazolja. A SZAKMAI SEGÍTŐ FELADATAI A gyakornok szakmai segítőjét az intézmény igazgatója bízza meg. A megbízás írásban történik. Szakmai segítő a gyakornokkal azonos munkakörben dolgozó, az intézményben legalább 3 éve alkalmazott, legalább 4 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus lehet. A döntés előtt az igazgató beszerzi az érintett szakmai munkaközösség véleményét. A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. A szakmai segítő feladatai

10 10 A gyakornokkal közösen félévi bontásban összeállítja, ütemezi a gyakornoki idő egészére a gyakornok feladatait. Ez alapján minden hónapban előre írásban rögzítik a gyakornok következő havi tevékenységét. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, a konzultációk, illetve a gyakornok felkészítésével kapcsolatos tevékenységeinek időpontját és időtartamát rögzíti. A szakmai segítő havonta legalább egy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráit. A szakmai segítőnek folyamatosan a gyakornok rendelkezésére kell állnia a felmerülő problémák megbeszéléséhez, kérdései megválaszolásához. A szakmai segítő segíti a gyakornokot: o a követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében, értelmezésében, o az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak alkalmazásában, o a tanítási órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, a taneszközöknek a célszerű megválasztásában, o a tanítási órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, tanmenet, óravázlat készítésében, o tanítási órákhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, o a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátásában, o az intézménybe járó tanulók sajátos felkészítésének megismerésében, o a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal; a tehetséges tanulókkal való foglalkozásokban. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található értékelő lap segítségével minden tanév végén írásban értékeli a gyakornok teljesítményét. Az értékelést egyezteti azokkal a pedagógusokkal, akik az adott időszakban részt vettek a gyakornok felkészítésében. Az értékelés alapján az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat.

11 11 A GYAKORNOK MINŐSÍTÉSE Az intézmény vezetője a szakmai követelmények teljesítését a gyakornoki idő utolsó hónapjában a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Minősítő lap kitöltésével minősítéssel értékeli. A minősítés elkészítése előtt az intézmény vezetője kikéri a gyakornok közvetlen felettese és szakmai segítője javaslatát. A minősítés elkészítését értékelő megbeszélésnek kell megelőznie. Az értékelő megbeszélésen a gyakornok, a gyakornok közvetlen felettese, szakmai segítője és az intézmény vezetője vesz részt. A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései: o a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről, o a gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségekről, o a gyakornok önértékelése, o a szakmai segítő összegző értékelése, o a gyakornok közvetlen felettesének értékelése, o az intézmény vezetőjének értékelése, o az eltérő vélemények megbeszélése, o a Minősítő lap kitöltése, aláírása. A gyakornoknak a minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt eredmény adható. A gyakornokkal minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a gyakornok a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. A minősítés egy példányát, annak ismertetésekor, a gyakornoknak át kell adni. Amennyiben a gyakornok a minősítésekor nem megfelelt minősítést kap, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezése szerint közalkalmazotti jogviszonya a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon megszűnik.

12 12 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A gyakornoki szabályzat módosítását az intézmény vezetője, vagy a nevelőtestület kezdeményezheti. A gyakornoki szabályzat egy-egy példányát a munkáltató az intézmény alábbi helyiségeiben elhelyezi, hogy a közalkalmazottak bármikor tanulmányozhassák: iroda, tanári szoba stb. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni. Ecser, november 29. Ph. Pappné Horvárh Katalin Kt. elnöke Szeverné Csekei Csilla igazgató

13 13 1. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP Tanév: Az értékelt gyakornok neve: A gyakornok teljesítményének értékelése A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás) Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség) Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok

14 14 o önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése Az iskolai diákönkormányzat o programjainak önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Iskolai szintű kirándulások, táborok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel a kirándulásokon, táborokon

15 15 A tehetséges tanulók gondozása Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különböző szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön

16 16 A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók önkéntes korrepetálása, segítése Az érintett tanulók önkéntes felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára A tanterv minimum követelményeinek teljesítése, meghaladása a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében (az eredményes továbbhaladás biztosítása) Eredményes középiskolai továbbtanulás elősegítése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása

17 17 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása Továbbképzésekben való részvétel, önképzés, szakmai felkészültség A továbbképzés, önképzés lehetőségeinek önálló keresése Továbbképzéseken való részvétel A továbbképzéseken tanultaknak a nevelő-oktató munkában való hasznosítása A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak Idegen nyelvek ismerete, a nyelvismeret felhasználása az iskolai munka fejlesztésében Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban Az iskolai munka feltételeinek javítása Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel A beadott pályázatok eredményessége

18 18 Az eredményes pályázatok megvalósításába való bekapcsolódás Az iskolai alapítvány működésének segítése Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások Díjazás nélküli iskolai feladatok önkéntes vállalása A pályakezdő vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének segítése Önként vállalt feladatok, megbízatások a nevelőtestület közösségi életében, rendezvények, kötetlen összejövetelek o önálló szervezése o a szervezés segítése o részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken kötetlen összejöveteleken Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció)

19 19 Az iskola képviselete A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése Részvétel a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe A település rendezvényein, eseményein való részvétel Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil szervezeteiben Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége Előzetes felkészülés a tanítási órákra A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke a tanítási órákon

20 20 Változatos szervezeti formák a tanítási órákon A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon A tanulók aktív munkája és megfelelő magatartása a nevelő tanítási óráin A nevelő pedagógustól elvárható megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órákon A nevelő tanórai munkájának hozzájárulása az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatásához, gyakoroltatásához A helyi tanterv követelményeinek teljesítése a tantárgyi mérések alapján a nevelő által tanított tanulók körében Az országos kompetenciaméréseken elért eredmények a nevelő által tanított tanulók körében A tanulók eredményes (hasonló tanulmányi eredménnyel történő) továbbhaladása a magasabb évfolyamokon (felső tagozatban, középiskolában)

21 21 A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás Megfelelő magaviseletű osztályközösség, napközis csoport kialakítása Az iskolai, a diákönkormányzati munkában aktív osztályközösség, napközis csoport kialakítása A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösségek (pl.: szakkör, sportkör, énekkar stb.) eredményes, közös tevékenysége A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás Gyermekvédelmi feladatok ellátása A gyakornok szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület többi tagjával A gyakornok rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával (osztályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető az osztályfőnökkel, szaktanárok az osztályfőnökkel és egymással stb.) Személyes példamutatás A pedagógus etika alapvető normáinak betartása a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben

22 22 A gyakornok magatartása, viselkedése példamutató a tanulók és a többi nevelő számára A gyakornok munkához való viszonya példamutató a tanulók és a többi nevelő számára Munkafegyelem, a munkához való viszony A munkaköri kötelességek teljesítése A tanítási órák pontos és eredményes megtartása Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság) A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása A gyakornokra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága és pedagógiai szakszerűsége

23 23 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Részvétel a szakmai döntések előkészítésében (saját ötletek, megfelelő elemző - készség, vitakészség, önálló vélemény) Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása)

24 24 Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések.gyakornok a..-as tanévben: KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG FELETTI TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG ALATTI, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT NEM KIELÉGÍTŐ, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT Javaslatok, intézkedések a pedagógus teljesítményének minőségi javításához: hó...nap szakmai segítő Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom hó...nap gyakornok

25 25 Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm: hó...nap gyakornok

26 26 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; 2. sz. mell. GYAKORNOK MINŐSÍTŐ LAP A minősített gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: A minősítés időpontja: A minősítés megállapítása: Értékelési területek a szakmai követelmények alapján az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási programjának, kollektív szerződésének ismerete az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek és azok gyakorlati megvalósulásának ismerete a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogainak és kötelezettségeinek ismerete a fenntartói irányítással kapcsolatos általános Megfelelt Nem felelt meg

27 27 rendelkezések ismerete a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazása munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelvek, az oktatásszervezés gyakorlati feladatainak ismerete az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítése problémáinak ismerete a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztése (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatának ismerete A minősítés összegző megállapítása MEGFELELT NEM FELELT MEG Indokolás: (Nem megfelelt minősítés esetén részletes indokolás szükséges.) A gyakornok tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént.

28 28 A minősített észrevételei: A minősítést elfogadom. A minősítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem Aláírások: igazgató minősített gyakornok szakmai segítő Ph.

29 29 3. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI NAPLÓ A gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: Anyja neve: A gyakornoki idő kezdete: A gyakornoki idő vége: A minősítés várható ideje: A szakmai segítő neve: A gyakornoki naplót megnyitotta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph. A naplót vezeti: A gyakornoki naplót lezárta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph.

30 30 1. év, 1. félév A gyakornok számára előírt követelmények és a követelmények teljesítésének ütemezése a gyakornoki időn belül 1. év, 2. félév 2. év, 1. félév 2. év, 2. félév 3. év, 1. félév 3. év, 2. félév A követelmények teljesítésének módja A követelmények teljesítésének számonkérése, értékelése A követelmények teljesítésének számonkéréséért, értékeléséért felelős szakmai vezető

31 31 A GYAKORNOK SZÁMÁRA ELŐRE MEGHATÁROZOTT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK tanév.. félév Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus gyakornok szakmai vezető

32 32 A GYAKORNOK ÁLTAL ELVÉGZETT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK.tanév.. félév Nap, óra Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus aláírása Dátum: gyakornok szakmai vezető

33 33 A SZAKMAI SEGÍTŐ ÁLTAL ELVÉGZETT ÓRALÁTOGATÁSOK, KONZULTÁCIÓK.tanév. félév Nap, óra Óralátogatás (osztály, tantárgy) Konzultáció témája Gyakornok aláírása Dátum: szakmai vezető

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI I. ISTVÁN KÖZÉPISKOLA 2014. Székesfehérvár, 2014. november 27. Kiadta: Tóth Katalin Igazgató 1/27 Tartalom Törvényi háttér:... 3 A gyakornoki szabályzat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 4/B - ának (1) bekezdésében

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM Ikt.szám: 1120/2007. SZAKKÖZÉPISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY OM 037935 8100 Várpalota, Szent Imre út 9. tel/fax: 88/472-991 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2015 Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi hatálya... 2 4. A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzatot összeállította: KISS PÉTERNÉ igazgató 1 T a r t a l o m j e g y z é k 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1.,A gyakornoki szabályzat rendelkezései szerint a Magyar Gyula MSZKIben, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel alkalmazott, és a meghatározott munkakörben foglalkoztatott

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Brassó Utcai Általános Iskola 1182 Budapest Brassó u. 1. Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu OM azonosító: 035120 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007. A

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA 1104 Budapest, Mádi u. 127. Tel/fax: (06-1) 260-3362 Internet: w3.enternet.hu/csodapok email: csodapok@enternet.hu Iktatószám: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2009. Tartalomjegyzék 1. Meghatározás 3. oldal 1.1. Fogalmak meghatározása 3. oldal 1.2. A gyakornoki program szakaszainak meghatározása 3. oldal 1.3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Szolnok, 2007. december 04. Törőcsik Erzsébet igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola KOLLÉGIUM GYULA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Érvényes : 2009. január 01-től Készítette. Kecskés Ildikó gazdaságvezető Jóváhagyta : Szűcs Levente igazgató

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Felülvizsgálta: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Név: Dátum: Aláírás Tormáné Győrfi Éva Csergő Vilmosné dr. Szabó Béla Mittler

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. január 1-től visszavonásig 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bárdos Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037313 Cím: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. http: www.bardosiskola.hu ; e-mail bardos@bardosiskola.hu Telefon/fax: 27-341-204; Fehér épület : 27-341-004; gazdasági

Részletesebben