Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon."

Átírás

1 2007. SZEPTEMBER 14. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület szeptember 3-i ülésérõl Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Július 13-án és augusztus 30- án dr. Nagy Lajos jegyzõ úrral a Többcélú társulási ülésen vettünk Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon. Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit szeptember 22-én szombaton 20 óra 30 perckor, a Dózsa György Mûvelõdési Háznál, az augusztus 20-án elmaradt tûzijátékra. Ceglédbercel Község Önkormányzata részt. Téma volt a szeptemberi kötelezõ feladatok ellátása, az együttmûködési megállapodások megkötése. Július 16-án megtörtént a Mûvelõdési Ház és Könyvtár ünnepélyes átadása, melyen részt vett dr. Sneider Márta szakállamtitkár aszszony, dr. Czinege Imre és dr. Csáky András országgyûlési képviselõk, valamint meghívott vendégek tiszteltek meg bennünket. Megköszönte a lakosság, valamint a Szolgáltató Intézmény munkáját, melyet a külsõ környezet rendbetételéhez, valamint virágok biztosításához nyújtottak. Július 30-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyen döntött a testület vis maior-támogatásra pályázat benyújtásáról, Társulási megállapodás családsegítõ- és gyermekjóléti intézmény közös fenntartásáról, valamint az új Mûvelõdési Ház kijelölésérõl házasságkötés céljára. Július 30-án a Hulladékgazdálkodási rendelet-tervezet véleményezésének céljából a jegyzõ úr fórumot hívott össze. Szomorú az a tény, hogy csak egy fõ vett részt a megbeszélésen. Kérem a lakosságot, hogy az ismételten megnyitott Liget utcai építési törmelék lerakóhelyre háztartási kommunális hulladékot ne vigyenek. Folyamatosan, hetente két alkalommal elszállítják a lakossági kommunális hulladékot, szervezzük az õszi lomtalanítást, továbbra is megoldjuk a mûanyagüveg és a papír elszállítását. Jól sikerült az augusztus 20-i rendezvényünk. Megköszönöm Andó László képviselõ úrnak a Szent István szobornál megtartott mûsorukat. Délelõtt 12 csapat indult a lecsófõzõ versenyen. Köszönet Héregi Mihály úrnak, hogy az ifjúság részére labdarúgó és ügyességi tornát szervezett. A kézmûves sátorban is sokan találtak számukra megfelelõ Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület szeptember 3-i ülésérõl Folytatás az 1. oldalról. elfoglaltságot, köszönet a szervezésben és lebonyolításban résztvevõknek. A rendkívüli idõjárás miatt a Tûzoltóság felkérésére a rendezvényt be kellett zárni. Megpróbáljuk szeptember 22-én megtartani az elmaradt tûzijátékot. A zeneiskola minõsítése folyik, az elõminõsítésnek megfelelt az intézmény. Általános iskolában a szükséges javításokat, festést a karbantartó mûhely elvégezte. Szigetvári József, Molnár Lászlóné, Baumann Krisztián, Baumann Árpád és Törõcsik Ferenc ceglédberceli lakosok egy iskolás fiú szobrát újították fel és adományozták az általános iskolának. A szobrot a Pesti utcai bejáratnál helyeztük el, érdemes megnézni, köszönjük a felajánlók munkáját. A polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló írásos elõterjesztést a képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület tárgyalta a Települési Szolgáltató Intézmény vezetõi álláshelyére kiírt pályázat elbírálását. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Majercsik Sándor Abony, Szondi Gy. u. 6. sz. alatti lakost kinevezte a Települési Szolgáltató Intézmény intézményvezetõi álláshelyére. Következõ napirendi pontban a testület a évi költségvetés elõirányzatainak módosítását tárgyalta, majd ennek keretében a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III. 10.) ÖK. sz. rendeletét módosította. Harmadik napirend keretében a képviselõ-testület az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalta és a szöveges elõterjesztés, valamint a mellékletek alapján a I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót elfogadta. Negyedik napirendként Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, hogy 1 év idõtartamra, kulturális tevékenység céljából a GO-HEBI Alapítvány használatába adja a Petõfi u. 8. sz. alatt található ingatlant. Következõ napirendi pontban a testület elfogadta az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola beszámolóját a 2006/2007-es tanévrõl azzal a kitétellel, hogy az intézményvezetõ szeptember 30-ig az elmúlt év gazdálkodásáról beszámolót készít. Hatodik napirendként a képviselõ-testület döntött a Mûvelõdési Ház és Könyvtár rekonstrukciója kapcsán meglévõ forrás felhasználásáról. Egyebek napirendi pontban a testület megvitatta a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzatnak a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztályához benyújtott oktatási intézményekre vonatkozó jogi véleménykérését. Ceglédbercel, szeptember 06. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2007. (IX.14.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló módosított 2/2007. (III.10.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft Bevétellel és eft Kiadással, ezen belül: eft Személyi juttatással, eft Munkáltatót terhelõ járulékkal állapítja meg. 2. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft öszszegben állapítja meg. 3. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat eft általános tartalékát is. 4. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben állapítja meg. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, szeptember 03. Török József Dr. Nagy Lajos polgármester jegyzõ

3 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Tájékoztató a vizitdíj visszaigénylésérõl Az a kérelmezõ, aki a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított évi LXXXII. Törvény 18./A (14) bekezdése alapján a biztosított nyugtával, illetõleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátás (ideértve a fogorvosi ellátást is), vagy járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati ellátást is) igénybevételéért már alkalommal vizitdíjat fizetett, akkor a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzõtõl viszszaigényelheti. Fontos tudnivaló, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi) alapellátás, mind a járóbeteg (pl. fogászat, urológia, bõrgyógyászat) szakellátás esetén. A befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. Emelt összegû vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetõség. A vizitdíj visszaigénylése iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzõnél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A kérelmet formanyomtatványon írásban vagy szóban lehet elõterjeszteni, melyet a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell: a 20 alkalmat igazoló számlák, vagy nyugták eredeti példányát, és a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti) befizetését igazoló számla, vagy nyugta eredeti példányát. A vizitdíj visszaigényléséhez csak az eredeti számlák használhatóak fel. A személyesen elõterjesztett kérelmekrõl a hivatal azonnal dönt és intézkedik a kifizetésérõl, amelyre kizárólag minden hónap utolsó munkanapján kerül sor, ügyfélfogadási idõben. Az írásban benyújtott kérelmekrõl 15 napon belül határozattal dönt a hivatal. A vizitdíjról kiállított nyugta, számla csak akkor fogadható el, ha az alábbiakat tartalmazza: * annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának, nyugtának minõsül; * az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét; * a szolgáltatást igénybe vevõ nevét és TAJ-számát; * a megfizetett összeget; * a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj, fogorvosi alapellátás vizitdíja, szakorvosi vizitdíj); * fizetés módját, teljesítés idõpontját; * számla, vagy nyugta sorszámát. A visszaigényléshez szükséges: * a kérelmezõ személyazonosításra alkalmas okirata; * TAJ-kártyája; * külön a háziorvosi ellátások során fizetett vizitdíjról kiállított nyugta vagy számla; * külön a szakrendelések során fizetett vizitdíjról kiállított nyugta vagy számla. Ceglédbercel, augusztus 30. Polgármesteri Hivatal TISZTELT ADÓFIZETÕK! Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy második félévi adóbefizetési határidõ szeptember 17-e! I. Felhívjuk a gépjármû tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármû tulajdonában bekövetkezett változáskor (értékesítés, ill. vétel esetén) bejelentési kötelezettsége van 15 napon belül a vevõnek és az eladónak is(!) az Okmányiroda felé a 35/2000. (XI. 30.) BM. rendelet alapján. Amennyiben egyik fél sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének az Okmányiroda felé (érvényes adásvételi szerzõdés bemutatásával), az adóév január 1-jén forgalmi engedélyben szereplõ tulajdonost/üzemben- tartót adóztatjuk. Adókötelezettsége a bejelentést követõ év elsõ napjától szûnik meg. Ezáltal tehát leginkább az eladó érdeke, hogy eleget tegyen a fenti bejelentési kötelezettségének! II. Azon ingatlantulajdonosok, bérlõk, haszonélvezõk, akik magánszemélyek kommunális adó bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget (ingatlan vétel, ill. eladás, öröklés esetén), azt haladéktalanul pótolják! A bejelentés megtételéhez szükséges az ingatlan adásvételi szerzõdése, tulajdonlap (pl. öröklés esetén), lakásbérleti szerzõdés. A bejelentés törvényes határideje a keletkezett változást követõ év január 15. napja. III. Kérjük a befizetési határidõk pontos betartását! Végrehajtási eljárást kezdeményezünk azon hátralékos adózóknál, akik felhívásunk ellenére sem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A tartozás mértékétõl függõen munkabérbõl, bankszámláról letiltást alkalmazunk. Önálló bírósági végrehajtót keresünk meg a végrehajtás foganatosítására (ingó, ingatlan), melynek költsége szintén az adóst terheli. Abban az esetben, ha a gépjármû hátralék meghaladja az egyéves adótételt, forgalomból történõ kivonását kezdeményezzük az okmányirodánál, továbbá a hátralék behajtásáról szintén intézkedünk a fentiek szerint. Dr. Nagy Lajos jegyzõ

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. Agrártanácsadás támogatással Ebben az évben új fordulatot vesz a mezõgazdasági szaktanácsadás és annak támogatása. Ugyanis az Európai Unió minden tagállamában át kell alakítani, illetve ki kell alakítani a Mezõgazdasági Szaktanácsadási Rendszert. E rendszer egységes alapokon mûködhet némi nemzeti sajátosság figyelembe vételével. Hazai viszonyokat tekintve még nincs tiszta kép, de az eddig megjelent rendeletek ismeretében következtetni lehet a tendenciára. Tény: a falugazdászok által nyújtott ingyenes sokrétû tanácsadás megszûnik. Helyébe egy üzleti alapon mûködõ központi támogatással finanszírozott agrártanácsadás lép, s akik részt vesznek valamilyen programban, azok alanyi jogon igényelhetik a tanácsadást. Mostani álláspont szerint a falugazdász-központok (térségünkben: Cegléd és Monor) megmaradnak hivatalos ügyek vitele és intézése céljából. Pl. ha valaki õstermelõi igazolványt akar újítani, akkor el kell menjen a falugazdász-központba. Ám ez az elképzelés még változhat. Akkor mégis ki fog segíteni helyben? Minden bizonnyal azok a névjegyzéki szaktanácsadók, akik úgynevezett Területi Szaktanácsadási Központokhoz tartoznak. Az a település, ahol az önkormányzat biztosít irodahelyiséget, ott a gazdálkodóknak nem kell ingázniuk egyik helyrõl a másikra, ha ügyesbajos dolgaikat akarják elintézni. Nemrég jelent meg az 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet, amely egységes keretbe foglalja a tudnivalókat: fogalmakat tisztáz és rögzíti a szereplõk gazdák, szaktanácsadók lehetõségeit. Az a gazdálkodó, aki összteljesítményének javítása érdekében igénybe veszi a szaktanácsadási szolgáltatást, az támogatásban részesül. De hogy néz ki, hogy is mûködik ez a szolgáltatás? Az országban számos cég alapított úgynevezett Területi Szaktanácsadási Központot, rövidítve TSzK-t. Ezek a szaktanácsadással foglalkozó szervezetek, regisztrált szaktanácsadókkal állnak kapcsolatban. Így a mezõgazdasági termelõk megrendelésére a velük kötött megállapodás alapján, a hazai és közösségi jogszabályokban meghatározott szaktanácsadói szolgáltatást végeznek a támogatásra jogosultak részére. Mégpedig a gazdálkodóhoz legközelebb esõ irodában, vagy akár a gazda telephelyén vagy gazdaságában. A támogatás mértéke a gazdálkodó által számla ellenében kifizetett tanácsadási díj 80%-a. A kifizetett díjért egész évben TSzK és gazdálkodó között létrejött Szeptemberi adózási határidõk Szeptember 12., szerda A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a baleseti járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése. Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0758-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0708-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak. Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallása és befizetése. Szeptember 17., hétfõ Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása. Szeptember 20., csütörtök A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi adóelõlegének befizetése. A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése. Az ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése. A 0701-es számú havi bevallás benyújtása. A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése. Október 1., hétfõ A környezetterhelési díj elõlegének befizetése. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága szerzõdés szerint teljes körû tanácsadást kell biztosítani. Ebben a térségben egy országos szintû szaktanácsadói szervezet, az agrárkamara által létrehozott szervezõdés, és egy Cegléd központú TSzK fog mûködni. Az üzleti lehetõséget látva elképzelhetõ, hogy mások is bejelentkeznek. Mindenesetre a piaci alapon mûködõ rendszer miatt a gazdák válogathatnak a cégek, de még inkább a tanácsadók között. A támogatást mezõgazdasági termelõk, erdõgazdálkodók és kertészeti termelõk, rendeletben meghatározottak teljesítése esetén vehetik igénybe. Ezek: * Ha mezõgazdasági termelõ: 1. a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a gazdaság mérete legalább 2 EUME (az EUME magyarázatát önálló cikkben írom le); 2. ettõl kisebb méretû gazdaság csak akkor támogatott, ha valamely program alapján (NVT; ÚMVP) egyébként is támogatott. * Erdõgazdálkodóként legalább egy üzemmérete van (1 ha erdõ); * Ha kertészeti termelõ, akkor a gazdaság mérete legalább 1 EUME. A gazdálkodó akkor jogosult a támogatás igénybevételére, ha: * Szerzõdik egy TSzK-val és igénybe veszi a rendeletben rögzített legalább egyik témakörbe tartozó tanácsadást (kölcsönös megfeleltetés elõírásainak való megfelelés vagy közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági elõírások betartása) (mellette még más tanácsadást is igényelhet ezért az összegért); * Egy naptári évben csak egy TSzK-val köthet szerzõdést; * A szerzõdésben tételesen meghatározták a szolgáltatás tartalmát. A támogatási kérelmet 2007-ben szeptember 15-ig, 2008-ban folyamatosan november 30-ig lehet benyújtani, amelyet a TSzK intéz. A gazdálkodó a kifizetési kérelmet minden év november 30-ig nyújthatja be az MVH felé. Bõvebb felvilágosításért hívhat a telefonszámon. Nagy Gábor mezõgazdasági tanácsadó, Albertirsa

5 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Pályázati felhívás Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére 1. A pályázati felhívásban nem szereplõ adatokat, információkat a 19/2005. (IX.02.) PM sz. rendelet tartalmazza. 2. Az ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ, illetve sajátos nevelési igényû, óvoda-, tanvagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben teljesítík. 3. Az elbírálás során elõnyben részesül az a gyermek/ tanuló, aki: a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott; az ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján. 4. A pályázat keretében odaítélendõ ösztöndíj: Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 5. Az ösztöndíj odaítélése, kifizetése: Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerzõdéskötést követõen kerül sor a kifizetésre két egyenlõ részben. A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról. 6. Az ösztöndíj mértéke: A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyezõ mértékû ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérõl a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszûnik. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. Az ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követõ 5 munkanapon belül olvasható lesz a honlapon. 7. A pályázók értesítése a döntésrõl: Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntésérõl írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj-szerzõdést (4. számú melléklet) köt. 8. A pályázat elbírálásának kritériumai: A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik. 9. A pályázat formai elõírásai: A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati szabályzat, a felhívás és az ûrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázatokat hiánytalanul, az elõírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetõség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani. A pályázati anyag: beszerezhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján, 1052 Budapest, Városház u. 7. az adatlap letölthetõ: honlapjáról. A pályázat beadási határideje: tárgyév október elseje. A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Iroda Budapest Városház u A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2. Felhívás! A Ceglédberceli Dalárda ÉNEKVERSENYT hirdet NÉGY ÉVSZAK címmel, melyet ebben az évben õsszel, október 13-án az új kultúrházban rendezünk meg. Jelentkezési határidõ: október 1. Mûfaji és témabeli megkötöttség nincs. Korhatár: nincs. Mûsoridõ: max 5 perc. Várjuk egyének és csoportok (ének- és zenekarok, osztályok, családok, közösségek) jelentkezését. Jelentkezni és érdeklõdni: 53/ / /

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. KULTÚRA Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár programja (2007. szeptember-október) (szombat) 14:00 17:00 Ügyes Kezek kézmûves foglalkozás (Csuhébaba készítés). A foglalkozás ingyenes! (vasárnap) 18:00 Vivát Bercel! Részvétel ingyenes! (péntek) 16:00 Filmklub: Ludas Matyi. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 18:30 Filmklub: Az élet szép. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (péntek) 15:00 17:00 Ügyes Kezek kézmûves foglalkozás (Õszi díszek). A foglalkozás ingyenes! Nemzetiségi napok (szombat) Tánctalálkozó (vasárnap) Fúvószenei Találkozó (péntek) 18:00 Író-olvasó találkozó, Mácz István: Lélegzetvételeim Szívdobbanások (szombat) 19:00 Színi elõadás: GO-HEBI: Szûzrõl (hétfõ) Idõsek napja (péntek) 15:00 17:00 Játszóház: Lufi varázs (Lufi figurák készítése). Részvételi díj 100 Ft. 17:00 Filmklub: Macskafogó. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 19:30 Filmklub: Egyre távolabb. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (péntek) 17:00 Filmklub: Hófehér. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 19:00 Filmklub: Napfény íze. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (szombat) Dalárda Énekverseny. Ingyenes! (vasárnap) 16:00 Színi elõadás: Boldog Özséb Színjátszó Kör: Bachus (Szüreti komédia). Az elõadás ingyenes! 18:00 Vivát Bercel! Részvétel ingyenes! Vivát Bercel! másodszor Augusztus 25-én idén másodszor került megrendezésre a Vivát Bercel!. A Ceglédberceli Fúvószenekar nyitómûsora után a rendezvény újdonsága a közös éneklés volt. Elhangzottak többek között a Waldeslust, a Trink, trink... címû dalok és a Csendes alkony németül és magyarul is, majd ezután került sor a már rendhagyó közös táncra. A közönség tagjait a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület tagjai látták vendégül: friss kalács, kuglóf és tejeskávé készült aznap, de alkalom nyílt a jó fajta borok kóstolására is! Reméljük, a következõ alkalommal októberben megrendezésre kerülõ Vivát Bercel! a mostaninál is több látogatót vonz majd! Szeretettel várunk mindenkit!

7 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja a község lakosságát a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok rendezvényre! A rendezvény programjai: szeptember 21. (péntek) 18:00 19:00 Heilige Messe Szentmise a római katolikus templomban 19:15 20:30 Filmklub Schürzenjägerzeit Az osztrák népzenét rock és pop elemekkel ötvözõ Schürzenjäger együttes 1995-ös koncertfelvételének megtekintése a Mûvelõdési Ház filmklubjában szeptember 22. (szombat) 08:00 11:00 Strassenumzug Népviseletes zenés-táncos felvonulás Közremûködik: a Ceglédberceli Hagyományõrzõ Örömcsapat, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. 13:00 15:00 Offene Türen Nyitott kapuk A Falumúzeum, a Napsugár Óvoda és a római katolikus templom megtekintése az érdeklõdõk és a rendezvény vendégei számára. 14:30 15:15 Platzmusik Vendégcsalogató térzene a Mûvelõdési Ház elõtt Közremûködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. A Nemzetiségi Napok fõprogramjai a Mûvelõdési Házban 15:30 18:00 Jugend voran A gyermek- és ifjúsági tánccsoportok kulturális mûsora Közremûködik: a ceglédberceli Napsugár Óvoda és Eötvös József Általános Iskola gyermektánccsoportjai, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport. Vergnügen mit Tanz A német nemzetiségi tánccsoportok kulturális mûsora Közremûködik: a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület felnõtt tánccsoportja, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tánccsoport, az újhartyáni Herczel Táncegyüttes, valamint a Ceglédberceli Hagyományõrzõ Örömcsapat. 20:00 02:00 Wohltätigkeitsball Jótékonysági bál a Kultúregyesület javára Közremûködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és Herendi Ákos. A rendezvény ideje alatt a Mûvelõdési Házban a helyi mûvészek és kézmûvesek alkotásaiból összeállított kiállítás tekinthetõ meg, a gyermekeket kézmûves foglalkozás várja! szeptember 23. (vasárnap) 10:00 12:00 Kultur und Heimat Hazai német kulturális körkép A magyarországi németekkel kapcsolatos kiadványok bemutatója a Falumúzeumban. A rendezvény fõ támogatói: Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány E I N L A D U N G M E G H Í V Ó Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Ceglédbercel lädt Sie herzlich am 23. September 2007 zu dem ersten Blasmusiktreffen in Ceglédbercel ein. Szeretettel meghívjuk Önöket a szeptember 23-án megrendezendõ I. Ceglédberceli Fúvószenekari Találkozóra. Ort-Helyszín: 2737 Ceglédbercel, Mûvelõdési Ház, Pesti út 96. Programm: A rendezvény programja: 13:00-13:30 Platzmusik 13:00-13:30 Térzene (20-25 perces mûsor) Vor dem Altersheim: Die Nationalitätenblaskapelle von Berzel; Vor dem Kindergarten: Die Nationalitätenblaskapelle von Schaumar; Vor dem ABC auf der Cserõi str: Die Nationalitätenblaskapelle von Werischwar; Vor dem Geschäft KOFI : Die Nationalitätenblaskapelle von Stuhlweißenburg; Vor der Bierstube BRAVO : Die Nationalitätenblaskapelle von Kleinturwall. A térzene helyszínei: ÖNO Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar; Óvoda Solymári Nemzetiségi Fúvószenekar; Cserõi úti ABC Pilisvörösvári Nemzetiségi Fúvószenekar; Kofi üzletház Székesfehérvári Nemzetiségi Fúvószenekar; Bravó sörözõ Biatorbágyi Nemzetiségi Fúvószenekar. 14:00-17:30 Die Blaskapellen stellen sich im Kulturhaus vor. Die Nationalhymne und die Volkshymne der Ungarndeutschen werden von der Berzeler Blaskapelle vorgetragen. 14:00-17:30 A fúvószenekarok bemutatják mûsorukat. A magyar és a Magyarországi németek Himnusza. Elõadja a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. Reihenfolge der Teilnehmer: Fellépõ zenekarok sorrendje: 1. Werischwar Pilisvörösvár 2. Schaumar Solymár 3. Kleinturwall Biatorbágy 4. Stuhlweißenburg Székesfehérvár 5. Hartian Újhartyán 6. Berzel Ceglédbercel Alle Teilnehmer spielen zusammen: den Marsch VIVAT Berzel Közös zenélés: VIVÁT Berzel induló

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. A Tánc öröm és boldogság! Ha táncolni van kedved, akkor jelentkezz a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány és a Patkós Irma Mûvészeti Szakközépiskola által szervezett programokra. A foglalkozások helye: Ceglédbercel, Petõfi utca 8. (a régi óvoda épülete). A foglalkozások idõtartama: heti 2-2 óra hétfõn és pénteken 15 órától. (Végsõ egyeztetés az elsõ foglalkozás alkalmával.) A részvételi díj: 300 Ft/óra. Schwabenfest 2007 A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata augusztus 12-én Pilisvörösváron mutatta be mûsorát a Schwabenfest 2007 rendezvényen, melyen többek között a szomori, mányi, taksonyi, dunaharaszti, solymári táncsoportok mellett a szervezõ-vendéglátó Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes is fellépett. Az együttes a Nemzetiségi Napok során fellép Ceglédbercelen is, Európa-szerte ismert mûsorukat most a berceliek is megtekinthetik! Jelentkezni lehet az alábbi tánc stílusokra: AKROBATIKUS ROCK N ROLL HASTÁNC KLASSZIKUS BALETT NÉPTÁNC BREAKTÁNC Igény esetén az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak társastánc foglalkozást is indítunk! (A korcsoportokat a jelentkezések összesítését követõen alakítjuk ki!) Jelentkezési határidõ: szeptember 25. kedd. A jelentkezési lapokat az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola titkárságára lehet leadni! Jelentkezési lap Név:... Születési hely:... Születési dátum:... Lakcím: Telefonszám:... Stílus: Akrobatikus Rock n Roll Hastánc Klasszikus balett Néptánc Breaktánc (Aláhúzással jelezze, melyik stílusra jelentkezik.) Dátum: Jelentkezõ Szülõ, gondviselõ aláírása aláírása (18 éven aluli jelentkezõknek a szülõ aláírása szükséges) Természetesen, anyatejjel Minden évben újabb és újabb kutatási eredmények bizonyítják, hogy csak akkor biztosítható a gyermekek és édesanyjuk optimális egészségi állapota, ha lehetõséget teremtünk a hat hónapig tartó szoptatásra és arra, hogy a szoptatás megfelelõ kiegészítõ táplálékok adása mellett két évig vagy azon túl is folytatódjon. A szoptatás egyike az alapvetõ emberi jogoknak, mivel minden embernek joga van az egészséghez és ahhoz, hogy megfelelõ táplálékhoz jusson. Az anyatej a legjobb táplálék, amit a csecsemõ kaphat. Összetétele megfelel a gyermek szükségleteinek, és csökkenti az egyes betegségek kialakulásának esélyét. A szoptatás alapvetõ eleme a gyermekrõl való megfelelõ gondoskodásnak, és hozzájárul az asszonyok egészségének megtartásához is, a mellrák kialakulása csökkenthetõ. A legtöbb kismamát foglalkoztatja, sõt aggodalommal tölti el, hogy elegendõ lesz-e az anyateje, és tudja-e szoptatni újszülöttjét. Az anyatej, az újszülött legideálisabb tápláléka. Az anyatej az emlõkben termelõdik. Az emlõ felépítését úgy képzelhetjük el, mint egy fát, Folytatása a 9. oldalon.

9 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal A lét dadog Búcsú Dr. Hegedûs Andrástól Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el. * Túl gyorsan és túl hamar történtek velünk olyan dolgok, melyeket szerettünk volna a végtelenségig elodázni. Úgy tûnik, tegnap volt, amikor elõször találkoztam a falu sokat látott, sokat tapasztalt orvosával hatvannyolcban került Bercelre. Azt hittem, egy fél világ és egy másik generáció észjárása választ el tõle és sohasem tudom megérteni gondolkodását, cselekedeteit. Aztán mindenki tette a dolgát, és az idõ észrevétlenül tovatûnt. Eltelt 8 év és sok mindent másképp láttam, sok mindent megértettem abból, ami körülöttünk történt... Azt gondolhatja bárki, ez a közel egy évtized elég idõ ahhoz, hogy megismerjük a másikat, munkatársunkat. Egy nap pedig kiderül, hogy sokat tudunk ugyan a mellettünk élõrõl, de távolról sem mindent. Sejteni lehetett, hogy komoly kórral küzd, bár errõl alig beszélt, mégis a döbbenet telepedett ránk, hogy nincs többé köztünk. * Két kép él bennem az idõs doktorról. Az egyik, mely szerint hûvös, ködös reggelen szokás szerint begurul a rendelõ udvarára. Látom az ablakból, hogy szigorú rituális rendje szerint betolja kerékpárját a lépcsõházba. Elszámolok húszig ennyi idõ kell, hogy a sok vihart látott bõrtáskát kiszabadítsa a csomagtartóból, és megjelenjen az ajtóban. Már harmincnál járok, s még mindig nincs bent. Rossz érzés fog el, kilépek az ajtón és elszorítja torkom a látvány. Áll a lépcsõ korlátjának támaszodva a bölcs, másokon mindig segítõ idõs ember és birkózik a semmivel, harcol néhány molekulával több oxigénért. A másik élesen megmaradt emlékképre koncentrálok. Megérkezik a rendelõbe, az asszisztencia gépei mellé illeszti kerékpárját és pár pillanat múlva kitárja az ajtót. Szervusz, jó reggelt köszön hetykén és a bejáratban feltûnõ arcon megpillantom a jellegzetes széles mosolyt. Az évek óta megszokott belépõ nélkülözhetetlen feltétele a keskenyen metszett szempárban bujkáló huncut pillantás. Hunyorgása sajátos, másokéval össze nem téveszthetõ. Ebben a hamiskás mosolyban megannyi tapasztalat, jókedv, életigenlés van, semmi kétség. Megkérdezi: Volt-e riadó éjszaka miközben kedves öreguras bókot küld a többiek felé. Majd táskáját a vizsgálóra téve kimegy, hogy hófehér ruhába bújva gyógyítsa betegeit. * Ma mindkét kép emlék. Ez utóbbit szeretném sokáig õrizni. Talán, ha kicsit korábban tudja meghozni nehéz döntését, másképp alakulnak a dolgok. Talán tovább élvezhette volna jól megérdemelt, de arasznyira sikerült nyugdíjas éveit, talán tovább játszhatott volna unokáival, talán tovább nevelhette volna kedvenc növényeit. Remélem, odaát nyugalomra lelsz, pihenj békében András! Dr. Nagy Gábor gyermek szakorvos Köszönetnyilvánítás A gyászoló család nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik Dr. Hegedûs Andrást utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, temetésén részt vettek. Köszönettel: Hegedûs család Folytatás a 8. oldalról. fatörzzsel, ágakkal, levelekkel. A tejcsatornák alkotják a fatörzset és az ágakat, melyek a kicsiny tömlõszerû tejkiválasztó tejekhez (alveolusokhoz) csatlakoznak. A tej az alveolusokban választódik ki. A tejcsatornák a bimbóudvar alatt kitágulnak, és ezek alkotják a tejöblöket. Fontos, hogy a várandós mama már a terhesség félideje körül megfigyelje a mellét. Ha az emlõbimbó lapos vagy befelé fordult, akkor szoptatási nehézséget jelenthet. Elõkészítõ kezeléssel a baj megelõzhetõ, bimbókiemelõvel, bimbóvédõvel és egyéb problémák is elkerülhetõk a megfelelõ melltartó viselésével, illetve a mellizom rendszeres erõsítésével. A tejmirigyek már a terhesség alatt is termelhetnek elõtejet, mely igen gazdag zsírban és cukorban, de fehérjében szegényebb, mint a késõbbi anyatej. Az elõtej és az anyatej biztosítja az újszülött sikeres alkalmazkodását az önálló, méhen kívüli élethez és egyben fedezi minden tápanyagigényét. Szülés után 1-2 napig termelõdik, mennyisége kevés, de igen sûrû. Nagyon magas az immunglobulin és egyéb védõfaktor szintje. Az érett tej a szülést követõ 3-14 napon alakul ki. A szoptatás idõtartama alatt hétrõl hétre változik a tej összetétele a fejlõdõ csecsemõ igényeinek megfelelõen. Az anyatej tartalmaz: Fehérjét kíméli a vesét, a tehéntej károsíthatja. Zsírokat a szoptatás vége felé ürülõ tejben 4-5-ször nagyobb a zsírkoncentráció, mint a szoptatás elején, ezért mondják, hogy vizes a tej, de csak az eleje! Hiszen mi is úgy étkezünk, hogy eszünk levest, pörköltet, süteményt és ezután iszunk egy kis üdítõt, ezért kell a csecsemõt a szoptatás végén a másik mellre is rátenni. De nem helyes a túl rövid ideig tartó szoptatás, vagy ha túl gyorsan teszi át az anya egyik mellérõl a másikra. Szénhidrátot laktózt. Vitaminokat (vegetáriánus anya tejének B-vitamin tartalma alacsony). Ásványi anyagokat alacsonyabb szintûek a tehéntejénél, ezért megfelelõ az újszülöttnek. Immunológiai alkotóelemeket. Az anyatej nem egyszerûen tápanyagforrás, hanem élõ anyag, melynek immunológiailag aktív elemei is vannak. Védelmet nyújt a fertõzések és allergiák ellen, és serkenti a csecsemõ saját ellenálló rendszerének fejlõdését. Az anyatej tökéletesen nem helyettesíthetõ mesterséges táplálással! Naponta gyermek hal meg a világon. A halál oka legtöbbször hasmenés kiszáradásos állapot. A legtöbb áldozat csecsemõ, akit a szoptatás megmenthetett volna. Egyértelmû, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy anyatejjel táplálják. Mindezek elolvasása után kérünk minden kismamát, táplálja újszülöttjét természetes anyatejjel! Fáskerti Ferencné védõnõ

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. * SPORT * SPORT * augusztus 20. Szent István napi torna hírei Ez évben is a Szabadidõ Parkban rendeztük meg a gyerekek részére a Szent István napi tornát. Meghívásunkat elfogadta Vasad RSC Egyesülete és Monorierdõ Sportegyesülete. Az uborkaszezon ellenére 92-en, fiúk és lányok versenyeztek a minél jobb helyezésekért. A tornát községünk jegyzõje, Nagy Lajos úr nyitotta meg. A parkban kijelölt pályán futással vette kezdetét a torna. A felsõ tagozatos és középiskolás gyerekek futottak a gyõzelem reményében, az érmek megszerzéséért. A futás nyertesei: 1. Gumpl Zoltán Ceglédbercel, 2. Hörömpõ Norbert Ceglédbercel, 3. Kresnyák Dávid Vasad. Ez évben jobban szerepeltünk, mint az elmúlt évben, akkor még a dobogó közelébe sem kerültünk. A labdarúgás eredményei (alsó tagozatos vegyes korosztályú csapatok): Monorierdõ (fiú) Ceglédbercel 6 0 Vasad RSC Monorierdõ (lányok) 2 0 Monorierdõ (fiú) Monorierdõ (lányok) 0 0 Vasad RSC Ceglédbercel 4 0 Monorierdõ (fiú) Vasad RSC 1 0 Ceglédbercel Monorierdõ (lányok) 0 1 A végeredmény: 1. Monorierdõ (fiú) 7 pont; 2. Vasad RSC 6 pont; 3. Monorierdõ (lány) 4 pont; 4. Ceglédbercel 0 pont. U es vegyes korosztály eredményei: Ceglédbercel I. Ceglédbercel II. 2 0 Vasad RSC Monorierdõ 0 2 Ceglédbercel II. Vasad RSC 1 0 Ceglédbercel I. Monorierdõ 0 0 Vasad RSC Ceglédbercel I. 1 2 Ceglédbercel II. Monorierdõ 0 1 A végeredmény: 1. Ceglédbercel I. 7 pont; 2. Monorierdõ 7 pont; 3. Ceglédbercel 3 pont; 4. Vasad RSC 1 pont. A mérkõzések színvonalasak és sportszerûek voltak. Jól felkészült játékosokból összeállt csapatok mérték össze tudásukat. A hazai pályán a torna részünkre majdnem azt hozta, amit szerettünk volna elérni. A második csapatunk kis szerencsével a második helyen fejezhette volna be a tornát. A kihagyott helyzetek miatt szorultak a harmadik helyre. Szülõkbõl és nagyszülõkbõl verbuválódott nézõközönség lelkesen biztatta a gyerekeket a minél jobb eredmények elérésére. Úgy gondoljuk, meg is lett a biztatás eredménye. Kötélhúzás Ez évben ismét megrendeztük a kötélhúzó versenyt, amelyet Ceglédbercel I. csapata, Breznyík Sándor vezényletével fölényesen nyert meg. Valamennyi ellenfelüket térdre kényszerítették. 7 méteres rúgó verseny A torna meglepetése a 7 méteres rúgó verseny volt. A felsõ, középiskolás és alsó tagozatos gyerekek nem várt nagyszámú jelentkezése tette izgalmassá a küzdelmet. Az elmúlt évhez képest jobban szerepeltünk. A felsõ tagozatosok és középiskolások közül Nagy István Monorierdõ bombázott legjobban és vitte el a megérdemelt elsõ helyért járó kupát (Szuhamella Roland (Ceglédbercel) nem bírta az idegek játékát). Az alsó tagozatosok közül Lénárt Renátó (Ceglédbercel) végzett az elsõ helyen és méltón vehette át az ezért járó kupát. A torna végén polgármesterünk megköszönte a tornán résztvevõknek a méltó helytállást, a sportszerû játékot és átadta a versenyzõknek az érmeket és kupákat egy-egy kedves szó kíséretében. A meghívott csapatok vezetõi köszönetüket fejezték ki a meghívott településen élõ gyerekek nevében azért, hogy részt vehettek e jeles ünnep keretében megrendezett tornán és a folyamatos figyelemreméltó kiszolgálásért. Külön szeretném, mint a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület elnöke megköszönni Bujdosó Gyulánénak azt a figyelemre méltó együttmûködését, amelynek köszönhetõen a meghívott vendégeink és a berceli gyerekek színvonalas ellátása megvalósulhatott. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály Gér Sándorné Gasparek Tibor SzPCDSE elnök SzPCDSE titkár SzPCDSE elnökh. N-50-es Simson eladó! Érd: 53/ Megvételre ajánlom a 6 darabból álló aranyszegélyes Herendi porcelánba öntött ceglédberceli emléktányér sorozatomat: 60 eft. Megtekinthetõ: Aranyhegy u. 34., Rubi Tibi bácsinál. Szakmai végzettséggel, többéves gyakorlattal és gépkocsival rendelkezõ baby-sitter gyermekmegõrzést, gyermekszállítást vállal / Nyugdíjas, gerontológiában jártas, több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ egészségügyi dolgozó (szociális gondozó) idõs emberek ellátását, ápolását vállalja / Italdiszkont nyílt Ceglédbercelen! Cserõi ABC 2737 Ceglédbercel, Cserõi út 5. Óriási választék! Sörök... 95,- Ft-tól Ásványvíz... 69,- Ft/2L Üdítõk ,- Ft Pepsi 2,5L ,- Ft Röviditalok 0,05L.. 77,- Ft-tól Bor 2L ,- Ft-tól Várom régi és új kuncsaftjaimat a megszokott minõségben, kedvezõ áron nõi és férfi cipõk készítésével (régi és új modellek), valamint cipõk javításával. Érdeklõdni a 06-70/ as telefonszámon lehet hétfõtõlpéntekig: és szombaton: óra között. ÚJ MÛHELYEM CÍME: 2737 Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1./d Kassai István cipész Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Ajándék a hulladékért

Ajándék a hulladékért 2007. NOVEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. szeptember Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Németországi szakmai gyakorlaton az Eötvös diákjai 2007. júliusában az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben