GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORNOKI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK AZ AJTÓ, ÉS BELÉP RAJTA A JÖVŐ (GRAHAM GREENE) AZ SZMSZ EZEN MELLÉKLETÉT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ELFOGADTA: NOVEMBER 29.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzat hatálya A szabályzatban használt alapvető fogalmak A gyakornok munkavégzésének szabályai 5 A szakmai segítő feladatai 9 A gyakornok minősítése 10 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11 IV. MELLÉKLETEK 12 1.sz. mell. Gyakornok teljesítményértékelő lap 2.sz. mell. Gyakornok minősítő lap 24 3.sz. mell. Gyakornoki napló 27 4.sz. mell. Jogszabályok 32

3 3 I. BEVEZETŐ Az országgyűlés június 25-én fogadta el a évi C. törvényt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról, valamint a évi LXXXVII. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Ezt követte 211/2007. (VIII. 7.) kormányrendelet megjelenése, mely a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendeletet módosította az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően. II. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A gyakornoki szabályzat kihirdetésétől visszavonásáig hatályos. 2. A gyakornoki szabályzat személyi hatálya az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörökbe kinevezett közalkalmazottakra terjed ki. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT ALAPVETŐ FOGALMAK Gyakornok Az az intézménybe újonnan kinevezett közalkalmazott, akinek kinevezése az E, F, G, H fizetési osztályba történik, kinevezése a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történik, kinevezése határozatlan időre szól (ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is),

4 4 nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Gyakornoki idő A gyakornok számára gyakornoki időt kell kikötni. A gyakornoki idő időtartama: az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két év, az F, G, H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell a közalkalmazott számára előírni. Az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörök tanító, tanár, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, gyógypedagógus (terapeuta), Szakmai segítő A szakmai követelmények eredményes teljesítése érdekében az intézményvezető által kinevezett pedagógus, aki megfelel a gyakornoki szabályzatban rögzített feltételeknek. A gyakornok közvetlen felettese Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a gyakornok munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. Szakmai követelmények A szakmai követelmények két részből állnak: o az általános követelményekből: az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni, o és o a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből: a munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje:

5 5 o az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését, o az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, o a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit, o a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, o a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok: o megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, o megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, o alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), o elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket. A GYAKORNOK MUNKAVÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI A gyakornok heti teljes munkaideje: 40 óra, heti kötelező óraszámát a közoktatásról szóló törvény 3. sz. melléklete alapján kell megállapítani. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében fel kell készülnie a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelmények teljesítésére, részt kell vennie a nevelőtestület munkájában, el kell látnia a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat. Ettől eltérően a gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszáma felett tanítás (foglalkozás) megtartása is elrendelhető, de kizárólag csak akkor, ha a betöltött munkakör

6 6 feladatainak ellátása előre nem tervezhető okból, váratlanul (betegség, baleset stb. miatt) lehetetlenné vált. osztályfőnöki megbízás is adható, de csak a gyakornok írásban adott hozzájárulásával. A gyakornoknak munkaideje kötelező órákkal le nem kötött részében a szakmai segítővel havonta előre írásban egyeztetett feladatok megvalósításával teljesítenie kell a gyakornoki szabályzatban meghatározott szakmai követelményeket. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: Óralátogatás, óramegbeszélés A gyakornoknak félévente legalább két alkalommal óralátogatást kell végeznie. A gyakornok óralátogatásait úgy kell összeállítani, hogy félévente legalább egy alkalommal látogassa a vele azonos tantárgyat tanító pedagógus óráját - ha van ilyen -, az általa tanított osztályok más tanóráit, a szakmai segítő óráit, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokat. Az óralátogatásokat minden esetben rövid megbeszélésnek kell követnie. Konzultáció A gyakornoknak legalább heti egy óra konzultációt kell folytatnia a szakmai követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekről szakmai segítőjével, illetve az adott feladatokhoz kapcsolódva az iskola más pedagógusaival. Részvétel a nevelőtestület munkájában A gyakornoknak elsősorban a nevelőtestület alábbi tevékenységeibe kell bekapcsolódnia: o nevelőtestületi értekezletek, o pedagógus továbbképzések, o az adott szakmai munkaközösség tevékenysége, o iskolai ünnepségek, megemlékezések, o szülői értekezletek, fogadó órák, o a tanulók számára szervezett kulturális, sport és szabadidős foglalkozások, o a diákönkormányzat rendezvényei. A szakmai követelményekben szereplő az intézmény működését meghatározó jogszabályok és helyi szabályzatok, előírások megismerése

7 7 A gyakornoknak a gyakornoki idő alatt meg kell ismernie a szakmai követelményekben szereplő alábbi jogszabályok itt megjelölt fejezeteit, valamint intézményi szabályzatokat és előírásokat: Jogszabályok o Közoktatásról szóló törvény A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei A szülő jogai és kötelességei Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai A pedagógus jogai és kötelességei A működés rendje A nevelési és pedagógiai program A tanítási év rendje, a tanítási-, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet Az iskolaszék A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése A fenntartói irányítás Értelmező rendelkezések 2. sz. melléklet o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A működés rendje A gyermek, tanuló kötelességeinek teljesítése A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet A diákönkormányzat A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások

8 8 A tanügyi nyilvántartások A foglalkozási napló A törzslap A bizonyítvány A tantárgyfelosztás és az órarend A tanügyi nyilvántartások vezetése Az iskolák által alkalmazott záradékok o 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Pedagógus igazolvány A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás o 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről A továbbképzés teljesítése A pedagógus-szakvizsga jellege és részei o 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Nemzeti alaptanterv o Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak részvételi jogai A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése A munkavégzés A fegyelmi felelősség A munkaidő és pihenőidő A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége o A fenntartó önkormányzat által kiadott rendeletek, dokumentumok Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv

9 9 o A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programja Az intézmény alapító okirata Intézményi szabályzatok és előírások Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend Intézményi minőségirányítási program Gyakornoki szabályzat Munkaköri leírás Közalkalmazotti szabályzat Esélyegyenlőségi terv Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat A gyakornoknak a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, az óramegbeszélések, a konzultációk, valamint a nevelőtestületi munkában való részvétel körében elvégzett tevékenységeket az időpont, az időtartam és a tevékenység megjelölésével rögzítenie kell. Az adott tevékenységet irányító vagy abban közreműködő pedagógus a tevékenységek elvégzését a Gyakornoki napló -ban aláírásával igazolja. A SZAKMAI SEGÍTŐ FELADATAI A gyakornok szakmai segítőjét az intézmény igazgatója bízza meg. A megbízás írásban történik. Szakmai segítő a gyakornokkal azonos munkakörben dolgozó, az intézményben legalább 3 éve alkalmazott, legalább 4 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus lehet. A döntés előtt az igazgató beszerzi az érintett szakmai munkaközösség véleményét. A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. A szakmai segítő feladatai

10 10 A gyakornokkal közösen félévi bontásban összeállítja, ütemezi a gyakornoki idő egészére a gyakornok feladatait. Ez alapján minden hónapban előre írásban rögzítik a gyakornok következő havi tevékenységét. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Gyakornoki napló -ban az óralátogatások, a konzultációk, illetve a gyakornok felkészítésével kapcsolatos tevékenységeinek időpontját és időtartamát rögzíti. A szakmai segítő havonta legalább egy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráit. A szakmai segítőnek folyamatosan a gyakornok rendelkezésére kell állnia a felmerülő problémák megbeszéléséhez, kérdései megválaszolásához. A szakmai segítő segíti a gyakornokot: o a követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében, értelmezésében, o az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak alkalmazásában, o a tanítási órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, a taneszközöknek a célszerű megválasztásában, o a tanítási órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, tanmenet, óravázlat készítésében, o tanítási órákhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, o a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátásában, o az intézménybe járó tanulók sajátos felkészítésének megismerésében, o a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal; a tehetséges tanulókkal való foglalkozásokban. A szakmai segítő a Gyakornoki szabályzat mellékletében található értékelő lap segítségével minden tanév végén írásban értékeli a gyakornok teljesítményét. Az értékelést egyezteti azokkal a pedagógusokkal, akik az adott időszakban részt vettek a gyakornok felkészítésében. Az értékelés alapján az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat.

11 11 A GYAKORNOK MINŐSÍTÉSE Az intézmény vezetője a szakmai követelmények teljesítését a gyakornoki idő utolsó hónapjában a Gyakornoki szabályzat mellékletében található Minősítő lap kitöltésével minősítéssel értékeli. A minősítés elkészítése előtt az intézmény vezetője kikéri a gyakornok közvetlen felettese és szakmai segítője javaslatát. A minősítés elkészítését értékelő megbeszélésnek kell megelőznie. Az értékelő megbeszélésen a gyakornok, a gyakornok közvetlen felettese, szakmai segítője és az intézmény vezetője vesz részt. A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései: o a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről, o a gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségekről, o a gyakornok önértékelése, o a szakmai segítő összegző értékelése, o a gyakornok közvetlen felettesének értékelése, o az intézmény vezetőjének értékelése, o az eltérő vélemények megbeszélése, o a Minősítő lap kitöltése, aláírása. A gyakornoknak a minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt eredmény adható. A gyakornokkal minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a gyakornok a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. A minősítés egy példányát, annak ismertetésekor, a gyakornoknak át kell adni. Amennyiben a gyakornok a minősítésekor nem megfelelt minősítést kap, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezése szerint közalkalmazotti jogviszonya a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon megszűnik.

12 12 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A gyakornoki szabályzat módosítását az intézmény vezetője, vagy a nevelőtestület kezdeményezheti. A gyakornoki szabályzat egy-egy példányát a munkáltató az intézmény alábbi helyiségeiben elhelyezi, hogy a közalkalmazottak bármikor tanulmányozhassák: iroda, tanári szoba stb. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni. Ecser, november 29. Ph. Pappné Horvárh Katalin Kt. elnöke Szeverné Csekei Csilla igazgató

13 13 1. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP Tanév: Az értékelt gyakornok neve: A gyakornok teljesítményének értékelése A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás) Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség) Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok

14 14 o önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése Az iskolai diákönkormányzat o programjainak önálló szervezése o segítség a programok szervezésében o részvétel a programokon Iskolai szintű kirándulások, táborok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel a kirándulásokon, táborokon

15 15 A tehetséges tanulók gondozása Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok o önálló szervezése o segítség a szervezésben o részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különböző szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön

16 16 A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók önkéntes korrepetálása, segítése Az érintett tanulók önkéntes felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára A tanterv minimum követelményeinek teljesítése, meghaladása a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében (az eredményes továbbhaladás biztosítása) Eredményes középiskolai továbbtanulás elősegítése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása

17 17 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása Továbbképzésekben való részvétel, önképzés, szakmai felkészültség A továbbképzés, önképzés lehetőségeinek önálló keresése Továbbképzéseken való részvétel A továbbképzéseken tanultaknak a nevelő-oktató munkában való hasznosítása A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak Idegen nyelvek ismerete, a nyelvismeret felhasználása az iskolai munka fejlesztésében Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban Az iskolai munka feltételeinek javítása Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel A beadott pályázatok eredményessége

18 18 Az eredményes pályázatok megvalósításába való bekapcsolódás Az iskolai alapítvány működésének segítése Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások Díjazás nélküli iskolai feladatok önkéntes vállalása A pályakezdő vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének segítése Önként vállalt feladatok, megbízatások a nevelőtestület közösségi életében, rendezvények, kötetlen összejövetelek o önálló szervezése o a szervezés segítése o részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken kötetlen összejöveteleken Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció)

19 19 Az iskola képviselete A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése Részvétel a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe A település rendezvényein, eseményein való részvétel Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil szervezeteiben Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége Előzetes felkészülés a tanítási órákra A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke a tanítási órákon

20 20 Változatos szervezeti formák a tanítási órákon A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon A tanulók aktív munkája és megfelelő magatartása a nevelő tanítási óráin A nevelő pedagógustól elvárható megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órákon A nevelő tanórai munkájának hozzájárulása az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatásához, gyakoroltatásához A helyi tanterv követelményeinek teljesítése a tantárgyi mérések alapján a nevelő által tanított tanulók körében Az országos kompetenciaméréseken elért eredmények a nevelő által tanított tanulók körében A tanulók eredményes (hasonló tanulmányi eredménnyel történő) továbbhaladása a magasabb évfolyamokon (felső tagozatban, középiskolában)

21 21 A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás Megfelelő magaviseletű osztályközösség, napközis csoport kialakítása Az iskolai, a diákönkormányzati munkában aktív osztályközösség, napközis csoport kialakítása A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösségek (pl.: szakkör, sportkör, énekkar stb.) eredményes, közös tevékenysége A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás Gyermekvédelmi feladatok ellátása A gyakornok szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület többi tagjával A gyakornok rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával (osztályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető az osztályfőnökkel, szaktanárok az osztályfőnökkel és egymással stb.) Személyes példamutatás A pedagógus etika alapvető normáinak betartása a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben

22 22 A gyakornok magatartása, viselkedése példamutató a tanulók és a többi nevelő számára A gyakornok munkához való viszonya példamutató a tanulók és a többi nevelő számára Munkafegyelem, a munkához való viszony A munkaköri kötelességek teljesítése A tanítási órák pontos és eredményes megtartása Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság) A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása A gyakornokra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága és pedagógiai szakszerűsége

23 23 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Részvétel a szakmai döntések előkészítésében (saját ötletek, megfelelő elemző - készség, vitakészség, önálló vélemény) Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása)

24 24 Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések.gyakornok a..-as tanévben: KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG FELETTI TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT ÁTLAG ALATTI, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT NEM KIELÉGÍTŐ, FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT Javaslatok, intézkedések a pedagógus teljesítményének minőségi javításához: hó...nap szakmai segítő Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom hó...nap gyakornok

25 25 Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm: hó...nap gyakornok

26 26 ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; 2. sz. mell. GYAKORNOK MINŐSÍTŐ LAP A minősített gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: A minősítés időpontja: A minősítés megállapítása: Értékelési területek a szakmai követelmények alapján az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási programjának, kollektív szerződésének ismerete az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek és azok gyakorlati megvalósulásának ismerete a gyermekek, a tanulók, a szülők és a pedagógusok közoktatási törvényben meghatározott jogainak és kötelezettségeinek ismerete a fenntartói irányítással kapcsolatos általános Megfelelt Nem felelt meg

27 27 rendelkezések ismerete a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazása munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelvek, az oktatásszervezés gyakorlati feladatainak ismerete az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítése problémáinak ismerete a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztése (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók; tehetséges tanulókkal való foglalkozás), oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatának ismerete A minősítés összegző megállapítása MEGFELELT NEM FELELT MEG Indokolás: (Nem megfelelt minősítés esetén részletes indokolás szükséges.) A gyakornok tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént.

28 28 A minősített észrevételei: A minősítést elfogadom. A minősítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem Aláírások: igazgató minősített gyakornok szakmai segítő Ph.

29 29 3. SZ. MELL. ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: Ecser, Rákóczi u Tel/Fax: ; GYAKORNOKI NAPLÓ A gyakornok személyi adatai Név: Születési hely, idő: Anyja neve: A gyakornoki idő kezdete: A gyakornoki idő vége: A minősítés várható ideje: A szakmai segítő neve: A gyakornoki naplót megnyitotta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph. A naplót vezeti: A gyakornoki naplót lezárta: Ecser,..év..hó.nap ig. Ph.

30 30 1. év, 1. félév A gyakornok számára előírt követelmények és a követelmények teljesítésének ütemezése a gyakornoki időn belül 1. év, 2. félév 2. év, 1. félév 2. év, 2. félév 3. év, 1. félév 3. év, 2. félév A követelmények teljesítésének módja A követelmények teljesítésének számonkérése, értékelése A követelmények teljesítésének számonkéréséért, értékeléséért felelős szakmai vezető

31 31 A GYAKORNOK SZÁMÁRA ELŐRE MEGHATÁROZOTT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK tanév.. félév Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus gyakornok szakmai vezető

32 32 A GYAKORNOK ÁLTAL ELVÉGZETT FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK.tanév.. félév Nap, óra Tevékenység, feladat megnevezése A tevékenység, feladat végrehajtásában segítő pedagógus aláírása Dátum: gyakornok szakmai vezető

33 33 A SZAKMAI SEGÍTŐ ÁLTAL ELVÉGZETT ÓRALÁTOGATÁSOK, KONZULTÁCIÓK.tanév. félév Nap, óra Óralátogatás (osztály, tantárgy) Konzultáció témája Gyakornok aláírása Dátum: szakmai vezető

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2. A szabályzat területi, személyi hatálya

2. A szabályzat területi, személyi hatálya Az Óbudai Nagy László Általános Iskola gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben