Jogellenes jogviszony megszüntetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogellenes jogviszony megszüntetése"

Átírás

1 ODAFIGYELÉST ÉS GONDOSSÁGOT IGÉNYELNEK Jogellenes jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogi szabályozás területén számos módosító rendelkezés lépett hatályba szeptember 1-jétől. Ehhez kapcsolódóan megváltoztak a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei mind a munkáltató, mind pedig a közalkalmazott tekintetében. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése súlyos következményekkel jár a munkáltató számára, amely a pénzügyi fizetési kötelezettségen túl, akár a dolgozó eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatási kötelezettségét is róhatja a munkáltatóra. Ezért indokolt, hogy áttekintsük a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének eseteit, és az ezekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket, hogy a munkáltató ennek ismeretében fokozott figyelmet fordíthasson a felmentésre vonatkozó jogi szabályozási rendelkezések maradéktalan betartására. A következőkben kitérünk arra, hogy milyen jogkövetkezményekkel jár, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt jogellenesen szünteti meg. Súlyos jogsértés Ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegésével szünteti meg a közalkalmazott jogviszonyát, bizonyos esetekben a dolgozó kérheti eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatását. Azaz, hiába írta elő a tulajdonos bizonyos állások megszüntetését, ha e körben a munkáltató nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, ennek bírósági megállapítását követően még az is előfordulhat, hogy vissza kell venni a dolgozót, és úgymond foglalkoztatni kell a megszüntetésre kerülő állásban. Persze erre csak akkor kerülhet sor, ha a munkáltató súlyos jogszabálysértést követ el a megszüntetési eljáráskor. E súlyos esetek körét a közalkalmazotti törvény nevesíti az alábbiak szerint. Ha a munkáltató általi felmentés, elbocsátás, vagy próbaidő alatti jogviszony-megszüntetés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe, vagy az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik, amennyiben a munkáltató megszegi a felmentés korlátozására vonatkozó rendelkezéseket a Kjt. 30/a d., illetőleg 32. (2) bekezdése alapján. ( jétől hatályba lépő új szabályok.) Ha a munkáltató felmentése felmentési tilalomba ütközik. Amennyiben a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselőjének, illetve a közalkalmazotti tanács tagjának közalkalmazotti jogviszonyát fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezésekbe ütköző módon ide értve a helyi önkormányzat képviselő-testülete által elrendelt fegyelmi eljárást, illetve a szakszervezeti tisztségviselők védelmére vonatkozó Mt ában foglaltak megszegésével szünteti meg. Ezen esetekben a dolgozó kérheti, hogy eredeti munkakörében foglalkoztassa a munkáltató, azaz a dolgozó mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy akar-e azon munkáltatónál dolgozni, ahonnan elküldték, vagy nem él ezzel a jogszabályi lehetőséggel. Ha kéri a dolgozó, hogy szeretne eredeti munkakörében ismételten dolgozni, akkor a munkáltató köteles őt visszavenni, nem kérheti a bíróságtól, hogy tekintsen el e dolgozói kérés teljesítése elől, mert például nincs meg az állás vagy nincs pénzügyi fedezet a bér kifizetésére. Természetesen a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése nem csupán továbbfoglalkoztatási kötelezettséget róhat a munkáltatóra súlyos jogszabálysértés esetén, hanem ki kell fizetnie a dolgozó elmaradt járandóságait, és ezen túlmenően az esetlegesen felmerült kárát is. Például, ha a munkáltatónak létszámleépítést kell végrehajtania az önkormányzat döntése miatt, és az érintett közalkalmazottakat nem tájékoztat- A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja

2 ja az állásfelajánlási lehetőségről, akkor az alábbi jogkövetkezményekre számíthat. Egyrészt a dolgozó kérheti az eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatását, másrészt az ismételt munkába állás időpontjáig a bíróság kötelezi a munkáltatót a dolgozó elmaradt illetményének, elmaradt 13. havi illetményének, és egyéb járandóságainak a megtérítésére. Ez pedig a gyakorlatban azt is eredményezheti, ha a munkaügyi jogvita elhúzódik, és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését követően 2 évvel kerül sor a jogerős ítélet meghozatalára, akkor ezen két évre visszamenőlegesen kell a munkáltatónak az elmaradt illetményt és egyéb járandóságokat megfizetnie a dolgozónak. Ha ezen túlmenően a dolgozó bizonyítani tudja, hogy a munkáltató jogellenes jogviszony megszüntetése miatt további kár is érte mert például pszichiátriai kezelésre szorult, és emiatt az otthoni háztartási munkákat sem tudta ellátni, és kisegítőt vett igénybe, ebben az esetben a további felmerült kárt (jelen esetben a kisegítő bérét) is meg kell fizetnie a munkáltatónak. Amennyiben a dolgozó súlyos munkáltatói jogsértés ellenére nem kéri eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatását, akkor a munkáltató az alábbi fizetési kötelezettségre számíthat. A bíróság jogerős ítéletének napjáig a közalkalmazott elmaradt illetményét, járandóságait, illetőleg az esetlegesen felmerült kárt is meg kell fizetnie a munkáltatónak. Ezen túlmenően a munkáltató jogsértésének súlyát és annak következményeit a bíróság értékeli, és a közalkalmazott számára további 2 és 12 havi átlagkereseti összegnek megfelelő díjazás kifizetésére kötelezheti a munkáltatót. Azaz a munkáltató kifizeti az elmaradt illetményt, egyéb juttatást és a felmerült kárt, és úgymond büntetési pénzként akár még 12 havi átlagkeresetnek megfelelő összeget is kifizethet a dolgozó számára. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül Vannak olyan esetek is a jogellenes jogviszony megszüntetés körében amikor, bár megszegte a jogszabályi előírásokat a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán, mégsem minősül ez olyan súlyúnak, hogy a közalkalmazott az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatását kérhetné. Például, ha a munkáltató felmentéssel 38 Kórház 2007/10. megszünteti a közalkalmazott jogviszonyát nem megfelelő munkavégzés miatt, azonban egy jogvita keretében ezt nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani. Igaz ugyan, hogy a bíróság meg fogja állapítani, hogy a munkáltató jogviszony megszüntetése nem volt megalapozott, azonban ítéletében nem fogja előírni kötelezettségként, hogy a dolgozót az eredeti munkakörében kelljen továbbfoglalkoztatni. A munkáltató fizetési kötelezettsége ebben az esetben az alábbiak szerint alakul. A közalkalmazott jogviszonya az erre vonatkozó megszüntetésről szóló jognyilatkozat időpontjában megszűnik, de a közalkalmazott részére a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján a bíróság 12, illetőleg 24 havi átlagkereset megfizetését rendelheti el. Azaz, itt nem visszamenőleges elmaradt illetmény és járandóság megfizetésére kerül sor, hanem a bíróság által megállapított 12 hónap és 24 hónap közötti átlagkereset összegét kell megfizetni. Természetesen, ha a dolgozó a jogviszony megszüntetésével összefüggésben keletkezett kára megtérítése iránt igényt nyújt be, és ezt bizonyítani is tudja, akkor a bíróság kötelezheti a munkáltatót a kár megtérítésére is. A felmentés jogintézményéhez kapcsolódó juttatások alkalmazása jogellenes megszüntetéskor A jogellenes jogviszony megszüntetéséhez még egy további jogkövetkezmény is társul, ha az érintett közalkalmazott jogviszonya nem felmentéssel került megszüntetésre. Például, ha a megszüntetés jogcíme közös megegyezés volt, de a bírósági eljárás keretében megállapításra került, hogy a munkáltató fenyegetéssel bírta rá a dolgozót jogviszonyának a megszüntetésére, és így a közös megegyezés melletti jogviszony jogellenesnek minősül. Ebben az esetben a felmentéshez kapcsolódó illetmény, illetve a végkielégítés összege is megilleti a közalkalmazottat. Azaz, a fentiekben ismertetett jogkövetkezményeken túl a munkáltatónak ki kell fizetnie a közalkalmazott számára az őt felmentés esetén megillető átlagkereset és végkielégítés összegét is. Azaz, ha megállapítja a bíróság, hogy a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése jogellenes volt mert a munkáltató a közalkalmazottat megtévesztette, akkor még a közalkalmazottat felmentés jogcímén megillető járandóságait is meg kell fizetnie. A közalkalmazottat terhelő kárenyhítési kötelezettség Új szabályként jelenik meg a munkáltatói jogellenes jogviszony megszüntetése során a közalkalmazottat terhelő kárenyhítési kötelezettség. Azaz, a bíróság vizsgálni fogja a dolgozót megillető elmaradt illetmény, járandóság, felmerült kár megfizetésére való munkáltatói elmarasztalás során, hogy a kár bizonyos része máshonnan megtérült-e, vagy kellő gondossággal megtérülhetett volna-e. A kellő gondosság fogalmát maga a jogalkotó definiálja. Azaz kimondja, hogy a kellő gondosság elmulasztásának kell tekinteni, ha a közalkalmazott nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel munkaviszony létesítése érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetőleg az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedést elutasítja. A bíróság a fenti körülményeket mérlegelni fogja, és ennek eredményeképpen az összes körülmény alapján állapítja meg, hogy az elmaradt illetmény, egyéb járandóság és felmerült kár a kellő gondosság elmulasztása miatt milyen mértékben csökkenthető. A kárenyhítési kötelezettség körében a közalkalmazottnak kell igazolnia bírósági eljárás keretében, hogy kellő gondosság esetén sem térülhetett volna meg az elmaradt járandóság vagy a kár bizonyos része. Azaz, bizonyítania kell, hogy a jogviszony jogellenes megszüntetését követően együttműködött a foglalkoztatási szervvel az új jogviszony létesítése érdekében, vagy megkötötte az álláskeresési megállapodást, illetőleg nem kapott megfelelő munkahelyet, és ezért nem tudott elhelyezkedni, vagy jogosan utasította el a felajánlott munkahelyet, mert az a jogszabályi feltételeknek nem felelt meg. Ha ezt nem tudja igazolni, akkor a bíróság csökkenteni fogja a munkáltatót terhelő elmarasztalás összegét azzal az összeggel, amely a kárenyhítési kötelezettség keretében megtérülhetett volna. Természetesen a máshonnan megtérült összeg mértékével a bíróság csökkenteni fogja a dolgozót megillető elmaradt illetmény, járandóság összegét. Például, ha táppénzes állományba került a dolgozó, akkor az elmaradt átlagkereset összegét a táppénz összegével, mint máshonnan megtérült öszszeggel csökkenteni fogja a bírósági ítéletben.

3 A jogellenes jognyilatkozat az érintett közalkalmazott egyetértése mellett vonható vissza Gyakornok nem megfelelt minősítése Az új jogszabályi rendelkezések alapján bevezetett gyakornoki idő esetén a közalkalmazottat a gyakornoki idő végén minősíteni kell. Ha nem megfelelt minősítést kap, ez a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik. Természetesen e megszűnési mód kapcsán is felmerülhet a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszűnése, és ezzel összefüggésben is rendezésre került, hogy milyen jogkövetkezmények terhelik a munkáltatót. Ha a bíróság megállapítja, hogy a gyakornok közalkalmazotti jogviszonyát megalapozó nem megfelelt minősítés jogellenes, mert az a rendeltetésszerű joggyakorlás vagy egyenlő bánásmód követelménybe ütközik, akkor a gyakornok esetén alkalmazásra kerül az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatási kötelezettség esetére megállapított, fentiekben ismertetett szabályok alkalmazása. Ha a nem megfelelt minősítés jogellenes, de nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás vagy egyenlő bánásmód követelményébe, a gyakornok közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a nem megfelelt minősítésről való tájékoztatást követő 10. napon, azonban a munkáltatót 12, illetőleg 24 havi átlagkeresetének megfelelő összeg gyakornok részére történő megfizetésére kötelezi a bíróság. A fentieken túlmenően, ha a gyakornok nem kéri, vagy jogszabályi feltétel hiányában nem kérheti az eredeti munkakörébe való továbbfoglalkoztatását, ebben az esetben őt is megilleti azon járandóságok köre, amelyet felmentés jogcímen történő megszüntetés esetén kapna. Például, ha a munkáltató a gyakornok esetén nem tesz eleget a szakmai elvárási követelmény megfogalmazásának, vagy nem jelöl ki szakmai vezetőt, azaz, nem rendeltetésszerűen gyakorolja a gyakornoki időre vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor a gyakornok kérheti, hogy eredeti munkakörében foglalkoztassák tovább. Természetesen az elmaradt illetményét, járandóságát, felmerült kárának a megtérítését igényelheti. Ha a közalkalmazott nem kéri eredeti munkakörébe való visszahelyezését, a jogviszonya megszűnik, a bírósági ítélet alapján havi átlagkeresetének megfelelő díjazást fog kapni. Továbbá meg kell fizetni a részére a felmentés esetén járó átlagkeresetet és a végkielégítés összegét is. Közalkalmazott jogellenes jogviszonyának megszüntetése szeptember 1-jétől új szabályok kerültek bevezetésre a közalkalmazott jogellenes jogviszonyának megszüntetése esetén. Szabályozásra került a jogviszony megszüntetésének a jogcíme, illetve a közalkalmazottat terhelő jogkövetkezmények köre. Ha a közalkalmazotti jogviszonyt jogellenesen szüntetik meg, akkor úgy kell tekinteni, mintha fegyelmi elbocsátás jogcímén szűnt volna meg, azaz, jogellenes megszűnés címén a fegyelmi elbocsátás következményeit kell alkalmazni. Ilyen jogellenes megszüntetés lehet: Nem jelenik meg a dolgozó munkavégzésre felszólítás ellenére sem. A rendkívüli lemondás nem megalapozott. Lemond a közalkalmazotti jogviszonyáról, de nem hajlandó a lemondási időt teljes tartamát ledolgozni, vagy csak egy részét dolgozza le, noha ebben nem állapodott meg a munkáltatóval. A jogkövetkezmények egy része a vezetői beosztáshoz kapcsolódik, másik része fizetési kötelezettséget fogalmaz meg. Így többek között a jogviszonyát jogellenesen megszüntető közalkalma- A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja Kórház 2007/10. 39

4 zott egy évig magasabb vezetői, illetve vezetői beosztást nem kaphat. A jogkövetkezmények másik része a fizetési kötelezettség körében keletkezik, hiszen szeptember 1-jétől, ha a jogviszonyát jogellenesen megszüntető közalkalmazott a lemondási időnek megfelelő átlagkereset megfizetésére kötelezett, és ezen túlmenően a munkáltató az igazolt kárának megtérítését is követelheti. Tekintettel arra, hogy a lemondási idő 2 hónap, így kéthavi átlagkeresetnek megfelelő összeget kell megfizetnie a közalkalmazottnak. Ha a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése azért minősül jogellenesnek, mert csupán a lemondási idő egy részét töltötte a munkáltatónál, ebben az esetben a lemondási időből hátralévő résznek megfelelő átlagkeresetet kell a munkáltató számára megfizetnie. A lemondási időnek megfelelő átlagkereset megfizetésén túl terheli a közalkalmazottat a munkáltatónál felmerült kár megtérítése is. Azaz, ha a munkáltató igazolni tudja, hogy a jogellenes jogviszony megszüntetése miatt rendkívüli munkavégzéssel kellett a munkát ellátatni, vagy önkéntes többletmunkával történt az egészségügyi ügyeleti feladat ellátása, ennek a többletköltségét kártérítés címén igényelheti a közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen megszüntető közalkalmazott. Természetesen a kárigényt munkaügyi bírósági eljárás keretében kell érvényesíteni. A Kjt. 35. (4) bekezdése egyértelműen ki is mondja, hogy a Munka Törvénykönyvben a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadóak. Azaz, nincs arra lehetőség, hogy a munkáltató a közalkalmazottat megillető járandóságból automatikusan levonja az átlagkeresetnek megfelelő összeget, illetve a felmerült kárösszeget. A fizetési kötelezettségnél nem alkalmazható a helyi kollektív szerződésben meghatározott eljárási rend sem, hiszen a közalkalmazott jogviszonya megszűnt, így csak bírósági eljárás keretében tudja a munkáltató a felmerült kárösszeget, továbbá a meg nem fizetett lemondási időnek megfelelő átlagkereset vagy annak egy része iránti igényét érvényesíteni. Átmeneti rendelkezések A közalkalmazotti törvényt módosító évi C. törvény záró rendelkezései [31. (7) (8)] szabályozták, hogy a jogellenes jogviszony megszüntetésével öszszefüggő módosított rendelkezéseket mikortól kell alkalmazni. Így egyértelműen kimondásra került, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a törvény hatályba lépését követően kezdeményezett munkaügyi jogvitában kell alkalmazni. Azaz, a folyamatban lévő munkaügyi jogvitában nem, de a szeptember 1-je után indított jogviták esetében már alkalmazni kell. Azaz, ha 2007 augusztusában szünteti meg a munkáltató jogellenesen felmentéssel a közalkalmazott jogviszonyát, de a közalkalmazott a 30 napos jogorvoslatra rendelkezésre álló határidőn belül szeptember 10-én kezdeményez bírósági eljárást, ez a törvény hatályba lépését követően indított eljárásnak minősül, és már az új jogszabályi előírásokat (Kjt. 34. ) kell a bírósági eljárás során alkalmazni. Így nem a megszüntetés időpontja, hanem a munkaügyi jogvita kezdeményezésének az időpontja az irányadó.

5 Ezzel szemben, ha a közalkalmazott szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen, a záró rendelkezések alapján csak a szeptember 1-jét követően történő jogellenes közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén kell alkalmazni ezeket a szabályokat. Az új szabályok alkalmazásánál a jogviszony megszűnésének az időpontja az irányadó. Például, ha a közalkalmazott augusztus 30-ával jogellenesen megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyát, mert nem jelenik meg munkavégzésre, ebben az esetben nem kell a kéthavi lemondási időnek megfelelő kártérítést megfizetnie, hiszen a korábbi szabályok a munkáltató irányában csak azt fogalmazták meg, hogy amennyiben a jogellenes jogviszony megszüntetése kapcsán igazolt kára keletkezik, akkor ezt érvényesítheti. Ezzel szemben, ha szeptember 10-én a közalkalmazott jogellenesen megszünteti a jogviszonyát például nem tölti le a lemondási időt, ebben az esetben már az új szabályokat kell alkalmazni. A munkáltatónál felmerült kár mellett a kéthavi lemondási időnek megfelelő átlagkereset összeget kell megfizetni, illetőleg ha a lemondás egy részét letölti, akkor a fennmaradó időre jutó átlagkereset összegének a megfizetése terheli a közalkalmazottat. (Kjt. 35. ) Összegezés Fontos a munkáltató számára kellő odafigyelést és gondosságot tanúsítani a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán, mert komoly anyagi terhet jelent, ha megállapítják intézkedése jogellenességét. E körben az a jogszabályi rendelkezés sem hagyható figyelmen kívül, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatát a munkáltató egyoldalúan nem vonhatja vissza, még akkor sem, ha utóbb rájön a jognyilatkozat jogellenességére. Csak az érintett közalkalmazott egyetértése mellett vonható vissza a jogellenes jognyilatkozat. Azaz, ha utóbb észleli a munkáltató, hogy az átszervezésre alapított felmentés közlése előtt nem tájékoztatta a közalkalmazottat a részmunkaidőre vonatkozó kinevezésmódosítás lehetőségéről, a közölt felmentést nem vonhatja vissza, csak ha az érintett közalkalmazottak ehhez hozzájárulnak. Ha nem járulnak hozzá, és az érintett közalkalmazottak jogvitát kezdeményeznek, hiába akarta korrigálni a hibáját a munkáltató, a bíróság a fentiekben ismertetett jogkövetkezményeket fogja alkalmazni. A gyakornok nem megfelelt, utólag jogellenesé váló minősítés is szükségessé teszi, hogy a munkáltató dolgozza ki a gyakornoki követelményi rendszert, a minősítési eljárás helyi szabályait, hogy elkerülje a jogellenes gyakornoki jogviszony megszüntetésének a jogkövetkezményeit. Természetesen a közalkalmazott számára sem lehet közömbös az, hogy a közalkalmazotti jogviszonyának jogellenes megszüntetése milyen új fizetési kötelezettségeket eredményez, illetve a kárenyhítési kötelezettség szabályai hogyan befolyásolhatják a munkáltatói jogellenes megszüntetés miatt neki járó illetmény, járandóság összegét. Talán nem haszontalan, ha a munkáltató a közalkalmazotti tanács, illetve a szakszervezetek figyelmét a közalkalmazottakat terhelő új jogszabályi rendelkezésre felhívja. DR. KŐSZEGFALVI EDIT jogtanácsos, biztosítási szakjogász, jogi osztályvezető

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában

Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában Jelen cikkünk keretében a nyugdíjra vonatkozó jogszabályokat kívánjuk áttekinteni, segítve a munkáltató illetve a közalkalmazott eligazodását a szerteágazó jogi

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra A munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnésének esetei (Mt. 63. ): a) a munkavállaló

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

5.38. számú előterjesztés

5.38. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.38. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Enying Város Jegyzője

Enying Város Jegyzője Enying Város Jegyzője 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-661 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2010. június 22-i Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2200/2004/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Csányi Éva jogtanácsos (0388 Budapest, Pf. 52.)

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 32. M.2058/2006/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata, Dr.

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7415. számú törvényjavaslat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról Előadó: Dr. Matolcsy

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én tartott

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSULÁSAIRÓL A 155. számú Magyar Közlönyben jelent meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény átfogó módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11)

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Még a törvénytervezet megszavazása előtt Vámosi-Nagy Szabolcs volt APEH elnökhelyettes sietve tájékoztatott: könnyen

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

Új év = új kihívások. a munkaügy területén. dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu

Új év = új kihívások. a munkaügy területén. dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Új év = új kihívások a munkaügy területén dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Mire figyeljünk az év vége felé? Munkaidő keret Szabadság Szabadság munkáltató adja ki munkavállaló előzetes meghallgatása

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben