Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon."

Átírás

1 2007. SZEPTEMBER 14. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület szeptember 3-i ülésérõl Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Július 13-án és augusztus 30- án dr. Nagy Lajos jegyzõ úrral a Többcélú társulási ülésen vettünk Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon. Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit szeptember 22-én szombaton 20 óra 30 perckor, a Dózsa György Mûvelõdési Háznál, az augusztus 20-án elmaradt tûzijátékra. Ceglédbercel Község Önkormányzata részt. Téma volt a szeptemberi kötelezõ feladatok ellátása, az együttmûködési megállapodások megkötése. Július 16-án megtörtént a Mûvelõdési Ház és Könyvtár ünnepélyes átadása, melyen részt vett dr. Sneider Márta szakállamtitkár aszszony, dr. Czinege Imre és dr. Csáky András országgyûlési képviselõk, valamint meghívott vendégek tiszteltek meg bennünket. Megköszönte a lakosság, valamint a Szolgáltató Intézmény munkáját, melyet a külsõ környezet rendbetételéhez, valamint virágok biztosításához nyújtottak. Július 30-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyen döntött a testület vis maior-támogatásra pályázat benyújtásáról, Társulási megállapodás családsegítõ- és gyermekjóléti intézmény közös fenntartásáról, valamint az új Mûvelõdési Ház kijelölésérõl házasságkötés céljára. Július 30-án a Hulladékgazdálkodási rendelet-tervezet véleményezésének céljából a jegyzõ úr fórumot hívott össze. Szomorú az a tény, hogy csak egy fõ vett részt a megbeszélésen. Kérem a lakosságot, hogy az ismételten megnyitott Liget utcai építési törmelék lerakóhelyre háztartási kommunális hulladékot ne vigyenek. Folyamatosan, hetente két alkalommal elszállítják a lakossági kommunális hulladékot, szervezzük az õszi lomtalanítást, továbbra is megoldjuk a mûanyagüveg és a papír elszállítását. Jól sikerült az augusztus 20-i rendezvényünk. Megköszönöm Andó László képviselõ úrnak a Szent István szobornál megtartott mûsorukat. Délelõtt 12 csapat indult a lecsófõzõ versenyen. Köszönet Héregi Mihály úrnak, hogy az ifjúság részére labdarúgó és ügyességi tornát szervezett. A kézmûves sátorban is sokan találtak számukra megfelelõ Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület szeptember 3-i ülésérõl Folytatás az 1. oldalról. elfoglaltságot, köszönet a szervezésben és lebonyolításban résztvevõknek. A rendkívüli idõjárás miatt a Tûzoltóság felkérésére a rendezvényt be kellett zárni. Megpróbáljuk szeptember 22-én megtartani az elmaradt tûzijátékot. A zeneiskola minõsítése folyik, az elõminõsítésnek megfelelt az intézmény. Általános iskolában a szükséges javításokat, festést a karbantartó mûhely elvégezte. Szigetvári József, Molnár Lászlóné, Baumann Krisztián, Baumann Árpád és Törõcsik Ferenc ceglédberceli lakosok egy iskolás fiú szobrát újították fel és adományozták az általános iskolának. A szobrot a Pesti utcai bejáratnál helyeztük el, érdemes megnézni, köszönjük a felajánlók munkáját. A polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló írásos elõterjesztést a képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület tárgyalta a Települési Szolgáltató Intézmény vezetõi álláshelyére kiírt pályázat elbírálását. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Majercsik Sándor Abony, Szondi Gy. u. 6. sz. alatti lakost kinevezte a Települési Szolgáltató Intézmény intézményvezetõi álláshelyére. Következõ napirendi pontban a testület a évi költségvetés elõirányzatainak módosítását tárgyalta, majd ennek keretében a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III. 10.) ÖK. sz. rendeletét módosította. Harmadik napirend keretében a képviselõ-testület az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalta és a szöveges elõterjesztés, valamint a mellékletek alapján a I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót elfogadta. Negyedik napirendként Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, hogy 1 év idõtartamra, kulturális tevékenység céljából a GO-HEBI Alapítvány használatába adja a Petõfi u. 8. sz. alatt található ingatlant. Következõ napirendi pontban a testület elfogadta az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola beszámolóját a 2006/2007-es tanévrõl azzal a kitétellel, hogy az intézményvezetõ szeptember 30-ig az elmúlt év gazdálkodásáról beszámolót készít. Hatodik napirendként a képviselõ-testület döntött a Mûvelõdési Ház és Könyvtár rekonstrukciója kapcsán meglévõ forrás felhasználásáról. Egyebek napirendi pontban a testület megvitatta a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzatnak a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenõrzési és Felügyeleti Fõosztályához benyújtott oktatási intézményekre vonatkozó jogi véleménykérését. Ceglédbercel, szeptember 06. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2007. (IX.14.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló módosított 2/2007. (III.10.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft Bevétellel és eft Kiadással, ezen belül: eft Személyi juttatással, eft Munkáltatót terhelõ járulékkal állapítja meg. 2. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft öszszegben állapítja meg. 3. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat eft általános tartalékát is. 4. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben állapítja meg. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, szeptember 03. Török József Dr. Nagy Lajos polgármester jegyzõ

3 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Tájékoztató a vizitdíj visszaigénylésérõl Az a kérelmezõ, aki a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított évi LXXXII. Törvény 18./A (14) bekezdése alapján a biztosított nyugtával, illetõleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátás (ideértve a fogorvosi ellátást is), vagy járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati ellátást is) igénybevételéért már alkalommal vizitdíjat fizetett, akkor a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzõtõl viszszaigényelheti. Fontos tudnivaló, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi) alapellátás, mind a járóbeteg (pl. fogászat, urológia, bõrgyógyászat) szakellátás esetén. A befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni. Emelt összegû vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetõség. A vizitdíj visszaigénylése iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzõnél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A kérelmet formanyomtatványon írásban vagy szóban lehet elõterjeszteni, melyet a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell: a 20 alkalmat igazoló számlák, vagy nyugták eredeti példányát, és a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti) befizetését igazoló számla, vagy nyugta eredeti példányát. A vizitdíj visszaigényléséhez csak az eredeti számlák használhatóak fel. A személyesen elõterjesztett kérelmekrõl a hivatal azonnal dönt és intézkedik a kifizetésérõl, amelyre kizárólag minden hónap utolsó munkanapján kerül sor, ügyfélfogadási idõben. Az írásban benyújtott kérelmekrõl 15 napon belül határozattal dönt a hivatal. A vizitdíjról kiállított nyugta, számla csak akkor fogadható el, ha az alábbiakat tartalmazza: * annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának, nyugtának minõsül; * az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét; * a szolgáltatást igénybe vevõ nevét és TAJ-számát; * a megfizetett összeget; * a befizetés jogcímének megjelölését (háziorvosi vizitdíj, fogorvosi alapellátás vizitdíja, szakorvosi vizitdíj); * fizetés módját, teljesítés idõpontját; * számla, vagy nyugta sorszámát. A visszaigényléshez szükséges: * a kérelmezõ személyazonosításra alkalmas okirata; * TAJ-kártyája; * külön a háziorvosi ellátások során fizetett vizitdíjról kiállított nyugta vagy számla; * külön a szakrendelések során fizetett vizitdíjról kiállított nyugta vagy számla. Ceglédbercel, augusztus 30. Polgármesteri Hivatal TISZTELT ADÓFIZETÕK! Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy második félévi adóbefizetési határidõ szeptember 17-e! I. Felhívjuk a gépjármû tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármû tulajdonában bekövetkezett változáskor (értékesítés, ill. vétel esetén) bejelentési kötelezettsége van 15 napon belül a vevõnek és az eladónak is(!) az Okmányiroda felé a 35/2000. (XI. 30.) BM. rendelet alapján. Amennyiben egyik fél sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének az Okmányiroda felé (érvényes adásvételi szerzõdés bemutatásával), az adóév január 1-jén forgalmi engedélyben szereplõ tulajdonost/üzemben- tartót adóztatjuk. Adókötelezettsége a bejelentést követõ év elsõ napjától szûnik meg. Ezáltal tehát leginkább az eladó érdeke, hogy eleget tegyen a fenti bejelentési kötelezettségének! II. Azon ingatlantulajdonosok, bérlõk, haszonélvezõk, akik magánszemélyek kommunális adó bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget (ingatlan vétel, ill. eladás, öröklés esetén), azt haladéktalanul pótolják! A bejelentés megtételéhez szükséges az ingatlan adásvételi szerzõdése, tulajdonlap (pl. öröklés esetén), lakásbérleti szerzõdés. A bejelentés törvényes határideje a keletkezett változást követõ év január 15. napja. III. Kérjük a befizetési határidõk pontos betartását! Végrehajtási eljárást kezdeményezünk azon hátralékos adózóknál, akik felhívásunk ellenére sem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A tartozás mértékétõl függõen munkabérbõl, bankszámláról letiltást alkalmazunk. Önálló bírósági végrehajtót keresünk meg a végrehajtás foganatosítására (ingó, ingatlan), melynek költsége szintén az adóst terheli. Abban az esetben, ha a gépjármû hátralék meghaladja az egyéves adótételt, forgalomból történõ kivonását kezdeményezzük az okmányirodánál, továbbá a hátralék behajtásáról szintén intézkedünk a fentiek szerint. Dr. Nagy Lajos jegyzõ

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. Agrártanácsadás támogatással Ebben az évben új fordulatot vesz a mezõgazdasági szaktanácsadás és annak támogatása. Ugyanis az Európai Unió minden tagállamában át kell alakítani, illetve ki kell alakítani a Mezõgazdasági Szaktanácsadási Rendszert. E rendszer egységes alapokon mûködhet némi nemzeti sajátosság figyelembe vételével. Hazai viszonyokat tekintve még nincs tiszta kép, de az eddig megjelent rendeletek ismeretében következtetni lehet a tendenciára. Tény: a falugazdászok által nyújtott ingyenes sokrétû tanácsadás megszûnik. Helyébe egy üzleti alapon mûködõ központi támogatással finanszírozott agrártanácsadás lép, s akik részt vesznek valamilyen programban, azok alanyi jogon igényelhetik a tanácsadást. Mostani álláspont szerint a falugazdász-központok (térségünkben: Cegléd és Monor) megmaradnak hivatalos ügyek vitele és intézése céljából. Pl. ha valaki õstermelõi igazolványt akar újítani, akkor el kell menjen a falugazdász-központba. Ám ez az elképzelés még változhat. Akkor mégis ki fog segíteni helyben? Minden bizonnyal azok a névjegyzéki szaktanácsadók, akik úgynevezett Területi Szaktanácsadási Központokhoz tartoznak. Az a település, ahol az önkormányzat biztosít irodahelyiséget, ott a gazdálkodóknak nem kell ingázniuk egyik helyrõl a másikra, ha ügyesbajos dolgaikat akarják elintézni. Nemrég jelent meg az 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet, amely egységes keretbe foglalja a tudnivalókat: fogalmakat tisztáz és rögzíti a szereplõk gazdák, szaktanácsadók lehetõségeit. Az a gazdálkodó, aki összteljesítményének javítása érdekében igénybe veszi a szaktanácsadási szolgáltatást, az támogatásban részesül. De hogy néz ki, hogy is mûködik ez a szolgáltatás? Az országban számos cég alapított úgynevezett Területi Szaktanácsadási Központot, rövidítve TSzK-t. Ezek a szaktanácsadással foglalkozó szervezetek, regisztrált szaktanácsadókkal állnak kapcsolatban. Így a mezõgazdasági termelõk megrendelésére a velük kötött megállapodás alapján, a hazai és közösségi jogszabályokban meghatározott szaktanácsadói szolgáltatást végeznek a támogatásra jogosultak részére. Mégpedig a gazdálkodóhoz legközelebb esõ irodában, vagy akár a gazda telephelyén vagy gazdaságában. A támogatás mértéke a gazdálkodó által számla ellenében kifizetett tanácsadási díj 80%-a. A kifizetett díjért egész évben TSzK és gazdálkodó között létrejött Szeptemberi adózási határidõk Szeptember 12., szerda A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a baleseti járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése. Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0758-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0708-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak. Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallása és befizetése. Szeptember 17., hétfõ Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása. Szeptember 20., csütörtök A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi adóelõlegének befizetése. A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése. Az ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése. A 0701-es számú havi bevallás benyújtása. A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése. Október 1., hétfõ A környezetterhelési díj elõlegének befizetése. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága szerzõdés szerint teljes körû tanácsadást kell biztosítani. Ebben a térségben egy országos szintû szaktanácsadói szervezet, az agrárkamara által létrehozott szervezõdés, és egy Cegléd központú TSzK fog mûködni. Az üzleti lehetõséget látva elképzelhetõ, hogy mások is bejelentkeznek. Mindenesetre a piaci alapon mûködõ rendszer miatt a gazdák válogathatnak a cégek, de még inkább a tanácsadók között. A támogatást mezõgazdasági termelõk, erdõgazdálkodók és kertészeti termelõk, rendeletben meghatározottak teljesítése esetén vehetik igénybe. Ezek: * Ha mezõgazdasági termelõ: 1. a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a gazdaság mérete legalább 2 EUME (az EUME magyarázatát önálló cikkben írom le); 2. ettõl kisebb méretû gazdaság csak akkor támogatott, ha valamely program alapján (NVT; ÚMVP) egyébként is támogatott. * Erdõgazdálkodóként legalább egy üzemmérete van (1 ha erdõ); * Ha kertészeti termelõ, akkor a gazdaság mérete legalább 1 EUME. A gazdálkodó akkor jogosult a támogatás igénybevételére, ha: * Szerzõdik egy TSzK-val és igénybe veszi a rendeletben rögzített legalább egyik témakörbe tartozó tanácsadást (kölcsönös megfeleltetés elõírásainak való megfelelés vagy közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági elõírások betartása) (mellette még más tanácsadást is igényelhet ezért az összegért); * Egy naptári évben csak egy TSzK-val köthet szerzõdést; * A szerzõdésben tételesen meghatározták a szolgáltatás tartalmát. A támogatási kérelmet 2007-ben szeptember 15-ig, 2008-ban folyamatosan november 30-ig lehet benyújtani, amelyet a TSzK intéz. A gazdálkodó a kifizetési kérelmet minden év november 30-ig nyújthatja be az MVH felé. Bõvebb felvilágosításért hívhat a telefonszámon. Nagy Gábor mezõgazdasági tanácsadó, Albertirsa

5 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Pályázati felhívás Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére 1. A pályázati felhívásban nem szereplõ adatokat, információkat a 19/2005. (IX.02.) PM sz. rendelet tartalmazza. 2. Az ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ, illetve sajátos nevelési igényû, óvoda-, tanvagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben teljesítík. 3. Az elbírálás során elõnyben részesül az a gyermek/ tanuló, aki: a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott; az ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján. 4. A pályázat keretében odaítélendõ ösztöndíj: Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet elnyerni. 5. Az ösztöndíj odaítélése, kifizetése: Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerzõdéskötést követõen kerül sor a kifizetésre két egyenlõ részben. A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról. 6. Az ösztöndíj mértéke: A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyezõ mértékû ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérõl a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszûnik. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. Az ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követõ 5 munkanapon belül olvasható lesz a honlapon. 7. A pályázók értesítése a döntésrõl: Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntésérõl írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj-szerzõdést (4. számú melléklet) köt. 8. A pályázat elbírálásának kritériumai: A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik. 9. A pályázat formai elõírásai: A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati szabályzat, a felhívás és az ûrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázatokat hiánytalanul, az elõírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetõség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani. A pályázati anyag: beszerezhetõ: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján, 1052 Budapest, Városház u. 7. az adatlap letölthetõ: honlapjáról. A pályázat beadási határideje: tárgyév október elseje. A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Iroda Budapest Városház u A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2. Felhívás! A Ceglédberceli Dalárda ÉNEKVERSENYT hirdet NÉGY ÉVSZAK címmel, melyet ebben az évben õsszel, október 13-án az új kultúrházban rendezünk meg. Jelentkezési határidõ: október 1. Mûfaji és témabeli megkötöttség nincs. Korhatár: nincs. Mûsoridõ: max 5 perc. Várjuk egyének és csoportok (ének- és zenekarok, osztályok, családok, közösségek) jelentkezését. Jelentkezni és érdeklõdni: 53/ / /

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. KULTÚRA Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár programja (2007. szeptember-október) (szombat) 14:00 17:00 Ügyes Kezek kézmûves foglalkozás (Csuhébaba készítés). A foglalkozás ingyenes! (vasárnap) 18:00 Vivát Bercel! Részvétel ingyenes! (péntek) 16:00 Filmklub: Ludas Matyi. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 18:30 Filmklub: Az élet szép. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (péntek) 15:00 17:00 Ügyes Kezek kézmûves foglalkozás (Õszi díszek). A foglalkozás ingyenes! Nemzetiségi napok (szombat) Tánctalálkozó (vasárnap) Fúvószenei Találkozó (péntek) 18:00 Író-olvasó találkozó, Mácz István: Lélegzetvételeim Szívdobbanások (szombat) 19:00 Színi elõadás: GO-HEBI: Szûzrõl (hétfõ) Idõsek napja (péntek) 15:00 17:00 Játszóház: Lufi varázs (Lufi figurák készítése). Részvételi díj 100 Ft. 17:00 Filmklub: Macskafogó. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 19:30 Filmklub: Egyre távolabb. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (péntek) 17:00 Filmklub: Hófehér. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft. 19:00 Filmklub: Napfény íze. Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft, bérlet (10 alkalom): 1600 Ft (szombat) Dalárda Énekverseny. Ingyenes! (vasárnap) 16:00 Színi elõadás: Boldog Özséb Színjátszó Kör: Bachus (Szüreti komédia). Az elõadás ingyenes! 18:00 Vivát Bercel! Részvétel ingyenes! Vivát Bercel! másodszor Augusztus 25-én idén másodszor került megrendezésre a Vivát Bercel!. A Ceglédberceli Fúvószenekar nyitómûsora után a rendezvény újdonsága a közös éneklés volt. Elhangzottak többek között a Waldeslust, a Trink, trink... címû dalok és a Csendes alkony németül és magyarul is, majd ezután került sor a már rendhagyó közös táncra. A közönség tagjait a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület tagjai látták vendégül: friss kalács, kuglóf és tejeskávé készült aznap, de alkalom nyílt a jó fajta borok kóstolására is! Reméljük, a következõ alkalommal októberben megrendezésre kerülõ Vivát Bercel! a mostaninál is több látogatót vonz majd! Szeretettel várunk mindenkit!

7 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja a község lakosságát a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok rendezvényre! A rendezvény programjai: szeptember 21. (péntek) 18:00 19:00 Heilige Messe Szentmise a római katolikus templomban 19:15 20:30 Filmklub Schürzenjägerzeit Az osztrák népzenét rock és pop elemekkel ötvözõ Schürzenjäger együttes 1995-ös koncertfelvételének megtekintése a Mûvelõdési Ház filmklubjában szeptember 22. (szombat) 08:00 11:00 Strassenumzug Népviseletes zenés-táncos felvonulás Közremûködik: a Ceglédberceli Hagyományõrzõ Örömcsapat, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. 13:00 15:00 Offene Türen Nyitott kapuk A Falumúzeum, a Napsugár Óvoda és a római katolikus templom megtekintése az érdeklõdõk és a rendezvény vendégei számára. 14:30 15:15 Platzmusik Vendégcsalogató térzene a Mûvelõdési Ház elõtt Közremûködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. A Nemzetiségi Napok fõprogramjai a Mûvelõdési Házban 15:30 18:00 Jugend voran A gyermek- és ifjúsági tánccsoportok kulturális mûsora Közremûködik: a ceglédberceli Napsugár Óvoda és Eötvös József Általános Iskola gyermektánccsoportjai, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport. Vergnügen mit Tanz A német nemzetiségi tánccsoportok kulturális mûsora Közremûködik: a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület felnõtt tánccsoportja, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tánccsoport, az újhartyáni Herczel Táncegyüttes, valamint a Ceglédberceli Hagyományõrzõ Örömcsapat. 20:00 02:00 Wohltätigkeitsball Jótékonysági bál a Kultúregyesület javára Közremûködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és Herendi Ákos. A rendezvény ideje alatt a Mûvelõdési Házban a helyi mûvészek és kézmûvesek alkotásaiból összeállított kiállítás tekinthetõ meg, a gyermekeket kézmûves foglalkozás várja! szeptember 23. (vasárnap) 10:00 12:00 Kultur und Heimat Hazai német kulturális körkép A magyarországi németekkel kapcsolatos kiadványok bemutatója a Falumúzeumban. A rendezvény fõ támogatói: Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány E I N L A D U N G M E G H Í V Ó Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung von Ceglédbercel lädt Sie herzlich am 23. September 2007 zu dem ersten Blasmusiktreffen in Ceglédbercel ein. Szeretettel meghívjuk Önöket a szeptember 23-án megrendezendõ I. Ceglédberceli Fúvószenekari Találkozóra. Ort-Helyszín: 2737 Ceglédbercel, Mûvelõdési Ház, Pesti út 96. Programm: A rendezvény programja: 13:00-13:30 Platzmusik 13:00-13:30 Térzene (20-25 perces mûsor) Vor dem Altersheim: Die Nationalitätenblaskapelle von Berzel; Vor dem Kindergarten: Die Nationalitätenblaskapelle von Schaumar; Vor dem ABC auf der Cserõi str: Die Nationalitätenblaskapelle von Werischwar; Vor dem Geschäft KOFI : Die Nationalitätenblaskapelle von Stuhlweißenburg; Vor der Bierstube BRAVO : Die Nationalitätenblaskapelle von Kleinturwall. A térzene helyszínei: ÖNO Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar; Óvoda Solymári Nemzetiségi Fúvószenekar; Cserõi úti ABC Pilisvörösvári Nemzetiségi Fúvószenekar; Kofi üzletház Székesfehérvári Nemzetiségi Fúvószenekar; Bravó sörözõ Biatorbágyi Nemzetiségi Fúvószenekar. 14:00-17:30 Die Blaskapellen stellen sich im Kulturhaus vor. Die Nationalhymne und die Volkshymne der Ungarndeutschen werden von der Berzeler Blaskapelle vorgetragen. 14:00-17:30 A fúvószenekarok bemutatják mûsorukat. A magyar és a Magyarországi németek Himnusza. Elõadja a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar. Reihenfolge der Teilnehmer: Fellépõ zenekarok sorrendje: 1. Werischwar Pilisvörösvár 2. Schaumar Solymár 3. Kleinturwall Biatorbágy 4. Stuhlweißenburg Székesfehérvár 5. Hartian Újhartyán 6. Berzel Ceglédbercel Alle Teilnehmer spielen zusammen: den Marsch VIVAT Berzel Közös zenélés: VIVÁT Berzel induló

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. A Tánc öröm és boldogság! Ha táncolni van kedved, akkor jelentkezz a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány és a Patkós Irma Mûvészeti Szakközépiskola által szervezett programokra. A foglalkozások helye: Ceglédbercel, Petõfi utca 8. (a régi óvoda épülete). A foglalkozások idõtartama: heti 2-2 óra hétfõn és pénteken 15 órától. (Végsõ egyeztetés az elsõ foglalkozás alkalmával.) A részvételi díj: 300 Ft/óra. Schwabenfest 2007 A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata augusztus 12-én Pilisvörösváron mutatta be mûsorát a Schwabenfest 2007 rendezvényen, melyen többek között a szomori, mányi, taksonyi, dunaharaszti, solymári táncsoportok mellett a szervezõ-vendéglátó Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes is fellépett. Az együttes a Nemzetiségi Napok során fellép Ceglédbercelen is, Európa-szerte ismert mûsorukat most a berceliek is megtekinthetik! Jelentkezni lehet az alábbi tánc stílusokra: AKROBATIKUS ROCK N ROLL HASTÁNC KLASSZIKUS BALETT NÉPTÁNC BREAKTÁNC Igény esetén az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak társastánc foglalkozást is indítunk! (A korcsoportokat a jelentkezések összesítését követõen alakítjuk ki!) Jelentkezési határidõ: szeptember 25. kedd. A jelentkezési lapokat az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola titkárságára lehet leadni! Jelentkezési lap Név:... Születési hely:... Születési dátum:... Lakcím: Telefonszám:... Stílus: Akrobatikus Rock n Roll Hastánc Klasszikus balett Néptánc Breaktánc (Aláhúzással jelezze, melyik stílusra jelentkezik.) Dátum: Jelentkezõ Szülõ, gondviselõ aláírása aláírása (18 éven aluli jelentkezõknek a szülõ aláírása szükséges) Természetesen, anyatejjel Minden évben újabb és újabb kutatási eredmények bizonyítják, hogy csak akkor biztosítható a gyermekek és édesanyjuk optimális egészségi állapota, ha lehetõséget teremtünk a hat hónapig tartó szoptatásra és arra, hogy a szoptatás megfelelõ kiegészítõ táplálékok adása mellett két évig vagy azon túl is folytatódjon. A szoptatás egyike az alapvetõ emberi jogoknak, mivel minden embernek joga van az egészséghez és ahhoz, hogy megfelelõ táplálékhoz jusson. Az anyatej a legjobb táplálék, amit a csecsemõ kaphat. Összetétele megfelel a gyermek szükségleteinek, és csökkenti az egyes betegségek kialakulásának esélyét. A szoptatás alapvetõ eleme a gyermekrõl való megfelelõ gondoskodásnak, és hozzájárul az asszonyok egészségének megtartásához is, a mellrák kialakulása csökkenthetõ. A legtöbb kismamát foglalkoztatja, sõt aggodalommal tölti el, hogy elegendõ lesz-e az anyateje, és tudja-e szoptatni újszülöttjét. Az anyatej, az újszülött legideálisabb tápláléka. Az anyatej az emlõkben termelõdik. Az emlõ felépítését úgy képzelhetjük el, mint egy fát, Folytatása a 9. oldalon.

9 2007. szeptember 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal A lét dadog Búcsú Dr. Hegedûs Andrástól Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el. * Túl gyorsan és túl hamar történtek velünk olyan dolgok, melyeket szerettünk volna a végtelenségig elodázni. Úgy tûnik, tegnap volt, amikor elõször találkoztam a falu sokat látott, sokat tapasztalt orvosával hatvannyolcban került Bercelre. Azt hittem, egy fél világ és egy másik generáció észjárása választ el tõle és sohasem tudom megérteni gondolkodását, cselekedeteit. Aztán mindenki tette a dolgát, és az idõ észrevétlenül tovatûnt. Eltelt 8 év és sok mindent másképp láttam, sok mindent megértettem abból, ami körülöttünk történt... Azt gondolhatja bárki, ez a közel egy évtized elég idõ ahhoz, hogy megismerjük a másikat, munkatársunkat. Egy nap pedig kiderül, hogy sokat tudunk ugyan a mellettünk élõrõl, de távolról sem mindent. Sejteni lehetett, hogy komoly kórral küzd, bár errõl alig beszélt, mégis a döbbenet telepedett ránk, hogy nincs többé köztünk. * Két kép él bennem az idõs doktorról. Az egyik, mely szerint hûvös, ködös reggelen szokás szerint begurul a rendelõ udvarára. Látom az ablakból, hogy szigorú rituális rendje szerint betolja kerékpárját a lépcsõházba. Elszámolok húszig ennyi idõ kell, hogy a sok vihart látott bõrtáskát kiszabadítsa a csomagtartóból, és megjelenjen az ajtóban. Már harmincnál járok, s még mindig nincs bent. Rossz érzés fog el, kilépek az ajtón és elszorítja torkom a látvány. Áll a lépcsõ korlátjának támaszodva a bölcs, másokon mindig segítõ idõs ember és birkózik a semmivel, harcol néhány molekulával több oxigénért. A másik élesen megmaradt emlékképre koncentrálok. Megérkezik a rendelõbe, az asszisztencia gépei mellé illeszti kerékpárját és pár pillanat múlva kitárja az ajtót. Szervusz, jó reggelt köszön hetykén és a bejáratban feltûnõ arcon megpillantom a jellegzetes széles mosolyt. Az évek óta megszokott belépõ nélkülözhetetlen feltétele a keskenyen metszett szempárban bujkáló huncut pillantás. Hunyorgása sajátos, másokéval össze nem téveszthetõ. Ebben a hamiskás mosolyban megannyi tapasztalat, jókedv, életigenlés van, semmi kétség. Megkérdezi: Volt-e riadó éjszaka miközben kedves öreguras bókot küld a többiek felé. Majd táskáját a vizsgálóra téve kimegy, hogy hófehér ruhába bújva gyógyítsa betegeit. * Ma mindkét kép emlék. Ez utóbbit szeretném sokáig õrizni. Talán, ha kicsit korábban tudja meghozni nehéz döntését, másképp alakulnak a dolgok. Talán tovább élvezhette volna jól megérdemelt, de arasznyira sikerült nyugdíjas éveit, talán tovább játszhatott volna unokáival, talán tovább nevelhette volna kedvenc növényeit. Remélem, odaát nyugalomra lelsz, pihenj békében András! Dr. Nagy Gábor gyermek szakorvos Köszönetnyilvánítás A gyászoló család nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik Dr. Hegedûs Andrást utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, temetésén részt vettek. Köszönettel: Hegedûs család Folytatás a 8. oldalról. fatörzzsel, ágakkal, levelekkel. A tejcsatornák alkotják a fatörzset és az ágakat, melyek a kicsiny tömlõszerû tejkiválasztó tejekhez (alveolusokhoz) csatlakoznak. A tej az alveolusokban választódik ki. A tejcsatornák a bimbóudvar alatt kitágulnak, és ezek alkotják a tejöblöket. Fontos, hogy a várandós mama már a terhesség félideje körül megfigyelje a mellét. Ha az emlõbimbó lapos vagy befelé fordult, akkor szoptatási nehézséget jelenthet. Elõkészítõ kezeléssel a baj megelõzhetõ, bimbókiemelõvel, bimbóvédõvel és egyéb problémák is elkerülhetõk a megfelelõ melltartó viselésével, illetve a mellizom rendszeres erõsítésével. A tejmirigyek már a terhesség alatt is termelhetnek elõtejet, mely igen gazdag zsírban és cukorban, de fehérjében szegényebb, mint a késõbbi anyatej. Az elõtej és az anyatej biztosítja az újszülött sikeres alkalmazkodását az önálló, méhen kívüli élethez és egyben fedezi minden tápanyagigényét. Szülés után 1-2 napig termelõdik, mennyisége kevés, de igen sûrû. Nagyon magas az immunglobulin és egyéb védõfaktor szintje. Az érett tej a szülést követõ 3-14 napon alakul ki. A szoptatás idõtartama alatt hétrõl hétre változik a tej összetétele a fejlõdõ csecsemõ igényeinek megfelelõen. Az anyatej tartalmaz: Fehérjét kíméli a vesét, a tehéntej károsíthatja. Zsírokat a szoptatás vége felé ürülõ tejben 4-5-ször nagyobb a zsírkoncentráció, mint a szoptatás elején, ezért mondják, hogy vizes a tej, de csak az eleje! Hiszen mi is úgy étkezünk, hogy eszünk levest, pörköltet, süteményt és ezután iszunk egy kis üdítõt, ezért kell a csecsemõt a szoptatás végén a másik mellre is rátenni. De nem helyes a túl rövid ideig tartó szoptatás, vagy ha túl gyorsan teszi át az anya egyik mellérõl a másikra. Szénhidrátot laktózt. Vitaminokat (vegetáriánus anya tejének B-vitamin tartalma alacsony). Ásványi anyagokat alacsonyabb szintûek a tehéntejénél, ezért megfelelõ az újszülöttnek. Immunológiai alkotóelemeket. Az anyatej nem egyszerûen tápanyagforrás, hanem élõ anyag, melynek immunológiailag aktív elemei is vannak. Védelmet nyújt a fertõzések és allergiák ellen, és serkenti a csecsemõ saját ellenálló rendszerének fejlõdését. Az anyatej tökéletesen nem helyettesíthetõ mesterséges táplálással! Naponta gyermek hal meg a világon. A halál oka legtöbbször hasmenés kiszáradásos állapot. A legtöbb áldozat csecsemõ, akit a szoptatás megmenthetett volna. Egyértelmû, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy anyatejjel táplálják. Mindezek elolvasása után kérünk minden kismamát, táplálja újszülöttjét természetes anyatejjel! Fáskerti Ferencné védõnõ

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ szeptember 14. * SPORT * SPORT * augusztus 20. Szent István napi torna hírei Ez évben is a Szabadidõ Parkban rendeztük meg a gyerekek részére a Szent István napi tornát. Meghívásunkat elfogadta Vasad RSC Egyesülete és Monorierdõ Sportegyesülete. Az uborkaszezon ellenére 92-en, fiúk és lányok versenyeztek a minél jobb helyezésekért. A tornát községünk jegyzõje, Nagy Lajos úr nyitotta meg. A parkban kijelölt pályán futással vette kezdetét a torna. A felsõ tagozatos és középiskolás gyerekek futottak a gyõzelem reményében, az érmek megszerzéséért. A futás nyertesei: 1. Gumpl Zoltán Ceglédbercel, 2. Hörömpõ Norbert Ceglédbercel, 3. Kresnyák Dávid Vasad. Ez évben jobban szerepeltünk, mint az elmúlt évben, akkor még a dobogó közelébe sem kerültünk. A labdarúgás eredményei (alsó tagozatos vegyes korosztályú csapatok): Monorierdõ (fiú) Ceglédbercel 6 0 Vasad RSC Monorierdõ (lányok) 2 0 Monorierdõ (fiú) Monorierdõ (lányok) 0 0 Vasad RSC Ceglédbercel 4 0 Monorierdõ (fiú) Vasad RSC 1 0 Ceglédbercel Monorierdõ (lányok) 0 1 A végeredmény: 1. Monorierdõ (fiú) 7 pont; 2. Vasad RSC 6 pont; 3. Monorierdõ (lány) 4 pont; 4. Ceglédbercel 0 pont. U es vegyes korosztály eredményei: Ceglédbercel I. Ceglédbercel II. 2 0 Vasad RSC Monorierdõ 0 2 Ceglédbercel II. Vasad RSC 1 0 Ceglédbercel I. Monorierdõ 0 0 Vasad RSC Ceglédbercel I. 1 2 Ceglédbercel II. Monorierdõ 0 1 A végeredmény: 1. Ceglédbercel I. 7 pont; 2. Monorierdõ 7 pont; 3. Ceglédbercel 3 pont; 4. Vasad RSC 1 pont. A mérkõzések színvonalasak és sportszerûek voltak. Jól felkészült játékosokból összeállt csapatok mérték össze tudásukat. A hazai pályán a torna részünkre majdnem azt hozta, amit szerettünk volna elérni. A második csapatunk kis szerencsével a második helyen fejezhette volna be a tornát. A kihagyott helyzetek miatt szorultak a harmadik helyre. Szülõkbõl és nagyszülõkbõl verbuválódott nézõközönség lelkesen biztatta a gyerekeket a minél jobb eredmények elérésére. Úgy gondoljuk, meg is lett a biztatás eredménye. Kötélhúzás Ez évben ismét megrendeztük a kötélhúzó versenyt, amelyet Ceglédbercel I. csapata, Breznyík Sándor vezényletével fölényesen nyert meg. Valamennyi ellenfelüket térdre kényszerítették. 7 méteres rúgó verseny A torna meglepetése a 7 méteres rúgó verseny volt. A felsõ, középiskolás és alsó tagozatos gyerekek nem várt nagyszámú jelentkezése tette izgalmassá a küzdelmet. Az elmúlt évhez képest jobban szerepeltünk. A felsõ tagozatosok és középiskolások közül Nagy István Monorierdõ bombázott legjobban és vitte el a megérdemelt elsõ helyért járó kupát (Szuhamella Roland (Ceglédbercel) nem bírta az idegek játékát). Az alsó tagozatosok közül Lénárt Renátó (Ceglédbercel) végzett az elsõ helyen és méltón vehette át az ezért járó kupát. A torna végén polgármesterünk megköszönte a tornán résztvevõknek a méltó helytállást, a sportszerû játékot és átadta a versenyzõknek az érmeket és kupákat egy-egy kedves szó kíséretében. A meghívott csapatok vezetõi köszönetüket fejezték ki a meghívott településen élõ gyerekek nevében azért, hogy részt vehettek e jeles ünnep keretében megrendezett tornán és a folyamatos figyelemreméltó kiszolgálásért. Külön szeretném, mint a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület elnöke megköszönni Bujdosó Gyulánénak azt a figyelemre méltó együttmûködését, amelynek köszönhetõen a meghívott vendégeink és a berceli gyerekek színvonalas ellátása megvalósulhatott. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály Gér Sándorné Gasparek Tibor SzPCDSE elnök SzPCDSE titkár SzPCDSE elnökh. N-50-es Simson eladó! Érd: 53/ Megvételre ajánlom a 6 darabból álló aranyszegélyes Herendi porcelánba öntött ceglédberceli emléktányér sorozatomat: 60 eft. Megtekinthetõ: Aranyhegy u. 34., Rubi Tibi bácsinál. Szakmai végzettséggel, többéves gyakorlattal és gépkocsival rendelkezõ baby-sitter gyermekmegõrzést, gyermekszállítást vállal / Nyugdíjas, gerontológiában jártas, több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ egészségügyi dolgozó (szociális gondozó) idõs emberek ellátását, ápolását vállalja / Italdiszkont nyílt Ceglédbercelen! Cserõi ABC 2737 Ceglédbercel, Cserõi út 5. Óriási választék! Sörök... 95,- Ft-tól Ásványvíz... 69,- Ft/2L Üdítõk ,- Ft Pepsi 2,5L ,- Ft Röviditalok 0,05L.. 77,- Ft-tól Bor 2L ,- Ft-tól Várom régi és új kuncsaftjaimat a megszokott minõségben, kedvezõ áron nõi és férfi cipõk készítésével (régi és új modellek), valamint cipõk javításával. Érdeklõdni a 06-70/ as telefonszámon lehet hétfõtõlpéntekig: és szombaton: óra között. ÚJ MÛHELYEM CÍME: 2737 Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1./d Kassai István cipész Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben