A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata"

Átírás

1 A Magyar Országos Levéltár Gyakornoki Szabályzata 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása A szabályzat területi, személyi hatálya A szabályzat idıbeli hatálya A szabályzat módosítása A szabályzat célja A gyakornok felkészítésének szakaszai Általános követelmények a gyakornokkal szemben A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei A szakmai segítı kijelölése, feladata A gyakornok értékelése, minısítése A gyakornok értékelésének eljárásrendje A gyakornok minısítésének eljárásrendje Záró rendelkezések Záradék...14 Mellékletek...15 Segédanyagok

3 A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) a, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. törvény (Ltv.), továbbá a 10/2002. (IV. 13.) a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggı szakmai követelményekrıl szóló NKÖM rendelet és a 150/1992 (XI.20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésérıl szóló Korm. rendelet, valamint a 2/1993. (I.30.) az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrıl szóló MKM rendelet szerint kiadom az alábbi szabályzatot, amely a Magyar Országos Levéltár gyakornoki követelményeinek teljesítésével és a teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggı eljárásrendet rögzíti. 1. Fogalmak meghatározása Gyakornok: Az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörben, határozatlan idıre történik a kinevezése- ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is. Az intézmény alaptevékenységével összefüggı munkakör: A gyakornoki idı kikötése szempontjából alaptevékenységnek minısül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a Kjt. végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, valamint a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet mellékletében meghatározottak szerint levéltári szakmai munkakörökben, E-tıl H-ig terjedı fizetési osztályok valamelyikében foglalkoztatják a közalkalmazottat. Bár a jogszabályok lehetıvé teszik 8 szakmai munkakörben gyakornoki idı kikötését (LSD. 3. számú melléklet), az intézményben a legjellemzıbb a segédlevéltáros munkakörben történı foglalkoztatásuk. Levéltáros munkakörben csak H fizetési osztályban és már meglévı 2 éves szakmai gyakorlattal lehetséges 1 éves gyakornoki kinevezés. Levéltári restaurátor munkakörben is csekély számú a pályakezdık alkalmazása, tekintettel arra, hogy hazánkban jelenleg egyedül a Magyar Képzımővészeti Egyetemen lehet felsıfokú restaurátor képesítést szerezni. Levéltári informatikus és rendszerszervezı munkakörökben pedig a nagyfokú fluktuáció, és a szakma elszívó ereje miatt elenyészı a hároméves gyakornoki idı kitöltése. Gyakornoki program: Egy olyan folyamat, amelynek során a pályakezdı megismeri a munkahely belsı értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást 3

4 kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez. Szakmai segítı: Az intézményvezetı által kijelölt munkatárs, aki rendelkezik legalább tíz éves gyakorlattal és legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, szakterületének kiváló képviselıje. Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában, valamint a munkaköri leírásában e minıségében megjelölt személy. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a Magyar Országos Levéltár (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4) E-tıl H-ig terjedı fizetési osztályok valamelyikébe sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggı munkakörben, a Levéltár valamennyi telephelyére, határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylı, - E fizetési osztályban kettı, F-tıl H-ig terjedı fizetési osztályokban három évet meghaladó idıtartamú - szakmai gyakorlattal. A szabályozás kiterjed továbbá az intézményvezetı által szakmai segítıi feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottakra is. 3. A szabályzat idıbeli hatálya Jelen szabályzat július 1-jétıl hatályos. 4. A szabályzat módosítása A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintı jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak legalább fele írásban kéri. 5. A szabályzat célja A szabályzat célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a levéltárosi hivatás iránt, segítse az intézményi célokkal való azonosulást. 4

5 6. A gyakornok felkészítésének szakaszai A gyakornoki idıt a kinevezésben kell kikötni. A gyakornoki idı az E fizetési osztályba sorolt közalkalmazott esetén két év, az F-H fizetési osztályokba sorolt közalkalmazott esetén három év. Ha a közalkalmazott az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet, az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idı tartama egy év. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni. A gyakornok felkészítésének lehetséges szakaszolása: Kezdı szakasz: A gyakornoki program elsı szakasza, mely kb. az elsı év végéig tart. Jellemzı tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok megfontolt, általában racionális, de rugalmatlan. Ez a szakasz elsısorban a gyakorlatszerzés szintje, amikor a valós gyakorlatszerzés sokkal fontosabb, mint a verbális információ. Az elméleti tudás vezérli elsıdlegesen a gyakornokot. Haladó szakasz: A gyakornoki program második szakasza, mely kb. a második év végéig tart. Jellemzı tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok már képes mindent megfigyelni, nem vész el a részletekben. Ez a szakasz az eseti tudás szintje, mely személy és kontextus függı. A tapasztalat befolyásolja a viselkedést. Befejezı szakasz: A gyakornoki program harmadik szakasza, mely a harmadik év végéig tart. Jellemzı tipikus viselkedésmód, hogy a gyakornok már képes arra, hogy racionálisan, tudatosan kiválassza, mit tegyen, prioritásokat határoz meg, képes a tanulási folyamat ésszerő irányítására. 5

6 Idıszak Szakasz megnevezése Elvárás 0-1 év kezdı Csak minimális készséget lehet elvárni Szabályok követése 1-2 év haladó Szabályok követése Kontextusok felismerése, rendszerezése Gyakorlati tudás megalapozása 2-3 év befejezı szakasz Tudatosság Tervszerőség Prioritások felállítása Gyakorlati tudás A további fejlıdési szakaszok már túlmutatnak a gyakornoki idın. (jártas szint, szakértı szint) A gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai követelmények két részbıl állnak: az általános követelményekbıl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbıl. 6.1 Általános követelmények a gyakornokkal szemben A gyakornok ismerje meg: Az évi LXVI. Levéltári törvényt A 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendeletet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, különösen o a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, o munkaidı, pihenıidı, o a közalkalmazottak elımeneteli és illetményrendszere. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Az intézmény Gyakornoki Szabályzatát Az intézményi érdekképviseleti szervek mőködését, dokumentumát, tisztségviselıit Az intézményi képviseleti szervek mőködését, dokumentumát, tisztségviselıit 6

7 Az intézmény éves munkatervét Az intézmény állományvédelmi tervét, ajánlását Az intézmény közmővelıdési koncepcióját A munkavédelemre, balesetvédelemre, tőzvédelemre vonatkozó általános szabályokat Az ügyintézés elveit és gyakorlatát is A MOL intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét A szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját. 6.2 A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetıleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírásban szereplı feladatok, elvárások teljesítése. A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok: megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai elıírásokat, elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen a történelemtudomány, a levéltártan, irattan, közigazgatás témakörökben, alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására, elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját. 7. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai A gyakornok teljes munkaideje heti 40 óra. A gyakornoknak és szakmai segítıjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidıben a gyakornoki idıvel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen. A gyakornoki idı tartamába nem számít be: a) a harminc napot meghaladó keresıképtelenséggel járó betegség, b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint, c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelı munka, a javító-nevelı munka, valamint a közérdekő munka 7

8 tartama. A gyakornoki idı megszőnik: a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejőre történı módosításakor, vagy b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy annak alapján a gyakornoki idı kikötése nem lenne kötelezı Ha a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idı alatt megszőnt, annak tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszőnését követıen a korábbival azonos vagy, azzal egyenlı értékő munkakörre létesít közalkalmazotti jogviszonyt. Ettıl eltérıen, nem lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony idıtartamát, ha az a gyakornoki idı alatt: a) a nem megfelelt minısítés miatt szőnik meg, vagy b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való - az egészségügyi alkalmatlanság kivételével - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelı munkavégzése miatt felmentéssel megszüntetésre került. A gyakornoki idı alatt a gyakornoknak a munkaköréhez tartozó tevékenységek teljes körét meg kell ismernie, és a munkakör önálló ellátásához szükséges ismereteket el kell sajátítania. Ennek érdekében a munkáltató köteles biztosítani annak feltételeit, hogy a gyakornok a munkakörhöz tartozó valamennyi tevékenységet megismerhesse. A gyakornoknak együtt kell mőködnie a szakmai segítıjével, és törekednie kell a gyakorlati ismeretek elsajátítására. A szakmai segítınek a munkakör önálló ellátásához szükséges ismereteket át kell adnia a gyakornoknak, és a gyakornokot hozzá kell segítenie a gyakornoki ismeretek megszerzéséhez, továbbá rendszeresen értékelnie kell a gyakornok tevékenységét. 8

9 8. A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei Idıszak Szakasz megnevezése Kezdı szakasz (0-1 év) Haladó szakasz (1-2 év) Befejezı szakasz (2-3 év) Tapasztalatszerzés módszere Konzultáció a szakmai segítıvel Konzultáció egyéb közvetlen munkatárssal Konzultáció a vezetıkkel Részvétel team munkában Részvétel intézményi és az adott szervezeti egység értekezletein Konzultáció a szakmai segítıvel Konzultáció egyéb közvetlen munkatárssal Konzultáció a vezetıkkel Részvétel team munkában Részvétel intézményi és az adott szervezeti egység értekezletein Konzultáció a szakmai segítıvel Konzultáció egyéb közvetlen munkatárssal Konzultáció a vezetıkkel Részvétel team munkában Részvétel intézményi és az adott szervezeti egység értekezletein Számonkérés módszere Konzultáció Gyakorlati munka (rendezés felügyelet mellett, ügyfeles munka felügyelet mellett, kutatók kiszolgálása) Konzultáció Gyakorlati munka (rendezési terv készítése önállóan, rendezés team munkában felügyelet mellett, ügyfeles munka felügyelet mellett, kutatók kiszolgálása) Konzultáció Gyakorlati munka (rendezés önállóan és team munkában, ügyfeles munka önállóan, kutatók kiszolgálása) 9

10 9. A szakmai segítı kijelölése, feladata A szakmai segítıt (segítıket) az intézmény fıigazgatója jelöli ki munkakörönként, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkezı kollégák közül. A szakmai segítı munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai vezetıi feladattal való megbízást. A gyakornoki idı kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idı alatti szakmai segítı személyérıl. Másik szakmai segítıt kell kijelölni, ha a kinevezésben a munkavégzés helyének vagy a munkakörnek a módosítása ezt indokolttá teszi. A szakmai segítı feladata különösen: Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve Az intézményvezetıvel jóváhagyatja a gyakornoki programot Segíti a gyakornokot az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében, értelmezésében. Felkészíti az intézményi feladatok szakszerő alkalmazására. Segíti a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátásában, az intézményi feladatok megismertetésében, részt vesz az adott szervezeti egység, munkaközösség munkájának a bemutatásában, a helyi kommunikációs szokások megismertetésében. Szükség szerint ellenırzi a gyakornok munkáját. Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. Segíti a gyakornokot az adminisztráció elvégzésében, folyamatosan ellenırzi a teljesítését Félévente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét. Az értékelésbe bevonja mindazokat a kollégákat, akik adott idıszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében. Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetıvel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendıit, feladatait, a fejlesztési irányokat. 10

11 10. A gyakornok értékelése, minısítése A gyakornok értékelése során kiemelten jelenik meg a végzett munka minıségének értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés. A gyakornok értékelésének, minısítésének kiemelt szempontjai a tudás használata, széleskörő szakmai tartalmi tudás, probléma megoldási készségek döntéshozatal, célok meghatározása, érzékenység a kontextus iránt, a levéltári munka iránti elkötelezettség, együttmőködés a munkaközösséggel A gyakornok értékelésének eljárásrendje A gyakornoki idı elsı két évében fejlesztési célú értékelés folyik. Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, a motiváció és szakmai fejlıdés elısegítése. A gyakornok fejlesztı értékelését félévente a szakmai segítı készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevı egyéb kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. Az értékelı megbeszélés lépései: A gyakornok önértékelése A szakmai segítı értékelése Az eltérı vélemények megbeszélése A problémák feltárása, megbeszélése A következı idıszak fejlesztési területeinek meghatározása A résztvevık feladatainak meghatározása Az értékelı lap kitöltése, aláírása Az értékelı megbeszélésen a szakmai segítı és a gyakornok vesz részt. Az értékelı lapot a szakmai segítı és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetıséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelı lapon rögzítse. Az értékelı lap egy aláírt 11

12 példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelı lapot a szakmai segítı ırzi a gyakornoki idı leteltéig, majd a minısítés után megsemmisíti A gyakornok minısítésének eljárásrendje A gyakornoki idı lejártának hónapjában a gyakornokot minısíteni kell. A minısítést az általános szabályok szerint kell elvégezni - melyeket a Kjt a tartalmazza az alábbi eltérésekkel. A minısítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt minısítés adható. Ha a gyakornok nem megfelelt minısítést kap, a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszőnik a minısítés eredményének ismertetését követı 10. napon. A gyakornok minısítését az intézmény fıigazgatója végzi. Döntése elıtt beszerzi a szakmai segítı véleményét, javaslatát, valamint a közvetlen felettes (amennyiben nem azonos a szakmai segítıvel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi a megelızı, félévenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. A minısítést szintén értékelı megbeszélés elızi meg. Az értékelı megbeszélésen a szakmai segítı, a gyakornok és az intézményvezetı vesz részt. A minısítést megelızı értékelı megbeszélés lépései: A gyakornok tájékoztatása a minısítés céljáról, menetérıl, jogkövetkezményérıl A gyakornok tájékoztatása a minısítés eredményéhez kapcsolódó jogorvoslati lehetıségrıl A gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is A szakmai segítı összegzı értékelése A vezetı értékelése Az eltérı vélemények megbeszélése A minısítı lap kitöltése, aláírása A minısítı lapon a minısítést nem megfelelt minısítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerőnek kell lenni. A minısítı lapot az intézményvezetı, a szakmai segítı és a gyakornok írja alá. A minısítı lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 12

13 11. Záró rendelkezések A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. A gyakornoki szabályzat a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet véleményének kikérése után került kiadásra. A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. 13

14 12. Záradék A gyakornoki szabályzatot a vezetıi értekezlet véleményezte. Kelt.: Budapest, június 26. Jóváhagyom: Prof. Dr. Gecsényi Lajos fıigazgató 14

15 Mellékletek számú melléklet: Értékelı lap 2. 2/1. számú melléklet: Minısítı lap számú melléklet: A gyakornoki idı kikötése szempontjából az intézmény alaptevékenységével összefüggı levéltári szakmai munkakörök A szabályzathoz készült egyéb segédanyagok A gyakornok önértékelésének szempontjai A gyakornok felkészítésének lehetséges fıbb témakörei A gyakornoki programban szereplık feladatai Szempontok a szakmai segítı/segítık kiválasztásához 15

16 1. számú melléklet Munkáltató megnevezése:... Címe:... Értékelı lap AZ ÉRTÉKELT SZEMÉLYI ADATAI Név:... Születési hely, idı:... Az értékelés idıpontja:... Az értékelés megállapításai:... Fejlesztendı területek:... Javasolt célok, feladatok:... Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak:... Az értékelt észrevételei:... értékelést végzı szakmai segítı értékelt gyakornok 16

17 2. számú melléklet Minısítési lap 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idı: 2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete: A közalkalmazott besorolása: A vezetıi megbízás/munkakör betöltésének kezdete: A minısítés indoka: 3. A közalkalmazott minısítésének szempontjai 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedı (3 pont) - Megfelelı (2 pont) - Kevéssé megfelelı (1 pont) - Nem megfelelı (0 pont) Szöveges indokolás: 3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: (150/1992. (XI.20.)Korm. rendelet) A teljesítmény-követelményeknek való megfelelés Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 4. Vezetıi megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minısítési szempontok 4.1. A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 17

18 Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 4.2. A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: 5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitőzések: 6. A közalkalmazott minısítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) Szöveges indokolás: 7. A közalkalmazott által a minısítésre tett észrevétel: Jogorvoslati lehetıség: Jelen minısítés hibás, vagy valótlan ténymegállapításainak, illetve személyiségi jogát sértı megállapításainak megsemmisítése érdekében a minısítés közlésétıl számított 30 napon belül a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat. Kelt: A minısítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minısítésben részt vettem, tartalmával egyetértek A minısítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem.... fıigazgató minısítést végzı szakmai segítı minısített 18

19 3. számú melléklet A gyakornoki idı kikötése szempontjából az intézmény alaptevékenységével összefüggı szakmai munkakörök - a 150/1992 (XI.20.) NKÖM rendelet I. számú melléklete és a 2/1993 (I.30.) MKM rendelet melléklete alapján Levéltári szakmai munkakörök Fizetési osztályok A B C D E F G H I J fılevéltáros * * * levéltáros * * segédlevéltáros * * * levéltári fırestaurátor * * * levéltári restaurátor * * * levéltári segédrestaurátor * * levéltári könyvtáros * * * * * levéltári könyvtáros asszisztens * levéltári kezelı * * levéltári fotós * levéltári könyvkötı * * * * * levéltári informatikus * * levéltári rendszerszervezı * * levéltári adatrögzítı * * * * * * * * * 19

20 Segédanyagok A gyakornok önértékelésének szempontjai A gyakornoki szabályzatban megjelölt kiemelt szempontokon felül az alábbiak szerint készülhet fel a gyakornok az önértékelésre: Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek? Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést? Milyen eredményeket ért el? Sikerült-e a kitőzött célokat megvalósítania? Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során? Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni? Meglátása szerint mik az erısségei, gyengeségei? Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni? Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné jobban érvényesíteni? Milyen segítségre lenne szüksége az intézményvezetı részérıl? Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a szakmai segítı részérıl? Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a többi kolléga részérıl? A gyakornok értékelı megbeszélésre való felkészülését segítheti az alábbi önismereti kérdıív is: Hányszor végzett pontatlan munkát? Hányszor késett határidıvel? Milyen típusú feladatokkal voltak problémái? Ismeri az Önnel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat? Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, kollégákban, egyéb külsı körülményekben? Megfelelınek tartja-e az idıgazdálkodását? A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e? Felméri-e elıre a megvalósítás lehetıségeit? 20

21 Képes-e megfelelı részfeladatokra bontani a megoldandó problémát? Megítélése szerint megfelelı szinten ismeri-e a szakmai szabályokat, elıírásokat? Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai elıírásokat? Amióta befejezte tanulmányait megtett-e mindent, hogy tudása naprakész legyen? Ön szerint milyen kép alakult ki Önrıl a vezetıiben, szakmai segítıjében, munkatársaiban, a kutatókban és az ügyfelekben? Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása? Döntéseiben elfogulatlan tud lenni? Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelısséget? Hányszor kellett a vezetı, más kolléga segítségét kérnie egy konfliktus megoldásához. A gyakornok felkészítésének lehetséges fıbb témakörei (a szakmai segítı számára) Szervezeti kultúra megismerése: a) A közalkalmazotti lét, a levéltáros hivatás, a szakmai munka, pálya megismerése b) Az intézmény egységeinek, folyamatainak, feladatainak, a benne dolgozóknak a megismerése c) Az intézményi mőködést szabályozó dokumentumoknak a megismerése d) A szervezeti kultúra jellemzıinek, belsı értékeinek a megismerése e) A levéltáros etika, viselkedés szabályainak megismerése f) Viselkedés szabályai a vezetıkkel, munkatársakkal, kutatókkal, ügyfelekkel. g) A kommunikáció szabályai vezetıkkel, munkatársakkal, kutatókkal, ügyfelekkel, ill. mindazokkal, akikre kiterjednek az intézmény kapcsolatai A szervezet megismertetése: a) A levéltári rendszer felépítése b) Szervezeti struktúra c) Kinevezés d) Munkakör e) A szolgálati út 21

22 (a gyakornoki szabályzatban meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján) Kompetenciák fejlesztése: f) Erısségek, gyengeségek g) Kompetenciák h) Képességleltár i) Célok, ambíciók j) Saját fejlıdési területek meghatározása k) Szerepek a csoportban l) Idıgazdálkodás m) Kommunikáció n) Konfliktuskezelés o) Együttmőködés 22

23 A gyakornoki programban szereplık feladatai Az intézmény vezetıjének feladatai: A szakmai segítı feladatai: A többi munkatárs A gyakornok feladatai: feladata: 1. A belépési adminisztráció, a megismerendı jogszabályok, dokumentumok elıkészítésének, rendelkezésre bocsátásának megszervezése. 2. Munkahely, szakmai segítı kijelölése. 3. Munkatársak tájékoztatásának, gyakornok bemutatásának megszervezése. 4. A gyakornok tájékoztatása illetve annak megszervezése - a munkafeladatairól, a munkaköri követelményekrıl, a munkarendrıl, a lehetséges szociális ellátásokról, a szervezet felépítésérıl, a gyakornoki rendszerrıl, a gyakornok értékelésének, minısítésnek speciális szabályairól, az egyéni ambíciók megvalósulásának lehetıségeirıl, a továbbképzési rendszerrıl. 1. Önfejlesztés a szakmai segítıi szerep ellátására. 2. A gyakornoki program elkészítése. 3. Az együttmőködés feltételeinek egyeztetése. 4. Folyamatos rendelkezésre állás szükség szerint a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásá hoz. 5. Beszámolás az intézményvezetınek a gyakornoki program menetérıl. 6. A gyakornok értékelése. 7. Részvétel a gyakornok minısítésében. 1. Együttmőködés a szakmai segítıvel a gyakornoki program végrehajtásában. 2. A gyakornok támogatása, megfelelı tájékoztatása. 3. A gyakornok segítése szakmai anyagokkal. 4. A szakmai segítı kérésére a gyakornok munkájáról, teljesítményérıl vélemény formálása. 1. A gyakornoki program feladatainak végrehajtása. 2. A jogszabályok, dokumentumok tanulmányozása, értelmezése a szakmai segítıvel. 3. A szervezet mőködési rendjének megismerése. 4. A szolgálati út megismerése. 5. Elvárások, viselkedési szabályok megismerése, betartása. 6. Önértékelés 7. Saját fejlıdési területek meghatározása. 8. A problémák jelzése, kérdések feltevése. 23

24 5. A szakmai segítı által elkészített gyakornoki program jóváhagyása. 6. Rendelkezésre állás szükség szerint a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. 7. A gyakornoki program nyomon követése (a szakmai segítı beszámoltatása). 8. A gyakornok minısítése. 24

25 Szempontok a szakmai segítı/segítık kiválasztásához a kezdı levéltáros segítıje lehetıség szerint ne legyen a felettese, mert így a mentorálás, szakmai segítés mint folyamatos értékelés jelenhet meg, félı, hogy a gyakornok így kevésbé mer majd szabadon kérdéseket megfogalmazni, fontos, hogy hasonló legyen az érdeklıdési körük, hasonló elveket valljanak a levéltáros hivatásáról, ha van lehetıség, több segítı közül választani, akkor ügyelni kell arra, hogy ugyanabból a korosztályból, a jó mentor elfogadja a gyakornokot, a mentornak a gyakornokot, mint professzionális kollégát kell kezelnie, engednie kell kibontakozni, a gyakornoknak szüksége van a gyakorlatra, és a törıdı útmutatásra. 25

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A GÖNYŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA - 2007. december - 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA. 3 2. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA... 4

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Gyakornoki szabályzata Hatályos: 2016. október 1. BRTKK SZMSZ GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos 2016. október

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1-től A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat Tervezet

Gyakornoki szabályzat Tervezet Gyakornoki szabályzat Tervezet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Gyakornoki Szabályzat Készült: Budapest, 2009. augusztus 11. Elfogadva:

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012.

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012. A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012. Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:... 3 2. FOGALMAK:... 3 3. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA:... 3

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Juhász Gyula Általános Iskola 2007. december 12. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Somogyi Béla Általános Iskola. Intézmény neve: Gyakornoki szabályzat. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u.

Somogyi Béla Általános Iskola. Intézmény neve: Gyakornoki szabályzat. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. Intézmény neve: Somogyi Béla Általános Iskola Szabályzat típusa: Gyakornoki szabályzat Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. 29/a Intézmény OM-azonosítója: 036591 Intézmény fenntartója: Intézmény

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat Varga Domokos Általános Művelődési Központ Gyakornoki szabályzat 2007 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZADASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZADASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZADASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat idıbeli

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Kópévár Óvoda 1078 Budapest István u. 37. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2008-01-03. Jóváhagyom: Nagy Róbertné óvodavezető 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Intézmény neve: Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola. Szabályzat típusa: Gyakornoki szabályzat

Intézmény neve: Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola. Szabályzat típusa: Gyakornoki szabályzat Intézmény neve: Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Szabályzat típusa: Gyakornoki szabályzat Intézmény székhelye, címe: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3 4. A szabályzat módosítása... 3 5. A szabályzat célja... 3 6. A gyakornok

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1 2017 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Gyakornoki szabályzat Készítette: 2014/2015.. Füves Zsuzsanna főigazgató 1 Bevezetés Készült: 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Szolnok, 2007. december 04. Törőcsik Erzsébet igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3 4. A szabályzat módosítása... 3 5. A szabályzat célja... 3 6. A gyakornok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Tatabánya, 2014. szeptember 1. 1 Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Kazi Mária intézményvezető Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat területi hatálya... 3 A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2009. Tartalomjegyzék 1. Meghatározás 3. oldal 1.1. Fogalmak meghatározása 3. oldal 1.2. A gyakornoki program szakaszainak meghatározása 3. oldal 1.3.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Sopron 2007. Gyakornoki szabályzat oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat 1 Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2014. október 14-én a nevelőtestületi ülésén véleményezte. Érvényes:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben